Oregon spectator. (Oregon City, O.T. [i.e. Or.]) 1846-1855, July 03, 1851, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    w
SJ
b -.'
I
OAMAtM, KM 13, 1M1
Dun Rcamuri
I davM Itaat tmlat la give you a hort
ataouiHaf dvtttare whleh baftll
patty W Mm yaetordey. After the
narrtttan, ihote who nave mm Ihe Cat.
otdtt ofih Columbia, will f tidily com.
prtntna mi wteni or our peril. I
In lh Kimmmu Mituir u. M , a
Cbtnowaih, Mr. Wathlne, Mr. Keyoolde,
, nd m liKlltn, attempted to float alum
ally bull! IteLbMlomn) host, heavily
fralghtad with etwed lumbar, from the
Mwimil la ilia upper and of lha railroad.
Iml Intlrtd ware drifted Into the
' Whllo near, Mr. Koynuldt lumped over.
board, and ewm aahore. Tbeotbtrtof
ui remained. Very aooa lb boat be.
camo-hilad with water, and lit greater
" nortloa of lha lumber dlteharaedt and li
required, much eflorl p keep ourtelvet
with Ilia boat, during In ptaaage through
lha rim Caacade. Rut In in praatnt
high ataga or lha rler, greattr danger
awaited ui In lha Rapldt a milt below.
Here lha remainder of lha lumbar waa
wild lt."rnvtiftwnW.wunMMuMk
kin and lha Indian were itaeh can ewai
from lire teal :lhe Indian romvaraii ii
BMr. Waikmaawarti to a ttleta af ni
ling, lire long, lha bol waa otughl In
a whirlpool, when both It and lha Indian
meappotrro entirely rur anronl aecond.
Preaenlly Iba boat, bottom upward, waa
lUlIng quietly In an eddy, hard by. 1
thought lha Indian Waa drowned. I look,
ed again l Ifa waa anlatalr eaaled on
Y? ""J1! dellberalaly dlveotlng uimlfof
tit ciotbtng, Houa aAorward iba beat
lodged on lha head of lha find laland be
low the uaaueuee, from which Iba Indian
waa aareiy carried to tbo main land.
J lire or u illll drifted down, olinglrui
lo portloni of lha lumber. Ily iba ue of
art oar, (which had accldenlly remain
with our raft) Mr. Cheuaweth and I eue
needed In landing on an laland about four
ntllea below the Caaeadae. The water of
ina luiaoia ft comparatively eery cold ;
and by ihla tlma bad greatly chilled ui.
Neither did a cool bn.k breeae, which
waa blowing up lha river, add anything
In our comfurt. Mr.Chrnowelh,whohtd
been unwell for a for da) a prtvlou, wae
nearly eihauitrd. Hut wa wan aonn re.
Ilevrd bv Mr. Welle, Mr. Hamilton, and
Mr. MuNotl, who promptly ctntoaetrch.
ing fur ua, with a boat. With their ready
neliance, we toiTed our ator.eoaked
I carmente, anil donned dry one IrurteaiL.
Ua We wem awn landed at Mr. MoNolt'e,
wiwro me teuy fjutoaly prepared more,
and other " eubetanllaU," by which, with
tho aid of a cheerful btaae, wa ware ruon
roeuedtated.
Mr. Wafklnt wa lea fortunate. He
drlflfd two or three mile farther down ;
ml when picked up, but for iba abeence
af iba Mculiar appeadegee la. Ma ,
nave ainiawaa a atriBaag aaaa
W anavOVSHBfa BBQ
, Mr of aira.l -v .
Father Dubai mead bare yi'iiliy,
tourneying from Fort Colvllle vomeral,
lev. lie aaya the pant winter baa been
,, unuimlly mild, at tbo Fort. A porthw
rf the emigrant who oama In from Port
Hall thl eprlnjf, era yet al lha Dalle;
and I undereland that they .contemplate
crojing iim luciao Nounwtna eoon.
The prvprirtore hero, are making good
progrei with their railroad.
Your, eVo.,
JUSTIN CHBNOWIiTH.
FtatT AaaivAt, at Oataox r0M tiis
Cilutul Kxruc The brig Amaxon,
artlted at thl place on Monday laat, di.
reot from Wharnnoa, China. Hhe made
the entire paaaajrb between tho two iorte
In aettnty flea day, allhouah contrary
wind prevailed, till within three hundred
mlloi of her dedlnallon. Sh report the
Iiinma I'reaton htnoe a having arrived at
Hong Kong 11 of April.
