The new Northwest. (Portland, Or.) 1871-1887, April 09, 1875, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'x I
' , rfeyc Ai iiUTZtSTT
-iJ, . : '.; .
' - r - " ; . r.-f
TU Urk' "Art-bltr-t, whir s
atraadad ua L'UUo4t an UouOtjr, lb
SVUi ulL, proved a total wrek. -
Vot lb Ti tttoaagraAbs,
- upon lb kfw Arm of Miuur A I vamey
aoulbwvst eoriwr of Kin aud Yamhill
. i tr(ai ' a-wi W ..mi
- lira. A. B. Pa. Ion )iae already
poad. of tlU 6rsl .m? ul "IJllJ.
.; MualWrBw1ng; Ms-rilt iweelved at
agency ia Ifat cliy. , , :4 A
TU leather ami lui-nts 01 rurilaiMI j , t a, , j m
Aeaibnuy d .wWl.ijC-l-n'
. agraud tuusu-al roiicertal 11 I'Jf il inwiiwu wm ' ,
liail. wu Friday tehln-r, tit Wli luat.
Tba flnC boat of lUa at-aabu raachvtl
Wallula laat HaturUay vwtuiot in
atay. Tti Mtf l vfy iww, aN.rit
will probably b'aaveral wk Ufor
, boaia w ill try to tKi lmUm.
' - NV. If. Uakr,: eliargmJ with ware
aUugriln1, waa, upon kumlnotimi, ti4l
la auawar, aiJ Um.U navl at
iMnx oabla t glvv rr tamK, br
' . waa coiuiuittaU It Iho ouuty J tH ta
wilt i rial
Tliaifia laataar aUrr tifannaoaaj
iita uaxiMiiie Hiwiai v imwi, in Ur uv
llarJ at OouJ IVuiplar' Hall uu bU
1 (rrtuay) Tiilor ty Juim M. Uvarlu,
uriaU
Cod 'CiaaMt lRittini 4n farMtng
r ao4 awrfcaala; ya.'J..
Tb aaoaal lUua fur Mrbool I)la-
trict 'o. I, l"ok ulacf at MaonK Tr-
l laal Monday anemooit, ana rpaunva
la lb btion rf W. a, XaukL Dljrect.V,
n4 O, V, Aiurray, 1'tark -of tba Uia
" IricC TU'propta ara irenarallv all
ilaj4i with tba rtauUuf tba factiou.
fwttMMd Kaaaaaaaitt Na, 1, tVVft.
C.;wma rarcanliad by ran4 C
maXtlar C Jlurrow. 'rJtaiu, at
. tiaaa TaaapUra' JialL m VriUay aau
IbfoTlaat week, wlllt tweiity-Brhar
-;ft aaambara. : Tba Qeajwl tjcawpwf tit f
I. 4i H. V wU b bald U 4kia eityTh
coiMaatilD tbe flr .TueaHay Iq May.
- fOcbv O. O. Hwt left ttil etty ir
1'aiatllla on liooOay bioroluf . II will
Ult tto ladlaa faaanratlim at tbai
V Ilac. axf alo at Walla WH, and will
. pfue4 lbiie ta fort Culvllla, dr tha
Xtrtma of lotuecriiif tUat pot. Major
H. I'lay VotMi WftT Ulumi Mtuporary
' offaiaii4 t tli jaVtoartiwati offJt
-: 4 oiam(la furlBic ti"acof Uvtwrai
liaward.
'y Wadl thoaa'wlM 1iv
live brfiiu yr
aaaarf aprlrtf
, will Boo bfim 4km
' Tiutter-iuaklair. to find auoi remote cor-
nar wbereld to atow k way tt old ehrrrrtl
and daahr, and aupplr tta placa whb a
Hiraaaar Omm wbldiU both aUrn.
aw laaar aatwt OMieatwav (.atfttpatj
r aarul la your ordera ! A. OoodiMHif h,
aaaBBtactarar, .oitw rim MfWI, b
B aad C, forttand.
T6i "T.lttfc MrforVe afm
-I on f th trra'rMlcat aclitirrmDt of
tbaag. K aba Uia, a wablila, and aa
T-vlodiDg of thread rfiired ; mak
lb lock Mitch," .thoia alltch," and
"MMt aitah.' Ruaa oaaMy, wad aawa
raadlly opoa al( fabric, fall upon Mr.
A. B. Paitow-ln tba.anod T plara
bulktiBc, , l(M I iiiM airwt, aar ah
dr, and i
. VUlt th p let or callery of Boaro A
. t4T. ....I l-M Vimmt .
naaxaoria ia'tlear'aplna afl
photaffapiiNrakiii tnar aiapiayed. tr
oara yoa will not ml aolll your awn
baudwimr11 uMj t ibotgTatif rf aad
- anbollUbed iri lb Ugbt atyl know a
- 1 tb art. Ttit th Rrnlleinaaly pro
prtatora of thbj Mltrrr know tat haw
aatorMor
rkit TlieaUe Is atill DliTTi
- ha ajaUfw a4,Ulcttaau aaaiaroua
- danlzen or ur Bill, mit ra atie. to
" raeornli a rood ihlwrarhMt they aa
- .. 111 I. .1 . 1 w.f I
r JV. 11 IVM III excrJirw-iii,-MriT
C iMalty,Mary play y pat apoa th
boarda haadrawafand, aad ataat of taa
-erawdod houae. Th proprietor baa
aparad naltber ear nor eipehea In ren
" dVeaaaaw aaaaan awrtrttaaawalarOaV
T " Mattoa aii f BaiaalWraaow wHtf
J aeol tba aauai atlcaaioiia.
