Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 07, 1922, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 45
Tiistaina Marraskuun 7 p— -Tuesday November 7th
Sivu 7
myöskin lähitulevaisuudessa Chcste-
rilii
Näin pikku osastoissa ovat Millaiset
vuorovierailiit suuresta merkityksestil
ei ainoastaan rahallisen avustuksen
puolesta vaan' myöskin agitatsioni-
puoleen katsoen Yhteisillä voimilla
saadaan iltainatilaisuudct - järjestö-
tyiksi arvokkaammiksi Joten ne veta-
vät mukaansa osastosta ulkonakin
olevaa yleisöä ja samalla luovat jiV
senistöön lisäil innostusta ja roll-
keutta -
"
Uskoa täytyy että syksy on jaU
leen meidät saavuttanut Vaikka ou-
kin ollut harvinaisen lämpimiä ja
kauniita ilmoja niin jo-kuitenkin ai-
kaa tuuli uhkaavana vinkua ja kolku-
„__„ „
leim aKHuiinpieiiu -Miina ki muimuun miiiuvioKsiiieii miviuuyieima no nie- " v -
suurestikaan häiritse rikkaiden läm- Vyöliina-tansslt pidetään aivan pian nous" eli Hiskias ja Malviina Jiinkiln 11111 J" kantaa kortemmo sillien ke
pöä ja mukavuutta sillä heillähän on ja ne hommaa Rauha Tienvieri ja ihmeellinen hieiroudeu oppiiuisuintka koon' Jlta maailman työläiset niin
kaikkea talven varalta ja mitä el ole Lempi Vintturi Silloin saa jokainen "itte kattoa" ja m01li miljoonaisena rakentavat niin
niin sitä saa rahalla ilman sen suu- Lukerengas on myös alkanut tol- nälMlil kuinka vaikeata se hianouden se koituu hyödyksi asiallemme Me
rempaa piiän vaivaa Lapsille varuste- mintansa kuu vaan- olisi innokkaita' oppiminen on ja kuinka vaikeata on emme sua Jailull velttoina-Ja toinuHto
taan mitä pehmeintä ja lämpöisintä osanottajia kovan ja pehmeän pecn erolttanil-mlllu seisomaan aatteemme pettäjä-saatavana-
on talven koulumatkoja Luonto on ollut suosiollinen työliii- nen Onhan siitä nautintoakin Oppi
varten jotka tehdään mukavasti "au- selle vielä kun ei ole ollut kovia pak- Piletit ovat etukäteen 40 e ovella simmekin edes jotain ja loppuisi tii
toilla" suurimmalta osalta kasia eikä lunta 50 c Tule itte katto ja kuule lllil yksitoikkoinen elämä Eiväthän
Toisja se on meidän työläisten Mo- Astoriaan Oregon matkusti täältä Sunnuntaina 10 pnä on S S osas- Porvaritkaan nuku He ovat ahkeras
nessa kodissa kauhulla ajatellaan tai- toveritar Hilda Kellosalml miehensä ton haalilla ohjelma-iltama monipuo- n meltil nylkemässä ja riistämässä
ven tuloa Jos juuri katto sattuukin kanssa Toivon heidän innokkaasti ot- lisella ohjelmalla Muunmuassa esite- He vaanivat meltil yötä päivää Koit
olemaan pään päällä niin puuttuu tvau osaa toimintaan tiliin yksinäytöksinen kappale "Avio- tavat Palaa las meiiliin aatreem
v„i!iM ™„„fo mi „i„ „ni:i i:im™n-_ Ivdln P mi ™ 0„„i t nn„i„i t„L nic nousuja Koko ilmailuuni työtä-
tilit huoneita ja tuskin on suuhun
pantavaa Lapsia pitäisi laittaa kou-
luun ja siinä sitä saakin moni äiti
ajatella kymmenen kertaa päänsä ym-
pari mistä heille saa kenkiä ja vaat-
teitä Koetetaan "fiksallla" omista
vanhoista ja "hyviltä ihmisiltä" saa-
'duista risoista
Meillä ehkä on monella itsellämme
muistoja lapsuusajoiltamme miten
vaikeaa oli päästä kouluun kun el