The Amaxon bring a general ateort
ment of teh, augar, cofTee, ay run, tec, to
NorrldtCo.,orlhlmrket..4?rrgadn.
Tlio limine IVeiton, y the Timet,
aailed from thl port on tho firtt of Febru
ary laat, and wa the firat vewel that wa
ever enl from Oregon to China.
Celebration).
1 ThocIllaemofClatton (Main, willcel.
ebrate the coming AnnlverWry, the Na.
llonil Birthday oflhi grt$a Kepnbllc
(.Tho rroceiilo'n will meet aiiho meeting.
llouee on Clkteop Plain, al 10 o'olork, 4.
N. Publlo dinner will be clvcn, and wa
tit our rrlriidBiilealrou or vlaitinK
UieVlaln. will inaxo thl a favorabluop
Port
ral
rtuiNiy, and mtlto with u In the celt.
Mlloii) ' ,
CITIZENS.
LLtt of Fuhhmb.
Pattansert arriving al Portland and
Oregon City, by lha Paolilo Mall Steam,
ahlp Willamette, 2(llh June, 18pi.
J, n. Preaton a lady, T. J. Dryer,
Mr. Miller, Stephen llodgdnn,
Nit Hyde, J.' W. Drakina,
Nath'l Coe, Cmj , S. A. Starr and
Mai. I.oe, family,
Dr. Maiwell, IT. Bum,
Simon 0. Marye, C. C. Cutuman and
Mr. Oen. Hamilton, lady,
A.Croaby.ir.,
A. 0. Ran.
-A, P. Dnnlan,
Mr. Hyde,
.W. Bill,
A. Yata.
i, 0. Ilauaa,
0, ingraham,
J.oTBlgga,
1. R. llaTrla,
N. Adam,
II. Brown,
j. A.'arlMth,
Mra. Baidrow,
Mr. Tarreno,
N. Dubol.
W. Shaft, '
John Fraaar,
Jacob Ritchie,
Jot. Ilardeaty,
Abner Qaloaa,
Dr. J. Mo,
Samuel S. May,
Mr. qiba.7
ft Haw oftai do maa t
aktthalaVa
of tattf opialfiw fcr Ih
iloraofirttib.
iSA
PaVJraiiailiBi'
MW aTiialtai
i f fair.
WatM FrfMMHf nWM bit AMIT
tkaaka aaBaaaaaa aaaaaaaai '! aLaBk(a(Bfafaaa eaaaaaU
a"JBBBj fanffg aajaai jbbj ajaajaBBBBBBBr Bjt
aeavaleaaa7tokleai;
Waee Qeeaa1 rai Mag Haww earfd
The aaaaeaaai MaVTaa Blilj awiai.
MHal TMMM Mal M aaMtaMMaaV HaV
All were aMw a deael ehalaa I
Be freer eke arM, "laa of aqr ebaleel
Aneel aa pat Ik aaeUeneal
aVI "fT WIH mW law VVtVaf
fee LliBBTY tad WAUIIN6T0N I
TkamltaNi1rMatnl .
Beta aMn keait leaM at laa aH
m rieaaW aaaer waa'i k fate,
Aa MWa' ahala Mte Ike raa4.
Mt Hm Meat la nulattr,
Tkeamal dehadee af Me rlaaee I
0 FeLWhere bb waaU eel he free
-Vnm Urn tamalea dearalag I
Re riaa-U If. ikU.hu laadl
rereret keaai Ifce aaaey Mil Ikal akea
Vpea Ikal Irai aad aaaaikaa lead,
Wlw kadde ear W AMUNOTON I
Vtl where the free' ehlldraa weed
Mabt weedy hill aad reeky Wa,
WlH a ike dark Mrealalbey tnii
Wfc4 aWV Wf ttVM Wtf tfNttlti MN
Wkleh made Ik WaaM BrnL, At.
Be rtraaf la IrinliktjVkely Wad,
Tby krlgkut aai-ew WAJHItlOTOM I
Naw Parti. Th Chicago Tribute
aaya that tha aura of 100,000 haa beta
ubeorlbed lo aetabldh a Iboroogh aall.
elartry whig paper In the city of Naw
York. Mr. Speaker Raymond, now coo.
neoted with lha Courier and Enquirer, la
io uen tauor,
OrifM Mty iuua TzUm rarnat.
PrvMMB-
AifUr.diHdperlk. ...
PrukM, dried, Bfllk....,u
BmIi null at market ..'. ,
FwkMr h ,
Mlwawra. ,
Ckw per Ik
Ftewprrcwl
rkwearkU -
- ST
.1418
.It If
,.MW
M
CM
. IS
Ctmlav-
IMwelMr kwlMl....
