Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 07, 1922, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 6
Tiistaina Marraskuun 7 p — Tuesday November 7th
No 45
P_1 Ä_ "lukurengasta on Mäkelän järjestössä sen hengityksen saavat aikaan joko ettil lapsella uägln on kovia yskityk-
„ ' MUKinUa joissa tutkitaan tiimiin yhteiskunnan snlrnaloiset nielurisat taikka neniipo- sen kohtauksia' Mutta suu auki nuk-
" syntyjä syviä ja milloin ne ovat pe-l'Pit adenoldlt Jotta kasvava lapsi kumin on varmin merkki jonka vuok-
Miiä oikeuksia puuttuu naisilta rustetut?" Uskonpa ettil noita sivis- kehittyisi normaalisesti täytyy sen si pitäisi antaa lääkärin tutkia sellni
Yhdysvälloissa? tyksensoluja saa turhaan etsiit Ral- saada tarpeellinen määrä raitista il- sen lapsen nenit ja kurkku Jos ade
Ylidysvalloissa jossa pikku lapset- VHajusta turhaan etsii edes vihjausta maa Jos nenilssii 'taikka kurkussa on noidit kasvavat niin suuriksi ettii'
kin jo osaavat sanoa "Ladies first" Rmii cm llissiiulj osastossa olisi hi- sairautta luikit estää raittiin ilman ne saavat aikaan tiissii kirjotuksessa
Jonka tarkoituksena on ilmaista koh- klmigasra olemassa eipä edes Sai- vapaan hengityksen vaikuttaa se hai- 'mainitulta oireita silloin pitiiisi antaa
teliaisuutta ja kunnioitusta naisille masemassakaalIi Joka on Raivaajan tlIllsestI terveyteen Siitit huolimat- ne leikata pois Leikkaus - on nivan
ovat naiset yhteiskunnan jiiseninil pj aisni lopaikka ta on laskettu että ainakin 10 pros yksinkertainen eikij ole vaarallinen
yhtä epäoikeutettuja kuin missä Eu- Mutta ottakaapa siihen sijaan kii- kahista lapsista sairastaa neniipo- mutta se merkitsee paljon lapsen tu
ropa!: monarkistisessa maassa tahan- twmlie mm tuotaWentl tananga fti 'lyyppicn tähden Nenäpolyypit eivät levaisuudelle
sn Kalkki he rajoitukset naisen oi- Jm ]U0UiiK Toveritartamme myöten vaikuta ainoastaan Vahingollisesti ter- ~-~~~'wwv
keudellisessa asemassa Joita tavataan tapa'amme miItei jokal8esgu paik: veyteen ne hidastuttavat suuressa V t O 1 V I T V
vanhassa Europasa ovat tiekin k(lk„ntaUrJpesflil seiostuksla lukurell niin koulukehitystäkin sillil nenä- A I IV J Ei l l A
maassa tunkeutuneet lainsäädäntöön kaMon toiminnasta ja ul]sien tfl polyypit saavat aikaan hermostusta
Vapautta janoovien siirtolaiskansojen mlsosta litse Eteenpäin" lehden pää Ja synnyttävät kaikenlaisia pikku- HINGHAM TMASS
mukana ovat niimii kesk (aikaisuuden majan paikalIai Waveesterissa tutki- vammoja ehkii enemmän kuin mi- Jos taas muistaifil jollaln rWm
JntteeJ kulkeutuneet tänne Joka tulee vnt )m(spt ksitvisomaisuu- kim" mu talti' lukuunottamatta 01„aa lehteämme Toveritarta Jota ai-
olemaan vapaudellaan ja demokraat- (]ol) ju vaUioll alknpelml kirjaa( jon hanmasvaivoja na innolla katselen Ja lueskelen heti
