The new Northwest. (Portland, Or.) 1871-1887, May 05, 1881, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -.!
THE SEW XOiriH K KST THUBSPAYt MAY 5, 1SS1P
cm bit, mm.
U5xii trramu ta
Bernhardt
Z)riac Aaci VflO
at 2fr
LCZZCC3 SAILTTAT JUTO IATI3AH53 ca
af tawaS.
a3
TW Cawacu af lawaS. Sfaav, baa ardered
. a - - ,
!
?
! r
-
nrry GaSen aad HaClaXaacbn
TW UtWm traarpw ft la tetk r
ban fasyiac aat wTiak,Sar to r
ibeaw,
Wi Orm wd ms Ii PaaFnarWaaai tW
lat taariaf. uifltartMHn la ttax tiry, wa
TW Ofyarpe CXa& wt3 gfr tbeir utoal enXer
iuvxm Teatr aa iMiT
atfUJa
. Sew Tark'a XaT tmtinl wouwied a
tw
' Jfia
Tark'a Xay firadraJ
lift, fete a Mted af vm
w afr. Dr. Fancy
- aaam fawiy at Cffmaue, jk.
ri. W tl wiJL wita Wr aawWarf. Imt fer
fnacMc ab-artfywtta tW alewjafrraamiax keir
Jtat aa tW at- 7 CmZ.
: 3fia )WtC t bar cnatpaay "Mr fna-nWy
axfrnrrwrtlaaaf atW3a. TWtaaikoeaf tW
Ml Mill tteCkotow fcn ifti bw raaliy
(trad t&al epaiied ctuf. U pafttte. pro af ita
Uaa pcta m4 ptajtka$.L F. UknieU.
TW lfay-iiy fcatiral, MMtrt aad baa fj-m by
JUnte WMbitftM Lad-p. Dcpcc af Iio A.
Ct U- W AX 2Cw Ifarkrt TWater. bar ileiy
eraaix-R,
laitfTftitMMl
ftt(aaail tW
LJ nm a-atilalatobnar.
" Eaaweayl twfcted a atrlax aTkia visCa la a Cla-
cUMUcMMtrt la pnidA U. a teat
Beta by Hum tlmw rutMT(j icmav kc awk
.wantiy crwabcd tW bridg af U UaCmMtt TW
Xaal tmsmtrn a mniai aia that W faiatcd,
aad t3W aaf t waa Cm awed.
JTW eatertaiaawst at JCeW Starket TWairr bu
ffatsrdsy rrcsia; fire by tW Yaaaaj-Vea'a
OtWi Draauu aad VawataJ Kaeur-ty, la a&J af
t& Vataxra( fnad. m larj-efy atteaMl,, aa4
fSt amiTenal tat;fart SwaL" ' 1 W yoifruuK.
v&kh vaa vta cztcaatra aaJ Tariol. aa wcQ
rcatlercdL
i wfcj Aaaa XXcliaao Wk W
t apfar La radeia aa CSaafe
train L aT kca e&a iartirrw af t&c
t-yrcpaamil fer Taalia. Mhm Ptwrnttct
&m caai w u sarc a laer uu
Dtietla , al If ia tftemvu tW awail ae
ttao, mi lUrt aad tU. TW aaatm arMd taat
Mary AaAnaav trafttfy act vita fTtarfaa ai
fiaaiaaa aWrtcr Uu WpwiX, aal nfaaul to pra
TlJc aa artma U tW rlaJ atac r ;
. 2ZiaatIy baa rvr Wni pcalar ia IVrtlaadC
i tW aalhUe litcsaUy varouni to itt tW
r wmnfiw aa Its 9aic atrUt (T
aWy a 5 MarWi TWater. TW Waa w
TW
Uaftcaiaatiaat.
itaiaul aata a W
vita IW caataaaarr afd lka
IW MiTt Wa la aar aiaca 3UaV tiawv aad
cxfrptiaaally a nalmd. TW arsaaixattoa a
awaf tWWat af tW Kiad thai rrcr rWctMi Fad-
iea wpwani will anarra W aawC
Aa mnxyrtM rriaibwt bm at, was adlcd to tW
tat Taaa Waav fw VattaraaiWT. iwwathr ta
rlTrfc, tW Flfta Arraai TWalc Wwa
-tW caa aa giTg la IW pauf rta af tW play far
fcattiM, tW atorfc WaWr. tara eoto
vat W4 aa tW ataxa. TW aatO.
MZiIcdL aati tWir atUaahattt ta.
