The Oregon daily journal. (Portland, Or.) 1902-1972, October 12, 1911, Page 19, Image 19

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DAILY JJUl UAU rO!;II.A:D. THl'T - DAY tVLNIh'3. OCW:riJ It. UlU
DUnER MARKET IS . COfJFLICTiffG PRICE
JO SliDIV ADVAIiCEi III CHEESE MARKET
Ul 11011 LIU
SURPLUS SOPPLIES
ARE BEUI6 USED
, a a
Da?. GULL!
BETTER Oil fHVER
MAN BUILDING
L!i,'ic! Hf.' I'wCh flT-friS:'?. fir;:rteJ at All Flirts
Pacicn Ce:?.T t5 CHr.3 Cst'Ja
Frcm FceJ Ut$ tr.4 Tt.trt
It Utti8 Cal
Anhcich All Acrta VJ.
L'f j Ar Firmer.
Implement With $i!icr
tides CalrJnj Fast,
C.ti .'3 J.!-Vo nu::?r.
.
4 t4 l
' a .
, .i. l ..
M
0 1W al ,
4 t $lirt,
-4alaa i
LS U IU liMH tr
' ! ... 4 a I l I
.40.4 I... .. a..-
I T; .j a . r
ai I .al a.- 1. ( i i . .J t
a . ..! a-... era ... -.. I
' a.aa l it, a te-k tk,
' ta ..;..- 4.,4 1.
fvk.i ea 1. It !;.
. ! - la t f it.aa
l-l M.i aa.l (- ..
A J UIHMII lta( It
l.4 I fl... IU fa.
!, i.J ai a life M
l'a IV utiMt J.i t. life fj
Ta re tf i r..w
4le t !'. ..
t -.. t Ul tai -.
-a
lf at.
I t
I 4 -ft f $
4.1 t. f a ulU
t-aa al ...I It.-, a-aaa.
fe.f 4 Uliai'lU .e
tla Wilk4 la II t;tk
v l.: mt II Ul t.A -4
.:l Kfa4.
t - --t- tki4 !' 1 (uhi . k. la Ut
' HH. I It V -4 M. tl.g -4 IK.,
w4 ir I W- , u I Ikia uitMMtf hU ftr
a . , I "-- ll-mL Un (MMik flara. I l a.4t
I...-. It VU -,'.-.. ( V4 r ..iT l t-of (ixill 4a
u U-. .i . ! ' li- i (i lUf M H J Mi
it w -, --- - - i : - - - r- w . mm m
VHtA
l K IM '
t. . ,a feMM
Ia,a illt.1 la (
aar IM afcii-t
.
a
aaai
kl ika - - . , k
u .i L.IXI i k a
a v-4 I4 H'li aik -!
ar i4 la . urn
.'.tf aaj.1 t
aw.4 la r ' ' " ,k '"
aaiukl MttM M aan aa4 alawia
ta la aiv.
; k l M aJtmatM to aft
lrlr ihaik a K fl .
aa La a.a aaaa tla ( f rata
4 a a4 ta.ira4 lu a immi,
ciuici cx3vtttix rfJLvnrcL
0t fra aka I 4aaaJa f.aa
anfaal a4 aate ' U tna4a tram
1 1 U t .
"liV U acj-c aa4 Crr aj 191a
ar aa iw4 aalx i.i fc I
a. 1 fa4. aa !
a al tka aalata fialaa awa
pua . awirwla wi:f ariia a4
U HU la awl I Lata aaat Tit-
iiaaa f-aia al IK iiUMt a at
"" a a I l nmiiba I.
t T if - i a a . .. .. n ,-r.
IT
RADE HAS
Hr, Umtf. IHfl w aa4; ntt.1
ai. i laa, h aaaia. a
IIAkla, !!.-. a4a. lmi llUatl
A STRONGER W
OTITCn TH-IDK UECIIEAJIED
trkafaa Vaaaa, lOI.'l WTa4
!: aartara. tl(a aailaaa,
Ht r-U fcrl at a aaMkaa.
Jl?i fr-? UtIIUi,
a4rki-4 ! , Ik la.
L-KIWK4ila Ur liar. Ilka I
laaa raa-a4. Uffn 1 1 aa ta.i
aaf-r-saaa. narraa, , awe ta.
riii an.ia o4. i rvi
tu4'r, 4, ll IViQtK a(rlaa
aaaa, IK-; rtintil II O II t II aali
Market Here Stands Up to EOc
(or Club; Cargoes Show
. Steadiness Abroad.
a, ir, miiH. iiwif aaiataa
lai . Ta a lit ahrlmtx
f l parin. 0 loaxa-f. m; W
atara. K aarrtrrai I ae: ataca aaaa.
