Morning Oregonian. (Portland, Or.) 1861-1937, November 29, 1915, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    9
THE 3I0RNING OREGOXIAX, MONDAY, yOVE3IBER 29, 1915.
CITY NEWS IN BRtEF
r::v;'rr.:::::::::-i::M-!
a.ifirf i.. ..ti ,.
a I .- .a 4 .(WtMI. .. !'. 1
. . , . ... T' . A '
.,.,.,.,. Me a N:. A t
r"i.'. ..- ... ..... ti a
Siri-i.a-4.4l . . M , ... A
Atfrccvn.
r - --
TiiIJll el I l
Strrtt. (f e,tsa- aa. T ' f-.aa.t
. - -r..a-a At a
. - - -a -
...a.
TMSaTie-l ,-.
.-.a- i,aa ,- ta "
..ar-iar' tM at la a a a.
Cftr-ntts r-.aia ei aai:t ea-i
r ..',.n ii.txl. J aaa J r. M.
firiJ ai -.Jr Va4
... rattx-ataa-ee 1 1 eas
r m.
fcv.-sa-as in !-- s-a-a rw-
V4ii... ra'..aaea 1 4W, 4 aa
Ltsi.. r.--B a. I a .Mtui-t"."
Iuom Cntsy-sj To MT.--Ciarta'-w.ee:!-f
WlU Balal 1MB 1 IB
rrt.ede CaxrcB. of S-aaratde. !
am TBr.v al 1 'elocB. at IBS Borne
f M-e, Alice lUiMa. It It East Salmon
streat. la ! eveataf laa reeeter
B-uaineae -neatm of tba charts will Be
Beta. -n tar afternooa at I o'rWxa
la ri4r aaoaiaa af taa re-rtieaa)
4.)1.(,y ar.eu Beil. Tba nrai
-n.et.es: will tr taa tmoistsra. elders
" aa-t evereaers. Ieet.anel rwaa
win : i!u"tf I'.ev. C. O.
VhitaiT. ef Nwor. will a rap-ort
af tit .National SI t-taee asa:n bald at
IlktnaiHl. In ut4ar a-oraia Beit
.aa-ali-aa will ba Be. 4. "US a
a. os evaecllcal sseatlaa la taa after
aan la tna HannveUe meade Chereh.
lirre A art Ptaa. Ro Ar
Cl' J.a. Mionltf mtrainf al 01. Via
casta llo.:il frm aaart
a4 2T. Ha U arla4 r a wlfa. Mra.
. Lara Uij. anj a foar. W!T Clap,
af Mtio'v I'itr. la.. a aa aaiinofia4
ar itr. a4 aaaa la laa amptor
af l Amrn- l:mpraaa Comcar.r. ai4
l:l a: TSa Iiia. Fuoaral itl pa
rmjxKd ion(f aaaraiaa- at tl.il
lo fi-om IL T. Iifftkaar- t l-itu
elal !;:ima aaa a4 Kw(t
traat. m-i taa latarmaai will mada
in Ko. iltj Ciratarr. Ha. Joha t.
.. ur af t. Jaaaa : c lacop!
CSirta. af JUoo4. wlil offl.-i.lla.
U. yT V. ceaa Cosrtrw
fatpitt-.Ufa. Urr A. Cariar. w.Joaf
af tla Uta U U or oaf. la la a vary
rtoo coort.:ior at ar aama. :J t'ma
t .la Iflw, llut ta al aiaa4 to lla.
M m Baconaciutta aa4 aitraraalr .
A fw ia a(4 an fall wkila at taa-pi-Irar
ta cima taa itirr at r bum,
uataiatn aavara injiftaa. ftcla4iac a
J aa b-r f )'".1l Tt aoch af tfea
fall tn4 ar f-ao: raaJitoa. wlta Bar
aa af i jaara, IM raa4ara4 bar ra.
raaary 4oaff il ia la Mn eara4 far
Mr a. K. - Talaaiif. aar ai.. Mra.
I araar a a a lia la alla4 far tha
faal i: af
Ctiauai rtarn Nra It THa llahiaa
af a ?a ! I 4 4a' ra af rm
14 1. ia-r1f I'liUiif. aitraata4 taa
atlau-l af I'airauaaar Claanaat aa4
f I at 3 li faatafvlav aaaralaat. aa la
taa Ma'i:tla f al i If Biaa wara) ir.
raat-4 '. f. fnia waa rBara4 wits
roa.J .:fiaT a mI1 aamav aa4 atait-
- a tuV")f aama waa t rkant
;a.-aaj a "t t'.o't K f. 1 fl. I'.4ar4
rmi-v far. IJaarta V Cartas.
aar, .a Jtaaaoa. Karr- Taaa. Ocaafl
:ar. JaAa Baa-'V I- J. aaaaa, C
lUixa aa I P-rt Jaaaa.
