The Polk County post. (Independence, Or.) 1918-19??, November 29, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ■0ÍMO
'ôouapnadapuj
JnîPiraH 4 O O I
’■‘SH3ÀMV7
ajO M S ç adOMs
XllOA
e jC|jax«a ( v r e ip ia
» p i» j^ a N piioj siq j uo ojjjujj jo junouin o S juj
oqj jo osnuoog oJnjnj jiiou oq j iq
1:1 oo>I>JV IAiT|— OpipXjJOa
: n o iio z oi|i jo ip u a 111 ojuopuodopui puu qjnoujuoj\' uooaaj
-oq puoj oqj ||0J puu Xjuuos ppiOM
jüoqXjq o a jq j oq j ujn üimmoijoj
jjiioo
oqj ju q j püJUKSU kuaa Xup
‘}ipaJ3 Kjq
OJ H( 1 |l[JH JoqiloK JIIIU S.'(|OUI lio o y jq j -sjnqx isv| ku ¡[ uq ut p n o o Xjunoo
JO |llJOJ I! qj|AV JJOOAV |HH| JOJ JSOJtlOO oqj uo pojniAi oqAV oojjiuiujoj o q x
( PI ujojj qjnoujuoj^)
ju o p o j o q j iq JouujM o / u d X ju iio :)
o q j Ki <f|upXj.iOj| jo Oo){jj\; ¡ ao ' j
aavux no navo
p o s jiu o J d q x o jv i p e o u
jsajuoQ uj sjiuaq Acá ojL-pAjjaj
8 aoof* AHa
S O N IH S IN U n j
•ptu jiiof p q id ir) u io|vg— 'Kwup
saoHs
IIUlUI|«OJJ O qj III ..KJUJKJK,, XjlKJOAlUll
jjo q j hjKona jo u o q j p q j su po>pu
Xoqj puw X jjsjoaiuii oq j iq sjo iu n f
oju ||oqdiiiiQ kk ¡|\' |) uii jo q u g khij ^
joojjk jo u iu in g qjjoiq ( jojjj ‘ip q d u JiQ
ssjj\ jo ouioq oqj ju X||UUiJojiq K|j;W
X jjkjoajuii ojjouiu ||!/ w jo i I iioj X u po
-iqujjojuo Xoqj ueqM jqftju XupiJ,>j
KOKKojsoq Jíu iu iju q j ojoa \ ||.iqüiinrj
u p o jg sk | j \ puu j.n ju g utU|OA ksjjv
saïuaaoHO
aooM
aooM
aanaoHd
mhvj
sooi
Haxxna
AHJ.'inOc!
jaaa
xaoa
TV 3 A
ssajsoH «I ipqdiuuQ u p a jj ssjjji
xava vavosvo
¡' ■
*
r
•X u j)u k.i u io |u g
u j o jn s u o |d q j|A \ s s o u is n q p o u iq
-uioo j o u j iix 'H \'J k . ijv p u u JJ\¡
UJ SJVÍ)(J
» u n jd j o j iu a \
• kjjv p u u m jv q jjM X iq uo A o A n p s a n x
ju o d s U M oq3 Jju u.-.j s jp j p u u jja
umupjoQ xnjfl
‘ à h o d h h d
•juoJiv XJUI 103
a
•UM0IJ3 ’ ■] \>i -KJJ\ |iuu
jo o u io q o q j ju KjKouJf X u p u n g
ojoAv Xjtpn "W '3 KJJV puu JJV
SHÍ1J
100M
snad
saara
r
1
_ __
mj \’
H IV H O W
•XnpsoupoAV 1,0 u io |u g o j po
-Aoui j o i u n x q u u jd « ijv p u u j j ^
u
'ijooAV o q j jo j s j q o q j
oaoq poA oui o u o q g k . ij \¡ p u u u jv
• jkojuoo o q j o ju i jo » o j X jp in jjo d
-do u * u o tjno uA iq j o q j Xq p a s o p
OJOA\ qoiqA\ KJOOqOK o q j A \0 ||ll OJ I
H 0 IH 9 IM
X jo iu in f ji ju n p o m u ju o o oq | jia \ jkoj
-uoo o q j ju q j X iqiqtK sod u si o jo q x
