The new Northwest. (Portland, Or.) 1871-1887, December 21, 1877, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t - - ,'
- ,
-I
'. t,
.DECEMBER 1. 1877.
FA11II Hit II, -
Tbey ermlllaf. slowly ralllag. '
Tan epua Ibe forest aiile
Inm4 fin Uw Mkl kcuchM
Wbrn lhy la koMi Mid. ... .
They are Bullae; la the valleys
Wbn the early violate eprlns.
And Ibe birda la sunny eprlaaUaa -
t int Um dutost mmm Dug.
They ar mlllng, sadly fall lac,
Cluae beatde the euila door
Pale end bwtod. Ilk ibe loved of
Tbs have um forever mere.
TBey are falMos:, i
Maiaa la beauty eofl arouadt
Tet Ml Ihim are fallings'
Falling oa la grassy anoaad. -
Tbey ar fsl 1 1 a- oa the streamlet
Wbara lb silvsry water u,
Aad apoa Ita plaetd buauam
Oowerd wile tb wntars sex.
Tby ereauiina la the churchyard
w aere i
a eur kindred sweetly sleep 4
lb Id I wlndsof summer P
r er la loved earn sweep. '
Wbara I
Buf uy arar la loved aaaa sweep.
Teyr Ruling,
mlllntY
Wbn tfe nufunin hroeaaa alah
ma
w naa w etar in aaeety (ileum
Brlabt apoa lb mldnixtit akr.
They ara falHna wbaa Uia tempest '
lia uraaa
I llraa hollow n.
hl lb tuaeleee arlad all 4 billow
aaoiy aiga lursvsr aun,
. -Tey
ara Mllny, they nr mltlng.
While oar aaddeaed Ibouabla ellU go
Ta lb sunny days of eblluboud r-.-
la lb dreamy toe a.
Aad Ibalr feded baa remind a
ur lb til If bled bapaa an J di
Faded Ilka Ua faJuua laedel
t-nat spoa ma bay etreaiua.
laomt data.
T liutri.
' MHar It la" aald Mlaa Karr.
Tba door or a piaaaaat
aaaaat room atoad
op a.
a. Naar tba Ubla atood Mlaa Mara,
aaaapaots trtortnf a piUsbvr la
baad, bar alatar Mary aat naar tba
aada. It waa la Baptoaabor, aad
y araraa. Mlaa Mora, oa baariog tb
. taraad toward tba ODaad door
f RID AY.
wbaro aatorad bar friaad, Mlaa Karr. ".---aad
Mlaa Klabarda, a faUawoardar. - LZir n
"Juat wait till I (t aoata watr4H aald Zri atiaa I
Mtaa Mara, -and I will tbaa ba raady U
loapoea.-
Hba paand aa ta tba raoda, Mlaa
IUobarda aafoldad aa "araaaalaatloa
aadarwalaU" wblch ilia Karr axam.
laod aad aald: . . I
. "I aboald Ilka tt battar If It bottoaad
la tba baek. Coald wa aot baa It aaada
aar'
Tbra waa paUat en thla," .aald
- MJaa &labarav boagbt It . raady
aaad. fiuil I aappoaa yoa eaa ataka
o for voaraair. If"
MIf oa aaa, yoa aaa aaaka ana," aald
Mlaa Mora. " Will joa bar aoata watar,
aoiaa r'
Bba paabad a ebalr along wltb bar
, foot and eaotlooad Mlaa Rlaharda to ba
aaaiao. Tbaa aba aMed:
"WalL wbatUtblat"
"Tbl la tba amaoel potion a adr-
walat," aaawarad Mlaa Rlobarda. 1t
nta noauy, yoa aaa. I baa warn tbta
. ail unaar wltboat eoraata." ? - - '
- Tbat'a It," aald Mlaa Mora.' "Cor
aaUara warom. I baa boaa too warmly
dMad Ibla tmnmar." .
Marr aaoMnly aroaa aad approached
tba Ubla. Har aipraaaloa waa appaal
y a. oo laatcaaoa ataapprojnyjajta.a
"Bat, Anna, yatj woa't taka off ear.
aata aftor all I baa aald V
"Why, MarcMlaa Klcbarda waara
aaraata aaw. Itoa't you, Mlaa Blab
aroar-
"Ya. I am'laaal U tal aia
" alT'nValtr.t i?".."! K!? '!
Zjr tilJ,l " "w w"w-
, "liar, - Anna, la tb oadaraair of
Wblob wa spoka," aald Mlaa Kirr.
"Ia tbat wbat tba laandram said was
tba ogUaat tblng aba avr baag aa tb
uaar' aald Mary. "Far my part I
tblak It la vrv orottv." ' , :
. Mary wad aalt plaaasd that br atatar
waa no gaiBf to ataeoBtlaa ooraeu;
and, although avldatly aonaarvatlra.
Ii approtaTof tba BnJarlOMa,
."'Waar. -
. mi)-, a. . - : . : ..
a-aMaWaial
-. . -
- if u. Mm a.i .
tba Dlla. and 1.Yo..Xiwi2
-jjja" a r
'Rat what I. tha ..M-ten ..IA kfl-
"Bdt wbat la tba elllt aaM Ula,
- juvntna,
"It ee-ea buUonlaa yoar aklrta
OB
. aTry morning, i nav to gat ap
I n a. - a aa a . "
flr
Bniootea aarnar wnea A enaoga,
m ao saaoy aaitoae." .
"Yoa eaa put tbem ea taattber at.
-- "Tbrae aalttf axilalnai lr.r,
-MoreTJa a?er '' Mary.
t Jriof an. id'Titlaak
flaanel ar orooloe.