Laoixa tt.a Caamau larmM
ahm.4 a( fail ta acta4 taa aeeatl
auaar af taa L4iaa' Al-4 fraalat al
taa rra? U. r. i'lar Taao-tar. N-
tanaar 4a. aa4 Wiaawlar. twaaMr
I. caPTair)c aeriiaia fjr aa;i4ar
g!fa. t.'ia aoaj.rfjl aaia(i-if la
I r W U '.aft Kawarlaa af Loaf
ra:'-r'a famaua " fr Waa li: a. Valaaal at
t;l Jjl. Cairkit 4taaar Taaaday aaaa
n. it. t-r aaala; laatkaaa
a4aUf awaa li aaaLa. It !
inat aar: A4.
I iaiaa a-a Rarra.- Ta arawk
I n s aa4 In lr wlwa flaaaaa wara
' " I. laaaaiaa J. T f,mi la kia koaaa
at Ij.' .a4i Tk.rtf -axit alraau .Safta.
aarlr tatarJir rtaraiat a 4 aa fata4
a a.'aa till at amaaa fraaa a law
matt f ra. Aflar fattlatT kla faariTT
fm ta torn la aaaty ka tali?aona4
tlta f.ra taIBanl. Ta aaatlaot
wark af tk aa af Kiftta l a4
( lost. canflnlftaT Ika flfa t Iko
lam:i a4 taa 4aaaaa I akaal
Jiaa R Car a kraa. Joha It
Coffar. lanriif "! aa4 yraxninaal
a-maar af la rrttaa4 Kxtca af t.Ika.
wiii aiaka taa aaaaal aaanvoriaj a4
4raaa for 'aa4.aiAa o4. .N. jii. apoa
taa araaioa af tka aiaavLaaa la kaaar
af 4a. W4faaa 'aalar. taenbr .
Mr. Coffar w aa laai4 kr Ika fa4ta-
taa naalllaa. af wklaal Cllta CHaaaira
la ikaiimaa. a4 ka kaa apt4. Tka
a.rawa wit ka feal4 la tka wa
Tkaalar at ran4:atda, ac4 tka aakiM U
lait4 ta attat.4.
Auora taoa.ra Carrraura auckl
a4 i.iartiflai aa taa aaaralafial rnaa
Ba kaTfa4 a maal a4 a room la wklk
ta ala? far ta eicat frer J a waa
la.f. af 14 I'ortar alraat. aa eaaa
kaa l aa4 alula awa 4jririaT tka aki
wtt la.4 kaionstn la kl.a aaaafacur.
n;.4m raar wi.i lira a cara af
lafaar la Maairipal t'oart toaiav. Pa
tactiaa lla:lrr raucat taa maa jaatar
a. ail aaaarta laal ka ra-ara4 a
camjial tanfaaaia.t af tka trlma.
y au-a .a Tv-n .ram il6 r
an 4 imoit kal'-a4 aat la ia a a!oa4
wka t-aa,r-oll P.jla M.'Maalk, ma 14
at lit iralaav atra.t. oran.4 Ika dof af
ai fsfnava aCafiar Biofnlna. tkat kar
ra'a an I nM ha1 wara k-irn4 aa4
arat anaataa. aa waa latar ramor-4 fa
tna iio4 f unariiaa kiaoilal kat kar
laj 4fia wara r.oorta.l a la fta a.fiaja
ar.tia Co-" T ra T'tinr la Ika
rirat facaa4ial CTiarvk. Twalfta aa4
Taylor atraaea. Iaa :k. iha Aaoita Cow
tart Cemsan- af .N.ar toft C t r al l
ila a araaraaaaaa at aaal art laatrw
maalal anatj far tka kaaftt af tka
dian-K. Tka aranlaf ta plan -..4 ky taa
paatnr-a laafia af tSa kvtia. Ika
aa Carta!" man i la fra. it vetaalary
auaar affartea will k lakaa.
ircajroat mrmrsa. Jcartaai CktBa Taa
aan:of f Varaaa naoot far naat!a
larsoaal aa I ltHlHmo tkar1na
will kw aaarw) taanorrww aiski kr a
"tfiimataafr lak'iaar a4r tka tatiraa
af tka Alkarta k'aaia'a trnprvaoiaai
t t 4fa: aitr affl -iaia a4 e:aar
m.irt af tramiaaara will ! k rt al-
tarw Ca-acaac Kwaa lta pr'a
JUr.l'.aural r aenl'k. wka 4 al
laat rniar a Nrawaa, VI. waa al
ana t.ma -at. aa4 at tarttaa4 tt
ara: iiara. Im ei'ia if taa par 4a
aar'Bn.nt af I "la t n t I Kta'aa Arcf af
11a Narflaaal llaaart! kfTfiCk waa aa
a-, la af Mra ITaSarl f MI. af kt
tor. Uata al Maual T t w.