A nan uaraad ioaldaa BUwart Waa
shot and almost ' instantly killed . by
V. H. Baker, la tb lUnk Kxeliaog
- Haloon la lb' city, bit Friday night of
laat week." Tba tmuU rw oat of b
- wmmm W aard aad wbiaky -Tba r
raala of tba Onft.rlwnat ltlnt wr
j- burled La Ioo nr rjameterr an nanday.
-. A aaaarriptlaa waa ralead t defray tb
-' fanaral aiptn, awffatardayf aaatth
ilmaaf bladaatb Uif tanrdered maa waa
HaUat, DaU A (V'a aaagulaosot
4ajea.andtieau Wood A (Vt aadi aitld
nariaf arcana aw hi ea aad levied y
MMaMrla la pniahaaa &nt-elasa lu-
truo9nta for nome, enurcu or acnooi, at
tbaestabltbroeator Mr. A. II. fast.
4 a tba Umd TaatpUrV building, , b4
Third afreet, near Alder. Tbea ptano
. ar fmm a houaa t1t haa a well-ettab-r-
llsbad reputation of thirty year aland
. In. Taallmanlala from Uading bud ra-
UabU ailiaaaa oaa U furaiaUd U pa.
-aaat '-" -4-v-- .
, .T SIrf. A.M. Puolway will dllr alaa
koea tn tbi ail aa Taaaday atag.
thw Yjb lati $vf tba bieflt wf tli iJk
brary Aaaoelatlon. Subject 'oort
htp,XfarTligeand Dtrorca." Th wetV
knoara abllltr of Mr. Dual war will in
a good !, aMO fraaa-1 no
fart thai th profeadi ara ta pw tha
Idbrary. tv nop, ajui t iptct t
tba boua crowded on. tUi otxaaUiv
v.VXEV TIU8 WEEK.
,Y3M3aJUaa,-l&dt9 HAW
mTkaj-s-o n o V a wa a a: t a
ftjja)h'aaajat aVaaBaV fctUaiC-al "'
f,V"'t. 4et..M-,
.- W out a i4 aa la
rblMraw. rrrtarra. aaTafHafaaa,
At lutrwc
m. av wrrHtmcu. ' ;
......
'-"ar--
aajaiua....,.!
S. - -: ' " -
a. rmi aiNM, rwia.
TUr Valley hyr arrenhrbwt yw!
la liiair rpa. a ad th yoaa grain baa J
begun aaa M M..
lHNM af M NH
. ty wail I Taeoma, laat wk, cam
a order ail lb way- fra Dwadoa,
rkwtlaad, tor TsOooia coal-. Th order,
leimet-er, waa mall , tlieoal kvut
Wing wanted to Matt steaioto rua I bate
sMa and (Mcloriaa, or to mute gat
Itli wbleb ta Ugbt lb Uy, bat, only
fut examination and einrii.,e. Tlta
-.j BETalt rABTILV
ABatm-A
rra.fc JirT.prr (W rirra A
rvt Iwt jal krr ir rl
l: wr . unuM, Mr
hwim..: , ,r, I-U.4 1 Vir ia
1 . .. 1 JuaialiJii4
f fViaTS. r a;. a.7h raTaX-'4-' -
i THUI'TA.aLU. I a,.,J7'L.1 1 1
-aWam.ir..lCrfh.lnMi . S tta
Trtlik. yr I Mam a i.
rrfoKi....,. - 1 I klkl
" ., I I kliavavml.Ma.k,
r kit . I I
Maakatwl. aaata i
f try.prbuaHi J la
aaraa racrta. '
i j ' ' i -
UiaiJi iw iuimm ta ataa, .
tr ana..- I m
aautiUrrf a,y
7,?jZiZ
vaar
ITJ'
liiUr4 f )v C. -1
I , mm f.5t arf-
-OS
firm eaoaa. - -
---
0. wtm&& ftaaniarf
nrlufs
! .'7arA'
1
Cra,aa " .Jai7 '
rvarh J-ar- i B7
rVarhtw J4-a ViM
Tln-aiua
tlaa. -. ,.3lrH
rjawM.a.faoa.1" f !
"')'. per l
ulttaarid. : Svl
Waimi a pliaiaaaai a a Brtlrf
Kakvau taHty wMh aa KLJCTATOM,
r M..iilr.irT TrnnrUm. - "
-t . MISCtXLAK EOLaU t nr , i
Hi a.7Wwa Horttaaa aaa aUtr.CVl
VATII-PAIII tll JIWIlllTT
i ajraaaamara.n
CoeXi, YkteJiaa ui rtwly Oaada,
MmMm Imw aa aaaal. aa4 aaartal at
Ihl IHUU BalrtaHalaHi 4
AWiiAii .tit
.riAaat a. trpmcfa,
aaauavtvra
i Iia Firs a .
i....-rUaa4l,Orfa." - ---.
; km r l -t ..a y
iitiiiiiii iif fiib 5
OH A17Z 0 PC XT III O I
!!LHX W II HE HOUSE"
Lm atATir TM t.KAM(rUK to ah-
- tbai uu aaw aa hmum
la all th
I
B W DRB09 QOODt,
f Tnarraiertjw e.iE:
KKW IJXCM LAW. . ' . - -
yew fltlbCrv--" . iarM
t-.,i -u w
i.'i.rr? rcma.Z
Jew Ue Ml Scadal llmtUaa JartcU.
... .
?1
PARISIAN
la-
aoCadapdiad;'
-w itiu aC"m7-''
tPlIIO MILLIII1T GOOD I,
-. tM abkra waaia alt all teta? la
ry lati ! al) laa aa
FKRtCff nATT XSD ; IWXNKTS.