.laa M " I
8ba waa espoaed ta mugb weatbr
la bar prcfoaaioa," aald Mlaa Mara,
"Ho are we toaebera, Jaat aa mecb."
aald Mlaa IUobarda. a '
"Aad waasa daa't dram warmly
enough. Tby wear leatla winter tbaa
w man ao ta aammwr.- W ooght to
be able to g oat la Bold weather wltb.
v auiTsniii," 1
"I Sboald like to have an aal.ill..
Bel 1. a ;.lo,'1J.rr;H "M isty."
a?bJtoaffSFtS
twm. 1 h. mi k.. ,1. . .A 1. iM
ft -a ia nrnmrn aiWII, '
"Tbay look rv naat If woo ra
ta p ever tb ma. - Aad It lm oaitn an
x paaa to bay many new suits at are
. trailer enen. i
"The ehaanar onaa ara not heavy
k a, ai.1 aai aa . .
vuwunu, aaw mora. -irr. wake,
af whom I spoke. Is aaore aanaibra tbaa
wa. Bba wears bor drum short."
."U ,J?M,M way," aald Mlm
moiw, - waajia arr wear any dram
bat a gymeeatle suit I A womaa aoald
gat along wltb t we aalt then, last as a
maa do,"
"Tbdy are pretty, bat-Net we need
fvmrn drama aoati , aald Mary.
"I nr aaw a aratUer sight. tbaa a
baadrad girla on tba floor la tbalr gysa.
. salts. They aaa be made prat
my.-
-Bat aoald tbey be made ta look
w Urn? V X""
'.'I. saw one made W veNat," td
Mary. . "It waa Brett aamitk tan mlm.
I do aot b1lT la tbaa things."
"I br did sjbUI I tbenglit of tb
yomhar of aoople employed oa tbooa.
J aboaM base more tramps tbaa ever
H ornaments were aot enld."
Tbafa am Make, boa't yoa know
tbat tbora la always mploymeet for
tbnaa wba waat lit Lnnk at tbeaa
ai II A . a . . . . . arwwr wr
mien nwraa at to aruad Waat r'
Kery maehaale eaa't tara farmer."
MI thought It waa aald they ware go.
- -" aa I wish yoa had ease the
traveling rfreewea of the ladlea at tb
aet ja A e troll, Tbey trailed half
ikcsbdvi go uiu asre, IBBIilUe n
1
toddy place Ilk this we nd a dlffer
ol draaa, Wbaa 1 earns bare, the mad
mad a Strang lmprla upon at
mlad."
"II did yoarsklrta, I pre 03 A
boslneea wonti aught to liave a beni
dm suit. If 1 thought lb bwtitn of
thla law a war advaucwd enough fur It,
I "would Mil amUiii and propose la
wear abort draaa."
Tbaa I will deaHae to be a teeohar
bar any longer," abid Mary.
rit Is what we ad bwre. Theteeeb.
ara ara bar lb bueinee worosa."
Tbay won't do Ik"
VI boo lt'
ailaaea 111 (h llttla company.
i o areoM aioes ueaad aa. Hlaa K.arr
aoatoaialatad tba aaaaaeipatloa aodar
ablrt arblob aba bald. Mlaa Mora aaovad
aaaaally aad ayad a pratty aaa af flor
ara aa If to Uk alia at lu haart. Mlaa
Klebanfaflagaradtba battoaaaf a valat.
Mlaa Maryaat aoletly, aa If as aaatlof
or to follow. Mlaa iUobarda arob
tba aUllaaaa. i
"Bat It la bard to think va bara ta
gt grappling wltb aaraklitaall viator."
xtiara a laeorai iaarh. aad MM
Karr and Mary aald la tba aam braatb
, "Ob r that U Anna' aaaaplalat. Bba
alwaya baa ta ba rrabblag at bar
"Yaw baow f eaanot' bold
proaarly, aod It la not fair
aaa. It la Juat Ilka aoakloa
deformity., If yoa will boll It, Mlaa
Klebanla, tbaa girt alatoat mad m
atoop-aboaldaradtblaapfiBg. Tbaytold
ma i an oat alt forward aad blda my
ataal Agar, aad I actually aat ail
araokad ar. -
"But you lookad aa, wltboat ooraaU!"
aald Mary.-
"Howt Yaa; I bad toy laid. Tbpra
era from friaada without aad tbaa
jlrla witbla waa too maeh for ma. Yoa
bara i
alao, I aaa."
-Bba
aaatHtrafrat Mter TUeh-
arda I
lonr: draaa aoraad oat oa tho floor.
I waa foraad lata It," aald Mlaa
Rlobarda j "I gara myaaif ap ta my
matbar aad tba dreaa-makar wbaa I
want bama. It waa tba aaalaat way to
pcaoa. BUll I am aabamod of
aod aonatantly tblak of a da
aarlptiaa I rood of antna etty woman at
a watarloayplaoa. Tb All tbatr arma
wltb tbalr pottiooata, aad go a-lugglog
oftbamabouL'"
44 Yt w eaanot maka tba ebaaga,"
aald Mlaa Mora. "Otbor and oldr buJ.
aaa womon maat bvgla." . '
"Woma of waaltb or taflaanoa aad
poaltloa."
"I aboald tblak Mlaa Aloott might do
tajt-. , .
"T w'7 woa a
ast bara aa tb waatra pralrloa."
I tblak Its lofluaooo woald sztoad.
That ia tba aatur of wavoa. Mr.
Moaltod aud Jonala Jan might, too.
