The Weston leader. (Weston, Umatilla County, Or.) 189?-1946, March 29, 1918, PATRIOTIC SUPPLEMENT, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
PATRIOTIC 81TPT.KMKNT
m ' . . , ..' i Mm ! -in ' 1 ' "' BBBBBBBB BBBBBsBl -
A SKIPPER'S LOVE FOR A SHIP:
A Story of a Sea Captain's Heroism
3y Mordaunt Hall
tsm,
Kl ilMCnl lrB
Imvco wit mi-tnn.
iV. li Unlin k. . I'
his home in an Kng
'h port lo Ink hi
hip lo aea one ajorn
ui la 1917. la much
tb a aaaer
ft had doe fa Beany year ta !
daya The danger wfcieh bmt the aw
rhaat aatrta were Bet area aeatioeed
by lira. Bollock, whe, m anal oa each
oeclaea . watched baa walk dowa la
winding bebedged road. aeddiBg I a
friend here aad there. Tk parting wore
sa bee few. Tha altht Mora ah
knew that a era hjariag. b had
tact durrng tb war. 8dU thee waa
h wtea tar klawdf ber.
: which h bad c-ird to mo
r b whet tt Oae most be
t. ".tieae taaned la a wh'i.
.nrr or lane- , Vn Bn'lock had
r a.- ration ing anrtbing o'
4f k a A. a orer oal S
- " i" auitu cetire.
' i . . . n.-teoed Sown and
.. -. tbe -rxaaiaa, m ready ta
i
.t. fa fereign part to be.
. drltain. Ctptai Bailee
v . u. the. rvvostauu at tfc
" - . . ahwe' t stokara aad
" .- -oaning aboaru. H BUced
.-..' .lUg rejrrdiry th eoarage of .'km
r-i" o'vre v riccuu of tie ni in
utiw wti.- tavffj oot their Btm wkil
a. ... a dt-t get a ckaac for ta boat.
' m. wae rk iaf aaaaat. kn
.aa ear daw ax la sheet the Hnt
.mji aa a vaa awaaa far (a
ko hf ta arar la ra ar kefarr
la vator tka Oiaaar a)a lataoir
;'d ''
r
iw m of
tty vara (itej aaa fnaay, feat tales
act, ania facta oa vaiea oa roW otter
1artaa. I a-ar It vaa aat ta awrr
ufare taaty abiea made tbtw
aova a taa ata Ma ta aitcfi eoa
ad at la la- aviaa aat. aat a dtair
av !Mr aH t taJc com try
ae the Carman.
l"ptai Bofloet katw that mo wbimprr
Ad bca arard from tae meo or tae drrk
a naee Briteia aVw tae rword, ri
i airaaoo a-bca titer (truck at tbe eibt
a imna a aaeifiata aadref naed to work
wana Ota aaatarf were aboard. Tbf
gnrlmf atm do ht tae Oeain, aadl
t. aMtac hate whica rkU bat. tor
V Viaaatlaia. their ar6a la oomben
cawaa, haa (on to tbe bottiMD In
i rwrdoed ahia. Tbeir par ceases tbe
o-ma the ahlp la soak, and thej find
Jzm the owner moan at tbe it'
eri the men the time due to tbrm
a ut day the resael waa tbe victim
s Uermao D-boat Bowerer, it i
fmtmiBt ta a certain extent by the roar
awM ullor men that it aroat k a heart
rkkr to hare a ship aent t Dar
ocker't vheiraboata Jtwt at the
ju-' .1 thoticht cbe waa plocfbtei her
'A-t t aea.
f '- 'aaadiaj was a aplrtufldly con
iiA reaael, and none waa more arood
ft tVn her master. William BnOork
rr,.-,tj Mr. Bullock had tM tfra
.iittrr what be thonrbt of that ahlp
it waa Dke him to feal that every
a of Ma crew waa Jnat aa pmod of
t" CanatHaa aa he warn
(Jt aea ifce conW make twerr knot .j
"d fn war tfme she kept oa tkta speed,
-tie rterarrln mry takiaf halt a kawt ar
n away from her.
