Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 06, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 5
"suorittaja
ollut hospitaalissa kohta kolme miten heidän lakkonsa tulee sär­ erittäin vakuutettiin, että kurjaan me levittäminen jokaiseen työ­ jempaa vauhtia ja työnorjain
vuotta ja luulevat ettei
juhlallisesti,
lakkopetturien
ja tehtaan
. . hänestä
. . . jettyä
. .
.
___ $2.25 päiväpalkkaan annetaan 25 läiskotiin — eikä ainoastaan le­ sivarret joutmmpaan tonnmtaai., i RP
tulee lähitulevaisuudes-
tule koskaan enään miestä. Koe- mestarin vehkeilyn avulla.
sentin korotus. 'Nyt valtuusmies vittäminen mutta myöskin ke palkkaa on laskettava o pj0»-•' „
tin häntä puhutella, mutta kaik-J Mitä kappaleen esitykseen tu-|R. H. Thompson näyttää onnis- hoittaa ja innostaa niitä luke­ joksikin aikaa. laten on vajaus että
sanotusta kappa­
kiin minun puheisiini hän vastasi lee, niin se onnistui koko hyväs- tuvan tekemään tuonkin vähäi- maan, sillä tietomme ei sillä li­ pian täytetty ja tiedossa on jo leesta soisenkin näytöksen.
aina samalla tavalla, "jaa, jaa ’. J ti. Esittivät näkyviin hyvästi sen korotuksen tyhjäksi.
Ei säänny, että me tilaamme em­ ensi kesänä tarvittavat varat hu­ Todellakin surkuteltavaa.
Jos puhuu hänelle hyvää tai pa- kappaleessa olevan juonen. Kii- 1 myönnetä ylennystä ollenkaan. mekä lue sitä. Siis meidän täy­ vimatkoille ja kylpylaitoksiin.
Eräs mis’s täyltä kirjoitti ker­
haa, niin vastaus on sama. On tos käynnistänne!
*
¡Hyvien miesten hallitusta!
tyy seurata niitä yhteiskunta- Miten työläiset ovat joulunsa ran Toverittaressa, -kuinka tänne
siten vaikea päättää onko hän
Väkeä oli vähänlaisesti. Olisi' $35,000
tapahtumia, jotka koskevat mei­ viettäneet? Osa työläisistä, jotka on ilmestynyt niin paljo uusia
Puhumaseura
täydellä
järjellä
tai
ei,
mutta
mi­
on nyt päättänyt alkaa toimi­ nusta nähden olisi ehkä parem- ollut suotavaa, että tuommoista vahingonkorvausjutun alkaa Ma- tä itseämme ja niistä ainoastaan ovat vielä syvemmällä pimeyden hyviä kirjeenvaihtajia, jotka o-
työväen taistelua kuvaavaa kap
saamme tietoa oman sanomaleh­ liejun peittäminä, menevät kirk­ vat käyneet naapurikaupungeissa
maan, ja on valinnut kokoontu-
pi
ettei
hän
olisikaan
täydellä
paletta
olisi
saavuttu
lukuisam-
r-
^^arjin
holhokkinsa
1
aul
koon, polvistuvat penkin pää­
den kautta.
misilloikseen tiistai-illat. Ko­ järjellä, sillä hänen asemansa on
kajij-
Susman’in
puolesta
Nuorten
hän, tekevät kumarruksen taika- oppia ottamassa, että hän joka
Itämiä.
koontuu kahdesti kuussa, nimit­ siksi epätoivoinen. Noin 35 v. min näkemään. Mutta oli
on täällä vuoren kolossa vuosi;
Miesten Kristillistä yhdistystä
S. haalin johtokunnan perusta­ kuvilla koristetulle alttarille, jol­ kymmeniä ollut yhtäpäätä, ei
täin kuukauden ensimäisenä ja vanhan miehen varrota kuole­ siinäkin syytä, kun oli niin pa vastaan. Paul putosi viime ke-
kolmantena tiistai-iltana. Olisi maa. Hänen oikea puolensa on ha ilma, ettei ollut aivan mu säk. 23 p. sanotun yhdistyksen ma näytelmäseura esitti näytös- la seisoo mustatakki. Ja nuot kehtaa enään ollenkaan kirjoit­
harras toivo, että osaston jäse­ kokonaan halvautunut, joten ei kava lähteä ulos ainakaan las rakennuksessa hissiaukkoon nel kappaleen “Kotia tulo’’, joulu- aivottomat työn ja kirkon orjat taa. Samalla hän myöskin neu­
illalla. Esitystä voin sa­ painavat päänsä rukouslaudalle,
net ottaisivat hyvin innokkaasti voi paljoa liikkua. Ja useam­ ten kanssa.
iä kerrosta loukkaantuen pahoin. päivän
Itsemurha-yritys.
noa välttäväksi. Olisi ollut pa­ rukoilevat ja kiittävät jumalaan­ voi, että kirjoitettaisi mahdolli-
osaa puhumasetiran toimiin, sillä massa tapauksessa henkilö, joka
Lopetti
elämänsä.
