Morning enterprise. (Oregon City, Or.) 1911-1933, November 29, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1XORNTNO ENTERPRISE. WEDNESDAY. NOVEMBER 23. 1911.
vxsrrrs ytctcxs.
SSSllVOLGflST-IIAS
A
beta
n.
s BIG JOB Oil HAND
GnrnlMmmtt
gnj tetrad
rv wIm raw a trtaM
a MANM Biiala.
Baa i
fTT BAKJ2ITt!MJ
JJ Trwar. tet tawtft. ha bar ewe- I
taaa M tte aaal at tte aaaa. I . .
rwN - n Ff? -t rr!a c' rrj
ta tte raat era aaar-c ate eaaaa aat
(Hit ! tsara J
Cat Tc CL
kttoa AM, b
wwa aiwajra
TVto hi MM; kNtr t
I read, carta toot rW -M
riaaaakf fni la aad IW tola a
a tte wt at baa
Tte
tte i
tw m era icc'iii rt vnnrmim
Ahte te4 a
a -X
UwUNiaWU K I lit I JUUJ IA.
TW Cat taata'-eteator nwa
pk hBH ahaai ta vartee.
dkl eteywe aarfer the aaa a ara
aavmaararc
Tkta la wtera tte '
I aa4 ha aaaai aaa aaw f
aa waa. -
at tte aaxM eaaa had
I Kjm Maa Oa ar Mawa
ww od tl I Maa ha O an at CaJ ml Tt.
watol aad farad akin is Ta ... a Be Head la Pi
tawrfcje, TkU aaa ak
Ad weigaet tte taaakpei Aa
ratfftt. ku aaa af la
a aritnai a tea faked aa
ar Mai tar Taecwag day. W
la a aaert Haifci aVeer. tW
twwat reaad baa aa !.
WHj aat a hard Utac. wear to ra-
far ad aa aaa f tte teat tw
tecera ta (aa ,ani Ua to Bark aaa
flat wto teada aad aaat. weteirfwu
aaxaai a perfect edge af met aw a aad
aery al la ante. "wadk to ate
UM at totonaar aa wB wa at
.
tea daw aB that tea
mi kirn mm far. aa kto rrWwaY
Baa aa wJ be area fat miat tte
r ar aVeerikTfal raf
raty naaaa. They Ma
at te aha la earaer the
btad aa efferrrre lliari
Otter petal ta ta thee terete waarh
Weara tea wtta Why - Mrrarteed
aaa weal tka aailt. aad -
a a draw aara Bat. aXaaa,
aa tte tea teat Parky araa gtvea r
i a vtag . ititttjn
1 ' V' 'aC
itearfS aat taa i
ta catal a aaHal
tanrk ktoa aat
at tte artarfap.
tte tataty aaaa
If
far teto
aa
tar atraat aad aaaa i araax. la
tte Daatntiaa It to aaada af faaty aCk. I
ajta H1wailii4 af ytaJa aafla aa wlt
M (a l
jcxK3 CHOixrr
AUTU17X FANCIES.
at tte
Mat.
raatter aanaaanu vaidk awaya
aamkas ttm ayaaaraara at CUa ttea at
tteyaacto,
1 Si4'
moTt araooCf acrr.
te1 ba 3-dl by a wUJa raac
of fbkroW b-
Tha JftT'X ("41. With b'xh rrral
rrm-wm i5 uarr- tflm rolhl bark
tiarply tha rri,n. ia a vipaiar
aape. Wlnc4 at iftoat'jr ovd to trim
tteaa kaU. bt wbm flwn rib
boa ara aHet4 thy r prM
top iA h r)n T?i ow of r.bboo
ara of wtsdmlll aaap-
Tte am fU-aa baa lot, w). curd
draw a (tironrb a ttx kl at w.v uS
Pala jpl4 laa ara roo'h la rrlln
aa both aftrrora and evening goam
Tfcl aolt U a Dm or for tb atnall
boy attectdioc ar-bioH If ma1.' of aerga
ar wool rberiot. a rt m-.ny Imju
wear anlta of xalata I ji.-r barr
araaiubl mataflala all th ymr ronat
Tte kak-kertoorker ara ait" l-1 tatkr
waVrtbaiwl and bottoiM-d ti i.ie uoW
watoC . Ji'DIC CUOI4.BT. -
Thla kUr afurtaa aattcra to cut !n afsaa
far bora f foar ud ala raara ur
a I u canta to thla mlRr. al'tnr nomfer,
7oV and It wilt a mapOr Carwantwl to
a bjr aaaa, 1 In fcaata aesd aa addtUonaJ
twa aaat atama for lauar anataca. wblrh
i worm promtvi mmtwmrr.