Jool Jan I a fsahloo writar, If aba
would only writ la favor."
"Mrs. Ir. Bmltb might do tt h.ra. I
will Wll yoa-iat aa aak tba Norlao.
Tbay talk about avarytblag."
"Yaa, aad tbara It aada. . I do sot
want pblloaopby now. IVaut woak;
tbat la, abort Jwnit - Wa bava bad
theory anoaBb. I woa't aak for a wvaa.
aaati salt, but a abort skirt, tbat with
la faolog wd In. and abort
Dt to tooeb tha a-roand I will
j P'o P vry
iltr-BWhka-TaarbTirlt tblnklna of
soma
Dlaa to kaaa oar aklrtn am Kl-h
ouar wwr waiairproofa. 1 want . my
uwou whwd a am so taa strt."
"W might, wrl to U tb Woman'
Journal," aald Mlaa Richard.
, . .. " WWB JBUUOB IB VDI-
" Novambar, for tba promotioa
'lnr la tobaa ooarsotloa la ChU
inam, mm Klobard. I
111 aak tha
aaa aaiawei to journal.'
f As sua raaa to War tba room, bar
dreaa pulled bak tb ebalr la wbleb
aba bad ba sitting, aod aba taraad to
provant Its fall.
Tbfcyoang ladles aald, algnineaatly:
"Long drees t"
Himoeul aa tby ar eiatmad Id baT
aaia atiaa nicnaraa, "loog dream or
tb aaaas much BUBraoaTiilBaaaTB
I aia nurt luan
if iH u.u at.
at aam
I Ba,laa.a ST II .
i mn ib ana. ainMi
!Hh woltbar tbat bar tho Journal eaa
W.n??. . I?' . .Fr?
I wwuiooaiy tail aa voai it is sitBor ya
r W" BOOOCD fbrta.br
on way or tba other, as fashion now ia.
va nara oar e bo lee, to pleaee tba mal
tltndaor ploaaooaraelyea. It Is unoom.
fortable to feel tbat yoar friaada miewaH
oarataaa yoa aad . tblak yoa waet to
make yourself look like a gay, bat eaa
any tbl ag look wore tbaa we do bow,
-aiij aoas yoa r- aaia uim
Karr. iieayearegolariabar
door, Uanlag b.r b ao
- .
"I do aot aa wbat tbr I about a
weman'eankleanybowl Wbyeao't lt
ba aaeaf . Junt a lltUe above ber sboa-
lOp 77
MI tblak l moob more ladalieat to
ipoa tb aaek aod-jarBia, as som
mullSera aoaeUotly enaoaraaa thalr
aaugniora to do," said VI I as Rlobarda.
waaid last aa aooe ro wltboat a
1
wajw mas mora, 'uut 1 oa not
ZnS M' W
d-P sgb.-.roma'.
aald Mlaa Mare. But I do net
woajrieaa.
Tba way af tba tranagraasor Is bard.
AVERT BWB TaUBJBW BWRTBlWRaT.
Ta FollaarlBg pefeoaa ar daly aatbortaed to
at a Afoats aw th Raw MoarawaaTi
K"" J-rt,w,r----BraWBTlll
zzi Aite,..ji ririrnr
Jtt. fcfcJrg? gjg
Mr, at art a Kaaa
.Nnrth Vamblll
.Bew fork t'ny
Huraee M. Iaty
MrsJ.H. rowi
Aahh Paarae
Mlas VtrrlalaOldSu.
Mrs. rJlliCurC.
P. C. "'"
H tram
JuAinany
Ma manly I
MM Inn vine
Maleas
aJl srtt"l Iff,
forvalll
.-..-(Hympla
lr. Barlry.
A. A.Mannlna....
Mrs. J. W. Jxksoa..
W. W. TVaarh .
A. W. mnrd.n
a.uav.aet'i
..t'oilav. ar. T
Brownsville
N.H.CIaabk
C. A. tteedL..
.tavbaaoa '
Mi, tx T. Aaualala.
ien
Mr. M. F. to..
.... ,., lfayette
V aitabnra
Padltoa
-Port Towaaand
M re. H. A. Vawiera.
Mr. M. B. Rlabop.
r. U. Mwr , ,.
Mr. M. Kalty
Mr. J. IiaVoraio
H. Pvntlaad
IAIayaiM I
-OfB t il a I
.Tbe Halt
J. T.aoott, Kaej
-fureat Urove
A a lor 1a
Mr. A. K.OurwlB-
L P. taker..
-rasa rraaptar)
Mrs. Laara lr Kuroa OonliMi..
.. all for la
M. r. ttwea..
.ftnoeai. I 'a H hv. i.
mrm. rmnm Iii7.......aliiil, ( ailtornla
ai nam aaiaai"..maius, stsaaarhoaetw
v. r. pwai ... wieiiq . IHva'
a. F. May .Halt Lake city, 1'. T
J. Casta , .w t-m 1
at ra. v. at. r waa , - laa Joae. I 'al
IK IX. Urav..
Alhanr
Mr. J. A. Johne ,
Mm. Mte nvaam
Mm. U K. Protalal
.katana Cur
.Lawraaoe I
Other parties deelrlng to Bet a Afeale will
plena kmrwd their anm. W waat Agents
eebJucto Territory.
Tb Law j
I. KabarrlkartVa a4 gl
aaauaa tir aaaaartataaaa. ...
! Uaaraaairrlbnaaiaai tfc m
af Ibalr aawapapia, tba aaiMlaka rmj a
tlaa jo aaad Ibaaa aaUl ail arraaraaa ,
If aabacribara alaat or rraa to Uk laatr
aawspayaia (raaa U WBeaa wkta tkaj a
"'. Mm lav boMa Ibaaa i inami !
la7 aaaa antiad tka kall,aa4 araatad laua
ilaeaaUaaaa. .