sa, kun ovat taas vuoden eläneet simman paljon totta, Minä en
rempi,
jos
esittäjät
olisivat
osan­
siellä oppii jonkunverran aina­ saa tuollaisen halvauksen, on \ alter Järvinen, Aberdeenistä,
koetti lopettaa elämänsä ampu-i Noin 28-vuotias, tuntematon neet roolinsa paremmin. Tämä ja olleet alistuvaisia, kuuliaisia ole varsin niin vanhurskas, enkä
kin esiintymistaitoa, käyttämään mennyttä kalua.
päätti) päivänsä
otta , seura onkin omituinen siksi, että ja nöyriä herralleen.
montakertaa kantaani muutta­
T.
puheenvuoroja y.m. asioita, jot­ Otin asian osaston kokoukses­ maila kuulan rintaansa, jouluk. | t-v° mies’ ,
29 p. ja kun poliisit myöhem- imassaan huone^ a Regina hotel- siihen kuuluu harmaita, so­ On sentään olemassa jo toisin nut, mutta neuvon silti sinua,
ka ovat hyvin suuresta merkityk­
sa esille keskusteltavaksi, ajat- niin tunkeutuivat hyvin pelon,
. ...
sialisteja ja puolueettomia, siis ajatteleviakin työläisiä. Työläi­ että heittäisit jo nurkkaan sen
sestä sosialistisille työläisille.
tellen, että jos me voisimme jo­ valtaamana huoneeseen, oli siel-! ^aess^ ,ei jy ty n i t hänellä rahaa täydellinen värien sekoitus. Tu­ siä jotka jouluna kokoontuvat o- Siooninkanteleen ja ottaisit Työ­
tain tehdä hänen hyväkseen lä ruudin savua hyvästi. mutta senttiäkään. Jletnen hyvin-voint.i lot ovelta olivat $20.00 vaiheilla. miin työntemppeleihinsä yhteis- väen laulukirjan kainaloosi, sil-
Osaston ompeluseuralla
oli tuloja joulun aikana myy- mutta asiaa keskusteltaessa tul­ miestä ei löytynyt mistään. O Mrs. R. K. Petterson,
S. s. osaston huvitoimikunnan tuntein ja yhteisvoimin kehittä­ loinkun lähdet haalille ohjelmaa
tyttönimi
Kuosmanen,
syntyi
tiin
siihen
tulokseen
ettemme
voi
sottaa hyvin suomalaista sitkeyt­
jäis-iltamista noin $95, josta ra­
toimesta oli uudenvuoden val- mään yhteistä ymmärrystä ja antamaan. Se olisi nykyaikana
sin
Impilahdesta,
ampui
itsensä
hänelle
antaa
paljonkaan
apua.
tä, kun mies ampuu kuulan ala­
hasta tilittivät osaston kassaan
vojaiset eli ohjelmailtama oli -voimaa katkoakseen ne kahleet, jo paljon mukavampaa.
sairaalassa,
johon
hänet
oli
otet
Silmätikku.
$60. Ompeluseurasta on suuri Kokouksessa oli henkilöitä, jotka puolelta sydäntään läpi ja kum­
uudenvuoden aattoiltana, jossa jotka hallitseva luokka kirkon ja
apu vuosittain osaston raha- hänet tunsivat ja sanoivat puhu- minkin lähtee heti kävelemään. tu hermoston murtumisen takia myytiin rusetteja. Rusetin osta­ pyhyyden avulla on sälyttänyt
Pitkäaikainen ja sitte sai kahvia tuttava mu­ raatajaluokan hartioille. Nämät
asioihin nähden, vaikka sitä ei telleensa lääkäreitä, ja lääkärit Häntä ei sitten löytynyt mis­ hoidettavaksi.
aina väliaikoina niinkään suu­ ovat vastanneet ettei siitä ole tään ennenkuin ilmaantui itse morfiinin käyttö oli turmellut ai- kana. Valettiin kuvia, y.m.
työläiset eivät kokoonnu kiittä­ li
COLORADO
vostotoimi
tinan.
mitään
toivoa.
Mainittu
Thomp­
reksi huomata.
Aberdeenin hospitaalille 31 p ..
Tulot näistä iltamista oli yli mään jouhina Kristus-vapahtajan
h
Ylhäisön
porsastelupaikkojakin
son on työskennellyt Paulson vasten yöllä apua hakemaan. Ti-j
syntymisestä,
vaan
he
ovat
ko­
kolmenkymmenen
dollarin.
Y
-
Kuolemaa vartoamassa.
L E A D V IL L E .