mi!'" ZZJkLmZSmZka Idl'Joittat sosialistisen työ- ' Mitä ovat nenäpolyypit (adenoids) ? " " tenkin romaania
? viienliikkeen yksi huomatuimmista Nenäpolyypit ovat nuo ylenmäärin "Älti So 011 mielenkiintoinen Sitä
"''Vntlo') wnnm' Pnrtrn lu -„l mlelistii' Friedrich Engels jota Hai- kehittyneet nielurisamaiset kudokset nlna vaan Ihmettelen kuu se heti
seinien selostusten mukaan ei n lse ' TOaJan llpn'tki Pitilvat vielä Jonk- kurkun ylä- ja takaosassa mitkä pyr- IoPP k" Pen hyvään alkuun
1„ VI tfJ™Z ZTZ ITnnivlI" laispna auktoriteettina Entä ne kym- kiviit tukkimaan neniiaukkojen Hkim- kaikilla naisilla olisi halua Ja
Li h! ioiin hf!rr 7 meuet mult Inknaat yli koko maiset suut Ja estävät raittiin puh- otusta lukemaan niin ei olisi
t i Ir-I iri w i f mantereen jotka keskusvirastomme taan ilman pääsyn keuhkoihin Km- montakaan naista Jotka sitä eivät
l! uit LT IL Ti U?m S'U! ke10it"kefta 3a Jäsenistön tiedon kun taka- Ja yläpäässä on ikäänkuin tilaisi ja "Toveritar" Jäisi tulemat-
:i' ZZ1 "nr l f V i--Im'rastllksmhl 0VHt Penistetut ja toi- kostea tyyny Joka auttaa puhdista- ta Täällä päin eivät- naiset aina-
ui s pimiiKMa ynii niset pennrooi- mimet tanuokkaa(lH -gma -nihtien kun maan hengitetystä ilmasta kaikki epä- knan ole hiin ahtaissa oloissa vtelil
keimet oikeus (kontrolloida mnHii-Tai- jj el()s gog!allgtlpnolueen terveelliset ainekset Tämä tyynv on että eivät voisi sitä lukea ja tilata
l-M-i kt ii ri i i talutusnuorasta? Valistustyö Jota nä--samanlaistu ainetta kuin nielurisat- Vaan se ainainen välinpitämättömyys
lasia 01l4PUksa kouluissa ja yliopis- mil renkaat ovut harjoittaneet hiukan kin Kun tilinä tyyny Joka on nde- vain vaivaa Eihän sillä ' tiedolla
si Kvlt"p'i t "l iii i i f T" toisfa vlotta kestiineelm olemassa- xridkudosta kehittvy "epänormaalisen "ole viiliä kun vaan on -suuhun pan-
su yiitniaiset malido llsuudet harjoit- 0onsft on moniIkertnilJiegti suureksi kutsutaan sitä silloin nenä- tnvaa" sanotaan Minusta on yhtä
taa ammatteja Ja niin edelleen mai- smuompl ja syvompl kuin So3iaUsti polyypiksi eli adenoidiksi' ' tärkeää kumpasenkin-Jos sanoo: Ti-
araksemme yain tärkeimmät rajoi- p„oluee„ kvmmelliii vuosia tekemä va- „„„„ „ n laappa itsellesi Toveritar" niin teet
tukSet Ede olevasta Rettelöstä käy x Se uinen apsi joi a on adenoidit koh
aysm selille se seikka ettii nainen „rilIl()lai8ten„ ophltoty5n talltta 0I1 i™- ™ '" taan sanotaan että olisihan se niin
Yhdysvalloissa on täydellisesti vielä kautta sillä hun ei voi hengittää ne- „
i - " 7 li-ajeiinettu jäsenten tietom Hr Sen „„„ c„„ „„„f „„„ kIn- minA harrastan ainoastaan kaik-
michen edusmiehlsyyden alainen cikil nin kautta sen aukot ovat tukkeu-„ „ _ „
„ ' " " lm" kuutta on j seilissä kasvatettu itse- o„„„ i „ i kea mikit on kaunista ja musikaa-