Wa aoca mllMMi apoW tW mum
KaatJa aaawcr la tW acWr damttm, aad It W-
aparrat tW twa aetora wt cUjfar tW
aart. Tata val aa IUI tW ciaa af tW
twa It waa malatcd ay tW ctar
: tWcatcrtaimaatat caatlaacrf la tW
aaaaaVaataKafa)
. prpPCT yay, ,. lafr-ja tWrraalac tW mmtur
af tW aetora waa bad aetwana aa
ArtWx.
m fctorrataa la tW aeaalar met
fUem. it appear a waa fue&Arrtd,
af tW
aai rvftawd
- a ga aaxil aakt uma af aaiaiy cUtmel,.i' .
Cbaatwi, bat aat baiUc4,MrfBa&rty la
fttiafia bUraam witb bia Wad tied n aadbia
ana la a allaf; wbaa a Iiula Viy atkba bia beaVl
ta aad aba : 3f frytWr aiat bk to lanolrt tnw
year eye waa coals aa th aaoralaf TrIl
yerfrytWrto attiad a Gaircatoa ward aaeeiis
atamlf aad call tW ehaJrmaa a liar, and W wui
fetad It aU oat blmeett wttWat im'.'ilw?-
foa AVwm: : '
- Om ef tW afcaUScaat ira af tW tiaaea la that
tW 'ew York boteia are diacardiaa: art bowta with
nwaia2 waur aad arc foiag back to tW oil (ab
Saead wU aad fitebcra, Tbis ia a irfajrioaa
change Naw a Bsaa cma tab tW aitcber aaJ
bar! water aa tW bead af tW aaaa wba timg be-
ila kM wiaJow. it
. TW firZ baa arrer bea kaaw-a to stter a
aovad. lathia repct it memblea a yean bvfr
ta a atrret car wbea a rratiroaaa rtrea up bu
i TW aoetcr of math af tW alleged poetry that la
bora to btona anaeca ta tW vwu baaket U fully
aa anrtUble aa tWaTeragt gaa-nteter, Dmfnm
TraturripC . :
Afrmtm r taa rr yaaiaaaiit
Vr. J. H- FMr ,.. . ... I
a act a
Altear
! Lm. a . !-
-J. e I
m.C. H. Nu.
ora. ar. t
Jowl Km
)1niK M. ay-
rw" '
LMEkretW
kBMHaLapVwl
t A- Vwtr
. lira. A. r. narvt.
I CTtT
.Watia WaJt
.jtrta Taaai
1 !ra. K. M- M-
, XWIMrV W T
JJm. V. i. rVie
: TWattoaf Ikadaiad h la Caaatt. aad i'n
aaoeaa Tir?Qraa wi3 riaa Y. it inaia,
g5aaa, ia aTtac BtUcJL'tS'ii
TWy
tW
aa. Jaapaiar ato aa tW aaeject
Tark
ad inrianaf
aaMaoday W
A' peak
artbCbj
a W takaa aa tW in Xaaday la
TW 5rr Tat XTffnil aaya pabCe aeiaiaa ia
yaaaidtoWafiaya Wart a Fair at tkat city La
taoj, aaa aiiau uat iaa pcccs a crappL
TWr la a aipaabUa at Tiwy Taarta tW
zWceaca af tW fLdOt aVpariaarat. aad raaW
are cacti wtt tWJ
rxy. i
aaaS
aaaatrik. IX Jfcta caatiaacd.
t3 W aa to aki;pcc
itWvWpa, . af paaatciax
beca arrjato af ac4tc WtMUcttrtct
t& euenif ta tW caort-raaaa
Hatred af Garbaam. aarVaMtai. by tW fttar
tut W stay fcacaeaa Ncfttarr af tW aaSe,
ima to bavc wealed tofetWr thm Fixiej aad
Borack crawda af Calianusa E4rjwAtieaa.
Laat TWnday. friar arkaal-bttya af LZfZ.