LtWIt
at STaAUtt,
. J- lit
I'.M'L'' 'i ..a i-'
m." "5-
a4atl
4aM
w
.l.m. rkl..n La... m i- - I - - i
IKuw'ihmi. M.f,-t ' "....f.tm-a,. -r: - a baa at aatla. V baa : . j . . - "
iur .tuU jrjar-aaUivrf- w atwi aT tMul-,t ! - Z . . '
?frirr wa -i.i -- t-himw n,ta rTMft.nanr ff ttei itr I -
a. rat lMri.. I'T-T'i balotooa. an . b Mmm. Haa iwtwt MI , V
t(k.i,ri- i . , BJk( Pmliillii(, rfeMnfraplx la Water ruiun or .; aatari. f
M;AVj!l Cr ladla lat-aad al-lb WMlMal rt.f.a ft r, aH-wa.". -
1 . .TJV tasaa fUM lOM1iUW Call aa4 J.,,.-. v 1
alaa"H'rtW:' ' r..cJ? f
aB tfTIT M
, gJtfajawl ItnaTaaytkaV Mat4 P4a1kavMa4 MaMaatea
j -'-- .., LVjt . j . 4t
"'v v.' , - . 'ar , - f- if :
M i i t i l I i V 5m r ' I T tJ I I .
W Wiak(MW AaMmHat,' that aa
.. I, - ........... ..'
!. Dtawrnf.-IV. J. Fr Millar,
drlplM. baa 4 lasor il tbai lariAraet ad
b.
are iiiasa.d;
arba. pea ratals sad
la ainnr a pc-art ay aaaim,
'-
aVar mil kit lm' all W-taa tmo-
laaij
naittMu ui im airoBaiiriwirara-muaen
. at.aiaal IMr mwM earMaaia
(UmJ nf aUla torf I la Br ar dl
vtta
amI irilrara l.lii mmmt .fl- '
11aUauiblaMMaailoa of anal Iatfaaa4
alrarav Walkaffs Vtaaaaa Minaa ia
a vmU tor pf pmta, rraial OvMllljr.
Mj-aJvJt-. 1nu omi; ue rimia.
r. , : ; , fr-g
ntunaaairaie fi i utii. Waikmvt mnV
r ara4 aa Matarr.aatatrftakral la HaVI, ua-iiaai-i
aiHTk-i fcenitt-o la Jo bet aark lbs
ar atbOTUalienr a U k'at., f II la a
Mjrlaa Kaat M aiauW WMaH. Wi ra
awt-a All oca aauAtivaa. aa kan al pra
alia aae.ot ! Blatant' N a Am aal
svaeaT aa aa tacai rriatwr ar earvmlalkkAA.
Tkls aaataia rvaalra law clai iraiiar la
aravval H Iroaa laaillag aliaaaa, TW ataa
aduataat bjr ta aaaflaltet afla Pi am-war la
i wiani sa4 iraatworlkr iwparla la lifta.
lav. Uu. jxmlraa. al a. aad, It' 4aeatd,.la..wllh..
toaaarUalNr. I wiaal rak.IV.lwiw. If kar
naaa tbta to gala ky a anaaaarlaaa. ar gae
alii Bfoaapt,aal oal In ara4 rranrt ta eaa-
kmaitir.aai ttr Sfaawa. tier; f. ajaall Da.
a tatmaaaUiwi aaaable Uar ta v a4
aaaabataatiated alaleateaft) af arjaf la
ioaraallaaa. Tb poealarHr of MM kanAT. aa
lka iaral enakaaa tajuaieaarraa4aoaal
fath,ar atteate4 Xllalakaadr 1 ad, ,
UISCEL.LAKEOU8.
CPRIfJC COODQ!
?Cg.tr,tf,- iranVmt fj Jkl
TMrTMfrli! BTft gf IT " I
''.'if tr5 it -
ruitciiii. matii etvs,
I aa4 AA riraaat I
-.. aa-ii - mma-mrnr-t j - Tare?
rvAXTUAKD. ORKOU.
lalaitc ta Tartar,
, , -' Itaaaatlm lb auWfr
. CMirrpt' I ta Mrc.
klMckaat traat Ik lakartot ar rnrmttally
rooaaaaa aalt aad asaaaia oar atoek aad
arka krr airaaaacibar rjprtiig (looaa. (
- ... r '
taVAxa raaiaa
- ! n . ; ;
rilllCI MILklMBBT,
rLiiiCHi-ii;xira ca,
1 i,i?s-Hi iia- i.---t. j.iLsi.zJXZ.-z.
UR'.::X.aaa4 ti Froat alrraO tttT?
Call aad autb roar aalratloaa, ar aead la
year oniar Ik nartag MlUlatrr. 4 At -
MBH. E. 8. WAbb,
ta F. HAtm.1 titr"-
laTa.gwtJaadXb'ini.
MaaafaeMrar aad Daaler la . '.
"i Mi.i- a-ai, . j, , tr-j-. I
'tJ .'-J "- i- 4 .. X,.(av...
v j .A karge aad gianrai iaarlrat id v ,
AhAdtiOaW. afafitta, CuifQ ail rrLogttii,
LaliaaV Hair . Oraaaatf
Ukriai
M - ' ta fcaiaai myia. . . i,
lACmSCIXT.
j .
A fall Ha of Oooda Aar th work alwar aa
. aaaa.- - :,.,.
