The Oregon daily journal. (Portland, Or.) 1902-1972, October 07, 1911, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T. All.
Tfl!! OHKCO'I DULY JOU!;?MU I'OItTLANn. SATURDAY UVtNINO. OCT01U!R
11
I
r
Y
Pfta At
S3
Hut ft to MlJf
caropaits
ToTir aabo?
Ul AP-TOMOBIUB BUT Etl. I t
I MTsfVi HAIR IHfiP
b tH vr u 4 m I rui ia k .t. '
l k( llkllr' eJ I lti..i klj. ik
US, I I. ie.t fl-. e4.x.! ill. Alii i- ieU
ya b I .
i .f t mf tvl. le UkJ
W a wrte ry er w !!
be butikg irva a.
crm?' avto rxrn knnr,
lief AKO WA-Mt.sOTCN )L
i i t . I Wrt t" it , ,.
a kalf , an; I .c(v ! '
!-.. t,-e , .rJ a a. Haal. I tr , - ,
, itrMi; nitwWr, . I
Pan't V.itrovt Money
I b.fil- ,.H UK I A
I i i.aeat .
Ml IMU a 4
I i
WMtti "IA
I H Hol.it a I It Ml Hi I rriO ( M(( S.W A
I F4 . t -" twtmtwt II 1 tll.il x.jd af ail.
t I I ta 4 t .il''HtM
g III J (( hSAl.
W.
PW1 T Si-T' A. .''
ciiitrtiOTia
I'M. WAV. f CtwMfMV, Mtltll l .- t.
I . a.!- wfc I a- J.m
(Ma ni ttalty, 4 4
K.1 til it w.
I a::i.i auto .mmz ni r:r
irST'r.T7-?v' t-,.a .J Vu.
Mw4 )-;KA fUMr .4
II N 11
Tt.jiul "tla A4 I
ttfMMl l M aKa4
kUc. bk4 4to al a la
L lMfMl at ltl iaraiA
ImA aI.. i-ivM aw iwk !
A. I m,&Hhm, to I l f !.
ii ,t"i. tr i, i aa-... . irrim.1... lira a
War atco rouxn
at af anta lnaa fura. Kiel
l at
ftl
ft
CAItt fAl WH MOMIOIOII
0 M.cf'a allf l ai 4 ala
rat uuit la nMtit i tf.
WTT-tTV l' m4 aw4 wltl
MAlrarlA af ! ! mmmII
unl If Jiural
uu t j r. on.
ic.44f 1 I kit I La tia
aaiiite af ItoiiMati awoatf i I
a4 at ika rw af ti-a aa.atr
aak4 ( aaa tut:i,ir aaa!aa ut
Mwttwi t:.a f it . 4
a4tM l aiaittf4, 4St-
Ua aaiHi l laft-A KVa Mtil
MHIH. A4 II U Ut f all aa.
ltlat4 t m llaaa
4 trtti a ir i t
f-' aw4 iMna mium I .
la af aa U4a, ! f tiktt atva
aa aaata4 ii a- la) fk MM al
tilt
ha, f f &aaa Uav
HL l
-WW
at
. 4
aMUb HOAriTAt.
(MIXA 4i aiatiMMiav aa.-tar a
M.IUt l I Wttnagia) at
nimiin4 caoi-
ll-a. Mblia 4 lr" wlla4
at. tMl IrlitMnad. Aaaara
t rWia" atl Laal lt.
LOA f . Laittaaitatt
ndar pi
vraa
r eaatl lallW ftal aaial aM
lr or A. J. KflAa, ill k!a4
lart l.
af lolA ( lf. 1"
falwr l 4 Uca
lU.M.r TO fAA.u
7
tV TVT.-a. art.. aT. 1-iK. R
U K. 4 atat HmfMii
9tli. rt.W alwlK Ha-ward.
aaAr4 tatiua la it Q KrA4.
Ml
Quick Loans ,
114 waliU mm kovaaUa4
lajtaav kavaaa. MMMt raoaJblA. a aa
atarlaav tou raa II da. Tka
aatupa.aa aA raanla4 la ttalp tfcaaa
la naa4 r
makUa
114
aaraa a aaa a4 i at aaa
r aaaaaaal M a InajtaaA Ha al
a ay lavt, Uia a tt.r aata ..
HM '4. aai4 aai4 mt aauailaalWa
kau taaa IJmi ftr u.- a.
tt l, tit.
jl I Xwltvaait IMItf, A,
. r f i. "rtp t-l t U
Lf.tXjTTU l I i-a 'a-la4 a laa
uffwa ml Itta aa4aalaalL l YlJfa4
mtUi. IVitUi !. aialU 4 av
m.. Uata It, lL fa a4ata alk
aa f aaal tfa4aaa cAiaa al
i'raalMK. Il 1 ato ttJ ataacA
tbobIa t'arf af atwrlfioaKaaa a4 ia
at Miwuu anar auirta al ma ar
1 mwr"fi
Lt-i.t.-i r
I n tf'r i t
IIWUtT, far I at 4 1
Ttc Pcrtiani SUfcwco4 Co.
Mat III ATl.
ItiA aaA Vac&av fiM
U aa4 Mi4 ta om Ita.VkA. a4
r4tJKrri. atataaa ml alli, tal
La aa4 4raaala laafab
BLkCT&lO KOTOaVi
Qt-JM-f, aUL ralr4 K ilt.
WUaa kt J 't ' 'jx'.
rvaurtrvu MirAiAiv
tM UUMVS
avaaair
f ) .
