The new Northwest. (Portland, Or.) 1871-1887, June 30, 1871, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lir
"'--ty
tf"iM- - Tb-t
v.y. . ...sw '...-...
Mm $
- i M 1 ' v a I '1 f
- rM -4Cat fMP at) W
5
-. -t . ' - ' - ..- ... awn
AJ-ffti:' t'J -Sa
, m m
i
'-"to
3
b ateaaw-1
a
w t Ir""
WOi.7 la
jii.-i oa '.i-vJt f r a -'
iwmimiiin
J.4 a i?
II .s. b
2JL toaiaal aia toitta.. u,
tiiaa'lalLTlIaar.i mi UmmmHtrZ ',JiJ.J. ..
aaaa la an Uto baaa aaavi imaaity
toaatai ,i M t rila'4 . . '
a-i'a -m-mllmmmm, ) Ul-U ' .
J; - .. , A , . :
fimpuaiaH amtac atar aataata Miaa- i. i- ,
aaaMMaaaataaaa - -rs - - , n - . "
ff V .a at aktj Mai
Mr
t -
4 r-
' ' 11 UlBHral
!
1 K.
If.
X
, tbto remarkable
ruto fleet liana
Yarto -
taharind.
V WMfifW ft if aar UfcltlMt
r ef aU Mm aa watt atiaa
A aajlk-aad-waltw apeednaaa af
I aVlk
talaadtbe 11 t htorf
MfL tbia haired,
bUjr-Mitei thfOu, wha
hie Imm at
grnabling.y worked fur, pcrfuraMd the
Mt good ewd r hta Um MfMi-fcr
MWriti tWS rWark jv "
uU piw to reetorly. Wa grew to
girth J aadrrttt rerthMMlBatrrtlltna,
aad to telle af the banty MwhlM af
ear haaortd -tottery-wa
.Creator, aad fc-waea-i MM till
wwto We were B Belie to receive Um
TKt r, bat whew ww fitful iph
data lhajorietynf tha wwrVJ, to mi
great MiUCfcciloo,w mI Iwturf .wit
W Urt UtwI Um U TrdMt Mt-4
Wt kmam mm T
t rrfularl wmbmetOim fur tW fa per.
' OrMlry ma art aaly tfaval aMr
tafoac Um ftoata, mhtn fix jrai
aa aa nl I aava
, , k w aa am Um aj wai aiaMU
' ay la aa aaUti itait '.W
a ta M ta jay' vhwa v aball
alartarlaa a. aad aaalt aaaka Ute
, all aaaaawiaariy la Um
baa aar awtiay taaa taat mt aayathar
Urias latillljiBn: aad WtaaaaaUaM
Um aay vaaa U
Um W
tlaMBa. arta aa a aaa a
af Um ftaaay Baata,
it Wat laaa yata I
a aavaiy
IF
I Um caaa
lakaA Janaall 0a baWaJ af Um
latalUrt I MlTlmcia4u Owaaa ta
"Ttu. antly ImW aww aa aartr vtail feaa)
If lUIWy. ' ... i.i. ....
, . :-vTatol,.iM Ml iMaata. rtkL a
. u ia aaw mtmi aa iaa aaai h- i a
Myai rail Um Jtra gartaaaM .at
i'I aaa Um aaaar iaway, aat Um
III MllMlllI
UWrlr
itaiak af alf a
Um caaaiac af Bataca GiasWy
aaJrv ta faptioa af "Xatartoaa Mala
. TWW h auMKhTMUalaaaly vat-
cat aaa aJffiWaatf toU ItilinttM af
paklBf of waif a If aba wir
"ta bat Um arxnal toaaaMTaHV
Tba WaMaMJaaa4 fMaab aHato
I rl aaM lamiaali
kaaUMtUM
. H -ciaaWaly la Um axas af mm o-
(s - auH aadaotaiaU tavamaaalltyaf
i -W art waatiMliy taiaa la laOa-
atia af Mlili r1(bt
Pfwakvn," fiailt tiaitkut
aaa Maabat aa a (ucta aaaj as-
: t vaaMa.? ;TIm at laa M Jaai a aa
ikU, Mm
atlaia b aay af UMjaV, . .
- W bfdvra aar btrtarva af tba
UO.1 iaaaak-af i iTiTlnilrw
tkroocb Vieir aatabtblMd ewtaM aOmt
: tbaa by aWUWrala lalraUna, bat Um
m aat lnna Um aagraat hajartita af
allag Um at af a a abbb, aa
: ta an, abaaM ba aaboMUaaU la tate-
Ucraea, laOIrUaaiily ar i4a
-HW mm araaUaMM abbaf
ar aritiebaa. Oialliana, a
fully, amadklly aa4 aaalaaJy atk yaa la
lUMataaf waa
i , tbaa tba; aaa: af ajaai, iWcbara A
, : bar aitbrrta boava tbat
yalala'MMf ytoalrala!
wulyaa), layaarfatara
-. lilUK' My fW VbaV ttotjT
i yaa aUadt ta tba
' tbe aattaat klaatttoT"1 Tab toajhf itA
' aaata aalaaady abaat
-rata; aaa aa aay aaararb aatyaanZa. aaJjwwp waa aiwaya exeel
iBMadawbTiat leamhi
nMn wtMlaffitol-d '--tjtt a
. her af yrart ara la tba city af ftav
.load by aaaAiag raUpW"IMW'a.
Wri
i Max thai wawutVata
to-toOta the thaadtr" af bearter-ar.
aaaa aawar.bettbrea af taw
ff tt rC9faVM to ataad
a, f Ta, J. t rd AH U-aa
tobalf aay all topt u af tbeiwreOtot
Z-.f WanvT" rrtWi. Jaaa eb, IVX.