ollut vaatteita eikä jalkineita ja kun
äiti koetti parhaansa mukaan sovi -
telia pniUlemme omiaan Ja toisten
käytettyjä pukuja ja kenkiä ja niin
sitil sitten kuitenkin päiistlin kouluun
mutta itku silmässä monasti palattiin
kotiin oli näet saatu maistaa parem-v
piosaisten purevaa pilkkaa — Jo lap-
sena ennen kuin edes käsitiimme asl-
oita saimme kilrsill tiimiin kirotun
yhteiskunnan nurlnkurisuudesta
Eiköhän olisi aika 1ok'ainoan ru-
veta ajattelemaan missä se vika oi-
kei„ nn ei se vikn sii„ii oin Mii
— -— -
tiin tnl Imi! IIIH In leil nn nl
uv mi ' jtl jm
jon parempi ja siiästiiyäisempi kyllä
IIP kÖVln-Vden in lciiriniHleil imiVet
— — „ „
ovat syvemmiillii yhteiskunnassa Me
emme koskaan tule sen valoisampaa
tulevaisuutta saavuttamaan ellemme
yhdy taistelemaan yhteiseen rinta-
maan kukistaaksemme tämä vanha
lalionut yhteiskunta
Usein yksin istuissani
mietin aikaa mennyttä
usein myöskin rinnassani
tuntuu elo tyhjältä —
_
Aatokseni aina kiitää
tuonne kauas Pohjolaan
'
mieli haaveiluhun liitää —
lapsuus-ajan onnelaan
J
Muistan miten tuolla kaukaa
juuusiun muin muna Ruunaa
valtameren takana
vuiiaiutieii iHKaim
synkiin metsiin siimeksessä
seisoo mökki matala —
Siellä muinoin lasna lauloin
kera pikkulintujen
äidin armaan vaaliessa
läpi kaiken köyhyyden
-Vaan el köyhiin lapsi kauan
nanttia saa onnesta
ei ees lapsuusvuosinansa
vnnnn niin lmnUst
vapaa oua nuoiisia
Niinpä munkin matkain alkoi
alle kymmen vuotisna
- oriini hiukka alas Dainoi
orjan caaivita aias painoi
mvöxkin voimat Dienoisna
myöskin oimat piuioisna
Monf on ollut pettymystil
' elämäni varrella
monta on myös kysymystä -
Missä syy on todella?
HUda
CONNEAKT OHIO
Pakisen vähiin maailmalle että tie-
täviit meidänkin touhuista Ompelu-
seura ou jo herännyt ou pidetty juon-
ta kokousta vaan syys-myyjiiisiii ei
voitu pitiiil lakon takia Qmpeluseu-myös
ran naiset laittavat kahvit aina haa-
Iille maanantai-lltana ja onhan se
mukava aina ryypiitli kuppi kuumaa
kun siellä ollaan ja niillii rahoilla os-
tetaan neulomatarpeita kevätuiyyjäi-
sia varccm ustoKoninenan vaneriin
Fiina Hauta ja L Tasanen "
' „„f n-tvtmt iw
" k? 1 wLa vtt
taan kiltospimaii1 sielja saa vatsansa
täyteen syödä ja sen hommaavat oin-
„„„„ Aii-„viit0ini„
n T V„ „
kem'1" ™™ "
™„ ° f ' !„ '!„ " ' ITtlT
f" °" ° 1 f "m '
81a- i uikaa siiloni kaikki naalille
"PEMING MICH
Osaston kokous oli lokak "0 pnä
Jossa keskusteltiin ja päätettiin mo-
llen erl i„0„toisia asioita Päätettiin
m m vim iltamat Newbeiryn kurs-
sien avustamiseksi Ja oli toivomus
ettil jos ilmaantuisi henkilöitä md
täkin kursseille menijöiksi Se olisi
mei(liln osastotoiniiiinallemme suures-
ta merkityksestä kun olisi joukossani-
me joitain jotka voisivat ohjata toi-
mintna
Venäjän viisivuotisjuhlaa myös vie-
tetäiiii niarrask 5 pnii
Uusia jäseniä yhtyi osastoon 0 2
jäi hyväksymättä kun eivät olleet
saapuvilla Onhan se alku hyvä
tiiiillil - tiinil agltatslonikuukautena-
kun sitil vaan jatkuisi joka osaston
kokouksessa Työmies ja Toveritar jo-
ka jäsenelle ja vallankin osaston toi-
mllienkiliiitle nlknnn Bntuiimnmn10
Organiseeraajaksi eronneen tilal-
i„ f„i Wn„ t „ _ i-!