The hawser were cast aft, the aaaster
as on tbe bridse. and la her eaat of war
rray tbe Canadian looked tha bandn, her
skipper was. Hi teeth were art on the
month piece of a pipe, buraal all araoad
tbe bowi and her tseth were set la the
water, eanaiaf a whita streak at fWsj at
Those who hare been ta sea dvria: this
war wffl kaow the feeHnf which eomee
ta the isymaa. It ia like poise lata the
trencbea, akin to rotef ow the to. It
may ha pan forty adlea oat, ar a hundred
nfie oat, and may not happen at aH
Tb seaman, hoatur, has treat faith in
the Rllent Wary the destroyers, which
treat htm wttk contempt aa they pass
kia aa their arawtln. ar at least seem
to da aa. Ta then the ships of the avr
chaat BUtrhM ar like fat aid tearkmen
anaM ta take care of thetasereea. The
further ahta tela oat the bvjcs aaeteas
da tha boats about aa Wjr as year hst
sseai as the layasaa. Tha aid salt does
aot deaoiaa theaa, thaaaja, fa they bare
eaaaa hi oiity aaofai ta
aflaat natfl tha laa
-.-1.. '
A
,1
1 Vt
r" .".' ..
1 ? " " .
T aV.
'- ,:', v va-.' 4 - )V ,.V.. . . . .-;. ' Jj I
L. tl r M w:-',-....Wi"f
T.. ei' -.Jflf. n.i..raY I rimur .Si in.mr "' '
I
""""""""""""""' ii PI.,naJ liar draws."
ari. cu : Ur LikS) a. HUM MUkC U4 dter rieVIBg wpwuu, sau m wmw .....
-TU Siup Went Up Uk. "X!- ila- fimai for fh. idM, lakt Cr-ni. i-UW S fmt HU Lmapani
irn o'rUct eaart aad al waa we. Caa-
tuin Bullot k still ciiaaiiu to kls Bast. Ha
steered a bit nearer tb coast, aad thea at
eleven e'dark caleotated that the Oaaa
d.ar was aeariy oat ml tha aafesurtae
inne It waa ahant tae aaasa weiw
aad time he had area oa othar trips ar w. j word beyead that ad has affleara sad
dan. irtnjl(7 ay. www a nw srai aa
He looked at fela watea sfter aaraTI waa ao ftaer raa ewfTsao ana
talthM ataa aad oroarwd al taa ana to
their atatioaa. A few adaatM U-er he
anded aot tha mima tarn has tseth aad
sbooted to tha aeaaua at (M esfio rooaj
tek-rrsnk to y0 dawa ta tab to th chset
tbe arid. It
Umlamt. aa that
aawwtoa hla aata weft eat atihwca
while tt played aa tha inly water baw.
Hghttnc ap the aeaa aear a
carried act a idBfle Hcht
ressel trembled aad turned aad tha Brd
to starboard.
Captain Bnllork palled hatrfly
Caaf "a Tamtmi Oaaa!.
Taa araaa aaarjS'asd tha aaaaaaa
eai sxsl Is, tha daw
aa aa da part siaa. TV oM Caaadlsa
iaaaharad aftaat wtffl. he aetoa kmd-
koata aad daetta. hfea who bar
aa board Jaedu4 raaaat at Bright
kaow what a paaafert a W
karbartaaa ata waBa) yaaj to aa
kawa atoaa ha aat awaa. TV ah
bad. wry had. aad aasaj rfaaaj to th rafai
aad roaaa. haa ataa to than? aaaaa. Th
sfcafflta. aswad warn autWy
Snddenly there waa aa aptoaVaal ThJ Tb- wa a ahoffrlnf awaad. aad aaw
stiarrel tha Caaytafc.
asTliharaa kiaaaal fad
arwar tor t
Maacaa,-
aa a
eraoi flfbna arfanteo befor
sensed Had. taaaaio aa tt Bithted Cba
ay mm at Aa M aad ehawed aa the
n
catfl
eralatry IB tha
haadaa ahha, aa
ant a th firat offka.