UeU BtrleraM.
OalJ. ritear. bar aW...
i.iitlM
.. ,....k. 9M
SM
...
Ill 18
,.. JW
.. ..IMmiM
1JD0
I.M
.S7JIJI1
IS
SO
U rta
LaflM par lb
Hur,Uuwn, pri Is...,
Nii(ar, loaf, par I
Tta,parlb.
Uvlaawe pr faltaa..,,
Kuup pal (.lla.
TeUreeparlk
Hiea parte
Kffa, par da ...... ,
lrd, par lb.
Halt, par eat
Uil. li ad. aaa aal ...
....SM
naaraiwaa
IJUea par 4 aa. kr 10
itwaaparf ka
Inw pat Ik...
lOkylJ
Naila par a.
Caaklaajeletaa.
t,jar M...,
a-
mssnattSBsrsssssms
THK riapattai- WABHINCrTOit."
oaaunanoa her regular trie dy,
aaiaaay. smj mm. lana wai M
pee aa la nrer akave, a hajh a a
Jeh aahUnaaiaa.
Far fnlfkl r paaaan apptjr a kaard.
Als. B, avHAI,
Ortfaa Cily, Jaly I, ISSI-tf
IVallco
IH bereky (Ivaa Ikal laUare of adwlaanrallii
have kaea mated th aadrrdfaad by lb Ft
bale Court aT Maria CmUy, aa lb eataU tl
BMite U-b, daoaaaad All Pfaaaa haviaf
clalma af aleal aald aatat era weimlaj I preaar
llnin iUila eae year, ceariiaf I law, at UM f
ill be faeevcr precladad. All paneaa indebted '
aaM ealata n ra,atad I cera forward aad eel.
U Ui aaaie laiBiadlalaly.
ciiAni.t:n ui:ai'ciif.main,
Adaalaieuaiar.
Far Calcaitta, ta Hailalai
Tllli eapperM M eappar-raateaat
fad aaUaa Bark "CUI.UIMA,"
Rkbard 8. Carfiaer. BMawr. wW aall aa.
abaraaalbalWlbW. FarnlfMrpMap.
pii ww, mmrwiuv m v
Jaly S, ltUI-9w4I
Th aHtta riWMlltf
BI.ACK HAWK will lean One .
Cily daily al H a'claek la lb mar. 4&
lf , d rerUaad at U a'elatk la Iba artar. jHE
nova.
Tmriat-alld JUoa abaci Kotiea.
:. Il.tMRK CO,
Orafoo Cily, Jaa 19, IM1 lllf
T Aattlrtw Jackaaai HcltJiy.
Noam Fwa Amuioa Hit, CtUroaau, I
HAVINQ reeaaUy latad"af M deparlan
freaa HariaeMd Ilkaak. aad aaaa aiaaataal
la Oitjaa a Ik hut f BW.bk rUwr. I
air Ball thntarfc aoar aaaar Ibai I aaa
b nwad al Btraa' Bar. Narlk Fark af AiaaiU
River, CilHarai. Aay laCanaalioa fia f
na aiinaina ar wadweeaw win a gtawraay r.
mamband by aa aaiieoe faihar, wka la deairaaa I
bar kin raatared la hi fejaily. HkaaM lb- -lie
Bwtbly,be will nuenawvwy auaob
by eeamiaaleallBt lb tun nlaUv I kla alia.
Ua. II ka baa M lb natafl brlag hiea ky
wir I Baa Fnaebae, I wka Mat Mwra bm la.
Bwiiitiaiy aa t ww i um ainimry eaul
u ia I reeelv ah lalnaaUa aad la
Iqt'btebllmaybaaaal.
Feraaa Kviaf la la aatUaeaaate when lb In.
BUgraal eeaw lata lb TarrlMty, vreuld da ate a
aeeelel tatae ky aaklaf laaalty aeralag hiav
II Mr. FadM, at lb Um f Ik rtmauL. aad
Mr.Olay,IIUIMM,wa1awt ikianW a
Illll I el thl aaUe baft aha, laey wiU eeawr
a latlag farerapaa a aad aa kafcrtaaal a.
UANIBL MeKAY.
(DaxuLMeUv)
kSrdl
laffeii A tJM- OOrTBI rWaeJ ky
rtlVVV sHo.ABttNiTiirvca
mnfim,-i. aait,
Ittt tf rutin
-ntMAININOIail
tlNaialaaJtaOeleealUaaClly,
. Wl.iTdM Ukatnvwi
leeabarwat, lhy wMVe aaatla
:a
.tot
UaeSOak M
waaMBBMi a Bead Ltnwi
Ma alWar; Calaaaaa IX aaaUh,
KMmttnl MavBaMeaBadlh,
aNBtMjtr,,Ua0ly.