tv i uiiU uui'Ua llLjauinuua-
„ilt„„ll„! W 1 T _iit n 11 1)111
Bllll l-C-I JLUUII UUHI UUUKl rjlllllit
Arffmanin tilalle E Arffman menee
iiifilnicAiinn 1ilifolnL-cl Vnvt- WI1_
j „„„ j! i
Uumiin Canadaan Hänessit mene-
tämme yhden innokkaimmista - jäse-
nistil joten oli vallan meille ishpem-
ingiliiisille se ikävä kun toiminta
olisi saatava vastaamaan viiniinkin
tarkoitustaan eikii vaan olla ja nuk-
kua seisollaan kuten on jo meistit si-
tä sanottu Vaan mitil me tekisimme
että saisimme ihmiset pysymään tiiäl-
lii ja toiminnan vilkastumaan? —
Minkä me Eliinassa menetimme sen
toiset nsnstnf livöl-vviif- nnlinii nain
sama Onnea ja tarmoa toiininnal-
„
lesi!
„„ „
Naisjaosto myös perustettiin vaan
(!( '
toiminnasta el ole vielä mainitse-
mistä
Kiitospäiviin aikana tulee aivan
'
odottamattoman suuret myyjäiset jo-
tol valmistakaa nyt naiset voitto ku-
kin niiihiii myyjäisiin ja kyllä mies-
teiw'lalijoittamat voitot myöskin kel-
paavatSiis joka mies kun sotamies
ja naiset samoili niin sitä jotain
sylltyy
t „
nmt ovat muuttuneet kylmiksi
r'ullta on satanut maan valkoiseksi
jo monta kertaa vaikka on lehti oi-
Iiii vielä puissa Kyllä se tiimiikin
_ v
talvi kysyy tyoliiislltii voimaa ja kar-
sivUIi!iyiytm taisteilessa kylmiiit vii-
maa Tnatfla„ luonoissa pukincissa
Vaan sen köyhiin työläisen on kilr-
j
siniiyil m„ k&Uii% kun me gpn jouk
kona teemme että nousemme sorta-
M vastaan ja sanomme että kärsi-
myksen malja on täysi
"Eteenpäin "levityskilpailu ja puna-
nen kuukausi on kulumassa Tietysti
kaikki jäsenet tekee parilaansa leh-
tien levityksessä kuin myöskin uusien
jäsenten hankinnassa
- A W
SEATTLE VASH
Punainen kuukausi on menossa Ja
pian lopussa Seatlleir toverit
jn toverittaret te tiedätte mitil mei-
ian 011 tehtävä? Meidän on voimis-
tutettava Worker's Partyn rivejli u-
sjna jiucnlllil ja puolueen lehdistöä
uusilla lukijoilla Suomalaisen Work-
Pr's Partyn jiiseninil meillä on vei-
volllsuus tehdä parastamme olla ngl -
taattorina niille jotka eivät vielä
Joukkoomme kuulu Viime osaston ko-
velvoitettiin loknln™ 1
suksessa en ouettiin Jokainen J-
sen 'hankkimaan yksi uusi jäsen pu-
naisen kuukauden aikana tai useani-
plkiu jos mahdollista
Sunnuntaina 12 pnä on siis se suu-
ri huumori-ilta silloin niiytelliiiin koi-
taan Oviraha 25 e
Jokainen ken haluaa yhtyä Work-
el''s- 1'ary11 jiiseneksi tulkoon S S