. A MI
Woodf Vbodl
wail. ata
riMi
alAa tt.i
liata li ttll
fWWd tAtt4a. faratta aik
TU A Uibka. I.rallata tt f aetata Kvl,
ff4, af iM-A, lH . M. Mil
REAL ESTATE DIRECTORY
aa4-
ka, 0k
f4
4l'ttaw t t r 1. 1. ,
kt, fW, tana MNMmtM.lva ka .,,..,...., a. ti
ta M,, ....... ........... t lmm lat w ... kw a- t
A ki in -. .. M : v.
4 !..,. imwintMtt - ' f I'tat ia... ...... 1 I
4 -. A ! t I
1 A hi.. I liaMlilia ItitfliMKHt ... k . t & . i A t
m kJ aaata v. fta....MM44 a. aaJ Mw a.a.a .... x . .
fta. ,
t4 iimtm tu
. ia4a4
ta
rtrs
I MOM ala a4 M nill4. f"f
4 aiaaaa au kA
kt I. kllNR
r.Al.l Wii a ta il Waal at.
Pr..a l 4 1!.
a 4
h nil tKll Ma4 Hm .
a mrtm. lt aa lg aa
r&oarua ao ati
'LfklblNO. mm
laa It ntk.
llaa la.
-Kaaa
WANTrrwkfa wfc mrm AaapawAaai.
kaa loat AmbUlat. mrm aaaJljr tlra4.l
rlB eaturtr barkacbaax faaj laat t
a laat tbalr ftmar IranftA 4 1
talu an4 "it aufrrla i(n lubber
tliaeaxiraaina fllaaaa.a aa4 lloaet ta
ta as ka4 racalra fra frlaaWily
lam mm a aiamlnaUaa 10 Ibair aattai.
Itoa. If fou dalra iraAlmaal lirm n) I
arrBaJ la al your majna 1. I
laivfar aaaUtaaca,
f harla4iy prBf r
hlak rata maaay ara.
Look at These Kates
4
If pmf bark 11144 la 4 ayfaaa)tV I klda u k
I J bay tack In 4 kaymatiia. I fur tka (m
It t bark tl la 4 lym.aA. I (!, t Ii
OTjIMt iUa IN FRorORTlGH
Portland Loan Co.
- t-t MACI.KA Y DUO
i'lkar. a 1 part !
I yewr
-tall l.
11 nra at,
Oti Monday anj taalarday tttalur. H k4a, vklrk tnual k flla4 la tbla wf.
State Security Co. r ? 1. u
B MO" -H IOra4a, Or, t. llr . Ill,
Wood!
1a atAAa 4r fir f aat
rial aaa mm la I at antara
btaia III r rail ilta N lib at
IILLII iA I mill Ar laa ar
aa4 la ara. a.Htary. Ill
Malar at ktala HMI.
Mala III. A.1III Kt 1 Iaa4 4ry I
rrr tM aaa ia vraar.
aaA-faia-aA ( artlf m4 cWa I toIT 52 ISiaaltiallrlST;
af It aa,i 4 Kaawoual af I ha t.14. 1 1 UttZj
l Aky at Mara Kail tl. A-Ttlt
r.rEDLtFNTUErcOi!
Cltaiaa aaMtatry lufc, klaak ana r4
wi ItraiM-b arflo Malar ar t.
tUKlOOSoUT ri'X rvraa41aaall
lla laalac aoaia. JlamaaA. I vara
Pftrlnfa. Ilattftafora, at, frlraa rkt
It K Abkany Caat lit. H
VrOU I'ltosK HulQlATlS 4 ftl
C" IT IJ.WI M i ii.
famatoVood and Coal CoT
KA4TII4. P. I lit.
sab aai joasraa
tVX rJ&Tmrpmmmt a4 4a.
1 1 11 ii.. .-(
akUVSIAO
HATOhA. aelaaM, kalaaax, aafaly raaar
kia4aa lvarva4. trtaart rvl'ktrlnf
frtiaa4 il.fy fw Witlk. U 11
A4)OLUa BAOIAAA
ATATIOMAM Y
baabla I. M It tk-.. - - - - t.rt.
tattat awwi4r MvaMkat, Itaaij
af dlracUKa M.arvaa Ua 111 14 fajaal
AAf baj alt ii
if. 7 Mi M A A aekaat Oar.
Pafa4 fVlaaar i, 111.
nou.e irTucif
Natlaa la karaav alvaa that aaala4
kMa atti ia a?ta4 ty lha 4raJ(aa4
f ! taal, lltal
arAaiaaala aaA
M aaartaa. alartrl
UuMkM. araaaaartaa.
raiail. aaataa raair1na
MarklKarv Ca ktarrtaaav
4t 0OOXa
FX II VET A
I aatlaa
traaat atua
4raaalaa ainkgrlni.
Iraaliaaata lit lib. 1
LMVCTT A HNaatrr.
mg aa4 jaaa aaafc
k af bamaa Bait gaoAai b
bair.
lac V4 a!a
r Mar M-t.
raiariaa
WELCH pRinraG CO.
-lmtm af lr iblraa atlk lyaa 4
la aaaa ia r - M I ' ' -
ilKk ixuiu.i. AaialaJa't'ilHliaA' r
tlH tM al . r ak T Wa'a III
ia v
I H lUMILitiN. tflair.
inn wealth bug, lib ana aim
AHriaa. fAiartao. aAfAiaxaa
TIM raertaa r.tM
aunik atTAktra
palatla a4 la.
a 1 1 ari at. I tit.
ABB 44ALA
TrNtltJI a ivA affiaa alaltaaarr
alarwi a. m ira fcfaia if.