EWy aaaa aaaard waa aa eaat aa If h
latraded aaaraljr rhsatfat rraai aa ao
th aha
atoal to
of th
ta IN awaa) aboard
, B was aaarlraaa, tra aa
th a. af aar Vtoaf rrUllosai
HttoV Th raread t Oar
aa4aaVa 0aa aad aaat at.
fTha aaa asaaaad M war wj aaawara
ZTmrnZTZm!!! waaa. ') ta
5m a4 mwym $ atowtr ha th.
aaaa waeaea frw tov4 . Oa
ftaawa at raw aaa la to, sal IBM Hi
a ta wata. ama a as
keactaf Ira th tatlt aasT8 atda, was
th boatwwato aaato hi a ahtaawr boat.
la waa vatoaf ror
rh tara. tot aa to arfcht haw waited
ta tak ha aahaea m mama mam, rx
fe th crW waawm Ta saw jdtrbad
up aad eVrwa Uk aaaar baal aa a wu4
swwpt awad. aad ta other awa la it aasd
al their coasts aa aaUara
cUa ta th Ca-a Nana af la at
ttwrod ward.
T waa iaa. aaaaa
a taa aktwaa aad hla taltow
hittkral flrat afficwr, tsar war th act,
daaataa watwa. aad thai waa th Malta
eala-a dreadfal alcht ta day. hat awful
beyoad ward to alikt Thar waa
Htht. aad aaothor llcht whh a red alar
wblra tor thraath th snnltt skle -dU
Mwa ainal rarketa. rh a branrht Mf
asrara oat a th caaat ta pear dara.
Mow it waa war tins aad arb ala-as
eaaaa with all to treat fraaaenry sad
th aWaa ar tna. to fa away. A aether
dstoaatloa was heard, sad th w)a la 'he
in
He Dropped His Skillets for a Rifle
LEXAitDKS ABBATE
traaca, atmeta
OutafSigiff
tha
baaa fa akht af Kskur
ercaklat aad rroaarat aa ah altaafted
to araid hchu taa awe af tart af the
da aata af Oerwatay. Captain BaSaeh
stack ti tha arldce, takiaf a ehaarea
with any of his aCleera la the ea-eaM
daaaar aaa. Ha waa Bat a audi to aeott
at tha aaatera, hot at th thaw hs
acted torisny ta BaHf to say of thaw
oa th hriapi wita hia. B waa asrry to
a - -a.
a rejraatfla tDw. He
baa aarred Oarautaa with
'-haic eat of barf aad
with baad greaada. He
ia equally attest at atthar, hat atafara th
latter asetbad at aarrlca. H think th
Uaited Stats eery goad atac to Bra ia
aad aa chef at on af the htk at "a
Atlantic pert" la A aroat, 1814, waa gtr
lag compaH aatisfactioa to tha aa:
artnwry esanted at toa tack ftald gaaa.
whiea w alaead ahwat taany
aoart aad taaraahd
be nod th
About thk) tka Franca aent oat call
far sweraeaa reaenrista. Ahbata heard
heeded. Hi gara Bp cook lag for
others aad prepared t let the tra ar part
chef arwrid far hiav Ha arrired la
Fraae ta th early part af Septanaar.
Haria. held a rank as aargetat bsfar
com is to laiirtra ha waa reaasigned ta
that grade ta tha army ami waa placed
in th Infantry regiaMat at tool He
took aa aetfr part ta th Bttd of
Chaauenotix, which raged twetr ley
He saw artrra aarrtca ta th struggle f
ha Pretre Wood. He ia aow la this
coaatry wtth scrersl wnnds which make
Up- amfit for farther doty. Ia tees aad
true etdierty faaUaa Abbata gteas kasl
war eiperlrnoe:
X Pretre V aeda ia thick forest oa
tb id af a alU which, aa secant af the
Daderhraah, la impsaaahl axeapt far thai
aarraw trail which toad to tha toa ofl
th bin.
"At th to at th bifl th Oervnaas
wer intrenched, aad the irhtaa ftm
oosnmaaded lb appraacke. Oar Batratal
it aat ttaM aftar da t
Wa tab
taea aad retired. Thai
the
TV
81riawlaBotf -
Trkh in Warftn.
At fwar aMrndk k
fkr. ami
lasaay. TVsy remained aav
Oer offVcer gar tbe i
sad. Ta BTBBtr W aaaVrataad
trick aad resaainad la war aeadtioa.
ene heard th
ateato trjahed tato th rrasw wraea l"
pared to oseet rasa.
