Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, November 05, 1853, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r&
OREGON SPECTATOR.
p I nri.rir r.MTn.
Vf)l. .
OHlkn,
iMtal
TIE OllMiU. M'M-IAIWK., waaBjaB wiwii, mi. a t-Hliftiai Tfta Mil
vr.,k..grMMt.yia itotaMof im -ci Miiiwyfcttn
a ..,.,, ...tr.r... Jij., iWi-hyw..,,.. n.UaataMtl CJ-aaa J TWA
.annata w mi.u, aaa.t. ..i, in f .Sa-i I km ptpaf tf TWttday, Ikt git-. Ik. MlofWmntl af t aaaal-M
M -H MMM kid lM I Ik ttWt MKI a. - -
run mumtri- mutrc J. .'tr.i.iIl4, JJ..trL' .".r"? !
".T"n. !S -tJi.WM lr7Mak-jB.IU.bH. Tto&iEuMyli """Wlf""
' il I. ti-d. tad la Ml.lt Miff TW fcUMtag ikMn wat, Uut M
... ...... an 1 1. la aallfc..M Ika II. aaiaaad a .. a '
taapiiu.-... - . aiM i''"1 -. "' ":' I I'Maa-Mito ia.Ma.fik. wat.
- i I' C ' It...-! mi My m'' kr1' lUgaUta,
' " i-. '"-".iktlbMiU da rlkapaiaMa aW.a.. ,lait.r
ETaS-,.. -,,-, ,i. ' Ufcl ""a1 r K"""- .l.A.r
A.J.J -. - -, -ata. rM . a.i pt.d , .j,,. a,, afapUai
aaaal-iato wra. w.. aa. -a wlaMtftaMMiMir HWjtM hk aiiM.t ik.w.1 i ,,( m.a aaltT,
f wU a uu, .. .- ..-,) mmIi pawrra. Ill tutriWd rH lr t. uy-afniJI la.a fat Uur4l U
- , rtftif.UJy m4 AM aWaaai. ta Na .iiimhu, ! !! ukara f it.ly M.
POUTHI. I Tt. II HU wkM Md baaa I pal IMt (UfMtaf
aaaal aapMrMM af partial . u KWiat f all aMaan aVaailj ky
mini miiTH. - - ... - - --- "-
""- .'nwijaaaytCTj.MM, i MMaiMiaBMtaa MBMUawwi lallpaaaaaawa)
OKWiPN Cm; (0RB05 TJUUT0Y) BATUJIDAT, KOVJMWtR 6, isu.
T.
MX Mi
It
E
-'-- -
Tcrr.Ti'i f ..
aa- mw mni a i
-MatlM itntil tMMti mtvl, av
H ! mM"I ,! Irtbwal
V H Wb
Til fart tk aM f Mt,
It ft MM fM
Tl fW - k Wnk Imm-,
Tw i fwMt .
It M Im tv Dim
1m ! I VMM I tfr-W
Itka iiUWmMm'
TWj limMtolkfJ
TW I mk t4 k fcaaw
MU In
Tm..
1Mb
it h
U kftl
WaMt fJ ftJH fl tt
WftJ ft. n 1M .Jtaft.
TW t . 414.
W alf . .
Atf lM H . b LJi.)ift
1 Ik. ... j mm M. .
LMaW t M N (4 -
iUlkWMialUw
M pjv aaavM avatr aM ajteaa aal
Mltwftf H)aaUkvaiia
ffrai fl, wmI taU it It aHg a-M aT
fta laarlff Ml aart W rttai la trim
a4lataalalM) atraajl rto. Am
faifftfci 1 ;. ,
wkAitMaMMMr itM MfalMr,ftJ
lUl(MWIwtaiM(llakaiflai4.MlUa
ifiMtl twi laM tat aHMr
Uf tlnaiT aM alf laW lW
m U aaarr. W W km mmm
nMNlmaaMirtiTfi(t o Kit mUi a. far 11 . M ja5alak-ra)aaWaila
i WlWtt ha fak TV rtaJ lUtf ! pf arta. atwa iHM m w wiaatra.
awd ia.uk. 4a. alil.lllaM baT aAl Mftftt l a. -.a. a.lt l--lt--.- Lu I. .C I AaaBaW aiamk llMlft,at Ml Maial
IuimI AM".feja bfMMMpJ M lU n - .a - 1. .. . litM tiailf, im H I a4 aMnl aai
r- -. .. " " - f ---- - -- ---- .- . . JtX-
iMiitUUii4 uitn. kMl in i..iLiftHihJJftMttiAMM. iy Mil f aieaail mm aw naia a) wr
tW U-a inaj fr U.g bi iligMJ ' , (MM i yiWil m wfaaaiic!