sen vuoksi ole ilimoto tiv että por- „ ff- „ tum-et Sulin kautta hengittilininen ni- „„„„ Vl„1 „ t
värillinen naisliike on saanut laajan iiS ttilMja kykf" "f08 eltt asi?ia helttaa aluksi adenoidien eli nenä- f" Olkoon nyt MM kertaa vielä
Jalansijan Yhdysvalloissa ~ t-nnisosti odottamatta Jonkun joh- polvvppieI knsvamlsel Smm knuUa 1'aa Haa- Menoja on ollut ei ole
Itsestään on kuitenkin selviiii ettil l" "" k°—f' a °"ki ikka llHlgttetty Ilma joutuu kollllkolhill aliaa Toisia on otka e vdt vntsi
vaikka kalkki edelliiesitetyt rajoituk- P"""-'™aJalaet herrat su- pundistutamattomana Sen tiihden ai- ['"a fpaJon'
set naisten oikeudellisessä asemassa "T r kaa arter'oi"it Ja ™° e"d rupeaa amaan oS
saniaisiinkin poistetuksi el naisen ™T PU T'! "t°°™ ™™Sm tlkkh'at nenän hengitysaukot-sanda Pean lnkema- Nyt n aika
tasa-arvoisnus sen kaut a vielä ole °' ? ihRklr3oltus- Ja klm vhtämlttalsia Vilustuskohtauksla ja a edes niinpaUon ett a To
saavutettu Yhä edelleen jiii fiilis! L laskee Mnelm iIraenee mnmxmrin merkki venttaren a lukee slta Keho itan
noin torkei n vnllieen n in mlt tt „ kaikkia naisia Joille el vlel L tule
nainen koko luokkansa kansa sorret- t ' JU- rMel """ ersira panenee tua „„ „ - 7-
tm asemaan yhä edelleen hänen osastoista puhuakaan siliii IlenIln kantts !ieugtrami„e„ ak- J™
asemansa yhteiskunnassa olisi sama Saattakaamme pärjääjät häpeään aa kokonaan rakeet vliHii! k! L-7 v 1
rajoitettu Tenin ennenkin Ero oHsi Uelm 0„ kellloja jollta vomme
P misisi ttnoKiman mm ja Itsenai- me yul uusia lukurenkuita joissa tHkln rilkann Ne innset iniiin m i„ koon kmilumme ja mitä meidän pi
seinmin rlistiimiiän työliiisnalstn Jota tutkimme trövilestölle tmeelllan Vh aikaan I e lapset joilla 011 ade-
oikeutta vailla hiin tähän as 1 on i „ - !f n noidit ovat Useimmiten valjuja hnik- tlW telu1"-
rinr flminl-S e si ma initt k"m"i![a tletoja avulla sllloln slullakl kapenpe ja kor Meillä olisi mainio tilaisuus kuul-
omir ijoiaisnaiseiie tl siis mainittu- iyoumle kaikkl pelastajiksi pyrkivät vi(t oIe voimakkalta -is -tvötPHimf ln ' Puhujaakin lokakuun 4-5 päivän
i 'ne?" S SS 3'VfTrn TkMnata NÄ toina Ensimäisen i„an vierimme
m ™t m tMrkenmbtil tilrkelltil- et" mostuneita kiirsivilt päHnkivistystä IlBalilla tarkotuksella saada enempi
k a„n 1 leZlta- levitämme omaa sanomalehdistö- ovat ymiil levottomia osoittavat tyU velsöä ia ™"™ " aika paljon
o j" siine Xuva tZ ST "T " kif U smitanrae- Wffl Ja vastenmielisyyttä lukuihin Jo1: ' P' P"een yhteisen
to eikil ä e n Z oTlen kanZa i P"nai"Cn kmkausl on nnm ja henkiseen työhön Mutta sen lisäk- fltama kentamisesta Hyvin mie-
nosta se nmJZJE T ' !! i""" joka veIvoit- vaikuttavat adenoidit iiäueen „ lenkiinnolia yleisö kuunteli puhujaa
nosti i sen vuoksi po varill seen 1 s- taa meitii erikoisesti levittämään oi- mentävät kasvojen ilmeet huonoilta- al"sta loPPmi i luknunottainat-
