Morning Oregonian. (Portland, Or.) 1861-1937, January 13, 1916, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE MORNING OREGOXIAN- TIIURSPAY. JANUARY 13, 1916.
BOND CASH HIS OWN,
. M MILL INSISTS
, President of Defunct Insur
, ance Corrany Says Money
Is Not Part of Assets.
$20,000 HELD IN BANK
. Ta. fXmmlrrr. nrrrlirv. fU-r.lw-a
fra C Karfa-a "af Heal I Hk k
A-a-ralag Mr (Mala! KaMn
OffW-er Taklag rw.
T'.al fm t: aayaait. I
' ?"rtM ( ;qintl a ft 1mM I
aw UU A;t-il laviarsar
j 'rtmrr a-aair) ta a-rtee atea la
pr-a.a a ir MntH
.rat a-arm 4 t part af !
s af ta napur iaj let
want tat a reatrBiav we aaaia
T A. JaVO'tl. praelaVal f t
ejfiar raaar. I ajapaalttea aa4
I ilka Caartiteaae yaasaralav.
w-ii! i af I raaara
ameiai kaiaa iw4 y tkaV.ar Ift
t la lm'k Uta f la ralar f
SOILI at f aM.-ft t ar
l!r (it fr".
n. Bar mi la Mta.
Tn ptaiatiff to la raa baal aa.
piaiae. imi M M"U had pet ft
;t.n af ta aaaa'av 4
aa taatr rarara. al) aa way la
pie H ralaar lea lara II er
ta nraiimliik a aeir aa l
h . -aaa aaaea,. out t: at ill aft 4 a
auafl (ft lrili& (itlMO' alt to la-
raa-a ctaaiatwaf taare la aaaara
atal vlaiaia till aaic Balaes ! Bias.
W M 'H laatiflaal.
.V w Rniitlm. laa raralr aft
pnlntaat far laa Aaafka Lit. wa ie
iwim4 yaaiaraar. Ha a n"W laai
I . aiaal a Blaa aaaata Ba aliat Baa
laa attaeal la aattlaaBeat Ift Ik
raalarn. rMftw. Ift reply Ift
ma hraa ( N . al BL. laftl
ka waa actie la ka fait. aa4 Ift la
lafaraa'ft af a I alaa) faclfK Uta a
f'Lal. ka at4 tkftl IBa A. k.
Hr.i.a a Mart" ifa?. .raa'
M acaata4al a( laa caapaar. aall
a'tav ka fc-aft laaaa avav la aiar-
Mr. Rawatraa I4l'i tr ra-
alvaraftlft ky AHoraay . C. t'aar.
faraa-aiatxa at Ika I ataft l'U'
tj(.. laraaarly aft af Ikft Aftaancaft
ifa altaraafa.
a. Uaaa IH M Mar4.
Tkiu. Hal aka. altk
Jkltaraay laaacar aa4 Jaac llarawa.
af Txaaa. a raaraaaatla Ika l t
l afirta Lila afriaiaia. kaa aat ya f
.a laa kia kft4. ft aa-a la kawa
r rru!y la vraaiar al ika raaalaa Irla.
laai Ika aiaiaiirfa ara aM illlo 4f
ta Ika Aaafxaa Lara. kaia aa!4 Ikair
lataraata kafara Ika atftaoft waa Illa4.
aa.1 ikal Mr w k'aiaoa ka4 Hrf.4 aaa
j ..la.al a Ilk rai4ia aala. Ika
aafaa.laal rM. aklk kaa 14
ciuaa kaa raaa Carlkar rail.
Ta4ay ika ftaaaatitaaa a Mr. Oraary
a.l Mr. Kradaa arakakiy ai.l ka laaaa.
Ta klaaatif;. rapraaaat4 ky Altar.
r tfta4ay aa4 w k.al4a. al I
4mvm la Mvifa a4aBaaaa akaft.
t aea laalr ayaaaliaaa af Jvc'aft
li'i.tia'r arartk af mmf la Ika I aiaa
IV'x I MMtf Ift a4y la la Mr
Mraaan aa4 Mr Oraary raalral af Ik
laattraftaa amaaaaaT
tla aailla af l. A. J Raaailaa la
mltmm Ift ma H aa ft arly laali
aaa fu4 alii Caascy I'Urk i'fy
yaT.