'-.v. it J
-TO TH.
ia!jt.-l
ItlVIQt All itllllTltlf
...--. O BOTH lUBl
X Clwrgt IVr lTkf m4 rbikltltoa.
TVR. J. R PTOTT, eradaat af Iia-a MaaV
lt tral vaJW, rtiliaalpala, aataar an.r-
a eaiaaaiia wna.aaa ho ra aaa tie aa all M
nanWUMaiaaal a Vptaary OfTaaa, whaa
Bnaao aa aapartai Maoyi,aiia la aai
...f fc. i . i.. .a i.. ..a 4 a.
,., Ji . TWTT, ja.
Isr Trie ciarrrr corirf or rui utaXk
ml Ui i aaa. Itar I a maatr r Matt iaaa. aa.
Aaa Rlisaaaaa rai 1a. Pailal I , aa. Hsaafg
Meaarla, IaHaadaat. Ta fleary rawarta. lap-
woa art kerahy ialTaaara taiaw
atHto sauna, wHata taa aaya
of lb aaiak T tkla aaasaaaa.
TOO. H
ta aay
aim a wtlbta tbis aoaaty ar If aai 1 1 1
maair i
fraaa tba
Aateaf tb aa rl. of lb la aaas-
raaas aaoa roa I aa af 'a 1 1 i kg aa bllaallaa.
tbaa by lbs Srst day of tb teras of Ibo Oaart.
Mlcarta ta ssairsrana s la Mas araamaad
la lbs oraar fnr ambiaauioa. kvsll, sraoka.
aabl torai naaiais.iaaooxaa Utk day afiaos,
A. IX ISTA sad a a Iaaa M as aaant sad saaw-r
Is aa.. at fcaaala. a rMf Ml a a
ialaaa A a H ill aanil tb U.
.vj i aa. avac rr am aaaii Mo watra. iiaaifcia
- -' ""Zr V-L j " am b Lata Maaaltia k-r-.-..'' ..
- I , : a iti a aeaaaat oo la ra am aaiua . - -.
; At The eauMtaaat af tb aw graa oCiU
7 , Z,
arwaiala, aoaanalar W am waa aaaai Hlaal
la ar aaw toa ataadaa .A I mil I a
fi wra laailn Mat to mil aaaaaaea Hk aao-
aaakvaaamaaaaaaaai aaaaaaaaaaa, aaaaaaaw
Tlyal at a ilaaro jaaafoajaTaeat latle kiima
MlflCELLAKEOCB
TrjnpnovE d i::: shuttle
IIt Iamproveameta PtIom UELOTIT m(1 Otherat.
Calaa Ftixti all OtharaIta
- - a.
' J
Adr
al innu ta ra.
m , m aa .
W. r. Hurra
J. H.IUaM.
1.1a a ta.
CMrla Ur. .
i jaaxar,.. -
a. m naary
If ITTLI
aaiail kaaalar, , 1 - ' a. I
1 lf VH
A-7 V
ia turii i "
ITI VrJ
: H at r- r m m
latkaara. . aaf 1
I L -wk.A
lillla v ar a
Iwaaie ' f --v. M
ww. a k h v rwaw.
TRirt-JCATK WiWiMAItXSTMaXK KIMlat Or aTITCUrJi.
M' lalllH aralNid Wlta fUmt kiy aana
at-ajaarrATtaa
11 itrtrk aad Keyalaa Haatr. Moaaiwk aad Oaadrifh Taeker Otl
j. . aaa anaiaa aar ait aiarwraaa.
. aar Paly Aaej g. Porllaa lUeetTta tararl rroaa K afcaaiarturet. -Va
md ftjr lllaMrale rtrealan aa rvk-a IJaL . M-fRtCM tf rnR C A a r? ,"a4
Agaaay ratagwa Tap ataw Ihraar aAf aj Waatad.
, - CaMIB W.fBATIB. Ma blfian1 Agawa.
. fkaaiaweat aaraa Marrlana aa Tklnl atroMa. rmrllaad, taVa.
a UM a
CLKR, j
t "WiW aa MaSURi I
H wtHi AX D, OH A4MN.
tt "T 7
Irratw ttli1'
i - ii
A
tUsintWimAtuaCa
: . . rAXr tTWAHIi liaa al nT il.aaalH. ....
.'. P-.'rtf MOXCT DtAkKUMtaamfXaMirtMr.
, . - laaaaa. atoeka aa ataer valaaMa taaatrad
. ' - . oa i a It aaTaatafctaalBa-.
' . a ' ' ' ... ll'laB aaaita aad aroeeeda praaipttvi
Haiirtor Ftaotlltle, , rniuaa. '
I la-aaiaaatiU ka Maal aattat mm tAmmt pro
arty aaaoofn lull .
A -.lua aaa. ... i tdkl aa Ta&7aaAas Ear-Sal r a Waa llaa
fi . etaeaaa Ika A llaall aaali i aay aala.
---i -Hka. ''fc'taalilW AbaT a nil m m ' '
i . . . . . . i
-("t aarusi.TU3UcrijaHXoraTAiiLa.-aai
Maw Markat Thaatar.
Alks. P. AnaaaaT lit...