raiiitiM araxca or aawt. mo aiu.
ui a wtoiur
aoa ta eject ha Owea Man a. and be
aatrad kla atjie. beat awa hta anurtfa
aa4 atoprwa hint.
P aaa a way ar wi ernK n
aa4 wadlac la ta rk- raare a ad fraos
tter toaarafax eallara of an
drlraa a body a ad brad .W of bh
appoaeata aa far kite beaa a Mr to
tep hlsa at a repartfal dfanaarr. and
aoa tea boea able la away froei
tteae botnbardateafa ; roaiwaaeaf iy they
hare ail coaa aVwa hafora tte "all
car- freca MkaUtaa
Kaw. wMia rrll Wah-a to a taller
fellow tha a Owea Mofaa a ad faer. k
la flonUfal If he raa mtr ff ike
raabea of Wolicaat It la a turvenn
cvodaaioa (hat If the rbaaipwN) aaaa
agtw ta ret lata kla faenrfta khrtac
poattJoa. bead rlo-e ap acalaat kU op
poaest. the Brlrtaber wttl doc tw able
to hloc with him one wl l be be able to
aarrlie the terrtSe hamaterlna' thai
Wolgaat wUl eat loo-e wtth.
Meo who nave boied.wlrb the fad
iiiar voj la workoeta a ad la real
txbta aay rhat be bita harder at cUm
qnartera itua any HjrbiaeKfei lo ita
bhrtarjr of tte rlaa Abe Attefls foiy
and eiperleaeag aa be la. aald reeetttty
tbat WolKaat woald beat ever fight
aeizM wbo fared bin hi a twenty
roaod flrbi Hc'a too powerfal and
biu too bard AtteO aaya aoee nl Ke
bo j rati rex tet hla raabea ar keep aioi
at a dUtaora.
fie followe bla ma a aroaod the fine
Uktec blowa himed at bin on bfa
florea until be ret the fellow Jot
where be waora biia Ad then aiakea
IttMe daah and leta fly a be anwlrda
at -lo qqanera He aenda all the
power of hla makeup Jnto erery intf h.
Dd It doea mat take tuir of rhea to
beat an opponent loft robmiaaioa.
All t hi ara eenatored Weteb aboald
1e a good aroonf of hlmHf. bat Ad
I turem to wla laatde the limit
ate I
rwacV aJ t tata.
4
i r t i i
i r- a i t in r
m a Jto a t b-bt k a a a -wawarar at a a a a aaaa waj.w aa
-4 a4w
i aar m
i raat
taSeWa watrted btaa i
tte aat aatrkaa U
a Abby
tte attoawatar aal
est tklaaj."
Hl.' haw ted aaa af tte rwtaa ka
put badrajaad aaat are ka tte
ar. -alat at ta tea aa rar-
key I 'e aka t aaaar baa aa tavaar
8
C)
c mM aaaaa 1 1
can riaa zZ
lys.for the MORNING ENTEIIPUI8E a whole rear
Bj Mil duricff IUrgaio IVrioJ, now on, which cJon
lumber 31, 1911.
Take advantage of th i$ offer h jr paying for a rent vol
of your tubtcription at Dargain period rate, and ttll your
neighbors about tnt4 map.
Taro paara haal aakrhty pare aara.'
aaar. Da caiat aaate aat ha bay
tarkay. haaay.-
-Waj aaat aa. aaawr wmDaw tte
aiaat Urtr r.