I-) rlaraaaa, II W Bar ' la. ailar
m1l. M la; ataca ai 1S; r .4
ab4. V r- raa aVaa. Ia: ab4 raa, t la.
uiii ttn a iv-iwif
4 OraU Ca4. traatfa,
rrtUa4 Wbaal .rmar a4
albar; aala flrax iVatay aataC
. Caif M
auarkat. Catena 4
4 '
oar. " I a. . . . .. a. a. a.
f I aT ft - - - at at Ik av -a m a 1 w ay p aV W mm maw wjmw mr
for ! Mii aaa4 aaalarv, la aaa. M 4 ,
a-av.lir fa f!?; mi mmii n ti.n. !t1tff M a4a4aaaaaaaaaaaa
h... M-tlaia Vf.1" "' taaof .lam. f MOlta fcaT.
4 t-r aa4r4 od 4 Olympic . . . Xaa. Waat mm BOaaav '
arwtara ara awala4 l l. oama4 I ai- , ..oaiaoata- rlra Till araa Caraa ra alaad a IJarpo --,1
aaUf.ly tr Ia UIU. il i llUltatiw- 7TT r wit- !! Wall Wall b
IT AXOTIIEIX CENT
IkMna af tha ta4la laj roaatara la.
4ar a4aaea4 lha tnea af eerraa a eant
, r"4 Thla tnakaa lha aanal fra-d
isai ol4 la jrr ao al lla a
tHa a Mvni. hlla lb ( Ira4a
Ma aa ruka fcaaaj aria. lha prtoa
. aa4 ba adraaalaf laa4Uy.
riiExsED noes xnr tixAx
0faaa4
waakaaaa ta aKani la tha
hoa Irada alona Tront traal.
TAUJW Prfma. ar ta, 4 M, I,
4 arpaa, 10 t Ha.
WOCI. Prx-Jocara
111: Wtllamal
a(m Oraaoit, I fl
trar erloa Mamtaai ,h" raarkal end aoraa miliar
MX'm Oraaoit IflJIa. - wuiwf jrwriiaaa wniia oiaaa
( 1 1 1TTI M HARK ixvja para prlca
1111. laaa earloia. I4 0; eartata, H
t- o, K. Portland
rinH4tR lU. Blarta4. H9ITa.
II DM pry hldaa. 17a IK!
faTlilplf Jtf lO'eaj'aa'arTr'il Oil
par lb.
Imrina- tha Mat ti hour ! a oo4 f'! ar barr.
tnrk war mada 4ow U li l pound , l :
aivd borara vara acar ava at ina
lovaa rlawra.
Iraa4 aa ramalna taa47 at for
mr yaiuaa.
' nop thadb is Qrrer
Tr4t 1a lha hop tnartat, la t. .Ta-
eay oainaT a ijtbi ooiiaar. inara waa no
aoMTlty raporta4 al country polnia.
Outalda markata ramaia 4ull with
artcaa ataadjr.
KQG3 ARE HOLDING FITOI
With noat aalaa of local fraah ranah
act at 14c a dotan, tha front tract
market la flrmar. Eaatara aaca ara
. aaw bain a afforad at arloua prlcaa
anrinf ta tha rathar poor quality. Com
plaiata ara lacraaains.
' ro RECAST FOH SHIPPERS
I -v. -
Prtact BhtpmanU aa far north
aa Baattla aaalnat minimum tampara
turaa of about 44 derraaa; northaaat
to flpokana. 40 dacro; aouthaaat to
Bole, H.darraaa; aouth ta filaklyou,
49 darraaav Minimum tarnDaratura at
I Fortland tonight. about 41 detraea. .
iroxwmr market weak'
Whlla ahowlnr no chanra In niieaa
tha poultry market remain waak alonf
wmiii . ittiii anj aia nv mmum mw
r blnr mada with much difficulty. Hna
ara in aaiuanu. uui .i auama tf
BUCJAR Ouaa. li lt: powdarad, IT II:
ar aarry, tit; ary araauiataa.
I rllow. It If : baat. Il.lti Haa.
lula pUatatloa can a rraaulatad. aa laaa.
(Aboa quoiatlona ara I daya aat auh
HALT Caa raa half rronrvd laaa. 1 1 II
par ion: toa. iv.ao: taftl oalrr, toa. ill;
140a. llT; bal-a. It 10; aatra fin bar.
rala, la. la and 10a, HO; lamp rack.
It par too.
HlCft-Japan Nv t IHOItl Na. t,
to; Nf Otlaaaa .baao, lfll Craala,
ifoNlTT Kaw. ft 71 par aaa.
' Sy:AN(! Rail) whlta. I 0: larfa
jrhlla. J4 0; pink, flit: bayou, la.04
Umaa. I(.t: rada ll.ti.
' Trait aaa Vaaatahlaa. '
APPLhj Naw crop. 11.00 01.00,
POTATOEH SaMlna pnc B a! act ad
14.1.
lyooallr thara la a allfht ImproTamant
ar ara ai
lub, track
tarn MOa
rant- aaaarailr around lla
Kith buyare aamiahit mora aaxloua
la taka bold, thara ha baan a fair In.
craaaa la tb taktora at taiarlor point
durlnf lha paal 14 boura. Ulda ar Juat
about a cant balow whal many af tha
larva bolder ba baan aaklns.