PnarMat I
"nrwwr
Maaatar ;
1. A. Haa.a (
' BUt ktanaavr ,
i - "--i f J
fa a l ita it a aj j
orrji r.vEUT kvcxiko EcErrrsoAt
Mr. aTa A 1 Ii-aa.
inmmina AeajT,i
Aao rulxoaAMATio ooia'AatrT
JVaaa rtarla aa'd Oratvaatrs Cbslr
tllaay - - S -
rhllrra, bsir stirs. AVx ofrW soa froat W T
A. au till a, Bkc m f xmHM
mi tnrt rarm Avrucnii
Ban aura -
t
.... t k. A .
avAil I TU2 TBA LOIfil I
tag auk woaaarfai t
.
d ta prrnstly bars-lea. lh -aat
Italaia. Il la a.lLa .al Blaaaaat
rpftia grw MCDtOI !K rTRKLT TTOIC-1
I - -. a ..ii L - ' -
lleat euaatliaiaia. II Is sal Id sad ateaaaal t
(tTlBf toas aa vlaar to lbs aaa
eral syatess, sbll M soorbs tbs Ibmal aad
aaas.eaasin iaaa ts tnraai sa ta aa weans yr
Ins eaaa ar imuMioa : f
UurrrAir betas a yaryaaetW jaaaadyia aaaaai
dig a.. . F . , . !. asaaA. kba4W4
naaarkabt ruraa la Astkau and Bra-
rMM, aad for W banala-onab, at aaa I aa,
(Yoar. sts s la aaeqaaled. Try a kmtbt. aad
bsenaylneed tbai M la tnaaarLaag Mad tela
...Juaandaalir by
rtM. F. ROHRFR,
Moaaauatb,
asr gar aala by dracstata ga as rally.
xeiiiibi a rmi.
An bow gwgartd I git sstl.fartlsa la Iketr
... lias la sll tbaaa ako Btajr taoar
llMia wtth a emit. , '
la alytaa a sail ta tssat fcattdloaa.
r!' riat'-- .
1TOTICE.
-t W 5 -
KHATOtf
WIN ate bar dork, traat af F BTjrsst, CTrr
. .,.. xr. tJaaaay aaoraaaai, .
- -
at 'id r. if. roa ouboom rrrr,
sol a s aaa.a ei atjartw a. .,a t
iiiiati ii b PATTOS aad laleraiedUo
aatatU4 tab tba sars at ruKTUAWU atl
Tata. M-1 aa a i s t As KM A at aa bloa-l
day, Wedaaaday ssd rrhasg af arb soak wllb
kas staaaasr AbbTTV-.
a aa I
t rmm A I
ADV
Fatroajj IT4ViTnTpi Thmm I
am aft. . - U f -T df
...v ..i afkkal
t .a r- k W . ,
a a .
k. Warat r, 1
aMala Haaikntaa.
. ktclfaa.
a HraMT.
tau u. rrvrr. - :
2r,'i' mit
,(.',.. A. Iajt. tJW'.;
. . a .' T.
, i Ltrma u ro. .
T.I-OI.
'"!'.vi i'Uii ,, w.a..
-"f
- SEUISG-CACHWE 11
V XX 2X1 X X3 o a
' J a.
HOMI IHUTTLX" JUtT 1ICIITJ.D?
Va' Haaaaaan (ftwr wtaaaa), tlreaa BlaiUr, aalj
trwu), r iMn -kaw-t-adt
-
I.
Tidfbi M x-.
LAUU f'- TILTUfJ.
' ...1... . - w "" f
ATT LA AT BX..
dRWl
: I2itaklllal.3I.
- "
Dnpotrra nnrrtmy awo .acooujuw
ketM aoblort to rtierk oa ilrxJL
it HacarUi auaskt aa aolav
Aceat ur the awaartaw o U klaaS of F
aaiaetal aad traat ataalaaaa. ' Bl
ti nr rum Bnrrt
the BsimiiLN trmi not i
MT ' i a .
i EVERYBODY BUYH TlfEiX ! 1
.
lr 1T Waa aaa I boy ar raaaa, sMsato,
If darahls aad aaal, sad eaa a rot a aay
anaaaoa aaa brd maa, rbey aaa H aarbrd
"1 sent lava a laa.ia la a " s
t' v,.;- V . -zpr t;
Xa aattojar tmv Abaat,rfcm t
.lant. ataaaABf ta taa ran MAaat
"7"" ": T
Vaat Atall
Arrsta waldmrnaaaljr la tag Ft at.
Fall dlrrnwjaa wtia rarb bod.
- H. A. WVRRIIJa Proprietor,
rtrat atrarV kolwpra Y-nihlM Mtd Trf .Hr.
- .-.al8
7'
P I lit -till! M 41 KIT I
r. u. katait a ra, .".
Corarr at .TTklrd aad Ak suseta. Jra-Usadi
rMrrrn aa Tatrn la nil klrnlT nf
p Mm m C(tMIU trm
wjMeTAf (Maw, rwaur). MBtTi -
r serruk rwwrT,nt
Ih - ?,??
iuralab tba sOoee, at abuaaaakl asatllllall, at
r .-r-- llt41"i lVllVlll,..
I laaTTtaar laajaa-aad naiaU tBSOS Sat letted.
Itaw toasa aa J araaatrr II
sat let ted.
.aaa aajwaiiy aaa aa.
m
aa' ' m m
TTA BKafOVt-A TO FIR-rr lTfKT. BR.
II '
area. Alder sad Waablalaa. law
anb af rtral Naalaal haak, t ts
CR0C3RS AND
taalDtH-tW
oraor First aad "Parlor kfeaj
, Oregon. 1 . -
t-5 a W"Tct da :
nai, njwu, aji iaibu mis,
nERCHART TAILORS,
7-atark itiC. ! rt !. rVenad,
iaiTAnaklaABIa.OaataJfy!.
