Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, September 09, 1853, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jj"lr-
laa-."-"
a.lk--""
h.. "' '
aaaa "
,, I- '
aaW '
'hMIUU
. wa W4
a. !! a
al.-t.t4
. 1 a4t
1.1
-----------l-----aaaHaaHM.
fa U Oata Min
Ml Km 4tlaa Nit i ,aaaf U
aaaa. iyni akaak a. laiaf a,.iitl.
aaaaaf 'k faafl af Ikla Ta'llti.j Ik
aaaf taaaiMMaal la rat lala tl. 4t
,..t .f la.-r-aiat. I 1 M nih, II
"l. J "" k.iaittf af aa
itmirt
I.ai.a4aa WjaaAaf
tfrfUlten.
Pa.aaM A . I Wkaa-aa . Skaa a tfaalaa aaaaial
sr
" " i lUatJajk,..-! la iii p.4M k,
'""" aS-a I li.i a laa ait I, M ,,,
"""" kaalki lktauajlaa.il Ik Ta.Mla.l kaa
alaal aia akaaf U lka Jf
o. -; ia m.m... iu i.. tn
. H. JaaM D Mail. a ai ki U ....
o. iM iu , In im. e: i i.u.. ill
I aaaiM I HKUlMaSlMI J Ijhu,!
a aa 1 aaaaaia af
IH-M Uiku I
aaaaaa iitaj la mi af Ik. iti baa ora
'rt ' 'I ka aa ika aa. anria
"M""nm
SUIIMIM CARDI. to Kzmauxn
V If 1! il aftMatfaHBi l t - . . 1.
u .t...tV. . a-TlTTr? " '- "". r'- .... ..
KIM Hl.lf. .. ntf iS.JJi''' " "" U "4-
Ik. 14 akal
o. kv ii w J. ,, , ,, M-., Ml i,.
!' fcMlf kt Wa In tiitistjr lffar
,j TV "i
,.-- "
Ui"- ""
, l "
,,l1l" '"
Jim Ti" '
ip-
,Kr "
i
m VUi i. ! I'njil. ik.m (oAitUt
.. . (. ki, H.i n tnxlailr, (,,,. ,
bi klllR mf.f MIMttf Blllgt f W ft
. II-t Mrr ImL kftlt ba jv tffc4
. .t-l t. J (fl lMri nMaiMr4 l lU
...... iuh iklm Ulif n' ilif(t
. -.up; I n i -4 i ol l Uf k a4JiIM
- ..,.., lb if"i I MaH I'j, aka 4ivaxiil la
iLiuuimax Ik"" ' ' ' f HIiaaiiiiiK, lU
ioIU ia Ma lacull-l la Ika Hal af la'al
ii u ...... U4 i-lii l"i la(nM, Ika ftli af
k Ikal rrtnaaiaa ma la Ilia
(i k4 l aoaa far k , ikal lka
- v a w 1 - k4 aa alaJ a Uoa at tkaraaflka
i Ua
aaaa aa aaa ik m aannaa.
Illltf. Mlrriirii ja a
aaauM
PKITW.rMtLAeik,
la l ,--,, -. ika aj rt, , ,, . , Artr AVa. .Vara, Jfavit . a)rMai IV. , " f
V'.."' '""' - IVrk.aa.'MZ!!ZZi '.
.,...... .. MM - " -i T"TT-- a'l -afiiili I Al aiaaa W aaaaa i
iklbT.afUk,ik.aa,, ( " ' 7 TT ' U-
aaa aa4 NalUM Aaa l-laaaa. aa W If I . a. . . '
"-"" r,,.1:,'.,.:ii."" dry cooi,
aaaa(1). Af H. !-, CMiit.rjtltritt. IUr4,t,l, JUUt,
m ymmAMr an.-
" (lalhavt
laa laa ffttaa - J A ' '
" a " " iwa a aiiaai
nwii itTf.
aaiaal laaaakaagal
aaajVial:
la Ik. O , ,,
Maa.kaEaa.at.,
AlOataai. I',
k; II I C,
aaa. l'a,
a4.ld7E
aI. aa lU Itak
Nl Ui r Ihi.W
"";. 1 ''! Ia.lli, Wlklaa4
lk Ika IU M tfa IU.. M. W C
I aaii .J Maa tu, aaaakM a irf Haa
MUM, ftfrKMUV AN.,
w r i,
U . U . W taW .. -J. M,,
'". " ' M4 i.