Ma. Iicattit T" Ijc-rac C'j
iear!!tlal L K. A! tarwiaa wi: 4a
taar aa r:ii'rla. ta.-' afa li'IM
f I i4a fria.-!t. . J1I tiaifnta
an. J tat l aa af -avflt Tka tat,a will
ka la aa al la lafaf 4-aaa la tla
! it p'ian.9 ita a, an. 4 ai l aa
ft:'r !. f-aMa af tka K 9awl a(trV-
I la
Ctaaaaaa Itnt HiaifoiiiKi Tka
Ckrtaitaa Ua4atar jlaxiatr af ta Ra4-
a.. a..u. 1 krl.tl.a I J ft fcal4 lt
naual bofriaor'rn aTraa laat M(kL
arilara. afwt t lar-a rrfa. fkairmaa
af Ika toalaat rommittaa, roaqjriin
lk arajar mr ar4 matt briaf al
draaaaa. Tba prinf .p at a4-laaa aa 4a.
ni.r.j kr Dr. U.oria Iran Vpaviai
M...a; I. .( kaaw aranafal b kfra. aHa
Irlca L. Kltsaaotva. itararal taoft talk
wara mtl kjr ana m bar af tka boraa
to"ia!r.
t . . . r- . . n p a T . a a Irirtna.-aA
It fifo atatioa la n4r eonalrn'loa
t w :auia an taa propanj oi n
ftowav Tka atatlara ta II kr f-'U an4
will raat I) A towar M balngt bull!
at an ar4 af tha balMinc (or lha boaa
Ctir-t Ct-aa Cmrii'iaioo. Tha Cur
rant k.na t.iu ai .e!m.r.inr t-
fcatariaa c'karcb baa arrn4 for City
.h.f.lin4aaf f li Al.larrr.aa la lac
tMfa la tba chunk auditorium Iara
roTf.n rat riK rruimTE
roHTirTM WKtinttU A -XITEHIINI.
. A
x ) ' ' I
v. C
' . '
'if-'' ' '
.
r7' .rn
I J
Ti7jTj ia i . a. a.."
Mr. aa4 Mra. a, taaab.
Tka firt!a(d w. 4 tine aanlraraarr af
Mr. aa4 Mra : n umli waa rata.
braia4 aa Tbaekactriett aar at tka
Kama af IR-ir tii(Hir ant aoo-lo-law.
r. ant M.-a t'Cartaa 8, Mtlinawa
Aa aiakwrai auppar waa af4 at aa
atlraatl'a labia, aaataraat with aa Ira
mama w41.ac eak. r-4 a4 anu.ic
affar4at 4iraraioa. iTKaa tor kick
Karat wara awa4a4 ta Vft, Carna
tnoa aa4 J Caaaoitr: ara4 arlaa ta
U. tt::a aa4 Mra. t'onBollr. Taa fnaata
wara laal lata tka 4laiB-ro-tn kr lutla
tlaaaor Mattkaw.
bar T aa taa fertUa! poblie arbaoia.
aa4 aapaia:-f aa wkat la baln 4oaa
la Ika blab acaaoia. Tba club baa
arta4 a camfaittn af a4dratlaa la all
paklia Kaaa an. I win ma a lactur ooc
a taaa'b aa uM "ioi
0 R. VILBUR SPEAKS HERE
immi bcitoot. rnrtioiikT
ADOMCaaca OIO rOM.kl t.Tlot.
rar.f .fal.a.
CatjuaTt Atrwat V rrT
Waa Lira Ta Maah k likla Tbrlr Ow
rarailaa, kfWt1ag ra4f
tifa. Bay, V UK lag rraarbar.
Meat man la too murh In thatr
occupaclop aa4 do not ajalra nooh
lata tba tblnaa about than, cuaaa-
auaat: fali:BC la lira tka broad, fall
!iaa which lhar ctnarwl.a ml(hL
Tkla ta.-laratlon f.rni4 tha fcaraot
of Ik a44raa of l:r. Karl l. wnour.
t. t. rraai4nt tf taa l"a-iflc Ubl-
lariaa Iwnool for Miniatrr at U-fhalr.
f'al. wht mka at tha I nllariaa
Cbarrh. Hra4war aa4 Yamhill atraaia.
yaatardar Bioramgr.
