The Oregon daily journal. (Portland, Or.) 1902-1972, October 28, 1911, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IS
Ml 8H41 I t I ." l
l
1AO k B I' ft! t
ft
RDAL ESTATIi DIRECTODY
! in." S akaa ki4i Aa"'-
411 l fe-J .4 f ka 44 I-'
'?"' " i
kti 4l
k
1 4
.
t4 I
4IW4 -4
,
. A a.-
QA:k Inn
4 1
at r
v - 4Mt,
A -. i i ) . .
I i . i . i i ....
1 4 Mt I i r. v 4
I :. ,
J a. ti4.A a . . a -a .aa '
I ... . fc -f M 4 V.4 - a- A
il j. ,4 a..i. 4
Aai a. ... a.1 . a a la '-"
tWA 9'
. . I
fp ! v 4 t iTf r ? rcTpr '"r mt i"rf t
tet'alKfcii Hi- '
HlI.k' 4rt. 4 41 If, v
a4 aim 4ai
a .a. ak-M
i4 ..ki . ,
I .a taM.ia Imm
a.
4 " I
a I
ii'H Aitotit t.ttia t
-... I k', ., il l' "!
J
rata xrtr4
-aa. ttt jit, 4 . -K s a u
a av
4
Hthtail. fx !. fe Hi
. . .JI .
T - V .. X. "
aQO ataB at4rfA
I kj a ..a., tai . . . a 1
" a a. a.a .kjai ,
tf a i 44V a -.
fuitjt-aia,
4
4
B
blM t,iuiak
a a a ". .,. a ,.k
g ID tit t w .'. I 4t
Vaia-W'l l!t
f . till k kl
1:1 k. ti 4 4,i j
M 4 ax
k aak ! av Kuk I Ml A -41 la
w tmm-m 9 m pa a
4W .4
I ...- k ml
Rl tl ti, ll K It felilf
Ijusf Akli u U SI I
k . .. I w rfiii.. 4l
WMa4v4UAJi
l-WT -... a it- . aa.4
.1 -a I - lux . kail .
- e..i -, I H-
111. 1 !
to tt au it ta
'!. aakaakaaJ Aa sl &
Hk I W41 ' kl Ml
fa W. i i v n iMkii
rttJ.d .4t -.. !' aaaj
lai 4 aaiwk. !. a
MVk k..a. a. IwmA W
1 ti hj.. a t ki 1. 4m iil
MlllUtk tlf ttlililk M
la -a k I -a, A . Bw
t4 (
f.i - I .. t - . i '"'- 1 1 . aa
aaal'A a .... 4v4m4 ?
In ( 14 (
I I 4. - i I " f laf' !".
I Il T. la li . W i r A
4L4J ti 1 iiaa ! - ( k k I ..
ltttKiil-HI l4 c!.k.M akktltvl !
aVMatatS4HI CSM,
to-SMk 4IUU
... tat t a.ta I'
1 1 1 I wa k i W k a 'lk
Urn 4 w l taa4 4'atH " a'
I 4tliX.ti a't aaaf , ta.attak'
i ' 11.4 ' aaaaa 4k
. III toa kl Mai.kaiatt
YAt C Wflfcira aiakaaa )!'
a ,
a laaaat.
ka-
l I a' -tTR
Vn llrt, Ea-.i '"" aa..a I tu II
kMta aa4
.Aumr ii ii n-ii watt
ti i a . i
Ui'atre Tlla Ca. Ml Hi
a a w
1 a 1 k a va
aikUull 4vUU
kkar II . awlla 4 Mai
Bivtuu ia'trrrrra
t' y tit.l . farf 14
i-Atia WOtIA
lllkllkvl A
Akf MlkTT " 4krk
k WMkl4 aik l Wl mtm,
aHMaa a4
J, a. ,4
111 a1 t 4 rail fclaaa Ilia
I M H. I. h lXKIkN. K
to' 1 1 4 A kl K ft H Cim, !
a II mt
alai Maia I I ia
ilk I II
Swa,.A Km
k4 Ik ta ! kk-M "kTkl
l I . I
COAV A WM1
aa a. sitaaT a
fii OJ.LGON DAILY JOURNAL. IOHTLAND. SATURDAY EVEIilhU OCTOBEK tl.. ISIt.
aHcaM-aaMl akl. 9. -. a.Mavaia .
dMhkA, Mav sja-a - fc- a,
I Ha 4- . Ik 4
t akiaava
4aJ.M kaa llia,i' C
tliaiaa to ft....--.--'.-
I
V
I 4. .
IS
MM - l NiUt.( r
, Mk . 4
mtf k4 rw
MUBir hair mtmr.
tm M (Ml, r r
Kail lit. A-tlll. -!
J ' f wt4h!o; Imm4i
f t.M4.4 Ui lff ti f4
'W 4 v , -.
l IM Ml tl .4 v
( 4 ifta I lilt
km Ik. w iv rk.f MJt
i jh.. tk i
! It 4 o4
4 ).! It - I l
iiH ( k.4 rn iii. I
ti -v--. twl l
W .4V, tai , k -
. 4 k
f Wlt lMkl f tk.
1 kl4kMi irVirti( kl Ik.
fa.kf w M
.iki ww is I w - ' IU
. i ! lr 4 X i '
kil 44 oi ;'r
tilt i Im mm t k i l-MlUki IV
- Ik nMl'IdW !
