Morning Oregonian. (Portland, Or.) 1861-1937, December 10, 1915, Page 19, Image 19

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Till: MORXTXft OT?rnON7AX. FHIDAT, DECE5rBEn 10, 1915.
19
RUE GRADE HIGHER
Peculiar Conditions Exist in
. Coffee Market.
EFFECT OF WAR IS SEEM
K pneee war aa4 TMiv4r. T
t'araat. ,' T 4 11 canta.
jt c.ate. T 13 casts as Aator
I u per a, taiar Hnul ea!tlae
r - Ia m . k prtc ea:4 k. e see leased
f laal Aaa-aaa. kat 4trferae katweee Ike
aaeaefeetarere kaa kept market ai
aatu in. iim
mill ok(x.M or rmm qi'.urn
! Market (new TUa La K
Centra I .rm-ria-an A J a race Nharalr,
bml Nanto Grade- Are Lower
Ttua lear -n Cnt to
C'n(inMTi Vna hanxt-aj.
"iii.ane i. t rata mark! aa th
Pa-iri.. aaei tve rear f difrast track
ear lirae ta proetirv tka teal 3t jeera
N.(r?i'-.4: ;i trta t.-t 111 Oermaat
aa.t Aan ar ctaee! caauatrtaa. there maei
Knttra: cof'e th.ta
liaro.isli jt.:art. Nsrwsr perkap to-s-
a.:4 H asd. Taia, cw 4 wlt !
fan t.ai ta lh 4.".s ef ?
ta aDtuftiat snare and rn-aee tAar laoof tka
ff:-ar: fut .a?, kaa praaaied tba pe-u;r
tn.l!ti.i in (.'antral Amerir.
Jf re thea ao.iM base at Sigh-grade
rtMitnta:. 9mv4v. NWaratt Bad 1'
irra he ha : n la fa.it
ar-aat t amae.- Tbi bmm trial ile pete
kaa keea f.e4 la tae eouatry ef peedac'loa
il trie ra--ee ke keen sa.d ai idle fti4
prt.-e. t: la pariape mora tfcea aa
me!. cfta aa he r tsew Bold trees
t a.a cuuntrta t.a arrta" aa Ik ri'tf'
Coaet. Tkaa a-offe-a a ere aja.ty aa4 ao
lie err. as" kaaie ta l-te nirp
fMuqtrlM. ktt ta nJifT are ! b
lal eontu-i.t la lie r !fii CeaaL
Tt'-aa aa a:t af irtaaa f-Ja ara tran 1
t an-a ar auun-4 k:&r l.vaa tbr
fa !at . In tuarraal (Ma. ala
a.Ta fr Pfai.I ar rrubaA.r 1 caat
akapr t.aa war al ikia Itma lat
a a ("ai. tor;;y apaXina. Ik arl I-
Mrr ma af b .aa44 coffaaa t-t awal ta
triarvhane an. I la eiRumr la am rt.-aa
aa krafu(sr, ar ikara ai'm:4 k a ftr
r J-.anca In lha rtca af k a-ara4
Csft'riU AmfkM as4 btak-cra4a aaataa
anfa. T:a a4aoa aaaal.r ax-sr atkaa
t a-a:r part af l"a r -a4a af tna
rapa fta ra a.;-!
Tka Caticral Aanartraa eof?aa Ilka piaa
Vrarajrana anf atrtar mt riaaa Ikat
ra-a la At;a'l.- im.i. ar auai:r "
aa taa frta la falf a a.Ia af Caa
krat mrl,-a. ! a:j t!k:iva.l (Karafa.
fa (unauairt a.i:i v aaal lka aa-na
prwaa f r rfa aat yaar aa ka b a
9ravai'la4 du-tnc !Tt.
TOkttro rcK atir or iit n.
Oalral na na la KtlMtaa) at .(. )
Caaan aa.raa Kaalaraal llalaL
faei.va c'4 ar pa'kara la. lhal
(h l.ital tjraafa pwk t t lia i;i a
ta f. I?l, l') Tflia la mn:y aUC 3 & par
aant af ftm pa.:k. ITtal aa aa4 4-itlna ika
Hit aaaaoa ail kkoul i par anl af tka
ta tll waa aaa4a thraualaal . tai
ut till, rackara bat raparta4 atr
la tia rail lka.1 u at9f Iki aaaaoa va
far aatoar prmtafttn tnai a aa aia4a
lal Jr. Tl aa.malM l"al kaa n
aaa.!a kava rana;v4 fruaa T.aua. to caaa la
p. fi1.'a 4 aa,
ara HM-jna trial tat?i r fha larva
Paaiata irtw aautiana af l.a aanacra Lara
r tka ';rama ara raaaonaik.a f ir Ilia aara
an aft p..a Ma ar. a.raa ta IfaJa t
karrn Lata ta Auit, i'ih pcatwa.: a.t
ara'tra a ta r'-t aara pra!.-t'ng tnal
It li.i fax a u J bat a rav-ir4 kraaaar.
karr ftaar ra.a an4 wia.f ttir:aa raa-l
a.traa (Aa at.44-a Catara atataa. kara kr
far in Larxa part af in iaaa la taa
Ta u t ptaiaa ay a-awa. an 4 trtaaa4a af
(la alaaa. ar J.w( 'aa!n ta put
brtk aba yaaaa lacaalaaa. war ai-aaa4 ta
ta ajrn4 aa4 taj r4 karaa4 fapair.
baraaa la 1.1a f.rat tata aaaka lh aiaaa
aaara ari aaaS ana paR4 luaaiwa that
a.:4 kaa rlpaaa4 to irta fcaraaa( 4'arlaa
Ik laal aaalt Is aplamMr sa4 tH flral
taar aa-ka ta OvMkar. aT'.ar la nara fca4
paaaat tkar ar aa.4 la ka maar fialrfa
okar Ikraaj-aartar at (A rap ka-i
aaa a tar: r 4trT.l.
Oa U ratir. C.-aat. a.a la 11a tarsa
arrTaaa trwm laat yar. lla tarlar ra
parxa.l tlal tka (raaacra ka4 pata4 aanr
raatr!.:ta4 aaraaa-a aa4 trial Ik pratttaa
aau.4 ka f ar ba a I' a racwit
crap pal k ajrioa U ItU
Oalaa, Maaiaaj
Tar kaa kaaa a avatar aj lagfataaaai I
lb ajaanty af II aaaal raaf racaiTa4
Ik a aaak. A car cama (a fraca Ca.arata
aaaar4ar (kal aa fai r aaaal I as? I'art'
laal kaa aaar aw a a at 11-a data. Tka ah'a
aa( af rirxla im rai4 aa Va4aa
tar aaa arwai aaa4 itr4r.
Tla faaiisa ta li a aotat Karkat H aama-
afcat .t l-'.ai ut aaak. aa tka afclppin
damaaat trata I a .atk fca laa4 "
Vkiaaa ar ataaUv kk4 aAkanaa4 ailk
Caa4 rail laaaamaai.
PJaR rta
;aata4ay
riwlan
ami af l-ia Nortaaraiara clita
aa ia.aa
lratl Jlatanraa.
aa.:.ai I: J '
a.ai-.. :.4
v. . J!- I IT
taaaa i ll.v4
rvTI.D MARKET taCOTATIOSS
(.raaa. fW, I aa4. Etc
Vanrkaata' rrkaa(. kaok
t.-ribr 4aaary.
V nai
ftraa'wm
a"rtyta4
K r.'a
K. hiaalaa
. 1 a1;ta faa4..
Iirlo N I
y ii.-aa .c f
It-aa -
ari'.r'a . ..)