4, U aabaertlMra raaal aa atbar aiaaaa rHBr
aart ltl.. it. i-i.-j . rT
r -uH.iaV ara
aM riMMUIala.
a. Tbl aoana kara iaaH tba raAaaac ta
aad toavtactaaai aaalla $ar, ta attea laew
ttnaal fiiaa.
1. Ta aalaia, k Hilatu to gtva tb
araaaaa af IM Bfclat a a
klat, 1 llabla la ia abUakr lu Iba aabaaria.
LIST or
orncu.
UtMW. V
BVaaaaoaeaTT.
aaa-rom. i
jtiaaaj jrai wy, uoraalllaa Drift Oark, KJara
VaHar. blatif. I Jul. kk iT'rV I
Philoauaib. IHarr iWL ITV:.. " '
aula. " " -"-
- ruriAiijL
Hon CMafe . h. -r. w 1
Claar Craak, CalUacaaUla. Ijaaaaaraa. aXTla
Craab.Ulad Tltllnaa. Mm h f-J i!!T7.f .
waaaia, nadr. Morton, Uraaua Ctir.UawaMo.
"-j. tnbator. zto. . k. .
Aitorla, niftoa, Jaw.ll, Kaaaaa, Vabatrat.
akiiVaoow, aaaatda MoaaTwaataorll
Coo RlTar, Coaalll, Dora. Eatalra CW, Ea
ebaatod l-rlr1..lrrlaw.BrmI.lll Wk.
E'hTiIir1"" Hmm1 "-
' eoivajBiA.
,0ol'"l City, Clalakaala, Marahlaad. Ka.
"aiaaa, mmmnn UUM, llljllula,
COBBY. ' .
teoEllajiborf rort OrtoraV.
BacaLAa. .
Praia, Elktoa, UiaTtlla,Uardaar, K'l k(4! I
uaamaa vaiuv. n,Mi.. a - - - .. i
iTTTT , i 5 iTl. vraaa nana caayo
borg.TaB Mil,L'aap4 Ciiy,VTIbV
a I .Wl , M H . I
jL.. ' .7 an vuy. nraararuiai
Pritoaard'a, buaalar.
Applmta, Aablaad Milk.
w.n,Mi, niiLUn
uaoirai rota
Oraat-a Paaa. Hu
I Manna, .Jaaaaaaalllo, LakaaW Pbaanla.
Jrir Vmi"' Ta4a Boaa, WU-
Klrby, talaaa, alaaa Craak. Waldo,
a . i
Boaaaaa, Dairy. Cb
Vallay.Ov
ly.uooaa uu, lata
Laka. LaM Viow, Laaeall Val-I
l. U.rn.M. Maar ftMk I
"7
uaavuia.
III
"" a, w DiMuui, w aiuara rarry. lata
Bl Pralrta, Cottaaa Orov. CraawwtL
wi.nini awaaar, a,Baraa
City, FrankllB. Jiatuoa, L toaa, Ma
hawk, Piaaaaat Bill, Hnlalaw. Macrfr,
Bpruaaaaaa, raaa, w inati,a roraavi
un.1
At1ByVf1g pratrta, B aaTllla Craw-'
iMavuia, lHamona nm, roc allay, nraa '
ra, Hrri,oiKr. .Mam, araa.aj- nafaar,-
H aiTlbiu,liaT - Baa.Bf-flafay.
Trwia,'la, r-ai, ahaadl Mada aawtaaa a
fan, liVDaaua,
I ", hwM Uoaaa.
Aarara, Aama-rlll. Bottwrtn, Rraoka, FaJr
BaUl, Uarrala, HabbnTa, Jaavraon. Atartoo,
Moaitor, Maralll HaJaaa, "llTrrkaa. Blar
KW nH,iwaw, wwaian.
w - - .
attjooaa, wiiiaaiatia aaoaaa, ainaaa.
rOLK.
Mbal.BtwaaVlata. Dallas. Sola. Elk Horn. I
Grand Honda, Indapandanca, Llaaola, Larkaa-.l
as ate, Iwurllle, JtunaaoMIB,
reeil, Kaaa.
rriAABoaw.
Oartbaldt, Kllebsa, MetarU, Ketoektoa,TU-1
SB-
"Hatter Creek.
Marahatl. I
MeadowTtll, Mil
L annul la, Weatoi
Pilot Kurh. rwdiaSaaul
i, w mow Tursja,
vawa.
Cove.Tslaad City. La Oi
'.Worth 1
. Dell. I
JaAUO
lUlen. RrMra Craofc. Boa Rtsar. MlaHa-i
II, Mt..tiood,frlnavtlla. awotfa, aaallraa
Meanlah Hallow. The Deilee. Warsa anna,
Wnaea, WUloaahby, FenalL Pine Creek, Lane I
Miea. ,
WAsantoroa.
rWrerton. Cedar Mlll.Cornallaa, Dllley. FV
eatUtoa,UIaaeaUiaM1lla,HIMabora. MM I
dlatoa, Monntain bale, Poaka. aboil' Party, I
.mjmmrw aaary, aaaiaiin, waaaaa
A salty, ajaitoewe, Cartatoa, DaybM, Inft
aata. MrMlanTllla, Hank VawhUl. abawtda
0. Joa, West Chehaiesa. Wheel lead. Krata
WABBIIBrTWB TKBatrrWBT.
" ''CMtxaMiCoeirrT.