Caav
BArai
TUB Moaiar
r
fur tk f lira labia
rlaaa. 14 lob Ua Uaa4a tkaa4. IU
boaa, I. a. fc. Uk UranUa. fir. avamlla
y ka aaal la IM erna for tAaa.-
of lha voananiltaa. tWltfi4 rk af
If af Ik aanoaat I44 aa ial awnaay
ocii ouiimia
CAItrlvTk elaana4 on floor, t )aar
alaanlaa nw .rwaaa ltl iril aa
taicAAaca
MODKltX wan aqntptMA aaniortum
epaaad at formmi Uiura, Or.: baault.
fully ailualad. wllb I4aai cauntrr
' raunalnca: lniHr all that couii
ALA It T LOAM ON I'tAIN NOTBA
Ik ta if
IN
LOWI8T UTL4
m ttrMfiiHirra. m Hfrt4r
"i.""i;ninaar'a ffi a.-far Uaibd. Cf
4 Va Aa
ir4i II vrill nrplaa Ma ii aa rur
fiara kaal; uppir our ava traak -labia
aa4 dairy produatas II train
4aily: r4uta nuraaa la atundAaoa.
Anna Kaui, manafar.
HFCORD OUlCKLY
Uodam alactrta traatmaat fay AtaaiaMa
af tk poalata. narraua 4abUlty. racial,
rhrtlc. kloa4 and akin fllaaaaoa. W. L
ioaard. kt, D 144-4 BUcbU4 bid A.
Ih and Waahlnrton.
' tii. -,Afl, iTtJRnouoiia.
naaa1L
aarveua dla
iraat 4 palUnl. - Enyaiamanl
Balfif aalary loaa brokr airlatly
ar ana h lad to maka lha baa I larrn
and fir lha qulckaal poaalbl aarrtoa.
BVtXKtX TRICTLT CO.vnDBNTIAL
State Security Co.
PaiHnff Hi1.
ac-lrntlflo
Hav mada a apaolaltr n(
diaaw for 10 yaara. Will
We Loan Monev
LOTT It ATM QUIOC IAN"i ItO
RED TAPB NO LkiIAT.
Anv Amount ota Ilk L'a
On fnrnUura, rtaaaa, mtormgmM raoafpt,
oiamonaa ana ail alaar.UDda or paraonaj
bniMtrtt nawmAMta .pnMi aiilli a
maa ay appoinimani amy. rwa 1 montkiy to ault your eonvaolanoa. t:or.
aaad. Imparl I holal.
OR ALTCP5 A. ORirr
rlaaa of aroman and cMldraAV.
i-omoyad ta LaKaytt bld. tUtt
WaahlDftoa aU
PHOr. H6ftlUfiO and wlfa, maaaaur
Inar. alaam. tub batha; poaltlv cur
ror rhumatlm, lumutaro, nauraiyia, &
IjmAy attandajit for ladiaa. 147 H Jr
froa et A-II70.
tJ. WALKEH. apaclallst; quickly ouraa
ttiaaaaaa or man. DI004 ana axin aia-
Imu) iraalmant In all: prlrala offlMa.
kU btialnaaa atrlctljr wnhl'ntlal.
ORAT ClfNNTNOHAM,
I01-fl Bothclilld Bid- 1ITU WAtrtof
at., txMaarvii tin ana tn at.
aaaaa, aoraa, Ulcara, iwollao aianaa,- bjo
nay, biaddar, ana pu.
rortund.
VVANTIuI Bualnaaa woman to buy
half Intarrat and taka eharra of wan
tbllahd otiich fsathar tor In city;
oq raqmraq. vf-vsz, journal.
fcKXOli MarvUua cur for waakn
In men, by mall II per box; tnony ra
turnad If It fall. Dr. Piaro Remady
Co., 1 4k Mr Morrlton.
TOL'N'O bualneaa nikn, SI yeara old.
would -Uka to meat younr wermnc
fin it to 10 yaara or af; object mat'
rlmony; no trlfler. O-8I0, Journal.
IkbEliedM. CO.. fiavln and Colton
Root IMlla, auia rcmady for. delayed
Mrloda: II bos, or t box for II, by
mall. T. J.
MAIN
MDNEYTOTOT"
Eaar t.rmi, on autna, pianoa, fsrnl-
lura, iiraatocK. oontraota, monnfai,
TRICTLY X)HritZSTiAL
Adolphus Lane
41 Ablnyton Bl1y.
Ws Loan Money "
111 rtrat at, I On mil claa of aacurlty.
uourtcoua ana nonoraoi trarmaot.
C, Frank Nichols Co.
108-1 Lumharmtn. bid?. Bth and Stark.
torn, aaaicmbar A nil.
kai4 Mopoaala tor eaaatrtteltna
wa4 bull for U. A lua "O. It. MaeAall1
and InatAltlbA anarhlnary tharvin. alll
ba racalvad at mi ffia unul II a.
ta.. Urtobar . Ill I. ana I baa nubtlela
a pa Bad. In form il on on apfurailatv.
J. V MrlKlnK. MJ Knara
prlnrab!p by mutual arwtnm
BUSINESS DIRECTORY
" AOOOOlTTAJfT. KXTXMt
EX PKR I KNCKD In all Una; book
opaoad. cloaad. arttian tip. Impartial I
kudtl dlnlanlad. flnaaolal lat.
mania: arranf amunta firm n I amploy 1
in- parmaoant tok mppmrm. rnvaia in
t ruction ; conciliation. 101 Htlaod
bid r"bna wain 4
fTTiVAimWTRi'oT.SW tuVHKvP.
ISO, BHORTII AS'H. TYPEWRITIVO:
rTBrlWAli ATTK.NTKI.N; Etl'KHI
ENCCr . IKHTItl tTORH; HHOHT.