i)w. mnaRi wrtr wmm wMtr
II MINIMI MV1 wvar IMNIM fUMMM ir.
rrliM Wi4i W nU Mag wWi f. lapiwiiwJiliai rfi U.rlin
' tU mim rijti, TUUUtUMWr MaMaalfa4iaM w aa4lMrtt.it
! -! ihmiW rw ikmjHn m JrawaMMNtita cf(Uiait,
lk-J utWrMMigM iWjUia) J' It. BtaaaTtW
i ., few ) fn4vai fMUf .oaaraaaa tfaaa.
, tvit 4 Wt ialNUt 4rf, I . IKpmm tvtag a? iW pcfU at
I I...I..u.al ----- liftt I --'--' tjU. AaJ 1 -t
IVHtiailBBajia a'iiiii aaai . a m i . ay -w faaaaaa. aaaaa) j ai a aaaaaaj ivt..v. . -
a4 a Ua4la Cat l.raaaf. latanl aawll I (na.
13. iwaaaataaHiNy at rwaa
lagial.l.raa, at.., tW IMtt
'- - v. i. uaa
W nM((-OMa fa i-l mi iM
MlniwMMNrMljt.
aWAaaB MM aW aMMalftjaMialAalAff &
' '
paaja) M var alvm aaaaW.
al MtaTMa mm mmt, mmmmi mU
mm amwa waa aaaaai aj aa
- r--- -
wa) a aaaaK aay a ai k
Aaaal akWT Tb aaaUlaU M
i - ' - -w -.-- ..k la Lm
aa Ht aa. hni, arv . av . m .p.
fctfl. M If Iftj mt ajMMM MMMy
ftiiWiW iwIm kb him.
yhtBmttmThSU. TmmtMtmtm
l tmmttmmmmmmmrmmmmr
ttmmimnUmtJim
aaa. 11 aw Bbbjmit waan-waaar
aatli" m .anilU Hm," Mf Ulr h
kfMM4 MWfrT'MiMr ftHi.HI. Mt
Braaaaai aaiaiwi i.. .w ....j..
St. atflAtftW ajfc'fcaSTRT'aiaa
kaU ln.ajir.alt ftW mmt. TW.
Uak tiiin.linai, 4 MBM-tap wna,
(it Wf . MaajM. A.
aan u aW liaa IM HfUf ftmteMf UkM
MtI.WtIMu4 Mlf (MlMM,
CmKu M Mi IM MM. TM Mt
i. wt mt fcir. Mrr
IMMIlto II. HI. I Ml
tialkir Ml
IMt rlattata.
i'aatt u
'f
aluila.
tacit l
Uaaaof
i.. .
Mt4W
Ittll.l I
r.lln..
Uivt l. i
A ftl!.HA,
U tH. W .
l-i. .
;',. i
r4ilir i
MM. fll .
tVMt liiva.
IM(
f.Mllt .
liai.kli
till m, ,,
tM u
atlfli .
ntKi.
f ,
b.lli'
ft...
at xi
h.
T.i.
... lit.
r;
Htg.
mil'
ana
I1CU)
Mm.
Mil
Mj
mW.,
rf
Oiv.
(Ln
1,,
lUo
auk,
ii
lui
r.
n
a...
llM,
11
III
I..
w,
IV.
Ml
Ull
I'l
Ik.
I
III.
4 ft UN fta
MlU
- Im4,
Ma
mi Unrit UM
! IUr. WcHHttMftlgi awi
u UKriptwa T lu fla M Mb
i m UaMia a at Utalrt Mr. i.
II Mr AMiaar. Mm h I My 1U1 m
UtpfilT-twfrtrk" fffnt4 taji,
l.u.. -... ikftm KKB avf Ikat Stat rttUAl !
n. nti. taaaraj aaavj tan f .- w. a- . - , - - - - -
jrutf H ttWtxU ll u .Wfr.ilmi; II Uiwuw, awif, aw tw
in.) ftftj-I .attr
rtnitrktM ftftrnt
u ml r "f oilr pJ
i y mfvrini Mt tKtl
xf tt'nt tn 4r4
I -( ntna, t)n4 uktii
iftUt, Hjitft !, ft
-KkWi 1 (!!( lu
inVt-ir iUiing Lm
"1 lk fttj-clU r
I ifiulikrn m ft
S ktft frofJ um
n -c iriift.lih
.inf. MmwttUrlr ika mmh; "H
l ' wmfMm ii H4 Um T Uw yrt U My
'tOa MID, tllW t.rlMOiM ('UftftM tr
1f lU Arar, MT a.r mimw, j '
JM'f lit tllilWU lllll r .a lfla. Hsiajiftw. ftwt'fr, "" ""
ftwmn OttttCiiy rvJi ik.t J-, taJ .ktlKi ia ik ( lW UlrJ p-f-i.