Aftar fifteea aatootea aaa-
fire agata, and tmw tweacy
sheOed tb Haa.
Agxia ivtofereemasts karrtsd tart
Tb Haa tkaagaH tnam aaaaasi
t. nwr Ara idackeBeaV Oae
cornea tha arder. araaar scan
remained aula. Tha ueraaaa
ara crowded wttk awa awaiting oot raaa
-R..a? mm aar fauna anaea, ear
ftar the ether, wa ebarg tareoga
wtr fence aad eauagwaaeata asauaysn
by ear artfllery. I raa wa i
lata shell bole BM ara agaam.
we fired la aajrea, wkkk la th heat way,
aa tt shewed that w wen tfll ergaalaed.
"Dorta the alcht we wer reamed aa.1
the treaeh aa ear right waa reeaatared.
W ar aJtewed to rata
srsetreB. a
IW thia lisaae ary
-Oar traeaa waaa awa ta
Tar, af ear iwttery gaaa warm btowa a
by Oentaa aheDa, hat th fee, faaaaly
en Ian. pro tee taa rsgiasewi ,w " aigbt Of eaaaa
fad day. hfay of ear ttfta haraawj Bar thaa aje
The Oeraaaaa bad mad tahn
When w mahed tketa w feoad that they
had ataead aiarhra gaaa which enfiladed.
Ia tkat ekeaaa aasrty al fk cawaoe, y
war tost
"At tkat
treacke In
Batea, aad ear bmb,
Ail Bight the aba saw
heb eesastd
wwUd fkr.
thaa wa were Vstog arj
abort srefieaa aad atrakrht
altboogk very hraT,
aad natrtad ta figbtJag.
araerad the befl
be aaawtef aad they
at oa ewa petrel
get dm
ther
la
safe.
77at Mm If m Nerm
tJ -At the ead of that tha w
Ikahtwd the Maaa to rest Bad
The traarai waa awthlag
to th gtatiad. aosed ta nm
aad to the graaaad wetor. W
wataa- a tk tUa wfcea wa
aaad.
-W, atayed ta tbe treaa eay aad
Of us am the aajat the ar
t he aa the watch
aR the tha ta aoaaesaa rear or aw si
tack W toe ear rest ta tha daytiaj
a had aa head greasvde thea. aad alt
k attaeka had to be aaaeliaw aaau
to haad.
rar easapeay atckad a atakty dead
Osaaaaaa ta treack to tkat hatfa
Ta ha Ms a aoHtor way ata to tree aid
to tk woowded, area to hi hrother. W
hare stretcher heeresa wfcea duty tt is
to fen bshaad aad park o the
, we ski ear wenadrl
cared aar hi hetr tare lost aa rarafnUy
aa ear ewa atea.
"I waa op In th flrat I la trench
making dngouta, worktog my tare ta re
ttef. I heard a ahell coming It was one
of thne Mi black oae whb-fc ww en
railroad froas the stack eoresan of tblrt
smok Uat It lea res behind I heard II
earn wtth roast, bet did M think
It would fan Bear aaa. It struck tbe top
at th greaad sheet twa yerda away from
a. That Is shewt all I ran remember
f three asnatka. IV twetr dara I wa
at Tool I harmed tkta later, and wa
thaa sent ta Lywaa.
-They taid aat that I had bee horir l
te tb dewfta aad twe hear later wa dta
at Fie of ay bmbi wer killed ind
antay etheta wooaded. I rarelrod a
srratrb ea tk bead aad for two months
waa very bad, wrrtrag two sea as and talk
Int at raadoat. My wife waa aetJflrd at
enre that I waa woondod and ah Imm
dlatefar can to ax, brBKlne the baby
Three aaentha tator I waa dUrkarged aad
rata rned to thia ceo try aftar eighteen
aiiiii i ill l"ket sniuml fur ihi
-.iie. It the tlilrcl t..redi.
right I lllllilci liil rleil lu'e the
one tin flur on the bridge waa
ta leer
Tht 'irif 0ii e .r.rvei the Ship.