State Security Co.
. - m mm
IM. K.. II .
I in LPan n o.cj i caia ,r. t f i aaa4f emir
,w rtMvv: r;,tif-f0 Tie rcrtunu subwocd Co. L.:,rr
HOUSE ,7,7 SLAB WOCD
aj i1 an1 n ? p-
Vhl. 1" -)i
Mit 8 r4 lfiHf
I'M kin.hr !
to"kfT. ak raaiaA. alaA
Wklkaa MIHM HI nil. I
rata via
wiik Aaaai
Kiakaa f lax'" aa k la ikakfl
a af li
laa a it
rala (a ti
lavlaaa aa4
ka (Xi
aa
Ikiir arvaa.
a i
A IkMl rt Ilk II
f fk)a:a f'aaaav a kaaHA. I '"'-
Mai1f i lai aau iimiiiI ttaaak HT I
kwalUr m mmH aataklWk "aaa I f"-
iiwinil la tk. MdOk atvai I
V
Malik IIIA 4-IHL
MTtlNII WtWIU T AttfV
aa4 aaaki, laaia a
aaa; tarkaaa
Ilk lM Ulaaav taala 111.
(,'Jlitr.J Ta. Ill to Mklua. ki
a. aaal II aaA a ak.a
ka; alafat I aVaia r Pi- Itlk
rtnuriTvaa avaAiaja
!' -aa ara f l 4a la.
ttl-l k4aaJU b-.4f, lllH Waait4k
kaa ai attaaaa kik aat in c
Gnil rrucimr? rtn
-t'' 4j1 Ai .ia
4 latitr A likkk.
twrmrna rAHAOXkV taaaa tout.
TU t (llbaav ! a a aiaaa.
I I kSITLUK favaifa-4. tflaa4.
"Ki. CX. toiaal . - a4 ( aataaa4
r. 1 1
Paaiftaf
Mali
laa-V to, at. ATI. H. kMWWJWWU U W WWaHW J- alaaa, Jl kl. i Val'l iaillk
hw.a, a Ika iMtia at 17 l Om U alaA, af ki.HU at,rl.r. a..tV atTat rW. -44 aat
hfl4h k iaf ..a Ikal IW ia- w.a HtH rnM 41 Uarr. Ill
ta.aa )k Uiai ui fl J ii I " V "Tr",1 CI ft V- at ki..4 kill VlHT.
1 rlaav
I ai
rar 4) ir, al III LaaaaafA a4taC
l-kWlaaaA la, a a raat aaiaia firm
aaa a ka fll a a4 fklaVM. 111
.,nita4 a aawlaal a i'.aaaC aa far a
.,nita4 ar aawlaal wa V aa far a
f(4 Ik aa4 !. V
.. . . w 11 ii r-
aat aaaaikllri 4ra aaa Uaaa 1 1 rf ; ri rr"Z. Z t. "-,T .'.IZjTTZ
kalrJ aiaariaiiaaAaala aval a. 1 1): Al4.il taala mid k-a aia4 Af
' w ' I iaa aiala aa4 af aaaira. niyaaaia.
r,.. ., . -laaltl ak. KalN.r f I II I, far a laa
W aKT Cfk aiaa fca a'a aUaaaaAaai, I a. ii uia Tvul toaiiar fr aiaia
A 4aa amMimt. ara aaa It nra
fl aaoftr, aacaaeaaa. fa4 laa I IKaf
kaa laal lAatr fartnaa alraafta aa4 !
lalllr aa4 aaa aafrartaa ItD alabfeara 1
diaroa ragtag 4iaaaa aa4 aiikaaaia la
la ra aa4 raaaiaa a fraa frkaaAla
Ik a4 aaaaniaatlaa aa la Ihalr aaaAI.
Uatk. If roa Aalr iraaimael larm aaa
a arra4a4 la aall raar maana 4r.
toalkar, par acaaHkll!. Ill n raj at,
l i.r,Mi m
111 MM. K4I
Traiaiaff arkaai, C"toaaallA Ikaatifhtaliaaa
kl lata arikra
Ua-M I nara4 rael ar aa D
Ma M'TATK lOAIU 'r IVAIAUU
l'lfM. fr 14. Illl.
frirVi.raar a"''l"J'arlrl 4il-W4' ar.
la lha rvrraal kaaaia aa4 aa laa
lafAaatAara af aar taattaaa
fa aaa aaal la kal A aa raajf lal
Aa4 ail II larvaaa aaarlag ? Taa
a aii aaa I aaa taaar taa Vaaa aa4
lalaaaal. Aaa la a fcaakf laiaraal -
laa Minn a laar ararafiv ar laa
aaa4 fa'aaf If aa awbaillai aar I
lr caal laaa. Wa falk taaa .
a a a. to ili t call far full pm4
laa.
ftmimein witAf.TT m.
fMn 14 ?IJU toli, tl!A. Or.