ti -gaifr,rmlti4ulrally mm -(ki )wj .mi M SoaifWf U h r.
i ail. a. ..a I oft a. tuftt t la La a vauJ
Mi wivj.tr f.j- "-
rw mi llrwbt . am. .UpM, u W U Wy ha rtiA Mai
iw la .;
lit . .ma I
(.llo. I 11m
....k.i ",h .il..''-"--' i"'1;1 li-',
c llval f ll k . cawl
n. i. I.1...I1. t .ana fri.oJi. U (,11a 11m M.t In aaja aat4 It,
talUrJ la a. la I lklin CJI:. -'tkllck' Tka ! ll Mlithals.
I.n (-I.U. i.mai.rn tM-i tj.la.ll aaara,lolk. araaaaiwlit ur Iha
I It. aid JmUUm trH7 kuia.ir.afl mliM- in-laaj. . MMf.'a.llitt.l.tjr t.
kyal.4' niW..ifrtr.ialullk.a. NttllM W utl'4. W. Kf . ka.ro1
J.cf.l Mtal.l l.l.r.L " lkiakla4n.iatMi. rllad tankf ll r.
. atlr I. et . U..iUnt., uk. aaur
T.i l.niinn Smaiair. Mt ' Plul.rtk.lui. Ulka lif. .f Agtul.iM, aJ
IUiii, Ikt ii.l f.ilf.y Maliular, oka al.il it ym l.4 I Vati'lt Had, If )..
k.a ..in lift bt Malr..l. 11. Ilirlot m unJirM.iKl Ml .a if ran a. I, art
.'. .. t . . .1 -la (.uJ:l.fa. b. Ikaa ftu.
1t-r.4lfa NkvlftlWAL, wfcorwi mil ivarnivg it it-."--..-.. " . ,--..
Mrvct.af iK Ur tall mmmktp, fo l , nh f luatr, M ll M partr- -4l.
kl. Jr.M laai atrara LaM
mo4 ma wt Mm4 M Hauls ifcl
la MCIIW lT lPin iw - r"7 aai
.11 IJ - - .- J- .. aa- v
vi IPDvaa vtjfjMj piBwitvv"- l
.v. i . B. .k.t lift, fttfftft.
ina wwr ftnaijjjw wv wi . -f
UUUUf- lUl flaaa M mbM-Owm,
niMd a M IW fwaaa. AaM
Mkiai a M PMriM al tiptaa, Mt
ottti aaflMIlt
I k.a aatrtatat talk
kawl lL.k alBbMlil U
"j1.'. .".I r khr i ' i'i ' " ii " ' ' "
I 'I. .1 h4 Im
.i...:. ... r :. .. .; ' n -in ' ,M. "'-"
.. i . , v .' matiil.t .1... l, whnaa miMLaM in
.. j..n,...W ,,,. g,h.73tWl.bt..l.
I "O . il It fil III WBtriiwuw, i ,""
M.k,f fram KpifM .M W Afaail.iM. I.
tut. diplMMii. ckll .kal auk kin, k
miJi kli t 'Wkar. as Mnk.r. Ik.
.Hi . 8f.ru 1 U Mr mum i
Crraca Ik. ptlala.l law, k.r. ,"
l... .l.. ,a aoMira. iaar A.t.a.
Tkattir Hitntot. L'iMl.f,r UraOw.