-Tara paWa had bad aara.- tte a(J
ntter Takra rettaratea. -He'll gn aa
aakevta- witray. oat I aaat raraaa
H te rarkef. Tarkey aaaara awfai
kttoa Ahoy ataaiaae
wktk a rlchteoaa rai
ranra ate aa a4
Cat aaklea. Roa aaaa
"Lawk: If be a aa
aaaar bare aaaa bara
ttea mtm wife aaa
tte laxleat uaare af
w paata-loo aaxy ta
a taai
tea rmuea 10 aaaao. a , thai a-
aever waa raiiad if I waa be
kttoa A boy wewt ta aaaa- n bea
ad froaj tte aaaa wtaaww tae
raaraea ysrC
I aaar taa aJi at taa baa?
waste aa the aadar aaaa
cast aVa a. ate aaextaeea
aal raaltad ta tha a aa.
a) wi id lata tte ate tha tte
aa a(19 Nat. hat aba raaat aat
k Oar teat rtetlieaa ta
aaaTO. aad ha apttaaf hat teaaaaaaa ate
eaaaakaa gkacae attaa Akwy bad ia a
a had la tte aaiaVlw af tha aftarana
wllk te'Bata laa at ar feet aaa a
rd ptoater aa her raawl
fell taa a aaaa. brla by t aaaaa
af tte baaT ame rare aevt woaf
Kte wla bad ate ted . at aaat utea
tteaa aaar aaaaa vawetahaea "I wiav
"Vaaa a aaat akrhc e aiartPMd aad
fad hata a atraaaa. atiua.il ana.
Wtea ate awate waa atat aad
ary eaad. - fkaa ataMaed baa rteat
abarpty. aad bee bead imM ia
tltf. Ttea ate waaad aadna aaa
teara tte te bailing af teer? rtotdrea.
Tbaw ate wewt taaafimeii aal at bee
Steraaaa at kaat ta bar it. aaat aad
faibla Tte tedrwaaa waa very eattaf.
tet tte fever waa aad ta j
Mag palaa. tee wvaiJ brraetf ap
4 aaaaa red ta thrbt the txrbea e
maptag bark ta bad till thwra ara
ad ap Tte dinfaf the Kei a in
atatoaW. and aa heard a rbiia raxa
Wtea tte warwa.rraa tbe kit bea
tOad bar ranca ae raa aad arat aat
la get aoaaa keeakfaaf Xbe aad ae
ar fait aa weak ha tee Ufa Hba pat aa
tte eoffeepat.
hfkaa Abby aat battag bar taaa wvh
bar feet la tte ovea lira. Beaa kaart
tot 4 entered
Laad eake: Abr raa arr
-wra: I a la l reefla very apry
aatd ktbaa Abby aterpty - weet t !
ted yaatiddy afteranna. I felt aa ak
Wa aUt aaea yaa aat tbl aumia '
aa aa li e Taaradar aa Thaakarirtq '
we a'pnaed oa ted had aewa ik.i I
! ealLaat vMt aaraa kai .Ika lki v.. 1
I
TnEMORNINO ENTEHPRISE
A WHOLE YEAR
BY MAIL
. OCC(
rroot wTcaro raa rrkirr uid t
ooaa BUT WKII.
Owear. , . .tt
Trwaa-If y wife aerer Hkea o to
fafer ta bar aga. Frrwae My wtfea
fooay tbat way too. Ste doeaa't want
ma to remember her mgn, and et tte
grta bmw If I forget ber MrtbeU-
Catbolle PModarri and Tlmea.
"aeafpa aaatlaa.
kfr. Tilldotaa I aaw aoma Aastttng
prrotarhnlra tadjy. Mr. Lowbrow
Wall, aome of rboa f oreiga woman
re tAodfnl, bat I wooldn't go eo far
aa ta can them daccllng-Womaa'a
T" t Ccrracioa.
Cmnmaa Sanda Laaraaaa Team.
Canadian r-lob Hi a to get together
two UToae teama for tbe Olyaipk
ranjea In Rweden nett year. A repre-
aeotatiTe of tbe Swedtob Toarlng etotf
prrpoee 10 take tbe Taaeonver Maaa
rap teB and tte rbataptoa Caaadlaa
Larroaae aaaorlatioe aealora to the
gantca.
