The Oregon statesman. (Salem, Or.) 1916-1980, July 16, 1957, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    uonon
CMe TOUfc Jtatwaua, Silp-p. On Toe. Ju?y 18. S7 (Sc IV7
Tuesday Television Highlights
Tuesday's Television L09
'KOIN-TV (Chinwt 6)
KOC-TT. fc Efi-TT. Is im. tXi KTAL-TT. IS
aarr a( tV caoarMaa a kalar at aalura
t a a - Ti
M ari ' TV atar at a Man al
J(tw . 1 Ajrrttaa mm Hmi OiO
rner Znfr and (at e in Hiatal it (f
' . J2. v" -w-- r ,
! TrrTr Is;! -ZmiS Hw.nv n
I 1 i ,
ifaw TV - IrfaM (WM tw mm mj mm mm
Jeat -
V
iainit fooexi V w ' Lacs 1 1
. HID unrfU j
" VTft ''. it c.i . I t mm . i
"S. 'Zm tJT .. I' -'ye 1 I X CALL tM f LAND UKD 1 1 fWer
-..ssHOBf w ; 1 ?Y? 7 r 1 1 ri &.t on voce
m.ms nmntm
1 - jbBbv - ay i . .". 1 1 ' , r ata-ar- u m aw-v. at t v a. jb " .
CKtT MOW , ft. WAIT DBNfT
1
toll UWTU Wy OT CIAMI
luV" VvyJl f M ZOKAl ROOM AIM ietlU
CAiOI'NI Allll - I, N9
. - t. V . . i-
JUDD SAXON UN AIU AND JtKKT MONOriliy
- n 1 iwiij j i .iw'ra.f ....... I " "i
IP KIIIY ly AIM IAYMOND V' . v -,: . , UI
W" n XH l TUf KtmSOHS A W ACT. M. .((I' J NCV SAI 'T I PStST THIN& TKT Vi
. DICK TtACY
1
t -m. T Tt4 TV Ttm - a1 CaQr
MMl km? Cat to
tan a UK S Rrfrcu U f ten I
pnn(MU ru4s cntiCiia krr flrU It krtp
kTMKSptf m cwrnibk
- TV IKJM Bi - RrW H4
UJ tr t 4nut MM ShatnpMrt
rairrv i. apt Va Ulkrrt o) (V Wa-
r tim k rtarvt a id rt(7
TV Srr Sra
, I M - Saak Jm kv - ItarM nr
I a. - War ffrtnuart - A ku)mt
t Maataa aatw mairm t Vauutui ad
ralurM and tfiacwm UV k k
luuUM (.Itarin Bancr mr
M at a a aaan a i - TV Smilui
Gka ma Aittia Snutl Brrada MatU.
Dai4 Brur arM) aar Mntu Alra SmiU
hrandrd hi :h nriuapm as IV iim W
Ara'-h r twcatu ail Vr tuitort ail nwt
Mural aa(Ks
KGW-TV (Chjnnel 8):
M a a a Traraau Mart "Grand Central
Murder ' aumaf aa Hcdia aad Patricia Pat.