I'nana
Jaaiaarr Mta
Janaanr f-.vtvfi3l4
Janaarr r'ak ...
Jaaaarr fla ....
Janaarr lwalJa
Janara aala
J4ni't f--4 barrar
'aiutff tfaa
January akorla
n.rCR ratanta. taa Pr
atta.ai'a. Ili'tM aiprta; a..
ahaa!. ft . iraaaa. t' ;a.
Mil.l.rEtU P"t prltaa: rraa. t?J
a-. . .hurta i:ii ie::ad aariar. a.vvav.
i'OK.V Wiiia, l.i par loa,
AT Taaiara Oaeoa llmatHr. f!St)
Va . ttm:br. at t t J: a fa fa.
l '.. cb.at, l91i. aata as
li
V i.
. , .'
, .f', .ai
.Pi a
.
.pi vat
;4-a r
, :
r h
.: s .aa
.', .
. .J
.l .
,11 (
i:i ii n
" .wa : a .
t a ."i
karral:
wttaia
ar
ra.k4. lit
li t9
(atcB. U
Ikl
kraa.a4
aa
LVTfMt0 IIK.br kOUHtM ntiTt
r Ihapkaat aa raaaatlry (W Ma4ataa 4
aaa4 .blfcaa(ia) I aawt.
Tka akaal auark-t la in Nwttiti aaa
a a. ..(.r M.-aa a!rappa4. but Ik
(an ltory tH;; aaa l.a raia btUa.
t iaaerr a4U:aa r af caatiaaa.f kiT
taa f- abfa-aaal aVaataar'f. It aaa ae
ataata4 Ikal irsa laaaal kraa4r alppa4 fraaa
Ha InrarUir will aaTr4la 3. ' m biaJaUa a,
lT-a'a1.r (4 f af !.. U f if aul. -r la tka
f .awrkaiypi a::r aa-l ma rma.a!r proaa
(a tla Atrait.a aaaair4 t ka Iraaa&;ppa4
ka kiaT'ipa.
A I tka )farr1aata Ka -kaaaa aaaiaa, tka
arwa.1 ktaa bt4 a.i4 aaa4 pna aaa
ta:ah! bal 4! I a.. I raaT:i la baalaaaa.
Parar uaar4 l-ialr prw.a ta ? t caala.
all'a bMa ranai frafa aaftaa4a4 la I S
aata b lr traaj ..h.H. ta aoma
aaaaa. a.r ka-f a aap.ata4 karara
rraila aa4
TROPIi-iL rRfTT Oraa. a.
tlaVTi k: Japaaaaa. l i par kaa
!. IJdi't P"r (v.. laaaaaa, tVo -r
aouad aiOapt.. flaw a
prapafrvtlt. i.i.i.i0; paraata, tLif
pa t
vtr.JKTAnt.ra krtichokaa. ft par doraa
txraaloaa. iar:farvta. liriflU. rakkaaa.
X p- ban4r4. ar:lr. lia pr por.4. pt
ara SUM aaanct. aaavlaal. 14 tr pOUfl4 '.
aaraula. P-4 par row.-.! : karaara41Ua. fS
sr a-.anj; aa'.lf.aar. tiall :i: calary.
.i a a... par ai-a : kaaa !;sii: latiaca.
Ii (I : par rfata; paaa IJ1 9
mrr.s ra.i rr raar. naiik par
b: arapaa. :a par paiaatl; craakarrlaa, tit
ajr t a t pr karrai.
f'"T (Tot: raaa. Ill I II: Taklma.
I. t'l.ii par aata. raaaia. JIM par kaa-
lr4
vtoa rVaaa. kaurlac priara, II. f. v k
a. a;ftt.
Al rtr-opt'raabafra ar faa-r. I SJj
faarr. '. cr. II .'!!': Jaaalkaaa.
t'ta fan-T. $1 i; faiy. II ;5; etiatea. l;
Ya 'ar Vaiaaaa. aitra laafT. IJ; faacr.
11 .'J rlal'a. tip;! :: fialialaa. aatra faa
. II H. t.a. r. ci.Ka, II; Haaaatav
arckax4 raa. 1 1
taalry aa4 Caaravtry 11 a4 aaa.
ta at J'-tlliaa aaatalloaa:
J.. ara m tasra, k'jjrtttar prvaar N'a
I. a:- :. ,Na a par 4att
.nr -i.-aa; Na. I. I.'ulk; Oraajaa alar,
aar. .' t .
ini LTKI-ltiM. HtPtS'T Pprtara II
larkT. 1... lark'ta. 4.-aaa4, i-$2;t,
4 it" k a, trta 14.-: (aata -.
fiTT:5l i'tr rfaawar, enkaa. amtraa.
a: tn at IIS' r.ala. ; . p' ala aaa ear.
aa ailra. l'Ttaa ra.'l ta araftacara:
tuyat'T ettaaair. Tltf '. arcwrciaaT la
'ta;.j; kaltarfat. pramlan aa.ttr. Slat;
afaar aialitr. II. N 3. : aa.
f'tll.'ari; ' r-a (!lp. ta. kSMra kytaj
p'Ua. I pr e .an 4. f a k a!a. J'arlad.
1 a-1 1 Aafiaaa, ! par paa4.
w. a t a a a . Oa r fa -4.
rvl; IC a. Ta p-r a-.al
STOCKS TEND LOWER
hp: j. yKi-Br.
I n and !- p. . I
III. 11 hca.
Th ran of prtcra
th t.rlm cImMo of
OlOlC tra . . . a a a a
Oooef !- .
I Choir - ...,
Ilfrt Claa4bAft llr.p.tAl f - I ! A A " 4 rO
l dll'Oll CCl nidllM;i Id I if 'rt turn
Professional Pressure.
t'.rf.ta
kraia
ttca
Ma-V. ,
HaaT
ariaak
"Tat hark
PUBLIC INTEREST LACKING EX.-
T. Turttaf, 1 rar ratlla.
via. Kichflalii, 22 cal-
p, by boat.
al tha lotral yards lor
livaatack Xolloaa:
rr.o"T is
iitfTJO
.... 4ofl(Vta
, Ml T
s ms as
4 !')
k r.otj a o
........... IKOKlM
M 4-Mk.U
S I? '.
4 po 0 l.ao
4 T5 a
4 in
.047.
War Muirra Afffclrd by Waalilngton
Talk of Tai on Munition riant a.
lUila nnc-ttuile Williln
Narrow LI mi la.
NEW TORIC. Daa-. . Kkrapi for th fora-
afcaa Ik aaaiaca pricaa af laaaina
lock aas !ilily huftar. toalax' maraat
aaa aadar cneatanl profraaloaal praaaur.
Travdtna waa ;imlta4 Uraalr ta tha boara-
raaa. public laiaraat kalca; aotlrrablr latOt
Inaj. praaamabrp kacaoaa af aaaral adraraa
farmra hl.-h lampora.-l.'y abararad lb fl-
ka-ra knrtaon.
Tna bo. low charartar of taa ajar epar-
atlona may ba iua4 from tka I act inai
Cartaha IJaaXark Marital.
"4AIIA. IH- -aa Itawelptr, 10. VW;
l"r: ha-. 44 I".af 10: liehl. H'sm";
Jla. : :.',till'.: bu.K of kaira. 4.S0 M i Ii-
(atlla Ita-a-atpla. atrady; nana
a-r. J .io: rewa aol halfara. jj
7: W aatrrn ataara, $4j S: Trxaa atara.
Ili;;a:i; atockara and fcaalara, l.vr-tji
'.haas- Itaalsta. W: rilahar; yrarllnra.
ftla; aatoara. 3 0(T(V; latnba. Jliiti
rhlrag a Uaaark Markrf.