XI aaada immo'.U tl r and
United Coal Company
III Auk al MaraKall Illl. A
Ike rvviduT ixi7X"W4iaaaii
Ik laallkf ra,a. ttafaa4. Hark,
IkMKfft, llkat"aM. alV lT aa rtAkl
III C. Aakrfljr El lit, Illl.
rxriJ'BtTB rvAl, rrALEi.a
lUinR. rtawra, aafatf : a-a-
aaaa, inari minni i-wmm i
ar II, IfVt Ilk, r'tr ttar M TO!
alie aaiaiiaa IkktiaM maa r-
1 1 a i al , aaa k f i kl I
XT IV iV.'s f kM 4 V aakaaaaav 4
a t a ar Wi 1 ill
X" R"llaU.f kf. lrT"aaT
aaa-.aaahkk.H4- 'kaaA Aaaaa aa
C7-B. Pflnf Sfiop. Main 9146,
U8A
liiwmiir wimx'I it Aoa, aaii
a4 arriiaakYrk iaat rj .f
"tooorta , ' aAia Tia ui4Uiu
TIM aaaflaf NHk aaiaia aa4 aa
Wag im Vtrtaa. Ill jf at IIIA
Dim aTAtora 411 aa
mrit. tlM aaa ama aiaik.aarf
la, til aiar aaaia aai
ATM
" J. 'i 1 ' ay
1 a a a, a ..
i.w ui aM iMtu,, ..a
1,1 l
iCL r.V'to-aTirfaTSf T'TTkTTl
. aa44 a a a. fctata
' AU kl ' 4"tk 1 Ai a a a, 'St f
raAtlWtflTIH
ra auvaa ruttrvktiri" t-a.
MIUN. EAL
rt't-kl ! 4. fa
I laH far tN
11 a:iaav ll4 klaaa,
k 4 a. 1 - -. .
i - .lira aaa. a, -aaa ' rifa.
. 'k'ra4 tokska h aff
avani Ka. araL . - - . .
rm CLaaa VAMaaaaa aatoTics
FARE 50 CTS. '
f cw a tofvea. wrrra bjujko,
. aaJ
HA IB OO0 Da
mvit a iiASKiu t.
LaA4lna via aiwi im aaaArra:
rtaaai alack af fcamaa Kalr aa4i Mir
4raaataa. aianlear1n. fara aa4
traalmaala. lit Ilk, eaaf Afar VI Ilk,
ooaa cajlavtjio
Ttia toaalar a I fto. M
al faaHarv 'Va. wmyu. kaaaia
aafala la ml aa4 aafaa
ICIIII BlAJiCrrA47TVaUa
I tlaaaaaa laaa 4-ritaa4 fa. Taaa.
Pa. I a. av fbn.raiac Uaaaa Tm
rsaaa a.-..t a a- . W.
Lmatm BavaUaaaa.
Mala 1IH ink an4 aura.
I'urra a-a)a dlaaaara. bailaaa, a-
inauoa rraa; iiam kalr aaa
hiaarhrra; human Kalr al.taw arkxa
Ir I fall la lil aur lauir tvariara.
r ia "vail
a a ra4 flrtn a Ik kJnouei af aiarkl
ka)4 99 aark aa4 Ihalr frat a44raaa,
lAAl lhara ma ta a rha-k islaaaai.
IOHTI.Wi rtj.l.'iiKTa ll-l
fcyl'll-toCfT 111.
H A. Martaa4. -fy
fTTTrBtakitl7. UaaJ,JTO
baaloaaa la J. II Lmniri kt ill " li
ma ink! rrajiiora ara raiaaia4 la I
ia" a 1
rtaata;lr aa raat aalala, fam.
lata, aiaaaa, aula. Ilraalarlc, raom
aa haaaaav laraaa rarltla an4 all
kladl af aarvHIiaa.
Ill Hurnal.ta Mala 11)1; A-l IT.
ft vhtsi att" A?ri a rxkrir?J?
Vor.tx runs liuLOATa rctL
CO kKfXtoCHt 4IL
i'. a lUal r.
lata 4 llrnlarar C, raarn III
ItamlUaa 1W. lit 14 t ftMM
Mala I4
Wl Loan You Monoy
I On rar fartuiarax alan ar raal aalala
Lawaal raia of lnlraau 4aa aaa flrat.
YinTatolVood and Coal CoT
EAKT 111 B-IIIT.
III 14 al MaJa Illl: lloraa A-1III
lOCTlinrUrTTaikjniTaba
Wa4 ao4
A-IIII.
arao4. Inaida and block
Amr. II load. Main till.
Omrmra laan4 aa riaar ll paa-nr I
rlanln, n trarka kll Orkf4 kra I
nraom4Jiga
MrCARQAR. Hal a 4. Ual. Ill Tai
kld( Kara form Inauraara. ao4a
7a. mttwiWd Ar.iiTiia. i.t:
, aiir! aaaaa. Wan way ri. inii.
rnKB IrVEIX)riNO Valoi artaia It
iidi in II ordara aeUcltad. Ill Mar-
rhanl 1 rtit
iirtxa rKmi acnaKNai-l HDlVnilllll 110
IVuMl laarf ... .1a. af aifia, I I U I 1 W L U L U . J) I 1
lnl4 ka4 kar.f taaia, K Illl -.. .., T
Mff Ca, A l i aaa. H rtMMT CU1I ftOWB mi
- ., a.iiij aat a laa -
IUI
taaali
l'nl
aT
aaxaouia
akilai
ran ia4
rin at. a
. fM'Wn
aar aal1f
arra t.i
lk4 raa4
aaowcAJiaa aaa rurnau
lira wrtA f
Tv ta4:A tV
laaa a rl-mai I
'-a ra ia urk. uaa aaa aiail aa
M irfa IS liatna 4aaaa af IvHaaa,
a.w-k la lraaaaajair ar I aa. aa4 aaa
far A I aa '. f ka araaaaa af aorta ua.