osaston haulille torstaina 0 pnä kello
8 "'"
Hulda River
„XI " — ~
FINLAND ONT ' CAN
Sain vihdoinkin niin paljon aikaa
ettil pistli isin pienen kyhäyksen tiiill-
tä Finlandista Täällä metsässä on
niin lujalla että ei saa aikaa niin
paljon että joutaisi joskuskaan kir-
joittamaiui - uutisia sanomalehteen
Olen koko kesiin tarkastanut ensi-
miiiseksl uutisia täältä vaan tur-
haan Nyt kun oli saatu kaikki kosii
kiireet nliiu on alkaa taas kirjoitel-
lakin Miehet kaikki menevät met-
siiiin Tiiiillil on naisten huono piiiis-
tä ImaUlle ja niihinkiiiln kun ovat
huonot tiet ja pitkät matkat Niin
moni am on nakotettii ' Tivsvmlliln „
tona vaikka kuinka olisi halua ja in-
f„„ L-iu-K „D„Uf„„ i„ n
uj iuvii wnuiMi[nu Jll
t„ n t:i!lll!l I 1H
lUllllOPU Vll llUlllt Jl 1 1 lllllil JUI 1U
pääsisivät teiden ja muiden puolesta
vntm iin Irnfairof luiclitiubuaoii liv
v j VJ
syit pois Jos joskus pyytää lähte-
miiiln mukaan niin saa vastauksen
että mitäpä minä siellä teen enhän
minä kuulu siihen joukkoon! ja
miksikä ette kuulu siilien? Mikä on
syynä ? Nyt on ollut saatavana työt-
tömyysmorkkejä niille jotka eivät
voi maksaa jäsenmaksuja että cl
siinäkään ole syytit ja kyllä sitä aina
jotenkin saa sen verran jos on vain
halua kuulua työläisten luokkarinta-
iiifinn YkKiWinii emme viii miliiihi
mutta joukkona voitamme sen mihin
„ „„ „
meillä ou pyrkimys Siiloni mekin
(
naiset saamme vapaammin hengittää
„ „ „ 1
El ole niin monet tnakat painamassa
kuin tanäpaiväuä on meidän Jiarti-
Oiliamme
„ „
Ohjelmakokous oli 15 puivana loka-
kunta jossa oli kysymys nuorison
kasvatuksesta Keskustelusta ei tullut
sanottavasti mitään kun osanotto oli
niin pieni Montakaan naista cl oi-
lut joiden olisi velvollisuus olla tili-
laisinsa keskusteluissa Näyttää ettil
„
Canadaan tulee hyvä aika koska tääl-
läkin kasvaa miesten kysyntä ja mie-
het vain mahtavasti vastailevat että
paljonko maksat Vaikka eihän tiläU
„ „
lä ennil paljon olekaan työmiehiä ne
ovat melkein kaikki joppareila niin
„l„riiPil niitä miehiä riittää Ovat jo
n i ± ± „ l
palkkojakin tarjonneet 4 dollarista
i
yiUSpal„ kmlWBa _ Mnmmo
WARSpiTE CANADA
fvaresriia ana tAiNiua
Ajattelin piirtää tiissil muutaman
rivl Toverittaren palstoille koska
pi ilv oleval1 miiän kirjoituksia
tiiiilla meidän perukalta vaikka u-
seammalle tulee "Toveritar"
R5ksy Ulpi"a ♦ edc8sii J-
"'in taivaskin näyttää synkältä
ja uhkaavalta Syksyn kylmä tuuli