FAIR SECRETARYSHIP UP
A.
Toottt rtvn rmMrxnr..
I'nlrmbM 'lUlataaa Mft.
THa lara af 'ruk4
Maratb- "A I'artaiaa Ha
aaaaa. 'MaHaaak X "
a I KHU I -Ika taalkark "
anaat Tka MkJa trf f
C rfr-mr Maaaiea
I'Wkfara Tiai;l "
raaaia -Taa ramft4:i."
1 Oa44aaft
A. . i. r rrt.tk. oir
rnto iMkatv
aft BkkMkl
ra lavM Ma a.
k CI M l . ia t S. ial A
t aa ! Ik paaialftMal af a
mmtt la w. l Ju aa rarrrui? af !
f k oraaa at ala rar Raar4l II aaaf
ii4rM4 laU. a a!4 ka lakaft al tkftj
aar al a n af Ika ar4 aift' 1
Kara laalai A. H. l.aa. a( ratl.aa4. a a J
aaatMaa. la wri4 Mr Jaaaa. Tkaaa .
iff la faaar Mr Laa a ara,tai.fl ara
v K. kt. af k"aa.iia. aaa ML Li
J aaa. af 4l. V ft. . af la
.raft-lax III J. II. Baalk. af Raaakara.
ra lima) la laj Mr JaaV ra
lanftaa Mr ktlvtk TMMr Walaarya4.
a' fartkanal. kaa ftat l Ia4iiala4 i
klka 11 " I
Mr Jaaa aaa ttpmimtm aaaralarT f
na i r4 lal raar Ift ajafa af Irul!
Mara4un. Ila aaa anatrt af Ika'
lHiar4 al Ika lima. k ttjn al ta a--
l.a aawratarvakia.
Ta kaar4 all I : la ka a4 I
la taatkara I aaftraaa Ift aaraiaat far
ia t'ikoa'an) a ark al l laal
"at ra r akaa a ra raara a a
ava.araiaa-ft
It aaa 4ari4 la rtrs ika : .
k.kia laaa aa a It . C Ma.L at Ka
a.aa. la till, r.awa Wr Hall ka4 ftat I
tkna4. aaa ika ratara f ik w0r
ka4 kaa yrwrtkta4 k M ra. Mrlkarra4.
aaa af Ika ar4 aakr Tka i ra
kirna. ftiaat4 ft raaatatiaa Ikal
.karwaflr aftaaava? aa r aaiftkay ak !
kl4 kla f la Mr aay ita:
aitkail I ;a aafkarkatura af ika kr4
mi aak aaaikar a u 4 k a la kaar
(ta IMI kiraalf
I
rrlar tas Ha lira.
Kixrt ::rRi:. f .. J a II
Y'lr la lh k4aa 4 lrtl laat kckl,
4atrv4 Ilaa4, IJaTla4. Ika taraal
afr Iff. Ika llra4 artaliaft Ffc !
i'l Mitrtl liuin aat!44. Laaa. .
I aaa
mr Mi K ! ikiak Ikal ll araaaae
I at aaolloft plrlar ro4aclo( ca
-a- rtrmt ka aaf arris makta k
klraftaaa f k for ftlll ri tkr
apiaiaa akaa tr para Ikik
Ifaliral raaart caanpll.4 by Ikoaa vka
ara raaalna ta lara ad laa frara ikoaib
ra ll:i(ri. la Oakt4 aod Ala-
a4a ravniy. Calltaraia. Tk tiurk
ara araaaalaal ae-dr lh kaadma
-H'kkl tka kkaalaa ft-oftt4 la Alft
ftall I'ogftlf":
I l.raa nnn apaet ky prajoe
laa chhmbi4
It aapa 4 .ulrly kU Ik
yar roaa4.
Ilak4ra4 af Ikaaar4 kal far
"tr kalp" aoj ipul area. Bkually
kollt ky locai carpftlar. for kpaclal
ir4rliOl4
Tka aaaaal malalaakara rl af
tkra kiadioa. Tka laca. OriffHk ka4
l itlTaraal I'liy at l aa. l ll.Si..