Trada la tha oata mark! la ataady ta
firm wllh practically ao abaaca la juo
taitofi. ,
Harlay ta firm. '
liay trad firm for all rarlUa arltb
moat atraaath la grain atock.
Flour roar k at la ataady.
SENATOR CHAMBERLAIN
LEAE FOR CHICAGO
U jia a at'tlaa, a
tl4-aMlt4 4aa4) al Oawa
ta. aaat at hank rwiai
Calli Paaaaa k-af aaaaf
aaraiaa,) tn,la Wa-aa 4aa4 ta
n . a)
4 '. a
Var Aaaal aaaa a a aria I .
a. H" aaari aVaalh taal
14 ft aataaa. aaa4y ar
aaaaa. a
taJraa OMaa
LUMBEBJVIErvI.S-
CAPITAL 11)00.000
, i ' ,
4 per cent coiL nrni
ON SAVINGS AM) STARK
.ai' (
Maar , 41
'' .....i.i I
f'li.y Il 1
na M ,,..il Jt
ii
i
Wlta aaxkara irwMM
aUaa ha4 la f4 lata thara k a
ar Uta4 af rutaar laaa ta Ua
tr4a al Mrh rwlaa4 laaay.
kU laaey arf ta a4 a ait aat faa.
ara. aaia af taaay ladHata taal tat
awn k at aaay ba aaaHara4 a fraXkaa
Ktr thaa far almar t.4a raaaaUy,
Val:y 4raUaa taara ta aaiy a mm
laal daaaaad far aailt at Mart a rrt4
; aaa aa4 ahiyaara ara tahiag
tfcaafaa aa aayar aaaa la ba Ia4aia4
I laaa aa!4 by laa attarta al
Hauraa.
Haoaipia for lha 4Ur vara IT
aopar4 ail til laat Tharaday.
van. a ' v r" .pi.ri a. wn
Mhaalaa. I Im4, T. i. I raw a. Paaar. f
leOMla. J6ha IL WHt Wklta aai
!.. I Iaa4al a. tt. Walla, Oaaaaa.
. ...
At aowia laaaaa ina raiwa traaa vaa
alaady la alana. all laa alaar. I I.X4
iflM and baat aaaa a ad aaliara at
I MOUI
Nona farUaad aattia atarkat yaagat
Halacl alaar ...............I I 4
fancy a(ar 11
Chair alaar .............. I
faaar . . ..... fl all
omaaoa ataara ............. 1NOIII
4 41
I 14
!!!t!f!
UNITED STATES DEPOSTTAKY
THE BANK OF CALIFORNIA
NATIONAL ASSOCIATION
ftaJf rUk.t3X04
FOUNDED WH
QpiUl PfiJla. a a a a .' a 300,000.00
Surplu and UrvirUvJ Pronu...... 17,805,709.00
BRANCHES
Portland, SetUe.
laC aJ3a34aJaa?
Wa bay aat aafl I aa Warbaagai la aaa rrafta aa4 Caala
Tra I ara. c'aai.l Ctadiia a4 Travalara' Lllt af
raa4: t aalkaa la a I pana mt laa wa4 aaaha aal'.aaUaaa
Caa tTil 11 t ""'' f arai f rata aa4 4i m itrtta
9S CM TOa AJTB aUTXVM I
PORTLAND BRAN a I
QiAmbef of Commerce DaiHInf
lui iweii ooaura or vrnxm awb rrAax rrum
WM. A. mO mAM, Hmmmm C a Wtff 4 Mil Aaat. Maaagaa.
Sanator Oaorra K. ChambarUla laavaa
(anlaht at 7:10 .a'elock for Chleaao.
buying I wbar h trtll meat with tha aongr-
ill aarllo. I ifnml eommlaalon that la framing a
KE5H FRUIT Oranra. 14.50 aarltloa and amployara liability. Tba pre
Una with what
bli ad4raa last
watarmalona nominal: oaaohaa ! I nlgnt at tba Armory.
Tlo: paara, 11.10; grapea, TloO1.00;l Senator ' Chamberlain promlaad K.
pron, bulk, la lb.j cantaloup, $l.WO hienrr Waium today that h wonld
maka myry effort to induce oongraaa at
tha forthcoming aaaalon to appropriate
1110,000 for tba conatruetlon of a publlo
highway through tha national foreat
raaerre to Mount Hood. Tba - aenator
Oregon, II.lt; ordinary. 11.11;
prtca, llctifi; aweeta. We.
ONKNa IUow l.lk1.10i
to'?.