Ur, fwa. Kpifu. aju.ra bjr lk.1
. mm u iLm aaara. al Una 100 llf M. tM,
000.1MM.I MdMtftMt Ulk. .T ...la J . umMh .itmaV
afaiawu.Tftrjr'- H-jl kjf ,. (k ikniw aMftttelt. '
iiMiiaaa artra awani tw mmimtm twmimmu .u.ij. --j-- Mttt" aa aiaraa
ftLftiftMlLftjkat araaaLl ka VfMltd BJtalMl " ' ..r. 1 .i ... mm
. UfUUur. lk.1 nfM.a M M.Hk'ika, kMS S.tU, u tk fUj UUtmn k.
kk "n-a.nUlal " UM Mt
"niT''m k Mt Uf-W aMtHHl IM
ik..MirfiMrilfitrlf.to. mj.t,,,ui lfc.lklr4M
ivttiftai aaatJirva mmm vim -" - '
Larv. Md MOftl rU Ua mm ,. ' l . ,l- ' a aaMa.
larrtklifii.rMHMM.( ttUUi trijfcf tfOW,r taMhfcMai lU raa
i aaia - w
IN iimiiftJ mmm - w t
Matt cUiUtftM) MMy il vmM MfftMir
fiwMt finfiMii fftimj MoOvOto
f ---f aT Bsatti. Biataj Mtji avtiFarff'wai i
..MT. AM MS M7 M. f IMt MM Vfts' IM Mil l.lltf I Cllllllll
Ban la. Hanin la wwraa. ..
l.r, at IMI HUM. mjt af 'fj;
I "U "'ll It Mil in wptjriMwww. !"- .-i- .. - r -
. a . - .ruilLn. ttunUfitf main Jttk.lMJ amitbtt UVMitrCB i
V'"M.iMr -..-..-... v --- - -
" . ...... - . raaarfa anJalHnaila llra.kltal ll. It...
-lra tk. Mtatach. k. ui IUwII, l..lM gt.l. Mt. ....dot. tMII W pl lk"M iM uw i""" J4tm UtMlflte-
iiilljr krcam ai(.tl
I. aotna aaila.naa. aa
ll n-Hnia.1 Ml t.lkla
.. nM.l.ilu,,, af ,k, fc,
"itikto Ih.l . .Iia-uauon
il ai lulka arvptitljr i.f
IrtiHHicf juJgta lallM
h- raaitaatil.twn of riant
iifrainik. W.m, ikaila
mulifl kailrtca.ll U.n
la ch-.lca ij Ik paeala
ilura, .a on. Ju4z rli...
ma f Ik. tiatat oarrafl .f
n MiniimM HtMK,
apaonlnm I kr Ik. Ua.r.
ai. adoaiaW. TM Jadfa
moaaaala MihmI Mir f
a Lmftaa.Wk lai...
" MiaUa., ik. UdrMt
"JtlkW HIiUMItt MWr
iaatnao., Mk.rwla.iM
tl.m.e.M.gr....aJ..
M00.fuall0,m.y,t,,
tr ..y Moaymou. .Iaj.u.1.
w.tal Ckaaaalkr My
an Utasruat It .u. ai.k
mi LtUg bat la Ik. Mrty,
UOMMf.1, ky lk.lM.afl.
Itttllf ll UM.nl.. W kaa)
a liAal - - J----- tk .
I ...laaai. .lllll.
(Mrs frata uruck.ua iwr
! (Mil lM Wm rioaiVrid,
" urftw ttra ttT Ik. Iurt,
" rwimuur kM Mt kt. u
M "TOflkMI. ClaWrttMCW.
ooim. MalikurailM M nine
'tr. tarlaftMrtMMyl.lh.il;
'Jry.buuk.nHiMr.ai.ia.talr..
MIWMMy.tailliM. f Ultra.
,; Ilk. ttt.PJttafiM.ak.ri.lktl
"" i.MlluiMMMlaXkMtk.rm.
MadaiiinUMMM Matlw Hltf
." '""." irMMMtMtktlkaftttry
"l rWl.Ua M'tlMgt'
' ""i'll.l...,nllBl,lillH.,ttl
. .! ,T,!V-,W" """Mt la IW TrtM..
' ." wil MM . Imm tta laMMUlilT.
.. uh..i. .aanaatllaatU. INkila w.laT
11(1.1. aalk.1 i mm of kar U- t bar
alar, bra.klng , abr bmM ftUI U tklr
I. IbMl l. acMtM. aiat. ll It d.Uful
irauck . ar..wr imM t.Wf our KalUr,
.-.....r.. !..!.&.. raardad talk.
aa I ii.iii.a ii"i" . , . ,
nwal aulikl port for IkU n.v mot- In
ooMn n.ligaiia.. ..."..- -m.I
fr.i Milford ll.t... kr. k it m
Uing ku.ll, .. fit) IWyk.4 ll.rkor,
l,ict..ian.iMiaiaolMlly-l 0fm'hr
mil ala.inalilu l.rmla.t f . Ilrilun
lalaa.-IWad(.y.) Vmftr.
r- f..Aa, a.ftljktv nf Iftftt wtak. lh
ItdUitf Ml. Vrno, (Hita, lo tbt otmWr
TiiMroM Ii-i4r-. ftli4Ntbf Caj.