I M a a TV Aaaaaa- Mr lirrtaa,"
ilk Cacti Farter and A C Matlhnai TV
tar (readani at Om aru
a a - Ciiaarl I rVaai - IF l
Du(M(T umaj ka-Vrt SlaBrct
nefba A aiaa i
t maa tV tlfarai a
' I a-n nau ;imu Tea rTvoar
aad aa Q a
airaa Q
im ij ( ar Ukj ft lar Tm
aT It Tac tNp T T Ommm law k Yaa i
CM
KPTV (Chifinel 12):
m a a liai A ftjwd raprat a tW atr
m K Actorao Gaaarai Hartart travaefl
II a) ik - sr Manan TVaara - TV
a AmeauTade baaad a td(ar AiWa PV I
atar) A iwanara Faoat allarial hrM aa
mam tat aa araiarral t rm( daufMar
t M aa - t Offer PtafVaaa Tiro Cava"
Kima iot I ftri aad Pamcia Cilia TV
atan al i rma artiamwr
7 m a a. - lnuil tl Hurt V4 W R
atarraf Aaa !dan AJbcrfVtU Aa Itaiaa (Hi
altered mme tar t ara Ule m Urn VaMad
Man
1 at a.a. Paaat A air lera raatKl va( ta
(V inei V a ill areak aul at anaaa a
free k i mhi aiie tram i aeaHealian
t a a aaaa ftaa?aa TWatrt
LarWquakr Mnrjaa a atHeraf a tait
kaeaa part; ImU iti aaoer
Id a a Ax-adrat TValre 'Tnareaa
0 Row l " tUTina Oti la dr HaviOaad Radeii
Cummmft aad Jaae Wymaa A karat araareaa
came la AmrrKa
9!e? ?T'Ti''y " ,TW Tw4 na Taaa
a
I ian aoai i-u -n ern --
Caat A " '" m 1. hi 1 limaa
y r a ki ma i a Graaw Bjnaa 4 r 1 1 1
t ton a Pva aa cwi
I aw iiiwm TWra tiruiw,
a rr HauaOT Thmi Mium Tsa aunaaa
I . Ium Tim laaaaM Titaai auaaaa
" " w witaaa Waaa
1 ri
X 4A
riaia
Tn lUBdM tsb
TiMMt auuaat TVaA
aa laa hm (aa ar NiaM
Bum Cm & That Cm
wM Mr m, uaa tat D; mm im Oajr a ta
. kar Day tor D atod
in a
1a r,
lei r
A1 c
S"? Oarn Araar riaflii ArOM
h taruM BW -mm aillua Ba, Hill.aa
f 1 Cum Tlaw trork ar Capaa Tna at Caaa
tf Tmm Ciaiaj Tub TrL r Caaaa "tna ml Caaa
-rV.u "i I? Artaa? C-jfuj Armm GMft) KOta, lia-kM KQU kj-kaa
y aaw r.u. rui r raJ flip, ranval f lat Psrawd
aa a 4'. itj Tn.wi
Oiwa tMim Dnta air 0aa) rauvreOwaa reetvre
3r itnaa II
a r-i. r
JJT
k-k Stnta It ft ,Annrjr TkaAravitaar Tan
'Uai fair raai ta ai at Erwwi i
PiaTaMwa rl 1 1 mm r ur
Pai rVuriDBa) raiurt Dana taia Dawaa faaaaa
4aon Mr Hmtm (iiKaa Tlx) C
a.rtm Mara aarew II
JPTT rua MX. Goa. Autrr C
VAX OaokK Tatoiw) Pnaw fatarat
I "Ai Paan Taium DuM
A-Shot Lights Up Desert singi
i .t i i . i at doit WaatMr-drk) )
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa i r ana Mmrai wan
OtrTT
a v ax
Carm Tan 4 Dunaauj
aara Haraar viara aupa
Ca Awtrj ( I Ctraaa
Mvara Pat Taot nat twit
t Maaa abrtar vMa turaer kMaaa
arkaNm
Draa-aiMMMr
I - w . , A av " ' ' - , t
1 v.'sav
. .. at
4 $' : Jii,
r 1 Vtk a.
i at a. . , t
X'. .. ... a 'aaV - .
- Ua-V,
kin Micf ira ,"Ai vtGAS- N" Tali it the fireball tnm the AEC i tfTftlk
MO miSllre 1BfMr ataatraa la live rarreal terlet. Ta tael, dabbed "WAbla"
by the A EC. m la fired aa June Zl m4 baa been rt-acbeduled a4 delaved teteral timet
ilaee, wa detoaited la the pre-dawa today aa Yuri a flit frani SO-fo( tawer. (AP Wlre-photo)
1
'1
'I
. y-.,..-.., ' '.' ... . .....