O'lrAtiO. Par. Ilaaralpta. ST.W0;
falrla actlaa. fro la !" abova yratarrtar
aaarara balk. PI 4" fj : "ni. aW"-".
mlia4. f20T: haavy. to. 400'; rousa. 140
tj ( : piaa. 14
fallla. r.acaipta. aa1: atrkdy: Bktlr
baf atrara. litfioso: wratrm ataara. Iii
10: coal and keirara, i;.wbi.i; cai.
100310:.
t-'harp Racnptk. n.r-v; una; toraa, stj-
.U; lambs. I.10O9.2i.
CANADA BUYS OATS
Large Purchase by Dominion
Government Reported.
EXPORT DEMAND SUPPLIED
KAV nJkSClSCO MODCCE MARKET
imoof tba moat actlra storks wtra a Bum- I
r af osavur Bnloln laaua. A furthar I aa rrral aa Boltar, Fcrt. Traits, Teg"
t.-!lna In Acs! t-KrB-h t par rati! aotaa ta
PJ for fatur aaliaary waa aaoihar aattlln
Influanraa. Th minimum prl- aaf t!
or-ity rapraaanlad a drop ef a lull point
UA'trr yaatardaa'a laaat racaard.
ITavlpi'ata tlarllnaa In tnolor ana wr
a f-a arara rncurr.nt with adrtraa from
liaahiastoa ahKh quotad a promlnaot Ja-
ttTial I'fiaratar as faaortng a tai aa tha
plants af ntasuiarturar ot munitions "f-
pr mada na funbar rapaanaa to (hs do mar.
as Itxrrraaad dlvltlmda d'a-laraa laaiaroar.
r.pal ktataa Ptaal raacrd from lS. a
andrr yatrrdaya rloaa, to 17, closlnc Bar
;a loaraat quatsllon.
Rai:s aar a aafiicitii ouantity inrousn-
aui. flartuattng altlilrt cxlrama.y narrajw
kauads en Itrhl (f'rlnra. Total salss at
trwas amouratad to 4aa.oO snaras.
ranstn af atrrtlrj airhanas. win or.
mand klirs at $4.73 ronalllolad tha rntai
fratura af lha Intamatlonal rradlt markata.
Biaia. aata Imcular to Itrary, with toiat
tlr tt. asrracatlr.s t3.400.ooo.
nliad ptaias kaaads wars unchanfad aa caal.
ataklra. Ktau. at Bap City,
a aaa? rttivrlsro Ta P. Butt
rairaa. Sic; prlai flraia. iic; frasa
"TYis-rraah sltraa. lie: pullrts. 14 (J c.
.vw. 17c; Cs'.lturnia chaa-Jars.
lT'ae: youn Am.rlcas. lie.
Varatahlaa H'tnimar equaa. aj.aaii.
trtn baana. 7 wife; wax. .: limsa. a
r7c; asgp.artt, i'Jtc: ball prpprm, 4a0c;
(omaloaa. 7.vail: curumWra. Iltfl...
nmnr, fallfonata. 1 1 1.
Fruit Umnna U litrni: orsuras. 1
S
i.
ap-
83c
aa4 aair
Tar!aal I
kr Marrkail
T-ar-lairf.
a a s j
7 41
I'M, m aa 44
7 .... .... a
I a
Til .... f Ilia
.... Hi laa.1
: j
3 J 1
r ttr; sr if. i
. ll .al 7a4 .v
a'Dta. In car, aar raartad
tta t. ana aa faUaata;
tv -( lla-'ay 1'l.aaar tat Itar
IVf. 7
aar a.' i
p..aMta ta 4aea. T7'.i
" a"iaia. aa4.
1 aaf a J t I
P-aaa'a t.. 4ta. '
1 aaf aa
a. :.. .a
taa? a I
' i i .lata, n ' :
H aar aa a, .. . . - I
AAti(Bt.c BtKir urn ttstixo
laa-ss far rraaaa falsasttaa I Kapaarlaat
T4al Laaav
Tla ktar'aa aaarkat la tka Eaaa. kaa asara
kaaa atran4'..iatM4 by ror-a af a fartkar
'4tt n loai af tk at:3. aatppty, A
.rflina ta a a3:araB raalaaad by taaartafl
f-aam, Laa.i.aa. na Kaaaar Lanva liar".
ka- aa aarrY.n tars aa.-a-a af krtap
la I. a.t k.'.aal pur'a af 14 U;la4 St.t.a,
ka-i aa l.aOa.l.ia4 n. sunk la Iks Hal'
l-arranjaa, TH ataataaar Linalaahlra aaa
rp,aa,a.l la k aaraan4 wwkmmr9 la tka
ktaai la-ranaan. aa I n aaa ata-a.l tat tkara
aaa It fa af aaaar la aa k:4. tVatk af
I :a aea:aara tart C:..tt dara Oaftukar.
If l.a raaaria4 siakrad af ta Laiifaa
Harj aa aaa. rma4 ant : daiaaca kaa
kaaa d ma la lla car a af lla Laaca. itartir
Ii a':. a II kar'ap aaarkal la aa.
paaita. l.a aa aar.nuia, in L.a!a.!aa. wk art
la iaat.a. ta.. f;ra. but. ana"! i la s4
ataa fa-aiaa tna l it a ta ins ataaaaas
aaa aa.'y ariaitrr dajaaaa4 ky watay.
Tla ar-a. ( af 11 raaa.pt af II aaa K
da t,aaaaa lta:i kad ka rial aaa tkat
artar af tia ar'ai-aat f spat ar ..,! ati
aaaaa ai 1 i-aaa.
strap osaaaarlaa.
taral yokktRaT aaatatlovs
pa-Lat- ' aaak.a Biaar. t-P'rn4 ta!-
I; :a pr 4atL aoa ba' Tata. l 14: .
p. :a4 Tata. I: IS; A aaaa pick. l-paatf
l: '.-
t.N J-.T T?ialr. ltl par caaa.
l. ra. ka nata. aa.'k lata lav: Ik-st1
Stta. Ik. f. rxrta. Hlllt; a ma 'at, I4SC
p-aata. IS': awaan jta, II par aVasaa
p-a-a. t0;;4a: caatBala. t.
UK Maata'l aM;a. 7: la-aa whit. T
ttrra 1S kaa ala. Ilt p at. ka,a.
I i 11 I B Roaalt la drums. Ill I Jr.
KOAK-fr-a.'l and karry. 14 la: kaaf.
14 al tatft C. 14 3i. pntaatarajd, I karrai.
.' I: a-uiaaa. karra a. .:i
t.T i;ti . i: ; par (-: bs'f
fraaa.1. I laaa. la par Ua; ia. tl.4) par
loa atairy III par taa
I; Ii" a aatka-a kaal. IS Si paaad;
kraa a. jipaa str.a. isicc
I'KIITO rill tTS APPa. le par PBBcl.
k-i-t.-u-a. tlat.: paaaha. Ir: pranaa
lla tana. 4 cy 4v : ratka laa If aarsta:. Sax.
r n iar " a. Siartaaaa. IStla; i lad. Pc:
aa'Sa. faraaa, lla pataa4: fard. 1141 par
S'sr carraala 'Sal-; Tea. laaara, I?:
14 4-auaca. I:;-.. 34 J-tn-a, J. .;
a-aiaca. i; ka a. atkla. Ilc; kiark. 4C
llaaaa. Waal, rtlataa, Fl.
(rraa-. ;,t , aaaa, 14 1.'- -r paaaa.l
llt a Ia:a4 hid.. I.lr: an:ta4 kls.
t'-; a a4 ea.f. 11: a fcMaa, 4; (rar
k I: r-a-a a:f. lie; 4ry kvdaa, Jio-
dry nf ft.