•oduqs
'Z ° l aaTS JJa q o jj ‘z osn oH X j j t i j y ‘j; poorf 111 jiid oq j ; jim | j « litó o s 111
pajKOJOJUI oq OK|1! [|IM JUOIUUJOAOX
• ^ j n d s n o m ‘t q « n g s o u iu f—-o i p j v
Z ujoh
o jp p a ‘q oijq/vv qiiiu.q— X j ij K|pvj
X JoXog puuujpjojj
‘t joijoojji oouojuo —ui.qiis jsoyw
•OUOU— 0D lp |)IIO (Io p il[
oqj puu ji JOAO Kouioo (m uí .1110 su
jiuoj jsod u ospi si q XuMq8;q oqqnd
u Suioq op jsog muo X üuim oo oqj
iqqjjAV jioaui I ji oaimj oj podoq si j;
puu j; 110 pojojuoo s; iiojju o jju oqqnd
j o j JB O A aI° M A \ au0
j o u u t v j u ja js O jW p u lí J a d t i j s i q x
puuuiop o q j X|d
-dus oj sojjijuunl) iq uioqj a \ uj J< puu
‘tuoqj puuiuop oqAV oplood iuosu%|
oqj jo ojsiij pojjoAJod a q j jo oJduj
-uuApu oijuj su jo( ‘sasjApu jp ijj
KU JIM) ‘ (OJJ.IIMli |BjOJOUiUIOO oq j UJ
um o jjo q j |>ioq uwo unqd a » u o u o o jy
puu Xuoqi|ou|(| uooj JU oao sn o jo jtj
-sod oqj uaijM ttuittuuqo X puns oju
kouiix ,,¿JI jq S n o q j oauij ppioM oqM
|| oa \„ ‘ juuoiu qaiqM jioKuuqoxo ojpm
KoauiqH ju tu g iiiK is ‘X jjuioia s iq j ui
poonpoxd oq jqnoo ju q j qu uo jdujj
-uoo jTiaX-iji u o ai * pjnoM Xuudiuoo
Xujiiuuo oqj ju q j opuiu kua \ juouj
-ooiinouuu oqj uoqA\ ‘ju aso jd osoqj
jo o su d jn s oqj oj qonui ‘ í I uiuoao
Xtipanjus »iqjaoui bjomoj * jh uj oqj
ju sjanboq jujoaos iiMOjqj shm uiiqd
o *» o U00J9 |)ouoiqsnj-p|o o q x
(•Ksojdxg uounqoq)
p o jo u o H u in ia aO eg u a u g
joqtuooog
jo qjiioiu oqj iq X|Jno s.ioXudxnj oqj
oj uoqujuosojd joj pojudojd su jo*
-jmq oqj iq p o p n p u i oq qiM srniagjo
osoqj jo n oqu ojoj aqj joj X jbssooou
sjiitiouiu oqj ji pijjqn op ‘o jo jo jo q j
* 8 j JI 'soAjoKUioqj u oijou n j ju q j *111
-UMOjJad jo ajqnduo Xqnj oju suozijio
Xj ju q j jsoxu osoqj ju q j Suqooj ‘Xj
-unoa oqj jo saAtMosnoq a q j jo oouo*
-qiojiii oqj oj Jinsiii un su ooqjo siq j
uodn sjjooj o*pnf oqj 'jn o *u uoij
-BJjsuomop auioq oqj * iiip ju * o g - jio
- ju ujj UM joii si osuodxo oqj ju q j ja q
-oq oqj oj pouqoui oju qos o q j jo 6J0
-qq juijuujsqns jroui oqj jo X juofuui
juoj * oqj ‘ qotJJwdqjui o * p n f sXus
‘juoSu in jn jin o ¡j*n uu jo u oijuoj
- oj oqj joauj Xjunoo oqj jo sjouijuj
jo q u u is oqj jo joqum u u q * n o q jiv
•sooyjo osoqj inujunrai oj Xjussooan
ojn jqniodxo oq j joauj joii op ojoifM
u su sjouijuj oqj ju q j uoijoujsijbr