a. Na aikaa In aaaara ik uoa
far Ik tnkrralav aa4 aaaAarfal ta
aararm iM ika lataaa at, kilt
TTc'rrii oemM nurr I iu
riiLi. uunLU uuitrui iaraai u km it or.a w
M Mlrra lariia iraalmral'fnr 4laaia 1 10. tank ara, 411 Wllllama ara. wltbla
t 4a v a frara Ikia W-lcIr II. Illl
JAMS aW'ltfciriEMAM.
af (h amaial. aarrou dabUiir, rtL
chriirU. blood b4 akla dtaaaaa. W. L
Ilaar4. M D . Il t llolhrhlld bMg
A kT'IuTTkaN racal arUai, iaftor. Jul
arrl4 In elr. 4-ira l commanu
rata arllh alnaara af lalanl. Wlahlna IA
train for oraiorio, roaoarl. rarliala aa4 I Or aallafa aqatlf
fort-lan dlPilon. Raiaa rary raaaonklila, I ea rl iaa la wi
MM. Journal. Kit Notla Lumfv.
ei
CA"H PAID rOR MORTOAOC.
In oca tract of aal4
Aalilaaloa ar Oraaaev
harknrna blag. !
J. E.. Nichols
111 Tana filar.
Wo Loan Nioney
O all elaaaaa of aamritr.
Catinaoua and fccnorabl traatiaaaC
C. Frank Nichols Co,
If'- LomSarman Hf. h an4 atar..
I K U D. . II
uon I DOiruw muiicy
ITNTlt. TOO EB fl
f Akllfl atoaa nkia-atl 4 aaAa. aalakatoakaa aat-MT41 aaaak rat
INTfTATUrfCNirriana-arilOl Va4 up: aalirta. alft jlawa.t'ril-.'
IIUTTV.1 IKKllir UVA
lit apaldlnf Wig.
HENRY L, MURTON
318 Chamber of Commerce-
BUSINESS DIRECTORY
UIATIM
r. A. BRXNET. a-old 1lTr and rlatln-
bR WAUKKIV, apadallat; quloklr our I liA VR iwq cllrnta who want motier on krt,,rr 44 rnr 1414 4th at Main 1101
Olacaaaa or roan. Moon aaa aklo fl la-1 couaiarai aaouniy: on uuo ana I Ur t-rtu t t' 17 n 6 -r r f '
r ,nn dmi on - -- - . -
lyUcal chrmlata, 104 H Will, K. Tool.
lTA.mTl'6C0Cbiiafw bH.lNiVTa aan.li work. a.l.rfln. ra
redwood. 14TB. at. a. fcaat llllj 1 taarhlna, la haa qty aiaAia. 44 th
K"MITLT naUJ ran t. uimnr a ctl. 11 rrwaA
""i 1 Lkikr ar aarr ataonouia.
minra.
tllOto CAtra af fr Aaarrintaai aaak.
bar an4 nstaraa
Tfca l.u I k kl f fa
- .- -'. 1 - 1 iii . ' I Mil laa iavaaa
VIM JAMI iTTMAKallAlX Mm ti, Ifaa cava 4a It aa aaatlr aa4
naw ao4 aia iaraa.
aa4 afflr rtiloraa i
k II Ml Id. 14 i l. I- il Aki
Hew raaa la Hack. 1"iM .iarF. I vtll arzu . S. CO.
iKar 1 av
..i,iiia -a
. ro -- 1 a ia iraa 1 iMir. -raal a
N-tk. M itll liaatlaa ta l!rafna far ban. AUJ.
B-llla.
4 fool dry wood.
Ft! iit waiar av
10, A-lblk.
tnanafarlnrara.
aalaa ,ri4 kl Wii I nmr
aioa avaa h'ow cami
rcurrrit a kuhib-ii ika in
aal aia an kra ia iaa amira
an ktarkaa 1 raal. IVaa rraaataa.
STEAMSHIP
J RESERVATIONS & TICKETS
ilaaaaa nqaaM fl r?f.'rr
I'HOENIX ri'KL, CO.
Cord, alab and dry abort wood,
DIL AUCB A. ORtrP I Hi ll par month will pay a tnorl4 I
or asmik ana rriiinram. aaa 1 or iiaoo. lariumnar lniaraai. naa na.
rareovad . to , LAtla bldf 111 VI I CfCtKA WB-MI HTiiN X, 111 Taon hid 4.
ivaaiuBAioa at . i0R UaLk IJI.OIO mortffaca al par
I u I tmr-mmm UaUrf
IiltH. Thoinaa and Klla Janann. apaclal-I worth Il o, Addrraa M-IU, Joaraal.
lata In woman and chlldran'A dlaaaaaa, I n ' -rrrTrir i,;t-t -n-inT a
rhlropractlo for all di.ea.ra flrnh la I LOKb WAXTED SO
Ul 0AVIEK ST. UAK8HALX. HIT.