-jia k rrrrr cpprtinitr to climb tba
monniaia paka of ar"ri-Bno. ao that
aiat aal nror-a'ir falara4 law
f Ufa." aald Ir. Wilbur, fllmb an4
)o wilt aaa that U4 a trulb la broaaar
than an man a cmmprahanalon. tvnd
bia paraaaa aiaaa brta4r "
lclarina It waa lh arlrllaata an4
4irr af faorl to rntr Into tro4ar
an4 ikttr llvaa. lha arak-r iota i
Ika raai paitililiaa It me for anyona
who woul4 taka up tha nlu4jr of liiara
lur. acalptura ar pamlinc. er any of
Ina olbar kranrftaa of feu ma a bnowt
4aw
It Wilbor aai-t that tha Mtf f
ma ar a nation apan4a with tha
wi4aaaa af taa vita, lia clttj taa
laa aouatriaa af 1'alaatlB and Craaca.
aowinat wkat an influanra lba ta
Kona ka4 wiat4a4 on lha tboucbl aa4
4aaiApmant af Ika wart4.
-TkOa raoplaa bad at.a!(-1 Tlaw oi
trmtb. aa tbal taar lntfir4 Bn4 la4
IB wl4. ba tlatlra4.
tr. a ilbur 1014 of taa laaaon whlek
ka bat aarn4 from climblnC Ik
mattltint of bow trltial human rl4
ar4 a hlaaamatiia raallr ara.
I v wuaur waa paator of lha t ni
folMtwIBcT Ita la bar on a brtaf
la'.t
I - - .
Orrc") taoata (U ta Yakima Pttow.
nrytT!l. Or. Nor It tMpaa-lall
tri:',iira :iaMl. Jr. a lra thtas an4
taairaixr af IMa alrinitr. kaa takaa a
ar of fcla akaa-p an4 aoata to lha lift
aiow at rtt Takim. With. Mr.
''t. rfta-iy took trt pru o
ka ataxb at Ik -Uioa at Pan Kraa
eiara.
laataa a ra. '! ' a t a-l att
aa . ' ' a-a". a.r tt .'
aa.1 ! 'ttta aaaat aat a I
ARCTIC PLAY SHOWN
Baker Company Puts on Stir
ring Drama of Alaska.
THE BARRIER IS PLEASING
f-raac McIIrnr mnd Mr. Wood
ruff Wla New Lttr-l la Pro
d art Ion of Iramall-Blion of
NotcI by He IVeach.
a. 4JH tUtttttTaT M 1
I CA9T Or "THE BAatfKH."
Captaia PurralU U. a A a
t fcdward Woodruff
Joha Gala Joha R. Pummar
laa Biarb Wrnry Hall
I Ka Craa La Wllllaaa trtlla
I Htaaaa Wilt Ut4 J
rolawa Ixrt ' altar P.aa
Carparal Tbamaa. .. . Wallar Iaftrla4 v
a Maria Franraa McMrarr
I Altaaa
Mjllla.
t
...Ellaabatn Roaa
...klaml
i7an . 1
Haalarn 9
A tron drama af lha Northland. "Tha
arrlar." opanad raatardar at tha Dakar
Thratar. i'ackad hoaaaa ret4 both
parformancra. ThIB I tha flrkt of a
sarlca of Ihra of I la Bracb's popular
borala that cava scan drarhkUiBd and
will ba 'known, In suocaaalon at tba
Baker.
Tba Blar Is full of alamantal farllntr.
rlvVdly Intarpratad and adequatalr and
raallktlcallr taed. Trkneaa McHenrjr.
la tha roia of tha harolne. Nac!a Oala.
corad anothar tl bit aa a dacldadly
rlarrr and raraallla actraaa. In tba
emotional acanra aha la kuprrb: aa a
aimpla happy ttirl aha la dallantf ully
natural; aa a loyal woman aba attra-t
tka admiration and Inapirra nar auai
taca. ill Mcltanrr did lha llttla
lova arana la tba firat act In which aha
firal maa I a bar -aoldiar man. brautl
fullr. and rltht on to tba drop at tha
curtain ah waa ail thai could ba d-
alrad In tba part.
Kdward Woodruff waa Captain Bur
rail. V. ti. A.. iSacla'B -aoldiar man" who
bad bn aant Into tha .ukon country
lo ptrf law aad ordar. At ftant
baaau. whara lh piat la laid, tbara hatra
baa n coma rich atrtkaa. Aa a rraulL. of
rouraa. airaniurars maaa tncir aypwi
aar. With lha arrival of lan a-iark
and Runnlon tba troabl bKlna. Thay
try to Bl control of iSa-i-la a rtrb Claim.