Keab Bay, Hew Daaaw'aeaa, Port ABaelaa.
- CLAKII.
Rattle Omnnd, Rraak Pralrta, Pnwrth PlaJa.1
siarun-B sunn, no mar, rHoawBaoa. tyBa
Jtid, Vaaaoasar. Waaheoaat. .
caaasi.ia. -..
Cdnr1ll,Chahnlle PMat, Elaaa, Haqakun, I
aioataaino, mm rnaa, laiiaiip, nnaron.
Caatl Rnrk. rimwt. Kalamn. Trarar rwar. I
Ills, Mimlloallo, kli. Umn. OaA raal, J
Faia,
CoaperUl, Cove land. Dncaily, Claalady.-
Port Dlawtery.yort Lad low, Pott Tswassaa.
. .. Ria.
Rlarb lllser, Dwnasleh, Fall City, IbKaitl,
anawi wo9jnniay,ai,nnen, m sua aurac
Port Rlskety. Port Oenibla
THlONata, BaaeaBk, laeaii
ucarrar.
' Blork none, CMBasbaa, OoMeadnla. Ellaa I
eA,WBitoanlseaw . , ....... ,.. ., r
ipWTB.
Alrarnoa, rMatrirt, chahalla, Claaaate, Cwaa. I
lite. Ulan Edan. Uule Pal la. MaaaVow Braak-I
mtmmj rtora, n apaa,aa waamnaaBS,aaeoaaaa
ebeak. Mil Creek. W la lock.
: ... . : ' . WAaosT.
Arcada, Ughtrtll, Oakland, Skskvatisa,
- r Act no.
Paiport,Brnoald.EBappan,ralaillaa,
Rlvaralda, boata Baad, Unity, Wood ward's
landing.
viki a , ii 1 k. w
rayallap, utellaeoeas CJty, Taeoaaa. . ,
BAB JVAaV .
San Jann, Lopaa, Oreaa. - j
ewoaoaara.
reeitawrllle, Lewail, Maklltoa, anhsealah.l
Taiaiip. ,
Oak rVavk. Ponr Iikaa, Port Olvllre. Ranr-1
Mil Creek, PI a tare. Rnrk Creek. Rnaalas, I
nravkane RrKlee. Ppokens Fails, tsM.IU4, I
Com Bast .Hi near .Miami Prairie. Olympla, I
raaniqnoaa, laaiao, i em 1 aim.
WABKIABVm
Cnthtantet, Eafl 01lrirnaka.wayTWa
wa. - " , ,
WALLA WALLA,
Alraswla. Barkevtl'a, rv1ol. Paten. Pa re Ha I
Pvaine. Takanoo. WaMaaeuw. Wnlia Walla. I
w nn
Cedar Omva, rraevaaa. In Cannes. tahmht I
tammt, I.va.lan, ooaarbk. Point William, I
namlah. rfabrim, Maksvia, ahip Marbav. I
Bhlp la! end, hAait, Trader,
Cedar Creek. Oelfe a. Ewvweavilla.
Pa In aaa, atepwa, linbaa Flna, W nltoa.
VABtBAV
AWnnnm. Ellanshnny, Fort atssene, KHtMna,
Eoanowoek, ti eaaaa. I'leaaaat tarwve, aenvh.
Money Order OnVaa.'.
T. A.
Attar aeyatl.ay(
Offlo llVotaeaW rVrfc.fVet PortiaaaV
Old
Aaa
mtia.nwi
THE KEW yORTHWEgT.-
iiTura u a tr rcHJCATioi i
HE IIEV7 KpRTHWEST,
A W
mm ti m ptinri iut nmuTtil
I . -
iiadrpfadfat la ralltka aid lellclas!
I.-
OFfflCS Or lXBUCATaO4aa1hwat ao-.
aar of front aad WasaJajtoa biint, (aa-
atoirn), pajrUaad, Oragaa.
EDITORIAL ROOMB Para a r Faanh aad "F-
BTH8rrtaHaaa. Bichla argaa, darotod
pal ley aaay baaiiiMary to aaaan
knows a aa.BopollUaa,BO raHai , no party,
bo ealar, B ant Its Ibandak
apoa tba rank af Etorsval Liberty, CalTsraal
aad rBtraaukah
TERMS, a ABVAWQEl
IXbxaa
IVWBC
Aents rMil CaUivaWfort) I
K3W tt m .Kt TO SSXSCKISE!
THE SERIAL BTORT
a a aa aa a aaiBBiaaaia
aiaaTB HABaaBaaaai
By Man, DewrwAT,
' beta; pwnllebed rega'aiiy from week
a . ' a week. ..
Iicro ia voua oRotaa alyib.
tbuTtir.l
MTSCEJXAXEOra.
IIIOUUMT. AW A. ltl
CINTINNIALt
Oil
Tb.
BMdlaai
I rrld
oaWaa.'
iBatraataBi rr
TBS CEUCBOATEO
OAAil UJk.U.13 OUOAHSI
Ara Vartvalac.
Xiiatraw&aiits Sold on Eavty
InafAlltncnta.
w4wlr-i'a,r?'BwTB-" n I
wi ABSaXamaBla I At en la ElCbAllf,
Baad for aatalofa aad arte Uat.
rREBTICK,
(anemaasr to Bhanaaa A HydJ
itEERAL AOEKT,
Alder Bt., bet. First A aseoad, Portland, O.
MERCHANT-TAILOR;
a Btreet, bet. Aab oaid rtaa.