.. .a.LA. .J. .ad .mimIM .rlllMMI
ainad ky alatf. kttlra. cIiImm, prty
la ftr ik.aMUgtofMOrdlMM.d.
JTrla. ilaalla. akaM Mbllo avUMM,
TlMIMtk rMiMrMb.Ull.fMIM
CMMlldaaaimoal .ipMiMitw -r
rMttV-rftM H-Mrlr.tlUil.lll. Vrr-
L -fl. uil.U. ana rafatMd lOlk.
BJBJTJBJJ . BFV aa-'ita. , - .---
CoaMtJlIM M (MlMMM, Ollk Ik. MM.
rt.Mlk.IN WMitrtMif. ri.i
aUarWtai.-trMatw Jttt.
.ut...UIdM..'oaaiaabl . MU.
"".--"Ka,r.,,:Mf!.x:
lawaaOTri-wr . . -. - , .- ..
rk.t. hjuiW, M yn but M Ik.
.kl.ktna, IM pf . " - -v
.it. in. im pMtj , rriT- v --
gry villi WMI. ton. ,- , r.'.j
Skl Ulltr ftr IM rltli imk If kt
a.Ia.ad ika U. aaMM ud ul' IM lilll.
.mtM It Uurut."
Tti. HrBii...-ll U Mittl kyt
n.ift
i t -1. .Uliatl tkt Rdi
s.. wm "v-c.:T7n. .t.i.k
Ut tuiMMti tkofUi lk Writri
alaaM ITM ikal IkU U IM WIIMH Ttrt aiiava vt I"-- b- -
ir-V,,Mld.r.lMMV""- TMrMaMlfMiwafftjft
ttl trtr IMI 1a IMJ.om.I7. WMI
IWM MIMft, W- ":" ..." Z.u; k.. d.mad .MiAMi
r.tf R-krMM .mmm. T.7'TaX.u-7..r.. ik. Ad.
MMPMliorlMMC.riiyiMrtMil ul4i
alia f niku, IM ky IkM oMfMI wt trt MUM
-JS .. I.IM mL. Cwattt aw. .r.llM.1
I ........ .!-----
M. ll la alala IIMI II tw laai aaua
TM
aa. r"?."".V:ii.'l...'
armr Uku. i. m, ... ......, ...... .
m a) 1 ..IJ L L!. r.Iaa.l .MUM1
l dlrnilUM miaB, a........ ......-...
Kpln -l-M I '" "M V'
Mjavi aM tMry MTtKWtr -u pa. t
i. i.i r II... claa.iiil Latrtmiaa tht
phraaa t Uw dlatlMl frMi ali.g !"
(Joira HttKi.M KuMatnrMM
TM UtlUtMr. MrrwpMdMl of Ik.
W.akl.glM rUpuklMJ.t.ytl
'ThaTdrdlaal aid Chirurgl.l P...I.
iyt Maryll.d Mr. iMMd 1. idlcl
...I.. i .11 aaniDiaaiak aaadiciMa, aid
tgtlMl.ll .potkaMriM wU Will Ml
r a-.f- .L. .. aa aala TW.
...at onrnng i-a a.. . " .-":
.. a..l. a. - - ' ' .Ad dlt.
aia. a...... a. 1"- . - --
aulifylu . pkyaWM ftMi iMi.Miklp
I. IMfu.ny.lMlltlM.tfMltlM.IM u
It IM nWMy ei ajwoa -..... t ..
UIU. aaa nail il.. of l.r 1.1 Ml
iMMdywIiklk. tlw.flukaiaf told I.
Uk muii M . Mtrat rttaady Md tl.
ttlM rtClflHg .1 fat -.., w mmf
kUkl.frttiiuMrllM front -'WitlM
prMeriMMpt tMukylMpkytltlM."
Mlka htliitwJ,
iku ktlftflltt ffMl
tm MBFIBM.Ma pwiaitwn.'- W
IM .ry tft.ll My rf WtMrt m wtll m
taltlart. n.r r.rtawa, ---
UH. j...
..MtaiiMiiViTMol.l 40 atltM .(Mr 4
Ur.
rTTi'Tii .k ..J.... i, ,.
Man, JMruy tf III Ua.Ma.ar IS
Umm. (M mIm) ftr Mar for 1. m
tijiiit fcwr.