"Tee, gn damn It, I'll '"Mow." the
lain bad told the fliwl offtT lly thai
Urn he knew ibsl aeme miles distant
a II H tlh destroys Th Iw f I hem bad
baaa aeadlag ap dlslreas algnala The
first afleer alld dowa Ih mr nd wa
eangbl by the me la Ih hnal 'till they
waited, aad with enpned hands sftar a
wbll they real Ihelr lung lionllng aad
booting te -Bill" rtiilhwk " "",
Tbotr erle peaelmtrd eten lh winds, hut
oa th bridge there wtltl lock lht form "f
a man The no-i ibrn became dceMrela
ml caiacl In Ihelr fur, hnpltig to oisk
their eipletire nrrhrrd and lerhsne
hrliir ihr hlt."-r !iml"ti hie ahlp
A t,,iirih i..r.r.t.. hit the ahlp
"I'lllt off" hmilr.l the chief nfflc-'.
who hird to lese He fell Ihea a
Ir.lr t '-limb "! " possible,
and set M' 'kipper by fore FUht ml
otra hd ltrd betweea the third and
fourth torpe.t..es Thl lt ipkal
'caused the holler lo burst, aad It hi aur-Mi-d
thai I'apiela llullork atet hht d-alb
that ni eiiut The ahtp west np Ilk
!trrge mine Tit' alrn heesd apw.rd
jan I thru h t Wt" to her gre
I t"hr't he a fine'" cams fmm nnf
the Ihrt-sis l I"! as tt pitrhcl
, ,, , fr.im the w!lrb had beaa Thrr
.1 d M'k aftrraaM tk- slo ha
thai "lliH H'ill'-h m't t .'"'i
..,' there m i he aeaa, hut t '
aaa n-l a aim ..f h..-e.,e ta-lhg
"There' the wlne.'' -a'.1 -e of the aea
wen a drifpiag - raft m mnllfhi
ptrd aloaly al'e itie wlrr Men
n. her JI" dek In little wall.
a ulanteralbl steered for lt)
-Vt he, ret wa das eblpf
Oe to hU. roe whr wa th Ce
tl.h. narahorwd aaswa.
-r
"atotae! awlael kwtaet taaaa, w
rata, yea ,..,si.-'"'v!,'':''!"r',,''!
tht?1w"lw'tf Hrt
Dtt wawthlag told tk eokmertoa a
tela that It weald hate baea faiilkaady
fa btai to rasaala aa the earfe, H
weoat fa free la ores late
dee treys appeered. aad wit boot
la ward from Ih sort re
daeUt charge the toetant th baato wer
fr aotigh way Tk snrfar ef tk
water beared from Ih. dlstaar ef
neerty a aille Quick iy tbe mea to ta
hoan were takes aboard aad a few awre
present for lb Hon rsptala wwr phtow
la the water. Whether hartot f
the eaa-rewiainl attre ar aot they earn)
mat tell, aeaa la th wretched nvtonllgwa,
a, they ad hark to port od aaa Ike
af the deed Canadian sabare aad
thea weat oot agata a th boat
They alwaye ask how th Cept J ba
bared at the Admiralty In lxtdea R
answered with on ward ta tkat
place on the report?-- "Ficrllentry."
tower down chief officer wrote
The matter wts plrinlld ihrmigtasal
He aent all hla crew to the lMata regard-
Ira of hla own pcraonal asfeiy, and waa
i-nmmenrHng to fire dlatreaa li!tisl rorkrts
b hlmelf when the i hlrf nffl.-er returned
te him '
Adr-lrsl read thst retort, anil th atory
wa told In this detsll. One high natal
ffli-er penned this on Ibe Aenm!"
"H did hi iluty and died in ctrrytatj it
ant Hnggest thst It tM eaeeitslaed af a
haa any wife or ehlMtcn sad list (key
b looked a ft re."
Mrs. Bnllork wss fold th thlp had heea
ernik They needed then to teD he a
more, aa aba knew tbat If the fajatttea
weat dewa her h unhand would re with tt.
Aad Mrs. Bullock la "carrying oa"
aloae.
I
rota. There
1 fall
It to a
ht to Ike a
aad the aext Far aay pwrt, i man
a w afl are. I waat to t right tbreogb
Amal-fBbeatoatM iwai
to freat aad w erearoa te re
H tata tka haat ttiark tahea. wa are
I to hold what we hare.