. J uihw efj t .r to L.-tuac
- Kmtl aaito taat, . aa TU bat aty toa
r that taa an 4 axtifd
I ' - i, . rao art aa hear aa aaure abnut V aaaaa
-e:djt?M'taaOearXatai.. . " t,'
Tr Urr fteredU
, 'aetoatoua aHtor toaaa aa aaaaaiitoatla
nfal tJmZlllt ayaaaacaf iC
It ajaXa aa bcaatlfaOy U tba piaa
Or lav aaa. baiac tbia, to to aaal fur
tba naatf 4aC A good tinatblaa
atrvas la ajartamtt U aflat a lot
ffcla aa oaa aaaty algbwaya, . Wa
i tWoia ItrXnrXjeVTibKTtm
' Jab WUaaa, aa TUalatfaat, 4mjUtb
af bv
B to a gvatlrtaaa
waa'txattola fklaatllac mmJ otliinc
ataaaaaa , W ara ybnw I la aata bto
paMaaritj- v- ;
4arab M yar baa baJ a big raa ibto
aa4 ba drrea It, ...IT Dka la
aapar aba aaal aa fatrty a
t..rrtai-j.ii.- -
aaa raaUag fhb 0 ooabt-
loa a,uWbaL Im il aam af
aaa aaaaa Aaa tbia to aa witA bwtWa
aAbaaa T1 ir, n .-
' 'W aavatr,' arcrTtMnf. Baar caa
WQaa bay , faabioaaU gaoaW at gwI
tbry Aaow arbata toan!
aay.ba atber tilana arbtta thry
caa da 4 aa attl, bot wa bar aat
faaaj tlwaa, aaa faar taat wa batt aat
tbay aaartaa wteb aa. SaTUaaar.
taka Um blatf ' r '"
f lac" taJ tltnaiaa jtrt brcrauisg eery
faabJiMabM far aata aajt baaavMw T1m
ftpajr atyat aatvaiav -: -
m apraa ara asada wHk gwaa
aklrto ami law aatkai tlnTtbat aaltta,
alartj rmflbal. TWy aaabdb afegaatly
aitto Um arrratUag atyto af -raaVd
raaaa. 'Elarfc aflx It caaaHtw J Um
!M0rjUrat; apcuaav
bat alaaca b atarb ard artUla ialiat
ta aaa aaaaaaatt ara aaaally aaU
k4 Tbia aartaaaal af Um JnX
aaal to to ba a aaacral atbttto fbr ax
fhanga af fcbaa aeareratng any aad all
aaattara tbat atay ba kgitliaatrly db
aaaaat aaaaa lafaataa. FtoMtag to aaarti
aalJy bapoaaibto to aaaaar aarb eotua-
aaadMrt by-prtratc kitrr, v a4 tltia
aaaaa .af. raajataalraHaa ta aar aar
itoarpdalaiaal tba aaal
tratftaataarlaabtmytoaa-
rvcrtbrir aarrtoa.- W ranllaffT IarlU
aarybady tbat baa a aaattoa to aak. a
IMattoa to aaaaa, ar aarafcllag togrta
to aaattfliartrtoJxaOatirawait
JtavA-OwTatttos. Ifakayaa atork
Mliwtta a abdaaarajrtaada toaj
artraXM Hka tba pattara aa arat yaa.
WSCTaaaa-tlfa
ad ajatgbtly aaaaaa Bk yaar
aa aaa tor a tiaiHag diaav
bar furgraarfta aa
atataklrt vtoto atork
Taa caa gat a gaaa artirla fbr
ftoaalS era to f I W per yard, arraraV
tag b aaaiity. : It aUl taka fnartaaa
araaa, aad yards af Mag fbr trhaailng.
Maka ttoaata ta Um ftovtac atyto.
arttb natiltirw aaliraMlb, aad trtat
aba wato) aad Um itornaarttb frlaga.
. MaDIa H. A.r It to aaator to get rid
af blai by a Bat aVaiai tbaa by a pi
V.aaTa kaavagirit
ttortr btaax to grt
aadthri Wirdtotogrrt It
Xatbiag bat blab aad
warm aaaaara tafla-
ia iiiiw to ami i. If yaaD
araJa"roty af tbabJitrr yaa taat to aa
Lto Um ;fcUaar aba to a drrpty aaUttra
aHtb yaa ibat yaa aaaaa yaaB bava to
Mat to grt rbl af Maat aad ba
aArf NcatrtAg tbr toltar to
ttoat a to tait, yaa aaay vatoaJaaa aal-
aa tbat yaa art play
tytraioaac aad frrttiag Um poar
ryrr ki
tbiaga to bappaa
Um tad Udag.yaa kaaar ball gat ar
biapaaatoaaadtoaaya to fira:
Tfctotojaataaaayaafcaina.
Taraarra wtftt .libra (rvaa tba
aaaa aab aaad aUl atakaaaapv ba
trt baraiaa to auAr raoagb to' pay
yaa for yaar traatda, A aaat rhJaaary
aaadrawaaaaat af tba todtra toaaa tbto
rwd titroagfc tbe rhUaary with the
ajauAa." TaMaakbUMaaly Orrgoawwnd
to tor aaUad apaa far haw to atal 1 gnod
aaftaaaa. 'bea wa Irtw ea a farta We
atwaye aaade aar awa ana f
that WaaU atbarwtoa bare
Tbawgto aar
aaattoa, rale far, aaakiaa
- " .,w -.- i
m m . ,
" ' r n-arr laxTW -
toeeeeary "Tnrre
m -I .. . I
toar ahoaU ba rfirftiaaJ a very
v 1 glrto were
wrdrlra Um
anf aWw. MiW 1. m.
fie, and earr raH: orrr krtl and wale.
ai tbe paaaa with
ta aai
gtowa thraarb tbe
tbry waoli gala la
rbrUU
awaitto
aad waaJd aaaOy
tfa tov to ara yaand toiiea
al rated, palhed and totenertaal, bat
wa ataal'j torw toaar tbaaa totdthy. ex-
' UarOa U..' tTr raafl uaaitoabat
' VHtaaaar
rttaf Mana
aaaraitotaawl.
' Art yaa taaBy ta
bca yaa aay jroa. dual car a aanar
far ktoa? It
darply
aot artta to a to Bak laoalnaa, , Tba
gaailf aa ta taarthM to la baalaaaa la
a toar Ana la taat city. If yaa amily
vtoh ta taapfia Um vKk tba toadrr
paadoti, baa yoar wanoaay prcrogatlra.
aad tell biaa aa. , feV-aalMa
Una tbat afB aot aibnr a voaiaa to ua
tbatrata.' . " -.- ', '"
irt A taaaat araab ballarartn
tea to fifWa aVQan; aar ta? a
Ka. 9 atort caa ba. boogJUt b laalra.
Onaear bataaa viU aat raat tavaiaUMa.