Co.n tukkikämpillä niihin aikoi­ lansa sanovat olevan arvelutta-1 suletaan.
oli haali täynnä, siitä huo­ koontuneet kehittämään joulu-
Menin tässä eräänä päivänä hin. kun hän on saanut tuon hal­ van. Syynä epätoivoiseen tekoon
Lavav hotellin “Grilli", jossa leisöä
Joulua
limatta, vaikka eräs misis oli päivästä vapauden juhlaa.
jonkun vieraskielisen miehen ke­ vauksen. Peter Paulson on hä­ kuuluu
vietettiin osastomme toimesta
olleen
perherettelöt. j kaupunkimme kerma on pitänyt kehoittanut ei sinne menemään, Kylämme kuulumisia.
hoituksesta kaupungin hospitaa­ net hommannut silloin hospitaa­ (Luulen Aberdeenin kirjeenvaih- i n' - aan hyvää aikaa , sai po- sillä ei sinne kukaan mene. Mi­ Joulun aikaan oli kaupunkim­ joulukuun 24 ja 25 päivien iltoi­
liin. Hän sanoi, että siellä on liin "tietysti kauniin maksulla", tajan selostavan tarkemmin.)
liisilta lukot oviinsa. M ¡estävä sis oli tiedoissaan vähän erehty­ me aivan pimeä useamman päi­ na.
Kahdennenkvinmennennel-
suomalainen mies ollut jo noin pidettäväksi siellä niin kauan Ohjelma-iltama.
kevämpää oli käytetty liian julki- nyt.
jän
päivän
iltana oli m.m. puhe
vän. Ankara lumipyry raivosi
kolme vu?tta. eikä hänellä ole kuin elää.* Siis mies on todella-» Osaston toimesta oli ohjelma- sesti.
Puhvi.
joulukuun 23 ja 24 päivinä ja tov. Saul Varpuselta. Puhuja
minkäänlaista ystävää tai tutta­ kin vartoomassa kuolemaa pe- iltamat t.k. 1 p Ohjelmaa suo-Ì®®*tcn väkijuomien kieltolaki on
teki selkoa päivän merkityksestä
Jokunen sana sen “Henkensä rikkoi kaikki sähköjohdot, joten ja
vaa, joka häntä kävisi katso­ lastajakseen.
vaikuttanut?
kapitalistien toimintatavoista
riteriiin useampia numeroita ja
uhalla" näytöskappaleen sisäl­ saatiin viettää Joulua aivan Sa­
massa. Etsittyäni ylös tuon mai­
Tilaston
eri
puolien
tarkkailu
lopuksi oli tanssia.
nitun suomalaisen, huomasin asi­ Häät kaupungin putkassa.
on liiaksi pitkä lehteemme. Otet­ löstä, jonka esittää osaston hu- von sydänmaan tapaan, kyntti­ nmiiiiiBiiiiiiaiiimiiiiiii
Raiskaus-yritys.
Hoquiamin putkassa vihittiin
an todellisuuden. Miehen nimi
takoon lyhyesti vain viime vuo­ vitoimikunta tammik. 14 p. Kap­ läin ja lamppujen valossa.
T.
k.
1
p.
klo
3
aikaan
ilta­
on Matti Thompson. Hän on kristilliseen avioliittoon joulupäi­ päivällä Lytle myllyn lähellä te-j den ja tämän vuoden rikostilasto, pale on murhenäytelmä kolmes­ 'Työt on seisoneet kaivoksilla
vänä suomalainen nainen suoma- ki hyökkäyksen eräs mies, ijäl- ¡mistä
Seattlen poliisi on vangin­ sa näytöksessä. Tapaus Alban 5—6 päivää kun sähkövoima on
i
laisen miehen kanssa. Tämän
Uenima Kaltimo puuttunut nostokoneista ja vie­ 7«£ E 2 !£ l2 im ia iIB ia tl!lk U lllllllllll|fc Z 2
nut. Kaikilla näilläkään ei liene kartanossa.
tään
noin
20
vuotias,
8-vuoden
j kaupungin lehdessä oli tuosta
yhteyttä väkijuomaliikkeen kans­ kartanonomistaja on rakastunut lä kylmä pakkaneen jäädytti ve­
vanhan
tytön
kimppuun.
Mies
alustalaisensa Mikko Takamaan sijohdot ja myllyssä koneet yh­
i häätilaisuudesta vähän muisto- koetti houkutella tyttöä, että hän : sa.
J sanoja.
i Väkival. tekoja, 1-luokan 5 6 tvttäreen Hiljaan, josta on seu­ teen tönkkään, niin työläiset sai­
ostaa
ison
nuken,
jota
tytön
FARMI MYYTÄVÄNÄ
Lehden tietämän mukaan noin olisi tultava perimään jostain 'Toisen luokan
24 34 raus, että Hilja synnyttää lap­ vat viettää oikein pitkät joulu-
pyhät.
(9) H a lu a isin tie tä ä tu tta v a n i N es­ kymmenen
vuotta takaperin, syrjäpuolelta. Tyttö menikin ta­ Kolmannen luokan
26 51 sen, mutta jota hän kuitenkaan
isä n ä ä n laisk u u d e n täh d e n .
M aata
to ri K iven o so tte e n , kotoisin V iipurin myöskin
jouluna,
Suomessa
tahdo ilmaista kuka on lapsen Kaupunkimme virkaherrat
on 40 e e k k e riä , jo s ta 18 e e k k e riä on
M
urli
a
poltto
ja
4
7
lä ä n is tä . Voikan te h ta a lta . «Ole hyvä
paamaan miestä Arlington ho­
e lto a ; 7 leh m ä ä ja 2 h e v o sta se k ä
2 15 isä. joka pysyy salassa pitkän ovat alkaneet tekemään puhdis­ p täy
ja a n n a tie to a its e s tä s i, odotteella- maaseutukylässä, pietissä kodis­ tellin takapihalle, jossa roisto Perheen hylkäämisiä
d e llin e n farm ik a lu sto . P a ik k a si­
tustöitä
suurimmista
paheista.