TM
lLatra.
rtttiua
larialMrMd. I
ftltUMMt
i.rkrtatra Ik
w Ulk. i
llMt imm frtai Iht py of Ik. ul.ltr, k.
Aa.lly rvMlrMlwalkMili MtAi ijMlk.
If It MM. IM MT " ".".'
ikrMgktlllk. gredaa, atenll.kl.k.
:.-. ., prM.rliM.lly m im.. m lk.1 r
IM tOltWr.. A Irt.atM.I IB !.
ry ku Ml Ifttwdtllirimailk.
TM r.r. ku Wa. laid ap wlik t
tulJad pmm. "MrtMt k- M M
IHW M UM. IM IM iiaaj r.i -
Mm fort bftfliiM MMaiafc-. TM
kMlik .f Ik. Nm U dtlly ttitwltt mm
preMriMt. Htla MkVUg from M.
rar. .iiMk of umm ... -'
BUkrMM IM kW"' ".. - : -- ,.
kfcMtfMyMbir IumII. fuOng. rtulttiM .fpwl.i ika Ad
KalM.k.rftllftA.
praaa.t
kaaa.l
MyMd
ftr IM
A"80N".-ir'.Tii.
fit MkHi tV !!" U1B' '
rridy MJtkiad IkU .nltlt far
m, uiimiio., t.d .IM.
..... tiaat or Clllltl
l'i.aMfc-8.'tl l"rM!k1'w" "
BwrdMta, (I'ra.M,) M t'Mk M ilka
mriHif.r B.wrd.y,.ly to. rt-
I aula I
TM ImUrd
tua.ar r. a. -. . - IIIIH ft.
Mil, Vu Mt a mw, ftur lurt old. Iku , &,(. ,M yur
or im. a. twi ij " - ikra. mw rra
a. .Ika. .lamaft .kftfaft Wftft Eaai ajfllklaa OUl .. . .at
LfajiRftaM ttata aaaaaaa m-t-m w .- --- mimm i.MaaBBBj aaa a
ftkaa. Sauk ft Ot If Wtftll Uf IM. J X M .. al. ikf-ia
P'"". , , . Wwaw..-...-.'
I. aBLdrrsaaMtftrutM aat Itaata. !
- aa a .---, "------
A ftft 4tya tat M-Wr .f -urt. "lliiT Jffff i
WMttaW it AIlM M IM UgMtl lM.r. j P.fcru
-...""A.?MV":."T fcrlM -tol-ry. U
MIMMTMIHJWIM IMMtn -T'-- i,UJI,n,IHJ7t i
III. aaiaakaaa. -..-J M
UllM, aapMllly If M ktd u
A Lot KttMW OMnaatWaaaai
"Dawtan.'-A rtfttfttajJataaM
itltftiulM IfttaaakaaataaajiUi
takft taattalMaM aajpaaaf Bta
aaaaala iM aaaaw. dat mtl dkai daaa
tfkTialtittiT ftattrti . ,
FMtalkadMMM T3af MkW fm
aatt,tVHtaar btt, ftrtaak Itaa, ftr
Jr Itar. .at jit aayMa,lft
fit Mm maMmCTZSrmm aaljtka
ry M iJm tattt.'.
Laa kail. IM a aanaat
' - aaaaaaaaat TVaaa? BBaWBaBBBal
ay WB a a a. ., a aa. ....aa
'Til. It imWmJ Mtm tarMk
gtai tatftlkwwattail ti.ikl.l
7 MaafMaVaaiiy tkt. riMtV
kiata ltd tafclaMbl tatrtftt lajatktt
f-
la
itt
llltlkt tttatMbaldby auMhtjMi
aMl -rtM fatarlialliu.il.aa
pttMftttW ilnltlttat1kkMM.
MatBIM ftTattTfftajkaa-tajBaBB. 4ajaaj m aaaaajaj. aaa- aaaaaaaa aj aaaaaaaaj aaa aaaaaaaaaa ajaa aiaanaii w-
L.aa.1 taa.rna..rMtMal.tMftH. Mr.lkMMMMM (Mr tatfttM Mkry
Maa, I Mlamd, y aaagrauag a- i rT.,.r..'J.L. l. nnl ataMM uw aa ftr a aftikaT it. IT T
MutMlyMUMiMVutiiMdiM E?L'0,fcili7tw JlIir. ftuMTrMkTl.'a.