FRAt-TICTAI, VKTIIOl'W MAI Ml.
AAIATABA
F. A. SENNET, cold. tlr and tllln
am rcftnar. aver and rhamlaL Gold
Ibuyar Id floor I4f4 4th at Main (11
VKl.lt A I'nTifcn.STKU aaayra, ana.
lytlrat chamleta, 104 Waah. M. III.
MONTANA aaay offlra. lalralory. ora
taotmg. klarahall ll Morrlaon,
ATTOABBT
CentralSilTa la oidr
It id at Main !; llama A-lll
mod, laaid aat bUx-k wood aad
Mtar. lift load. Main till. A-II4I I
aTA.TtAlirrW5T Crbok i-laaa, "an!
I awdwaod. 11 41 k lark. Laat lllli
M'AKQAH. lUlaa A UvaJy. Ill T
bid Etrrv furm laa itar-a banda
HaV M7lTVV A"VTlt WlnJa InairT
aaaa, auraiy bond Railway Ki IMda
LAA TUB ABD fUDUOl
CHmX U
La I bar
MAATICK A CO. t rraat
af avary daaarlpllo. ta
ana a far mrara flndtnaa.
n-ii
KODAK DBYBLOrtBO
aA.'SjAL f-lsoMITLY a.J up; wall
ain ill?. r.J. EVEHTA. Et Curry at rhnl Truai
t Curry
f foot dry wood.
Nat r'ol Co.. KT Watar t
Xlarahall I0. A-iSl
Special Price A-1 Cord wood
I'NION EVEl. CO- ROTH FMONB4
l5 SiXiV-Uy awnar. about !5o4 eorj
wood In tampa Inqulr at Ilk First
Kfliny
PIIOENIT rl EL CO.
KI-Ol INO Valo prima It
ararw aoiiPiiao. 1 1 1 Mr
ion ko-lak wrrk. aniaraini.
Imirhlna to Ruaa 11 'r atudio. I
ra-th
BfAOKUrBBT
a TF EN KM AW a CO. HydraulU aad
apavtal plpaa, arraana, baarlne, nlnla
anarblnrrv All kind a rar-at-a 1(1 4 N llh.
Ch
mstion aaarxoa.
ME"AOKa. p"kita trunk. dallvrd
npn dr and nlaht: rlra inar
antaa1. 171 H i MrhaH lf; A-1 1 OS.
MODZX. WORK!
EXPERIMENTAL- work, all kind: tp
wrilara fl xad: krya flttad. HI Mor'.'n
arciio TXAOaxaa
I MONEY " irott ra r.A Rtcn "vv.nhf'
m .Woman kcaploir lioua and othara fur.
B. COOPER. Attorney at Law. Oan-
M MMAtlA. .ka(M.I. ...fnl.l C
"wnirn vtpiD iioua ana Dinar niri " .
nlahad without 'aourlty. ebaaoaat rata. tI0rd to 114-1411 Yaon bldg. Mala
ai'i nayraania. com ana t money ei. -vn.-
wiiicv in an principal ciuaa. ia
Plr. 145 H Morrlaon,
BWEENEY8,
1290. RWEENEY S. 10th an
Rtark. Exnart hair dvara and bleach
ra. All Rradca of human hair at low
price. Larireat baauty parlor on eoaat
prli
!CJL.T. new thouKhL aclentlflo an9
achool booka bought and aold. Send
for frea catalogue. -Jonee Book Btora,
II Oak at., H-nrf Diag.
b jL a. XItspldnd:
Diaeaaea of women and aurirery. Ex.
mlnatlon free. 301 Merchant Truai
bid;.. th and Waahlnrton. Main '4047.
ACTUM A Would like to ae the caa of
no I 1 1 mrt 1 can't oure. Dr. DquRlaas.
I). C Portland. Or. 838 Union ave. N.
LADIES If In need "of confidential ad-
vioe, consult Ir. Pierce, no charyea.
can or write, ztpk wornpon at.
IlEM EMBER the danca at . Estacad
Saturday night. Oct. 7th. Boyle's
iadiea urcnegtra.
MRS. Sophia B. Selp, mental and aplr-
ituai aciantiat, 30 a nnky; oiag., ta
fna Morrison, wtun eZ4. 1
WOMEN Ua f emolJa when othera falL
Sold and-auavranteed by th Auaplund
Drug Co.. 110 N. 6th at. Main 10. ,:
WANTED To adopt boy and airl be-
- tween 7 and 12 yeara old; brother and
Plater preierrga. am. -t-
WE do everythlns; In ladles' tailoring.
Suits to your measure rrom sb up.
J.'M. rcnruen vo., niarn si.
LADIES'
Lorensi Antlaeptlo Cone ar
soothing, ear ana aura, si par box
Stipe Taylor Drtitr Co.
MAIM .1280.
189 Morrison st
SWEENEYS. JOth
am
and
d bald
Stark, cures bcaId diseases
ness or money rerunqeq.
tR. KETCHUM -Diseases peculiar to
men. Wash. bld;.,4th and Wash. M.8474.
' BALM of Flgavremedy for diseases of
women. 682 Davis at. Main 0116.
fORBIONElRS to learn Enkllsh. .Ok-dea.
Roomimr House, room 18.
MRS
83 Ml ylrat.
E. W. SACRY. chiropody and pedi-
curinir. 821 William.
1. E 2811.
). TAIPALB. merchant tailor.
Wash. St.. corner eth, Rooms 84
31314
-85
WANTED Two tourist tickets to
tral Iowa. H-932, Journal.
cen-
whan you want It,
Office In all nrii
Tolman. 81 T Lumber Exchanaa.