J u liu s H alla, 529 Mill St., Raym ond, sa hymyili sinisilmäinen, vaalea­ aikoi tehdä ruman tekonsa, miK- Kerjäläisiä
72 708 ajan. On myös toinenkin nai­
ja
its
e e 2 m ailia W in lockin k a u p p a ­
W ash.
tukkainen 18-vuotias 'tyttönen ja ta tyttö onneksi pääsi hänen kä­ Ensiluokan ryöväyksiä
4
6 nen, joka on rakastunut Hem- Joku viikko sitten kiellettiin uh­ la s ta su o m a la ise ssa seu d u ssa.
haaveili elämän tulevaisuutta,
maan, Liisi Blom, luutnantin les­ kapelit. mutta kaikki pelihaluiset
to ja s a a o s o tte e lla :
H ei. hei! H a lu a isin tie tä ä , m issä
sistään pakenemaan. Poliisit o- Toisenluokan rvövävksiä 39 104 ki, josta Hemma ei paljoakaan eivät ole totelleet kieltoa, vaan L äh em p iä tie
N ick Maki
rakenteli
kauniita
ilmalinnoja.
Yötilaa
annettu
polii­
d o lla re ita “p a ila ile v a t” e n tis e t tove­
vat etsineet miestä-, mutta eivät
W inlock, Wa»h.
rin i W iljam N aski, K alle N aski ja Silloin lähti tänne Amerikaan
sia seinällä
27 13? välitä. Hemma on mennyt nai­ alkoivat jälleen pelata pokka- Box 256
ole
löytäneet.
Poliisit
eivät
ole
T u re T om m ila? Jo s s a tu tte tä m ä n jokin nuori mies samasta kyläs­
Uhka pelureita
347 640 misiin Elvin kanssa, josta ei a- keemiä. Nyt on pelihaluisia sul­
h u o m aam aan , niin h e ittä k ä ä p ä poi­ tä, jonka kanssa mainittu tyt­ antaneet tytön nimeä lehden ra-
Ladatun aseen kantajia 91 126 luksi kukaan tiedä. Asiat ke­ jettu kymmenkunta kaupungin
k a a k irje e llä tai joa joku h e id ä n '
portterille.
(8)
Kaupungin
ja
Eläin täakkaajiä
10
o hittyvät niin monimutkaisesti. kanahäkkiin.
tu tta v is ta a n s a ttu is i täm ä n h u o m aa­ tönen oli rakkaussuhteissa. Nuo­
Kaiken
lopuksi
toivon
kaikille
m aan, nin ilm o itta isiv a t heille. __ ri mies tässä maassa huomasi
Huolimattomasti ajajia 107 105 että Hemrman vaimo alkaa epäil­ kauntin virkailijoilla on tekeillä
MAALLE AIKOVILLE.
O so tte e n i on n ä in :
N estor Naski, olevan
muutamia tilaisuuksia lehden lukijoille iloista ja on­ Hi m is tappajia
1
9 lä miestään. Leski on kovasti poliitillisia juonia kun taaskin
nellista uutta vuotta, maltilli-l
243 T ay lo r St., A storia, Oregon.
pian
tulee
virkailijan
muutos.
rakastunut
sekä
tietää
jo.
että
tehdä rahaa. Hän lähetti tytölle suuria
1
5
M yydään 10 e e k k e rin m a a p a la h a l­
asioiden käsittelyssä, voi­ Salakuljettajia
valla, jo s o s ta ja s a a d a a n h e t i M aalla
(C) S e tä n i Jo h n H en d rick so n (J u s ­ tiketin ja tahtoi helliinsä tähän maa taistelussa sosialismia koh- Tavaravaunussa nukkujia 2
54 Hilja myös vielä rakastaa Heni- Pitkät joulu-tanssit
tu s R a sin m ä k i), o lep a hyvä ja lä h e tä maahan. Tyttö kun saapui tänne
maa. Leski valhettelee Hiljalle Aattoilta vietettiin tanssilla on 3 vuoden v a n h a h e d e lm ä ta rh a ,
Cocainia myynyt ilma
h y v ä ssä k u n n o ssa o lev a m a n s ik k a ­
o so tte e si. T ä rk e ä asia. Edw in Rasi, niin mies alkoi heti opettaa bei­ den. Näitä kaikkia toivoo
että
Hemma pitää hänestä enem­ kun ei voitu esittää näytöskap­ m
lupaa *
3
M oO 6€S.
aa ja k a ik e n la is ia m a rja p e n s a ita ;
Box 553, S u p erio r, W is.
pi kuin Hiljasta ja että Hemma paletta kun valot oli sammuksis­ loppu
biänsä juomaan ja sitten »tie­
Luvattomasti otettuja
m a a s ta on h y v ä s sä k u n n o ssa
on ollut leskeä yhtä lähellä kuin sa. Joulu-iltana vietettiin taval­ olevaa peltoa. U usi 5-huoneinen talo ,
naamaan rahaa vähemmän suo­
autoja
10
4
SEATTLE.
u tk illa s isä lle ja ulo s; talli,
situlla tavalla. Nyt on mainittu
Huvittelussa surmautuuut 2
8 Hiljaakin ja vielä lähempänä ja lista joulujuhlaa. Aamuyö kulu­ n v a e sip
v e tta , k a n a h u o n e e t ja a ita u k s e t.
tettiin
tanssilla.