IWy aa aa Babla ba Irak, aa4 aar
ivaDy inn itmwalrj tbaa tla beiVta,
Vkktt toiwt WLUUa artaJrcd, W
bar aat baa aaaajtaatoy. la feoM Um
ataaaa artlaa aaaaliia aaarbJar, bat arv
Hbjft&r prtarfplr vpoal ahJrb It varkr,
aa4teIiTa ttlaba cxraitoaU
M aaatbtrr- Wlraa aat think It bait
to Irt Ifrtla rblbtrra ' be cooflacd la
atbawLJ. A Jmliri.wM tiarhit aUl aat
kataraiHraa mil l y ilunly. If
yaa arad yaar trfyaf-ll to araanl,
ntak a bJWryLift wjtb Um faacbrt
UmI bar i4ay . tiatca tball ba laaaj aa4
fttat III. ' "Hi i " P.jrr-
. ... -' , '. ... y. ' "
'""A poultry faarlert arcI aui rxpart
tbattb atary arrwW af aatckaa aUT
ba aanra arailatUra tbaa tfaa'raanaoa
barnyard fcvbc bat a htrfh-loaa atlxtac
af tba diflerrat giadea af poultry to af
raat I ta i il la wamtiag aaa to all b aail
rignraf yaar faatbrwd atork. Wa ra-
gard tba black Spaabdi a ear af tba brat
vartrttoa, .Tba black IIaa4 toaUocx-
atUaat; aaa aa tbiab Ibi tati llnairf
aarb) af tarar arc Iraa abto to rataraaar'
prlng ralaa tbaa a bra created with thej
Tanaircr writoa; Vnra ft pay hrtail
dark Im Um akka af Ibrtr
hataarar' Wa baa tow aitoal aaata
va barr nUard a great biaay dark apoa
Um fana, aad Rgalarly pliicral tbrlr
fur a aaatbee af yaara, Tha
aaa aar aartbai
bdgVa cbaiarirriatlr cxpnradoa!
(bate baade off amx jaoajJtt,n aad ara
bad to aatob tba aai aaaaa raiy alawly
arttoy aaaM aViapltoH abuto ukaaf
cbkkraa. " Tbr IHubrrt Yrra a &Har.
paraaJaray, fbr Itoy "in i um tbaa
tbry cAaaa to." Tba ibiapn I ary to
get toafhera W-to aort aad aarr ffi'tii
b-aa lha ibbkaaa at llMf aia ktftoil far
Wbaa Um tblikaat ara
BMiader af Um fattaiiaa la a aadt todry,
YaawUtaaaagat liiliai atttawata
tbtoway. aad wa caaU aat today toU
aar aack bad ahtrkra fcaihrr pQtowa
aparb
OOMr lHttra' win W
aaxt
rr trnSn BaucM, Jaar SKt, m' i
JOa X X iWaaiMwW JfaaT-
aaa; yaa ara yrt kaaaa to aar by tvaav
tatloa Aad I caa aamrayoa that X aaa
wjnteail to kaaw tbat Uert to aar aawa-
W lartrar
M:KWw..'imgniV.it..FW ;
fVigbto aad prtrUeata toa wilbbaU
a I : ar- ab. - . i.
Aaaa tbaaa. I aaay ba raaaiatraJ aa ta.Tr" lMut lUat bera a bay
It ma. mmm mtHiSttm - w, i it a vi
Ijilcd,.avarwtoftorra.Mibr
toatt
af btair.trat aft atafbt tahla tbatr
rearh, ar tattital aad phytiraT rapacity
toatxaaapQaHtoaeqfaira. ' :
It atay araaa Irary aarprtoLaa that
tbto ton af tba fre and btatt af tba
back. ad baauatbd laUMpartaitaand
im ynfjiie aw
y aaa ttoilli t
towaacto they
.tea tba
tor tMaw, ante watokai
hta UM hart tba that aa- f1
ttwm. tor M
tart itai
nflnaa ttoitu
a tetMrttr wwrtbr t
a that tha an.
, raaar a bat ttia aaaa to tar
iaiaa k.l m.m
. . . . . , .
mm a aaoar aaam
af
tntaJrr reaaea. Ami, ta theater .rdarattoa aad flaw alaUatov wtoaadiwtfr, wa had wa'taate for rbaiieatM
aadaatoaral heafbeaa aad lamrbarleaa,
the atroagrr bare apprwad the weaker ?VTT'f3r.0,''?Vtl? wttriyto
aoea. If the weaker aara antnptIae)fI1.Af aaadr. wiU b- ytMj wtto. a
a.i.htnaIM. H.hi : bridal toar to Euivce. aa4 warn a -tbde-
tiaa petM eiahatrard amue lLmx la
rVriptar dnriag byirar rrbtarW aad
m.A iabtCaadAne tbe mAuUmM ftmmm
wbhJt at tiew. wetaeii bare beea baati
bark float that atraareateat and Btorel t 11tmi. &Vm tbe l aahUlato aratt
aad leiral 1TW to Wbtrb they aar'" UH- T Wati tbera
H ' - a a - 1 , 1 ' mm L m
dara ara, arrarat aaatbrri of yaar Xtwt
X lf".i. wure a arw
?CotrrHwrT, aawt aaa greatly tatiwMtf
to
u 1 m v..i- m'm Ma-alta tfm - -Si
toarleeaare In ttnrpaa, that I tv t naaj."' "M
J wmwiM i( r w iwuna J , lui
i me more eanweativ aaaa'
brartnC'M both af ta1aatluBa
aeeteif. Tarar, ptecre aravu aa rrai
My abert aad rrry wtiaeat W tbe-e to
aaaay I aaa UMraaabiy acouaiated with
alt teaaperaaar toateaarate la fJeagaa
tor twaaty yram part elliailia tt taw
tbia tiaaj, baring bee a ISaa af lettf
paraaca, aad at tog' pww alatdTitai hx
aad atalir af a riaboraawto LaOstv
SatdTeaaidMi
bw twa aia! laa a aatairiar af the
UtaUditdUlMI,I.U,U.l I
profaa to to WrQ puvtol la tbaaa aaai
tre. J pinto BJjarU towrite authlaar
of aa iaayuwtT rtamrarter, ar that wwald
aaaflbaaira ttt aay tbn-tiaa, at ara I lit
mt rraaaoaaUe arraoa. bit aaata ran
haJI bareibatd-pfrtat ta WTUa
immm
Uta totter
WMaeanriaaaatkabMtf rrrrtbetW tbaa aa aaany fatu, fanatica w Wnj now tor1"" wvrklag
Ua btrtryeawaarbt to toara, aad aMd-rapa, Jurtrr ady. ioiakiaw Idetaaeaaf the vt tbaa aatoag , thoae
"."7"r,'""",lJ.- f
IfjC-CiamtotWiaay ibtormi,
bfav RUabeth Odf fwaabia, aaa af
af tblt
totaa
af ator poiata of atratal
aa
aaoral raadaraa tbaa aay
la
I'aMad Mataa, waa aara ia
aa tba ilaalaa biU abaaa U
Vallry, abaat lurty liUa, a bnto aaal af
aorth, af tba rlty ac Alhaay, N-w York,
aa tba tAb af 'Narraibar tl. Ha
Afbar waa- fiaaial Ca4r. aa
aaaaaf toar abtfitMa. af
rraaroaa aaa aaata imu af aaarartar.