Tka. larat ra'ittti of II4 ant
aala awaad In ika wor!4 ta kpt la
Caitforaift ky aaa "iftavk" campany.
Tk kaaat fkftiowa ta iar In Ik
arl4 a a vi 4 laaB4 lktr
4ara " afnilB.
Mora thaa I kuioraokil ara k4
aatly la iraarparnaa- Ik roala
lar la aa4 fraa arork.
riomal.maa 1 aa lo ; uprnamara
riaa ara mplo4 aa a kiacla film.
Tkaaa ara caaaa frara amoac kkap
atria, arkoal kara. .Xallaakl Ouar4 rorft
paala aaal tram Ika y al lar.
-IX-alhlorlk" al XaltoaaL.
A larriri fcalli far ft loat la
tk panlaua Kloft-llka KfMl I II4
W partra4 Ift "Tk talblork.-
Molnal iaalarpla-a. a kirk oanad -larday
for a foor'4r arraaainc at tn
alkoaal Tkaalar. Tk fUra Iftlllal
praaaftlallaa ak la Far I at I barraaay
a Itk rartla4k ir raadilloa.
far. karriaa 4-l4. kiia aad olkrr
far-Xortk traprfa:ia. many of tka
aroaaa aikt bar ka film4 la rort
U4 a kakark.
Tka tatklab. IK tarrlbl A park
aalfc ky laiatiaa Fa l-ira laa
akaal a pal aa4 tkaft fomaa bl bo4y
la Ika ravn). paatlxift frara aktrik
It a MraaiKlr rftt Oft- alf.
la Iatra4ara4. aa aril aa tka fa moor
Jaba Jakaaaa aa4 h loan of baaktft
aMk IkrKa aaa Ika Alula farap
.laka Tk im araaa r all
iak Ift Alaska. Iko D. Irail.
Ik paataaraeky . rai;al.
Tka alary, rlut laaa Ik prlaiar
la "Tk OoM. hk mat Hb kurb
aoraaa Ikal tka anaaatrnl of th
Paapla Tfcaatar annoura4 yaatorday
Ikal tha tamaa4 for a roatiauaac af
lh programma wlil rall la Ik
tx-rik of tkaa (tar for ttt r
auiiiarr af Iba
M rirkford. knoaa Ihroughool Ika
rovioiry aa Ik "uaa of la fnovl."
I aa at bar baal la in rol of lb
fovR4una. tk play taamins with ayrn
patkali aliaatloaa. Mla Anita Klr
art a appaaraara In -Th Go44 I
brlaf. murk lalarvat baa baan aroua4
la Ik film, ablrb will ba arnl4
In kn.(lr pha ot waak.
Ctara Kim ball Yeans la Ilrtnaln.
afnacr Oiript of tb I'lrkford
Tkaalar announrx ylrJay that or
laa ta korrrra aatrir ronditlona,
ablrb ba prarrnlrd many from arn
rraiac Clara Kimball Younc'k
1'r.aillf." Ik popular a-ir-bauty
aiil ronilno bar appaBranr In th
famoua Fronrh play tbrouahout tb
Mia Touna ba bra hiahly pralrxt
for bar Iniarpraiatlon of lh rola of
Camilla, a hi I bar rupport I of a hll
r4r.
Ip-
raf.au rvr Trlhnla" la lh lat.'t
plrtor 4allr.a wlib unpraparadnaaa f
lb t'ollrd biaiaa lo witbatana iurnu
fully forvlaa lavaaloa.
a
Anita, Kin, tb Paramount airl. will
maba bar nat rrn apparant fn
lurad In "Tb Traralma Saiarman." In
a kick Victor Moor la to alar. It waa
found advlaabla to 4lay th production
of tbo I'Bramoaat alrl'a Brat atartla
yrbkcla. foundod on br trnacoolinn
lal trip, until tb wratbar and tb road
ax mora propliloua.
a a a
Anna llald. th rlbrald fran-h
carfKnt. arho I loon to b n on
Ika arraaa In "Ha)ll U Prl4BI.
oradurad by th Mroacov."ompany. ant
mora than J Nw Yrar'a porlcarda to
ol4lr la A Frrnrh trancb ana
boapltal. ''. prior to hr romlnc
to Amarlcavab bad pal ft arat dral
f t una
Ruth flla lr ft bobby la carxllrrtlcka.