4 IMlMM.MltMlTlLtJi l.. U U.
. m -!. , !. ij .! ! ir l . f, tM f wyiika Ktatayki
VtUftMfi
SXT IDOM. itO
Tkaw in aaaaaaa la fari i aaa klaaaa
aaaua aaiaalaa. al W akak aal U aU kaa aa klttl Cnajllauua atara.III aa
M ktM rM-., 4
tl 4-i4f if 4Cfm tW JltlJ hiilkliM
t4 M-k ik- T-7 ! k ItIM ( ft fktt.lmj
ni. Iii-i (-.' If, Ii it fi.r ,f
t ., t , r v", t m '( I
!'-. tltl ll a. La Bwfl af,t
W ttl.t .it i r -n,f.r .jkia
ttift ft it f-ic; .f avri U
It.. it kl (, lii tl.l
! hit M kif Ts irtttw.1
1 "lf I Afa-t t Mi ( IM tPMA t !
f-.; f wf (Kat fijll uitut tWy al
! f HH f7ft. lltUif fnllfff lltk
f i (lllflM t fclfMt It W (..
Mt - -Mil" '
u.iuWMtM'- 1W
,uai m .- mm jS t - - -
,j w4. ,- rT . k ft...
Ma " ' t W-
a,) M -t W --
f . 4r1 . mm Mft, M W
Aim lUmr mJ -ULW- !
, Ml ftk, IM HI UN), 1tff
kxm, i4 rki fra4. W ! glUk.
k4 h4. Un Ml ft.., m m4
1MB. 4WbM, (tM, rtmh, fj i MM Ml '
4 ;, nt " , feW IAU m. (m -tn)i
4 yiBi t. ..'. m4
Urn mm VW (-, t , A- , A
TWj t tiM, .. ...m, m- i
LaWtkaBaBu LhalaaMaf Asi - . -" kaaalaa
4-. WJ lMtfkl tf aM, UU
i.ftjr . I,. r(
m t(M M. t Ibkw. yl iLft UtvtM W iL C
' ' , . r. , ! .ibm. i4
ffc J- ,. -W.M lUltHMUM lW
-41. iu .- 4 UHit,i f h LV4 a.
M U...W4 (U w ) , f , fc.. ,
I f . .. ..X.,'! iU ( ft) iht
I W lmm-m i4-f Uh, ta m m
U Uw.ti ftJft, I. !. t UnUI, m4
Uia-J tvi4 L. tU M 4tk4k
ft sl HIMll lata t IliiMM,
liaa)al - Laia Laaa - ll
" " .,, t wnW ii
(t.MA.4 lai.. M4t lUkk lM4 l,M - U.
M..l.liftiM In 4 ht li fcftiuiwh 1 llu. ,-.
mm ftf
V m44 m Ua .. Lk,tkA k-.li N
. j ! wifU tMaiii ai, u AIIAftl ftffl. tf Mil AV k Iftift
. u. m-!. i i l- k iftit AUJIIIi Hr HIVVLJII A bVti
IV .11
AtUft, Nilitui CV,
Ihmmft
Aii.b, Mi K iii A(',
JUft9V aVa4latWf ft, C'ftlJ
Auti, li 4 (a,
Af iavw.
Mk.ut,Mtf (..,
tHU f fit t t.mU.
i ft
Mil IUN,
(h,. J,,, ij ITJ
. III. ABUNETiy 4 H.,
(ii'iM-rnl Wholfaalc MrrtluknU,
OrraH ril, . T.
a.. i, ii i,:
liniJ.iiu Ua anUanaialCaaWaafi
V T Ik. lflf
IfllAai. Haaaia. Ikiaa aUa ialaaf Ika
Mana ak.a H
"(ala A. IJ. lJ-n(
M aa. aantaaaa,
1 fcA Iki .m'4.
2rjr""' " t .k. aaV
-. luTJK' .Ssr-:
MaaasaaWai UatlatK
1 I.Ua-a-kk.. Ika-iaka,
I , I"!- Hi kaaJi
' AT? faaatfla.
i lllaaaaaa. '4aaWaaa.
! vartakr. , iri'SSkT:
lIMraaaaaalat, aaaa,
IMkata. aa IlkaUlatm.
If aaa aauara, raa
aaakalaaaa. rial laaa aaaba.
UaaaaMaa, teaWkaaaa.
, ..' ' AaaJa,
A - ! W -i-a mi.