Margaart Urlajptaaa IWt. brr aMabar,
Kailuaa amr latruiarat
laa.i., a Mni. ataapnaaaiiag taa
rre at aa early are, bnaeful aroatiaia
S A lillWft ..MM AMit ! K - t
tba aataanlea biM tm brr ea
ladiratlng brr patrfhl. brrfn
arav sera araar mjattne, Kr or n(m
aad aalfed af rrorliy aal oppmaiuo.
Tba a.nuwLar traas tb aea of ia.
Htaatoa, abawa tbat family Butt tart ad
brr at aa raify aay ta naaar Um
athttlra raiua aad akttua af wiiiaaa la
aorlftr v and awlataA B adurata aad
eaaniy her fur Um gnat work af bar lift
to wiu tba rJrrailua aad cMtnripattoa
af brr atx. . ., - .
"1 wan, aba art "about toa yaarauld.
a bra ary aajy bratbra wtw had J a
padaatedat laioa UJlrgr wiut Itifh
toNtnra, raaM booM to dia. Jiaaaaaiy
fatbrr'a prhto aad oy. II waa aaaily
awa that, wbito aty tkilmt aaa kutd to
to til, tba au aoa aMlwl a Uravr f-Ura
la bbattiraaalfa.t tlwui
rnMiaU bow traJcriy be walrbad br
boy la tbat tkkarM; bt J aigbt
aad wiped tba traat Imra bM area, aa be
abtwty aalkrl npaad tbMtralbaball; and
bow, whea tba bM aad atoateut raaM I
aad all m oiK-nf to the rhaatber af
death, he knelt and prtrrU -lor eomtmx
uprrt.
1 . waft rvinrai brr.
going lata tbr tarer, dark parlor to kk '
at aty brotlwrt mrj-r, tiwl flrvUni atya
ht brr there, pato aad iaiBrrite. Mttlnc
ta a great arattrbarr by bK.le. . t'ot a
uatraty laiber bwt ba ivjfic ar
At taat 1 ttowtr apfroarbed hlaa
aadrttnaed apaa nto tare. Me nnrjMa
Tarariy par bto ana abaat ate, and, with,.
trauatr agataat hit bratlne;
bautt at art a
rhlaklaa 0m w rack af aU
bit bapea in tbe baa of hit draraoo, aad
I fairy feefiag tbe awful tt1 death had
aawte. ' At bmrth, ha beared a aVrn aljcb
.a LI am m.. r w..
were a tmrr thea IwfOhraborjafcli
I, aad will da all that bit bmther 4M." i
TJay aad aiLt XHxabrtb parpaBXeal
her ad nd with the prablaaa af Wjlaaa.
Sh thought II cmiattlad ta toaraiag aaal
eauraga. Kba therraaa toad I la at aily
Greek aad kara boar to ait aaaaa borta.
Beaatiairly Um aaal aaay, taiiiii
to tba deatb af bar bna baa. aiar
repaired to tbaMadr of Tfn 'lyturlaa
pattur, IteT.tanwi lltata, k aadat raani
to take toaaina troat bita ia tireak. and
to trara to maaat aad rtitt a horar.
At length, I raterad Um aeadraty,
and, la a ttai toalnty.af Imra, tt I
yatbenaatMt, laiia, ami Otevk. A
for aaa and rot It. How wall I
bar bit Joy aa I rwe4ad that arUe !
Tbera waa ao aWUng. af aailUibta. rittaW
ry. ar tnurap mi aty r-rti tai
auraay feeiiBg of
aauaaw
alaf toyboaor'la peai'Maua
ptrauaa aa i at Mai la tba
UM day af cxhibitaMk.
tbaaabt
abMM occapled Bay auiikl. . KSw," aaal I.
tr-wta
Ataxia i
aa mm 1 an 1 n 1.1 i .I
I haateard home, ratbed tola bat adb
I haateaa
tokltha.
told Um .new timrk Trait man 1 4wbicb
waa aty prlar on bia top, and taElaiaanl,
There, 1 aara got UfHt toak Um
book, baked throagJi tt, aakrd aaaaaaar
qaeauooa aaaat um c.
aad tiM apactatota, apptatad. b
ptoaanL baadwi tba boa, bark to
aad, wbaa I waa arbiag to baaa
aar aoatctbina abk-b woubl aboar
ler wtmioa aaa, time Btaea IDt tof
brad, acd toJaMd wiU a aiab, Ab,
"J pfc-aaUla,
room. Bang tba book
aaa wept 1
t tear af binerBtw.-;
To bar aurraw tba faand tlavt
Oabft at rhantwUdr '
agaiaat bar, aad alaa aU tb aataabetoaf
her aafurtaaaia tax; It waa tha wQt af
her parraU that bar ia b aiir MttUea
tlaauld ba raatplatad a blra, WlUaaft
i raaapanoq to atra. aaaart
Sratiaary ia Troy, thea the
epiaee Inr tboe yjaaag toi4ita
reata t
aurartlrr
, tacaetni ag aua aufaeftoatyt
j'r - t - fc : int
tuiag aua auBvdMiy ta aaatety.
