Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 14, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH VVORKINQ VVOMEN IN AMERICA
MM
====j
No 46
Tiistaina Marraskuun 14 p — Tuesday November 14th 1922 — Kahdestoista Vuosik
A I =_=---=-_-==
ETELÄN VANKILEIRILLÄ
- i
:3V vnrfHn lllknp on pnäHI 1n Ihq bM Iina Ulnlln Immtnmmo tviimmo mnL
nii mainitaan jutuin olevista oloista diin täytyy raaluu niin kovasti ja
Kirj Isaac II Schwartz
Suomensi I M S
niin ho repivät sen etkä kuulo siitä niin nopeasti kuin voimme Vartijat
y sen oneniDää Joskus kirjeet' klrioi- nnkeittavat meklilt siihen!
ja hiin sanoi ettil eriis vanki ni- telaan sinun puolestasi mutta ct si- "El ole ketilitn jolle voisi valittaa
meltil Ned Thomson oli kuollut völlil "l tule koskaan tletiiniiliiu siitti" sanoi toinen Niin kutsuttu Valtion-
Lokakuussa 1021 olin Mobile tasan-
Kehoitimme Samin kertomaan meille
Hiin antoi minulle kirjoituslarpei-
tarkastaja kily I Hiillä kerta kuukuu-
Intnin hinoHi muun lumiin i:i„ d ilossa mutta mitiiiin el koskaan teli
eolla Minulla oli suk-iilnisin Tnek- "ii joita vaimonsa oli tuottanut M-
sonvVn käulnSssa F öriZsa jo- Sa0mt' kuta et"1 U"eS 01 1H"Ctetty "ee j minil kirjoitin tuttavilleni f ~e luojentamiseksi Jnma
jrSrninnV "tm" mimam liihottaisivat rahaa hdn huudahti En koskaan
Suni!uL-ZuL tkakuun 30päl- J£- llJ „l vapaaksi tlVTyZ
Viina saavuin River Tunetionin Flo- tMl teMA Kiitin hl kaikesia I olin kuul- '
ridassa lähellä Tallahassccta Kun Yhdeksäntenä päivänä vangltscmi- lut- ja hiin lupasi panna kirjeeni
en nähnyt doputla josta minua oli sent jälkeen lähetettiin minut tukki- postiin
varotettu päätin että pojat olivat metsään Sheriffi kyyditsi minut Saavuimme 'leirille auringonlaskles
liioitelleet täällit vallitsevaa tilannet- "Fordilla" kolmekymmentä mailia sa ja sheriffi luovutti minut kantec-
tiiiilliU Lääkäri käy kerran kuussa'
paitsi erittäin välttämättömissä ta
pauksissa vaikka täällä olisi työtä
kahdelle lääkärille joka päivä Mut-
täältä Siellä el vangita ihmistä siitä
syystä jos hänellä el ole rahaa" v
Toinen jonka kasvoilla oli ainainen
on tvö-korttini" hvmvilln" 1n rr on toivat kauianauhakekkerit yrittäen san jokaisesta kymmenestä
mmainen" lisäsin kujeillen lynkata minut aivan kuin olisin oi- oli siellä "hoopollemisesta'
"En vnl hvTifta niitii hiin annot lut vaan loku kirottu neekeri" hän "Ho ovat niin tietämättömiä tääl-
jl s— =— —s l
M MIKSI ÄITI ITKEE? j
m1„i — t -I ti — _i j ni Trtirir!ii)inffiiviniii 4ilil-iaaa
ta ja nyuuen varovaisuuuen Kiipe- iiu™™ uievuuu rm-j mmismi - tft pmujjijg sttu00 ettu ei 0]e j
sin ulos jäävaunusta jossa olin aja- kaupunkiin jossa minut pidettiin put- valle miehelle — Hiin toimitti ruos- taUll tapuusta jotu hän el voisi pa
nut ja istuuduin katolle Mutta pian kassa päivällisen yli Minulla oli yksi kimisen ja hänen sanansa oli laki mniaa joko voiteella tai ruoskalla" v
Elvcr Junctionista lähtömme jälkeen koppitoveri — joka oli syntynyt Flo- Illallisen jälkeen minut lukittiin kym- Blaavllalu(m vankl '