TWERPS CWnAWTLTWASBnMil
1 m. mvum wiaaWH now Ot . .
a
IUTCK, PtUUI, nut UMUTI8 Moit,
Wbleh ar anrarpaaasd, aad which ba
will Bias ap .
!AT
COST PRIOEfil.
, . -. . .
YOUNQ MEN
iWhoar ealPrfnf Irnss tb eflbrta of yoath
ral ajlllaaer Indlasrattoa will ibta.il ia ...ti
Itaainaei ra of lb I Mb aranmt boaa erer laid
al thealtareisairarlBfliamaaltr. Ilr.bPIN
NET will anaraalaa to forfeit A'aat krmwmrw
I maa of amlaal waa k aaaa or private dleaaa
ef ear hladerennraelerwhleb beaadartakaa
I and fclla toeore. " il-l.thrrafcara.eay ta
aba anaamwat stUTsrar who asay read thla
1 miwi.ioai roa are traaaine anon JtMawi,
1 tnaaa wnaa yoa Kinawaria
y Ineerklnftbe
proper remedy lor youreomplnlnt, Von
ar remedy air r
1 the a rat etae
ee in me ares alaaa: remember ana
proaahlac the last. II roa are bordenm
iruanna
in laat.aad araanmiine
arallof I la III
eneraa, rrmember tbnt If son nerelat In nro.
I areatlnailon, II i a time moat mm when the
I moaaaeiiuui paysieiaa ean render yo aaaa
alataaae: when tbednorof hooawlll bo.l
laantnat yoa; wbaa no nnr of aarrrr ran
I brlee reflet la aoeaaabaa tha laaaana bVili
I of euera. The let not daapatr work apoa
yoar ImeclnnUon. hot avail yoarasir of lb a
banenttaj rvaull of bla traatmaat Mm v.
naae la beyond the raaab of medlenl ehlil, or
before grim death harraae yo to a prantatare
freva. Full eoora of treatment, $-Jt Bend
money hy Post Oflka erder or Kip raaa. with
fuU AaacrtpUo of max t'al I oa or eddrsee
a. . w 1,H" A.B.aPl!JlEV,
thU We. U Eearay street, ana Fra aslsaa.
Dimmltt'a SAlaavm,
a ant esti roMoosis aii uioa,
I lathe beet and ehaaf, at thins know, F1a
ant to take aad hannleas la lie Vfternj. Tw
I aaa. ratalllna Bar Plftv I .mA i rw.ii..
For aal by all drnnlau aad denier ia antaai
Atl Ml BMMITTe. TttJ ITIfJ.
l.JIAfUAAaa
" Wbalaaala Brgtota,
Tl Front atreet,
Ayeeu for Orecen. . PORTLARD.
Ml
CHBMBKBTA HOTEL,
BALEM, OREOOW.
r. matt-kwb .
nw parin vjv ,i uvea win w. imhu a er....
he eaiaine Bad every depart meat of inia a.
BiaoeBl Hotel ap to the aanrk as
rlann
THE BERT HOTEL I- ORSOOff. Bl
I. g. B. fltKII,
AvMBtIsjtl-
swwst earner First aad Tnmklll
"OETLAHD, OUZMtU
FLORENCE BEWINO MACHINE.
. ,.- .w. mtmmm ka .u..
aillTJtbVUtaaTatjiaa I tba rVufaaa aUabla. Caii aad aa Ibaaa aarrbaMag U--
. - . . . . , i w.iM.a
-i .w. a. fh. M.tod'ifaotob Ok Nawia ailk and Twlat
4t aat Bmhm votauai w mianaaiia v.
i- . . mniwtataraitanauawllbaaaraM
Sold on th IniUllment Plan: $io
MISCELLANEOCa.
OtteOI ACAUFOIIIA IUU0A0 CO.
HO.K TIMR aCHEDCUt faa.
I rno takr errwrr acwDAT
aErr. mt,
I 1 at if a. for tba ovvraataot
. aad la-
IOmaiKia of tnaliiaia onlr I tba Cuaapany ra
aanra tb rlfbt to arjr Uiarafruaa aa atraaaa.
'" aaajr raqulra. , . ........,.-.
bail (Soaday aaoaptod) a rollowat
POKTX.AVD AMD BOBEbORO
aa roLmm
1 -
aaarva
I RMcbnra .TM F.
rortlalid T: j
I PurUauif .r t:U r. a.
ALBAHT IXrilll TR1 X,
. Li Pally spt Bajulaya), ' .
NUOflt.
ABBITB
fortlanrt ., , 14 r. a. I Albany r. H.
AJbaay .tl A. a. Hmlaod aVajkava.
PBEIOHT Tlilll,
Bally (zBt Sand ay)
; aa aouawat '-
tUTa- ABBITB.
Portland f :1a a. at. I Jaartioa a a. a
I J a Hol loa , , it a. M. I herUaadli:l F. a.
oratoo aad Calllhrola KaJIrnad Farry
1 H. m m W m wm ma LMI. W 1L. m. I Mraw a I.I U.
Cloaa eoaaeUiMi ara aaadaat Hoaabam wllk
tha Hlaa; of lb CailJoraia aad tMacjoa Mtaa
I Com Dan
aar 1 tcketa lor aal to all tba nrlBelnaJ aotnta
la Caillnrnia aad tb ataat,at CoaiaaBy aomoa.
Car. f aad Fiwat lav, at Fafty Uadtas, rrttaa.
aatoraar will , a Charafd oa FrUht r.
aaalalna la Waiaboaaaa ar M bour.
MT k ralabt will not ba laaatvad Bar ablDBaaal
anar a waioaa r. ml.