.,...,-,. v- ,
" '.-.'- - e " 1 , . "
' ' ;
ReW Klavv Hat EMNfRAD, July 1 i Tarpedo boat! r6r pait tnrhored Ihipt
lea Mayy Uay f the Soviet NiTy U the Nevi River t Unlngnd yeterdT dur-
I . l-k. .1-1 - A" l u L I f j cr VI I J . I I . i J
in( cticihiiwi si iiaj umj. marinai ucurgi a. toutVT, otirnit minisicr, ltiwm
the fleet unlti ptrtieipttlng. (AP W'irephoto)
al Tall j
Enjoy It
After
Every Meal
Hclpi keep teeth clean
Frethent mouth.
Sweetens breith.
rX( LI SIVE FEATI RI A
It Arrma ta Mr
rkarln A aru
( antra IV !
rrtd 'nt
Aaarlatliralarr
Al l.lraarr
Araaad Tawa
Jntai tnalok
Dea't Lee New
Mi lilt Surra
Oa IV Brighter 8ldt
iaa tnilio
HI (AYS HIS LOOKING TOfi
YOU) TWO NEPHEWS.
Tlit World at Youi Door Each Morn'ng t
fCASF IP NQCO RICWT
I LOCK frV AMEAO. A
apouno fCi!r?iiiV'.
WHILE I'M jL (iiFff'i''
WAITING " ti-f
v CHESTEI OOUID
rOUb ftETTEO OOMC BACK
L i ew. 1 ck, mt i ch we kt
THOOUCU WITH TUi BES. .
IVEP6 TAKING uONEV A
PlCWT NOW. ,
a v i.i n-
MEANWUILE. IN TU bee
FARM OFFICE .THE REAL,
AUNT RETT STRUGGLES
WITH MER FETTERS.
" V
""iY
Vi -
f ' - Si.
rt-&7' it
a aaaal
a
- -V
4T- -
J .. ,i .,.,,; 'jva a - .r
V ' LV' - a." -.1. ' Vfc 3't , j? V
a '
Charged
'. r .a. J ' f" r
I.AS VK'IAS. Net.. Julv 15 Arraigned here today on a misdemeanor ehargf
after police arretted him and hooked him for loitering and restating trrest
Is, left, LI. ( ol. Frank Heeinald A. DouelaA Taylor of the British Royal Marine. He en
tered a plea of Innoren'. Shown with Tavlor Is Ensign Wesley L. Roach, legal officer
from Lake Meade Air force Base. (AP Wirepbolo)
Caaa ProeM tar'T friTaa kal
Maairaaa aarmaa ! ioaa' Kt waaia
Mlrk laaMlVKtp (taaarr Wlla-Vilt aC aa
raraaa ral Carina rat
7
torn ra a Trua rl rv Tra
Praatar TtaMw CSei
rT raatil al irranl af fun Paaw
VAL faauvl ar uiaaraarl tl liaiiifiaaaaaiia
Aaatua PtrMa Oeatht
aa) imra
a Ptrva
8 a oil ' axaa HuL aa aad dvaat. tpv iaaa Apik ta
aaa Owmm t1aaa fwarl lara Wy tar
arTV lat McCra Wwl MrOraa ItauM THaal tuaaar Taat
AVAL Ml MrOn tMea ktrOraa twaa Ttallnaa Tkaaa.
9 a ox. aJa I Oa I anil auvart d aireart
arakaa Aim Ar. Ailaa ratopaaa TlaaifMaak a Tina
aT King Cal ktia rl Oaaiia KaTaOaaa aaaa
tVAl Kut Coai Ami Caa Mtar arlara Mtar Parara.