rarr aaaKtv
taatact.rMBmkinaaf tor tail xpa-
latlMtarlMottax. "Mlatrattnnr
wag aa tana wnaa watra a pray um
I to atTa aty danxhtera, It to a giraf a
Taaty danchtara. It to a gtrlf aratl- J
aa tbe ttt nan toeat there
V
Or the taaat daaanr af bar taraa tofe't
I rrae. - . -
I Ia KuabeOt ,waa attrrli to
II m I ! y..tiM m. mmm.
arqwieeu coaaajeraow rratiauoa tt tt
t bMMtd a ateaaurr of taa Warlafa Aatl-
r-mati r.
irJr T"wr t-Mteaa. to Urroeajre ai any rti v
t ptaia af UU, aad Waa aaa af tha few ! Ia her totter f fa
to retford bia ote, la adatit tha BManea
Tn fiaa.1 aai in. in. to ita
I ,71 7 " 'V
" V. toto. a Weaa
ltirfcaa Canrerotoa
at
i4iieaiit
of
MCI
towTi
liak - -- '-- raalrarr ai Ihr
i
advhea mi her lady frtottW, totrtitoi'iilTTanta. barrf
aadaharatoiyaaetoarafajataaVaatd
,rarriad UUMgh tha Aitowiafr awad a-
Una:
-Thal tt bttbettutjaf tbawtaaaa of
tbia auaatry to aaata.a theaaarirea
thetr taerrd right to tbe clertia fraa-
rhtot. . .' ;
Tbia Waa ertnuatr'araaie.t, the
rafr rarffwl tbe ratnrrfny ttltrta
the anrUt, rtelt, and n tirf-oa uu.t:ii,at
af aT-aaa." Etra H Mm. MoU bm.!
aarOhrt to oWaa.V Mr. Muri,. baa.
aa raab ta art
At axitd havr rrea. rf)-ted, tM ra
fraarhlatMrat, rwlniVq rTtlted the
enoternrtanua mirth af the torai aad iu
S readrrt, UM pOTJK tbirer -Wit tlw raa
try. The peat4a rerark.1
fantnet lb ralturt aatf IhoM, thazht- to rmr. Thetr art iKooaaivto an t thatt
Jfat and prartl.-at la the taad-whe ertf afaat wRk prtaerly tmuaan aba aarrr
? tha to. .- ban laaantlna. u a.Ml.hr T kaatw a ajneneafa reara. There i It
I aaaiiirr(Ba rrtujcrroBtr rraJj Paar
for tor
ww ajoratai. toyaaa, a4 rat:
aUaO. aaU auaj t tba Arra af
abUitUaLkraarthaiaLt Lh- ITT
J U k. t J .rf.laaa.aaMtoa"MT
tarbanatat aad antaryrtHnaa'a arrrtrri
ia tba raaar ofa i n'r pallttaal aoftaa-'
ia to lai ia! la pan Malar aaa taat af anvf
rartal Ubarty la ararrat Hn i intlia
baarpaiad a torge faaillr of rhrt trro
s 071 . aaw are. flat-MWHWH itMnNMt m aia.l.w
aad aaarUMaraaaaaaat,
that tba faauty aad boot af tbto grrat
woanaa out m wuttet ue areaont of the
h,,,, pKtte tohar prrfwaawl by tba
la fjOLbtattiUatoa aaada iha ao-
aarararat roitr? ia tar rauara or eou-i
pnw mrnmm mi'iaitij,
a -aaa toi ailti toar Um
baaaty aad graadaar a Um aaw ara
aaral wba-n ktu aitbia iu rvaerouai
raibrar tba ebrratlnB aad " ''r T
Hiv ar hu ua nvaiaa rara win t'Jii
aad by laairectioa. tbaiailinirtataal uft f
Um aatua batiMa faatUy. iwut tbat
MUt Aatboey aat ttie artlTc vara-
- - man.. :.u.
to aifU aad la atrnUl and 1 laaiad f
cbaraKtartaiMM, tbry are vbrtuiafy - tbef -
f a yaara avw a vaaw aa wvurr. aaaaa araaway aaj ftrcraaj WAWD
liaed morttftatr a furre ahkh. fur tiaJraa tb alitor
atparriy' far rxeUiag Jtoiai Ita aadL "tf an, f'raak; tat itally I
katfaag aa a wMtaal laaui ry aad art- fyoa bad bwd take N to tbe tallur.'
uuua ttoat mm aaqat taa mail a. taa
otlwr, to truly bluu. .'
xtanioa eu aa tmiiVnarTT" Tarr
aam rtra aua -
aiina Ctraltiea well arreaMad, tad F
antotanttoi alnnwral fraaar
rirlaa bar aaaaoally btrea am
ttrmtm iniiw wwwnmb 1 uwvrtlttatHManf aiWm.'nii..
rkrfely -wHk wJl tba fratialoe thai , "Iula Uup! It duet acaaa to at
aa aa aaaka aa a -hwaiv anaa ' If rm. ' fhrt xnir araa vaa i rn a mar an
iff ii urtw too aenarat nujer-t ai wt
l Biaa rutnu aou taa apeetai truua at
Wotaaa'r IWttk-tJ emaarirathat with
rlearataa -af ttal.aimt,-iwriiiat vt'
aatt lagaal aailambM fmni'
ratabliabed. prvaaiara, with Biaaruliaa
pawxx otwilivittaauina
bnan ut tea, wrfl arteatbd
brrauaner
ta -atraltar
tia tbeTlnr to taakr
L'atoad "'Hit
tail ft a aa
aaaJtyafbtreaara brfor waaiaa, taffraTt
aad other. eaaTeattotor and trUUtiv
baiira la behalf af waetaafa potitlral
tier
tarbtbatt are Aatoaad aradaxUnaa. 1
aeaaralrr txhtial . tba Iwaurhea af
the aatatfcia avna trka-a tbry treati
If ia nraalaa to aataaa lha atoa bunt-
area, atartgfatly aad atttartjre raaver-Tj, Trmak llarvoa waa auai the world
tBtinaaniitt ia lha etmntrr. " Bt faaarfraftoa real drtrer. Ha aaada aarthlaaT
abate iMtafthd aa far auperior e tba to4ttoAwaaa tbrmack a battda taara to
Mian htaaaatat aaaar. , a ail ia uehtoewm braait. .Atarrfaad itka
paataaatoa afaaay af tba .taaiarl abto
rbarartorittira tbat imifurted to Matoat
Ktort brr ettaraalwa; eoarrraUiooai '
Mrer.i- " -. ' h, -4
Maa Maatoa'a gnat raattatjpa ia i
aaa la IWi, ta wkkv-a aha aocarod 1
nnaaaaij rotre r UMfuuiuni
1 ea-
af thai
trj aarumi tut tar uia a am aoit 1
aad aerer-te be awgiatra eaataJxa ta t
Aa a kirety. iatrraii live aad affia-tla
writer Mre, hUBtoatokra aTilgtrBn
TTanrBurakrat or rntr wwtuea
tojawy waa ymimUy eme
agfttfarf editxrttl tabart aa tba A'reafarii
wtn
K2tot
tba rdauarta i
Mra,
llantua to capable
af aeruag tbe lart
ttldt wrinar to damre than
ttelf aiaihurtaa far iwaara
la the
KltTh4.linBTeMiBWal HiaUirV ia Kaw
York, la the tatuma of l'.. Of courar
ha eatertalard a aba that tha wnak!