"aji.:aafn Orataa, IICISc; Variay.
:':. ta I lamka aaaul, Jlc
atowkin ".'". fe pay poaad
ri'HA IIAKK O.d sad Saw, IH944
par paian4.
r r L T rvry Iar-wara4 !. law-; dry
alark-aaaaaaa parta. 17-: dry akaarllnsa. 10(9
t.a aark; aa.t-4 alaartlass. Ii0: aaib:
dry an!, tan fckir. t;a aacra. dry aal
ahaar. .eara. la w "aa aa-h: aa:ia4 losg-arao ad
pa.ta, .Naaambar. 7ialt aacn.
Cloaltlf
Raaa. Jl'sh. Ixaw. bid.
A'aaka Oaatd. ... 17 : z: tit 71V
A.i;a..ha-rnra. . 3"'" S?1! l SIS
Am liaal B iaar. 2.4t 77S 71 71 S
Atna-iol Caa.. 4ia tl " "S
AmarHH Ijva. 5 o.m 70S 4(
Ara ra A llafat. 4 ftl P-J S 7 '-.
d r'd 3" IMS HI 1li
Am u Kf... 4'- 117 11-lH 1l
Am Tai A Tai.. 1 ." 1?4 1:S
Amartran Ttat a-- Z ' 9 I'-S 217s
Anaroari Cap.. 1' :" '4 " S S
AtrMaoa i.l'0 1i7i lital l41,
riaidwia l-avce... J. JI7 1I1S 114
H..I I mio.... l.-- tO 11 V '
li-lh Pti V" -' 474
Hr Rap Tran.lt. r.. P4 H
I'a'.f Pairol.... 7' ' S I'a 7S
r.aadan Ta'... 4'aj 1-3 1:S 1-S
C-oira: lalkar. S-O frl M 144
Chaa A f'lla.... l.-a ; ', :
rhi r.ri wi... is ii
I'M X.l A t.( P. 4 4V at
t'hl A N W 13' H
R I A I l:y.. t " ' 'T
rt.ta Coppar... " J.IV f3H f''S
Co; r A Iron. k M a l S ' "
rru--!i P'a-i.. .iwa 74S T-a 7.S
r A R O rl ..... s
Mat caxitaa.. S 7l 44 47 47
rna lX- 4s 4J4 4;t
...a tartrlr ... 7 177 17a' 174
in Nth pfd.. -a 174S 17" l-'
t.r Nr or cf. ''"a 4'"
a.utf aoh-rm .. l.i'Kl 7 a k J 7T
I .a' . Catlral 10 .
tnl I ana Corp.. 7- O 77 7 1 S 71 S
In.p'ratioa a.p. 4 40" 4.V4 4 1 '
Ini ICar. X J.. l 1 1 I S l'S
K r rKau-t.-m. .. t-- 37 3! ' SIS
UMrb Vi::t. I : n US
l"U. A "".aah ... .....
t 7: rraprfmit. plnaapp!a. HsaraKsn,
1 1 7". i J : laninia, Haaaiian. avctii
pi's. 7STS.ac; rrara, v:ta. H ' 0 J 7i.
pntatuaa Lrrlia. '-'1"j, Bailoas.
0 11 41: swsata. It 4fi rj 1.50.
Itaa-a-lpta Klour. 41 qusrtrr ssrka: bar-
lay, 44..MO cantala; baara. J-t sacaaj po-
taloai. ili sack.: bay, ilj tons.
Narad Mora.
ft AVANN All. :.. Dec B. Turprntlnr
Nnthlnr doing, use; rat-rlpt. la; 9 barrels:
ahlomants. P4 barrels: stock. 13.074.
Hrvain Kirm : am l-a. lor barrels: racalpts.
lirj: solpmants, 711 barrrls; stocks. 77. 431
barrels, buola: A. II. c I', t. r . j ov; v,
-.17'." Ii- ii. I.-..coti.7;: L Ji57J
K. Ii.l..f1.l": M. Ili.:u: in.au: waa.
4 SO; WW, 17 ff a. IS.
Mrtal Market.
NEW TORtC. Pac. . Copper. dolL Elc-
irorytia, 1 7 i:oc
Iron 8t-aa and nnrrsniao.
Matal CicUalfl quotca stsady, S7.SO0
17 .v--
Tha Mala Eictans (aolii lead effarcd
at rr.v-.
f pail sr. 14.75Q :. 73c
"aar York Sasar Market,
KTW TOIllC. Dae. . Raw sua-sr. ssy.
CantrlfucaJ. i.Uc; molasses, 4.37c. Refined,
stsady.
Ikslath Uaasaral Markrd.
ttn.TTll. Dac. P. Llnaaad. cash. 17 04 4
apXOSSa: Itacarabar. I203S: Hay. 7.0S.
Cbirac Imlry rraducas.
rmCAflO, l?. . Buitrr. onrhanred.
Etta Racslpia, 1S01 raaa. nnchaaied.
Csttaa Mavkrd.
NXtw TORX, Dr. 9. f'pol cotton, qnltt.
MldiaUlac uplana, i:.cc baiaa, 100 ts. aa.
Ilopa at aw Vork.
Xftt tor k. rrc. a itop. aaist.
Wlirat Lower at Chicago, With As
aertiona That England Has Am
ple Stocks of Home-Grown
Grain for Five Months.
CHICAGO. Dec . Assertions that, exclu
slve or India, tha British Empire had
rslaed enough wheat to supply the United
Klncdotn Import requirements until tha end
of April. I'JIft. did considerable today to
ward brlnslng about loaer prices her. Th
market cloaed nervous, fcc to .e down,
with December st 11.14 ;4 and May at
II. IRS. Corn showed a decline of SVjC
to uiSc and oals of fee to HarCaC. In
provlnons th outcome ranged from COc
loss to a gain of 2Sc
AHhourh wheat showed strsnirthast the
start and made a number of substsotlal
rallies, tha bulk nf trading was at price!
well under yesterday's finish.
Enlarred offerings from the country weak
ened corn. Besides Eastern Inquiry was
Oats snffred from talk that th Cana
dian government had msd a huge pur
ch.ae of osu and wss supplying the ex
port demand. Trade her In osts was light.
Chances In th actlv provision futures
were rot wide, averaging In tha end a net
decline of a shsde. Higher prices of hoes
continued to ba larrelv Ignored
Leading futures rangea aa
WHEAT.
A Christmas Suggestion
A gift that will pleaae. A Savings Bank Book
with one of our automatic recording safes in
an attractive holly box.
A Savings Account can be opened with
ONE DOLLAR or more.
The First National Bank
OF PORTLAND, OREGON
will probably bo about December 15. it
will be possible to work on the struc
ture throughout the entire Winter sea-
ion.
r.
May
ne.
May
Open.
.11 1'4
. 1.17S
.s.K'4
.71
High. 1VW.
I.I0H H.H't
1.17S 1-15
COKN.
.4t4 .74
.73 .71 S
OATS.
.41 .47 H
.45 .43S
Cloate.
1.14
1-1H
.Tt4
.714
Par, 43 .41 .4:i .4
Mar 45 41 .45 .4oS .li
MESS PORK.
Jsn 1S5 ll.ll "'S
May ll.Ca Itta 11.7a 18.47
LARD.
Jan. 7 73 f 3
tfay 1.37 10. Ua s.sw s.aa
PHORT RIBS.
Jsn S5 .0 0 I :
Jlay 10. OJ 1U.1S 10.0K iU.AW
I'aah aaricaa were:
W heat No. 3 red. $1.7114 W1.2I; Jo. 3
red. SI. It fjr l.l : No. 3 hard, nominal; o. 3
haril 11 Olaai 11V1.