'.A'V.
l'i
mgAWiraWOakjiiMiOaBfM.
am. Ctrabw , aaaawTlaae Stir Tali,
laaaaaaiaa Mai - .
l CaKkkfcTKfe.WCM4
ft MM Aa.
fX'l-f'S
If
I aaa.
aWak
ItMhl
f aaaaWfie.
I BawaaTla.
110 Finn,! FaMdwadf.
i Bead d fen
aaaaaak aarai
St Faeaagi Agiliallaral
41 kafhlkay Mafe,
Sitae. Mat,
Materaka,
UNaetiBeaw,
MNeeleTea,
It die. W5J.
I Ml WlBlwlBt
H Meat Fkwr Fade,
dOhareb BaBe,
It ,
" baa. ST CrelU
SF. mi J
. ia 37? ? tajaae aTaaja,
.is
IS
M Ottm, If CaakaSlBai aad Craeby
lit laaal Wfaaataa Feaer,
It Hat Caaaa.
na eeawvwae
fTBMa.d
TM taHi Car.
IS 9mm Ot
Ill MalTtawalttM,
aaav daa awe, 04 wane, ft Keg
nam aaea
Carpear,
mOM
II
l
I Bat T Keea, 4S BaawMialikiia,
a awaaeraaey waa
I Fair Ban Maa,
1 Cm MID Oewwai,
I Ba BaMac .'
ill ri
4J Bhia tt hah kkk Baf aad Fork,
SO Cam Hat, Cap, aad Fa,
4 Caaaa WU Paper,
100 Kafl Wkew land,
I Keg Fatty,
BBbC FHB, '
I BhL Chalk,
W Bala Oak.
t Cake tap,
i Bm :
T J. B. Fnanta, t knee, 9 kale dry I
-rnoJa
!ll
b( tfkkla. t baiaa iracwri) 9 Ma. S
baiaa, eaaa etwaanr.
T A. K. WM, I W
TA. Ilanar.l Uil
T Haharl Mean. I bate Ira. 1 bo fcnea
aaian. nnar anaab
TttUJaa.4aealaid.l bbLaa.Se
,! kU. aanchaadk.
x a, mm atiair. a turn
T H. . Tbaatin 1 aaaa dnr aaaiit A Uia.
kaae, I aa Oreearie.
Jaatrtjaa,ll bee, 4 baa t keaa Onm.
fcw
ear Malar IrlaaU
aa UM Uaaar wwiiilt. wa earn
tWtfkt aa aa reakl ten a aa b avyd
ay aay aaaa .
Wlaaaaatle Binr, Jan If, lUI-Sottt
N.B. Frel24laMhdHTmdatlBawaf.
aaaa taa uua, isai iara ay a a aeaiy.
v a "
Tttarirat
'-&F II. I.EB A CO, belac dlawlred by lb
daeUd by the aadankjaad at lb aid atoad af H,
bjakCa
- ua aa Mr. umt ua war a cam
oawias.1 jivu.
Jaaa !MI-3w4S
FaMlO VtUtt.
rvrtUB aadralted kavia hem
Jt aad UHriMd I earn a la
Iwdlag wkh Um Weanae. Caeaaabl ajnr, D
eaa, a cataatu tneee t lama hi Oeafaa
afnaarr, aa pafaaaa wa aanr aaia
with aald Mb an hereby dary aatided ah
lawa lat lb tandaUaa a Ifad whh lb 1
Iriknia Onta,wia k tikJy owned. Bilba
emianea aa aaaa maw.
NATHAN OLNEY.
Daa1CabaabU Binr, Jaaa S, IMI-tltf
AAAA 138. BUOAt fataaJ. by
ff If If V TAYLOt fc Ctt
Daylea.Jnaa I. 'Sl-SHf
Far taUc.
ABTBAM BNOINKaad Baflar, arhal
aeedUlh Btaaai Fnpettw Buca llawa,
wiu aa nan neaeii una, isnrauuaa ea.
eeraiBg Hnay a bad by eaBiae aa
ialbfVIAbraUyYC
C. CLARK.
Ongaa Cky, Jaa S, 'M-Satf
MfcallO atttlfa.