Will '"Loan You" Monev
n your furniture, piano or real tte.
oweat rat of Intereat S m first
J, t. Nichols
16 Teon Bid;.
iHRlBTOPHKRHON A MATTHEW4,
aetiral prartlra. 411-41? Teon bide.
fflfOMAS IX HEED, lawyer, ramoyed to
oretonlan ning.. 4tn noor.
avto rurna.
Cord, iti and dry hort wood.
Ul HAViKM HT. MARSHALL HIT.
OTY MAliKrttWood-Ta"rdCot.kX
Son. Id and Clay. Main 1141. A -4118.
5? T mr pricea n coal and wm3. M.
Ravin. Ill Wlr Marhall !)t.
OCII.LXOI1 AJTP ICIOOL4
OREOON LAW SCHOOL, aatabilabad
llll. Samuel T. Richardson, daan.
Bthoola balrtn and Portland. Term
opens Oct 1. A thorough practical
I eoorsa In law. Hacttatlone arenlnga .a ,
lima lost from rkolar oorupatlon. Ad 1
draaa all Inquliia to M. Mo rah aad, 811
1T-18 Conimonweallh ldg. portiarx
coiAnonoBa
PROMPT attention given delinquent and
current account. Coaat I'arlflo Co.
Ill Chamber of Commerce. Marahall
1610.
PKOr EKBIONAL credit bureau, pby- I DR. Cathartn C Oatea.
ftala Ca- It 84 at
al flory aruea: tatialr: laakaut
aaaaad rafalna ia aarona band aa raa
OaVXBB MABVEAOTOBXBCI
SCHI-ENB SCREENS BCREJENB
Ituili to order, any aia ar iyi
lalad and hung complete. E. III.
Co. 41 Union aa. W.
nlr
SK1XOLBS
HE T la Partlabd
WH1on at N
r tbeov
! Ollar.
Ml
IIOWCAIII ABO riXTDAAA
:iOWCA4KS aad alar fUlar ta
lock, a,-a.la lo ardav; lawaat aria,
' A ""I-. ' lUatkorna r aat 11 IT.
biioCs t Ar.n of .ry dear rtptioai bank.
bar and etore till
Tba l.ulka klfg f.
THK JAM1 H L AlARMIALL Mru tX.
new and old (hevraapa. cabinet. tor
and offlra future II Cotirh. M-Tt,
BHOWOASZ8 ABO nZTVaBI
K H. BIRD.1ELL. IIAMTLTOK IlLDO,
Show caaa In alork. Prompt dailvayy,
il era"" M "V'leiiaa l.iimbar Cm
Pa
IQB ABO BROW OAJAOa
W. P, UERGKR A Hon Sign and "bow
tarda l4 Tamhtii at Mala
OHliuo.V iign Co. A. Llchl
agr. ill Id at Phone
laarn. maa-
Main II.
FonrtM A J.I.Kibk.lt Hlgaa. tfca lar
aat alga maker la th north wee t B
Tih and E. Evaratt at, Pbooa Eaa
Mil. Hrma R-II14
VEKOlATBaXAA
"aaarfa raaliad. a l'f ua. ra8
1 "?'' r aaxk ' It I .
Y ATk AIB AA1AB
UOl fitM aalartaary kabttt, 41 8, (
l-A
Hit.
11. rat lal4 a w4 lai.4 l.
" mitmn t 1 it f it
WB08.BAAU8 JQBS4AA
BYKADIMtl
rili4A ua
A rAMASUL frvdaa a4
I amkuit 1 rwat as
aim 11
uU.i aj CA,
Dl4TBllf !' 4 t r FlNg UAAA
aaaaracta.aaa aad a4ta eaaataa. ta
a-a "a ti
a aa
Mala.
at. rwa ) aag
4i.i;t'iri7-a;wii.'iar , j,Tnr
IU DaVlXOOBV
PMIUNU walla a aaarlallri arbaaw raa.
aaaakl Call Mala 114 4 aril la.
:
Mam.
at
wooa riaia a in a
rTJn nrt rlaa wart r II Aadar, t
w nalafta. 4I 13. UanteMa I llll
- . . . ; - .
TAABirOATAnOB
oraB a-rraa va.ABrroATATioT to
STRa J.N. TEAL
Prvtaki rwaalvad daily
It at Aacb lot 1M
. ItaaA Rlaar.
illi. Sal mo a. f'nallW
aa.awwa raaaa.
i' I a a 4 iur, Vbn
ffa oA I UIarBdlat
Oolaia,
rZAAT 7Xa4A BASgEBOBB. B BR TICS
FARE 50 CTS
TO aooo arrrau witrra saxkobv
Til PALLA.
8taaaaa Laaaaa Ihuh . r .aJ-
Thnra, 1 a, m. Returning Ta
OaJla Moat, W4. rl Ua, arrtylnj
1 rortiana about a. aa. etn. day. w.
aebaaaa, lM W. a. gjaai i
Pbmaaf M
Veal. Mi
maaMsl III A-IIlT
lOo Piano, guitar, banio. mandolin, vio
lin, lira. Martin, lit, lat Main
104.
OHIEUlnllN, violin teacher; pupil
Sayclk. 00 Marquam. A-4140. Mr. 1I
PRO". T. E. LaVkON. IIS 14tn at
Phon Main 1117. Piano leaaona, Sto.