wf VWaTvV wMart VaftHtWal aw)(MfBfeBtff 0 Iwaa4
af wi rt I eg aWpaaur aalaataad
to a btaltbfat aad re-
furatatory tailaenr. II rr atotta la tbat
eaaTaae. aad wbkrb prefty fatly IHaf
tralea are aafltlrat attona, waak'-free '
Traa lnaa.
r'taa mm aaa rreeT
Trade.1" Ia epeaklatT af tort, raaaaa,Maa to lira
the New York llrraJJ Irvi hAilly aadd t i
rrcaaatm, aema bwtr, or aae 1
aaal amaarlubntiali. to the ,
td
awaya aaalutadaa aad aarriat theatapaa
me rwrrewt aer eeaeiwat wm. ; ,
Mra. Htaatoa wtn aona ba anamac tat,
aattttoa awr '
Um rarreat af her rear root win.
rtmarkauto af lirlag woaarav ;
DriTW intra rrtxa nrrtraajt.
Taa prtarfpal eeaadp tat aorbd Hrcbra ta
Bnaiklya. f Jf. YV to the attrraTted
wWb af a ToOnr atarrled wmrnaa ta
that ettf. Tbe baabaad toa anndrratotr
f weattby atao. aaad atandl aar bad
t lepotatwat, bet rxtirntrTr errwatnr ta
rertaia dirrHhana. o serranta were
mff i fit ff tkka .MWfliiM.I ..hk
aiaiaa, iroatry nrramr
i dHrtattrd
rarraobingaadf
ami rtoarinr f
roartoVd ebel
r;wrMMaiaiai
wnrkrag, prrpartoa; tneato
'theot. awar. that the r
f wtwrld rrpKre the tntabrt, an! ha Tea
I that the bad aa bait to and with
aerk a arot where fbrar''werr an dlabat
to twi Tha rA-tnl wrlih whlrh ahr
anemptedto thont Ivrtaali tarojt tbe
heart war rrblratly a arw wea," to
her aantb, fnr the ralt Wae a tlljrM
wxattal l the left aH. raofttn mani
I . , . i . . V- - -
i paitf, rv pt im neana
fbtnrerrMMv. ' The nut of the ho w a to
Ukrfy to rrMyfiner uta arerdaa to are-
arroat tba flaoa. i Atoaaaaf ilaiiaaaalailtaa taaaht raal alaaraed a AnUar, brr baar baada weald
rawaaldiairdrrly rteaieauaf that bwly. , latorriac. : :e rJ ;f, yH -
liMitl ' Tbrra to ta addittoa to bar ae rafat.1 ba the matter ataad wbea toa aaktd
, barrfna. rtaea tba attair, mgared ttqaat aettiac aad with aaaaa tat aar
prtettt bUaarkrer., an. aunv-ieal lag bad all ibiaaw aVaat by. Iba tiaat
omorr the rVaxaratir marrtlnerr.I tbat Iraa eaaae to with bM. raft pa at
eoai
berpto
aniiMair inatni nr aia
into a ,
mere hoowhoM Jrw1re. : ... . ' '
- i... . . r;"" .-.t.
UTTOl JHTOia aXTB aumwi
rtulwer Myt pneerty to cJ r aa kira ia I halt af towt waaMjrt ahaaia a a aaa
nine eaan aai af toa. toadb atra wilb'af tbeefhowaa tototov they weald
lunaa na .w w-mai tf Itra aetot ftuea an aaaa of ttoar aara.
ateana tha a athrra attb $-n ,Tbe-rta.
tea It the rhber auaa hat tniaia,uua. rk
r.. . in. lamna ta to.a a rear.
fi.rKaiif.NfMira hWinf duaard
antati.lr4 tokiaaarawUreaaaax
X aaaa wha earoa a dwllar a daj aadM
a awiiar a a
dara annli iA'4. to u4m
bantoat af
th tan. Wre V tenrar wtaa aara
. i. t.iu rv.L- i,r
aa 1 1 1 umi iKU mk mm-m 'w v r ,
wt are naaa iaa.
MaMaaaaaataaarii !t'
ana , v.. m tj
1 -4 artk t iW Wlr
J "
I Tn n a i a a mamiaajaj
Irmasaa mm Mm hum
T ' Aa4 Man aaaa ta Wura,
tmt er a ett tbr atary lb ii'ati
Atattartaciba
torrTMM rrrr.M a4 .
OattWald aarkata mo tbr f
t
lu tiror aaJ tm iha urf kM
a aajir il all an ihi
w
ere.' liralr, I
yaw-waabt pat
traaattiag
tbiuk
-Taka ft to a toiler 1 -iW CTtaraat
bat tbata a baaa ara.- May, tharr't
ami Iti ailMMl.a naiatb la Im itraaa mmtt
brafcraaiaaav,.