Tapanin
päivä­
että
kyllä
hän
Hemman
pitää,
nainen oppinut kaikki tavat ja Vuosi on päättynyt.
Harhaillut
25 20
L äh ellä ra u ta tie tä . K oulu, postilront-
jos ei hän sitä saa. niin hän am­ nä oli vanhainpiikain tanssit. Oli toori,
viimein tänä jouluna taas haa­ Liikemiehet nuuskanmvyj"ästä ! Rikottu kieltolakia
882
k au p p ap u o ti, ei k a u k a n a k a u ­
veili elämänsä onnesta kaupun­ ylimpään pankkiporhoon asti sii-¡Liian kovasti ajosta aut. 432 625 puu Hemman. Hilja uskoo, et­ viimeinen tilaisuus tänä karka- p u n g eista, a u to tie n v a rre lla . K y sy k ä ä
tä niin on ja sanoo, että pidä ja usvuonna murtaa portaat kööpe- läh em p iä tie to ja h in n o ista ja m ak su ­
gin vankilassa — mennen taas mäilevät vuosikirjansa sivuja en- ' Liian kovasti ajanut
avioliiton onnelaan.
nenkun ne sulkee. Tyytyväisinä
moottoripvörillä
33 25 menee huoneeseen ja hirttää it­ liin. 28 päivä esitettiin se kuu­ e h d o ista, o s o tte e lla :
M urheen m u rta m a n a iliubtan
ei ole yksikään. Saalistus on to- Juovuksissa ajanut
27 17 sensä, koska hän ei halua sitä luisa kappale “Sota morsiot".
C. A. A sikainen,
Omituinen
kassakaappi-juttu.
su k u la isille ja tu tta v ille , e ttä
sin kaikilla suurempi kuin kos Epäjärjestystä aiheut 887 2621 että Hemma tulisi ammuttua. Kappaleen esitys sujui kiitettä­ Box 14.
Sundale, W ash.
kuolon kylm ä k äsi tem p asi
Kaupungin poliisit veivät po­ Lian, vaan suurempi pitäis' olla. Käyttäytynyt huonosti 602 1719 Mitään täydellistä selkö& kappa­ vän hyvin. Kappale on niin
p o |s lu o ta n i puolisoni ja la s ­
(9)
liisiasemalle kassakaapin, Mekash Huimat on voitot verrattuna min Joupuneita
2562 3918 leen sisällöstä tässä en voi teil­ mieltä järkyttävä murhenäytel­
te n i isän
mä,
että
sen
passaa
ottaa
näyt­
lä. mutta lyhyt kuvaus. Kappa­
veljesten pallohaalista. Poliisit kä edellisen vuoden voittoon hy­ Juonuneet aiheuttaneet
le
kestää esittää lähes neljä tämölle jokapaikassa missä suin­ M yytävänä viiden ta i kuuden eekke-
arvelivat sen sisältävän väkijuo­ vänsä, mutta huimemmat tulisi
epäjärjestystä
417 823
rin m aa-ala,
m ia ja kun pojat eivät avanneet olla.
Epäjärjestystä kodeissa 14 37 tuntia. Katsokaa paikallisia il­ kin on tilaisuutta. Kokoonsa näh- ra jo ttu e n B ro ad m ead k a u p u n k iin , O-
denkin sen voi esittää pienem- regon. K aik k i on v iljely k se llä o lev a a
— E. f. L.
¡sitä poliisien tarkastettavaksi,
101 386 moituksia.
1 äkäläisten pankkiemme “puh­ Tappeluita
milläkin paikoilla. Siitä elävästi hyvää m aa p e rä ä , h in ta $140 e e k k e ri.
■ niin he veivät koko kaapin mu­ das" saavutus on $177.289,070 32 Mielipuolia
185 239
L a d y sm ih tin s a ira a la ss a , jo u lu ­
kuvastuu
esiin ne hirveät tuskat K ä te en $25.00 e e k k e riä k o h d e n ; lop-
kuun 8 p. 1916, s a ira s te ttu a a n
kanaan. Sitten poliisiasemalla suurempi edellistä vuotta, joka Varkauksia
224 353
u su o ritu s helpoilla e h d o illa 6% ko­
kolm e viikkoa m unuais- ja aivo-
ja vaivat joita sota asettaa kan­ p rolla.
alkoi tuumaaminen mitenkä saa- sekin oli rekorttien särkijä edel­ Murhia, ensiluokan
6
9
M y y tävänä m yöskin p ien e m p iä
NEVADA
ta u tia .
san kannettavaksi.
j daan auki tuo lujasti lukittu lisiin nähden. Mitä on saa viitta Toisen luokan
ja su u re m p ia m aa-alo ja lä h e llä Mc­
2
1
H
H än oli s y n ty n y t Y lih ärm äs­
Osastolla oli vuosikokous
M innville, O re., e d u llisilla eh d o illa
¡kaappi? Viimein löysivät exper- neet työläiset? Kauhein na
Loukkaantunut
402 520
sä, V aasan lä ä n issä , m aalisk.