lähestyi minua eräs junamies vaatien ridassa Kysyin häneltä miksi hiin menon muun miehen kanssa puiseen „Menen VcllajiuIe jetl kun piuiscn
KanucKsaa dollaria on vangiciu "i J"" "
"Eikö Blnulla ole edes dollaria?" - "Eipä paljon miksikään tapoin paikkamme
Inisi hiin eritän hyödyttömän "iikan" itscpuo- Miehet ympäröivät minut sanoen
"Arvokkain esine mitä minulla on lustuksessa ja hiilien ystävänsä lait- että olin tullut helvettiin Kahdek- kttntvi slaavilaiseen äänekkäästi
a _ i t i (_ iiii on il -Ijil-titc-Aofo TrrmmanAcdl ml-illAartf '
I TVi L-mTrinl" ITinvi n" In CO nn LU1VHL KHUIIlIIHIIIlHKPKKHrir vrir1 11 f n jvohioujih imuiiuvnu U4tvniniiii _ _ m h —l i-i~in_
sanoen : xci im uikoiuuujiusiiju uh si
vika ettil te ette pidit arvossa sel-
Infutn vnnnitfit mu o tn Irnfii tiimi! nn
Toiset junamiehet suuttuvat olivat- jatkoi rotnylpeyden suuttumus vä- ' sanoi eius puhu sinisilmäinen Mikgj pt t venäjällä !"
pa kortit punaisia tai valkoisia Tel- lillutellen silmissä "Mutta tiedätkös" länteläinen minulle ettil heidät pl- mtmam iiiytml minm
dän täytyy lähteä pois Tallahasses- hän hymyillen uskoi minulle "vai- täit ottaa kiinni heittää maahan ja ]kpen „Val0 tuota ijjkknR jokll
sa En voi piiloittaa teitä ilmal- moni sanoi minulle jälestäpäin että kenslttiiil Kun sanoin vartijalle että ' TcnuMlgcje lUn' j4„js_
seksi" minun ystäväni oli kymmenen yhtä olin Oregonista kysyi hiin missä mii-
Jonkun hetken kuluttua hänen pois- hiinen ystäväänsä vastaan niin että kauniissa se oli kijaksi Yritämme saada hiintt sati
tumisensit jälkeen hiimmästyin mie- el olisi ollut suurtakaan tappelua Usea oli ruoskittu sinä päivänä ja mctsussili n„n ct(il jonnn piU
hen ilkklnäistä Ilmestymistä joka lä- vaikka olisi tullut kaksi vertaa eneni- heidän selkänsä olivat punaiset ja m Mn pl illalliselle Älil pu-
hestyi minua vaunujen kattoa myö- miin minua hirttämään '' turvoksissa ' Jtie au]Ciic"
ten veturista päin Hänessä oli jotain Puhe kääntyi minun juttuuni ja "Henkilö cl voi koskaan tehdä kyl- Mel(Jn tulH oHa kHt0nisia otlil
hUirltscväil Hiin oli liian hyvin puet- hiin virnisteli liksl tyydyttääkseen noita verikoiria" omme oIo mustlll-i sullol erttg Mllg
tu ollakseen junamies Kun hän oli "Sinä todellakin jouduit helvettiin anot erds vakoille piesty raukka tn( raukttt ovat iluolU)mma88a ase
noin Kymmene-Jalan päässä mlmis- poikani" oli hänen selltyksensll TäUl- "Silta hetkestä saakka kuin tyfijuna _____
ta sieppasi hiin nlos pitkänokkaisen lä ei ole ainoatakaan miestä kolmes- viskaa meidät metsään aamulla kun- (jtko tenrii riroll)
"lyljynsylkijän" ja ennenkuin tiesin sa kauntissa joka ei olisi joskus ol-
mitil tapahtui koristi "rannerengas" lut vartijana tnkkimetsissä "Olen
pari ranteitani tehnyt itsekin sitä" ja hiinen rintansa
"Älä yritä paeta" varoitti hän ml- kohosi ylpeydestä Hiin ryhtyi anta-
nua lähtiessään toiseen vaunuun maan tietoja leirioloista Miehet pes-