Hh aill not ba bar apartmanl llcht
ad ariik anvtninc l. Knoarina thla.
an adralrar racantly oant bar Jl of
ikara. ona for arb yaar f hr llf.
Tby yary frank blua rhlna ta Import rd
bra, and ar icaadinly unlqu art
crvatloaa.
Rulb Bialr. Iadinc oman la lb To
production of "Th t'oartb r.atata,
oa-a a Boat on bulldoa that anaarara lo
th nam of Hill. It appra that hi
aroar roanoman la roally Billikan, but
bama aliahlly docmaiie la bia dlrpo-
ilea, ba prafark th ahorlr till. Miak
Hiair In. i. la that b baa brought lot
of Ivcb lo hr.
rvorolby Kally. of lb 'llarapb. r-
.a Ik. -a'ft. ft.i.a r.-r. s.m-fray4 a N.ft- T.ar a afi "
pitTTr in ?- rqniPiq a
wr laorlkr opaxi pa
BRIGHTER CHILDREN I
S . a rr rwr a: loo 1 bit ttt thT !
-rrr ryf f Tbt' fju-MK.
BviriT r-vnthevl fa". ttui4 T
ri4 UsfuJ tt.:r.f it. it u eruir
if tday w:3 erf rrtr iat robust.
kai'Thr n-J wart.
I j'tmt chiMrcn CAtth coU akiTy.
. tiitd hrn i"i;. I a
tolr. Cf 6rJ tl: AifxvX f"
Ihtm $ott' tfni O" w1'
Mtarxh th.r fc:4J jw:or lh
borJT-J-Jrtr lo h'.ltf Ktioo.
KbMib It u not -pater.! irvfdxin",
..rrrl k-fb'T oax-atrlad mVaOorl.
wibaul m ttA aa karat' 1 rtmr. H
caaaa barai. it irapra-ra blorat. ba
a tar wiifWa tb "
drf r aa tbitt.
blia kaa aa a4 Ift ika ftaata.
rayoi akaal rr4aKb J llatlar B4
t H ! aaa "llkla Mia Wttkl la Ik
adaotad kir af taream. a aaa.
Har. a ad aaaaala blra la craokad aa
af ckaaa aaill Ktar appaara. Ift Ik
tra a fay ft Kloadlha lU ailfta tk
airl fiaary lara aaaiaal larmi. Taa
laliar raplaraa Paikar 4 plaraa ba
la tka daalr.la.-k A raorua ftia4
ky tka 8'k a lb laa kaakaa la
ikair baaa. faraaa la kutaal by tb
4- taara ka ka aaialraalsd. Bad Lk
lb asiaa.
Maaaiarkl rUy al Maraibr.
A rariataa ttoamaar. aaa af k
faako. play af Ik Ul lllrkard Man,
r.aua. ka aa.af praaaatad Ift plrtarlkad
fara al Ika Mafaallc Thaalar la raft'
Jalaa auk -XtruM X." lb
rrM Caapar niffa. r Pi aa. a for tb
aa4tC rata bacftaaa af bl raaamklonr
I kitralud. "4 IW'r lira. a k4
atirakiy kaiarprai tha laad a rola la
tk ' affariaa of fiaa.r a ad b
a da.
rVaraa C lOlffrl I a wvkltky
fa af raaaidarabl aa but tnaay laa
a'ra.ra. nt taarri Tra. blaft4
af llaarl. al th flhr' rlnl, Oiaa.
rial yaallaoaa ta carry oft aa affarr
a.'k Haaa. a 4aaca airl. aad Ikal
add a lk Marial . l- a at if af
Haart. aba f "ally ran tf ft Uh aa
apara Kaar
llartn aad Taraaa tkraaa la
aalkar Ift Ik lbaytal bam Bad rlta
imii ka I thir lo im ael d aad- Tba j
karoo, abii '" a kpiaadid partr
la kaaaa f Kaa. a bar ihaaaand of
.lar- aarth of rion.r aad) ball!
aaacara ar letradacad. l kirtchaft
auk apopiaiy. bod Marcalla. Ilanrl
aifa. rwa-i la aa aatimaly 4 Tko
tt yoaac paopbr ar f aaiiy prnaiti
by nrrariirM I marry.