BtTTLTlOaAPRaiO
ATTLTIORAPHINQ.
writing. II TH.
ahorthand. typ
414 Buchanan bldg.
VATT7BOPATX EBTBIOIAB
irlana' and dantlata acoounta a tea-
Malty. 101 Mrdlral bldg. M. 147, -762
OKKOON' Collection Aganoy. I Ham
II ton. Epert coll-tora. Main 4771
Protective Adjustment Co. Delinquent
and current. 410 F alling bldg Mar. .
CIBOinVAJb UTTXB4
11 years' experi
ence treating nervous and cnronio
diaeaaea. 307 Ablngton bid Mar. 8143
Mra l-e.
HA N N JJN C.
It E Alder"!.
ouallla and aaryica
East 811.
TEBOOAB0aA, OOTJAT mSEOBTZSA
ORFOON Law Rportln Aa. 4I4-4SS
ADington. M ti7. !. ix.poaition
ITOTB BLBI-AlBIXrj
STOVE DOCTOR.
If your atove doesn't hak thr
aomethlng wrong, I can fit 1C 318
Morrlaon. Phone East 1013.
TArxoaiao
ALEREVJ OUILHKE. 81 Labb bldg, 3d
ana vtsaninsion. ni.lt to order.
NORTHWEST TAILOR.- OR LaDIE4
mnu ur.iN i I.KMH.W. 3 N. ITH UT,
TAXZ.OXXBO SCXOOZ
NiV'
BLACK NICKEL.
Ba In atyle. have your auto trlmmlna
pUted In black nickel. Portland Plating I STENOGRAPHY, lat claaa multiple let-
QUICK loans on furniture and
pianos, storaga receipts, life in.
auranca policies, livestock, real es
tate, td, U. S. Real EstaU A Brok.
rge Co.. 813 Hamilton big. M. 3084
WOrmAGlTLfJANS
HENRY L MURT0N
318 Chamber of Commerce
MORTGAGE LOANS.
H, 9. 7 PER CENT.
MALL A VON BORSTEL,
104 SECOND 8T
MONET sold on installment; confident
and Mfg. Co., 2 2d and Thurman. Mala
Hi, A-nzm.
BATTTA ,
IMPROVED Turkl!; for ladle; Swedtah
attendant fin, rub. 37 Balmon. M-iJi.
IIlAj-K BOO 34A.BJBS
HOWE, DAVIS COMPANT, 108 Id st,
Ioi.ua Mjfrjm in 1 a 1 a .v. -vii-j
Improved Loone-Leaf Lrdger; see tbe
new tQureaa iur. A-ia. Main 11.
BZ0T01MIB ABD BtOTOStTYOUB
ter work. 713 Couch bldg. Main 3713.
CRIB EBB POOTOKA
DR. Ring Choong, physician for man and
woman. Uuarantead cure, isift waan..
cor. 2d at
HING WO Medicine Co.. Phylclan for
men. women. 186H Morrison. A-t4.
WAI JINU Chinese doctor; men 1
women. 311 Alder, corner First.
CX.OTKXB
nd
tlal to salaried neoDla
ion nio nenry mag,
A. New-1
TALE and
cyclea.
Main 70S
biotcla BBx-Aiamro
LOWEST rat- loans on any security, rjonNTCI.I. hlrvclas. .milnned. tag
i!i"t"a,.A,r?5ri nl "nd bicycles $8 up. 181 Madiaon.
chattel or rea
g Co., 618 Ablngton bldg., 10H 8d.
1100,000
Co
on mortgaa-ea, city
fire Inauranoa.
ro party,
. uernnger Ding., in ana Aiaer.
or farm
cKenala tt
$500 or $1000 for 8 yeara at 8 per cent
on 2 atory tuxbo rirenroor buiidinar.
G-93S, Journal . ' '
MONEY to loan, large loans a specialty.
Duuaing loans; lowest rates; rire in
surance. W. U. Beck, 31 z Failing.
HAVE $5000 and $6000 to loan on lm-I
GUARANTEE Tailor Co.. eoata, II;
. - . . l. .k.an an W.la
Detroit motorcycles. Bl- ''.",'r-",--
Repairing;. 843 Burnslda I WE pay highest price ror aa "" SLV
B411A llltfTIC a I 4 If I Vll V. aaaaa w v w aye
ooBTBACtoaa AJTP BTJTLPaaa
TWITCID3LL and Davis. carpenter
contractors. Flrat-clasa work, at reas
onable prices. Phone Tabor 1488, Mar
shall 3681.
CARPENTER and contractor; jobbing
remodeling ana specialty: aign wora.
O. P. Bliss, 81H Stark. Main Q17.
8eo
BTJ8IBXSS CAKCB
WARREN CONSTRUCTION CO- Street
paying, sidewalks and oroaalngs. 317
peck Diqg.
OAKPUT WEATOIO
broved Inside real estate: desire di
rect loans to borrowers. J-934, Journal
MONEY to loan on. real estate.
Smith,
608 Yeon.
Th
"OTIC
LOAN for th asking,
tel. ti
salary or chat-
he Loan Co., 414 Dekum bldg.
QUICK loans on all securities, fl. W.
Kli
NORTHWEST RUG WORKS, rugs from
old carpets, rag rugs, carpet cleaning.
10a union aye., near bl. Morrison.
FLUFF rugs from old carpets, cleaning.
Port Fluff Rug Co., 790 Wash. Phone.
HAH rsipet and ruga. 1518 Patton ava
Phone Woodlawn 3888. .
JOYCE BROS., Electric Cleaning Work
Carpets cleaned and laid, refitting our
MORTGAGE LOANS, t A 7 PER CENT.' i '""f " -
LOUIB SALOMON, 883 STARK BT. 7. ! IT ,ml m iin Vila
QNEY to loan on improved real aetata. ' .'