Cold an. I woman bacoma tha objacla of
tba atrifa. Mr. Woodruff handlaa hla
rol with dianlly ara4 fina faalln. Ita
narar atarduaa lha heroic parla Hla
Iota for lh at rl ba thinka a hal(-brd
1 wall w o r k out: bla loyally la hi
old Houlharn blood and family la navar
anobbiabi ba la tba sanllsman. tha
aoldiar. lha tru lorar and lha man.
Aa 'Polaon UoraL Walter K(BO did
lonii arllant cbaractar work and
nr tor aa Inataal did ha forgat lha
arrant and manneriama that utaka
t'olaon ana af ta ama of tba play.
Aa John tal. Uta rxiuaw tnan." John
tt Mumnar ittt a faithful pirlura of
an Iniaraatlnt rbaraclar. torn by many
amotion, bauntad by tba m-niory of
Ba Old loa and a (raat tragedy of
yaar bafora.
Williant 1I1I wb No Craak Laa. a
nnlqua pvaraon who llranad Ualnsa up
by prxxlucin aararal good laucha. No
Craah had dlat-orarad gold and would
at to ""rlco"" and bara a "big fad
and long drink Mr. Pills mada thU
part on of tka big hit.
ICanry Hall had lha difficult rota of
tha unecrupuloua Dan hlaral 10 portray.
II a cava a conrlnrinc delineation of
bla diaagraaabl part and dcaervad tha
applauaa that ka shared with tha
Ailitrt
r.unnlon. played by Will Lloyd, waa
a not bar "bad - man pari, wan given
and true to tha rough and emda time
or whim tha atorr tails.
Waller M-gfid "taa A faithful Cor
poral Thomee. lha friend of bis superi
or officer, raptain nurreii.
r.aec-rial Dtaiaa la 4ua. loo. to Hllia
be'.b iloaa. at bo. aa Alluna. (tale's
mute. Inaoired hint to ba man. iit
li Molll. an ln4ian girl, waa Mamie
llaalam. who bad but a small part, but
did It acceplkhly. .....
-Tha Harrier" wlil ba played all this
week, with special bargain night to
night and regular mauneea on cani
day and tiaturdar.
FLOWER AUTHORITY DEAD
Kdwln Ha I jlt Latld Known Widely
Amonf Horlata.
Edwin nalpb, XaadJ. who died recent
ly waa known to flortata and nursery
men all over the Pacific blopa. Ha
aaa lha originator of several choice
planta and fiowera. spaolaltslag la Una
dahlia. Ha bad Judged roaa shows
I ITTton V t.J w. .... I " - -
and Judtted lha Portland Ma !-liow lasl
saaaon. lie acted in a naso
. . . . atinw t'lovara war
tor 1 11 -..... - -
bis hobby, and h know tbem thor
oughly. Mr. Ladd was born March 17. US..
In this city, where tha Library now
stands. Ha waa an amploya of tha
Portland Hallway. Light a. Power Com
pany. I-st Kpring ba had a savera
attack of pneumonia, which leTt blra
wltn heart trouble. His death cam
aaddenly Monday night, November SI.
Ha was burled Wednaeday la IUrsr
view.
Mr. Ldd left a widow. Mra. Agnee
roir laJd: hie father. K. J I-add.
and threa slstera, Mrs. C T. Walker,
of roresl Orove: Mrs. H. V. Adls, of
Tetacada. and Mlu Erelyn Ladd. of
l or t land. Mr. and Mrs. Ladd llred at
lilt Kaat Blxlaaotk street.
KNIGHTS HOLD MEMORIAL
Columbus Order Celebrate Solemn
Maea for Xad.
Hi'.ama memorial tna was celebrated
yea'.erday by Portland Council. No. 7I.
KuchU of Crlumbue. at til. Philip
aria ilSurrh. l.aal butaenth and Dl
viaion streeta. Members of this coun
cil aaaembled at their ball and Pro
ce44 lo tb cburcb in a body. Tha
an ore ware members of tha council.
Hav. father vjulnan. cbarlala of the
roancli. a.alated by an augmented
choir, sang tka maaa from lha manu
ami ..in .J a 1 a a in Honor of f
Phi. 1 r Nari." rea-antly eompoaed by D.
II. Wilson. Albert Clanalll lint during
the maaa with fina effect.
Father Qulnan delivered a brief but
eloquent oration on tha brothers who
had passed away during tha yaar. pay
ing high tribute to their fidelity to the
Ordar of tha Knlchta of Columbus, and
pointed out aa well tha duties of lha
knlgbta living.