Jioqj oj UMOqs *uiAuq sjouojssiui
-moa oifj jo jju d oqj uo uoiju S ijsoauj
‘joju jjsn ou ioj) oiuoq oqj puu juo * b
Xjunoo oijj jo sootajos oqj onuij
-uoasip oj p o u ip u i si jjrioo o q x
(•JOAJOsqo Xjtlnoo i q o j )
X V »q» PPÍAV ° X
6S9JPPV
* J tt» ** » » » » » » » *» * » *» * » » ** £
ouniK
»
*j9AO.i o* eouBnfuieJ pu u
)0 s o p u i
-J V 9 & 9uo joj )IM IO IV > l
puu Jadud
moX oui pu9g 'j a j j o i v p e a »
inoA
jdaDDü i
:uoiu 9 iiuv»o
n?w pire djiD—N 0 JÍ 10 D NOIXdlH^SHflS
Í*
-
A « l« p
rinoqiiM ja jjo p|pu«i<1fl «iq j jo o J iq u tA p » «Mm noA juin
pnauroioaaj SM 'uoo» 8uu|dxa B| uoi)d|JOBqns jnoX ji
X) r
,
" » aa p u «
»jq i o }
auo joj
>1 >»S o j
- j « « A «u o joj sjadTid q jo q noX puas y|M
'M o jeq p »u i« u ju n o u i« a q j uj|M ja q ia S o i 'a a ijjc
S u ijq JO J| ll« u i put) uodnoa a q j in o
uaaX
M ad«a s i q j qi|M ja q ja S o j ‘H :| K U V .( MIU.I.SMAV •
X «p o j jojjo i«n sn u n s jq j jo a a « ju « A p « a q « x
jj
,,'iXdjS s ja q jo Su|diaq Aq m o j S
«JVV.. :* l *J»d «d Biq j o j « q j p u « ' u b S oib b jh ’jai|JW o r q «
X jba « p u « Bjaafqns | «jn n n a | jS e uo A y j o q i n « Su|p«si «
«| 'H Ü K H V d NHMXSMAA JO JOJlpe
TI H JH 4
1« « M BJIJUB a q i ui paqByqnd
¡ J ad«d UIJVJ jsaq a q ) au|BB|Ui a jc no.t joj ' jbsooi a q j a j «
noX j ) a q «J >ou op noX jj -j| Xq j « a w » p u « h h k h VX
' É M S X 8 a AX « q « I m o u a ja u u u j puuanoqj XlueAag
'Xq uijuj p u « Xq SAU u «o noX jadud j o pu|q e q j a| ji
I) a —Xu u iu j jn o X j o jaqu iau i X jaxa o j je a ja ïu f jo aju au ijju d
-sp « a u qi|M s u | i«S «u i S A u an jjau oa 'u «a ia « aj h
*aja
-1 W i«lJ ou p e in ja o jo j ‘adisq pioqaanoq ‘a s ijo je S u p a u ja ïu i
H X u«iu jn q ‘9j « j a a|qi j o a ja u u u j a q j o j anjux jo uo|j«m
- jo ju i a u u sqin n le s ju i a q j a u o ]« jou e u )«ju o a su iiu S eu i
S jq iq q x
anaai q a «s u o u «u u o ju | S u ije a ja ju i p u « in j
-Ban qoiuu au|«juoa p u « paqu jjan u i I]0 m 'p a ju p d u « m s| j j
la e / A s q i Joj IBS^i o q j u| paqBijqna B U |««a«u i u u « j )saq
• q i aq 01 p s a p s iM o u q a « B| u a H H T X
HHi
*
'SU|A«B « 1«
. 'J « 9X «u o JOJ q io q ‘ tln r v u V .l X H S U .s a A l M H X p u « J «d «d
•tu oq UMO JnoX J«3 01 X .U .M L U O J J II t l.lO A 81 S IH X
IB O d A 1 NÍ 100 H lO d 3 HJ.
H X IM N O IX 0 3 N N O O N I
O IJL V N ÍS M 0 3 9 !