I L WW to. 701 Selling bldg. OHIROEODIBTS
WHY WILL YOU SUFFER with corns,
callouses. Ingrowing toenails, bunions?
t UK, W. H. EDDY, TME CHIliOFODlHT,
i 14 years' experience, will remove them
without pain, or soreness; no poison used;
satisfaction guaranteed. . 176 Madison.
THE BARBER ASPHALT PAVING CO. 8- W0' c a!nfe.r a" "Slf
, Portland office, 80S Electric bldg. .Tln'armTngils"" 7541
WILLIAM FlSHBEKrea.rpetr and
builder. Jobbing and contracting. 306
4th st. Main SZ41.
J. I. MONTGOMERY, millwright, con
tractor and builder; machinery moved;
rates reasonable. L. Box 86. Arlcta, Or.
1)11 H IT UHni'KH Katurutiath. Chlro-
tractlo Specialist. Paralyals. Snlnal.
irrou. diseases 703 Oregonlsn bldg.
OSTEOBATRXO EBTYBIOIA BB
DR. LILLEBELLE PATTERSON, sp.
clallst on nerves, acuta and chronlo
disease. 208 Kenton bldg. Main 8961,
DRWM. O. KELLER. D. O.. at the Hy-
dropathlo Inatitute. 803 Taylor at.
OSTEOPATHIC PHTBICIAKB
Dr. W. W, Christie
Osteopath, chronlo nervous dlseaaa.
314-6 MHrleav bldg. Main 6173: A-4880,
PAXBTXBQ ABD PAgBBJBO;
FIRST clasr naDer haneing. painting.
tinting: reasonable prioea. pnoua
Main 70H9, A-4724. Residence A-8281.
1 L. BRINER Paintina. tinting, pa
pering, decorating. 414 Davis. M.-3383.
PAINTING of all klnas; work and ma
terial guar. 494 E. Burnsid. u-zse.
FOR best work, riHa right call P.
Doane, 1 04 Union. Both phones.
PAXB"r, oil, ajto (aiu-sf
F. E. BEACH A CO.. Pioneer Paint Co.
186 First st. Main 1334. A-7043.
D . Oil rTQC.L.l V. 'r.S "Ulnk' 12 t . n. . -.1"
paint, ne. cor. Td A Taylor. M.. A-I771.
lATZSTO WORKS.
KIESTER'S Ladles' Tailoring college.
. wrn oriawro a sing, tailoring. H1H lit
TOWIL STJT7PLT
CLEAN towels dally, comb, brush, soap,
Towal Supply Ca.. tth and Couok at.
I t par monin. rvrtiand l-aunary wk
aiam io. A-ttia
TKAJTSEBa ABD STOBAOB
C. o. pick Transfer A Btorag Ca of.
ilea and commodious A .tor. hrlrC
Warehouse, with aanarata lana mnma
ana iireproor vault for valuable. N W.
cor. Sd and Pin ta Pianos and furn
tur moved and packed for shippings
Special rates mad on goods la ou
tnrouga cars to sil Oom antic ana Tore laa
point. Main 696. -184.
PORTLAND Van Storage Co.. cor""iith"
and Everett Sts.. 1uat onnnad naw.
est. most ' modern atnraora wir.Snm.
in cny; every convenience for safe and
proper nanuiing or goods; lowest In
surance rate In northwest: fre track
age, vana for moving. Main or A-1520.
Oregon Transfer Co.
Established 1870.
Transfer and forwarding agantA
Storaa. fraa tracks.
Office 310 Hoyt U bt 8tl and tb
-nonee. Mam . A-lllt. .
MT. TABOR EXPRESS A ST'R'GE CO,
Trips to Mt Tabor dally. Alao clt
movinjr and axpreaa 114M Orand. I
BABTOZVa
lng. 46 Washington bldg. Main (100.
$60.000 Or any part, farm and city
mortg'ages; terms to suit, wain nee.
PROF. (WAL WILLSON'S School, les
sons 86oi waita two-step or three
step; guarantee in first lesson or money
refunded; every morning, afternoon and
evening. Stage dancing taught quickly.
886 hi Wash, st, between W. Park and
lotn sts. rnone Main loai.
WILLAMETTE Platlna Works, 308 4th.
Plating and polishing. M. B348. A-7190.
PATENT ATIOBNETB
PATENTS procured of J. IC Mock, at-tornev-at-law.
late of U. S. patent of- 1
flee: book free. 719 Board or Trade Diag.
V. U. and foreian .patents procured by
O. O. MARTIN '
408 Chamber of Commerce Building
R. C. AVRIGHT. U.
PORTLAND TRANS. & DEL. CO., i6i
"an. oiurage piano, turn, moving.
Main 610, A-1 604. Bergstrand.
TTPEWRITSBB
TYPEWRITER A Supplies Co. Rebuilt.
iu nana, itm za. Mar. i.
AI L make rented, repaired, sold Cun
ningham Co. 181 (jtark Main 1407.
ants; Infringement cases.
and foreign pat
804 Dekura.
TrMBRZ.TAS SEPAXRB9
PIANO TOBTIJfOI
UMBRELLAS' repaired while ydu wait!
We save you motley, too, Portland
Umbrella Repair Shop, 806 Washington
St., upstairs.
TJFHOI.STEBEBS
MONEY., tu loan, to per cent Good'
noogh A Belts. 810 Spauldlng bldg.
MORTGAGE loans, terms reasonable,
Henry C. Prudhomnie Co., Spalding Pldg.
LOANS on real estate, low rates.
Uickson, 617 Board or Trade.