Tha names of tha knights who had
died and for whom tha services wara
held ara as follows:
a. K. Pmlth. John Condon. Richard
tViiaon. William Snehy. John CosteiSo.
John II. amlth. Matthew Foalser.
Walter li. Carroll. B. 8. P.ellly. George
C. Stout. Matthew Murphy. T. J. Mc
Itonnell. Bernard Albert, Jerry Collier.
John Jessop, W. 1L Carney. Matthew
ti. Downard, Charles A. Deubar. Charles
B. Merrick, John Conlln. Charlea Mc
Cowan. laoola N. Dole and J. N. Smith.
Tha church waa crowded to Ita ca
pacity by frlenda of tha knights, and
the services wara specially solemn. In
tha afternoon aX t o'clock tha elaborate
and Impressive ritual memorial serv
icee wara conducted at Cathedral HalL
which was for members of tha order
only.
MEMORY IS REVERED
I.IKR ASD -PERVICES Of BlSnoi
HOORB ARE LAI DED.
Taylor-Street Ceagrrgatlaa lacladea
Mra. Clbba la Memorial Meet-
lag Deep He Rata.
Tha First Methodist Church paid trib
ute to tha memory of Bishop David IL
Moore yesterday morning, whan a part
of tha service was devoted to a me
morial in his honor. Bishop Cooke
spoke eloquently of the high place the
late bishop had occupied In the esteem
of churchmen and lay members. Vt.
Frank La Lovaland added words of
praise of the good deeds and worthy
life of bishop Moor and said that his
passing had touched the hearts of all
Methodism. Ir. V. A. Walters also
spoke of the great goodness of the de
parted churchman. Tha quartet closed
the service by singing "Rock of Ages."
lr. Loveland's sermon waa on tha sub
ject "Our Privileges Becomiog- Our
Perils."
The open-air congregation of the old
Taylor-Street Methodist Church waa
caught In tha rain for tha first time In
many months, when tt met In tha street
at Third and Yamhill yesterday morn
ing to hold memorial services for Mrs.
A. C. Olbbs and Bishop David II. Moore.
A week before there was a slight rain
fall during their services, but In all the
months that they have been meeting
there ea-h Sunday there has seldom
been enough rain while their service
was on to inconvenience them or call
for tha raising of a slnala umbrella.
Tha congregation paid little attention
ta tha waa Hi er yesterday. In spite of the
severe coldness of the rain and sleet,
but carried tha memorial service
through without haste. More than lOu
persona attended.
B. lat-a Paget presided over tha meet
ing and the addresses In memory of the
late Bishop Moore were made by Robert
Hughes, editor of the Pacific Christian
Advocate, and Mamuel Connell. Trib
ute to Mra. Olbbs waa made In addresses
by A, Tburlow and-State Senator Kob
ert Parrel L
Both Bishop Moor and Mrs. Glbbs
were closely Identified with the work
of the Taylor-street congregation for
many years, Mrs. Glbbs having; been a
member of that congregation for at
yea ra.
RECITAL IS INSPIRING
Mrs. Beatrice Dierke Proves
Mastery of Piano.
PLAYING IS SENSATIONAL
LYRIC SHOW PLEASES
irtitKLixo roMRor is offrred
BIT IlO I -I NEW KOLli.
surance
a as I altmal af Oe I ay .at
a a 4 tke-r a'kr f i W
lipi yregonpc
rrtaj-weae !.r -.- a -ra Twla I kaar gejeWa-BmBsweai -3ww--BaSS-- aBarBaf 1
t l-.aa at a T'ta.ltr. 'Vamkr I t. II
l. M . f e Tka t' aa er4 war la4iaga,
paaaiaa, a,.... ta4 w s v Iaa4isa
PraiarM a-4 paaaCara. r) Maaa
III. A I'll. A4.
C. It Lata, la tee. f.M.! wttk r
ft Ttflay a t.o.. Ill nttwakl H.
A4
ilirllt Ur -wiataJW Ttf rart at.
ar Ilea. gars--. f.n!tae4j I 4ar4.
-Alt.
company
Only Company "ExcIuiiTely Ors-gon"
Best for Oregonians
Home Offlct. Corbett DuUdinr. Fifth and Jlonison, Portland
A. I- Mills, I- muel, C S. Samuel,
rrtsldfnt Crneral Mo--afr .s?istant Manajer ,
Cawkart aad Mal4eaa, Rasaae aad
eef era aga aa4 Daare Ar
re a real a Clever Bill.
An entirely new setting for the
Lyrto players Is ound In the produc
tion thai was Initiated at tha Fourth
street theater yesterday. In "The Ath
letes." Dillon and King, alwaya favor
ites with Lyrlo goers, have found new
avenues for expression of their mirth,
and In the role of athlete and trainer.
