Oregon union.

Corvallis, Benton County, Or. (1897-1899)