W mi 11 ta that troath k aaght aad
day. Dortag the aast aaght we
laaaatllreo
fkr tha
had beta am
had aat rtaj
Tl . .ka,a..kal aJreeel aaa eaaatar attack.
-enaalsaal aaalW ar the mam. W
la ttwaefc wwrk. f aade easr treaekes aftar tkm aad aea rj i - atoey aamAls
paraltal to tfce freat aad ta eae twaav Tjrj,!Z.
t,45a to tfcirly-are yard, mmj m4 mmm m
the dkstaaee age. mm 0TL ?."
-Oar ade af aatraaee wa to raa aa ntnaafal. Th mea the war rteen
ia freaa. dig baea to the grwrad akecaatwwertaary "
wld-da, tad tJBCl wa -at tk man yaaktoa. W. wara bath eaatra aad te t
aiaa. aa tkto way ea treachea ware ef tk fi alrk tt wa tmpaeatble
t aad we adraaeed to wkbta fatty to retreat. W war alaaaat eeaiidetoiy
Seraaaa toaaaf. at the to afloat err. ruaei a r twmcT
sn we etaassaaaas a i a
iiiiiiiI we ajaat earner am nadir m
T f aaea R eaeasad aette
ha etoal tha wa I Bar if thert
yardaef thai
tk hOL
we raahsd. The mama.
ee maw mm eaJtod baaa. had heeaJ
akietlea vajaaaaj.
teerylto dto. Al i
faiwm;wtBM
"' " ' 1 T
Mars! i
- i ii ii -
THE LAST FALL OF JERUSALEM
Trnt aaate of en shall Ire her on el tktM ewml
tb tnmort rtar fnr tfce her prayer-
FfkyM m
BrBm lew, aadj a her
ata Mice th Crarea Bmptrel Tb
rjatraaatrd. aat far tfc mna Tart
bfjwtac kta laat pre' aertaraal
0e treatbtiag City Bat wtth!
A faavfol dweillag taasekj wousw
Bar faaatobed babe ahnatt bar. Uswhi
sM - -- nararf Hear tt. ADeatBTl
i art tfc) ieekwa ef her aapa4Wttaa
WW af ear tofAw. PtmaJatM mi
Aarammtt taHaJmUKt prvtadar,
tt aNT7nasa aaaar nat mat
gpg to Dry cmJUrm, aaundatM Th
yeaawa a "".,
A ajmyrmmj fat famajt
. i tta aaaw rvaamden e'er tfce
i us a. at ar tae a nor at ubtwibs
c . ... tuu ato.
sain ail free aa iiaiutaa tnnara. - v
oa aajaat rarrrer from prof an lag rreaai
tM skH tk OM Wortd Inatl I? thaaj Otaatt
A rh-tor at the fkrptilrfcr, the greet
A are the raaaat cMefs f Bia araaa
Oed of am fathart, fountain of Marey,
Abraham'! ruUle. Jadah'i protector,
forth on fA mtiilnasM, ever th mount ah,
mmpa to ThV children, atmnneia. ray i
xomrtl g mrsr ;!
A ntrrtnr far lnrmHf
m caaawwant fc falta ea tfc ye In tea i
a? the Dead Be A her tha) aar.
Mas ma torth tk yearly 7sabe4 af OaaTm '
mm? of tfc Beat! Lesleae af AViry.
to kaae ef battla anef a pelt ef jatfc
Oaa bid tha tVocsj froo yal Ta ta SMhaa)
Jsranalera, Tlsar nagar, watt to fk
FVeadooi rVfgaai: Oaward te laa Tarn
Trae aatlona breath tha arayer aw aar I
mOod of aar fathan, fatuttaiM mf mmr
Aeraaamn fa. Juammil arotacn
fartM am taa atWnaaa. mar tha i
ahaaw to Thy cktUraa, maimrtk Thy i
a) racaer fmw XSgSatoaantaaaagf
olaitd .unmra
awa ii i 1 ' ""
i,, i ; - ......
faejwataapaeaaii
at
i-
f -.
a .
1 1