JXhlSA rtEf. CV. All klnda of rraan
and drr wood.,jlocK Bpnna ana Mas
dota eoal.
CTT?f AhltBT "Wood Y.rii
Bon, Id and Clay. Main 1141.
Cook
A-4IIL
COXJUCCTXOaT
lirlr. Ill-It ovtr Woodard and Clark.
Matn47. . -
iin-I-IMKHT achool and makcoraf
ahop; wa larh you In waeka, poal-
tiona aaeurro; 01a naia man over, tai
" Wanted, $3500 '
Will par I par cant and atnanaaa:
I monr naadod to romplata any 11 room
ret atria. Plumea drtd and clianod. lollhoua. llib near Qladalont. K-IIO.
(Jootlnourh. 6th and Tamhlll. l. 1871. joymal
PROMPT altantlon alrcn dllnqunt an
I . a li i 41,4.
rurriDi acouunia. wuaavi raviiiv wv,
111 Chambar of Com mere, Ma-rhall
111.
piir
alrlana' and dontl.i" acoounta a ipa-
nO'Ei6lONAL, cradlt buraau.
rlnlty. 101 Medical bldg. M.T47,
CiRKiloN Collaotlon Acne. l Ham
1 1 ton. Emnart collator. Main i?a
Pratrrtlva AdJuatmont Co. Dallnauon
and currant 414 Falling bid Mar. 155.
a. ara. aoraa, ulorra, awollen a-landa. kid-lothar 11004; vood aacurlty and brat of
pay. Pinddar, aaa piiaa, ill nrat au I rrremno. intarrai payaoi quartariy.
cuLuoxa ajts soxoviva
Portland.
IT-I84. Journal.
MMK. Uli A Til 8 dancing acliool, prlrata I WANTED 11000 from awnrr; will
dally; rhlldren'a claaaa. Sat. after-1 par T par cant: food curtly. . F
noon: adutta Mat. av. Walt and two 1 114. Journal.
. , I m. . H - . L.J. I ..I in ' i i
a i "y. gyirknirra in a irwmna aiiwt Pm;
8ANDKRHON CO.. kiavln and Cotton
Root pllla. aura remedy dalayad
pertoda: 1 box, or I box fa for II, by
rnall. T. J. Plerca. I4SH Morrl.on.
aKXOlt ilarva'ou aura o waaknaaa
In men. by mall II par box; monty ra
ir it rati., vr.
MONEY TO UO.ai
27
MONET FOR SALARIED PEOPX.W.
MONTANA aaaay offlra, laboratory, ora
leatlnf. M.rahall IT 111 MofHaon.
ATToma-MTa ' "
AV KL COOPER, Attorney at Law. 0n-
IN4I M MU4.. 4IMII4V14 UIIUIHfU. ,
rnorad to 1414-14X4 Taoa bide. Mala
171: A-I971.
4t MATTHKWB,
OREQON UW SCHOOL, aatavbllahad
lksg; tiamuel 1. nicnaraaon
Schools HaJent and Portland, Term
opana Oct 1. A thorough practical
couraa In law. Recitations evening. ,
tlma lost from ra-giilar occupation. Ad
dree all Inqulriaa to M. Morahead, III-
1T-1I Commonwealth kldg.. Portlarx
turned
o., 346
Rg
Plarc Kamady
Morrlron.
hU B. iSelp, mental and aplrlt-
to
k'll ir u. nniu
ual scientist Dally 101 Allakr bids.
Wadnesdsv. I p. m.. special messages
to all. Main 834.
OCCULT, new thought, aclenltflo and
sen oca poors bought ana eoia. ani
r frea catalogue. Jonas Book Btora,
IW Oak St., Henry bldg.
' DR. A. A. A08PLTJND, -Diseases
of women and surgery. Ex
amination free. 101 Merchant Trust
Women keenlna aouee and Others fur I hrihtophkrhoN
nlshed without security, cbeapeat rata, I general practlra 414-417 Taon bldg. I xaiTrutcT r. an.l
nai.nla f nma anil aat mnna I ir-.? r i r-srt-- i::- ir t- n: Iwnuikl'U a no
. . r ' " i . t. rrv ".r i th'mas d. nt,t:i. lawyer, ramoyaa w
w iii-a if
Offices
Tolman, I1T Lumber Exchang.
ooaTXAOxoma aits lunsni
Main 4047.
sea th casa of
bldg., Ith and Washington.
ASTHMAW'W.!?
DR. DOUGLAB, XX C.
: 138 Union sya. N Portland, Or,
WTSbWER. S3. , would Ilka to corres
pond With young woman; object me,t-
rlmony.; Journal. '
BEATJTT parlor, facial treatment and
- manlcurln g, 1 soalp trantment. 814
Pwtlwnd bldg:.
We do everything In ladies'' tailoring.
buiib to your measure irom ijg up.
TO LOAN In largo amounts on A-l real
estate only, no commlasions, reliable
parties only need answer. L-I7S, Jour
nal. . '
2500 FOR I TUARS AT 7 ft par cent
$800, terms to suit -
Carlork tc Muellhsupt. 1031 Ch. of Com.
PLENTY money to loan on real aetata,
low rates; mortgage, bought, E. R.
Hickaon, 117 Board of Trade.