-ar la m ar!4 raraar th
rtat aad la pftoioplay bar I bad a
re a hollar kdpl4 I my lampara
taaat Ifcaa Ikal of Paro Ckrarlal."
ara lr Cliff. It " a llkaakl
rkarartar. but la latarprtalloft af II
doaa ftol ball htm ward.
Maay Man al Colambia.
With Wltnk HaM. rmd Markay
aad lloaa rir In -Baaj M.
aad r and rid la "Tk Wr
of FriaBd." ts Trianla proaramra
a bleb opan today al lk Colambia
tkaalar ka rol ltb lara.
-Bataaaa M-a" I a plrturad tr-y af
B airaaa nB a roapoa. la bi fiya
aerat. Bad praaaal Hart la bl raa
loaaary f r.iarar aad alp a
a ctack-atar hri maairuktor. rhanaiaa
ika ta of t Ant-w mia-wBr
far ala aka. Tk play I br
,kM a oaa ar Ik atranya.1 af lb
laa prad-M-ivaa. Tk br aad
riald laaak-roakay lalradar ft Jaak.
tar aad k martial ftoa. a aar-mr-4ar.
baauly parlor. lc.
Mary Bftd AaHa al fyor.br a.
T par' af Mary rvkford la
"Th ra4. a- aad Aalta laart
ttanily ana by . Thm ram vral
fold af tiaau papr. Whan thy wr
naallr dirpoaad of lb "alfl" Piood ra-
aalad. II nra a naarapapar rllpplne.
baadad. -Aalta laftart a Talk to
Oir .-
Tbar ar maoy rnOl. Una claim
froa kartau aiudie aa to a hirh paa-
tb ounat admr lady. But
tka Halkaft Company comaa la tha front
with lb oenBdant aaaartloa that Ik
baaar baloaa poll!v!y to II Kla
Marl Oborn. who l Jut yr lbr
yar old. bacaaaa Maria doaa nol mara
ly play child pan. Flara ar balng
aril laa plally ta alar br.
January II baa bn t by tha E
aaaay I'empany for iba rolaaa of th
brat oiodo af Th Ciraia Caa of
Mary l aa." tba arl In ahlrh Hary
Walthall and Tda Mara ar to b
larrad. Tb pari ronaidt of IV pl
poda of too rlk acb
TV lib th paaalna of Tb Kirth of a
Nation" from lh L.ibrty Tnir la
Nar Tack CHy thr I ad4 lh moat
pbnomnal rua rr mad by any al-
IrBciion la Iko binorr of tn fw
fork laa. Thl lalaat form of 4r
malkc aprton ara Introducad lo
a Tark oa Marcb I. IVU. Th ITr
laa I a pad Inlft lmm4:t faror. and
lh rua roatinoad vaaka without a
braak. Tha total pumhar of ronacu
it parformanra at th L.lbrty wa
t:. Iurina lh fumiwr month tbr
ara a kupplamrntkry naaamnl at
tirtabion Baacb. thu makina a arand
total af ! prformanc- la Nr Terk.
aim Ihor b bn II pa rf or ma near
la Prooblft and tha ImM. Nw Tark
aien paid man than I . for thla
atrrtaiBra!.
a a
Carlotta d rrllcr. who plarad th
Iradtna womka In -On Million Dol
lar." tolf-Mtr pradurtioa. ba a
bard tlmo flndinc a parmanafil rl
dft. Mr York holal oblaet rtrara
lr to Mia t rllca pl. wblrb con
rial af aa lnncat baky Iropard. thro
4o aad a monky. No oonr dooa a
batrl raaaaaar laarn of tba arrival of
Iba pratly lull rraatvr than b ra
ouciii brr to k aboihr plara.