^ k ^ s i H X x a o ^ s » *?
f¡
J
*
J
Ir
J
★
J
★
¡
*
-pjoM b sijuads j
joAou pus jnop ouojs sj ají
.,- 3 l 0 Bq
o q j ju JJoqg,,
„'SJOddlp osn
l.uo a., .. ío a u ij s ,, ,,¿jno JJRJI,,
su sesnjqd qons sujujuoo j i
'ju a iju d sjq jo juojj
u j jj soAoqs puu ojb | k n dn s ip jd *|
oijav jaqjnq u sj ‘uopuog qjjofj
u j sj qojqM ‘n jq j| 9 M snw « I
'o n jj oq jsn u i jj os ‘ joj
-JIK X j ib q o q j u j s.Ji— uopixjT
* 1 N 31 IS Sd 33 X OHM
í
U 38 UV 8 3 N 0 S. 3 U 3 H
t******** 4 ’*******- 4 -*****«HH*'
•js o d
oqx n i
JÏ ©os
-qsjljja »1 » Xq joj
, pajBo-noM puu papuaj flu|aq oju a*uj
•(JA pajBUJBAa us uiojj pan.jsaj ajoM
Xaqx " jo * ja s , jojsuui Jjaqj uo sajjuu
•uo Japoj uiiuuajj Xu|j omj XujMoqs
aouBjj U| juojj ujojhom q s jjjjg aqj
uo uaquj qduj*ojoqd [«p q jo qs|j|jy
.S m . 1 I « a » w * m <B
—x—
»»!• •
P »»l
j« 3 J * JO 8| J *q i janpcud XJ|E jaqjou«
■ j aseaqo* aXB jjog
XunoX pus pjo
joj 'jo o d pu« qaji
q a jj joj ‘y«
‘ y » joj pooj « sj
J a jjn q j« q j 'oui pajaqmamaj
p a ja quiam a j i aq jsnai jj
Apoq eq) dn pjjnq
pynq pu« a jy
jjl i uiujsns oj
Xjsateaau «juam
aja a
q j y»
sjuamoja
aqj
y« «ujsjuoa
sn«*jo
xnw
m i»aq aqj
a q j j|«dmj
jp»dm j pu«
pi
a A jjM * lp e
q i x x«j
» j j J9A0
q a ji
aqj
a ao qajqM
saqsjp
p s jta a ip X
X| jmojs
aau ( s aqj
a q j jo amos jo
j aau|d uj
jn q * îb ip q
o |j Apvajj«
Xp«9j|« u« oj
oi uojjjpp«
qojj
us s« Xjuo jou pasn eq X«in xilK
-ut jo >jaaM jsuj ‘‘qsu\\ ‘* ju ^« h u \\
u¡ aiuoq sjq ju’ paip jja j( jid o "K
— x—
•pUU|8JOJV
sjj \ ‘ja js ¡s ja q j ¡ sia oj uiuojux
oj o* || im aqs a ja q j u io jj
soaij
-iqaj jjsiA oj Xupsaupa.w u q u jju a j
oj JU 3 A\ Jddoo'j ,iA.ti\tTua*j ssijv
— X—
** jom jo q jo os|u :sajupipuua * uiju
-ijiu i jo asoiliiid oqj joj *uiuaAa Xup
-saup^.\\ »xau *u ija au i |upad s u p[oq
i l ! " “s a o *«: "° n j>nduiD q u p y
—x —
•SU1UU9 ju ojojs u ui *ui*ja|D mou
s¡ u u *u n fj ‘j j y
nooM jsbi a jj n ji
J d ja j sjj \ jo jsan8 oqj s b m ‘ qsu^y
‘SBUIU3 jo u u * u n g uioqiiy\y sjj \
■ Xupsonx JOAnoa
-uuy\ ju paM oj pasuoog ojom ogiA
-uti|j\3j^ jo XouoqBi^ -j^ oui{OjU9
puu jo jjju d jo uosu o jsu q;) M a jp u y
— X—
S 13 d SIH S 3 IUVNV 0
'U | b * b jj ja *
-Aou puu s a q o u o jj a q j o j qouq j q * | j
sXoq a q j jo js o jq Xjqoinb X jja jd ijom
s ja * XpoqXjaAB ‘ jj jo pajuos s.Xpoqou