Howard Will Ceaeti Calwmhia. .
Tom Howard, tbe well knowa burk-
tj Player, wbo for Bra year roar bed
tbe Tale team, will thla winter try to
whip tba Columbia bockey ueuB lata
winning form.
eava.
Java U a' tmAcml paradiaa, gad tte
tolaad rWda Immeaaa wealth to taaj fmrr
Beaa boea ate wold bardJy - help
bearing tte reat of tte evaveraaUoa.
Maw. he's awfol vigA Vi'tu ate eat
bin all tereelf? WUl It ataka her aVk.
Dir
'Way. maybe a hell aara company.
kooey "
Caa t wa be company, maw? Wby
rust wa aever eoapanyT
"We ala't go: any reUOotMi -up aloos
tare, aooey.
vraoia ADDy let aa te com
pan If ate kaowed wa Ho t goln ta
aara bo Tnaakaglvlngr Mtoa Abby
abot tte window wlib a bang.
Taint aa If te eoaldo't work." aba
Mattered. "He won't work. Uto gar
deo'a all dried ap for lark of a iluie
water, and l here be act ail aammar oa
that beark! Kotkla abort af a Or
Pafit under him would atari bim to
gota. 1 aboeld tblnk oe'd want 10 aaa
ttea yoaag ooea with cleaa facea aoa)
full etumtairfce at toaat oora la tte
Potck laveetora.
Na Feed at AIL'
Tddr," began O angry tTIggln. Td
think yer far a meal."
Ah." zrlalimd tba btigbt bonae-
keeper, "you're 00a af tboaa after dlav
ber paakm." .
"Kot axartl. lad, or I wooldn't be
eo bnngry. 1 ala't if of no rcw-b at
cbeataor about -ma.'VCatbolir Stand
ard and Tlmea.
Tte daya flew, and tte tarter era"
atlll fatter aad more rompwrenc - Tte
Baan rblidrea looked mora and mora
wletfoL Tbey aat often oa tbe feara
la tte ebUly Movember air. tteir balf
riot bed bodivo ablverlng. tketr Oar
fart Uoa with rokt But with tba
rtarnal faltk of cbUdbood tbey watcb
cd tba tnrkey in tte bop that aoma
' thing woo Id et give tiieta a taata lf
klm. . .
Mlae Abby'e old maid heart grew
aoft aometlme. bat., Jfard-o0 ,;at
liwugbt of Ui lax father and aioteti
1 mother.
vaa away ha the night fht
eblldra beaa feedlai tba iim.
aVirkv . ffl aakA. .I.'t
"Wbai y.aa talkla aboatr aaant
kttoa ,Aboy Tkla ta Tbaakagtrta
alat ItT I'm ina atrk to fwotle. t k.-
"1 come to aee If I twaid da onmeptb
far yoa all Yoa took mlgbry peaked
aald Mr. Rni. ktlaa Ahtr aboot bet
tead. aaI the woaaaa i aimoat i
tte doot wn Mhto Abrty rvalled rw
"la vut nil at teme .be begaa
abraptly. while Mr. Bean atarad
"Weil. ttea. woald te aa ikvt kiti I aal
Ug turkey for mr
"Why. aar. be woald: Too an air
weak, aa' tbat tarkey took augnty
kefty.-
"And ran yoa tea aver and bein
ma rook himr kftoa Abby went oa
1 aha II aeed help with tbe reat of tha
dlaaar. too. If I dost feet aay aprvrr a
1 do aaw. Toa raa briog tbe baby and
toav tte otbers wtth bim tlil diaaera
read. Tkea I waat oa anooid retro
tteaa all aver and let ttem eat ail the
tnrkey tbey ran bald. I doot feefe if
I roe Id get away wtth more than lea
poaode maeif.- ate roarlnded grimiy
Tte woman atood atlll atanng. too a
totilabed 10 eiprea per gratltnde evea
had ate known now. '
' "Well.- commanded Mtoa Abby. If
w do t git oa tte move dinner woo l
te read before midnight "
-team, agreed tte womaa. letting
aeraoir oat of tte door. 8b apra
troaa tbe yard mora quickly than
Mtoa Abby bad aver et aaea ber mov.