Corn No. 3 yellow, old. 71H7;c; No. 4
yellow new. r7c: No. 4 white. n. S
t7c.
Oats No. S white, 40feO47c: standard,
UStftto.
Rv No. S. nominal; No. 3. Sc
Harley Jr75c.
Timothy 13 ft t.
flover lloti 19.S.
Primary receipts Wheat. I.303.00O vs.
1.CC7.004 buahe'a: corn. 9.000 va. 1.7.'i."i.000
bushels: osls. l.i,00w va StVl.ttOO bushels.
rmipmente Wheat. 7.131.000 vs. 1.0:9.000
bushels: cons, 37C.OOO vs. 700,000 bushels;
osts. IOa.00 va. 810.00 bushels.
Clesrances Wheat. 1.7C4.OO0 bushels; torn.
tl.000 buahals; osts, 770.000 bushels; flour,
4a.0OO barrels.
srelga Grain Markets.
I.TVTKRPOOU. Dec. . Cash wheat, fed
tower to Id higher; corn, unchanged to Id
blghsr; oats, fed lower.
MlBBeapoIl Grain Markets.
KtVJ Alt sise. rkotc. :: etandard.
1'1; skiaaa-t, llinit. picalca. Is;
tul'aia ro-.i,. tie: ba -1 liaiae
riA'tiv raacy. tH,; aiaadard. iza
ii.-. et.'t.-. u s
IT-T l.r 1. craar barka It S agile;
lt-'t. It1l;. p'ataa. ! as 1 1 S .
UKt Tar kaaia, kati.a raadcrad.
tSS. a-allar.I. tl': maaat.t. I He.
IHIrnr.l. oaipa-Ka, kf :l.a elate
" ' . a-. . a - - rta. s.m. iripa. sir.aitp
aa.av. itaaai, a"
M't.'ta -tra.I. 4.4 3 l
vr'anal Coppaf.. ..... .....
M K A T p(4...
V.aaaari l.c....
attoaat Ituit
attonal l.4-.
Naa-aa C .ppar.
N T r.Blfa; ...
V T. X II A H..
Nor A Waal . .
N-ar! faciflc...
raacafta Vtait ...
rao T.I A Tel..
raakir.ta&ta ..
Tay a-ooa CaP..
l:-a4:o
tap lr A P-aal..
a.a-tiarw I'ae...
aaga Jlam Ha, . . .
arudaeaakar Co..
Tararaaaaa Co-a .
Tata rrrpasy.
Ln.oa Pacil.c...
. d rri
C H"!
da pfd
I'tal 1'appar .
k'aatafl t'niaaa..
Waag l":a--t..
llnataaa I'oaar.
r:.n-ral Motora.
Wabaak II pt-1..
Ini.Uaflaa t) f t .
Total a:ea lor tna cay. av.uw iai
JIONDS.
1" K rr :a y.. "' North era Pao 4. t
I raf 7a coup. " d ......... t'
t Ja rac lots T Tl Tel 6s ,
I at ss coupon. .IIS ! con 4. 1""S
t: P 4s r Ill joutb I'ae raf 4s. tas
I as c"Opoa..l! do er 3s I"a
Am IVaeUa s ..P'S fnl -a fao 4s P7
Alrhlaan rn 4S. IIS do C 4s. ti,
A H O raf 3a.aalot,iV7 A Steel aa 103.
NYC gaa asa.lll I
POO IV 4S 4S
17IS
A 4V 'S
US
7- 14 1". S ltv1S
I l- 7 -. 74 y 74 S
I 7" 17 1tS l!
!. 11741 lS lift
a.4 10 l S-
7,-a 444 44. 47S
a
4 4" - "4 ms 7"S
4 aawi s? St a. St S
a:a 3;t s.a 33s
lot it.t It I s
!: 71 S 71H 7.1 S
4J iris 1' 1:'
ri ,.7s t.7(. .-is
i ns in in s
S.SOO 1JS 1J"4 I7S
:s
l.7 7S S
lla ltd 1M
Jl a.i-a st 74 o
t" S
g -w ,.. rv S
I-a Ta 7i'i 7-j
1 ravt .a Jta, S3
oa r" 4 7 '.''S
4no s 3 "4
Is RATES ASKED FDR HOGS
Rr.Eor.aU' asociatio.x f.i.kcts
THOMAS nm K JRKIDi:T.
laaa ReaalHasx Precaatloa ta Prey eat
Ckalera anal Itedaarla Qaaraatlae
RratrlctlOBa Ar Fay red.
i;ax. liOtSatTS-Oo..
PUaaiera Put are Grain Markets.
DCI-l'TH. Dec, . Wheat closed: Decem
ber, HOIS bid; Msy. I1.UT4 asked.
triNNIPEil. nee. . Wheat cloaed; De
cember. 1 1.07 S bid; May, I.0S bid.
KANSAS CITT. Dee. . Wheat closed:
December. 11.05',: Msy. l.t0fe.
BT. LOCI-i. Deo. Wheat closed: De
cember, 11.10; May, fl.llfe.
Eastern Caab Grain Markets.
CHICAOO, Dec . WtVeat le lower; Cora,
steady; vats, fee lower.
OMAHA. Dee. t. Cash wheat, lo lo to
loaer.
PIONEER ROADS PROTESTED
Ridgeficld Club Asks Relief From
Impassable Condition.
HIDGEFIZIJ5. Wash.. Dec. 9.
Special.) At a recent meeting of the
IUdg-e field Commercial Club, the pub
lic highway committee, which consists
of tdward A. Blackmore. N. G. Hall,
Dr. Ralph S. Stryker, instructed James
K. Keith, secretary of the local organi
zation, to communicate with the State
Hifrhway Commission, at Olympia,
Wash., regarding the bad condition of
roads in tHo I'ionerer district which
were left in this shape, while con
tractors were improving" the Pacific
Highway at this point.
The road east from the Pacific High
way recently waa improved by volun
teer work on the part of the farmers.
A portion of the road is practically im
passable.
CLUB BURNS ITS MORTGAGE
Conf nlia Commercial Organization
Holds Celebration.
CENTRALIS. Wash.. Dec. 9. (Spe
cial.) At a big- meeting held by the
local Commercial Club tonight the
mortgage on the club's furnishings
was officially burned. The retirement
of the mortgage was made possible by
the floating of a 2000 bond issue.
At the meeting tonight plans also
were discussed for raising money to
move the old blockhouse, erected in
185S. from its present location on the
banks of the Chehalis River to newly
acquired city property on the 'banks
of the Skookumchuck.
Pilot Rock Yards Work Progresses.
PEXDLETOX, Or.. Dec. 9. (Special.)
Work on the new terminal yards'at
Pilot Rock, which are being constructed
by the O.-W. It. & N. Company, Is pro
greasing nicely. The brickwork on the
roundhouse which has been rushed day
and night, was completed today. The
turntable has been set in place. The
engineers In charge of the construction
are of the opinion that the yards will
be ready for occupation in about a
month.
KANSAS CITT. Dec. f . Cash corn and
aats unchanged to fee lower.
BT.
I corn.
lOns. Dec. .-
unchanged to
-Cash wheat le lower
feo lower; osts, un-
im
lark at Heaafan. ,
T4aTf. Daa. P Claaaloc quotation:
Al:as "S .tp'aalnar Mine.. 7
Am Z. L A STB. S North Hutta JS
Artvr.a Cam.... 7 ord Pom r-7
t a um A Aril. , oat iti
t ai A Macia....!" 'i'aeonon
renl.aalal 14 U"u parlor S
rep ft a a-oo .... pji -up ar aaoa aain. - -a
rati llutie t. t . A- W. tamarata a
t'..tk:laa It H Km. RAM 4-'
r.r.et. Con .... TSfe d r'd 4fe
l.a Hoy tCopl. HI ' ton ..