a a a
Jan Navak. werklna la "Craft." bad
ta throw two niatr on I of a car.
ho I an aihlatlo airl. and bad dlro
tioaa I mab lb tual ra!ltlc. On
laaiatrr aot a praln4 wrlat and a
brui4 back, whll th thr klaaad
bra parir tth iodby. Jo aald
11 wa latratln(.
a
Richard C. TrarT. r.aanay Ukdlaa
man. la doiia bl baal t acdulr "la-
tiact haotira- wltb a maaaalna ra
volar. Trar. whft la aa rpart with
lb tdrfaahtoBod aaa in ahooiina from
tka bip. kuldrr or Inatd porkat.
ftaaia I a4 at If lh n.w typ of
laa raa b utlllaad In ptmllar faahton.
aa far. bo lara, It ha pryd a llltl
In ratsbaraoaa la fcandi aa ha aouW
Ilk.
Everybody's Wild About Them
Held Over for Three Days More!
MARY PICKFORD
In "The Foundling"
ANITA STEWART
In "The Goddess"
Scores Turned Away Sunday Standing Houses Monday, Tuesday and Thousands
Still Wanting to See This Big Attraction. Just Three Days More and Your Last
Chance Will Be Gone. Don't Slight Your Friends Bring Them Along.
Peoples Theater
in
fA - r. - v r ' Pr ?Skl :
x V
MBay .: V"
( ;'
'S- "
West Park and Alder
First Show at 11:00; Then 12:45,
2:30, 4:15, 6.00, 7:45, 9:30
Come a Few Minutes Early
. . .-'c r- tk, r a tk 'w tY ;r. 22
lui laania .. , -rV--:,. -n iit 7f -''j. Z&t i 1 h 1 ' "' " nilrfim fun lit rnnaiw
HUE PLAN GROWS
Southern Oregon Joins in In
vitation to Film Companies.
LIGHT DECLARED SUPERIOR
Attractive Sccnerr Will Be Played
aa Tramp Card In Attempt to
Hare rroducera Pearrt
California Smdlo.
Commrrclal organliatlona of all of
tha prlaelpl elllra of Southern Or-
aon ar In communication wnn
Port land Cbamoor and ar takln "
. . tka HIAH mant atartcd
by th Portland body to attract aom
of tb bl motion plctur producln
concorna. now located near Loa An
aalaa. to tabllh thlr campa and
aludloa la oouincrn vrrav..
. . rk 1 of tha bu
arcrriarr mwvib. - .
ma of manufacturer and Induatriea.
aat out a coirk iririi -
la th lrat fllm-produclnr eom
panic la Southrrn California, to thl
. j . nnilnr tha
mana a ra ana -. . .
... i.. K.n mada Dubllc
ini nairw.il. - -
.... nnuaaiaii moiti( tbair
. ... lawaallaatlon Of
tb poaalbllinoa of Southern Oreon
for a piac I locaia.
- - iL. nr .ant out
by tb oommcrclsi bodlo of South-
'w. a! Vali'Scor. of th rathe Weekly.
wno 1 " m r -
. . . - . . . . I riraran ara aa
tna nana vwn" ... , .
fayorabl a la Soutbera Canfornla.
With th rptlon nai w...-
. . nk.. I. ant r.-
wboliy unniny ..... -- ---- --
a.rdad aa an unqualified dlaadvantaaa.
Mruatrl bay oaaia wu . -- ---
.--it--- miA Iha Rtala Lnl-
Alriruiiurai vwii'.. "
- - . ... l.rnrnutlaB B ' tO
yr.iy. ara " " ' " .
condition thai win oaaa - "
Iho production oi motion
will b ant to th
California concarna at one.
Or. a on ecnry I th trump card
.... i -1 i frr a ara ara.
tnat tna commas-1.1
. -1 . h. i.tlnr that South-
parra a rr. " .
arn orreon can how a arair variety
and mora atirair ao.i.a. -
manner of motion plctur tbao Houth
era California, and that th oftr
liable of th Oreaon climate will pro
duca mor attractive picture than the
hard. harn aunliaht of th aouth.