BOtw ttar rarhm. Our Patoia a y.aaiima Oa t
. tea) Klka Tua TaiU Ttaa prvfht Ba ftajiaaa) t
" irrt Bada IM Itada TU kadaae TVa-'taaaay Taa
Q tVAX Cada ( Caaa I lTaai(ht TaataM
at
IaOtn kaaatlan 0a IHhaaaaa On WriaaHaM (a Mkaadaa Oa t
t6W aiarnata I Plaraaiia I Maya a ma Plarkaaaa
APT taam TVa lAaaaay TVa 'Aaaiaaty tVatAalaay TVa
y AT AX Taaathl TauM iTaaafM gaaaata
itdaar-a aaa. tv tanaaaa aawaaaa la taat ana aa a'ima
aad aaaa a aaad kf rada aad TV eaiaaa. km I iraaaia
ta araaaaM ar rkaad aMkaa aaawaaa aaa araaaart aaaa
to MnmK fat IV arrararT toita I
Tuday't Radi Ug
kO ATlA3d kBtTMN ton at IIW M ISOMlta i
ran Mta7H - torn MtJi row au
ranaaaat TalTTanaaaal Val femeae! latra
aaar Larraa iwaaai iwraa lauai
I Al Aauar AI mw At Baaar I
itOIN tart tOIN KJart KCHN tar I,
Waaler) Varanl VaadarVal
IRia A tniM IBia A tana ttaa A tauaa
laLM VaA
AUA1 Tana Hw
aarr n-Bur
AOIM War at nawl
taw ftw-ViiiAar.
kUON Mw-rarm
-tUd Naiami Braah ftaraj Braat. Ca( N
BOAT t near Car rIV itaaar CarraU I La nan alklcal Maanj
KBIT Mawa-RaaiwH I Kalahari iBtnaari uaaaeaa
aolM KOIM taat aaaaiaa wewe vra wm aaaua i
ana 2 WaaaartMml Vaaaarasat VaaAari
tool Bia A thtat (Bta A tma Aa A taiaa Baa A tuna
ar VaT
tal k) MCHI, rn
tOAT "ofr lirrou
KBIT Newa-arear
tun Caaaanar 1
mom Cecil
k MOW tia A BUI
Baeaa a) taat
taaer CarraU IKOAT Na
UHewe-Bretj Itara Brady
St44ltt) mmfrnmm Bfoaakjjr ASCabj
V. - j - . - tf i j -.a . t
tvSSanAWja w aVHaTvaaaaaa
tat A truaa Wawa BAtala Baa A tma
TamUT Altar
Rfr CarraU
itlev trad
waVad Mawa
ICraA M FuWi Cat Matlaea
- raw aujii aaaa
titer Aradr
i u
am an aw aih aa Aalla ImltA Iimmy I
Bffaave . ImI . aiava trial Bava trady
Tf tolN Waad Warraa Baaard MaMr H.ltl Tmnl UMmtn jNawa
A anai a..Hid rkdi tniUul Chik trarkeaat Cta Bieeltfaat CI
KOO If TraST a Caaa. fTni a Caaa. WBC BaadataadlWBC BaadaAaad
(aLMilw taHa-taiT Winta'af taaJiWma at'taaj
1 to AT Bella tnla IteUM tmllh PbIIw Imlth IKOAT Nava
1 IBM Na-Bredj Itter Bredy Itiava Bred? Mara Brady
a aa.ru m... .I. un Buriaa ttrike ll tiek rat Buttraa
U a;w o Aaaarana IK mini WarOi lOin Mama Whtaaanai H
BOOM NBC anarl'na NRC VadatMiMBC tandat'ad KBC
"tnnfl PI.