- i. BKAairr. tt.,
E. W. ROOERM. . - Ian. HnoC''
I Oaa. trl(bl aa Paaan(r Aak
1 fOlTUIIB - limBT-mociXTiOM. I
aa ttawt
aver Lndd ATU toal Bank.
laa
!! I1- M I P r t E T a A t L
LMoaj
m m. . - I
A. C. Olbba. C
v. n. jt
Uwla, M. W. Faoli nalaaar.il.
FaUloc,
I.U Bl
Oalsarst
MATTHEW P. DEADT..
. TMsi rtdtffl t
.Vie Praaldent
rt. raii.iu..
P r iwuirviaa 1
..Tl
I ai. w. rKCHHKIMK.
I HEMRT A. OXH.
TVi 1 nnnd In, ataa
U1KR... .Librarian aad keAe
a a. t. wiuj Aaa.
EMPIRE
JAaaa mua
BAKEIIY.
PITH WAIRtl,
MaaafbetareT ot
Ilreai, Cakas, Tutrj. Pilot IraBtL
Sada, Pkik, latter, loata,
- scar aad tbea Fly .
. I . CRACKERS, -
IfJIT III! CAItS, tllBia IIAFt, tit,
- at Waahlactoa street, PorUnad Oga.
aarOrders fronv the Trad solid tad. AA
3. COICllETX'f . .'
ruryACIIHlInfCEbmaT
. '.(nRx-raooF), .
Mr aWaead. aad Taylor Btroata.
Reasonable Char for Hire. Parllealar
eswiese paid to atoardiak Morasa.
Order lor Marks Promptly Alteeited to. Day
. w aBh ., ,
Bar-Order may he laft at the Blahlaa,er al
aw m, aa v waa, ei eiooena. a-aj
rrai beebej. ,k'
A ooon m
OOOr HOTEL ARD IJVERT KTARLP
y needed nt nwen aad Monk
P. Partlea deeieaae as Ineaallna
will hefurnlahed ground apon very favorable
waa. apply to J. utluLJtAH.rorUaad.
ErrKa sates. 5
07TLT A FEW MORE"rni AT ILWACO
and Nona Rearb will ha aold at the Re-
duead Hntea. aniMu partws only Intend to
valid lb prseeaj eeeen. Apply to
e. IK tiuiAa, rorusnd.
PtaBERIE) Aaa TABEIEaV.
rERT tRHIRART.E RTTEa FOR BALMOB
Frahene aad Taan.rlaa Sir sain.
Apply to J. U MULMAN, Portland.
And aflat February Ka.el llwaea, W. T.
01. XI U. KOINICI,
DlUTBCMt H ZAHNARZT.
v .. ( Eatnellabed bsu.)
DERTAL RnnVn riral MaaaS ku.
ed TamhllL Monaaetea' kUnab
a
'- CBmiB. BCLayrm -
1be
TXVTTE mm or.n patraw ,wD
A Pnbllsgeaera'ly to nnilnAM
atarket,
fPer
KZVf C'JTCHKR KHCP,
Bt
the nrtrr rHi!(K m ths would
It bmw -ami, aaura kltMia aa wurb '
bru-t antra., aad wa It aaaler Utaa aar Utar -larbla.
U Ibaaa ta TV a" wlfMA a thoawaad
aula ui Milaud aoi glalaf aaiir aaJMIae
itua, K I aaa infuranad u( It I will attoad la II
Wltboat asuraaa 4 aar k lad to II awaar.
W a bara tba aaw all at l luraaoa Ma
ah In a. Uial arada tba wurk away rrarn tb eaa
i of MMiaa arirna lb at air la of Maebla.
n mmi BraMrrlB taal air I
.h.i I aaaa eaaaaauv
d Koaotorb Ok Nawtac ailk and Twlat: Job a CI
aVLMaeblMTfcraadi ltailryaawlB( Waaklaa
T jtamBMaaai.efiarai,
aar Umtmt, wllb abaraaaa m Uda-a at aaaa atu
Job a Clark
CMI
Down.nd r6 a Month till paid for.
MISCELLANEOUS.
WniT-flBY. 6 HOLMES
rrH abovk iwwTRriremii cotaijt
4 all tba iaaiMuaaaaaaU BMtad la
First-ClMS Organ,
i
Maay of whieb ara aaadaselaalMly by a.
taay baa IMPROVED B WELL. IMPROVED
BELLOJT rTEKTJ
BO A RIM, IM PROVED RE E08, VALVES, aad
aior Acnow. wiib kbts of u finest
, IVORT. JVORT FBOWTa, BOUD EBOWY
SHARPS, CLOTHED MORTWKaJR
OUIDE FINS, EKQBAVED IVOBT BTOPa,
PEDALS, arFtad la rk-b dalaa,ta.
Wa maaufactar bat on el aaa ofjrork, aad
aaa of oar IXSTRCMINT la ta awoaral r
apaeta ajaai to aaothar, aa far aa IU eapaalt
I aaf k -
riBUklBg TalclBf
- . letUa,
aid tlae
I -
Wblch at aomualaetory to good players, will ,
a Ibaad la rry Orgaa fcpoa oar bat, ho dlf
raraoAa ta ptio balat rafnl'ttad by thaaapoelty
af tba Inatraaaaat, aad tba dinar la tb
My to aad OraaaMataUoa of. tba aaaa. Bvary
Inatromaat fatly warraatae).
BtflBfllSfaftjUoadn
J. H. SOBBUfS, Portland,
Agaat for Oragoa aad Waablaaioa Tan
w. t. iHAjriHur,
ftaeatr tut Iartiaad.at m,BBalaa's Must
Art Onllary, Morrlao atieev ...
j - ihf OrjaJU took tba rirtt PrsmiBm
I at tha Orefoa Out Faly la 1876.