Kerr I-.S 4 va Inona ....
laaa l "P ...... at oiaarin. ..
Vo-iaek m itiotta a pup.
US
US'
-is
CMIaa.
Xtlt'MtNt-Wtt.f whlta, drome, karr:
aa tana aarma. I"; aaaaa. i;few.1se.
U.Um:-ta k. lis.-; caaaa. :zti aa.
g'n daati :w. druma. p.-; raaaaa, . Rip.
tja. t'la'a. IIS. eaaaa, Stfea.
I.IMrr.t (i;t. taa. ia.rt. Tv-: raw.
karraaa. 41a; kairaU.
aa-a
Tl R i-n:Tti; r ta
71.'. I'Xaaa Wa la
lanka,
t.a
7i
la caa
ittr rottrttv
Aaap Paaayiy
CI t t I P
Wilt
laakay ba
af t k raaa a
Laaatkeal aa.
Pa.t'ry 4a'ar aa rat llre aa tigkt
a tka pralad: CkrtatAaaa liarkap aaarkal.
A stmir aa laaj-ttrtaa ar ena:a la a I
fr'aaa, b4 aamarl'ng aaor ta kaewa
aa ta tk euaoy-. te aaa'tar af frwaa aaa
1 aaa war. Tl sa..al y. a ..a
Hal tia r w.:i aisprav aa w aa tna
saaa TYaakaaialna-. LJ paa.'try ffaaaaipea
yaat.r lar war at saoatara-.e l it aa t tlaas.4
BP st steady prtoa
t'raaaaa.l saaa war p;atal Ss4 !.
a?a tarry p.ara,
a a l.ar-a war repae-ed) la lb
attar ataraata
d Milk rvtrea
af alaf adaaaaaa
aa (aaned
rafa lalarwa.
MIT TOr.lv. Ia. Hapart af a etead
aar aa la tk eaat and fraiki aaarkal 4
tka appaaraae af a few larpa batjuag
aeatar aaatrta! t ba cktafTy raapaaarka fe
aa adaaa.- la cafTaa futaraa 14 ay. Tk
aatlal pna4 I la f paaaols fclgkar. aad
a-afa aaaa'ka aa:4 a-at 14 I 13 paiat
aa-.a taat kiskt's craat-g rtsara dartsg tk
ait tat a af na 4a. al'k Mar laaskllg
aa4 Jry 7 tH. Ke"-!: ,a aaoaa4 a t-a( ra.
Iiatiaaa Later ta la afrattaaa. kat tba
.'laa aa a-aaJi al a kat 4ao.a af S I
a-aia'a ar-aa Ii.-Ia4la a fear eaeaaigee.
War allkap laaa larath,r. alee; jtaa
aay. laa; I'aoeaaarv. Sltf. Mareta. aJa:
Ar-tt. !: ktar a Ida- Jaa. a : Jar.
av:.r: aat 7c. epteaaakvr. Isaac; V-
laar
3i
BT.u.
It t
1
i ai:,t. ataady; R
. a tv.
ia Ia.arta4 that raeeaat
M. T. I.e.
1.4
aaa.. ana
Slater rraal
a.t a aa'
t a ea.ta r
aw.- at a-aa-
a::aa4 kr aaaaakal
aaa fra'sll arfaea fraoa Lire 814
i laiar ravasasg fraas
aa ra4iia
Aa
tkar
aery
ae.r.a4ar -aa a kIlfr la R real I.
war aa attiatai sasaaa fyaan tka pn-twaraataa
tOilV. 1 a Tri Terire at ka
ata-at a a-' w a aaa 14 ar atwtte4 la 4wv
a It aaa a ,a.. a a . t a . caaa
e-4 pr -atL:: af ara-kra.a. e4 tarn
aairta aaa atlae al etreee prl-a M-dlaara
aaaaara-l e4 I.J S'aa-y aar a 'tea 1 par
aaat dare. Aaarial (atari war at!.
aalllJig tk g.-aeiiag af ll
I'tnaH at e-ar Tarfc.
KKar 1 a IC. laa. a ir-apraal
ttaii. la-aaaav aaar. Psavcaaa rraa.
appasa.
InKlon state leader of boys' and girls
plgr clubs: William Hlslop. professor
of animal husbandry at the Washington
railroad bonds I tsist College at Pullman: K. J. lddings.
of Moscow. Idaho, oean or ini experi-
mrntal station of the Idaho State Col
ler.e; Harry Summers, of Boxoinan. and
C. M. McAllister, of porlinml.
Maaay, Ear haa g. Eta.
NrtT TORK. D. - MreaBll!a pspr.
laf'S Par aarBt. ...... . .
aaerUBg o-ay na :a, a.aaav, .aan.aa.
4 7tt3: cable. 14.7:40.
liar allaar. ic.
M'Hcaa dalara. 4I4e.
naatraaaii kada ataady
kaaa C.
Time roars weaker: days. 7V,7 par
rant: dss. t 1 1 1 per cut; six moBtbs.
:e) par eaat.
Can iaaoy eieady. Jtiah. 3 par cant: low.
par caat: rallas rate, IS par caat; laal
loan, 3 par cent; croa.r.g kid, 1 par cant;
alpared at i par teat.
I.pVDOM, Deo. . Br sllvr. :d per
aoc.
Voa.r, 4 9 1 1 per cant,
fita-ourt rta etart kl-la and three
Bantba, 4 4 par Cast.
S4V PR aNCtacO. Pae Starling.
at. .a. It 4: a : at. mar 4. 14.71 S ; cable. II 77 fe.
Vav caa di:sr. 41c.
frafts. sight le. taiagraph It
IHaeka traO a I a den.
I fV W Vtaaaaa SB A .! . a , la
dun aad 'tHinrt'lHs aa IB etec market Company from Vancouver
laalay. -
Half rates on pure-bred swine ahlp
menta were asked of railroads operat
Ing In tha Northwest In a resolution
adopted Wednesday night by the Wash
ington. Orejton. IJavho and Montana
Swim Brcedera' Association at the an
raual meeting and banquet at tha Hotel
Imperial, by encouraging tha produc
tion of better swlca and more awlne.
this action would profit breeders, rail-1 changed.
roads and shippers. It was pointed out.
Thomas Rrunk, of Salem, was elected
prrsident of the association, K. K. Fa-
vllle. of Portland, secretary-treasurer,
and tha report of the nomination com
mittee unanimously adopted with the
other officers aa follows: Vice-president.
E. J. lddings. of Moscow, Idaho:
It. W. Ho arc of Salem. Or.: J. A.
monaon. of North Yakima, Wash., and
Peter J. Meloy. of Townsend. Mont.;
aiarutlva committeemen. C- M. McAl
lister, tif Portland: Harry Summers, of.
Itnaanmn XldnL! Charles TalmagO. Ol
Newport. Wash, and T. 1. Presto., of
'rt Perce. Idaho.
Other resolutions adopted Included
requests that railroads allow two men
to accompany each car of stock; that
hogs should ba released from quaran
tine without further expense on giving
bond and that laws bo enacted to re-
qulra tha cooking or swill to eliminate controlling Interest Is Purchased by
K. K. Kavllle. editor of the Western c. W. Peddlcord.
Farmer of Portland, presided at tne
bannuet aa tosstrasater. Among those
railed tin to resnond lo toasts were COLVILLE. Wash.. Dec 9. fSpe-
W. J. Kerr, president of the Oregon Ag-I clal.) The Bank of Colvllle. the oldest
ricultural College: T. J. New-bill. Wash-I bank In Mevens County, capitalized for
Grain at San Franrlero.