Ky w W were piayiac Waa barf, wer acraek by
aad iar inrly kUW. . TWir ctatbla
waa atr aJlre, aad aaa- af tWn waa bnrrlbly
TWrrwaa a sctai raw- ia IW CaXISirala Senate
mi day bwt weak aver tW eaiiaaiiiM ut af tW
tax Irvy mtli, ay wkka tW debria tax waa kiZed.
waatal to CftL at 'were
topp;-
-t-W aiafwaTdtrwkaT -waa atlertad ky-PoaCmater-
Ceaeral Jaawa to aaeoear tW asxeaaed aeat af
caenrpciaa la tW caotracC drrwtoa af tW pawcai
aVeartaaeat. prared to W tW ribt aui ia tW
rittFiaee.
faarteea pi
drawaed at Extaj VZtt. aa TWry LmC. by tW
BMatfy cbiSfrca, wer
that wa tearcwnriAT ta
ao tW rax Eirer aa a ferry. tW brafira bavfax
carried awar.
tVi(mOa(f, af Xew. Yark, fa abedLeae
ta a com ma ml af tW Board af jUderaaes. baa
pacta it arpervMr to paarecLcsadea af dairy batter,
aad tbat W area aa aeed af fefiaAukw agauurt It
ta f ratect pabiic beab. "
Fi tumtnr Doney baa arriOea to PW mater
Ceacral Jtatea," deianiffity aa iaveaciatMa af
rrery aaaa caatraet wua waac aia aaaa 'baa
aat ta coaaeetiaa wtta tW "ataf
ravte fraada. tbat W axar box reaf aader lafori-
aaaaratlaipaBa
reaatar CWaknatr baa "aaaadedtWaoteaf war"
aa IW Preakatat. Ha baa rrrea tW Bapab&caa
I af bia pataa. aad aaya aeca-
tag Wct f W wttbdrawal af tW aaat iwarfaa af
wui avert a atregx5ew- He wrz kaar sat
La apca umt in to prereat cacrr
irjiPORTAriT:
ftf t.
Cilia.
, IILaci Cili Velrrta.
f Ert aW CMm4
Ooxks and Dolmarva,
Imitom waa m( MU ta tXm ttrf eaa
atviU aft 'as aTWWriry y fcir'-a
f f i run wr9t a u 9ia aartacaaj
OLDS t KIUG.
MI
Ictwat. 8am grmacaea teat fariUgaL -
. St. ,a
s
3"
U All
--'tTrr-r-.rr jm.y rr i L!Ta
.
BM hwiM Mrtup aw hi aaaw fc, .. f
FISHEL & ROBERTS,
THX LXAXrT5
CtSias, Catiit Tsilu sd Hattsrs.
DACK FROtT REW YORK, f
L iiyia am rail orytsioBs.
CaSxst&ca, lHZxaeSir azl xalZl Xiren,
' ata . avav. T4 lf TVa.8 Trt. f Mac.
afla. Wi WI3avH t t t . I 1
raGUaawaaw. Ua SAiAiJti Urtu
KA4aa. T: j 4 L
-.Jftwf 1 I
J
L.J. L I.
-
a-t r a a,! a r
arvClrfaaa
f
am
rS.lL OfTICT Cmrmer Tmmt tal D
TW toCawtar af a f mawt af WSSaaa J. Coax R a.
af 8oeaerriBe, Sfaaa, a aa rewjartaW tbat we
to aak bar it tW, actoatioa ef ar raierm. H
y: -la tW FaU af I1v I waa takea wita a
tiowal blcedlax af tW bsaca, ftkQaared by a
caaxkv I aaaa becaa to km ary aaeatito aad
fiaaa. X waa aa waak at aaa traae taat Lraa&i
learaaiy ted... Ia IW mmier af-LCT-X waa ait
auUea to ta City ttoaptsaj. air IWre tW
doctor amid I bad a be&e ta Kry left tntc aa bif aa
a bait dotiar.- I cxpeaded arer fVn fa doctor
aad aaediciaea. -I waa aa far -jb at aa tiaa tbat
report wrat araaaii tbat liwaadoad. T cava r
bopav tt afrbrad told aaraf Dr. Wak Haifa Bai-
aa far IW Laacv i.taaxsad at mty rnexula.
tbiakiax tbat any caaa waa LararabW; bat I got a
boctto to aatiary uea, waea to ar aorprfcMt aad
crauftcauoa l comaMtocea ta fan better. My
bopev acatadead.bxaa to rrrircaad today I feci
la better rptns uua I bar tar um ra tare-
year. I write tnta boptajr yaw wui poUiaa Lt o
t&at rrery aae azuctof wttn at'teaxNt itxnjy wii
baiadaead to take lie Ifa. ILalTa Balaam tor tW
Laor. aad W coaTlaced tbat coeaamtttoa caa W
cared. I bare takea twa bottle, and. eaa pof
tfrely aay tbat it baa dooa aaora icoal tWa ail tW
atWr aaeVfkriaea I bar takea ainee ny aickseML
My coazb ba aiaioat entirely dlaarMared, aati I
ahail aooa W abl to co to work. cold by imr-
Xiata. -: .
