The Ontario Argus. (Ontario, Or.) 1???-1947, September 26, 1918, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TllWMT. aariKMBKR M. !!
Fall Fashions! Greatest Stocks! Highest Quality! Lowest Prices!
OWTAWO AJU7TS. OJTTJUPn. OIL.
p '
An
atruct
wltltl
IdnlM
tlU'ln
tri'i'
City
houn
MM i
(Inn
..f
of li
ulon
baptl
Tl
lat-
ater
n- '
Till
T
I.
H
.i
r.' .
Arc
cit
(in
lifi
OI
th(
dal
Kill
mi
th
to
111
i
'
(I
I
lM
a
i
New arrivals add to the attractiveness of our great displays. Fall Suits, Coats,
Dresses -fresh from makers of National reputation, and many of thes; new
Fall garments so truly representative of the Vo. ue. The most critical of wom
en will ?o into extacies over their graceful lines and the appropriate trimmings,
so cleverly applied. Every garment bears the sfamps :f fashion's approval.
DEPAKTMENT STORE
larK.
jWOHTASlO iJl
W! obcoomJ KW
DEPARTMENT STORE
LIBERTY BONDS
Buv Libertv Bonds
of the
Fourth Issue
and help win the
war quickly.
-
1
NEW WAISTS
MILLINERY EALL UNDERWEAR GROCERIES
in all the new ma- The new fall mod'- No where will you Good stocks best
... .,.....-.-... find the stocks, qualities, lowest
te rials. Priced e' - ia""reu qua,ities or prices prices. One free
anu ivoo w. at this delivery a day by
hats in large and store for men.wom government re
medium -hapes. en and children, quest.
from$2.'0to$12.50
Ontario. Oregon BOYER BROS. & CO. Ontario. Oregon
TEA AND COFFEE SINS OF SLACKERS
DRINKERS' ATTENTION! WILL FIND THEM OUT zgzzxzz -sp---
aaa m ttoato uniia Ttoay teat art a aac to aaa tor aar
intok taa ItoaaMtoH aaa tto Caraway MM. rraaear I
Oaatoa atoaartH m to traaato ta Graat tomato lu! t
rt r aaa ii tag aattto to tote m Aaatrte ittM Mar tto V
PETITIONERS WANT
LfYY FOR HIGHWAY
i aftiteaa mm of
ta rt
CSBtol laf t CBHfltttMV WafcNft MM A frMafcaL aMl ft) MttClBtt OafJt ta fhtji aaWaw
i ! ii mS tk J - - Mat mm - - ' Btol ""- - atoatoaaaV
" a aM wm aaa a mwmm-rm M m w waawaaa m ,
rtntl mwt r mohm MMa avw nrara ia r t . -
. i i Maaal mm Ik - - - aMM mmm itoJ aMaa toaaaVaMM a aawaatoa MbaaM
kalaaJk v " "" toawaw aaaaavaa- aMtoai ww av vaamaai war amiajawaa
- .L. aMBBtoaa. - - - - - -m - lk -
VVMaV p i ftvw. mm jvw ww- aw mwmm. av t wtji
ra 4 r ai tmm rt iMtv mi at tlai lm m ftKt WE4J
. . --- . . m m .ftaii
ww iu rw !, vi w wwrrm
Xtt tc-rmmL. ntlk arav v w y-w -wwm wmwu mm mmm b ohp
- i " " 1. . tfV-- IVaVaaV
hwiti aanawar r a mji if wm v
, . i . -
rr raai which waaM to boat m,.
for all road aarnn aaktoj
atoill.M la Ua Oaaaral Baat
Paad. for coaitoc far
"Tha rail (or aato fraa thr aaak
1 totartor DtatrMt will aat to toa,
j taa aakaaa of toMcaa aa4 arttaarr
If ara rrowtac traatar
taa toaai iiati of ato
""s "
U rZTmmZZ1T!Z. t2J'
m iw - ai ib rm. iks - V atoatow to mpn taa Kaa
;" -iaai t Aaa
aaar ., . 'to raty wa to U Baa m ato ato- "t j to a
r?
to." waaa
.. . !'' ' l r ia J ! mmym mmrn rw
- - .. - .laaaaaaaa af aaa a taa aaaal lilli aa m mm w mm mw
. iav nvansiH w i
i --- - -j .ami - -- - aaM tto BrKtoa aay ar craaxa at i
-. . r .,-.-. ara t tor aaaaaaaaa araara. mrr grm a4 aaal aa atoa tW
aaa Vm aaaa ra ata. -r
a-i-raa
a
caa aartkiaato to
of ataia aaa FvwtoraJ
If H will aroT4 !-
of a total of UN.-
XtBf aaaatol TkM -" raaair aaa to'
a aa raaain 4 aaa rrota to nn
WJN fraa toaaral
to ato T acaaaaaOaa tkto aa4 rr taa
It aaaai i t Htghaar ar taw Baraa
t Tato ttajaaar a aaaaaaaaM aa
to art ito
- Ii to atotolr aaaa. laat taa
to aaearaa froa taa Stata aa4 faaml
Qataraawat, taa aaoato aaaat rata
taa toz to rata taa .
r taa Stata Htbr
gtoaa Mrs. a T.
. MM
Carry Paaaw tJR A4.
I-..
Tw
TT W
atos .-aaaa to
r i ii
Taa ii
r -
HOWSER FAMILY IS
DISTINCTLY HONORED
m m inai t at ta to tortj
rw-
I
of
Tato to taa oato war to wktow taa
aaaaatr aaa aaaat taa raaainaaata
! iilaa
aa Ototana. A
4:it-: :
aaat to) mmt. to to
Taa aar to rraato.