Baadattad
IBtLM Hawa Ouaaa a Day
BOAT Dinner Wmaar niiwar Waear
BIT Neva trady ittev Brody
1 BOM Kara Orah Ma rram
Oaeaa fur ht
jimmy
Oaaa fa Day
ltaar CarreB
my Pldler
t Mr Brady luv trady
Dr Major eaaa a Lk
anai u tv.. ati tl True Starr Lawranca wtia Paul Harvav
too") Nwa-tcerAa tpellll tada B pot III terdi lApetlita tredt
1tKLlChrai(Alr N Jw Trada Vl rarmcHi
tflAT toar CarraU lit 'It Ntwa orr CarraU taaer CarraB
R7.T Mawa Whael Unhnaton Neva R t D.-Baua Ittav Brady
2 tOIN Hewa-WMtket Com Ort It Houa Parry Mua PaHy
an Knoti Mwt ILIiua Udla R.irtn UdM Um Ladle
tOON Nowa Tuna iTop in Tuna Tap in Tun T ui Tuaaa
SlLal pTo-Baatll Pro-Banbill IPra-Bibll IPraTaSaaVU
A tOAT Rolll tmlth IRolll tmllh (Jimmy Tidier Local New
1 atZT Howa-Jaroha a ilarobeen Uacooena lic"
I torn Godlrtr Tim Oadlray Tim Oedfr Taa podfra.y Twia
I tW Nrwi U.nun Ledaa Kh Cine JUtten Ladaa
IOOM Tru ConltM Tru Cortfea iWomaa la Ha IDr Pantry
tatil-Pre- tea kail Prrxtaiahall 'Pra-Baaaa'l ro-BaabaU
2t(.AT Rolll tmllh IRolll tmilk italll laltk IBOAV aaaa
RtP.T Nwlarob'a Davobaon iJarakaon Uaaoraaa
ttOIN Godlrrv lima Oodlrev ri-n tutk Aahlea etker l
OW Nen-Nerak IDirk Novak !lirk Novak IDlck Nerak
tr.oN I liar Mat ttar Mai IHlMlap Homa iPaepor Vpye
pro- Bait oalt Mallna
Nifty Titty flnuny fidar
Rt7.T Ntwa-Jaroba a Jarobooa IJaeakaaa
J tolN tarkit t Wile Our Cal faday Tak Thirty
my aua Nwi.Nnrk IDtrk Novak IDtrk Noyak
IBaa Harm Ba Harrla
ttLM Pro-Bball
"J AUAT Nllty flt
BIIW Nwa-NoTak
tnoN taa Harrla
4
tILM Ntwa
tAT Nifty Plftr
ttT Nni.JmM'a
tOIN Art Kirafam
tnrr Ntwa-Novak
IHemafway
INIfty Tlfly
aeobaan
Co To Towa
IDlck Novak
TUe Tal
INIfly-rirty
IJecebooa
tNeaapaoer
ttXck Novak
IMatlna
KGAY Neva
taceOeaa
Take IVrrtv
Dirk Nrv.l
I Ami Harrla
(lanTTIaya
IKOAT Neva
.laeobaoa
Newapaoer
IDlck Novak
too rath RhyUima Taah Ithvtnml Taah. RhyUimaTaah. lythma
tsl.H I O'Clk ProllrVl O'Clk rr.llrtNawa (Band Coacerl
I an at Nitty rtftv
A (RZT Nawa-Jaroba n
10IN H al" r-
a 4f!a N,w.. Novak
tfiON Pro-Bairlall
tSLM Ntwl Rel
tG AT Nlfty-Tiftr
B7.T Ntwa-Sporta
torn Carpenter
tn)
tOON
Niftv fifty llmmr ftdln
Jarobaon IJacabaon
v lhf inpi Hal a
IDirk Novak pick Novak
iPro-Baanall iPro-taaball
Nwa earmroal Sam Han
INifty-rtfty iNifty.rtfty IKOAT Nw
I A lax Draier 1X1 r Ian Batty 11 Maa famirr
tiwll THomaa'Amva n' Anav Ama n Anav
KtiAT Ntwt
Ifehnitafl Naw
Traak Coa
IDlck Novak
iPra-BaMball
Rd. P Mnraan iWtatha-Spta.