"TEaTajlai JlAi
fa lb t.tlatt aajaaaad gaataalssd la
aaiiaiaeama. a as
. I . I ' " '' "il"!' -
trTic TragrRTarrTOrrrTBit. Ta4-
rbl.a
V ll.MAIIH
a. n... ii .i 1 H.an. i A.' t
. i"afrttt ail4.,. ',
' Saawtal lads
la fawksaatt least Oa
Caaalrj. -s -
-: a ia trxaart,
t aad Ntark straats.J
. . "
..
Partlaad, On la.
'f '
ar; ani miBB -.-i' -n
asits- ow sasiasBBBM
tfTatt aad atnaaaWaakal Tr, 9.
I X'MCXD rOK rATALOOCC.. ' "j
'
ii9criXAirEor8.
(d t.sSaJ'.. '- II
' . T.aV. . '-e v'-v 'it
-' - I - aa- L a. i-r !-
' a.v
.THt SHOE! SCWIII MAeWMCt
Is 'ATaaaaaslaskB ta. taaf m Ui Ma.alsra.
TA.uwlerA wuansMlftpa. Its.HS)
lartbeatlea. M. rm -L-mit ijt' iHi, '-,
Oroirerdi laaaaai a). Ai. tat . aajm " .
Wal ak.al.- ' 'U.-a.
Wil-ua ",lf. Co t.i..-- tJT "
i.r Maealneta ' Karri awaaj
aa-w- ajaa-aiatr-tw ' rg-i saaraa .
2u?Jlitcr 2 ftffl i A
Anerb aa H. R '.'Zm Kh
Kb. alia a MIA
lU'O
aM K kf. JTTT
VbMor A kt.taa ...rr:... . .
Haas A. Afu -i ii,, ..
beau H. At Oia.
Atiljl Hnui aa.Ua7?d t'o
furamaa rae I aa , a .
feaiasaaal A M. "t . . "
K.msa a. M ., a
S.aM
lat
it. t a
tal
Alt
TIT
eaaa IKa oar aalaa laat year Riaaaaaa lu
aaa.iM ta kas das aavd Iblrlrdsaa lb its.
sad. taav Aaadrod aaal bty a.or Maeaiiaea, I
To ssbbtatso saosaa Ibsl aa aslia galls I
Isbtoalao absaa Ikst as alasg!as
of y atbaet ssaasay.baTlUaserUal
I, by tb austber of II A. 34 Msebla,
nr onaa in aa. ar aar ataa laaaaa sr.
tt May earthar koatatad tbai tKaaatas X laTi,
as ass. laiisd sraia lb oaa ai isTf, sboar a letaUr.
IT lanrer laereaae, beroad lbs tales af otber
a i asra, raaa of aay other yaar.
ae isa aaa, la aara as ot oa,i
T, w .ii , i, i.j v, iir-
sales vera 1IASA
aiaaa ta ai turn or
awe Ulawaai lisaaaailisi. .
l baae Searas ass all bm wst rassarkabU,
As tb raaaua Ibat la sales of lias arisetsal
losjisaales la UU ar LJseat Tit V TllkTlH
a A I.VS IS txn, aaeeaaa, as baa bosaa sbatra,
Ul'HaAlkAalMAVKlaVkbkXV IMattahUl.
Tb asssssd af aalaa u feoaa retaras Malt to
ib owaera af U Barln Maehla satesxa.
It Will bardie b SaalI taaAlba ana is In
of tb at MOA B MAa.'HlMKa fs full ataaa
na ad slatlaais.tbattaetr pupOJarUy la
lb biaiaboail I snaaallssalib?. 1
JtAJlAt3TElia
M TakiB Haaarr . Xev
( Frtartaal Psatge Aaaat iirile, I
t NakMtKeoray sMt.s.V.Li
1
Port load
JTuTfcsJakrd atrccl- - i-t If
ir- -T.;rr
n. h. XAaFCMTBa,
-for iiwiigu; wt 1a6oom,
Jf. K. earaer Flrai aad Yeanhlll atraat.
Ceaekaey. kltaa aaad C-adata i
'-' 1 TiJ5l waf .
Wwatl aaag Wuita waaa '
Alaa, rOraoerla, Cigars, Tobssoo,' Cte,' Ctr.
M- B.AHIyTT-n. I
m a i,a an ay. ia.w . , . iu i
IbsA aa kabea far PaalbST, IVwtart tat and
tai af uaMM. Tory aar lat aaaA aaaa, '
' ruaiiaal sad ! isstil. aa aasad a srt,sad aaaV .
uiaksfr aaat k. aad aim tierf Rautefanrst bl
tM BvajrTaad aiiiaiiiry. LBiial haw a 1
Ctahs) a(atJVs'aad
i Tv'.""?1 we a-d '.d a T..ia af Nm '
bt ai.Baaae1. aad 0sa.ai.w..aaa. ataa. laa'i
ii .i , aaa yoi laa aaa Bars I iBaaa m an.
: aiaafcaa rl.. aad taa lac ba4 akaiem lalia.
i si.aal yat ta aaat aaaa aMM
rt s.aaa. ataa aa sahat (Mae X
aotb fcalasj Tarklas CaarBt laTka -
IHIaisa aa Faaas-aa, Aiaaaaa sa- aaa Asa. ,
. A laanaatlr artlaal, vrrtnrda-d rlk .fbBkai f ' 4
, sa ..eaaa sasiea, afl.Ma la alii On l. i i i
1 xl t ia ryar it ml inaaliSiaaaaaraM-e. Laat
t ''!' "eaa art u mcl.ai.. Wt . aad a Aairaat
f 1 1 a at) s yaa. , . a ia. t. '?
