The Ontario Argus. (Ontario, Or.) 1???-1947, October 10, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wll
n.
tin
tl
Cll
be
p;i
th
i)f
of
fti
M
U
t
m
T
R7IHB m r fBL
UBBBK - " 1HLBSMB 1 i
inMMK .11 mi f tm- J
rtw
o
-- ti
- '
m -anti
-!
- fa
1 1 T 4a
I -a - w"
X a
- -
OTM
,-&
-wa
jatffc a ff
4aMftaM0aHaaflaaaaLM J
X aaaaaaVQa a S
R 4r A aW0 8aaH
iS-a-aa-F
Mr tta
SLSLr... ..' I Why wanen in war time insist upon
mm to W -aaaaaaaa a r- a aaaj aaaa aajan fs
GOSSARD CORSETS
- - -- If fflFifTH "'.'
r - . aVaUaVajf 7JT.7 -
VMaaak YJUflaaaV 4Maal ffJaaaal NaaBBBBataa a aattVaw al aW - - - . affatAaWSafVaal aaaat aa-MaS aw- Ttt
WW9 4MMN-MK - faaaaaatatft fTafttrift0ftaf.M.m -aftM .-
'"W taat W rfa-WaV laftaf jMaaffflaaly VaaV )Vaaaaal aa aaaa aaaaY9aa
" t - PaafV IfaMaVAfeT A" 'id L """aa??' afwaVF WaaVaaVI TflMaMBaaV
I V'T4aa-aaa. tefMat fAW aaMaM WAftaWf ' " a4BHaMakWlaVaaVaaff aftVJMP . ' ta
aBaaaaaa) a ai a aaak ( bbbbbbbbbbb' V .aaBaaaaV Vbbbbbbbbbbb 'aaaaaai aai
P W WMI IfMaV ff Mi aWfA. nMHaWaT VfaW tfafaVaWANHV Mi ---- mji VVaV-aW -Hp
tor 3 M-Yf oC tte iVaK f .KKJI--iJUi mm
V Maftal pnni -iTafatJal V IflT f. fat 0
aBBMaaBBBBBB bbbbb aaaBHaaaaMV -4mb attk taftt aaVAaaV AaSSTaaHt 9HT aaVHRHMaVJI
ajg. . j V afcaaaaaaafcttfcafct flPahk Y&B pflllKS aWMK
BROS & CO.,
Does Rerdiiiig
eakferljbu?
Dreamland
Attractions
t
a m
V .
Ma
-
' 'm j taa
a)
. waar jT
'k
?nl L 4?i
l
.M
i oc oerman army can be beaten;
the German army will be beaten:
tne Oennan armv mn k iww.HI
army mu3t be beaten.1
.--
an
Asa. ajaaia iaai at aaak Paaatf
u m
1UY -v
STANDARD OU. COMPANY