I Ut - k.ak ! aaaaaaa. hataa.
IMkakti, "-rrT -TT.i
tMaaaaaWk. t - kaaW
MaWUaka. II a tajkjaaka.
a ik ItaaaaS. It .!. HaUll
I
aaaaam aak J l.aaaaaiaa.
faaaaaaaa - IM aa toaakrtlaaH,
kia Daaatla - kaaBa aaaaT
Kf Jaaaa - a aaaaaaa
oa auia aaaka.
W i
)aM,kaV,
aj v aaaaal
A laa A 'ttf -k " Aaaaaaa aaa laWaaak
kni ADI.a.KTHT CO.
,)M1.a-a-T.u-... k.-.-..- ., j,.Ml,,j1. ,,,, .U.,L, a. a rakialH... , I ' :" niaTI .''Jt7i J. W. THIS. I -"?? "' " "nm
.. t , .... , k. a -arai..l. !.... ha IwaJ Ika ll- . ,U kaa.H-a.aa J Iw... hi a aL. ! "TT '." U"- rrk."'.. -J.-0... I ".."" T
' -"-, . I laa. k.a k.l... llfkl ..I. . lk.r.k.ll..a.., k-a 7"" ? u . TT' ' ! -.--.- L ,7Ta.a
" J"" 7"W TJl'Z "-- -' 'T l.-r. "Jl ..k.ka-.akavua.. J.-.TuTk! ZULXZZi .. W. ,.,.., a. -kl k. .If-rM UaCli, U ka- T.Ww-..
,k'" .'' !T l-.kll. k.lllr..a-J.kal,lak. ' ,N , .... W..I, . . ut..-a a.J r.a-.l.j.. 1.. 41 - rkaa aal. ........ , ,. ,..ml C., M aa4 akaal akaaaaa,
"-' w4.ak.,..., ,,,,, ,. ..Mk .,',,; , .. .k ...., k. .-."jk,. -rrk4,i-' : ".! H,oinau.kco. uZnUfL . 2i.?t-i
k'- - -a-.l a ...al.. ,U,rfn,,M Jaa.la.. Ikaawarf.k, aaa. k. a. ," a. ..-4a .. A.. """"" ,M " !" I ""ltl,. "l"lf ikiia
.,, TU, a-,, -.a. -a J.k." a. ! Ik, farm... -lU k "- k iTTtl I IT.- T."1 ta1 '" -. I-J J!, ! ll.t.atlLaZ kM
. ..- k. aab..!... I .-. Hi.. ..M Ik. k.l.aa ai.a, k! Ika ... I-...4 a .ka iZTlTiL. I Uk... Tl- kaaa aha j U.M rf lU awa.l W Ik. W H L X 5 Ala 3 ttKTaM I.1 f"". IW aa iff U .. tVaaW.
BiiaakHMfin4W. iiiim J.I -aail.inaa.fiaj ai i.ka Ik kai .- 1.-1 .. - - - . . . - .l. kVikak ka.k IL.aaaa al ha raaaaaw. akarh aaaaHj CIUI ARKSKMaaV ft 00
U
ar. Tk MP. ' ... 'aiia
aa a pa.a a a. !.' . a J I n4 a.
i M kra pia - !. ka a
aa. 4 . ..al I. aa ! . V a. 1. 4a
kakaf
( rTka 4a k. aar a. ( k aal ika
lullaN.aa.a.i iM.ibiaiiii
ka. 4iaw Ta. .a.a. a..al
a avia aaa 1 ka a I.m ...aaa.. al
traJa aa. ki. i imw ii a...
jaai Aalat.i. '. iv.i.u4ihh
aaaa Tk. 4m. u. f i Ik. . -
la l"tfil . a a4 ..( .
a4taa4ih .a.. ....- 4, a wk
la a ligl.l an. ua '
7 kiaa it la ailk II. Maik ! t laaa.
afiH.tkika 'luaaaal (aalkavklaap
f. i 1 .! raM..I la alaira) k.ifmt taial
al t .n 11, It aaa all ala.a. ka 'llkt aiia
tjj It ia lham a lak
I V Ik p.a. a ill afaah call aa IkU
mpafliiit lif. I .ban aaktl kla lao
' lialka -) at. a.." aJ fnaa al.al I
k' af itt a I I". t AaW I aiaauMa it
a. I la aaaoaa.i' lgal aakamai ' Will
llf llaaS at n ljkl if I an la afror f
M al klpfr aliall I f o finl .aaaalf aiia
iliaaa" aj.aal lla la II vailb tail
f. Mfaa-t.la. I '
llaaJ.a Ik l.thM a4aankl .Ml
u. Ta. M I. akMk aaa Ik l 1,1. k. "', kaa kaaaarkl wM ka Ik..