PRE8T? rRtnTBdOrtiint I
bos; bananaa. la lb.! Itnoot 14.10 6 1; laoaad law la to ba la
lime, lla ra: erapaf mlt 11.11: rlna- Sra-l.nt T.ftaJrt In 1
applaa. le pound; oranbarrlea, 9.00 , rTaaWant Tart aaia la 1
1.60.
VICQETABLEr -jvw turnip. tlOl.tl
ack; baata I1.C0: carrote. tl.IlO
l.oo ck; caDDtga. 100011.20; tomatoea.
lOOSte; beana, 4a per lb.: corn, 1.00
per aaek: green enlona, Ho - doaent
ppara, oeit, do id.; acaa lettue so
taacy bailara
aary cvi
4r aowa
raacy vuu ............. a, . aav
Uood araiaarr-saila ........ LoitJIM
mti , . a
Kaiw-y light eaivM IM0I14
aladluot aia Mil) I I
-oloarjr cajvaa tlldMI
MH aCara rtaaay.
Btaadtaaaa waa ahowa la tba baa
Ira J at North Fonland thla aaoralaa,
wtih a run af III head for tb day. 00 1.
pared with 111 yaaiarday, II Tuaaday,
atoaaay aaa lit aaaa laat Tbura-
mt ton stuff ware mada at I T.I 4!
Iihouaht It 1 not likely that any aoa.
luc-rable euro bar could bare baaa marad
al thla figure.
At sou ib omana thara waa anotn ar
wiat In tha aaa Uoiint of buyer la tha
win trad, and prlcaa Laid retber wlL
Tope aoid thara today at II I, which
maaaa .4 to land her. 'Thla. tnra
for, la 6c under- tha price In affect
her. Another decline at North Port
land may be tha raeult aa packer ara
Cettlag -aaoat mt tfaaar raaulramaaia at
Liaeourt river point for laaa mooey.
banllment la tha aaatara prorlaioa
trad aa a ganarai rule I aaarua al
thla tlnaa Trader la future bar
baan aelllng trorlalona fraaly nwiotlr.
Bhorta har baaa aaalouo ta dlapoaa of
imaginary holding, which would Indi
cate mat tne oatier la ganarai tnat ru
tur hog prlcaa will ba lower thla fail
and winter.
North Portland bag n&arket range:
Baat light boga ...I T.II
btadlum liabt TJIOT.40
Good and beary l.flOT.OO
Rough and bear 4.00 tf I. II
Uog ahippera today: John J. End,
Bk-r 1 UT mill.... T...l
W I . .wu. Mi ... ....Mill. ..NV.IWI,
City. 1 load; Taylor A Cumminge, Ual
aey, 1 load.
suae? and ZAmaa -Waa.
Notwlthatandlna tha ranorta balna
aent out by om interaata, tailing of a
firm tona In tha mutton trada. aha
and lamb alua ara weak and daareaaad
at North Portland. There were no ar
rivals in that branch or tha yards to
in-wni iia, avaq i.uud v i ,,, . i.j w hi. .Mh. I rivaia m ma. w miui v. ww hv. hi"
ho doien: hothousa, fill box: rad- Mu ba aocompanlad by hlg family. Bad N. DUt tht .aiea of raatarday wonld
aigniry mat ina traa is auu
EiUUlilied 16SG
Merchants National Bank
' Second and Wtulungton Street,
Portland, Oregon.
jewaBBBaaaamBwaBBBBBmaBajaa
Capita and Surplus, $600,000.00
DEPOSITARY FOR THE UNITED STATES.
DEPOSITARY FOR THE STATE OF OREGON. C
DEPOSITARY FOR COUNTY OF MULTNOMAH.
DEPOSnWRY FOR THE CITY OF PORTLAND.
MeaaaaaaaaaaamaamasaaMaaaaaa.. v
Accounti of ctjrporatlona, flrma, and Individual lnrIttL
Four per cent lntertt paid on timt deposit,
I u li. J.J . . . - i ,lA,f.lwlll wmJ9 fMVn rilAaA a W.alilna.
ana, iuu wu. vunt nr.. v.jor, tv lag I nu y uvmn . . w ... m ,
aoa. ay a piant. ii.noi.in oox; eucum-
PORTLAND JOBBrXQ s
PRICES
' V 0rala. Ylona aad STar.
The prlcaa ar tho af whloh whole
Baler sell to retailers, axoept as other.
Wl" atarea:-
WHEAT Prrt-lutera prlc? Track de
livery cluh, 7(UK0o; niueatam. IIQSSo
a ri
bera, $1.00 ack; peas. So; caull-
riower, lacal. ll.OOQl.Ia.
j.-- Faiata. OOal OrL Bto. '
LINSEKU OIIv aw. bbla, I To gaL;
kattla boiled. bbL. lo: raw, la casea,
11.02: boiled,-In oases, $1.04 gaL; lots
of 110 callona. la laaa: oil oak tnaal
(none in maraet).
ton to ba preaont at tna opening
Icongres In Novenjber.
DEMONSTRATION Tl
of
iN
to per lb.)