-.''. srrss i ArsTts an, ail . all. . s
j---iAiir, ... ;, !V
ti :,..,,
c:r;:i rTUiAiToATisa ci.!
t-t """" " ' ' "-' 7,i4a
u - 7 - - - r: - . '
.1 . - ..J
.-. : -f. 1 1. i - v T' . J . .
noATa or thk ooMPAiit B'lU. uuvc
IJiNaaadaalurB.i. , . ..- . ,
fcagy raaaaayt iasipbi)ola.. -
i. tt a. . .
...,. Ta Tbrlaadat
-ByiaaadayaadBala-layaltA.M.
. , . a. tj. faAaij. j ad rrasadaav
ttucni iimM , emits i
. " 'sfrtr aellafataj tf)Pt
J.A.
raJtau inaALWATca bat aTarnta,
-ai mi ' a i i a u'n-'w '
;,;J'hamkt'a' Mttittt-iT".
.ta -.Mf yirsktaia!, .w'- .
Ii t,. J.- . j.' i raaaas 41' r-vi '(ke.
' fi'4 . Try Ikilr al kialil .n-w-k,-' ...
--to--.. . r.-. . , ;
Pja aUogt rO x a, r.H J
i S' .' t- -. .- . .-. ,
I;'
jrvmat Bra oiJ PATrJOTdl'ASD THK
bo;
( faded.
A 1 i
-" 1
A
j- 3 avv faaaaAcoav. . . aotra.. , .
Bira.'tiaiat, aaiFB A !,
' -l i;. 5-1''
Mj . 'ai twrarifaiw, ... ,i
ODD FlXleOWs TlrwPlJt, axaXTt-AJIBv
ir. fcj . i '..v'a-taaaj 'u H '
- 1 1 " "' '" I1'1 "ban
art. trkrrsaA, " JT jiKfwa,,taa.
ilMimwii'w&
fx rtwrtmjatQixmmtAmmi'tijiv.
l-a.
.-"airta-i" r
ta fi--.iaid iiaaa.sl an- rat'
rj "era n .! r-. f' ,1 .,?
rilM Asaarlmcaf. of
uf Ant Asra r amot aVMBa.
Ta ptBTaaali
CaWy fwaiar saw rktd) ta iacB avm. '
. . , ,A . .-.-li t - ,. -.: Z- ZL
-IU..-H. en . rw,Aaara .
Vloadv, Vaaaasday aad. frkUr. at t A. K. ;
aVaatAPAt.
muimAxaav,
- - s
. .. . : j ii :
aaa -
'1
Xo IVrion cam tale tUeaa lUUdva-
anna iliay toTtmioaa. gad retttAla loog.
bbwQ, profidrd Uatir Lotua ar a4 da
atjoyed hyBiineral putaua a otber i
rffTriA&
f a- TT v -kk-- a-v-a X
and nUj or, ana waated tjerond rtrpalr." " ' "
Cntteful TbODSakuil twoclaiat Vuta- -t
psAb BrrntaA Ihe ruuet' tavbrrfa! Igrfgog.-,-
am utAi ever tTftsiiuaeu in aiukuig attlaat. .-.
Billon. IltrtiiUleaL, and I at pp.
sfiiiwu tllitawpua amgiWA iniTT'
ailttPBl lrf t, ara k prereat ,
ig lb TkniTl rjf oHrfte&TrTVf-r tbrongh- -
tit MifUaipfr, Ohii. Aldionri. lUinois,
Trnexo, 1,iiii;I-i laiv). ArlarmaA, lu,
ColorMla.Ttrl;'KtrlW, Prl. Abv '
bttma. MorriK HTtutaali, Hixtuok. Jaaiaa,
Bil truifiy Pthi t?, wfrtt their n.m tntra '
tcu-icA. thpiuguont rttr entire ennntrt fhrp''
Intx tL .Sumnirr end Aotrinni, andreaiark-'.
iMj aaJiS at1 vir,i of utiu-oitj beat gad
dnueaa. ar ilivaxlal fT stwrnnantod Vr t- ' -
tuail Uurangrau-uts r( the ttomarh BI "'
M a"'4" .r rHuS vwwmiu
laWaOfbr' aplett. IuasjO VafaUUd M-ti, if '
rtsaattnUy aia-asitnc'. IImto it o ctdhais
tieior tba irMviHl talbJ.J.'lVaiAKa'g
Yisawa iitTrajt, ttry kill apeedJjr rr- j
maa tba uajrb-etlurad ruaid auatker aitb , .
wbicb ti.O iaaari'la atW laasbai, at -tat iarrasf
Uia athaulatlajf tb iawteiiua tba v
lJrr, ud p nasi-nils pvturiug ika lafallay
. imet icaat ad Ua ilif-eative orgiuit.
Dyspepsia or 'Idlf-kn, Haai r
ac.if,JitTi la 1 1m Shr-nMl,as,C(bAThra
4Mt of tba k34k Piralwi'ws akMir Erae-b.
lions of the fttc-r)arTi, Uid Tabke ia tba
Mwulll, BilJoTt Aiidl'utTiitatiooaf tb '
UttAit. Infl :aiiiuidi.n nf tht! Turt9. IHla
iu Umi rofcfott of fb4 XJithrr. and a hut-r
SSSa tj " drad tdiisr siii,bi-1 Uin, a tb fdf-
i " y-slkauijaii of LSatXllata." Ol)l boltl WiB
T.h - .. I.ILu auui.nlA.nt llrnii-ll.lt..tt M
jw.v-a waj.a w araHaiH . ..a M. .a la. -
r aonalby AUvvrUsiuiitit. f "T
8rrwfU, tr KltieV Eai;ta'a:
ftaolliaa-a, tasrtF, JbaattU V Bwalloi r
Neck, leoalr, titrrouaVra lnnaMaiaibvav. .