Sieltit hiin löysi kolme muuta "hoo- tattiin Putman Lumber-yhtlölle kali- Englannin kielestä mukaellut mutta kuitenkin olen sen ajan jak
poa" Yksi oli avuton huumausai- destakymmcnestä dollarista kukin Katri Klmcy sunut kestää ja sluiikin olet jo til-
neltten käyttäjä ja toiset kaksi olivat Yhtiö otti iydellisen huolenpidon Suuren suolattoman meren rannul- nililii viisi vuotta vanha
sota-veteraaneja miehistä ja varusti omat vartijunsa ]tt sijaitsevassa suuressa kaupungis- Lapsi keskcyttilä:
Saapuessamme Jaeksonvillen rauta- "He eivät epäröi vetäistä llpasinta gUj laitakaupungin osalla pienessä — Mutta ilitl eihän sinun silti
tieasemalle tapasimme suuren Ihmis- nuppusenl" sanoi vankitoverini "se kaksihuoneisessa rakennuksessa erää- tarvitse sitä ikääsi Itkeä?
joukon meitä tervehtimässä Sheriffin on käsky ja jos teet liikkeen Joka „ji synkkänä lokakuun päivänä istun — Odotahan eli olo vielä loppuun
auto vei meidät kaunrin putkaan vähänkään haiskahtaa epäilyttävältä pienen pöydän ääressä noin kahden- asti kertonut Sillä kun isäsi kuoli
Ensimiiistil kerrosta käytettiin nce- poikani saattaa ' tapahtua että sinut kymmenen viiden vuoden ikäinen nai- lupasi tuo tehtaan päällikkö miimllo
kereitä ja toista kerrosta valkoisia haudataan suohon sinä yönä — vor- uen Vaikka hiin on vielä nuori on tässä vapaan asunnon niin kauan
varten Kolme automobiili-varasta ja tija ampuu itsepuolustuksessa ym- luin j0 ennättänyt paljon kärsiä ja kun sinil olet viisi vuotia vanha ja
kaksi "hoopoa" olivat ainoat valkoi- märrätkös?" Ja hiin iski viekkaasti kokea maalimassa Pieni klharatuk- kymmenen dollaria kuukautta kohti
set vangit ja huutelemalla allamme silmää minulle "Olen nähnyt miehiä kainon viisivuotias tyttö joka on iti- rahaa samaan viiden vuoden ajan
olevissa kopeissa oleville värillisille ruokittavan niin että heidät on täy- tlnsil ainoa ilo katsoo taaskin iii- Isäsi kuolemasta Tähän oli tyydyttiU
vangeille saimme tietiiä että heitä tynyt kantaa leirille" hiin jatkoi tiiliin moittivasti silmiin ja lausuu vä Kovaa oli toimeentulo ensin kun
oli neljii Ja ettil yhden nimi oli "Jcs valaisemalla asiaa minulle hiljaa: en voinut mennä työhön siiloin kun
Sam" joka oli kauntin vankilan sään- "Mutta miksi?" kysyin kovin hä- _ Äiti miksi sinil taaskin Hkct? sinil olit vielä pieni Nyt on tun
nollinen vieras "pirumalsuutensa ta- milliini Kerro minulle siitä miehestä jota vähän paremmin toimeen kun olen
kia" Sääli minua ilmeisen tietämättö- olet sanonut minun isäkseni Kerro käynyt työssä mutta huomenna moi-
Seuraavana aamuna oli tutkinto myyteni vuoksi kuvastui hiinen kas- missä hän on ja kerro myöskin miksi diln on lähdettävä täältä tul makset
Tuomari sanoi: voillaan sinä aina itket Xitl minil en voitava vuokraa kaksikymmentä dolla-
"Teidiit kaikki tavattiin samaa "No ensinnäkin peloittakseen hei- nähdä sitä että sinil aina olet surul- ria kuukaudessa jos tahdomme asua
"rahtia" ajamassa siis ei teidän asi- tii toiseksi saadakseen heistä puser- Unen ja itket Vastaa minulle jota- tässä edelleenkin