..-..a... U Aaaata alla.U4 k. ka. -M ar-a afcafc a 4a I) aail 11
UaulMlaUm MaUliaMkla ' " " la " 4 aa4.ll a kn .at. aa.
km,UkilailU Wki mikalki. "J.al I. aa aaa kaja
I ia ifcaal kklaaa la llaaaaa
aa wa..a aaiaaa aaaa
Ma kaaa
aki,'i..,.. .4 ..,..... Hi HaaJ.j Hi IIIkM ".laaanaal .)
k aka lalaili,.., Ia4 L. 4. "'' ml kjlm, Uo it la kf ika
MJI.W. . ,.,( . I. I fn.lla.fll-ai.a. Hill faa,r.i. lll,
.,hU.i .., . uka. La. aka- '""''""'","" "
- aaaak.MiW la MIMM lT4k Aaitiriari
aaa .k.
irlblaa U
kaa4alaa ..
a Ika .
Taakaa a... ,
fa.. l ia
kWa4 ia
r-kaabi.
aiaaa.a.
ka.a .al
alaaii.
kk.1,1
iriw....
t-'ak
""III.
ka( kaa
aaka.l .
ai.a,,
akal.
a it. .
kliib,
a ik. f
akaai.u
li-k.w
K..a
.!.
aaa)
".kill .
"lina
r.ai
aiaat.,
"-a k
ir.
aaa 1.
I....
hala
IM'
aaut 1
M.t a
in
klk. I
--a.
Twu
In
DS2ITAL SURSSOi;.
' MDD STKrHlDWSOl-T,
HWINt f4fttir b,(.4l m ffftr
I aft ! itLtk U fMUl U fAtai
ta nNMklM(, J7t I
. 1 fUhg frwUf lttM ll U) !
t 'ffthfi4k laaft Mil fttH4-ft af ha.tift ItMttt
4k. 4 f-rtl mmr-4 mm U 4u frM
U .!. V Tk 4 ftJftjft U .
kl -W kaa4jMl aJaVr
la l-U4 l laV , af lj I,
ft4 ftl ., ftinMlH !' tMfttflaMB
I rot lkt t .., ! kia a! f
llM llTftp M
llf 4t IU4Rk-Wf V, IftS) 507
RrM 4krU
nut u
k ku--.ft ! Ufi
Itu ! irnftn Mw
fiua 4 ma4, tl iu-.
I . -i jvi
(Ha tWUtWt-kfa
lttW tkB
tVaft
( iWff Af Um ftiirlif t
I-.U-. llftMlllV!
II aJU4J ItHM
f rf4 -- LWk-4-4-
V. jft4f. i ii
rfff. ( fvrftj
(ka !
Cf raM
rv
(Vt tit fj
rcrrl 4 I'rttMMi,
ra---...o t at- n tu-ii
4f IVjUf, tVOWB ft CO.
19, l-O-tltf
1 tig-kft) Off, Ar
ftOUMr jjn natk
WW - - " - - k-vi tjaataft Klaaf. aaaSBaaaal
tktf.ft1itHla-amW.l
r IaBl J UaBBBBBB aBBftftk, 11
.. . j.. .. .. .- - w - : -. ; - -
alkaa, ajaiaial 4 ., aaaaaa CITT, a T
A(4 r. iti)-t;if
JISEPtt M. PIESCtTT,
wnotiaiLi hd ictiiL nana 1
4raa-rkrs lrak Mam, afar a
Nail A UUa (.Ja aa, Maat. thvem CVr
Aafaai It I'll.TTif
II
HOTIOB.
I 11 earn v i.uar.i. law (.
aa aa ata4af laaaa aa-a mj lm4 I laa,
i.i.a.L,.i' 1 j.. ." .. .1 . la. wal aa Ika aaaaaail. Baal, aawalaaiall a.