Mta'll a- a. .
- 11 u uae me a week to clean op
after them, and Wa ocotiragiog that
aainieaa man.-' gromblad Mtoa Abb
Then ate beard from taa Bean bouae
all of Joy tbat atterty demoilahed
her New England ronarteoc for tne
tJm being and aent a warm glow tw
tte Bttermoat depth of ber bo ma a
tear. Aad ate aat t work oa din
per that waa record breaker m tne
vaaa i parteocaa.
Na tuffragattaa la PlymautK.
Oormnor Bradford of 14 aaaar ba
aetta aiwtlned that "beatdea water
fowl, tber waa a great atore 01 who
tnrkey.- for their Ontt Tbankagivina
feaat. 1021. by whlrn it ia piaio laai
or aaceaiuni Inanrrarated tne raaioia
f th tarkey oa Tbaakginng day.
, 001 roer wrre not nun.enma in
nymoaui. Tbe flrt fea.i. at mmu.
tber war Oft a white me. mn
ninety Indiana, waa prepared oy "tUMr
woroen. one aervint and a few miwie
klna.'' Poor women: tiow the ......
fv algned for tbelr da of mirtt.
Heart to Heart
Talks.
or rsnnji k. frrm
WU WAIXI.
'ev aee a -ptt wall"
Coin' A Vkitin'
FCXIOFTCEn:
Patromia our adverttaere. '
Kter
fear
Katuetimea tte thing retaea about La
tble wayr
Ihe Joaea dog lea fa oa tte ftmltb
la wd and eatertalta klmaelf hr fi
flag irf-rtJy good tetoa for Imagia-1 th bln,
7 gocbera. !l loagad for wlate
Neighborl comlt la atraJaed.
Mr. Km! lb aaggeat ta Mr. J
tbat the dog be tied. aad. moreover.
chf;jbey kindly Is It an Ike Joaea
cblrkene weald aat car to acratck bp
tbe Mmltk gardeaf
Aad Mm. JoaaaT
Rb la willing ta atfmit tbe dog la
trial and that I be rbkkeaa abow aa
Itinerant habit not eaiUv to ba roa
trolled. Bat be aa create ta tbla coo
oertloa that the ftmltb children ara all
too apt to t-oti.tiae tbe tblnga of thin
ad min'anl that tte Smith tomcat
1a a disreputable character and proaa
anoer. . .
i got ao tired a eUyts teak Ba sots
very da
Tte tktag a farmer a if aruat da. I
ttet I'd raa aaay t
Aa vlalt far a apali ar tap at my aid
home teck aaat;
Tk algkt af pralrlea aad cora flalda
woald glv my ere a feaat.
to
80. tber. bow .
Which will be about all antU oa
da Mmltk I dlarovered red banded la
tb act of wrtnrkng tbe nark of JoaaT
predatory roster.
And the tot begin to fblrkea.
Jonea, timing borne tb name night
of tbe rooeter'a aaaaaalnarlon. nroieta
to Hmltb ronrenilng lb font manner
f tbe dlapoeal of bla fowl. ,
noereat xmiib reiorta eowernlng
amy children." There may ar may-
uwl oe at mia jnnrtnre a elaah ol
lata, but anyway
t7p goea th aplte fence.
Now. moat of oa are mnrh Va Jonea
Ind Sufth. and. thorab wa mar iurf
bnild aplte fencea of boarda. w bulla
them of art and word. 1
ftom-M,e ,l1v-balld tb fence
o high th neighbor ar tbnt oat by
... . I. . , . L . ... '
iibii iae larter.
Borne t o pat up tbe blah feno
betana of otir grouchy dUooaition. mm
or miaanaaratandinga or of abeer In
differenca. .
Walla pf crana aelflihneeat
Walla of narrow prejadlcat ,
Walla of cold nncbarltableneaat
Ar w building them, oerhan. mm.
ronarlonaly. per ha pa Intentloaallf
iown witb ttem! Down with ta.