SAX FHANCISCO. Dec. . Spot Quota
tion. nans. Il.4sei.t7fe; r. Russlsn.
I1.4IS tl ttS; Turkur red. l.S7fe bi t-' 14 :
blurstem. I l.Tlfe ri.75: feed barley. I ISO
hits oats. Il.37feel.40; bran. ft tri.60
middlings. I3303O; shorts, :3W73 69.
Csll board Barley, Msy. l.S3fe.
Poxet bound Grain Markets.
SEATTLE, Dec. 0. Wheat Bluestem.
S3c; Turkey red. v4c: forty.fold. Sale: club.
lc: fife. POc; red Ruaslan, SKc Barley,
s.'ti.sat per ton. 1 esterdays car recelpts
W i4n.t, S8; oats. 2; barley, C; bay, 3; flour, 5.
TACOMA. Dec V. Whcst BTuestem. S5c:
forty-fold. t3c; etub. p;c; ftfs. OOc Car ra-
csipts heat. 40: barley. 7; hsy. 6.
COLVILLE BANK IS SOLD
POWER LINESURVEY MADE!
Portland Enclueer Works From
Vancouver to Kalama.
RUN AT YARDS IS GOOD
ALL LI1I.S ARC MTAOr AT NORTH
rvHTuna
lalereal realer la Uvealaa-k fcay aad
. Market far Day la (Veaerally
Nealearleal.
Tk.ra aas a fairly gaad raa ef stack at
Ike Narth rart'aia arals yaatarday. but
lotaraat rewlare-t la Ik llaaaiaca allow
retker Ibaa la tk aapa market, aad tkar
we aa eaaamarvlal aala. la general, coa
dittane are aa.ck.ag4 la Ike eat t la. boa
aad akaap aaakaaa, aad ataady prtaa War
a-aal aa B.I a aaaaa.
Hay I pis war laa ratlla. three ralaaa.
47 1 So and 1ST e.ep, Blalppar war:
Wiia aattla C. A Itriaaaata. Baker. 3
cara: ilaatia Oar. II Bead, ky boat.
Wall ks M'Makea A rum, Halaay. 1
ear: J hi. l-arruta. J-fr.raa- I: atanlay
luaaavrtca, Gsstaa. 1; l attaa ralk. Hal
say. .
k'Ul ants loadawp. L. Oarartoa. Braawns
r:aw 1 car talaaa aad bogs: J. s. Flint.
J aariteak city. car cattle, hogs and sbep-.
T. K. Mtaltl. laakaraaa, car tio.a a4
saeep. J. C laala. akedd. I car fcsgs aad
WOODLAND. Wash.. Dec 9. (Spe
cial.) J. L. Stannurd. consulting en
gineer of Portland, has reached Wood
land with a crew of five men making
a aurvev for the North Coast Power
to svaiama.
The survey Is being made looking
toward a transmission lino from Ka
lama to Vancouver.
It la presumed that the company Is
figuring on th line for Its own use.
as the North Coast Compsny owns the
Water works at Vancouver and also
haa afreet car franchises In that city.
Th work la under the direction of W.
A. Whit, in charge of tha field work
for th a North toast company.
The survey from Vancouver to Ka
lama has followed as nearly as prac
tical tk racltlt? Highway.
nij Timbers Itelns Pent I'-nat.
CENTRAL.! A. Wash.. Dec. .(Spe
clal.) Nine big timbers passed through
Centralis yesterday, being shipped from
th OsU-ander liailway A Timber Com
pany's mill In Cowllts County to New
Vork. ls of the limbers wer SJ
laches square and Ts feet In length,
while th other thre wer 11 Inches
square and 12 feet la length.
I
JIIsli Court Affirms Conviction.
OL.TMTIA. Wash.. Dec (Special.)
Th Supreme Court bas affirmed the
convictions of Arsymah Hodoff and
Tacob Malaogoff. found guilty In the
Chehalis County Superior Court of the
robbery of I47S1 from th Bank of
fclma March 71. 1114. and sentenced to
five to 70 years Imprisonment.
1100.000. established in 1191, has been
changed In its directorate, G. W. Peddl
cord. formerly of Spokane, having pur
chased A control! Ilns Interest In the
concern. tr. w. va inter, T. A. inlet
nd W. R. Baker, who have been In
the active management of Its affairs,
have retired and Mr. Baker will go to
California, where tha Winters have ac
quired large land and oil holdings.
The new officers of tha bank are:
President. G. W. Peddlcord: vice-presi
dent. W. Ia Sax; cashier, C. La, Baker;
assistant cashier. W. La. Bigger; H. T.
Wentx. Attorney. J. M. Williams will
continue as manager of the branch
bank at Kettle Falls. Associated with
Mr. Peddlcord In his new acquisition
are E. T. Coman. F. M. Roth rock. Will,
lam Huntley, C. it. Green and Martin
Wilson, of Spokane.
MEDFORD PLANS TAX SUIT
Status of AsateMrimcnt Method Will
Be Decided.
MEDFORD. Or.. Dec 9. (Special.)
After considering various rebonding
schemes for several months, one of
which was defeated at a special elec
tion, the City Council has at last de
cided ttf force tba collection of delin
quent paving assessments as advocated
by a minority of citizens for more
than a year. The first step will be a
friendly suit brought by the city
against some delinquent taxpayer to
determine once and for all the status
of tbe local assessments.
A certain number of property own
ers have claimed for aeveral years
that the method of assessing street In
tersections In Medford Invalidated the
entire system.
Florence Water System Contract Iet.
FLORENCE. Or.. Dec 9. (Special.)
Work of Installing the city water sys
tem at Florence, for which $10,000
bonds were voted at a special election
October 6. will go forward at once. She
City Council has let a contract to
Messrs. Dyer, cimoak & Southmayd for
the erection of a TE-foot tower at a
cost of about $3300. The water will be
pumped from wells.
Centralia Bank Dividend Paid.
CEXTRALIA. Wash., Dec. 9. (Spe
cial.) The checks for the payment of
another 10 per cent dividend to the
depositors of the United States Na
tional Bank arrived from Washington,
D. C yesterday and the payment of
the dividend was started today by A.
R. Tltlow, receiver of the bank. The
dividend amounts to approximately
196,000.
The
Canadian Bank
of Commerce
HEAD OFFICE
Toronto, Canada.
EsUblished 1867.
A general banking- business
trsnrACted.
Interest psid on time deposits.
Commercial fitters of CrajaUt
Issued.
Exrkaage an London, England,
Bought aad Sold.
PORTLAND BRANCH,
Corner Second and Stark Sts.
F. C 1LALPAS, Manaeer.
TKAVirl.KR.- GUIDE.
San Francisco
Los Angeles
(Without Change En Roatel
The Big,
Clean.
Comfortnb!ea
Elegantly Appointed,
Seagoing
S. S. BEAR
Saila From A I na worth Dock
3 r. M-, December 12.
100 Golden Miles on
Colombia River.
All Kates Include
Berths and Meals.
Table and Service
Unexcelled.
The Sao Franelsro at Portland S. 9.
Co Third and Washington Streets
(with O.-W. It. etc N. Co.) TeL Broad
way 4SOO, A.-H12L.
Twin ;Palaees-f xsrsr "Paetf le."
2
laTaT
"NOllTHEKN PACIFIC"
"allE.il AOKIUlvtLN"
SAN FRANCISCO HONOLULU
"Northern Pacific" for San Franciaoo.
DEC. 2, 1. 11. IS. 21. Hat. SO.