EL R,
HBATH'S school lessons 26o, fancy WE will tune your piano for $3; work
stag and social dancing taught daily, done by expert; factory tunes; all
waits and two sten ruaranteed In four I wnrlr aruRrantend. Paolflc nhone. Mar-
Wessons; class and social dance Monday shall 2621 : Home phone. A-1492, or send CARTWRIGHT & CO., 188 Madison, up-
evening. iu ia Dei. waaiiingion i postal, isomer t unase, aia wasning-i iiuibichuk, lunuiun riiui auu
and Stark sts. ton st For 61 years Pacific coast larg- matresses; work guaranteed. Phon
est piano dealers. Mam 6336,
18
classes Wed.. Fri.. evenings: lnstruc- FRED JACOUSON. nlano tuning. 82
tlon daily.' elegant room, 231 Morrison I years' experience. 190 8d. Main 9431
OLSON A KING Mattresses mad over.
iurn. upn. 47 union n. is. iizi, c-i7is
HONOLULU $110
roAST cutis aoinro tktp
Tk moat dallihtful eixl ca lha n-
ttr world tour for yur vacation.
Tb splendid 88. Sierra ( 14.S04
ton 4Iaplacmnt mka lha ruurxt
trip In If days, and on. caa visit ea a
Ida trip th living velco of K'lauea.
whlcb I trmndoy aetlv. and
for hlmaIf th proca of world ra- ,
Hon. No other trta eoniDare with thl
for th marv!ou and wonderful la
nature. Visit tb Island now. whl
yea can do It o saally and quickly and
while the valccno I active. Prompt at
tention to tele a rams for berths. SU
Inga Oct 14, Nov. 4. Nov. 35.
OCSABTO at B. CO.
479 Market Street, Baa rrnei
STTLAJVISHIP
RESERVATIONS & TICKETS
IVELBOutaU
DOrXSCY B. 3MITM. MANAOEP
. Qveaexal ataaunj- Agists. ..
ALL UNES
4 Jflftk Bt ortlBd. o.
PbOD Marshall 197". A-1833.
THE eiG, 3
BXAJk SfiATES son exit
EXPRESS STEAMERS FOR
San Francisco and Los Angeles
" WITHOUT UtiAJVUIS.
9U 8. Beajf Balls' 4 p. m. Ootobr 14
Baa Pranclaco A Portland 88. Oo. .
Ticket Office 14a TnxrA 84. .
Phon Main 404 and A-1404.
COLUMBIA RIVER ROUTE
O.-W. R. AN. staamer "Harvaa
Qub." leaves Portland. Ash Street dock,
daily except Sunday at 8 p. m. (Satur
day 10 p. m.) for Astoria, connection
with str. Nahcotta for Megier and alb
North Beach points. Returning leave
Astoria it 7 b m., arriving i-oruana
6 n. m. Call at city ticket- office. 31
and Washington sts., or Ash street dock.
STEAMER ANVIL
Sails from Albers dock No. f Tuesday.
October 10. 7 p. m... for Tillamook
Bay City, Hewport, Ploxeno. Bandost
and Ooquill river points.. Ticket office
128 Third st Phones A-4696. Main
628. Docks Phones A-1902. Mala 161.,
Freight ana passengers.
SAN FRANCISCO. LOS ZiAUELES
AND SAN DIEGO PUUSCZ
obth paoipio a. a. co.
B. 8. B.OAHOKB and 8. B. IlOU BAZ&
Every Wednesday, alternately, at 4-p.
m. Ticket office 183 Third, near Alde
Phones Main 1814. A-1814, -
MARTIN J. HIOLEY. Pass. Agent
W. H. SLUS9ER. Freight Agent
COOSBAY LINE
BTZAMXIB BHBAXWATXTB
Sails from Alnsworth dock, Portland, f
d. m. every Tuesdav. Freight received
at, Alnsworth dock dally up to 6 p. m.
Passenrer fare, first class iiu: seoona,
clans. 17. Including meals and berth.
Ticket office Alnsworth dock. Phones
Main 268, Main 170. A-1234. . '
S. S. GOLDEN GATE
Snjls from. Washington St. dock Monday,
October 9, 5 p. m., Tillamook, Bay
Cltv. flarlhaldl and Hohsotivllle. Frelaht
and Passengers. Phones M. 8619. A-246S.
Mutt Would Swear to Anything for $10,000
-By "Bud" Fisher
oii fAjrrt look Meejft
rr ajtc . Oirw nt-O . N
tin CtlWAS TWcK-t'S
MO SUCH THfM& ft X
C0NYCT0,I0UnS.Uf
HftPfY MAM AMO SW
rHE y4LLG4XJtQOOO
"tb fitHI fftAN WMo CM
PtOVivTl4AT H.'
. 7 X.
1 "H-tv.-
'
4
.'1. .
j ; . ,' ") ' . . . . I yow &vt tov HAxg W I ' " ' " : aSlv ' f J ; ,
f . SI?-? UOYrw4vAj- N0 OP -YOVrVt 0fCb,TT f' rVWOtgTCCY COHTbAt J "Do TOO VNT m iAtpiT V '
Pine: -Ii fAAUica Hwjc A s7 " I I , A -KOWP rh Ann - IS . : m KEf0M ?. . 1 ...
Ill' - ,v. .. i ;.,-(. s" - lw V .1 : '. i - ' i yai-- ii. - ,r : i - ..... . y a ' I
Xa ' Jl VI, . .... -m0 I . ..-- WV1 AXVa. ' A " .81"' WV; '"l b WZrT UCfeae--v 1 , . csltkS,fl I
-ir ... . j- - u .rr . : . , .-.
Vrva frr" r-t f .