aoujs puu ‘jp o q s jjaqs jo jn o ja*U B p
puu jo u o q a q j jjb uaquj suq s j uojj
-jso do jd a q j ju qM jn o * u |jn * p js n f
•poo* s j uo e jB jj
-uaouoo uno auo * u jq jX u y
s o *p o p
8 u|quui jo sjuoq ‘saxoq * u jp jjn q ‘sXoj
3 uiqu ui ‘sjaa[qo * uju | bjj juuubui uo
qjOM Xaqj ju jjd s o q qooqs-jjaqs a q j u j
•uodn spuBq puu p u ju i
jn o X a ju jju a a u o o uuo noX *u jq ja iu o s
noX a a 1 * pjuom Xoqj asnuooq jjooqs
jjaqs joj poo* oq pjuom xos 9 u jjj|u q jo
‘* oj u * u | m b s ‘saqsip SujqsuAV 'qaoM
ajajouoo puu ju o |jo u jd uo p u ju i juo X
jn d o j S| ‘suioas jj ‘ o jiij jsa q o q x
-sajnu jui
u o j u u q j ssaj u| sauiijainos ‘pajno aq
uuo jj aoujs ‘a jo u i Xuu 41 jo pojuos sj
Xpoqojq sj sjooqs uoqs X ju u jp jo ju qM
js n ( jn o p o jn *p puu Xsnq jo * saojooa
•U|B*u jio s iu jq o j ijouq s ja * ju a jju d
qooqs-noqs o q j os ‘ja q o j joao uopj a q j
s ja * puu a n *n o j sjq s ja * X || buu asod
-o jd o j sjuuM oqM duqo a q j su js n f
‘a jq u jn o
•uj *u )aq m o jj ju j s , jj jn q ‘s a jq u ia jj
a q j aAuq Xum aq jo aquqs Xuiu puaq
sjq jo ja jjn js Xuui o h
X jiuobj amos
jaAO jojjuoo jsoj suq X|ajam m jjojA a q j
ju q j Moqs Xaqj asnuoaq ‘ajqunjBA puu
* u | j6a ja ju j 3 jb jjooqs ijaqs puo o j pasn
Xaqj juqM jn o q u sapaAoasip asoqx
• juojj a q j
ju op Xaqj u u q j ajuos ja iju m s u uo
Xjuo ‘S u jq j amus a q j pnq ‘ jjjom a n *u o j
siq aqum j.u p jn o o puB j j |8 sjq o j asod
-o jd o j a m jj jojju a m jj juom oqM m o |
-ja j a q x ‘qooqs jjaqs panuo-os 3 Auq
noX uoijm su noX u jq jjM uo *U |o * S u jq j
amus a q j s ,ju q j ‘ 1P*A\ ¿JJIJS pajuos jo
ssaiqoaads p a s |jiljn s joao noX eja^yj
: XqM s . ojojj 'OjaqAvXuB qooqs
Iiaqs s.a ja q j jjm p u uaAa j . uom jj jn oq u
M oinj oqM a|doad jo joj u ju q j os qonm
os ‘paqooqs-uaqs *u |a q jo jn o uojjoujj
-sjp puu a * |js a jd a q j un sa iju j ju q x
'DaJaAoosjp oauij
sjo jo o p os ‘sjso jna u j b m s . j i ‘|ju J a jju
*ooqs j|aqs j . usj jjooqs jja q s — a o u u jj
u j s a ju u y u u o jjo m y a q j
qjlA J
Xiiuduioa p o p ju p u u js aqj
pajdooau suq jij* u \ \
q jiM u o jjis o d u pop
oj jaad
•jjV
X |ju a u u u u a d
-xo X o q j ajaqM
OJOllA\ ‘ sjoom
MOO
a q j jo j s j y aqj
aauapuadapui oj oaoui j | ia \ ‘u iq ja p
-13 I 3 z«H S8!W ‘Jajq *n up Jioqj puu
ja a jjs p jfô qjJON eot: jo jq^W/W V