1J Wf.nl rair: loan un any pwuniy, i -.. a " - .T
chattel rr real estate. Union Broker- Improved Looae-Leaf ledgers; se the
sge Co., Ill Ablngton biag., 1QH -
liiio.OOO on mortfraarea. city - or linn
. property, fire Insurance. McKenale 4
Co.. Oerllnger bldg.. Id and Alder.
MONKTf to loan, large loans a specialty.
building loans: lowest rates; fir In
surance. W. O. Beck. Ill Falling.
MONET eold on Installment: .confiden
tial to salaried people. , F. A. New
ion BIB Henry Bldar.
QUICK, loans on all securities. 8. ,W.
3. M. Khrllch
8R9 StarlOst
King. 46 Washington bldg. Main it 00.
WOMEN Use remolds when otlwrs fall! 160.000 Or ayy part, farm and clty
Sold and guaranteed by the Ausplund mortgages terms to suit Main 1161.
Drug store, 110 N. 6th St. Main 8106. MONEY to loan on real estate. O. M.
IMPROVED Turkish for ladles; Swedlah
attendant fine run. lT Biimon, m- ii'.
axoTOXrJi msiAxmora
CORNELL bicycles, equipped. 3S. Seo-
ona nana Dicyoies 11 up. 111 juson.
aiqjnc oo itia-ama
HOWE, DAVIS COMPANT, 101 Id st,
IMaua Dwm III L H- aBCiiua w v .
Hew Eureka leuf. A-I1IS.. Main 111.
WARREN CONSTRUCTION CO Street
paring, sidewalks aaa crossings, ill
Beck bids.
THE BARBER ASPHALT PAVING CO,
Portland office, 805 Electric piaa.
NORTHWEST RUG WORKS, rugs from
old carpets, rag rugs, carpet cleaning.
168 union ave.,, near it). MorriBon.
WT TT ITRi rna-a tmm rtlrl cartieta. olaAnlna'
Port- Fluff Rug Co., 790 Wash. Phone. J "tnC
Davia. cai-Danter
contractors. Flrst-clsas work at reaa
onable pticei. Phone Tabor 1411, Mar-
ahall 1681.
E. GEOKGEFF,' carpenter and builder,
store front and store fixtures espe
cially, glazing in connection, IllM An
kenv. Marshall 1161.
A. T. CROSBY, contractor, builder, Jo-
bins; of all kinds..
1966.
78 vWeldler.
CARPENTER and contractor: jobbing
remodeling and specialty; sign wors,
O. P. Bllsa, 8H fltsrk. Main lOlT.
WILLIAM FISHBECK. earpaaiar and
builder, lobbing ana coniraciing. ,iu
4th st Main 6141.
S. WING, cArpenter, all kinds Job work.
furniture repairea, upnoisierea, . aai
somlnlng.-painting. 86 6th. Main 7648.
CARPEIwTER M'ork, day or contract
Dodge & Litticr:ia, 60Z ia. uatns.
A. T. CROSBY, contractor, builder, Job-
cing, all Kinds. 7H weiaier. u. anoo,
LADIES' Lorens Antlaeptlo Cones are I ismitn, oua 1 -teon.
soothing, Bare and sura. 11 par MX. LUAM ror tna aaing, aaiary or cnai-
RAO raipet and ruga. 1611 Patton ava
rnone woooiawn asso. , -
PBOF. tWAL WILLSON'S School, les
aons 2Sc: waltz two-atep or three-
step; guarantee In first lesson or money
refunded; every morning afternoon and
ling. Stage aanomg tatignt quicKiy.
i. Wash. at., a between W. Park and
10th ets. -Phone Main 7887.
Stipe Tay'nr Drug Qoi 889 Morrison st tel. The Loan Co.. 414 Dakom bldg.
I, mi. . 11 1,, , .11 . 1 ii ' " l. ' m I C.,r.n.-i , nk t Aixto a a. IDVD Tr.xr'n
UAiivi, 01 riRa, reinnuy lor uiiiHaiiea gi i axuniuAuiri uvaiid. V? JL I - -1 - - - - i wajiz ana iwv step ffuaraniea ' " uur
women, ova ua vis st Mam yiio. i lMvta nujun, n nia p i i jotcb Bros.. Biectnc cleaning wonta i ieaaonn; class and social aance Monaay
OABTZT CXiXAHXHa
FOREIGNERS to learn English. Ogden MONKytn loan on Improved real aetata,
Rooming House, room 18. 88V4 First. I 1 L WM'I. 70 Selling bldg.
i. to f
MRS. E. W. SACRY, chiropody and pedt- MONEY to loan,
bzi wtuiams. u-8Ugi,
curing.
LTn
nar cent nooo
aouah ft 8eits.H0 Spauldlng bldg.
moved from 224 1 MORTGAGE loans, terms reasonable.
oa"W
Carets cleaned and laid, refuting our I
Specialty. E. 440. Tl-mns. ZQ4 to. Itw W.
rjxxxoxoxxsTa
HEATH'S school lessons 26c, fancy
stage and social dancing taught dally,
waltz and two step guaranteed tr four
evenlnit. 109 2d
and Stark sts.
St., bet. Washington
HIMA lai-nr mnval from 521 I MOETOAOK loans., terms
Rurnslde In SIM. N. 6th. near Couch. I Henry C. Prudhomme Co,, Spalding bldg.