vinkuu ja puhaltaa ankarasti Tulvi
taas tekee tuloaan Vaan se ei saa
kumistaa ' meidän toimintaamme
Vaikka nyt on kesiin aikana ollut
toiminta lamaannuksissa niin koetta-
kauniine nyt taas alkaa toimia sltil
voimakkaammin ponnistaa ja rynnil-
11 "ulu i'"'van-ita vumauu umiiuui
kova tlllven u""8kT- NJ-t meillii al-
kuvat olla kesän kiireet lopussa jo-
voimme alkaa taas toimia lute-
het sekä naiset sen jalon ja pyhän
' iok„ k„tsim meitä
teen puolesta Joka kutsuu melto
riveihinsä vankkoina joukkoina täyt-
tilinään niitä aukkoja jotka ovat vie-
lil vajunaisina työläisten riveissä
Vaikka meitä on niin pieni joukko
t„„ imi „i„i„„bji „i„imm
tekevälle luokalle he antayat Iskuju
koettavat lannistaa sen Mutta so
011 t"1''1" potkia tutkainta vastaan
Mltil kovemmin rautainen koura pu-
' k0VOBBU attte
"onxce-
"
Aika kulkee virtanaan työläisjoukot
"' f"1"!1"'
r"Ku111"1' ™11( ""a-
l)atl'uullu "
„ „
Suomessakin työläiset vaati aikaa
' '
™'m ™r 1 '" rt"tt! W™iyut mt
'omel° 1 va" a "
' ""J? "' 3"
Hl ™rfflJ?£- „
""l' le"""' '' '" '"'' Wl
laspatruuiia n
'
"Utisivnt Kiiuiaruiskur sekii tjhit
P uivat
'riiasivat tuhansia työläisiä
1'BUKKOja
Vielä kerran koiltaa aika jolloin
orlnt Suouienkin
nouste ylös sorron alta kahlelnlansa
katkomaan
Kanlofarmarin akka
YHTEISESTÄ RINTAMASTA
namn rnimäwiä hvu1(i
ran ovat asettuneet liittoon kapita
listien kanssa niin me myös tiedäm
me mitil silloin merkitsee' heidän
"Kuropun uudelleen rakenmishoni-
lm'lma-"
Loppuosassa puhettaan puhuja se-
' „
Osti miten juuri eritoten Ameiika
'-
kalpaa yhteisen rintaman lujittamis-
„
ta sillä Amerikassa kuljetmin nopeas-
' „
talulissa koliti suuria tiipahtuunu
„ (i
joista työväestöllä el ole muuta toi-
' tvöttömyytlä ja siiti joh-
t)llll(1(1IiHtll n h 11 n kötilaa
„
Auikk" t111'i '"'""i1"1 °"
"''V'5?'! ! II"1"! £° av[mii
„ lll"!sl ' ' ' '
""f'1 a"a"on V"'? t ' Ös
tulevat työttomyysajat tulevat myös
loriittiiniaillI nimrikalaisessa tviiviies-
luokkatietoisuuden kaipuun ja
simi mM]e Qn tillkllntil tp„
„ „ i(iu„„
dii voiniukusta agitntaioonia yhteisen
rn!
illt'lan bm?r u 1 ™-B
" 'T p4 ''"f 'f „ ? 1 "
rä jiinä on amenkalalsen ralliin ja
„ „ „„„
tavaran epäedullinen kurssi uiko-
liiisten taloudellisen aseman - A K
Jrorowv„JWMOTm-OTnmu
Q „l„:„ot Pnihnn
JUOmUlUinUl M UlKUIl-
Zi:fv~fnmJctn
VUlUySlUUIllMU
R WalVm ml cymion Ave
Puhelin Ilemloik U-J CLEVE-
LAN OHIO