Steanier ttxpreaa leaves u A. 11. t lunch oa
board ship), arrive baa Frsncisc a:4
P. M. text dsy.
Great Northern from San Fran rise
W Honolulu, Dee. IS, Jan. 5, IS, Feb. 14.
4aa.Aa.jiA OA-J;al... fiTll AJS 1 tVlAJUa
l'honea Broadway P20, A S471.
Tickets also at od and Morrison. 100 Sd
St.. U4k Waavliinglon st.
D.ULI METEOROLOGICAL REPORT.
PORTLAND. Dec. 9. Maximum tempera
ture. 48 decrees; minimum, 3l degrees. River
reading. s A. it.. 11.1 reet: change in last -'4
hours. 0.S foot rise. Total rainfall (S P. M.
to 5 P. M. ). .40 Inch; total rainfall since
September 1. 17.4$ Inches; normal rainfall
since .September 1, 14.16 Inches; exceas of
rslnfsll since September 1, 3.32 Inches. Total
sunshine, 4 hours 10 minutes: possible sun
shine. 8 hours 48 minutes. Barometer re
duced to sea level). 5 P. M ). 30.23 Inches
THIS WEATHER.
t? Wind
Z - a
1 I e M
crirrnva c o a Stste of
STATIONS g a o weather
j. : i
Federal Building Pro-rrcnses.
PENDIaETON. Or Dec . (SpeclaL)
The steel work on tne new Pendleton
Federal building is almost completed,
according to C M. Grlswold, con
structing superintendent. The 'roof
steel Is being riveted snd painted and
as soon as this Is done the roof will
be laid. With roof in place, which
Bsker .......
Boise
Boston .......
Calgary
Chicago
I-tenver ......
Des Moines . . .
Duluth
Eureka
Gslveaton ....
Helena .......
Jacksonville .
KsnsasCHy
Los Angeles . .
Marshfleld ...
Medford
Minneapolis ..
Montreal . . . . .
New Orleans . .
New i ork . . . .
North Head . ..
North Yakima
Phoenix
Pocatello
Portlsnd
Roseburg ....
Racramento ...
Mt. Louis .....
Fait Lak
n Francisco .
Seattle
Spokane
Tscoma
Tatooah Tr-land
Walla Walla ..
Washington ...
Winnipeg ....
3 0.01!. .!XR
MC'COOl. . NW
40 0.02 12iW
2S'0.12 . .N
34 0.0O! . AS
70 0.0Ol2la'NE
38 O.OO'lO SB
24111.001. .INB
62 0.18 . .S
M 0.00). .S
48 0.00 20'W
6J O. Oft 14 W
60 0.00 20 E
.'. 0.001. .INB
.'.20.64..W
B0 0.04'.JSW
30 0.00 12 SB
28 0.16 10- N
OS 0.00. JN
42 0.00'36 .VW
4 0.021 12' R
4 0.001. .'NW
72 0.00'. ..V
4 0.01 10'fW
4 0.40..V
44l0.3tl. .INK
C 0.041. .INW
42 0.00,10 E
500. 0O ..INW
o 0.02'.. W
4f. 0.22. .'SB
44 oi;..sv
4 O.lSt. .I8W
4 0.10,14 S
4ti o.ru!. .is
44 0. OH' 16 NW;
22.0.00:14 E
Pt. cloudy
riear
li-'now
Pt. cloudy
Pt. cloudy
Clear
ICloudy
Cloudy
Cloudy
Clear
iriouar
Clear
Clear
(Cloudy
ICloudv
Pt. clouiry
Pt. cloudy
now
(Clear
Clear
Pt. cloudy
Clear
Clear
Rain
Clear
Clear
rClear
Clear
Cloudy
Clear
Clear
Cloudy
Clear
Rain
KTlear
lajlear
ICloudy
WEATHER CONDITIONS.
Th barometer is relatively high over the
Psciflc states snd also over the Middle west.
It Is relatively low over the Plains states and
a storm la psssing seaasra irom rs ew Ltir
land. Light rain haa fallen on tha Pacific
Slop aa far south as Han Francisco and snow
hss occurred In the Middle Atlantic and New
England states. It is much colder In Ure&on
Southern Idaho, tha Ohio Valley, Middle At
lantic and New Englsnd States.
Conditions ar favorable for fair weather
In tbis 'district Friday, with wind mostly
easterly along the Coast.
FORECASTS.
Portland and vicinity Fair: winds mostly
easterly.
Oregon and Washington Fair; winds be
coming easterly.
Idaho Fair; colder southeast portion.
EDWARD A. BEAL6. Forscaster.
FOR SALE
FIFTY SHARES
dissociated Fruit Growers
OF HOOD KIVEa
SSaVO FEB SHARE.
BOX aUf 110. OUxJUOAIAJ.,
FRENCH LINE
CoiniMicnlv tr:?rale Tranftatlutfqu
Sailings From NEW YORK to BORDEAUX
ESPAGNE Dec 18, 3 P.M.
LA TOURAINE Dec. 25, 3 P.M.
ROCHAMBEAU Jan. 1,3 P.M.
LAFAYETTE . . . Jan. 8, 3 P.M.
FOR INFORMATION APPLY
C. W Stinger. 80 Olh at.; A. 1) Charlton,
tS5 Morrison al.fK. K. (iarrlntan. C. M. A SL
Paul Ky.: Doraey 11. Smith, lis 3d st.; K. F.
Buird. 100 3d st.: " Dickson. 348 Wash
ington St.: North Bank Road, 5th and Stark
sts.; F. S. Mel arland. 3d ud IVanlilngloa
ta.; K B. Duffy, 124 3d St., Portland.
KOUIU PACIFIC STEAMSHIP CO.
I San Francisco
SANTA BARBARA, LOS ANGELES
AND SAN DIEGO.
S. S. ROANOKE
Sails Wednesday, Dee. 15, S P. M.
" COOrBAY1 "
ZriUvKA AND SAN FRANCISCO
S. S. KILBURN
Salle Saturday, Dec. 11, F. M.
Ticket Office 122 A Third St.
Phones Main 1314, A 1314.
I
all
ThlsSo AUSTRALIA
OCEANIC S. S. CO'S trarrrdid 10.000 l,J
AncaatSleara
(ralrdUoyda I00AI). Sailinsa every 2 1 daya. SYDftEr
fcreturnSAMOA aad HONOLULU C37.M ft-Ci.nv.
cJuding CHINA-JAPAN 5i..t. To HONOLULU 65.04.
Picluie lolden bee. Uec.28, Jan.18, Feb.8
II,.lICIIs73l.rkrtSl..S.F.C.l.
SVDNLVnoj
Vmerican-IIawaiian Steamship Co.
Freight ScS Kew Yrk
' Service foftt Boston
Between Cja Vy Hawaiian
Portland &ttr Ialanda
L. It. Kennedy. Agt 2 .at Stark at- ruaaaaaaa.
AUSTRALIA
NEW ZEAXiAND AND BOCTH SE.aS
Via Tahiti and Rsrotonga to Wellington,
connecting at Wellington for Sydney and
Australian porta Regular sailings from Ssn
Francisco, January o, February 2. Msrcn
1 and every zo aays. oena lor pampiucu
I'aion Steamship Co.. of New Zealand, Ltd.
Office 679 Market street, baa Franclsca.
r local a. s. and K. B. Agents.
DailyBoattoTheDalles
Strs. DALLES CITY end STRANGER
Leave Portland Dally. 1 A. M except
Friday.
Leave The Dalles Daily. 1 A. M-. except
Saturalay.
ALDKR-ST. IMM K. PORTtJkND.
Phooa Mala SIS. A 420.