THBaaderelfMd havlatana daty lieeand
ad aatbarbadl eairy aa lha hadaeea of
tradlBf with tin Waweaaa, Calaeabl river, D.
ehalaa, Yaaaawa, Cayaaa, Ne rare, aad Chek
aUI ink at ladlaa la Urajaa Tardtary. all pa,
aaaa eel date lUnand la Irad wHk aald trfte Tbt
any aauwea laai u law ear UM
i ncataUaai
ridUatrWU
toad wahlhe Iadkaa la Oreaaa. wit ba abtatl
aTaaawaaaa taa aaaa aaynnBBjBBB aaj aaajtl tnaaaBj,
WILLIAM CRAIO.
PalbwafrilaBiH linr, Jaaa S, IUI-tlbT
-m Ik lVa I.-J1..I a U Bb1V
rTMleiataBMaawawraak -
THK aadaraiciMd, havlag
aaeatanthadtaaaaltriai
edat Omea Cler. ChMkiiie
MaaftbaattaeaaJiaattotBajaiageraBla kylke
kkajlai,a,4a.
VMMa
a-eewa laMar, aaaua UaaVr
SteHaaaaa
HQ a Km T raataa raaalag
taani vrtUJ be kadedwhh gteal a-ai, bTum
aiakaiakaabwMjfBbanfr-.
llbSraaJlaoT-rrc0
naRlrTIOBTrAaaaaMWaaa,daa.
ed. Ma waa af i aaaa dim, naaj hair,
aateaaadaaldteaaaatiaaavi,laeea.
tar, Maad. A aauaa ayiaaar ky wade arid l
havaaaatar la Bt. UaaTllT H. dUd la Cad-
laaa.aaaaMltaaewaatMJeeaaaa'h Baaakf
- JAMMW.CMAMBBBtL
AaaliktnUe af lira ! aftAktaaaai Waeda
tt:
BJ.r .'SaiaM
-,a.
ft ktaaat tataab ' $
eaWIne,
aa
.100 TCFa.tcjardrTaadt IS baaaa. t bid aulia r aarte af tUadia. taiaaai da. Taa
......l0aia I he.. I baln.attaa.t baaaa aaaaat It baaaa aart aaaatal AlBaaa
...Walt fataaarn, I bbl wan. Baaaffal nikj
.JOMttOOO P. FnuyaBMi. t kaat I ba, , bbl Oeaaaa.f aaaaaaOia-f,waj,'i mVmmtrV.wmmm,
.SMOaaSOO urafaCaiy,jaS0,'ll-4w4S ryr TaajaaalMeleaaar.TiaiCBtt. tpbtai aaaa ai Btaaag, aaa .ajag aaraaar aaajaaal ta
. '"!- fJanaTaWPBraV aJaVwajb JaV Utaaaaai. aaaaetBJadsijaatgataBiBaiBaaB
nlil 'T1&MBmrVT' LmmmmwLmmLmmmWmmmWMmVBmmfm aTlTBenaaaaaaBaaaaaTBBaMT n I
' TOHB B Bl SJB CMPM MB, fjfjri" fawtfJaTWaiaft mTM!!. 'mVmm&mmWmYMmiMVtmmMBmm,
iwBV M. laaaajbMi(lrleBUbaB,Bdat f-',, t, fjlli.-, .Im !lTjSyl waa4aalaaianelliiJba, 7-!'
aaaaW ethar towaa aa the Daw WiaaaMle. wid mm .'.'.il'B' J1L1-" CTTJUTCS! TTSirvrwXlTmmmi 'iJM1 ' . t. .
aaaHBHVftfJBaaBawaHMBaP
aTwtrTappjfa7fjBJwaapjaj ffftl AfaaiLvM'w
iLfSRSASiawteiaait QunBt
JaaaaVTBMkMat;o fj"w UfmWm
iu.
him r' 'I'i..- ," ":
L' kataa Aaa )-
F ei J.M .ai i f ( " i II-
mimU iaaaaiuf 4k Cm
efeaaofaV
tat win
a
aBakakalaiaalii,aBddtaawaaMBa.
aaaaajBaaaai awaavaav aaai
BOBanTaUMMBl
UaaCay.Marthr, 'II.
I.B.BlalMFVIM,
awad taaaaadaaala
r a ww day at
paaartaaHI. Qaaaaai
JMBMahaaaM
Cagat Ory, May tT,
ntnrjkMoam Atm cejmMojr.
WlliiB.itaiB wah lb miiaial aaaaaaL
aaaaV WaW MM mtff PHVaMMf faaMfJMM aw MM HMHVa
rm-mmimWtrm.-rm'i
ummmwfimn
WmW kViMM Bar a0r I
- WIU.IAB1 KIUDW.
iCiaiaMk,Mayl,'ll-S7 ,
WWm aawMMTSwe
Dalt Bark Baceaaji-10 BmntU HOXBY,
ml iv lamia uaaai uu (Baaeei.
f Bnrb)TLBauaV
t Ban) FaraHan Vaiabb,
1 Baml Cah Vara,
9 Co Faaar Gaada.
ato. abernetMy, a co.