DR. K ETC H u M Di sen sen peculiar to WJL,Ilosn o. or less real e.iaia. i . w;AVu;,.. 4ai
men.. Wash. bldg..4th and Wash. M.8474. 1 Farrlngton. 411 Commercial Club bid 1 diseases. 246H Morrlson.NM. 4644,
DR. v HODGEB. 3-2) eelllng-Hlrsch.
'Foot specialist Corns removed 8c
TJr. 1 VEY cures bunions, corns, all toot
RINGtER'S school, finest
classes wed., rn., evenini
in tftwn;
instruct
gs:
tlon dally; elegant room, 231 Morrison
DANCING every, evening. New Oregon
hall. 7th and Oak; best music and
floors Ladies free.
B. TR WHITMAN
a pacta I Blpaa, ,
nachlnerv All k
iciTsasaoxm xsrxoa.
ITIIOOU'DA, OOTBT BXPOBrXBB
ME88AOE8. packasaa tranka. dellv.red ORIT-OOM Law f r f 'Jjj-J
open dav and nlsht: acrvlc guar-1 Ablngtan. M lIT. 4-lllt. tVapaaltlaaa
anlcad. 1711a t. Marshall 1716; A-Slll
RkTTABI.E bonded mcaongara, da or
night aervlce. Maranaii i. a-hii.
BTOTB BBrAXaUBw
BTOIXO TgACXXBJI
STOVE DOCTOR.
If your stove doaen't bake thr ta
something wrong, I can fix It
K. THIELHORN. violin teacher! pupil
Pevclk, 900 Marouam. A-4180. Mar. 1611
PjTof.' T. it LAW
1117.
I Morrlaon. Pbon Eaat 1011.
Dorvaev smith, manaocm
Uaaaiai asaaat Agaats,
ALL LINES
rifU at. PortnA. Os.
Pkeaas Marskall 1T. A-fata,
Ji e! ANCHOR LINE STEAMSHIPS
TAXLOKIATB
Phone Malp
rYHrtN." lirTith at
Piano leeeone, kvo.
batvbopatb xnrrsxoxAJr
AXmED 001LBC 119 La bb bldav. M
and wiininttnii ni.il to roar.
DR. Catharln C Oatea. 11 rears' espari-
ance treating nervous and chronlo
diseases. 107 Ablngton bid Mar. 1141. 1
Hra. mi, i-s. -
DR. 8. F. OROVER, Naturopath, Chit
AND OENTLKMEM. I N. ITH ATT. TkSitT a.f An?!,
TAIXOBXkTO) aCBOOI
KIKSTER'S LAdtea'
la. m araaamaatng. tailoring.
9 ww York. X-oaia4rrr aal Blasga
XT w Tork. BuBr aaat Hanlaa.
Attrartiva rata for tickets biwa New
York and all aWtch. En.llah. Irian, dm.
tlnental and Medlterraaaan pnlnta. ao-
471-
roiapUy
Anchn. .'
Llna or HEN'DERiiOV HflfTuv:i(rt
Qanarai Aganta, Chicago, DJ.
oraotio pactallst
narvous oiaeaaes
Paraiy.la Spinal.
701 Oregonlsa Old
1 II H 111k I T4 a9W XOPMal'ariPtlfk.rkrl
TOWATXt SlTTaY
OITBOPATXO WM TBICIA VS
Dr. W. W, Christie
nateonath. ehronln nervous dlseaaea.
114-6 Macleay bldg. Main eiTi; A-tso.
DR. LILLEBELLH PATTERSON, epa-
ctallat on nervea. acuta ana enronio
4lseaa, 808 fm'w bldg. ai.n susi.
PAIBT, on ABO aiVABB
. American-Hawaiian 5. S. Co.
TXBTOAJI TEPX10 BOUTB
rrafgbt Carried on Hrhadula Tlma,
AOW JkATXa,
Fraunt Regular ballings.
, G I. KENNEDT. Agent
tlS Ball war Bxebaaga Bldg.
r biw . a. ai ra mv9- I mmmm9mm" 1 -
SJ Trlt I COLUMBIA RIVER ROUTE
W asa -iir rain saw I'lkiaiw vvi
And II reproof vault for vaIoaci
CLEAN towers dally, eetnb, brnaa. aoa a.
Towai supply via aaa touok si a
kl par month, reniinii aunary ia
r'nona Main II. A-44ia
X AJfirXB ABO bTTOBAOB
F. . BEACH ft CO. Pioneer Paint Osw
181 First st Main A-lBll.
RASMUS8EN A CO "High BUndard''
paint na eor. ra.ft Tsyior m.. a-iiti.
ea N W.
eor. Id and Pin eta Pianos and furn.
tor moved and packed for shipping.
I Special rates made on good la vol I
tnrongn car. to sii aoma.tio ana ioraig
Main ill.
- C W, Tt - N. - steamer - "Barvesl
kmn leaves Portland, Ash Street dock,
Uy except Sunday at I p. m. (Satur
y 19 p. m.) for Astoria, connection
tr. Najicotu for Maglcr and all
point
-14M.
MODS WOBII
EXPERIMENTAL work, all kind; type
writers fixed; Keys rmea. run jviorsn
FIRST clasr nsner hanging, painting.
tinting; reasonable prices. rnone
Main 7089, A-4724. Residence A-8231.