Tir XiaatW Tark,
w watt 1, rsAjaria avaos. s
aaaiaaa aar raat;
baMdlaadf WI aappnar he Wautl, bat I draft toa
auoal furfaaaf leaaaaitto-aay Wattor to-twry
ivl awXirt Iftalfal. aa yoa kaaaa haw ba kept aat
utr tailor wouki raanre a amiar
- WI aapc
aiwaya aaaaa iiiaa i tteu, ya awaa
-W4I. .baar aaaay aa
I upttuat,taadaiitfyamarBB
, "1 wiii try aad ftad Unit. , , f laa iave avrnri arr uoiLr io-iior; ami-
-'Try ! Juet let hint aivall! rwULdaMh thp ba rkared tweatr. Tet to
hJni r-af-rtSthea hb tonra.' - aa yaa aaa A4tor, I awrka toa bawra
. aarC .aa tuarti, t-aaiaa. aW- a laajrwar raat. aatl taaamjraarjbrraltaat. .
"Oh, ao, -raak,rdW botnwaa tet!jr-4af arrkaaaf
aaakaafata; bat ITa a toaar jab, aa ' aty liaa, aawi to tatdlr aaaHarl aaar alar
ate 1 tat aat a-ed to; al wiU aay 4in-! f ha boaki be ear fltetrtuts
aar to fcrt, aad
baby, aad iraalng, lto
r I caa ret tt doaaT But
iMit irt hAar
I B do aty, beat.- -1 " " " f ;
a that Mated I
aat
aad wtfa af
teaehtant aaoatto ataaaiiaar. 1
,bim li m antr ba waa aa fraak. aad a uto.
al aa bnae-t aad aprigbt la all btodeaK
int?a with hta raaaaaaartvUawaa wall
wtoratod far a baaaaaaa aaaac II tad la
taatoty. ba aib wp bto aai ad that be
euukl aapport a wife, aad aecordiag to
uia rrrtimlae. tart awnrtaiat; to
Yea. to br aara be rwakL
: Tbera
af MM aaaattaia daltoat a waak fug liar, aaa dnltora
aatrrtaeaait-i weak ba wathtaa aad. then aaartrra
aua aiiMeajaaeniwraote rr t
tie, to tor errata
t" - "ily liene
.raat ap bia
' 1. .. . t.
ir.to
yearly
V ftllLlW tB fTMttawawB
idatm
Mttto tbaaa f. :'-i.4 - fc t- ,mm.
H ba araUed to Uaaia rarayth la ba
hit alte and be war aooa ta pnaaiialoa
witrr: f ;
Wark af aiipMrUaay a wife waa begaa ia
ram aai, TUe Bra luoataraM two baa-
died dtdlara a year, aad Were prettily
furabdMA Idxato 17
dWalMraraedatbaUraatrtWTbaaaiaa
tt waa lilfWkavnnir.ajtU raak. ba
breaght booM tererat dry Baada ctorka
aa day kaareTt. at jar Mm a-waak.
WU1, with all thbb . waaid toU
aniaaintaBeea aow mm awa it
a wtib.
lto awear waa id aar a laaaat to
ts that mm tt waa waa waa tartar; au
tbaaa expreaea, aad that If ha bad ae
to airnd bto raat.
a deep afrb after be waa 1
Tha mat waa af aawaoMath,
pa,liliiig garatn
" weaiuig 1 oaf.
abrfc
aar to taaa, the
wara mtT, ta aaa tbera Waa aaarty-
day'awork. hue aat aowa to the roat
w hearty gad a-tUdttoraataad to
anaarat U bad to ba told
a to
to diaarr ar hawb tba. babe.
hoara WTre a war, aixt tlmagh aiw aTUI aU
aba peaalbry t anld, the tob waa Mill aav
ttotM at aaaataartv '
Walter rttod la ia m i a Hy. Ha leaked
pair. aat bia ryea were diaa. hbe tbaa
rraMmliered t'raak'a wwrda, lrt biaa
tqaall." aad V biaa erf Par half aa
baar aa aaaaar fMa, aaw towaartodbar
ta bear bar asrliaa err for lto
Trartawamia her ryeaaa aha thaarbt
of her hard daya Work, aad tbe waat
af anieeeiattoa af toe tohar-. - he k
aha waa Baa law bia abt aaal
aa wall aa art.)
think of tbe toil atoa bad pa wpaa H.
"AnJ what IfbeduarV the ateaUUy
aaki; T than ia My ova aptrrt kaaw ail
I Bat tAaaie waa Mrtaar toarted aa wrH
- - t x . i i i i. .
.mm mtag anu inuni. rt aa; jaaa r
I her dLawmteat, aad liaraait mm rtrrfmi
t aapaattM. Thea aae wamea tawaaajca
, '
4lz
'fraraMtiawrr- - - j.
t w o.
J riartraa
jAAtheln n tog na liti t, fit ba
I Lioto waa toUag W Uarait frata
' UM area. aaf Um yoang
I tea tba eeep wa-h af pato tba
UyeMlNrtaaiaaptoebaraj
r ' he aakl i4a-ajrtl T-
ata It It ararn: wbrw waa
a Wb
I heJ-wrrnHrtaOTW Talad aty raat
eaat to aay BaJtoe, pay pAaa a Adtor. aad
twaadrie to a h i, aad aw aay rrara-
bliag. ,ewatertotoraiwbeaalritow
11 rr t, r'Uier."
. ....
turd iritU
ktow.blliig nramuJadttaaatoa4pt'
aer weary aaaaaaaa. . -i. -
wark aad aara. -riba aaabl '
au raduia hi bazaar. aUbouaw half
ptayrul. Bar baauiy art Um Maralt aa
UmI
bom iata btara. . tier
at, fktw bMur. tboacb aha waa or-eidr
ad wraagfuirr- bart ta brr frrtlRea.
Her aeart gamat aa tat aata
llae Walter aaleea I a hie aba artaaity
4mmi aba bathed brr eyre ami raaM out.
wadMdkV
dUbra7aaJatraa agata
toThr ra
Traik
towraavrx2'rJL'T '1 11!!
at wau-mag Ixr trying nn
tolkadtjUbl
tva tbat rrary tarn aaald ba the
At win aVturk the bad art that taat
lira. Tba
apwSTMuTZ abala af
The re" rnnL'Thatr aarndrd "War
raal tteaaagbly. I gweaa It trill ba
Kaaar yaar aarav . 4 .-t- -
-tJuitaaK-W waaa'tU? laaaar tbaa
I tbaMurtU, taid ba. depreratiturfy. .
"Haw aaach clear rath havryoaa
today. PYaakr arkad Uaafr, la a '
atwaeat aiaMUr . erti i'-'
1 WtotdDjaaaxtdtoMttM4forr
waa bto aaewer.