aatatnrirtint! iimH!l
Are too diatorbed at afxbtaa! broken af roar
real by a aiek cbili aafierixr aad cttIbx witb tW
cscraciatiBX paiav af cuttimr teetbf If ao. jr at
ira and ret a bottla af Mba. vwuWi !S)TH-
uo fermrr. jt wia reiterc tW poor little aoSerer
4maMjdite
take aboat ft. Inere ta not a avxber on carta
w W baa ever awd it w W will not tell rod at once
tbat It will mrafcate tW fcoweU, and rira rrt to
IW mother aad relief -and beaith to tW cbikJ,
ojperatinx Like aaacic It ia perfectly aaS to a
ta an caca aaa pieaMRt to tba taMey aixl ta tL
prearriptioa' of ana of the oLi aI lt arpoiaa
pbytictaoa and nanea ia tW United tatca. biJ
cTeryw bere. , Twenty Ht ccnta a boill. ' , .
arrrrat ,--.-:., i '
arm. i ... -" r . . . - i
.I - "Vi- : 4
aa, a a. "V av - ' a. I
A CaariL CaM at
Wa!d be atopped. Xer!ect frcqarntly reaolta la
aa Iiararabla Lani Lh.eae r Cooam pC ion.
BaoanTs BanvcniaLTaorHEa arc certxin tocira
talief la Aithmt, Rrotwfaiti, fftqgtia.-LXArrh,
Conaantptioa and Tnroat Inaraaea. tor talrty
year tW Tracbea bare been recommetkled by
rbyaiciana, ol always xira perfect atlfactkMi.
They ara aot ar or aatricu, bnt baTin; been
teatcd by what aaa eonataat aaa for nearly aa en
tire feneration, they bare attaiaoi' wrU-anertted
rank unoot the few atapla revoedie of the are.
PabUc apeaker and ainrer aaa them to clear and
atrencthea tW rolre. bold at twcnry-firc ccnta a
box TcrywWre.
TW "Xrw No. 8T U the cheare-t arwinr machine
to bay. Vheeler A Wliaon MT f Col. M M orrioo at.
lira. Slmnaon, ISeacher and Prea-er, Na Si
jataaiun ' Main ctrwt, city;
: an-'
iiizoixxxoTja
STOCZI!
We Lead writh Oessnt Cpring Stytes.
Car Start is Crrvxca ia Traat, n tic Xcxx, b
' "' tic VHtr0. tad. ca aU Sufray '
" ..." i
Wtaa a t .esaaCfiKX aar
. Weaai
ij cn, kit ii3 cnicrus trrrx.
i mi ut at
FI 0 N E L ,6 RO D ERT&,
c
rcattujnx.
joxrrx
OLOO Ott-T H E-I.I F CI
rr H A. A M RKXT rFTTTT wSr-r thr la sa atnatc
HF"rt C tiwr Vfv.j( armfar 1'iat, itrk aa nraa
. aa. H 5w.rta. Vawtn.i. Hi Imwx tlUfU,
fcaaaiaf juai. fataa la ta -oa-a aai Btyayta,
X"Hartry ( ( Biva-im, twcnv aat
. Cmmu MKina. vWft m 'flax i -
rr -Maa-M ta -rrfiirH wir yo- .'
- it af ai-iaMty aw if-r a -lfa
sary iiCa M f ta J"r-
A l4y to
liy Wirr bail oroa aaaHpvr Par jraai
ar la tuwi. aa4 aaa
i aaA.-U a rtif ftai mHT BWirtan,
rai r-"---i mrtr no. y it if ia
CfREX i in aap. aa4 a.w nua( a
ai antmiiaity fn r"al a rlp.
Ia tato It at imh-hI thai ta - ai gbt PrfaV
waa THE RMIlDT wmr a-ML It nrrart4 ta
tnrvfctrrf cm Lrrr. m- a la Isja-ca to
Bwwia, al f -a tmvw thir wmd lkae
Onav Ttar Iar-acrw ka-pa M : latMi-a aaaai "
Sua a ; taaa aw atk-r rrtar4; baUeaO.
to. at aat,aw lit
J n2L txi3TcJ iwebtrzn,
J ir -rT'rtlJ-r- t
L .i I ""ala1---
X OCTTTT KTT fRXJE Tl THr WH. WlSIt TO
C" aaea ta ta amM at aa4 Wia
a an a. .r-fta aw. aetat ant i)tiM. W
raralaa fnm vrrri- a aJf aa4 af aafaa fc eaatl-r
Ma4 wiffc mat afyiag fra tia mwrr a'C
rtra vUltm. Majr a w-kta wa4 at ara. Maar
ar BftaJua awtaao at w -'rriiHtrMik
. raaa aaya aa4 ff aUnna .
waa a -fiMiac work (uiaau inn wnay e-rrTay
tHaa cm aa aJ ta a vrk at
Haxxati ; CDTwraaaT.rr.'