MUiiapir.M.kMaltMftyWifttftai. -- - g-..-,. talMftt rutlit lit itn alkali ll" T. fTfT -.ly
MtMd IM rMtk tTatlh U -- -..TtViiT iTh iu-fcSkftr T
47l,M MMfMlMI IM.W frLrrrli-. Til lin Ml llj" ' -"
.r.y.rrflMI.rMMMd MrpiMU !,' fLi?r. ,1 aTT -lr. k. aaMTM -TL-r- M all 1 1 .fl t.
Md Ikaaattaa, ill (IrMdy Mrt. IM M -r. .... - -.. .... i ...... - - - -- -
naaittkaararnt-a. rtllulkrafajlt ". r.. . F-7-.-- ":
riirri-tS ts?lclftrJ3AaR5 t?:, ,i..i.. ".rgg
m. biw WMaritindi M raf kaaftt. T. "a .,. .. .... . ,. a -t mmmt-.
hjMdf-M.rU.p-ttitad. Halaktrfc j, ,, ,,' ' blaa. M,.ftftt MaaakMfttaat
IM auMli TM ..ry W,r" mu rMM,l-rrt. atmaMtklft. lit fa-wk ta,,. Iaaj -aa af tk.
war. aluud M iM pr-kihftry IkikH. 7TT.II U d- mm tM Man la-r-f-.i aaMtat." tln.ul
MiMltylkaMM Ik. Ml. imm-m. rTT. rf lk- jfc--.. WMaMMtktMliMahMlMMaaal.
.ad ftr IM mm ar.M luraaaan - a plaakt ua d kaaMt la, ft kt
i.v ta.. ... ta.iaiij .uw. a- . - a? UMat-aa a wia aaaaav Bin - - at-aaaua aaaaaaa aata.
. " . ... . 1. .B...... " - " ' .
Mfdaf yMMtdty MlanUr ftaaiiat -j , ftaa Mt uatfcMl It Ifetttft.
ikMa.ulMaaMlMlw u ataa tM atat Itati. -lft.MM.r-Ulf.dWIirfraatMr.Md
tM wutfrajd -ilmm ftr IM Dmmrnml
k..-. naitaaiatatfiaH. aa.ua rr.iaaiaa auaaaa
arowd ktltf MMMd. MMMaiaM.
ika. iM Imi umm wm Mafcd
an u . . ff.iaaiaa 4a
btagt-fUtaadlM - tf t ftfM
FM- la.rfDiMMMWMMMMa.BBMM.
iiim. aiTn tiiuiuiMaaiaa-.
kUtfM -.... llaa ---- - r
.il T-a .....k.1 ." - ""I
at tvt wt. i
BM put wiLar ."'.-" . I
W. rrgrrl lk. MMaaity tf kMtklaf Ikt I
TM
IM.
lUrM.
tai-afJMlai.r(Mw,M raMrfttakka
BM .MWMg MW M MMMW
I. Varia-a wtuttM kaM a.lB.1
ttl nmritd a ky kaamatt- MaaaM
i. II ftryMM pwtfS
k waaaatk-atM tai
MM,ulMyUMtlrMaiMftarftV
tan. M aaatlai- akapt tat taaWM,1
tat ratlirMh liiiMiftliftr kkaftftw.
" M'tMaaaaB, wawaaaa.
atl tan tty mm. m m.
m ikai wkat wM ktla tat ilWMy
Mtd It IM tkM rraMMk " IM
iMMaaaM
kM MM MM It
fta .mrl
BBBMk.ataf
:!'
aj..Lta aa. -aiarall rra. aiawa... . tt.Mi.ti.Tai M. Hianr
l. .11 .--, aaJ -. kal kU-fMtd Ward W.aakaf. la kla WM.rk. tl '.M iB-
l. a .! a -!. U . . MJa Wl-Ja. ..." . - J, L
irj ...... " -- " i "., " . - ...a aa... ...a wmm ..... w . .
Mr. I MlaUM IMt H IM aHMtMM M.iai J
-WM. Ckritl wmI wktrt Iktrt wart nln a, h wBI bum U. Uti
M.I lit MawaiMM) -m-ww .- -a. MMMaaMMIMaMH atBk.WMa.BM
Miaai w.m ii. imm m. a -. .Mwnaa UM Ma aana
daw. tt ttoir pkyriMl MadiilM. T.kt MbBkaaaar ikaa Ikt
... ul u .! bJumU. aaaUHMa. & . . .a ..a -..
... a-. .. . . ...i... . ' i .