VJatoJaal
BJal a
H aU: waoa taa caast to te to' -
4 xm . 9mm9Mmmmmir,H 1rinmlnnrf ' iTnTn"'"''
a ; taaa tar taa aaraaaa
Attractions mZmTlmT'
Hi Of
a !
-a ara mu aaa ta
Tl.'2l.l
4
VSI
----
ta
Taa aaaa.' ma of
aatotoM
WEALTH FO AMERICA
-:.: SCMK&Y SOATCO
suit
a Mama
aa. ra tkrv ar ariatoaul ay ta
ay fataitoa tor
tM.toto tor taa rarraat yaar III
raa owi in i ag i.ao ta taa
Gaa. tato (aaa tor taa Caart to;
lav toaaV ail raa4 aaraaary aaarkt
A toaat to raaaar: ttoaa MaaMr aato.
iaP aatoraac m 'aaaaata oM oaar
to atoraai Baafe Dtouaii
MM aa? aaaatol feato to aaat caa
aar aaat of t sm taa aa.
., - - ,M, jiajimM ajtoi unaajr . , . .aa Prca ttoto raa4
bMtoai ka -jqaai - tftotoM -- aaTaTaT afeafaVaVaatatMatte raaVaM-w ta aferfaMalaTatal I .
aVMaTaWC WW VMBaTaTaf faVaVaaVff faVAWaV BbI totoaWJ Maawaaaaaaaaaa a mmm war aa a aTMaaaatoaaw aWatato A ..MMMaaal a-. .mmb Maa aatoaa mmomp Majaa
a a- Ma . aTMaT-f 1 aTjf-" aVaVtfaaWWaV - - " ! J i ".
tt. tW k Tt- tW 0arMmacr ar-j-u .--- -
- a. ar ; 4V.T
aMaMiai a i i m Mi aa awaWatoto mm aaMMt 1 ,M laf-toM-toM kaa toaa-toW ffafaT
WaaWl VataM-tSaato? PitMPaWBBto WataTa "-aaW aVaWtoamawM '
aM - J Ikto. 111! tWaaT tnr ataTjr aaMTaaaaTT Ttja aTaatataTlM I a.
11 -i l '- '- -- - -- i7j' " " "" 'i.ll i7i.ij riituM rtfeutt4-vi
- - .
. aw to '- toft - of liM4toltoajM,aaTHkaatolMm.
"J-T. faaV" . l fK (N -mmmmm mw m mm - .- v -
TW aT (Mtotr r: - " VIM. U te Uftt flMMMw-tavaftto Tlito-htoy 0Mtiir 3
aVtoaMMM aatototo aaaalaVf to. u - -- A - - - Itoaa aaMaaaaam aTjMaT atolMa. Mtoaaat rakaVaMal aaaaWl - MjMVKB
"" -- w flVaaV aa PitolVJB -" ' ' - J IMaMa
m ur aatocmtorv j -i om k
a afjMaa aVaatoftoatoat tTatototo aat m f-ato 1 aVtoMat mtf m tHMMBVaV mkW
aaa apr totoaarv V toltolas ! aM a PMaTJ B WaMtoff Mafam "JtowaiBj Ra mm mmm wmmmrmmMWm
- - VtoM MtoatoM 1 i i i a mm -. AM laaTaTaawa. aatoalato Ti aVa aBtoMb I SMpVAV
. I MM MaTK"m ffaW ItoM mmm - aaMtoa aat.ra .aa. . MMMMaTaV VaVaVaTaT aW VMaW Mi I -
Mftrr Imml 4TWwkr- 1 rw !-,- mm, j Ul9l 1 , w l nUtiiiiaiw wrtta - ttwlTO-U fVA7 -m -. ,toi cm-I
IV 1 W aMaatoto MaVatt. M j attal fclt
ak,atMaW tTL Ma4H aAV4aM " " " .
iMAftM Bate MMaMamaT ataW taM MaaMto I Mat II tattoto f rtto ril fc I I Ml III I
a T ... liWMaf f -- 4f i r tavj n r " y " " ; - -- - L " ' '10 t-i-t 0bh4t. C4.t te 14 M
aTaMaV flaV "J- AaTaVaTaT aTa. I -toaaaMr WaaatoaMaaaa aWaVatoa - - T
mmm w --a a.raa to ri JMJJ a ' ' aatoa
i
Ml
f 'HPtlBr f 'BaBaVSaBaBaT aatoaaawa
I HBl ' B
ar
" aw
J I 7fx"V t
Mr -- a jB
toj Cam aa tato n away ami c
Mafcittoa ta Ooan
rraair iaim taaa aaT aT Ia CL'-O-w
tto aaaa., ratoto to, mr . m 1T1U11 UIIJ u9
Link's Business College
ay aaaraatoal B
ItaT
tow of ar ixaaaau war lajnta-- ta Qat'f--atoara.
(KM t tM to aaaraataa to to-
aaaat ra. i.a . toaaa yoa aaa a.'ai:w
' aa ato a.
.
aaa to tto to '
l ttor
a aatotoM
aarh ii
im mxmn. rka
a t& toitoto &
Mai area yMntot to ato
Mia to
vox to
WatftfJ TOto CATAlJClk"
-r kC
Mas
I
av a..
to- ratot
toiHKl
in v