I iota, itto
Ton lots.
100 lb. lota, la nar lb.: lara
per id. .....
BENZINE II degre, caae. 14 He
gallon: Iron bbls.. tlHo par gallon. ,
ROPBJ Manila, to: sisal. tc.
a lUTTBirjiiii oai ui Bja: i a .i ja i i n i am , , fttari lain' arar
ony-ioia, niimmru vuiey, no par gallon: water whlta, buiK. to
ocj.rea usian, jiww; Turkey red. I II Ho per gallon; special water white.
WTT bio. i tiry isc. -
BARLBT Producers" ' urto 11111 QASOLTNTC Rarl n anrl mntnr
Peed. IJI.BO; rolled, $15.00: brewing. Ill 51220 gallon; II gasoUna. , llOIIHo
l.oo. . , , gallon; v. &, P.. naphtha, llIOVk
UA io rrwiuwiT rnoa x racK xvo. 1 1 gauon,
aaa. aaa aa a A A . I aaa v
SCHEDULE ANNOUNCED
arhlta, 119.80: gray. 111.
M I LLHTIJ tTFB
lll.00025.fo; mlddUn
I OOfllH.BO: chon,
if AT Producer
Valley timothy, fancy, IK; ordinary.
Ill; aastern Oregon, 1T(17.60; mixed,
TURPENTrNHr In
Palling - prlea Bran, I barrela TO He; Iron barrels,
dlinr. 111 00: ahorta. Ion; 10 case lota. TJc.
f.00Ot-0 I- -i ..
i prioe -i ni crop i saw FTiAvrTsro PHnTlTTrnBl
cases. Tie; wood
o par gal-
i ill.
elorer, J10; wheot,ll: cheats III; Ranch tSggn Finn at 42c; Beit But
alfalfa, I1IO1I.I0: oata, 111.-. - - T " ac, ' innnA .
TUorm Selllnr prlca Patents. ' ter 420 Per I ouna. .
'I 14.10; Willamette.-14.60 per barrel
traignt. ii.uooti.io:
VlltMl
local
it.spo
TJnltat Praaa Taaaafl Wlra.t
San Franoiaoo. Oct 11. Wheat Aus
tralian, $1.66 1.I0; California club, $1.45
1.47 U ; northern , w&aat blueatem,
tJ..au((vt.o29.
eyFai
Barle
bakers'.
4.60: exnort arrades 11.80.
r i . - Bnttar. ' Xgga and Poultry,
' BUTTER Rxtra rraamery. oubaa and
,' tuba, IZo; prints, tier ordinary prints.
. BUTTER PAT Iro3ucara prloa F.
,' o. b- Portland, per pound, tic. ,
EQQS Local axtras, 13Ho; case
;' count, .fresh, 290: spot buying price,. 81o
" X. o. d. rortiana; eastern, zuqzdc.
"iJt18e; geea. lOo; llv younir ducka. Prima, flrata, S7d; flrata. 26o; seconds,
Inalt drenrnd nominal; pigeon old $1: L Chaeao Naw California . flata, fancy.
.i vounr.M2 01.40. " ' . '"' ; ict iirats, v c; aeoonaa, o; uaii-
,5 CHEESP New Oregon ar,ey fall
cream, triplets and dnlKl, ItHffllSo
! lb-Toung Americas, limJlla . . S :
!: i! DRESSED MEATS Fronr straeti
v - - 1
feed, rood to choice 11.67 U
01.70 fancy, $J.70c3H.7tHs poor to fair,
I1.67H 1.65; ahlpplng and browing,
li.viqyi.vo; enevaner. ii.80KT1.iij.
Eggs California fresh lncludtna oasea
iru,. ac; uraia ve, seounaa, - icic;
eastern seconds, V7o. - i-'" .
Butter caurornia rrean, extras. . tse;
Tha achedul for tha O.-W. R. A N.
company" farming demonstration train
to lear here for aastarn and central
Oregon waa announced today, by traf
fic manager R. B. miner ana special
representative of tha traffio department.
A- A. Morse.
' Following- la the scheduler.
Monday, October SO, lone 8:00 a. ra.
to 11:10 a, m.( Heppner LOO p. m. to
6:00 n. m. ' ' j , -.
Tuesday, October 11. Condon 1:00
m. to' 12:00 m.: Clem 1:20 p. m. to
6:20 P. m.; Arlington 7:00 p. m. to
11:00 p. m. ' "
' Wednesday, Noyember 1, Grass Val
ley 8:00 a, m. to 11:10 a. m.; Moro
12:00 m. to 2:16 p. m. Wasco 1:00 p.
m. to 6:00 d. ra.