1 a.au Wkaa s'ca.k lntlaa..naijlr ll.lt.-J a h-via r Aa4 I k-okf .kaaakj a. aaaaa)a.i
aa.j aaf f.awt.a al
aaa 4iaaa arf aa4
Mi
fm Ikft Of-- f,.)W
Cil.iirot', al-rH
f.WTuk TK't liinl ""illi
MIS TAYLMI,
Oiiton, t limit 10, iikliioa nitltoir,
1 AtfD'.riiDir.rii.a.
Ha4a. fa Una aaaaiai. aa4 aatl a4aaaaj U Wkalraaalr mm rlall MvrrkuiBl.
ik. Ulaa lla . imTON, II T
la--.aW. -.-: '-'
a aiaajh mat II kr t la
kaila 4a It k, I Mat,
k la la Ik laaa.
ka Aaaaraaia haa t k m
ka. tkaa ha I la aaa 4.
Katf aaaa I a, I laaa aanki.
nil
41
MM
Ua AakaJlW
(Mar If, Aaaaat II, llil-llll
aaaajkHkalaM .iitala, In
a,.ia, aa I'..
H.iaiJII
xW"
F mJ "on co
,,,-,. . TUIa-1 THVf (II aaj IkllUllall' Ia . fr. ..
- 1 rtf kcijcirtrt i tiri)t .Uut hvmI of ll, irU
Dai. mUmmm ! ditf ft fftfy tftluiM tnirl ibfiry
wa.auw.( ik I f ri Aiimol fi(h-r lu.lJ.f rit
W nut) l.grh I 1U 1 su of (( fir i mi
- 1 n rNr kiKn fvt .riitl rr'Hn mt'th of
ESPECUL MTKEI
lilt, aatenkf kaa )4 raiva-4 aa aa
THE OREMN IIWSE,
Wattr it Orttym Cilf, Off earn Ttmlarg.
i
I K-IHflt)
9f4Mr ft Ikft ! f1l
kfftWfffcl ttk IfM
ikwiatMinr or
uWifttM lrp4fi f f4f At p- UJ
U4 I ftk kF frttol K'-- '
Iak4f lr. ImmW. tr-l ik r( iwf ! ; LAKki .& ftlKliiL
rukf tnnfft ai it fnwift iiftM y .
iIam U M-Mt4 t ! awt f IU Ua
III itll B1MXH
M-VikM,k( rfT4P-'H. l.il-lk.K
i4 li --ftMtHfcW,
DM. W. B
k nAn H mW, i W mmI k pw
Hr of cifar itifuan aint c,Min
wliiil. kunc ui in lit f-Nii ftUff tl fir
nc up
C 'k (' 1
.Ma4 k if) .fftrtrd Tl. U-ii Itt-. juftl lfl lK
I.i4iiktik htfut loU imlir firi'n AfirfiUrtii
ri M 4ia4 un of ritrn minuirt lit ttt lliuij ilil
- - i.iaaf) ... afrfatriliiailn i-hi . (tftmft Luril
INSMITIINI.
rillK aaaaVaataal, laajaaf ia lli.rai Car,
I aa Aaa atk a4 lU tl.lk-Ua l'.'-aa,a,
aa .a.i.4 la Mai., Taaaa a. I AT.aaa. I.'.aa aal
aVwaWa la.fa aa aaa-li Ik. aa-a aa
aak.l a J af I a Ua4ailaa 1 aaaka aa4 la.
w j. r, ..Ti ....; ti j is j-ru :,:::.t"ir,;i:-.-k.T.-
h.k. .J.... L.I. In III. II. aal III. .-aaaanatulialtt. 4. hi. . .. .i.aa ..... -!...&.
1 .. .-i.. a .,. ... -.. - .... - . -- -r raaaaauaa aaa aaa. ".! ..-.,
aiani.aa4 aa all aiaica a . laial.lr ai.acillaai alvl Ilaua.ll a. .a .a.ialla4 .ka aa.aaa.If I. raanf.!. a '
...-ttalark. laaaja, .1 ll.i. Unva, V.M, J II. o-M !" MV ?12f "'J-
al.ka4k4 aUi il Wlk.larlKplla .kT-.", Ikaajk arf r.aala aUa laa kaaaaw
M KtUact fioana lll'f fill l.f Mm.
, . Ii.... faawaaw Wi. Al'n, In a cunt tpnaJaal la Ibh rlljr.
. L.a.Ua Ma-laaa ladtlo-l !. f l(4ll.Mfrll. Aug. Wl, Ml
akaak
aaak, aaaa a aiWk ar
IbilflO raraaa.