TONOPAH.
H. W. B undy, M cM innville, O re,
joulukuun
21
päivä.
!
tiu.
joka
avasi
kaapin
ja
sieltä
....
hätä kolkuttaa oville kuin kos- Laiskoja
14 Joulu, tuo tuhansia vuosia van­
25 p. 1867, jo te n oli k u olles­
Organiseeraajaksi
valittiin
ilöytyi aiu«>astaan kaksi pulloa kaan. Riisto on huimempi kuin t \ angitsemiset osoittavat vä-
sa a n 49 vuoden 8 kk. 13 p :n
M Y Y TÄ V Ä N Ä .
ha "merkki' -päivä on taas ol­ Jack Janson, pöytäkirjuriksi Emil
ikäinen.
whiskya, /jonka pojat väittävät milloinkaan. Kunpa vuosi 1917 lientymistä 33 1-3 73 prosenttiin, lut
F
a
rm
e
ja,
fa rm im a a ta ; k a u p u n k ita ­
ja mennyt.
Sutinen. Huvitoimikunta vali­ loja ja lo tte ja h a lv a lla . K a u p u n k ita ­
H ä n tä lä h in n ä k a ip a a m a a n
palanneensa lupakirjalla. Nyt o- avaisi edes senverran työläisten Sakkorahoja on tullut yli sadan
jä in m inä kuuden lap sen k a n s­
i vat Mekash veljekset nostaneet silmiä kun 1916 niitä nukutti., prosentin enempi kun viime vuo- Joulupäivä on ollut jo vuosi­ taan seureavassa kokouksessa. loja v a ih d e tta v a n a m aih in ja p ä in v a s­
s a : 2 poikaa ja 4 ty ttö ä , jo is ta
U usia o te ta a n v ä lite ttä v ä k si*
oikeusjutun kaupungin poliisilai- Voitto olisi sekin. Tehkäämme tena, ollen ne nyt $68,055, v. tuhansia ralivaskansan polvistu- Näytelmäseuran johtajaksi valit­ toin.
n u o rin 4 vuoden, ja yk si sisko
välity
sp
alk k io halpa.
V anha lu o te t­
mispäivä
ja
ylimvstöluokan
mäs-'
i tosta vastaan luvattomasta kas­ toverit, kautta linjan, tuon tu-i
$33,977<nousu johtuen kiel- säyspäivä. Ylimystöluokka on tiin Emil Sutinen ja varalle Ar­ tav a v älity sliik e.
tä s s ä
m aa ssa kuin m yöskin
mas Lucas. Osaston toiminta
la a ja tu tta v a p iiri tä ä llä ja S uo­
sakaapin kuljettelemisesta. Asia loksen saavuttamiseksi parhaani- tolain rikkojain korkeista sakois-
JOHN HELANDER
iloinnut
ja
mässännyt
ja
kiittä­
m essa.
on
viime syyskesän ollut hei- '9 ,Oth St.,
Aatoria, Ora.
j tulee ylioikeuden ratkaistavaksi. me.
¡ta. Kun 1915 lukittiin kaupun- nyt omistetusta julmasta hallin­
konpuoleista.
En
tiedä
miksi
L ausun sy d ä m e llise t k iito k set
Saamme skten nähdä annetaan­ Tytöt myöskin näyttivät
k'n vankilaan 2,978 henkilöä, on to- ja riistovallastaan.
Y. S. K. V. S. L a d y sm ith in m a­
»Monta ihmiset ovat olleet niin väsynei­
ko
poliiseille
oikeus
kuletella
KÄTILÖ
kuluneella
vuodella
mitä
he
kuluneena vuotena tehty sama kalloonaa on kulahtanut taas
ja lle ja k aikille, jo tk a o ttiv a t
her- tä. mutta nyt kun alkaa taasen
kaikki
lukitut
esineet
poliisiase­
ovat
ja
mihin
he
myöskin
k
vfce-j
R644.
Olisi
siinä
vielä
alenemi-
o saa h än en viim eiseen leposaat-
ra’n ja herrattarien kurkusta uusi vuosi, niin aletaan uudella MRS. H. I L V O N E N
malle avattavaksi.
toonsa, L a d y sm ith issä, jouluk.
nevät. King kauniin naittajavir-1 selle hyvä vara.
alas
kallista shamppanjaa ja innolla toimintaan. On näkynyt
10 p :u ä 1916.