Thursday, November S, Bend 8:10 a.
nv to 18:80 p. m.; Keamono i:so p. m.
to 5:30 p. m. ? ii
-Friday, November I, Culver 8:80 a.
m. to 12:80 p. nu; Metollua 1:00 p. n.
to 5:00 p. - m. - s -
Saturday, November l, Madras 10:00
a. m. to 2:00 p. m. .
filled to
overflowing and would onlv taka fur
ther offerings at reduced value. Whea
fancy Mount Adams lamb can bring
mm h. -n I . AA Ih. am k . 1
not ooma within a
quarter or mis.
At South Omaha there waa v run of
26.000 sheeD and lambs today. Iambi
were lo lower while abaep were steady.
Quotatlona were: Lamb a, 16.60 0 6.11;
yearlings, imvoi.iv wetnera, .70 O
4.10; ewaa, .t$l.60. , , ,
Sheep prices today: .
Selected lambs .......... ...I ...
Choice lambs ...............
Common lambs ............. 1.00
Yearlings .................. 1.60
Old wethers 1.16
Fancy ewes 1.76
Ordinary awe 1. 00
TUnradaya X.lv stock Sal.
-,,' -r; cows. -
Average Iba. Price.
FIRST NATIONAL BANK
. . j . . ' - - -
cumLiirSoaooo "
SURPLUS. $750,000 . '
, ' ' - ' . ",
OHeat National aXant Weal of tnV
Roclcy Mountains
1 odw
1 cow
18 cows
ll'oowa
r-4 cows
10 hogs
" II hogs
. 1190
.1120
171
,.10T
140
111
j .v
' 4.85
4.15
4.00
$T 60
7.50
WhenOlhersFail
Call and let us give you a careful palna
taklng examination absolutely f rea. Our
opinion and advice will coat you nothing.
Perhapa a little advice 1 all you need.
X-Ray examinatlona, when neoeaaary, free.
No money required to oommenoe treatment
' 4 LAMBS LOWER AOACT
Market Down 15e at Sooth Onmhmi
llogg An strong. , j - s (
South Omaha. October ' 12. Cattle
Receipts. 6900: market eteady to strong;
steers, $7.2507.90; cowa and , half era,
$4.605.60. - '
Hogs Receipts 47 uo; mancet, strong;
sales,. .l)Bs. i, - . ,
-: Sheep Receipts 15,000; lamba 16c
lower; sheep, ateady: yearlings. $4.20 &
.du: wetners, s.et.iv; tamos, ib.i
6.86; awes, s.xi.60.
Feet
OoljT
la Staple
Cases
Qverbeck c&
Gooke Co.
i ...
Comroisslon RIerchantJ
Stock, Bonds '. - -1
Cotton, Grain, Eta,
216V217
Dcrrd of Traa BuIIZInj
C9atoagw Hoavd af
Omr padac mt trogan 4k TJiiaaa
Cbteago Kw Tors. Boatx.r -
W aata the awtr trtials wwa
Parti and wit tba '
Bay City to "Sit Up."
: : rTTnlt.d Pra1 taaaed Wtra.1
San Francisco, OcL 12 Ban Fran
cisoo "will be "sitting up for . Preel
dent Taft When, be arrives at 1:20 Frl
day evening. Aocordlng to tha plans
of the reception committee -today, tha
Xi'ir,lVrr...l':,l"-"i.I'i vrw.ir', I city will break out Into a blase of llgrht
mVilvtimvar at o'clock, while the preal-
' . r , i , .a.' mi.; 'S'' I u orosalng the bay from Oakland. iBraslllan market la the oauaa.
SEATTLE
fornla Younr America . fancy. lla: . do
flrets, llo; Oregon fancy, 15 He; stor
age, Oregon fancy, 14Uc; New fYork
daisies, 18o dor singles. 17a "
1 potatoes rtiver wmtes, aooofi.io:
Alameda. , $1.6001.76; sweets. 11.10 Q
Onion New yeiiow, B076o. t-
do
- Seattle1 Ooffeo Higher.
- (TJnlted Praaa Laaaed Wire.) '
Seattle. . Waeh. Oct- 12. Not In 10
year has the price of coffee been ao
hlah In Seattle aa It ta today. So eharn
have been the advancea Of the whole.
Whr I aale price that moat retail dealers have
1 ifi I advanced, prices $ cents per pound. Jt
PRODUCE MARKET
Freah Ranch Eggs Are Quoted Up
to 3o and 44c Today. ; ,
llidi ' a..., v... cuuoi
Washington creamery - nrate, 11084of
eastern ireaa, mvitva; ao storage, mgy
27C. . M U- 4'K.x .- i 1
fresh; I086c; do storage, 262a-.
Cheese Tillamook , twins, lie; -do
Tonnr Amerlcaa. 16qj Wisconsin Tonnt
Americas, lc; do twins, 16 Mo; -Wash
ington xouns; America, itto; -cream.
lie; jooe ty. ltc ,
Oniona Vrllow. 11.85 iter -sack: red.
$1.86: Wty Walla, $1.11. . ,
Tiaxoaa iiotriii per ton. . , - :,
i Salem 'Hop Market. : 1 " '.