II
AtlMJ
MAOXKft,
laaaaill ar aaaaj
IM
UO Ika kaalaa Mlkl aa l-U
UAM Ika. aaat aaa l M laahaf tal
I ia,k. "
lt.lM a Eakfta m t kf -a.
Illl IU.aaanaala7ila.
I nkaaa-. II, aa if.
ha km ckanaal ka klaM.
14 kagaaalaakaaak
II kaa Waa akaaa.
It kaja kaaaa alaa aa4a
UW. AMCMETUr ft CO.
Qt.r cif. Aaw i. na-atif
TUAMB WAim
fftlHR aiaaaja aaaka Mta4f aaa..
. wtik a laaaaa la kaa haaa aa
TaaUl.a M mtf laaaua aaaffajmaM Ma, ad
a laa ail ka fa k
! I. Ia.iw Oltl M. MOOaj.
TftHUSKIAk ISTItB.
iUI Ika a.aak I aa4 aaa lra fafUa
ID ikaaak aa aaaa. Iu,
IXC Ika n&. ,
It kkla aaaui aa ate, I
IU kkla kaakaar aaaa, '
IS kUa aaa Uaf. ,
10 kkh aa t kUa (aakla pall.
10 kaalkWa,
IM kaaaaraaaka, V
paaala af tlaa. iwalf
r..wriif l-aiw la iKafaa VVTOILD al hka m aaaiaa4 Ik
.fakaaa.WaMaatani..aialk. WW - - f .. - ... - -T.- '.. ..-
aaaa aa Ika aaUa -- akl ka la
1 alw.)a a kaa ka aliaa H aata fa Mttfi
IMi
It .(
aaJalalaa,
au.a
afl lla aJ lk 41. aaln hu4 at At a.H t.u a L. aa . . ' V ... .. -
"7 --- - -- -" - - aaafcata aaaaan. A0a4k taaMaaaTk
ZatfnutlM Wuitod.
f IIIIK Klnaivl ahUaf I akaaxa Mhak
M. IX .a.fcliaf kaWk... Ja M.
k4f.aMHaa.lt la Ol . laaw Ikal mmmttm
aaaav aai aaaataaaiM ai w. i
tt, ka ha
raf.
I karaM -- ---.- .a alt aaak aaitaala
irenl.HANii wii.uic
(Ingaa 'f , Haaaaaaka. I, laUOOlf
-a',, .laa fart af Ik. I "I .. ImM fluriK4 IB IM MTWII.nf.
-... ituT.. w'f.o-a Koa Hay. ami a roai, k anJ
.1 ....al Ik.. I nfll la aai-a lalo
.i'-wirz - "-""'.1
. ...Ik k, ,k.la """I- i. ik f T; - -7- . I u. an.
i a4,jta-k '"t lata imi m in. umn.. - S":":.',,":
r.aa.4 ta aa. aaafc " . .t-i.- k,aa aad hid . N I. II I
OLAinCasJCaft. OOUMTT
F1MAL1 UMIMART.
It .aaaaltalaa
M kkh ual kap
MOO Ka aJ. karaa. 1
IklaO Ika .kaalllft. 1
oat ka fk aa Aamhaa Waa.
It I
aar. aaaaiaaaf aha a la
U llaaaaaaaaiaalka' lUraafnft.
laja.lihaltk.aal ua. laVaf awlk af Ml llaata'a
aaikaf
Utraaf:if. Akilal , kil Jaa
TILL R1SI MAIL.
a n a b .. r
aarlf p.na aa
( la with a tmaWa bfa. aad had
turmiii
aanraa naat.pai.
aaanaci. ttfHnm. aa Taaakw
a riaaak aa IMwaaf
Matt R II. Um TWlarf la Ika aTriaau; Pa.
Tfmlt faalaaa ft qmmln a ICIaaa ITaalk
riaaaif Uafak-laaaa, aaaktaaaag Maaalafi
w ""
rtaaaal, anaktaraaa Amk
Ika faaaaaralM lalW.
.wa.r-.nw, ..... -. - , . llaall-a, v.waaaaaarf wraaa ...
un aknul la lla mllM aaal lonl la l"l . a-7 L, 'ui L'aaa Mala aa r.aaaaa.
M '1""-f Ika f,. Ullt.l. I 0a Iktl Konta lr .a,' I ft
la lid la our uil In lk m)l JanftTouo
pltca.-fc Taka! aoaiM Ma aeom oi a
kaaa Ui.i, k.aa aanai Mlllkf 'awl In Ik. aama 111 Tk
'l aiaia.u..i.. .. ... 'kiaakara loakwl drradM t
-' " t!I.,u fy I -l kMnd..oi.rrdlk.r. S'TiJZr?