ässänne ole eroa Eikös ja rangais- retuksi niin paljon työtä kuin suin- kin äiti? Tuon tehtaan Isäntä on pyytänyt
tus on sama joka tapauksessa Teitil kin mahdollista Kuukauden tuomio Hetken mietittyään lausuu äiti : sinua kasvatikseen kun ei hänellä
jokaista sakotetaan viisikolmatta tarkoittaa ettil mies pakotetaan raa-? — Lapseni sinil olet vielä liian ole lapsia mutta sanovat että hiinen
dollaria Ja " kulungit tai 00 pii'viin tainaan siksi kunnes hiinen elämiis- nuori ymmiirtämiiiln syyti! Itkuuni vaimonsa on kauhean ilkeä eikä pt
vankeudella" tään on jälellä ainoastaan neljäs osa Ja suruuni mutta kun kerran tuhdot dii lapsista Enkä minä voisi sinua
"Yhdeksänkymmentä päivää raha-tuumaa mitä pitempi rangaistusaika kuulla niin niinä kerron antaa Vai tahtoisitko sinil mennä
tonna olemisesta" huudahti yksi soti- on sitä lievemmin heillä teetetään Oltuamme isäsi kanssa naimisissa sinne?
laista Olimme putkassa viikon Eriiä- työtä sillä jos he liian kovasti teet- vasta kuusi kuukautta tuotiin mulle — En Uiti Kuolen ennen sinun
nä yönä viikon keskivaiheilla heräsin tiiviit pitkäaikaisella vangilla työtä sana ettil mieheni on kuolemaisil- kanssasi kurjuuteen jos niin täytyy
miehen itkuun Nyyhkytys sekoitet- kuolee hiin ennen kuin hänen aikan- laan Ja että jos tahdon nähdä hänet ennenkuin menen tuon sedän lnp
tuna silloin tällöin "valituksella tuli sa on palveltu ja yhtiö menettää vielä elävänä niin on minun rien- seksi
neekeri-osastosta Viisitoista minunt- hänessä rahaa Arvioimalla nykyisen liettävä nopeaan katsomaan Itiensin — No niin siis huomenna nio
tia myöhemmin lakkasi Itku ja mies työn hinnan mukaan hiin jatkoi sinne unitta se oli jo myöhäistä lähdemme tiistä talosta talven sc!
alkoi "hiljaa rukoilemaan yksinker- Putman Lumher-yhtiö saa noin kali- Isiisi oli jo kuollut kiliin ja minä vannon vielä kostava-
taisesti Ja lopullisesti Puolen tuntia densadan dollarin arvosta työtä si- Näetkö tuon tehdasrakennuksen ni tuolle nykyiselle riistajaluokalle
kestäneen Itkunsekaisen rukoilemisen nusta joka kuukausi vankina olles- tuolla? Siellä Joutui isiisi kuoleman tavalla tahi toisella Toivon ett a
Jälkeen tuli kaikki hiljaiseksi jäi- sasi mutta Jos menisit vapaana mie- uhriksi Nuo hirveästi ulvovat ko- heillekin mitattuisliu samalla mitalla
leen ja minä vaivuin uneen henil samalle henkilölle työhön et neet murskasivat hiinen ruumiinsa ja kun hekin ovat niitanneet Ja nyt
Seuraavana aamuna ennen aarni- saisi kuin $175 päivältä" slltil on tänään kuusi vuotta vierilh- lapseni iilti el cuäiin itke silla ci-
aista neekeri joka nimitti itseään Kysyin onko vangeilla lupa ottaa tiinyt hän minil ole ainoa Mei ta on nuU
"Siimlksi" pvvsl meltil olemaan hil- vastaan sekä lähettää postia Tietiiessiini ettil sinä tulet maali- jooneja samallaisen kohtaloii alaisia
joa Kysyimme oliko Joku sairaana "Kyllä postia saa lähettää mutta maan olin vähällä kuolla suruuni Ivatrl Lliney