Omaisuus kohonnut 120,000.
kailija C. E. Gage sanoo anta-j Vuonna 1916
1810 E .Union St.
/arhainta
viiniä, ja siinä sivussa
Liisa Takala.
Hoquiamin kaupungin omai­ neensa kuluneella vuodella 3.740 j
Seattlen katuja päällystetty on vielä syöty suurimmalla huo­ vähän lamaannusta vanhoissakin
osaston jäsenissä, £i suinkaan
suus on kohonnut viime vuoden heiluttelu lupaa, joka on 290 e- -0 mailia. Katujen korjaukseen
lella
valmistetut
linnun
paistit
tämä liene pysyväistä.
SEATTLE,
WASH.
aikana 120,000. Lupakirjoja on nempi kun edellisellä vuodella. 0,1 käytetty lähes $3.000.000.
kaikkine
herkkuineen
ja
sitten
Näytelmäseuran johtajat al­
Homesteadi tai farmi- otettu uusille rakennuksille 586. vaikka silloin oli monta kertaaj
L. L.
tämän
mässäyksen
päälle
anne­
koivat
kiireen kaupalla valmis­
Tuohon lukuun sisältyy sitten paremmat edellytykset rakaste- i
maita
taan
vielä
loppusiunaus.
Loppu­
taa
kappaleita
näyttämölle. A.
kaikenlaiset kanakopit ja niitä lulle kuin nyt. Osastomme tv-' n-----
jen
lopuksi
kun
himoitseva
Lucas valmistaa ensin kappaleen.
O regon & C alifo rn ia ra u a tie y h tiö n minä luulen siinä «rievänkin suu­ töistä kuluneen vuoden ajalla eij 1
1
MONTANA
kroppa on saanut mahansa täy­ Nimeä vielä en tiedä, vaan oli Ainoa paikka Wilkeaonissa miatä
la h jo itu s m a ita .
O m istu so ik eu s o te t­ remman luvun. Muuten kaupun­
kuitenkaan onnistunut valloitta-' ----
tu ta k a is in Y hd y sv altain C ongressin
teen herkuista ja mehuisista vii­ nyt mikä oli, niin katsomisen ar­ v o itte saada maailman kuuluisaa
kimme
isät
pitävät
sitä
suurena
uraan
muut kuin toveritar Fanny !
KULTA MEDALLI JAUHOJA
to im e s ta 9 p. kesäk., 1916. K aksi-
STOCKETT.
neistä, niin vielä sittekin himot voinen se kuitenkin tulee ole­
m iljo o n aa k o lm e s a ta a tu h a tta e e k k e riä saavutuksena ja onkin kai se Saari sydäntä puolelleen.
Hänj ( Nvt
on
taas
ollut
ja
.
___
mennyt halajaa.
Käytetään Amerika l maan. Seuraava kappale tulee
KRONE LEIMA JAUHOJA
a s e te ta a n a s u tta v a k s i ja m y y täväksi. edellisiin vuosiin verrattuna.
juuri
tässä
vuoden
loppupäivinä
ne
joulujuhlat,
muistot
vaan
on
suurkaupunkien
tapaa vaihtaa olemaan "Egyptin pimeys". Kun
H y v ä asem a. M etsä- ja m aanviljelys- Valtiokomitea Grays Harboriin.
M. J. B. KAHVIT
otti nimekseen Ovaska, sts. otti j jälellä. OlemSne vanhaan ta- aamuyöksi jalosukuisia siniveri­
m aita .
S isä ltä e n osan Y hd y sv altain
on
parhaita
kahvia m aailm assa Jotka
^utinen
saa
päivävuoron
Wash, valtion suomal. valt.- miehekseen toveri John Ovaskan, paan toivottaneet ystävillemme
p a rh a im m ista jä le llä o lev ista m aista.
voi tyydyttää jokaista kahvin
siä
akkoja,
eli
viel£?pareinpi
saa­
työssään,
niin
saadaan
taas
kat­
S u u ri m a a n -ja o tu sk a rtta
(S ectio n al kom. paikka tulee olemaan edel­ josta teosta me suuri toveripiiri! hauskaa joulua ja onnellista uut-
käyttäjää.
lis on teatterin kaunis laulajatar. soa kappaleita pikaisessa tulevai­
M ap) o so itta m a ssa m aan se k ä la a ­ leenkin Grays Harborissa, saa­ pyydämme
JOHN
E. AHO
lausua uskollisille tavuotta, mutta olemmeko tul­ Lopuksi vaaditaan palvelijoilta suudessa.
W ILKESON,
M° -
W A 8H .
dun. H in ta yksi dollari.
den se ääniä 54, Seattle, 31 ja puoluetovereille vilpittömät tove­ leet ajatelleeksi mitä meidän oli­
apua ja hauelle alkaa likaisin ja „
Grant Lands Locating Co.
Kirjeenvaihtaja.
si tehtävä että nuo lauseet tuli- vastahakoisin
P.O. Box 610,
Portland, Ore. Tacoma 40. Valtiokomitean jä­ ri-onnittelu niine.
työ.
Taivehan
senet valitaan Hoquiamista 3 ja
Nuorille miehille käskee Mr. sivat toteutumaan, sillä nvkvisen täytyv ottaa vastaan herraltaan
GOLDFIELD.