.4 r... " .trutuW. an.) af , qualj.y I rtn I wl
'a., akaual laaalaa nallaa and lonk la Cl) .JZTjMI la..
n.
M-" "4. w iu aaill data a coal and lumbar Irada, IhiS I R.(alai
iMaaa.'.lll
I llM ml laatl
JVW. taa Ik prm la aannuns tk pj,. S1Jmi4m.,' , tatk (tun! 1 M
. ik. , dio, Ulat.atk.1 II -ill .8Vt lb. laiH , "f.'.'.Vr' M '"' ''.
, aai.lal.Ubl... Imlaaflk Cmpi."
aaaaaa. aaau,.,
lit
I
IM
M kaa. hkaa la,
A armtrIAirtnemltfFmmllfOntrin
Aua- Aaa.. aaal aaaka.
U - N khl aa. aaaaal aklrta.
I"
I
draanaa,
1 ' akafc) akarh kaaa
M " anal aallaa,
M " haa kaa aaak aaal
It aa khkaflkhta,
aa.ak aaaa alkat aaaia laa aaaaalaa I
I alaa kaa. aa laa. al al haa, fVtt OV.f .a
Baiiat aa naa ik MHat aa aat aaaaaaj.
Mala lm.1, kail fa (fataaa'av
Ortla Cf , Aa II, laU-nif
llataaaakaaaatadaaaaaaltUlak ,
lfaa M Mill kaaaV thta
BkMU aaa aaaaaaa aba ka ak4a kaaaa
. r -- - m -
If "" ' "f" aai-iaa.,a aaa.iaa aa kahaaaakaara, M raia .MitMaM
7"f. .Z,1'.Jr,t', 1"' V""i(lt "al-kktaaaUaala-. ).-
r na-, .anwBi iw im an f mmm-mmmwmj . fwft ft-M TMtaM Man
kt4 Hk f -k ky WMkMkkrt-L7 WM. MUkWaVKT
Var a4 inj it Haa ttmmtmwt mwifY IM4aJf f, lAj-tlif
I A MMll Lt al rrlwa, njlMB kaa-j ffkla-
af, I aaaakaaaal Mataaaa at lla lata lha, trkfrta I wUr ! f; aaa laa paka ajatM fttt a
ilk allaakaaalh. aa.aa U Ik aaa mawmJUmWi ) ' ' F II. .
It CAUI'ir.l.K. a" &"' " Ha a, a taoa.
OnaraMrttv. Aaaa tW. lUakatraif Ha aa lao aTlaaWfaaT ftaaVaiaaa Ml rMN
jwapa. i ay. aaa ua. itj.t-ii ,,. a,., aad MaaaMo l
To MarclMBM aX .alftata. iimii- ol WtaVa Clarta -t ai kiaa. ati
rnilllhnhaaiaaUM.II mSTVlm!!!, 3T lTLt!-iC
a- i J j a L - ' - J a BTVaS fa tW WftBaWV V7 fJaaB BaBa Va aB4ai
a fBaTBB ninrjmvaiira ata- - -ih a
.'.'.waari1"1"" - " " fct4 arlaM.4aa. "Illy
1 .1 ik r..'i.'.r.,,.v " ,,,M' " " 'l',,. u ,h '
.4 ak4ika,ua4 ik boo atn ikit, mommi. Tkty
aaallaaalk tlf rtiaad by J. Ia. lUilaa, lad racolf Oil
l.UM.J..t l'"..l'll"l-aoMoffl. K.IUrloa.Ka).
a- ..fiaaU.. tZk.Z " bH"l'-F'W,W,-,r- 'l,,
- . ika ala. la 1.4 ika Ik rloitrattmtaw ktfa mol In a long
.r all kaaaaw aaaa. , liitt. Mor k. Iim la raiw many inero.
OS11.
iai,4Miaa ika Ula laaa, I CtCrA tmal laatv at I'ackhaai rtfuta) la
Ika la0a,taaaaaalki( Itl kfdoUklf alaec llk youof L'4m
'1 k fuiaa I aaw brMg mta. aacaao aarlaa k
I katkt.of ofaita.
atalliM caaaaart 1
raU-FaaaA WaJaaalaf la Hl4aa.U.