Jadrdeal iaaWasaAiora Mrwwrisi ASo-,
tioaa, Ittd Hotaa, LsniptAoaaof tba (Sbia.
bra Eyot, tv. eUv la Alias, ta ia ad .
otiir sajati tatMHisk Tb iaar c Waidtxa'a .
Visia Brrrra Jtatro abowa their grsal
earattT poser fa the Btost obaUtk and
-4 For InflAiaruarorr and Caraafr"
I I'Unillkiii UunL nnioriAV Tb-mittrat
4 aaat inUruiiOdiit FeTPL"TiwaVBft lha
lUoud, Lirar, KiOa. jvnj Bld,li-r, thoso ,
LktWrk Wa do atiaal b'TjUaribta ar .
(aaaaMI av lllsaail
MrYbaUrtcal ldiapaBr--VBow ao
tragwdtb PataA and Mtwraia, anob aa
IMtftiihcn. TTDe-setter. tkdd-litatiri. aaal
afiaera, M. they tylvaa fa kfa, am art-
jae to purajTBiscsj tm ouwaia. togww
mitkot thbt, take fats of WalABa'
Vimn BrrTrm oeirwaiisiAlhr,
t'orSalu IMr-tp, lnrdiooa,TAir, .
Salt r.he-jm 'BWt hcs, ftpoks- Piat-pisa.'
llAtled. TJrlla, Car6tlli!l.-m, Klngwuravi,
Scald XXaaWL bur Eye. ErrnpeJa. Itch.
(Mat fa, aiats1IWtaftn C taiS tilua.HIeOr '
aad Iiaiaiia of UaAalaof ahaterrr aaftta'
ar aaiitre, ar bletslly dng np and r:art-i4,.
aat at Aha atratcM lu g tuot um tj Ui
aaa at tdtea itif-ia.
flirt 1 ars aad wtirtrr Vi
or ta tasMsrstasai af aoaaaliy
ffaiBaUo ,
rrakeai of aiodiota, ao-
athi-aiiiMea, wtM fro tba syaana
wopru bk tbea Juttttars. . ...,(-..
For I rtualo Ctomnlalnt-, ta ;
or oltl aatmed ar atByWtb dawwof
wotmanhoadorUbstaraaf Ufa, ibaabTaaitr
Billun aluplay ao decidod aa indtiene
tuaA iAiproTeiueat ia aooa rrtihl, -;
Jaaadieo.' Ia all ,iaaia of jfa-radio.
tA aaaarad tbai you ltvor MaTrataajialtg
work. Tb ouh niwalbU traatairait ia ta
pea two ta tra anrtoa pf tba bil( gad
fatrorita reaaoTai 1 or tbia, psarpaaa aa
VorfMAa Ilrf-rtaa. tw --.-ir n '
Utmaae tba TlUated Bloo4 ba
a-rcr yoa tad ' it tm pastas' rjutsaf
throngk U bkia la Iiwpiaa, Eraii tioaa,
orLVx: dean it when two ftad it b-
tructa4 aad tlogglaaln ta-
It when it U foul ( roar feeling will i
yoaaben
beahb of
oawben. Keep tba blood pare, and Ut
en. avepp tba pioott pare, aaa t
of tba rrtu-ai aifl tdtUswv r
IS. M. aaa!OVAUrA-nr-a '" J
ftnam'a and Uaaaral A (.sat, Aa ractar. faHai.
aaTaad aaa aaaaarasi aaal CkarkVsj a.. baa sa.
r aH aiagglat i
.14 "v1-! - i' -l -r-r-f ' o-1
r -sr A at tos v tag' -'
rtvaa IT aj a -
i FldJIO KXTRACT
','
, 11
B IT C:JI U !
Jaekaayra BrkaadLy aw.
.if
BrtlCHT't OlSKAtI!
; Aaa rtte'resndy foe ' .t;".
oorr, oa av aid BTiurri'itaev rtA aarca.
trYn.ptA, TltKhTOf! br'rMlJirTrtt
Ulattdar -t i-td Sldaayi,
r -,i 1 r. BraMATvfUtJttSkA.,, ,',.
!ii' ?. ?' , ..
Mtaaa, aioaa to Mta Mlaidr, , rn.
rabaslastlrarel a rtrb-bdaa, BaawaM Mad kf-
U ij r. sae-uirkaiMBTgea,. ., ;
mrietr iH ' - . r ji.j ' ,1 I i oa-
, iMrinn-.B A Bl tf ,'B".if ild
cart I d-d-'dV tad .1.1 f' ' '.' ; -O if
lia emar .rr-JT"- ;. " i- ' .t
t, arWsi,,llaraaUdsaaak4t
k. lt.ii.lo: kixa.rH il ' la-al
tuwo nmmn, u aairiicu twtikmn
fcaamag k W.wtsataa aa safUlroar ' t
Can d'-J-- r'
w I
JHotfmmmir aaysi to aattl Ksarsaf
rin . aaraa. nr., ia anarva aor na
aaasr Baeaaa asataaao i . -i.il
.. i ... rt i I a av 1 1 .a
L. Frtea, t jfmj VUkr.arpU Bwtal tar n,.v -
...
M BMkiaiA'
.. , Mtotw. ' ,;.
' r.:ui ' ,..wf'
g rtaaaabia iw lanaBaaasa of tfrlaai baNa
i. Ila,laasalaetnia imatg tba
or aaainavoay aaa atiaUa batw .a flm
igiiii-viaaa
aa sjs aaaa aaaae aa I