Pro-Baaaball Pro-Bait Ball
Mvatery Tim Myatary Tim
lPr-Baeball iPre-BaabaU
KALM GaV Rta Kdrlt Plaher Mulk tand Concert
ttXT Newa-CIMy pildtrtlaera INIahUIn INIihUlna
BOiN Malodv Mtioav eobL i urwia foi. q uva
tntj Nawi-Novak IDlck Novak IDlck Novak IDiak Novak
KUON Pro-Baahll lTo-Baba 'Nlahtlln iNifhtha
til.M Day Drama IDav Drtama mui-Oui-Doov Salem snalr
KtT N.-Nlanlln NI(htllnt INiaMlln "Nl(-tlln
BOIN Ruity Draper 'Putty Draper World Tnnlfhl 'World Tonifht
tlilt Kfwi-Novak Dirk Novak IDlck Novak TMrk Novak
Ki;ilN Nlthtllnt Nnhtlint Nlhtlin Nlfhtlint
KaLM Salam nalora Saltm Vniton iSalam S-natora Salem Stnfcr
KBZT Ftav WIIIm Rav WHIM Pay Wlllai IRav Will)
tlllN Mlddlr Know Middle ho Do Yu Kaow Do You Know
tliW Nwi-Novak IDlck Novak tDanca Tlmt Dane T'a
KON GildaralMv IGildaraleev IMonan Realty 1 Mini rtmfly
KkLM
ttTT
boin
A tow
" t
GON
Muaic IMualc
Rlrhfiald Rptr Rav Will
ltar t iniai aorta
Turn McCall Dane rim
Nawa riaaha Muait
'Ntwa
IRv Wlllea
iWaahinaton
Dance Tim
IMuaH
IMuali
Iftav Willa
Good JvwilBf
Dance Tim
Nunc
ISI.M Rl Cltv
ABZT Ray Will
KorN Late thow
tow Dance Time
BOON Matly Muaic
Rig Cltv
Rav Willea
'I Jit Show
Dane Tim
iMmtly Muaic
Mldnlt MaL IMIdnlt Mai
IRay WIU IRay Wllla
'La it Show IStwa
Danca Tim Dance pme
iMatlv Muale IMally Mm)
Radio Station KOAC, 550 kilocycles
tOAC (Tataday): 11 a aa Tht Ntwa aad Wtatktr; lt:la EaaaJrf
far Hara; l:4S (lory Tliet, u aa lkt Concart Hall; ll:a Tat Ntwt
aad Wtatktr; 12:11 aa Neoa Farm Bear; LO Jala tat Navy: 1:1 To
liliaert nunrt anw; l:a ut tar; pir aw mm ubimii;
Tauraloi; t:S MacDeaaJd'a Aatkolofy; t:JA Maaary tak af Mkatc;
ki riion Birtiwr i:i iwunr mi whw"! -
On tk llpktat; 4:3 Talo; 4:11 On tha I'aktat; :a Cklldraa'a
Tht alar; l:ja rlk Maalc f tk NaHoat; : Tk Ntwt aad Waatktr; :lf
Wtadw aa tk World: l:M Dlaar Maalr: La Tht Uaferaaeea: tilt
Ivtalag Ptra Hear: : Mailt f Cite kealava kit: l a Paaaaa Chaeae.
Itra Prea Prtark Ptrttea; l:ta Marlt That ladarti; :U TV Nawa aad
Wtalhtr. !: ilia Off.
a: 4:il
The Oregon Statesmtn
Atyta di a wrtk' It II a Btentk kv rarrltf
rl Mill i m ort i II ! at : It f tti : 111 a ytar
Plraw nan ait llaltimaii tv rarrlar miattdltltlv
I tntlot
nd I
Tht Oron ttattaaaaB
im N. Chorth It.
lor
o
Naa
A4raa
aaall aukitrluoa