MTa.la. -Ua Waaa4f la Nataaakal.
,.,a1 Waaaa)4f I. r.Uaa.y.
;-awl Waaal.r ia May.
lha, raa U aUalaa la Ik laaaiaaiy, aa I.
laaaaa la Ika tata-lf , aafaa Itaaaaakaa Maa.
Ill.faa my, Hafk I. MHalO
iMfku Tract S)Utr
PVaUUATIOalH M Ika AaI.M Ttl
wfaf DtfUHHJ
IIIUL MKTUBBITS
mmr K kaa jaaa laaaiaa ika lafcaia Maaaal
a T IMN ak praaa a aaaa, aa waaaa a
laaila allaataa 1
tl Maladaaaa-S attatak
41 -
I llaaMar, 1 aaaWf
Aaa, a V4 (laaar alliaaa
lll'AI AKaKCTHV ak TO
OrifM rMy.lbpltaakMf, IHJ-Wlf
'imkbkkltla
ANIITIir.l aarf kara kaa laa ktaa ia .1
afkaa u. a fcwatar kaa aval
MaatMailMilaCfifaa. laWaalMaril
M4N0 ud IMMO aaa Ika aaa laaaaaaWt
waT I m a Ikaaallka kia M dak.al law
Oitgaa Oly, .(nak.i I, IIM-tltf
tlntnl HaaktVa mwi lUltJ Gntttf,
rinviuaa aid iuidw.ii iriiHiat.
ia fa.paa.l laaaVl ka ktarakaaka. Mlaaa, fira.
aaa aa akaia, a luf awk af (Jracatha aad a
M aaaMaaaal a lluaaaaa.
HttaU aiaiiian al fa
, tktf kaa u mm 1 aatlaa a ika lakla
kf aCar a aa at Ika laaaal mm aad la at aaa-
kthawaal.
r. a. milm co.
Oaaariy, Aara4 I. IMJ-'iWH
BYRKK'S
oonraonoirAXT.
a ahtkhaaat Ham raa
Bnt, rala,n,ad
atattlbaa tlm I Ik laa af aataao. Al
kaala af r-f " I aada aa mmt
aaak
la rMaarliaa akk Ika akaaa, Ikar. U alai 1
raaaaal Mftalf af UltOCKHIttl kMkaad,
ark a. fa". " -'- - TW
non k 001
AT Ika at! kaaaa
i"A araata U kaad I
alia at alanlkaa ah. I
aaalBaawa, Carta a tawr dliiihj
haa, kak aW Ma aad awtaata. aaaad.
ah aaaa , aa wfahil la a mkaiiliiyiia.
la akart. tl hkM aaala aaa. aad aaa M
aiktkiaaaaaa4lalaaaa.,!aa.
THOMAI c, TtioMraoff.
ray, aiaiann.1
iraa, aH. aH.
Alaf Ikal
akaaa aitaalta a all ka aid aa
akb Iriaa la Caai.
Ilnia CWf . AiajaljIalk-a-Wlf
WkMt WMttkl.
ttaakah af Wbaal aaala al Ika
aanaf W, WHITLOTK
Mmr TBhaa) V.
fllAKKN Ur.iakMCaaaaaakmntaat
jI at ataja aaa I a-kaatahkkkak a.
Ikaaa akM (kat. ika tjak kaa aaaad daaa.
kaaia aak Ik Mraf H 1 aa yaftaa n arid
akaaa da, at akaa Off Aaaa Ika hot, aa
Waa ka -m atar oad akli aa. ftkaa rai
aaa, aaaa akht m tk katk Had mj,wm kak
taaoafl aaaa.f la Ik iiaftf-a M
aaaaa.
fa aaatt aaa kna Ika akart raaW ky taftaa
aalfc a hImiiIii klkaj aa Haw Cakak rnhta,
t-Wkia y. ...
a 14 A M aiakAUIT.
Aaaa M, IkU-H
H.M. TkaaaaMHaMvaaaiaaaU-tdlaota
tT'
W-iaf4t ptm fvaBtitr par
4 tofcft iWiftwy.
lOOO
ajM, lM-l
O. a. TraMkaart -
ni'MTlAKKD ky Adaaa IV, ?,
OrtjaiCalf.AaaM
to, lki-l
ITU
AN oi-takMB.ika IraUafkaMiB aiaia
oltSiot.if.kolTM ah,l
1
k.
n.'j
1
!,
:1
M
m
M
N