.. .'. . I. .!. L.
any, ... .wj. .. .. .' ..
daaa aan. ll k) U IMtuk M BMtt 8
m.kliik.MMl. utlkt IrttlM. waak. ...'... .w akaa
Mlltwty. I'rMtkua OotpalMd ikt . uttlttkkr iktlMMa rfttaf
k.tgar Of uw MM aaaaaa lam. mwnfm n,
TMn la t gtMl M.I awa MM la .
baf tf Mud manl-.it, tkta it at aW dry
uraaa. Ifl tu a atatat Mag It
kt.. I. kla .aa! aaar aa ataaak akOa-aaaiv.
M -' ? Mar It f Ifl mm Mat tad
..! kla. k.a.J ul -latkaa. 1 L
..r r.7.r.rrL7iar
MM, IMt wai .1". W" m atuaai -.
...at ,.. .. a,,w ' . ... '
tM Uoaptl, M. wkitk kt Ma tap-nail
ud uaJtrtltad."
Ott ScaooL PttaiTTnua Ctraua.
A Mllnil pratarad by IM Can tflk.
(lat. AaaH.Uy,iitMlk. MUwIagiaUr.
.a. la. al.llallna ? lk. Ckarak lklllHV
r-'-aj : 7 r. r. ...
UurlM IM yur aaaag a.y. iMf.
mw r
m iM dar MUwIaa ikt mU. wm aMMtk. "! .'.. .,. '.,
"... J-ia aT . ---!. a.1. aa-.a'' - tta MM Mr
m waa tw- "-..---; tv- attlcMli. Iitrlt. IM ytti imm trt .jg... h ak1, I ktaa rivaaj
ftw bmi tfarwtria. laawint w-a. Ilwl- 7, trgttiitilMa, lltluul. , .. --. -
.MrtMta. M,M?LMT'T'., -d k.aMHr, .rtik. nail -
kkC; nrTiuf'liMmyu,nl!!?tl'J MWritilMti"tlJ MtM." -.,. '
a kary tia. faja wMr JaMaUulioat, t alalia ra dii. ......
rouaM a MMr aaaamiaaiaaai aaiaua ai. veu . taaiaa aaaapaya a. aaaaaa.
ura dtotlttd, T tkurtkM rMtlrd froa .apltyt tkovt Mt Uaft, ftktM m
.. -: .. .. .....I tt-
Hr.aapMUM, P-- " m - rT T V aJ.. .
.. r.'aa aiklik. . auaaak a UMal. atl aakaaaaiaf
' . a...-w- .... .u.M a ....mil ...... ......
frv.ffl.zz 0, ; MMft'i--- jjfiiM. -ra.rrk,ki.,s;
ftrtuMM. c.d. ftrMd .. im .--;;; 7J.-tv.-.,"--, ---.
lata. tlikar bmwi.-m:" T" - l i-ad tat MtlMtt.
ttnt 1 mi nlaaita ftata kakhaf
Mr lb. war
aatti
Tkt
BM MMMt HMktJ Ikt IM BM
ikt mui, iktftt mtU m taaatyla
iMaaaltruU rityiaa UmmI Mai
Mliktr.Mld Mt aMtafHa tku to
nms Uz-tr, ar aw wmbot mm aa
altr. 7f prtMia ft tte to a4ag
ttvalktaataiittf ikt tratl.lMM.MM
la. . aa It la aVkakMaaal MM
Ml wmi rwty at ftaa-fkMtjka m k
ttoMMM.tadat MtnajafftftMIt
Crur tty atrt lata at waaHtl
itt Itla a antfti. Mkl IPWPl
atttUt.
MHUUB
atktr atautftaM kr ffMNtal
Ota Miim Dub i NJ MB Mfttt
B' BaaaaBakM aaBBBBalt aaBBBaaakS BaBBBakitaBi MHMMMftMM
ayianat war. -, MUfittl aa kMI mm
laale. Oimm. tad ftllk . - - i-.a.a- ft.
in fiianih kil.tititrt .a.r r. . -
iM PMltt. la il "'.. .'! "- IJatU
Mriktrt wtrt la u kj aBtaatM Mt Matt la S
j. ambUi.bi E1'.!,!L- 5S S.
ilat. tMaudfiftlM r5,.. A- V-. Uk-T-t K
i,u- n ,r,,...?!V.T T,T T -t
l aiaaai -. " .' J-! TS HJT
tffa w HHapOT wt va
I..M. V'J" ".;, -""V'Sii: ikay, son ma. "all .fatd aad tt.ptt. rrTk.radty, W r. 14, ku Wm aal
It MtMwkM tin
rfiBPiap,
uaufUj. jmmt
ilTZtw -JJ
rT