FtK brst work, i- Has right, call K .
Doane. 104 Union ave. Kant 1 086.
1 U BRINER Painting, tinting, pa-
penng, decorating, in iavi". m.-h.
PATEHT ATTOBKBTa
PATENTS procured of J.
torney-at-iaw, late or u,
K. Mock, at
B. patent of-
flee; book frea. 719 Board of Trade bldg.
40
ilen Da
a o. Martin
Chamber of Commerce
R. C. WRIGHT. U,
nts; lnrrlnemait rases.
Btilldtng
and foreign pat-
(04 Wlum.
PAWHBMESBS.
UNCLE MYERS COLLATERAL BANK.
40 years in portifvnd. 71 etn. Mam iy.
PIPB
IRON pip, and pipe fittings, engineers
ana steam supplies,' ,
, ".. M- -L. KLINE, '
Centrally located. 84 to 88 Front st
Phones Main 617. A-2S17.
POKTLANO Wood Pt
Id
and office, 84th and York.
Co.
Factory
Main 8489.
North Beach points. , Returning leaves
Astoria at 7 a, tu- arriving Portland
I d. tn. Call at cltr ticket of floe. Id
and Washington sts., or Ash street dock.
C O OS BA Y L I N E
sTTEAMXB BBSA-WATIfB - -
Sails from Alnsworth dock, Portland. 8
n. m. averv Tuesday. Freight rscelviul
PORTLAND Van Storage Co., cor 11 to ft Alnsworth dock dailv up to I p. m.
and Everett sts- lust opened, new- passenger fare, first class ltf second
est most modern storage warehouse I class, 7. including meals and
Oregon Transfer Co.
Estsbllshed 1874.
Transfer and forwarding ageata,
Storage, free trackage.
Offices and storage,. 474 GUsan streat
corner iitn ana unsan.
PliAnaa Mam kk k.f Ik I
In city; every convenience for safe and
proper nanuiing or gooas; lowest in
surance rate in northwest: free track
age, vans for moving. Main or A-1620.
Ticket office Alnsworth dock-
Main 268. Main 170. A-1ZS4.
berth.
Fhonaa
MT. TABOR EXPRESS ST'R'OE Ctt
Trips to mt. Tabor aauy. aiso citj
mnvityr and exprcsa 11 4 Grand.
4218.
PORTLAND TRANS. & DEL. CO.,' 200
Wash. Storage piano, turn, moving.
Main 11 0, A-l 604. Bergstrand
TRUNKS 25o on agreement, extra
trunks 26c. Portland Express. Main
8865. ' '. , -
STPXWBITBBa
TYPEWRITER ft Supplies Co. Rebuilt,
td hand. 142 H 2d. Mar. 419.
AT J, niakes rentel. repaired, acrid Cua
plngham Co. ell Stark. Main 1407.
VPHOX.8TEBXBfJ
CARTWRIGHT ft CO, US Madison, up-
noistering. rurnitur reDsinna ana
mat reuses; work guaranteed, Phone
Main 6386.
Furniture repaired, mattresses renovated
maae to order, sui nusseii u-zai.
THE BIG 3
BEAB BSATEB BOSS CTTY
EXPRESS STEAMERS FOR
San Francisco and Los An.eto
WlTUUU'f U1AAUJL
i, B. "Bear" Balls 4 p. m., Oct. 89.
an rranciseo m roruana as. oow
Ticket Office 143 Third at.
Phones Mala 403 and A-140X
BAN FKANCISt O, LOB iUKLES -
- ' ANO SAN DIKQO DIli-CT
xiOBTH vAoxrxo a s. ca
8. S. BOABOXB and a. B. BX.OJi BAXT, ,
Every Wednesday, alternately, at Op.
m Ticket office 182 Third, near Aider
I Phones Main 1314. A-l J 14.
MARTIN J.v HintiKY, pass. ' Agent, .
W. H. SLUSSER. Freight Agent
S. S. GOLDEN GATE
Sails from Washington st. dock Mon- '
day, October SO. 6 p. m Tillamook. Bay
City. Garibaldi and HoftsonvUle. Freight
and Passengers. Phones ML 8619, A-246S.
NO USE TALKING, MUTT IS A GKLAT DLSCRIBLR
a
a a
a
a a
By "Bud" Fisher
Hi(,i4v- of
Wirjvr tup
WIFTaTl?ewe. i .
.. . ....
47Ai . in, - '
PUxCfV: (jA&l6i4
ANO VMe MAYlrvwat :
t.a.-.
ZV.' mti. ireiT ew. - tow TVftx J U vrwr"S rx , If rkM -rrTKn, If I 19utsoiktb wtM i, .t l
I I J". vrtt"-. I II MidUNO rVMO ktc'CP VrVB sore aim f II AMCOirau LCkuiD I l - . .. I li "TMS. WOVT ? I lvnuve Car v PAUt OF I ' I
. . . " -J"-- tv- I Ki I U 7 "V I U. TO HA.M XOV4 I .
I .---' II . ' "'' vnii . I v-v IV I .1 li c.-... e hi J f , .. . ' I
x, r I f x - s i . . - I x. y r-'s v-.'vi ' :" iv ., . I 'if m-:V:V-
- ,. .v. - - .... :, . I. . i '