Onpa City, Mcrah tT, IBIIJf-tt
JDtTnaarndparBarkF.
tea Near Yfc a laaja
Baeaa.trktahlaaaiBairlweBl
i af
e Bw aaaaaal
BaadeaajB
aae riaalhwld ItlatWaa
, Yk,ed,OeartCt;iil ui.
aJaaU Bt fla'a a aaaaa
ljaBNoun aaitraftkaBaalhemMlaea,
II aad Um aaly Kiftea la-eWataa r Um
Hiaejm diatriel raaaiend I Baa Fnjelaea. what
laa aa. kaew Eipraa tt ADAMM Ctt U aB
parlfUMUlbdBal,iBlinBiiiiliaad.
Mm W Um traaapataUai ( MdnMaadaaek.
wMPW djaf 9VWV alwCnplMBn Vntpftmtm9mm MaTaft
alaanbaf lb Uahed Wl ad taiipi. Cat-
aaaa to aay pan af Um Baaama BUB,
Tvaailene. fiaekiaa. die. A. Br aa ar.
nagMaaal aaadawhb UMpapaluEipnaaaf
My A C. la HerwaMBU, we n eoabled toltaa.
aat a) kfaaehwaT Um iimim baaaahl that
a. n. iuuv, aaa ma
, B.W.COLT,8taktea.
I"
fkNB eaaapWU t f Baw Ma Ina. eaalaJ.
lag ad Um aallga,wreaght Ina kraa biaia.
ug aa UM aaana.a,aiaagaa in
are AM rat BUI. rttaeiaa
aMaaa. reteajMBjannewl
A. 8. ABKBNETHY,
ibini,
Oak Fatal.
GEO. ABERNETHY CO,
Oragaa Crty.
Oragaa Cily, Maieh IS, IUI-S7U.
V Saraaaairtlla. xi
JUST neeind paratbaoaar Malhew Taan,
rnat Ba Fnaebm, U ctne f BrbuT
OrMultadOaaala SdBodPdJtd,wbMh
wttlh aild aa favwahl lanaa. al Um Pry Oeeaa
Oragaa Cky, Jaauary 9, IMOJailT
Tfa:
.LBS. BACON A LAID lav.
TAYLOR CO.
Baytoa.Jaaal.SI-atU'
1 A A BARRELS LlMEjetnirdp
JLWV BarkDHeaa.adfraleaY
UaHX ABERNETBY CQ,
MaylS.'SISfaf
mrt)TICE TO LUMBKRMktfc-Tbo
irj aaw.rnwMlae.bMlarekkakaai
ry aaa waM waaleli aln.Hlilagle Malw,
BiaiteMBmaUMOKaf Ibebeakladanrta taa,
wtoafewUlbaeeMeaasaa4patlMewlaa.
latSa. 7 , JVa.JOS50Kr
t , ,T
MM vMbV.
T
CAM! to Um eidliBii.ef the aaliaagatl
akatChriUaiikaai,eyhefOaaaiaaa
gg-ajaw j ajiih aaa af hi aaaa oveehef aaaadla
BaBt7knBtoa.TMtkMkwka.aada4wl
Be 'BnttoaJar aaaaa They aNaaeattraerahi
yeaaieldi ' .t'l r
Taeaaadvir.WiiklaaeueJaae'liyrlt
k CAKADB COMPANY.
aar an f.mja n aav mm Mm MM MM Mm, M
JmmmmW VasMa OaVMaMHPa
Mi afiaaaaW BJawawaaw aaaMMay MaaTeTJBj V
CeegwTev,.!.'!
ti iaawawau ij li" ijaafri
tt '"
! ttt i f
aaa aaawawaaj
waWvlNaaal kaft
mmtmW waaat aaat abet. etaeB.rjbaa
limnmwmlUmiliTwmmmmmi
af BbaBveatvatey af ate WafaaaanTtSalaa;
aa1adad.
awSft VbWM SMaHMaaM WMT"fWHaBa MMltM
I aad fan Oragaa Cky anaad laa Fate, had to
feMaMBfaaBtBjatehttMaMatalt
aadvaaaalaakaaaaiaad taaea waadaa bead.
aaaaat.