'f -SJIV PUB "JIV ¡ju iu n o f uioins
•osnuj^ u q o f sjj ^ ‘ja jq * n u p
Jioqj qjiAA u jo jn y ui *uiA !8s*U Bqx
juods Jadoo3 g f sjjv puu jjv
— x—
•p u u ijjo g 111 soaijujoj qjiM
*u¡Ai*s>(UBqx juods ‘ u u q a q x ‘Jaj
-q*nup puu suiuqiiAV 3 -I\ sjjv
— x—
•*uuiaAo X u p sjn q x jxou
q j* u o jjs siq jo a jn s ojoiu si aq n ju n ooujd a * u j giM iiojnqo jsipoqjopi
u ib * u jn o ojnjuaA jou piM puu auioq a q j jo j ‘u uip BJOjojBD junuuu o q x
— x—
u a*u j su m a n
-juauiaAud oqj oj
• joojjs q jn oiu u ojv
l|aj joa.ijs a q j uo * u ip u u js apqM puu
a u iiu o iu siq j UMOJ UMOp paif(UM ‘uz uo asnoq UM ojg n o iu aA a m o ju i
-uanyui jo jjdujju p u o ja s u uiojj * ui poAoui OAnq suosijjbjv II!M 0MA
— X—
-J 9 AODOJ si oqM ‘ ‘j f ‘ uosaaqo poJd
•yo auioo J.upip
—x—
•Xupjnjus oaij jbijj nnqjooj jo auiu* u aos o j Xupjn
- ju ju a \ ‘* uiji u q jja g -sjpv ‘já jq * n u p -ju s jsui p u u ijjo j oj juom xijv u ji
— X—
Joqjo s.u o u u n q og
sj
puu ‘Jjv
• 8 iUA!*s 5 iu B q x
■ uouuuqog ‘g -j- - sji \ jmu 'jjy i| jia \
aiuoq
oui
aj
j
'g
g
aqj
ju
* u u o q ju * X[
ja u u ip *uT A i*s*uuqx aju uojXujg
-uuuj aqj pouiof sBiiuuH 1 f a q x
jo uos puu u joh ’S-W puu JQ
— X—
— X—
' 5 J 00 M siq j JOJISIA
•paog
uuujnoQ a so g ‘ sjjv qjiA\ Xpujs aaioA j)tiu| jjo j u sum p ju q o jij piojBH
ja q a iu n iu ju o a si puu ooiqd oqj qjiM
posuaid XjqSiq si a q s ‘ uoijuoba
AHXNÍ 100 Q NV AXIO
8niA|8snuuqx aqj puads oj u u o js y
IUOJJ OUIOq SUAA OlItAJJ SX|)BI9 ssijv
—x —
— X—
•aouajjuadapui jo
j a g n g -g -fj - sjiv puu a á p n f jo j a j
-q*nup u si jjasjD jj s ji \
uzuony
»i-ei Haawaoaa
aaN aaN adaaN i
MOHS NHOO AXNÍ103 HlOd
À.HVJKOO HUVáMMVH
\JJflH y mAVU3
1
■HAI 9 . 01 1 NVAV
niA\ nOA 1 VH 1 .MIO 3 H 1
ISílf 3 AVH m.W 3 A\ SA\oa
-NiAY onv sav ano hoivav
01 aoviNVAav anoA 01
¿fe tilw xi aunsvaid onv
SAO! su H 1 IM N 0 SV 3 S sviv
- 1 SIHHD 3 H 1 sawoo A\Ó\T
•sajn
-Ujjq u a x UJ JUIUJON o j
•pojqnop hhm
dniBD oqj ju pjBn* aqj puu jjmujap *oea J*0 UOJJO ,JJIJS pújeos» UON
-uy oj xonq uojjuj sbm a jj
pejsajju
sum aq jj m ojj poajoiuo jojujau aqj
uoqM puu 'uouoqosooo puu jjunuop
, / s i s o jn a N
-uv ueoMjaq jouunj *uoj u sj auaqx
•auoqd J B S | )U 9 LU|!V ABS SUBjOjSAqd
-aja) puu qduj*ojoj Xq jno jaos sum
uubiu oq) puu ‘X|OjB|pocntuj jsouqu
pajoAoosjp sum ‘jBAOMoq ‘odioso sjh