Salem. Or.. Oot' 11. Oeorra William
Brown company report the purchase of
276 bales of hops in small lots at II O
llc. This company today purchased
110 bal's of 1P0S hoos at 14c Another
dealer said of fare of 88 centa had been
mad but no Durohasea ara reDorted at
wmmum wills '
t Every man and woman, should make a will, and 'the' "
(advantage of a Trust Company acting as executor or '
-trustee will be generally conceded. WILLS may be ,
drawn and filed with this company, which is authorixed -1 .
under the state banking law to act as administrator. .
a1 Security Savings and Trust Company :
''' ':. - i Portland; Oregon. - ' 4 'V''
Capital a$l,UUO,UUUa ,. 4 . Surplus, 540U,UUU
You Cart Pny Fee When Cured I
During 4ur many yeara of active practice la MEN'S DISEASES In Fort
land some unscrupulous so-called specialists have Invaded the city and
triea . to steal our t-nauiuua ana au veruaemom. out not Deing aoie to
atnal our brains they were not able to succeed In their dishonest waves
so do not be misled by them, but coma to us, tha. oldest established SPE
CIALISTS for MEN in the city, who guarantee eurea or make no
rharaa for their services. '" ..' --.i-- '.ft. -
Xamember, wa have bean Bera for years, are permanently located, in
corporated and Ho used under tha law of Oregon to oonduot and operate
a Medical lnjrtltnte, sanitarium - and Hospital for tha treatment of men'
disease. Ton tax ao nag wna yon treat wn na. wa are fie to stay,
aad for aU time and, yon will always know where to find na. wa ar
not bare today ana gone tomorrow, on stair or pnyaioiaas ara grad
uates from the leading; colleges la the United ata tee aad have been in
praotloe from IS to aa years, and are duly qualified aad lloeneed to
practice medicine and surgery la this and several states. Investigate
our records and standing aad oompare them with the other so-called special
ists who- have only baaa la our city a few week or month, and who have
copied our announcements,' which tha newspaper records will show.
Beware Investigate I aten. If afflicted or ta trouble, call and have a
friendly talk it will cost yoa nothing. Wa will advise yon candidly,
honestly and oonaoie&tloaily.
We Treat Men Only- Cures Guaranteed
Specific Blood Poison Cured in One Treatment
ry tna Oenaaa Katnod "One Injection1 O restart Discovery of the Age.
WeMJure Weakness (
also known aa Nervous Debility, Nervo-Vltal Debility. Neurasthenia.' ate.
If you nave
amblUon. vlti
nth.r avmntomi
dttion of men special etudv and I unhesitatingly say that my treatment
Is not excelled by any other peclallst. regardless of what they - may
claim. I know what I have accomplished In even the most severe eases
letter of Indorsement are on file and there is no reason to believe
that I cannot cure YOU also. REMEMBER, by calling you do not obU
. gate yourself to taka .treatment - ;,;
; ,Contrarted Ail t v-h:-'':
' "- STawly ocntractad' eases aaJckly eared. All bora laa. itching, tnflant
station and eUseharga checked la 14 noar. at any eaaeev cared la one weak.
W have a specific treatment fog this ailment.-
We Cure Bladder, Prostate Gland and Kidney Troubles,
v tVaricose Veins,4 Hydrocele, "Piles and Fistula
t ' WCXtt. XT XJT TSOTTBUS, UOASUlrT ITS TOOAT. If you cannot call,
write for fro book and. aalf-examinatioa blank. Many caaea cured at
. homa Hour I a. m. to I. p. m. , Sunday a 19 toyll. .
m aa nervous uoiiiit, itarvo-v ita ueramy, iNeurasinenia, eta
ave any symptoms of this ailment, such as loss of energy or
vitality, easily fatigued, dull, listless feeling, nervonsneea and
lptoms, I want you to be aura and calL I have given this eon-
OREGON MEDICAL INSTITUTE
tsiu xauxsosr 111. foxtbtx ajtd rrm, ioktz.a. ?, c .
rsa aractAUs-f trcmaa
II aaallara a4 wtal yaar ar.
al aa. . aaa uaaiai It. If ii
aa! 1 aij a:aa raa la-a'l
ate i aa i nt e4 aaaOl aaa
tm aaa alWw
aaaa M rraa lalla 1
J.lM aaWa la iava a T a."
aia m'' a-. J .a y rfaa r i
i ni.j te f
"fcs t'
1 iaj-a lay ear Iraalaaaat 0
rar ee "aara 41 ta
rfaay nwiM way af -4
Arrrt-Nrf taTaT, bara a eaaalra
eiataa ai 1 1 ' r aiMae a. f
1 1 1 a la a 1 aa aul aaaa aaa...
a I ara aaatiy aad ataaiv 9
aJ aanla aaaa ml tiaiuwl tlin J
aad a T baOLtl.1 artiwal aavare -lal
ayaaauaai vaarraaAJ. corau
Ttomm wtiwa . aa Kniin
irauno SUrOa stdioW wtvaaa la.
aaaaaa aaasa laa) aaturatty aa. '.t
la waa yr.rarr4) I laarw-lirtl.
btlQJTT wavaaa taai.Maa i
iaai riomriu, iutiri u
KIOBTrg rraaaaaal WTMC7t9 .
aarl MUa BtseTAJai aaaialal.i
aa4 ad ailaiaata af aaaa,
Ta aaa re la say a r-eclal ry, bWTr
raa4
laag
T aat ear ta
d. bueetfa! aar.na.a-
ta. la wfelaa aaa eaar - 4a
aaaai is aaataar Mk. Taalr pa.