ARGUMENTSJN SUIT END
Brief la Oregon Lumber Company
Caa to Re Submitted.
Afirr 1ltnlnr to elrwlnr arumnta
by attornry for the ifna and the
proaacutlon. Federal Jud Fean took
th raa f th Oovrnment acalnat
tha Oron Lumbar Company, a ault
In eiulty for th forfeiture of patent
to (II acraa of land In Eaeiern Ore
aon. under advlment yaaterday.
Prtrfa will he ubmlttd by th eon
trndlne partlea.
Tb Government chare that David
C Kccl. of th dfndnt corpora
tion had obtained tltl to claim from
41 dummy entrymen In 101. and that
. . - . . .nt. .nnrhi ta ecar oro-
cution by conceallna ownerahlp of th
land until tne aiaima n muiuuv..
hould hav ran.
The defen contrnded that th Oo
ernmrnt knew of tb alleaed acU In
plenty of tlm to brln aolt.
LODGES INSTALL JOINTLY
V. J. Ncvatop. Take Offlp) of Noble
.Grand of Vlllla Oddfellow.
Joint lntallatlon of officer of Vll
lla Lodfe. .No, U. bad Orpba Rcbekah
Lodge. Ka tl. of Oddfellow, wn held
Tueaday nlKht at the hall on the cor
ner of Kaat Gllean and East Eightieth
atreeta. Officer of Villi Lodge are:
Neil arand. W. J. Nawtoo: vie-arand.
C R. Hayaorth: rlaht can aupportar.
A. Hallock: left cn supporter. F. Con
don: riabt upportr. nobl arand. Frank
Wrlrht: left upprtr nobl arand, Geora
blcBrid; rlaht aupportar vlc-arand. J. We.
dandr: latt upporter vlce-arand. R. I
Hand: ncordlna aecretary. A- B. Bulla,:
financial aecrat.ry. W. J. Wbb: treasurer.
W. H. Hamiltoo: warden. Charles 81m
monda: conductor. R kturts: ehaplaia. J.
Urar: Inalde auardl.n. J. Blatar; outsld
guardian, Kobarl Franc.
Orpba Lodaa Nobl arand. Elva Tlrh
nor: vlca-grand. Lola Beckner; warden.
Mrrll Tlrkering: conductor. Laura Mc
Brtde: cbaalaln. Dalay Mitchell: recordlna
secratary. Ina fTimmonda ; financial scrra
itrv Rachel Mallock: treasurer. Carrl Brr-
son: Inaid guardian, Anna Krguls; outalda
guardian. Chkrlrs eimmonaa: rigni aupuori-
rr vtce-arsnd. Clara rlsywonn: icik aup
poner nobla arand. Eva Kawton; musician,
ixlla Phalpa.
A iO-yrr veteran' Jewel waa pre
sented to T. Treasler. mho had been
member of the order for H yeara.
AUSPLUNO IS SENTENCED
TCRI or OXK TO FIFTEE" YEARS
lJf rEJUTESTIARY IMPOSED.
Deelaratla f Iaeatla File Ma
li far Mew Trial la Made
laaaa r4 Lately.
Dr. A. A. Auaplund. convicted of
manslaughter by a Jury in tha Circuit
Court December 21. waa aenteneed yes
terday to as Indetarmlnate term of
from ona to li yeara In the peniten
tiary by Judge Kavanaugh. A fine of
li waa alao Impoaed. and the cash
ball of $2000 waa increased to 13300.
Declaration of Intention to flla a
motion for a new trial waa made Imme
diately following the aentenc by John
Logan, attornry for Dr. Auaplund.
In hla decision Judge Kavanaugh dis
regarded tha petition for parole of Dr.
Auaplund. preatnted by Attorney Logan
and algned by nine Jurora, who de
clared they would not have voted for
conviction If they bad not understood
a parola would be granted. In the
Jury'a verdict leniency waa recom
mended.
The ball waa Increased to $"500 on
the recommendation of Deputy Diatrlct
Attorney Collier, atat prosecutor In
the Ausplund case, and five daya al
lowed in which lo raise th J1500 addi
tional to the ball under which Dr. Aua
plund ha been held. Fifteen days
war granted Attorney Logan In which
to file a motion for a new trial.