•aujj puoj’ juj aqj S uojb ‘uauaqosaoo jo
uopoojjp aqj uj pojqiiM puu ‘jaAaMoq
‘adsosa oj jduiajju sjq ponujjuoo a g
-pajuluj Xjpuq sbm uuouna juuuajnajx
puu aqojq adoj aqj punoj* aqj uiojj
oaou v diva xaan
aauBjsip aiuos sbm aq ueqM jnq ‘sqouj
j b a v jo j a u o s j j j
-juq aqj punoju jjum aqj uam > p pqs
NOSaUVHJIU U IIUAJ
puu saqjojopaq qjjM adoj u apmu aH
ONflOA a NIWUV
•jqaju
UMMVN 1 VAS II AHUVII
Xupsoupaxv uo jjuu uapuy j* duiuo
papunoAV A j u i a i s
juouiu jojuj aqj uiojj aduasa o j qdmajju
au jn j jnq pjoq u opum *paujajuj sbm
HSVN O NHOf
puu o*u qjuoui u aujqomn pa*muupun
aoiA jas a q j n i p a ia
sjq qj|M sd jy bjuj * aqj uj papuuj ‘uoj
TI 3 HHV V NOSVf
-uudmoo B qj|M ‘oqM jojujau uuojjatuy
NOSMHOf AOU
•oqj ‘UBounu junuajnaix— 'uxauaj)
Q3HflO MOHS TI3HS
HHV 1 D 30 f
*diu«3
IHOHd S 3 IU 1 XNVA Q 3 NU 31 NI
¡
p«nra
u io jj
«d«383 oj jd iu an v Piog J 9 JJV
•S|M8 Aq jqSn sg u«auna jutu«jn»|-|
lA O I M H A M
pa*utaup
! X|(|ujopisuuo üjom su iooj sjiu jsd n
I oqj jo s*ii||ioj puu s || um ‘ sjoojj a q j
jnq ‘ X ppuaj papuodsaj Auuduioo a jy
1 a q x ‘ siuooj aqj iu q j daa.ws oj sdiuuy
I oqj *U!snuo .'‘Jooy juiooas aqj uo
' sdoj6 o n y omj jno p a jjo j puu sXau
-m iq j oqj ui jq *n u a joos ‘ s j ¡'; js u.uop
apuai uaoq puq s a j i j o jy Xq jiaXoj)
-sap *u¡aq ju au euiuo uospiAUQ ‘ q
y sjiv puu j| \ jo auioq X jjajd aqj
\ ft-L jnoqu * uiujouj X upsanx JRuq
HONOH 3 0 T IO H
AiINÍlOD S T O d
HJ.Í 10 S
!
I
iornwoj si
svm sium
ÍÍÍBtm!llHI 1 ia!l!HIIHimilWIIIBIimiiailM!IHIIH!l!HliniimiiHlimi»)!MltlHl|IHIMa!||BJ|l
3 K-L-
~T3f\MP 'MO
, 3 sm v
ílL n iT D I^ J K J
W 3N
AVS >JV 3 ~ lp
n o fc d
V
< a io 8
¡ w oon
N V A ^ 3 n v M >
X V fU - KlVM-L
ttt « a n d
onv
-H1IAA
0 3 ~ n i= J 3 H 0 UI
S N O IX IO N V )
« ïi S u .
; H 5 r « v a . ' t r 3K < N i
nn i
__ 1
Cl SH-M_
'H ~J O A N O B -j M|
~srvo m a * x
;
KW O al
v
ONv
•upiduiia *01 »qS|jq o« qooi ^aop.gfaiq» loti
AVHA siO t r a c t s
Y.
I
ICAO-I « n w , AKWA W O N
S'
- iix K in
N «or A xqvui
XjNCXJ
;X,*acnr>iy 3 x i n * o " s - n , i
; j . V H X N V H J. « 3 1 X 3 9 T 3 S
.• X r tU A N V O -f A O P
iB U J
/ i* * v w - 3 H
H ^ IN
K m
ojl
3
ib v
5 N IM O W I8
-p k i i
a rv ^
; A n V/VN
-> - m v v
c n c n r s ic iç o î M
O N V AcJdVW V
0 1 « l y o " 3 H jl
VI 3 A 3 Ç W
jiiakiàkaiLZ
SNOOl
3 HX dIO 8 9 MXOQ