! 1i I waralaaa awr4 bka laa ail
rry af "aioy taiaf. Xaa aa wlaa ta
aaaa taeaa.
WHAT IOTT WA!TT T" A CTTtt
CTMa5 TO M10 ANI QZt IT. O.m
uadar lay traatraaat. pea WtU lultl
ly raallaa bow elaiaU a lalag H la la
at Wall la la baa.la af a apaolalkat
ba kaawe bis baalaaaa. Mr ear
add eat aaly years la Ufa bat l f
la yaara. I ul stew aaargy taio
wamaul baalaa.
urnca boura dany. la I:
laaa. t tat I; auaUeja, 11 to L
DR. GREEN 'CO.
a Waaafagtaa tt, Fartlaaa. O.
DR. KEEFE
CURES
MEN
The doctor who
ADVERT Ior.H
WHAT rlB CAN
DO AND DOES
WIT AT IIS ADTERTISEa Is the on
worthy of the eonfldenea af the si.-k
and afflicted, snd his CURES
CREATE CONFIDENCE with tha
many affected with VARICOSH
VEIN8. HTDROCKLB. BIXX)D POI
SON, NKRVOUH PEBILITT end
AB8OCIATJ0 AILMENTS WITH K-i-
FLEX COMPLICATIONS. If BO af
fect ad you I eartainly cannot afford
to alwaya remain Tou have only
one life to llva Why not live tt In
tha full enjoyment of abnadant
vitality: To gala a cure la more im
portant than all other earthly con
sideration. It means freedom from
aaxlety and euf faring. It mean a
happy contentment for you and
thoaa dependent upon you. It means
tha aonulrement of new vitality and
raa t oration of perfect baa ltd. It
mean a stronger bold upon life; a
broader field of opportunity and a
feeling of mastery over evea the
most adverse clrcumstanoes. -
raciAZi sroncB to m at-
nacTJSi dbbisibo xoajsBx
XXEATMJTT.
rta Vaafa la duly and ' 1 a a a 1 1
qualified to practice In the states of
Oregon, Washington, California and
Nevada. Dr. Keef practlcee hia pro
fession under hie true 'name and
publish his plctur. ar likeness In
all his advertlsementa. Me owns.
operates and control bis own office
and baa no branches, and Dr. Keefe
may be consulted daily at bis office.
Consultation ana Examination Free
I to 6, T tot ZHtUyt Sunday, 10 to X.
J. J. KEEFE, Ph. G M. D.
813H WASSHrOTOBT BT4 COB. OTJt,
Fortlaad, Or. ,
51
A SQUARE DEAL
Is what you wm gat
if you treat with me. .
Reaults are quick and
Doittlra Tou are
benefited at once.
Men who have
dragged their eaaea
along for m o tt t h a
with Soma ether aoe-
cialist are astonished
the prompt ertecta
my r a m a r k a bla t
reatmentl cure a '
Nervoue Decline.
V.rlnnaa V.ln. Ptl... t
R m n 11 r a TYhmima-
ttsm. stiff and awoUen Joints. Kidney!
Bladder, etc. ,
Blood Aliments oulcklv and aafalv
cured by a famous and well known Gar- :
man remedy. . s
oonamtauoa Free. Write or Call.
DR. LINDSAY
' The Old Bailable Specialist.
Corner 'Alder and Second streets. T.n-
rranft 12ftt. RAI.fin1 .trr tinrtlanA lim '
Office hourg S a. m. la I p, nun
daye. 10 a. m. to 1 p. m.
livery 4 cm
la Interas'et 4 hmi
know about the wi.uei
f lltm y.rinnt - i"
"N. ba ; '
'7 .'
a
mardrBT,"fnr v - ' ,
, cannutuply
thiHAKVIUi'Pl Xx's.''
nocthsr, bntDd Utma '
fr Uln.'rated a It -
tiTifuilrartinairana(a
on. luiaiuakie lao-ai.
tltTU 00,44 Bar M tl. - .
For ala ay Miiwi tr . i .. '
t Ca. .l Uut i ' "
' 5 It. eanur.-i-ii . -
.- .via i
c:
i i -. i
: f r i
(. . . .' I -
if i r . - t
i.
that price.- ..