Anna Anderson, a domestic In the
employ of Mra. Fred H. Oreen. 1S00
Hawthorne avenue, waa found dead In
tb office of Dr. Auaplund October IS.
GRIPPE EPIDEMIC SPREADS
Patients Are Being Confined to Hos
pitals In Portland.
If holiday kissing 1 the cause of
tha grippe, aa some scientist declared
about Christmas time. Portland fola
must he Indulging In a veritable orgy
of osculation.
Far from ending with the season or
holly and mistletoe, the disease Is
growing Into a real epidemic in tne
city. Twelve or IS grippe patients are
confined to their bade In the Good
Samaritan Hospital. SU Vincent's Hos
pital report a large number, and the
smaller Hospitals about the city have
received the sufferers In proportion.
These ar only tha more serious cases,
and a far greater number are either
111 at horn or are carrying their pains
to work. j
SLAVERY TRIAL IS ENDING
Caso of William Shook Is Expected j
toGo to Jury Today.
The case of William Shook, of
Warshflel.1. charged with whit elav-
erv, being accused or having taxen two
gtrla across the Oreron line Into Eu
reka. CaL. for Immoral purposes, prob
ably will go to th Jury by noon today.
ENGAGEMENT
EXTENDED 3
DAYS MORE
Owing to Insistent Demands of Those Who Have Seen This
Wonderful Production and Want Their Friends to See It,
We Will Continue to Show
Clara Kimball Young
In Alexandre Dumas' Famous Play
c
aim
lie
A Role in Which This Great Star Excels Even Herself. She
Achieves the Greatest Triumph of Her Career
See This Picture, Even if You Have to Venture Out in
This Stormy Weather You'll Be Well Paid for It
Always Good Pictures
ICKF0RD
WASHINGTON AT PARK
The caae continued through yesterday
in Federal Court. Shook himself and
a number of hla frlenda being on tha
stand aa wltnessea for the defense.
Many of these were character wit
nesses, who testified to the previous
good reputation of the man. Bhook's
testimony took yP a large part of the
afternoon. He denied having violated
the Mann act at any time and declared
he was merely a friend to tb girls
whom he la accused of having taken
to Eureka.
SHOOTING JURY DISAGREES
Xo Verdict Given in Case of Man Ac
cused of Breaking Into Room.
Falling to agree after an all-night
session. Jurors In the case of O. J. Ham
merer, charged with ahooting bt his
wife, were discharged Tuesday.
Mrs. Kamraerer maintained that her
husband broke Into her apartments one
night with a rifle and tried to ahoot
her He alleged that she "framed" the
shooting with the Intention of having
him arrested. They bad been separated
for some time. The case came before
Circuit Judge Kavanaugh. Attorney
Tom Garland represented the defend
ant and Deputy District Attorneys Col
lier and Hlndman wereprosecutora.
Bandon to Have Sew Mill.
MARSHFIELD. Or Jan. 12. (Spe
cial) a firm styled the Kruse Com
pany will build a shingle mill at Ban-1
lon immeoiaiei y un riHi;
the George W. Moore Lumber Com-
pany. The Industry will maintain three
saws and will obtain its cedar from
Lamp Creek.
OUCH! LIE BACK.
RUB LUMBAGO OR
BACKACHE AWAY
Rub Pain Right Out With Small
Trial Bottle of Old
"St. Jacob's OiL"
Kidneys .use backache? Nol They
hav no nerves, therefore can not causa
pain. Listen I Your backache is caused
by lumbago, sciatica or a strain, and
th quickest relief is soothing-, pene
trating "Bt. .acoba Oil." Rub It right
on your painful back, and instantly the
- .irA mrA lam.niu rllsan-
pears. Don't stay crippled! Get a amall
trial bottl o: "al. jacoos irom
your druggist and limber up. A mo
ment after it Is applied you'll wonder
what became of tb backache or lum
bago pain.
Rub old, honest "St. Jacobs Oil"
. h,v. r-la.tlfa. neuralaria.
rheumatism or sprains, as it Is abso
lutely harmless ana uoesa i , sura m
skin. Adv.