Uliloi. and King present sparkling
comedy of a new variety.
Cowboys and maidens, with the ever
present love situations. Western longs
and dances, offer a diversion of song
and comedy that Is Irresistible.
Dillon, the much-toutad runner. Is
backed by tha cowboys of the ranch
to win a footrace In order tbal the
championship may again rest In their
midst. Dillon mskes the bluff good
ea long aa possible In order to retain
tha affection and admiration of the
girl that la In lova with him. Whan
be discovers that he is to be "found
out" and his touted athletic ability Is
to be shattered, be telegraphs a friend
to coma to hla assistance. The friend
Is an excellent runner, but when he
arrives ba la found to have a sore foot.
This feet kills the hope that Dillon
baa of winning the race. However, the
unexpected happens: The opponent of
Dillon In the race, pleading stress of
financial circumstances, offere to
-throw" the race In Dillon's favor for
the much-needed "coin" and the af
fection of the almost-disllluHloned girl
Is thereby retained; the money of the
eowboys Is doubled, and the fame of
Dillon la unsullied.
Among the solo and chorus numbers
"Plney Ridge." sung by Frank Har
rington and chorus, and In My Tepee."
sung by Miss Orece Allen and chorus,
ara favorites.
Elaborate Programme, to Which Ar
tiste Only Are Equal, Ib Given
Smilingly, Modestly, Fear
lessly and Itentarkablv.
BT JOSEPH MACQUEEM.
Mra. Beatrice Dierke Is a great
piano artist, among; tha best that has
appeared In public for a lone time.
Mrs, Dierke haa not played lately In
publio recital In which she alone was
the sole pianist. It now turns out that
in the Interval and In strict retirement
so far aa individual piano solos are
concerned In a long programme, airs,
nurha haa atudied nractlcad. dreamed.
worked hard at piano concepts, had
Inspiring music visions as come to a
poet; and In spite of the terrific phys
ical strain that Is the lot of those who
spend many hours, days, months at
the piano keyboard, she finished this
period of self-examinaiion ana men
tal artistla measurement In fine
physical and mental condition to make
such a gratifying success as that re
corded at yesterday's recital at the
Heillg Theater.
ftne cannot nlav Chootn. Debussy,
Llsxt aa one would show In a mathe
matical calculation that two and two
make four. It Is where an aiona
rules.
Mrs. Dlerke's wonderful piano-play-
Ina- mad a muala sensation at yester
day's recital, and the large audience
cordially took note of It. Their ap
plause waa enthusiastic, to the point
of Insistent recalls, but Mrs. Dierke
wisely stuck to her programme sua
the only extra number she complied
with was a repetition of the beautiful,
anui.atlrrlnc- Mendelssohn's "Spinning
Song." Her playing of this exquisite
music reminded me of a bummer gar
den and tha gentle humming of honey-
laden bees, but wltn tne iune pie-
.rJ aa a livinST CntitT.
It was a programme, too. sufficient
to tsx the resources ana sirengin anu
art of any great pianist such aa Bauer.
ZelsleY. Hoffmann and others. et
Mrs. Dierke emerged from the ordeal
smiling, modest and unafraid. The
colossal MacDoweli "Sonata" took
nearly half an hour to play and fairly
bristled, with tecnnicai uiiiicuiiiaa.
but Mrs. Dlerke's art surmounted them
all. Her Chopin "Valse." "Maxurkas,"
Prelude" and "Etude" all lived again,
bathed in romantic mysticism. So did
the numbers from Debussy. Rachma
ninoff Liszt and TschalKow-SKy. me
ii-iu' -111 live surelv in our memory
for months. Its fire. Its Intensity. Its
n. aai v tha famous "Ride of the
Valkyries." from Wagner "Wal
knra" made celebrated also as a vo
cal solo by Gadnkl, the German opera
star.
Mrs. Dierke playea this long pr-
..mma antlrelv from memory. This
in Itself Is a remarkable music feat,
Mrs. Dierke is an artistic pianist.
When, she wants to she can play In
New Tork City or any other world
music center.
Monmouth to Aid Aimenianit.
MONMOUTH. Or.. Nor. II. Oiciat.)
The woman a board of missions of the
Christian Church here will give an en
tertainment at the Christian Church at
I o'clock. December J. The proceeds
will go to the persecuted Armentana In
Turkey.
Echo Youth Joins Canadian Army.
ECHO, Or.. Nov. IS. (Special.)
Charles Markham. a 14-year-old Ore
gon youth, has lately Joined the Cana
dian contingent of the allied forces, at
Calgary, Alta. according to word re
ceived here laat week ny his mother.