MbfUtCTi COL.
. r. C. a. ftV .Oa.
Ga. rrct. aaa" Paav At.
A. U KAXWTXI,
.Ticket Act Ol R. a S. Cm.
C3XS0J AJD CAlIFOrariA "B ATT.T? fl HD CO,
Oa
after Orrtaaer lak. Max, tralaa win raa
(BJLZX.T. EXCEET MncitATH
:
. rmmn ratrta TaftauirBS. I
toU Taaaaj. ' , .... I
xaAaaa r aaazra"' I
y-wrfaarf , ; ; Tsa m. I Knmbmrr r-atr.av I
'kaE u-'-hi'i'H , -,, i-r - ". ' I
utim r"m",arrBa - - - ., . I
rrtia4 twr.m.IiFuam. I3r.l' ' , II
Ltrkaaaa . ia:. w.4 PortU4 -J(ot.a ' II
'. fit U at Tiaia ' ' a":r- 7 II
UtWtrr-r- : feraaaiif aa1 - II
TwtTaa, i Tt m I Taaton . . II
Jaactraaa, Va a a. I rortiaa.1 t-ftr.M II
TV Orm mm CaXMhrala RafTraaJ Trrrr nakea i
wtta aa Kr-fWlae T-rataa Eaataal IMTtatoa.
rtai ratrun ra cwktaixxs.
''- tXATaa. Aaarraa
CarrU.a aJa.M:i fwrti-ik-J , , iar
waa tk
a,HMrkiinaaatllmMMl'ha-UT.
TfctH tc ai ia aU ut pcMrinal aatmia "la Caliiaraia""
aaa io- i aar, as la tjaaipaai aco-re.
aa vftl W.ekaiM rt-rtarkl raiaia ta '
Baj-r VurtaamrtfttT-Hr kan.
lirlfU a-ui M aa f ia kr rtlanl aTier wrtarw
: a. a l aawnkf UTrMaa. aa atMrk r. w. w -
X4-nmoa. .. , .J. Bit FT,
K. T. Ki X iERMw
Gm. nraxtu aa4
Oatfil MMttMrairiir
LTDtTR OTHIR GOOD . wrORKi. O Tt TOVCLOf.
nclnt HwajK isrTaTtM
aj g, p 4aadaaiwa4a jfUQy"'
1 1
. . I hmmt ac -raar rt; . Muaxl
t frt-ada aartkiac tk ha of rUSTISK.
r au aa ar a4nra
HIC3SS THE PRIHTER.
Bar aafnc roa.t B will roaraa yaa fond work
at ta UtTbc in.
awXacaataaaa V Book koaa4 ta tk WaS tyl
Lml Siaaka of mlt kuxte the aai. t Cataiocava Mt a
,.i , faa aaxa ar ...
rraaaea Jtai- Or. Frtua Ke-nttt. Black War
aat Coaiaoattiua Oraameata
Orarra k-f mrnll taiiaeiHatety atteaitoi to,
Tat-ra
USE ROSE PIX.LO.
Tin rcrrura vzzxsr usaticx
of First and Stark
' tOrer Lad-i a TUtoa- Baak.)
tew cicaa
ovtr oxt urxxBxi r.vrtRs axi magaxec
MlUDtBtHlrTitH TO ALL;
KOXTOLT rTCJ. tUarATABlJ: QAKTOXT.
Drarroar, ?. LaJJ. P. C. SckaT W. Jr V- rJL
R. W. rin. a . H. Brarkrn. A V. UtMa.C. U. U w
W. rrfekelavrr, U. ra4iia. L. Blna. -
Oimtav-XtttW-f p. rvdr. frl.tat: H. r?Ttc
T l .Kl.al : r. C. rttTl-r. J r Tinr X. w. rr
'tT.T1 or?t 4- wfT.'rHrT-f-pna'r-i a warrltary A. Uar. trheartaa
aaa fccarU.ac "nnnry,
aricaiiMiai'wmaaiW'aHuaMiii.iiaaal aaaaimiininii i im . i i maiiam i i aaainarrinMiiriiimriw im nm ami m mill "
Vi
a.JliAaJ-aiaUI ff'Hwia.aai, i 1
.... ' j . .,..0..,.