JTabUmhed
.AA.F. tACHT, aUtaraeyr at Law
. BM Beyatb street. Waahlngtoa, D. C. -.
,-: "iBsssieeaa. V " '
.Tr.:-
We nrnewr aateata la all pnoatrto. Vo -r
fnaaaT raaa IB abvajicb. No ebanr aalaaa
the patent la traatad. N a faae lor snaking pre.
llsnfnary esaolnaliona. Mo addlUoaal taaa
tnr obtalalaa and aundnrtlae a rabaarlna.
Mpaetai attantioa flrra to InLaif, rua Caae
bafnra tb Patent Offlfa, kxwrnatoaa tMrtorw
lOonaraa. Infiinsaaiaot Ba4toa dlAaaa
IMtataa, and all llligailon panalnlna to laraa
tloo or Pateata, Mod atnann sus nnsnnblal
(Irlna fall laatraotton. .
I'Btae
Claim aroeecjatod In the anmarna rtaart of
I the United Mtatre, Court of 4 .'Ulnae, pwrt of -Cuaamieeloners
of Alabama CI alma, aonthera
Clalma tJommlealoa. aad all - - of waa
I slalau before the ExaeoUs iMparVneaUb
avrraasa ar rejr mm aweinty.
OfTlrar. aoldlees, aad Wat lore of the late war'
or thalr beira, are la maay eaaaa entitled to
anoney from tba Uamnn.nL of wbleh they -have
no hnowleda. Write full hletnre al aaa.
vies, and atat antoant af pay aad hoonty re."
v-twrnM. anna, atamn, ana n rail reply, after
eumlaauoo, will a(lvae yo wllhouiabarse.
All Offloora, Boldlara, and Bnllora aroaaded
eeptnred, or Injured la the late wet, however
ells-tit, are eauued to, aad ana ohtnla a pea
aua. . . , m
raltod asaiss alsasial Eavnvd wmse. -rtostad
Lead Cases, Private Land Clniaia
Mlnlnc. preemption, and Mom aata ad faaoai
aroaa. ulad hefure tba Urneml Land Office anv'
Department ol tbeiulerkor.
- lasa
' W pay cash for Bonn ty Land- Warrant, aad
we lavlie eorreepondene Wll a all part la hav.
In nny tor aaia, aad alve lull and aaal irti la.
stroeuons ebere eaalaamaaia are Imuarr.
. WeeendaetonrhnalBeaelnaaparateBureaae
havlaa therela the elerlenl aaaletaaee of able '
and eipertaaeed lewyera.aad lve par tlnaaat
WAMHLNU1VM.
. Any peraoa deal line Information aa to tba
staadlaa aad raaponaiMllty of the arm WIII.ob
reueeet, beiurnlaiMd wllb a entisfaetory rarer-'
aaos U hi vlelnliy er Conarsmlijiial dlatrtet,
-lT I . .
ill THE CntCtJIT OOCRT OF THE RTATaV
of Orca for tb oanry af Mliaomah
ry Ka,air.riaiaiir.aJiiaakaM., I..U.J.
ant. To John Faeier. Iiealanl i la the aa
of tb Man of Uraoa, roe are barehy rviielrad
to eppenr nnd aaaoer tha eomplalnt aiveL..
aaainet oa la the above nulla mi i.k,
Ian days from the date of lb eereloe of tbl
anm mono apoa you; M nerved witbla I hie
eooaty erlt aawed la aayotbereouaty la thla '
Mala, thea witbla twenty dnys frans the dale
of Ike avrvlM of thla eeaamoMe apoa yua. and .
in aeas eervlee af eemmoua ta made by aublt
enuon.then yo nrae reqalred uappearnnd
aoewer no or before "-- - ti .ZT- "TT
rearnnrr. A. UL. ism. tea aoM k.i.. m .
" -vm war, ,oiwina I he eiBlrav.
" iirimwinf lr xpin
WlflAlia jiba4
yo fall eo In aaewer for w., V
PlalatlrT will take a deeree acelaal von die.
wHviaa the hand of Baalrlam.ny now esletlna
herweva yo aad the Plalaua, and Aw eueh
at bar and furl har relief aa en ally and CDod son.
rtenee may regalra.
The eummone la lb la salt Is served srWv ,
hy pnhlleauoa of tha eeme la tb R sw Kobtb-
AMoraey for pinluUC
MORNING STAR RESTAURANT,
Cor. WashlaatoB aad Bisond Bta, '
c eUHEtu
-X.
-PROPRIETOR
. riiwMi npai a inin iovery important paper
A. I prepared la eeeh enaa. Prompt aUeaUoa tba
I mil to all boaiaeaa entrualed to aa. Ad
I dreas . Badk A.r. LA At. Atearweva.
UC.
' "' waaeewitve weeke, by order of
Hon. E. IX nneuaeh, Jails of aald annn.daty
mode In open eoart andapreed atna Its raa
era the tlat day al Octooar, A. !., IHTtT ,
I T"il"." "I PL1 A WT R ynTATR A1T
n.. J?T. lb reHl of giMaia.
I be tnblae will be eapplled wllb Ihe.bnl lae
wit afforua,! ths foiiuaiag rate
ti
Monta-
-t as
3eek.
hral
Maai lie.
to
tto
ii
J1
- "1 ,;
if
" '"a J
J
:''aS;
'ft
,
:f.i
1
j
'; a !
' "V-.' .
: 1
- F
4;.
ii
' w