The Stayton times. (Stayton, Or.) 18??-1???, January 01, 1897, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8TAYTON, OBEOON,
ABY 1. 1897
3 ¡ *
1 j f
L . M »
>
i P
A ." |
*1
V Epitoma ot Ib« Talaffrapbtc
Nawa ot tho World.
Tha EakU o eebeeeedor m M U m
oondlttoSó* «h. Tu rk i* aspira plnoud
Ü m tbrooa u 4 tha H llphiM la la m í-
■ o lp n lL Tbaraupoa A M il B w lO
m m r M lapaaaalvalpi
'•I m *7 ba Ib« laatoflba oalipha,
bal I w lll M * » W it M iM e a < k b K
ábra*“
■oM algalftoaaaa la aüaobad la M ía
dlploaauo otrolaa. Ha poiaiad oal la
panol* tana* Iba aaaaaUy lor Iba nal-
laa foUovlag iba adrlaa al iba p a va »
•ad aotlng la ocmplata y a an aO wttb
Ibair plana fot laprovLof iba Mina-
lloa, waralag Iban oaoa aaoaa Iba!
ila Tala«
oí
l.M t aUaa railway liaaa wnra ballt
la Iba Dallad Blalaa. Th t» la aaa a lia
a tllO M O *