Pit walla! ' "
DO YOU KNOW that tb Entror.
ar-end Dargaia Period la bow on?
Be Id oa back Dare foe nertlenl.r.
I w aa alck af fir tree a growla
varyatera.
Migaated with tka dimilla rata, tired
air. ,
later of tk kind tkal
I a aaw loag ago
Wltk tte hippy froet mora lag aa tte
aeaga row piled wltk aaow.
I aad goodbye ta Joakua. tbo te tool
4 might glum -
Aa wkiapetad. "O gamaataa, why
doo t bid at bomr
Wen I'v beaa bom a boat a wk; t
reckon tber can't ba
la Oregon bo happier folka thaa Joaa-
UIIM
Enjoyed my wlalt, ok aal t atay
4 with brother Will.
Aa of other peopte a aookla.'faT four
aaeka I ate my Wl
Bvm Uw yr' to oeath; I
Akftitl a. - .
"r "".r7 wtif bw th nr
uer am rain.
utai-B .
A "' wouldn't look ao good to m
a thla old aback l
Aa aprr than th moat of them, h
ain't quite &o yt
a?.Vl'l !llchttkmn ,d", ".
alma talkln at
, t. mwi eye oa ytT
rmrtbr4m you know
r 00 cotB
im norrr you tnim
BAMANTHA OP CLACKAMAS CO.
'Buetlare" Din Tonight .
will be given a banquet at th church
If yoa ara tint ni. k. .
Kfiia,a " -TPing
.'" V notr Year-end Bar
'B period
ow on. Be ad on
PIOMTB port tTATtca
MoraUg ICatevanaa.
Tb tte WHor :KeWit t
tick ta aaterdaya Ciarf.
la yoa later that the araawit
CoancU a fUladetob tolM BT
tor tk vsatdrtJua of tk ta
rl), a cartaia ordlaaae uL
a atatloa or atop at Ht"
aa oa ara la error, aal toa
tend to work aa lajattk
praaaat Baembara of the Ctty W
Tte preaeat CoancU In)
InrllaaAkoa ta traaafer kl
It aaccaaaora la offica, kat f
tekt regular kaeeting
prov tk ordinaac UbUkU''
kutloa. Aad wlU at mm P"
afore tk aara. To pui
Tk ordlaaae U chaaptoaat
HowalL la fact th rJto
cbampkmed by vry eato
Coaacll aa well aa tka
about eight la tk !
"it appear to ma. Mr wj
trarrLn mium at the 0. a "
aUBda la hla oaa Itfkl.
log from a bad caa aP
la a fact oftea dnwat- '
when a Bw atation or
aloag aay II a of raitear. .':
aprlag bp ta that Idnity. '
rnmrn. boma aani aadllfc1 "
land paaenger for th tmaj
1 l. . ri,. roaaeil "
toa haa mad vry "rt; "
dilute tte rapid tr
paaaangera and freight
of tk a W. P. R. Co. iJZZ
aadua retrlctlona to be P"",
tb company la th war "T
It or otkarwlae; and far.
tor, I paraoaall rwaoeitet
Engineer In UblUhlB tto T
PortUnd avenue, to ak
iiwnilv cut la front ft
ty la order that tha rll
might hav aa aay r.ll
Uladaton, and kav other"";
them vry eonalderaiU r
tb ar nUiled. . ,
la eonclualoa Mr. Ea"'h,
a dog may lick the h4 T(
him: bat a man will ,"
for aa .
Tour ror juj
CHAMBCR3 f"
BIBTHOAY PABTYOf '
Mr, n. E. Woodward C
lay, Ar u'V'. -A
aurprlae blrthda pV.
Monday evening at the
and Mr. R. R Woodward'
th birthday nnlveraarl':
Woodward and her j'
whoa blrtbdari ' 00 'T
About forty wer In atif
ail had a Bn ttm In l'
Vocal and Inatrumental "
feature of the evening
ment. ; Th bom waa
oratd wtth autumn
rhryaantbemuma. Refr
1
back paea.
erved. t