" Tim lay awa aaUadartlMi: rrrtalaly I
atoadd feet aa toteraat ta aH af yaafi. af-
falaa.":- . ., 4 a" v.
"Wall. I think Um abap baa atoand
twenty doTUra.
Haw asarb dn yoa rttomt : yaar 'awa
arr-kwa warthr -ri r-r
"wt iaae tbaa Ave ihtllata a day." ,m
llow many boaiado yoa labor Tta
Tra la tbe k-fcal tiwaaow aniayt. ' I -dua't
genarairy wark tbat toaaf. : Hat
what are ail tbaaa aai Utaa farf"
wlto. Wa rx pact to lira tha Ret of aar
Urea together, aad If there to hamaoay
to aar atarrltge rtrartaa, there aria be
.tieaaati rift-hi.. Yoa aaay aall ate dar-
r"
to arafrrciato aaTUUug jrotj eaa 4a,
t oaaaer aad eupuet, atat atakii
year
it
taee aaa that daHar.-l haeabad to bar
MTOIH'T,,,wrt'
"haV ; ' " - "
"I baaav toaaatot af tka. J
I kaaw yaa bad aa. Fraak, aa I ttoe-
Ij furrite yea. but I matt., laabat that
WreaAer I toay be allown.1 ta ba any
lataee 01 waat wwra 1 1
auraatf
illiaar toaa at date.1
Frank felt tbe furra of her Word bad.
aai tlltat -
'Oaa thing atore, rraak. I waa- to
aay while I aaa aboot It, tbatd abm't.
waat to braf yaa talking &uaaf twfnrt
In Tvr wifrl wiiaatto aqpyte4
aad aa taaktogaaar toy aaoka rbal fba
proata of tay labor aawartt-to Ara.dab
lan a week; aad the boaat af ytl
BiTtrtfivt thetatT Iwnlibw. Tlea"T"
TBTTartl
wi ait iwt tiira wart ana mj want.
All that aavlaa baa cane lato roaa taai-
iiii ii-. uiwuaAra Jr Maawst.
tal. to ba lata t ad, ami to beta yaa aaaka .
lyaur tweatr Mlera a day. Owt of that
Jcaaaat tha Ir dollara yaa rail tbe worth
tt TlatF,wfcpT VW WfcMv I
t ilkr-a WLt a
with aaaa-rttoaba aiarbUg I
j eyta to aata yaa aaa doiiaty ia aMnittag-
wbtvh. wbea doae.
WOUMI :
aot wetl for the aatoont of yoar tea hourV
"Yew are atokJag aa a praUy attwag
rave agaiaat aat, ataxia. , - ,. .
wKo, f rank, anf a raar agaiaat yaa j I
roabt aot aa that ; bat I .aaa aUtiaa;
tocto. Oaa thiag aaartd aara aara "
at, warto tbraa aaMMtoeaaapfer, aad ,
yaa bate barm entirety bur. aot, area
parking the eradU wbirh. I hare brew r " "
otrtreJ todabarraAoarw ttoata. '
- "Liaatr. daat aat aaa I tor ward, aad -..c;,..
m aeeer da aa aaain," arid raal
Meiatring froaa him chair, to fog um rra-
nr, where the hoy aae aeatanc
".oa
toUT aerer arenl autr roat,
. v" k. ft I Mina...
to tba etwOaa. ymij tlaa'l
tolt aae tea boara work caa
i be mat la
flea tofawtea, aar aak ar to let tbe b
dry-
aqaaHafala.
Tbey Maayid to kiaa bia bUr. aaay rbaek.
bat aaade a mlataka, aad kUaed rarh
atber, while Fraak wneprred:
Htod bona yaa, lAaxto, I aeaer ttoyt
mm tliU la I .a'fa It lt
by, aad r raak
a ; ,"T'irrT" " '
- fa HTac Joaanta a LwituiTf
rtLljro. Trte Irw Tark Aattf af
Chat ai tea r Ottawa tott, aad aaaajrar iu
aaaittoa ba adraactag law pti pMiil ia
that aa atart grttiag; to, tVfeaaiMe
i rtrrtt that aarvTcrd la rsrhaaea lkr
TWaaaarhing rarsaMev where both partial
agrea to Um fjaaaaa
aa that aaa aarty
aaore at aat baa; aad Ibat to aid. la aar
Jatxatrat, a torHiaaate ratting. Ma tnel
proei, ar a traae i aauia tta a ana prtajrt-
I proacaart af nlto-to Iba
aaiailingM
igwraaf argiutaatr ta iatat.
A aaaa a be firaia a pana fa the Mfart
baa ao rirtofet tiaiab to It; aa haa
gtoaa aeahaag far it; b baa datMtMtb-
iaar La arualra a Mula ta it. Ill
raal H la bto parket. ba ia dieboueatly
nenfltlnw tr tbe ml--taae af Iu proper
r . - - - im
Ittreaabeaiit i i I mi) HI i a tot
the aealiaa aad toaanta ttoaf. ta a
aiiato aU they atigbt rhaaor ta drop.
n-tta artar apaa errrytMaZ af fhrira .
arhkrA ba eeuid taaa artrhnal WMklnr
bbwartr laarriatda- to lha tow I Mow'
a paraait. waubt
little arte to diMrar thetr attentha, pad
bring aanra gala to hie rreedf flnawra.
VaMlr VlaW llwwTW 'VArtCtT aMr4aTtTt'
aarahr taa to II TbaaAdrip -atoerr
the aaaaat af tbaaa apafratora, k
rnrax rTx-raar f.-TW varret'
riiareaba;tbei
aAad braariita: tba try
btoriag raiaa; iba piae
rliaaa to tha l
aad cednrreaaala rreaa and fadelrM aaabtr
Katoratoaabaa aad
toaatlnd to ate. aad grateful to theaoari,
wilt, ta the eUrkeat boar af fate. Mill
twtar tta totafrila araarl tha eramMiag
Mnia .1.1 '!!.
i tmrj, run, inn K, in ana mt mm
toxbftoarbBiltWetaylaew told that a i
I beiag tokad to aaata aaa, aa at aaal aa
taMiday.iwojnriUj arplMd TlM toty
I r
XV , .