W HITESIDE UNDERTAKING CO
Aberdeenistä 4, siis 7 yhteensä. ha . .e vakuuttaa, että vaikka pe-j järjestelmän vallitessa on työ- omavaltaisesti
ulos
pyrkivät
ai­
HAUTAANTOIMITTAJAT
Vanhan
vuoden
muistoa
•Ta \ atöassa, Päänpakotus. K itkerää vett
Näytöksiä.
runat, piimä, tupakki, herneet, Iäiselle mahdoton viettää haus- heet. Mutta auta armias kun seu- Oikein käsivoimalla
St. Telefooni 136-364. — Hoqulamlr
Sydämen jo itte , Pakoius Heläita
juhlivat Ruus»,
Aberdeenin näytelmäseura c- jauhot, kengät seka vaatteet o- ‘ kaa joulua ja onnellista uutta­ raava päivä selittää kohmelot ia
osoite: 420 K 8t. Telefooni 136
ja
kylkiluiden
alla, S appitauti, Kelts
A b e r d e e n i n n e n lt e * 100-1 n
f 2r»r sitti kappaleen nimeltä “Etuvar- vat nousseet hinnoissa taivaan i vuotta.
Meidän täytyy mvös ■)aänki\'istyksen, että alkaa näh­ harmaat veljemme vanhan vuo­ tauti, Kova vatsa, j a yleensä heiko ruuat
loppua. Härmäläinen kurs- sulatus, ovat K A IK K I V atsakatarri
ABERDEENILÄISET tiotaistelu Hoquiamin näyttä- korkeuksiin, myöntää hän vuote-■ työskennellä sen saavuttami- dä minkälaiset menoerät ovat il­ -s den
noussut erään sankarin tuntom erkkejä—Lukekaa m itä täm ä mic
mölla jouluk. 30 p. Kappale on na 191/ samalla, $4.50, riiausoi- seksi. Meidän täytyv saada tvö- maantuneet pankkitilille joulun­ '
sano meidän lääkkeestä.—
HUOM!
hyvä työväen kappaleeksi esitet-j keudct kuten
tähänkin asti. ’ Iäiset tietoisiksi oinasta asemas- vieton johdosta. \ ahän aikaa päähän täydellä höyryllä. Illan Law!ar, Minä........ Arv. Apteekari• — TJiSoie
lääke uo: 250. on saapunut. Josta laosn
ku\aa
järjestymätöntä Käyttäkää tilaisuus eduksenne, taan ja niistä keinoista miten pikaisia ajatuksia ja apu on kek­ sankari kun oli omia taluttajiaa.i kiitoksen
OLEN AVANNUT RUOKATAVARA tävä,
leilin.---- Teidäu lääkke, i,n« nn n.™
kohtaan
tyhjentänyt
sanavaras­
lakkotapausta
eräällä
tehtaalla
j
kun
siihen
on
vielä
aikaa.
■
voidaan
saavuttaa
onnellinen
uu-
KAUPAN,
a n ^ p Ä 1 “ a<U
Amerikan.
o
sitty
,
joulumässäyksen
johdosta
tpu
U
K
ii
eomMuxios auttaa.
tonsa ja hiukan opetellut nyrk-
500 E. W ish ka h St.
Suomen työväenliikkeen alkuai-i Kaupungin työläisille
'sivuosi. Ja tiedon saamiseen on syntyneeseen vailliukiin.
,,
.
Daniel Mäki.
keilytaitoa, hyökkäsis erään si­ Tilatkaa
koina. Siinä kuvataan mitenkä
ilmoitettiin joku viikko sitten,»parhain väline tvöväen oma sa-
laakem äärurs N o: 250—täys
Pyydän sulkeutua suosioonne.
Lähetetään määräys hikipajan vullisen henkilön kimppuun oi­ hoito
lähetetään postissa, $2.00 hinnasta
tietämättömien työläisten tahol- että palkat tullaan ylentämään j nomalehdistö. Siis ensi vuoden työnjohtajalle, että järjestäkää
kein
herran
voimalla.
Minä
en
-----LignelHu
A „tee VI (>n
------
H IS K I S A V O N E N .
ta järkevimmät saavat kärsiä ja \ uoden alusta. Puistotyöläisille tärkein tehtäxämme on lehtiem- koneen pyörät pyörimään hur-
— buom. Apteeki YlidysesliuiM----
tiedä mitä sitte tapahtui, sillä
tyllä toimittu kiitettävän hyvin
tässä osastossa viime vuonna,
mutta paljon on vielä työtä jä-
lellä, joka vaatii yhteisymmär­
rystä ja toimintaa. Pois itsek­
käät ajatukset ja toimia yhdessä
kuin veljet ja siskot, piin sillä
tavalla me jotain saamme aikaan.
i Maata myytävänä
HALUTAAN
TIETOJA
I
niiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiisiiisiiifiiiii
Ä
T
Kustaa Takalan
Hyvä Leipä
Xipu pinnan yilla»
F A. LUoeU Co...Superior, WU