fi till I .TJawaw Faprr, WrMag aVakaTBT aaiy1aaataaBaeMaa
AIM) a head a Targe aaaVateeTLkanry aaiidia aald tojjl i ihaj aai HmjfHmmf
Beaha. ajnaapadMMe1a,OeaCtir. ' J'2&!tt'lg&
anaai, ibbi. aa-u
bW MpMbbT laffaMBMab MBBaafla "p',lfM1',,,,,1, JatBaoaT aMBaHnaaMBBBBBBBBBBBaHIH
MMMMMM HNMH ! eWT MB MMMMallM MbbbbbbbbbbbbbbbbML tMMfJBBBBBVItfat. 1bbbTbVbbbbbbb1
. aaM. W. JOaNBOM.v at BnaaaTBAaaW eaWaBiaTaW BkaTanTaEL 3aiat?"TaTf. fCMaTM
l,;U -'-'-- HliiiliifiltTl llMMJMMB-lMMMMMMMnl
m
laBaaaL
:.;.
.:?..'. '. rJ.wg' ' "'
r"TasaMia--v'
BaSBaBHI aw WwwW9 J rwwAm9m
JL If aaW tad ! thylf CllaMa?at
mwmWWmm MB WJaMBaTa ly aaaarMM tPTiP mWwjt
am havtog eaaaaad aaabM aat Baa MraEl
.ex
mmj a, aaaaa
.v
IJA tJ-f.
BlBmOfMM, " e V.
i-wJ, aaagr.anytM
CtuaWaaae. - A. J. aaaaa,
Baaaa B. Baaaa. , rWa. at Waaiaa.
Aaaaa aVBaiiaita.mr.Ca4alT
1
IUlt,W4aBN
rTME
M. ft
B that he
ati aaiMaaaaaaa aaaa at h uwi
BMW WMOMM, mmVemmwmmXMmWWmit
MB W.'4ar.4T, JanMLJ,
rat tv omr-tv WX-&
wwh aaaofaaa aadaaaajy, aa m
UeeMBadwMaf tto BMahaaa
a a eel be tea yea hay jt a Mgh at.
email. May am. 11-SW
TODD aV C04I EXPaUBS
fOK OHMOOHfeAlIPOMNti.
TaUSCaaaaavaaaBaaaaaaaaaifitailBji
llanaaa, laaakag aa Baaaa taaa Sa
Fneiliiii.Tlaaa
atanTa
afjaaaafakal
ataVaaVaaflf
em Man, ha aaaaaaaaa aaa waB fi
aaaa TAmUMm Ctt to ja IMt a
afaVaFaaaaet-
Tvaav .
nmiTiinrmiit IlirtaaVr rank llnJ
naCkyi HtaWaetaVaaM, atJaiaatM daft.
Sweat ki May. lraaarfiSadaraeaae, IWa
ntW. ILTapjaa.se, atattaa MaaaB) aaOw
nVWaMnaaa APHI aMfe BjaJ
TIT EW OOOPS aar Sabnaan Mara aad Xi
If Pra ntidli." aad Baaaa Fnav
at aad Leaba ton w T i
WaaWankwlBita.
aad Blttere. Falatl
mW aanMBBaantf BBVaaaMa. BtMU afoftjnfsal
Fmld J.;
Aadhaf Mhati
aar lha fltoua.
a.aiuajwua avaaea
MnhjS,lMI-STlC ,
MTOTlCKbbaabygtTatoalpaia
Xm eKlMdLleLef laa
LUaCUr,arwkBawkaUelatwki
af
auiaiwMMTanaaeanaiBpfBat
lbanattiuaiaarilktbaTeaaeraIMna
aitoBdralatUB,aMlaMatoeU
tar.aaleee Ibey have had. aaaa aaMeaer
cauwHhMllhaatuy. '
ROBT. MOORS,
LtoaCUy,Nr.tl,la4ttr Ftofekr
EXFRBSS to OtdhBOW, leaiklag at' ,
lliltdh TUalai Kmmmmm.M
tort, at. Hetna, naaiat, aaa On
T VB SmWlKmM3m'm ,
aw aawi
f
laa anl
T.awtiilhiriiaad Weabad'awaavW IT
Orleeaa Jwet, wyiaha to lha Iter aad kMeye,
M
tmmm waa aa aee ajan aaaaaaa.
M
lMiatotod thaaaaiaaMa
ajlaeadeato
aadrnnaM
OfTrtaTaaaV
NawYerk.
rang
Naw Oiiaaa...
Uvra)..'....., " JaaaW.nVurr.
BataiiatiCltr) feVaVCUaa.