No Guesswork Here
The exact method! used in our ex
aminations reveal all errors of re
fraction In the human eye. We then
auppiy. from our own workshop, the
exact kind of lenses required In each
particular case ci
haps you are suffering-
from headaches or
ither physical discom
forts Decause 01 -fitting-
glasses. Our
tenses relieve cye-
.fanin correct errors
of vision and Improve your eyesight,
we have been In successful practice
for 10 years eight years In Port
land. Let us care for your eye needs.
We will treat you fairly.
VHEELER flPTICAL 0.
FIFTH FLOOR. OHEGOMAX BLDG.
rn a
DIAMONDS
good Diamonds
every day. .......a ,.
Our customers aro bhubi -
We are selling
every a
Our i
tomers.
C. nEITKF.MPER CO.
Diamond Dealers and Jewelers.
130 Fifth St,
The Oriental Limited
via
GREAT NORTHERN RAILWAY
Fast Train to St Paul, Minneapolis and Chicago.
Hi rough Standard and Tourist Sleepers, Portland to Chicago,
without change in 72 hours, making direct connection tor
all points East.
Coast Line Service
TACOMA, SEATTLE, EVERETxC BELLINGHAM. VANCOUVER.
B. C and intermediate points.
Daily
10:00 A. M. 5:00 P. M. -2:30 Midnight.
City Ticket Office, 343 Washim-ton Street.
Depot Ticket Office, 10th and Hoyt Street.
H. DICKSON,
C.P.&T.A.
Telephones:
Marshall 8071
A 2286
Ask about excursions to Honolulu on
S. S. GREAT NORTHERN.
November 2 December 16, January 5. 25. February 14.
Hazelwood
Features
SPECIAL BREAKFASTS
10c to 40c
SPECIAL LUNCHES
20c to 50c
AFTERNOON TEA
Music 3 to 5
SPECIAL DINNERS
25c to 50c
Music 6 to 8
AFTER-THE-THEATER SUPPER
Music 9:30 to 11:30
HAZELWOOD CANDIES
You Can See Them Made
HAZELWOOD SODA FOUNTAIN
HAZELWOOD BAKERY AND PASTRY
STORE
The Hazelwood
CONFECTIONERY AND RESTAURANT
Washington at Tenth
SX't. t t. . 1 M it ' Tw
mmmm.
m
a'tf.VOfl
Oldest Bank
in the
Northwest
A Great Writer
ones said, "Nothing is
more pitiable than that
an old man should have
nothing to show that he
has lived long except
his years." What is
your financial outlook?
It is indisputable that
better days are ahead
for those who save
money systematically.
Adjust your financial
affairs today. A savings
account in this strong
state bank is a sugges
tion you should heed.
LADD & TILTON BANK
Washington and Third
Capital and Surplus, Two Million Dollars
t!
l-J Htl. -s. a.y
the Portland
Dellehtful a la carte service to 1 A. M, with
music Grill entrance on Broadway.
Club luncheon every day from 12 to 2; both
dining: rooms.
Afternoon tea, 3:30 to
In the grill; music.
II
m
m
til
- aav -j-h; - -i j
.!K'WP!l.'lli.
llUlLIilfe'
'If
i as m, Uf, J orfj , , -
The
Portland
Hotel
Geo. C. Ober, Manager.
Palace Hotel
12th and Washington
Positively fire-proof, Portland's
finest appointed, popular-priced
resident and transient Hotel. At
tractive weekly and monthly rates
on application. Under new man
agement. J. H- MOSLEY. Mgr.
An electrlral procraa Is being; tried In
Ftuaais tnr tba manufacture of fold leaf.
111-1 1 L Ji Ul U uwun vliij v '
The Right Liquor at Right Prices
Ierov Brandv, Cognac. France, bottle. .11. ."'
Henriensy tt-star. Cognac, France, liot. . . .'"
Cleka Kummei, Berlin. Germany, bot. .!.'"
Lvsholms Aquavit, Norway, bottle 1..U
Edsewood Frailer Pebble Ford WliUky
bonded
Par-Ex-Monarch Hobby Whisky, bot...!''"
For Ex. prepaid add "JOc for 1 bottle, olc
for '2 bottles 4 bottle- we prepay.
JOHN ECRU'ND
t3 Kirwt St.. rortland. Or.
A Moderate-Priced Motel of Merit.
Hotel Clifford
East SIorrlsoB St., Jfcar Grand Ave.
75e. St per dayj with bath. H.25.
CCKWAB PRINTINC CO.
O BEN F.Gf?EENE-HARRY FISCHER
345i STARK. STREET
L