MuyarlL raaaa
dav
teeajTWWiy aV
A- aa
iKIJ5
9 tffi
!osviaibd
I aaataaa. o. x.. zr,: htit, , aaaaaaw.ii aiei
' m ab aaa aal m. aaaa taaaal. jwawaawaj-aa
1- --. .--gTi ".i. aaaaa . .., ,,. w
awaaaaaa7aaayaiaTaiaiaBi TSnkfB .W.. f,l!!iPl
jMaVjaaaawaaaSanMaKTEM MMMbbMbMLw
laantMwflbaaaaaaattdlMaaayMM -'. -.. - ;rr
atatSBaTaf. BTaBat. 4aaaaTa tJafal M jBaVJaaaaal BBTaat aaaai WaWaafJBaaT-IaTJ
JBBa) faaaaBBBaa t JaBBj ."Jt j"j Wt vafaT. Baari MmW jA "
S mZZmmmryZTcm&& t
MaaHt M -tglL fMaaaaaBB. iaa flaaaTaaaBBBafMlrfl tnftliiaai V
V.HI UaV.irUiHapfctlaaMaaBfW. ' -JaTM-l-VvHHB
aaaffaW rajgaaTdWlW aTBBaTTapTraTaT,JayaTWaf,V-T rjtfr 'WdHBi
FMfaU MOTVAaV IMWBAaWBj OHMS
JR. hiiwiiaaaad aad aaaytoanaha aaa.
AaWaM bbB akaaTaTaTI TaVaaTai dlt Kf )
Mtfait tf&ptr
MliidaiilkiaeliilitolaajiBiaMaak
aa aaaa aaa la aaee
a, NaTBtBaaatoAah,
Kiiwjaitadtoakb1
""UU aTaikiaaaaa
Baaama.
TnSa:::r z tKj
Kah-AOragaa. aBhSiSVa, ,' '.'
emCmf, de, "iiniiii.lliaaaiHaaCa.
Aauaa "ifcHi lanadaavACaaaaa r.. .
afeffflPfli f ft
"t-nrvTT" -
" "- .nlVA J7BIVaFaBffaaaaval
l.7idJLli '-" J-" 'aaTaaMaa
JWtagaaagajy,aa,jbdtaf , ,,,,!, , Ti1 Jjaajjlmaa
kiBBBWBaaMaghf-yaaadMPtlll .Lfcu. o.OtsWIaBmi
-' . mm 'I immmmM&mK&- arrifly TMi.-"!
II 'BM aBBaaa - BBafaneBBBHaBBBBBBiaBBi .fjVBBBBBBBBBBBBBBBBBBEa. , . ' gwtaaw .daKataVaTaBni
BV4MM ,'a. 0tMjiBiaairKJBKpi77 ESmmmmmmmmm
C ,-i 'iitsSTi!! VV , ,; M5T!Ta-M-aaB-aT-i
EfiHaMVaadBai
i! , y.aaTfjaaaarj
SsLliS!!s
rttfj
fffBWI
dj
j2-ii I
. JiSkim
f3y
ABftAlUlTlrtMJM,
,4javnjor,MMMW? j
i:
etrtt
v'
EaCIH
r. TMOMAsl'Ta'
MUCaiKMTAMB
r.wr-
Wl
JR aaaJBBad aaa f laaakaaam
aa, aaaa toaaaaVaad, adtiag,
aa avaaaX. ' b ) .'
... . .i .
H
aa)
dlTIJrTrfCBBaMUsi-
riranMt.llawitT,
aw27nW-T?
fa'v'i.
aaaa
AT UMat cnwx&rt& i
maia
afkny
ktah
AaaaBafBBhBB
'BV-
."
I
aaaat
aadOaaaawsl kai
a - 'k
M,rj-
tap. a eaaaaBgaj $
aV
wniMii.igii
- 0" aamaW9RBfs1PffBa
ftaada'lam-.l;' g8!',j
r .- - nijv. 1 'V'J.'IJP
MmSswSxi
-iiwrmtmmmmmm SrE
JBBT,aMB-Mf' na-.,
. OaKK'fFOaW'M
vA eaaBtaai'adSWidj
aiirvMeWV otSyfflMaWy--'
tMaSaaya?aage alnIrMkjVV
W,aam yStaftV.f.'
ii pMawaaaaeaafW.
. .'at,,;f T4J
. MUMMMAMTAJBTUAMmmm . .
. .. aaaatail drTf
Jaaaav aMM-aT
Wag kij.a.BagaMi;
mVS7SkmmimWAi
anMMaMMaiaaaTJBaBa
ata-J
gc.
f-r 'c.
.'?(