n n k„ S nWJT Ja kirjoitetun sanan avulla mmitta ja painajaisia saavat aikaan J°" Pujahtanut joka joskus ai-
TllM-„mu„Jl taSH"U1VOiSPksl kn™ 8iis agitaattoriksi levittä- muita ilkeitä tauteja sen tähden että 'fhtU kun sattni kipeimpiiiin
h""an jäseneksi „„„„ lehtiämme ja hankkimaan uu- hengitetty ilma ei ole puhdasta Myös- 'Paikkaan Joltain toisia oli mukana
Raivaaja valehtelee sia jäseniä puolueeseen joka on toi- kin menettävät sellaiset lapset hiijn- vnan le eiviit puhuneet initään Päät
Jos ken vielä 011 siinä slsimmäs- linnun eikä kauniiden puheenparsien Ja -makuaistinsa hienoimmat vlvah- pn hiuksissa astuivat ovesta ulos kun
itiin kantanut pienintäkään epäilystä Puolue dukset Adelioidit saavat aikaan tnu-'P1e lPPiit Toivon ettil toiste tu-
nilden puheiden totnuiienmnkaisuu- Toknisellp suomalaiselle naiselle diipesiii sellnisille taudeille kulli in- Ilslvat pystyssä pillu ja rohkeina
desta ettii oikeistososialistit valehte- "Toverltar"leliti josta itsekukin tu- fluensa tulirokko tuhkarokko tu- j°ukkoomme
Icvat Ja raariftteteTfit 'asioita niin in- lee -Vakuutetnksi -asiamme -oikentnk- berkelilantl 'ja kenbkoknume Toisena iltana oli keskustelua
kekoon Kuivaaja lehdon lokakuun sestn Lapsen kasvojen ilme usein muut- Agitatsionitoiniikunta hyväksyi moJ
27:non päiviin numerosta kirjoituksen Pakinoitsija tuu nenäpolyyppien kautta nltn suu- lempien iltojen 'puheet Yleisö toi-
"Tuliolaisuuden vaikutus työväen va- — — resti ettil lapsi näyttä il tylsältä Mer- vol ett't 'yhä edelleen voisimme jiir-
listukseen" Ja katselkoon sen jäi- Nenätaudeista kit jotka viittaavat tällaisen neniitau- Jestiiil tiitiäisiä tilaisuuksia
keen "tuholaisten" nykyistit toimin- Yleisesti tunnettua on miten tiir- olcmnssnoloön "ovat suun kautta "Nvt huomautan jonka olen Jo E
taa niin tnpaa epäilemättä mainitun keiiä on npiiiiii knutta hengittäminen hengittäminen ulostukset neiiästii ku- teeupäin lehdessä tehnyt — ompe
'leliden toimituksen nivan vereksel- Suun kautta hengittävät saavat pai- 'meuu tukkeutunut ääni levoton Uni luseuran naisille qttit järjestiivät
tiiiin vallieen jäljiltä j„a herkemmin vilustumisia Ja kyl- huomattava vähilkuuloisuus ja mones- ty'nsä sillien kuntoon että ne on
Puheenaolevassa kirjoituksessa sy- luettymisiii kuin ne jotka hengittävät sa tapauksessa erityisen tylsistyttävän valmiit marraskuun 25 päiväksi
tetäiin että tuholaiset tahi kuten leh nenän knutta sillä nenä siivilöi il- näköinen piirre Suun ympärlllil Ylä- M'ös sellaisille Jotfti eivät öle vie
dessä sanotaan — "uuskommunismi" mun jota hengitetiliin sisään puhdis- 'e" hampaat pyrkiviit tulemaan u- lil mitiiiin sen hyväksi tehneet että
— "on työväestöstä kuolettanut kai- tuen siitä tomua ja tnudlnsiemeniä lospäin eivätkä sovi tasaisesti 0iaie„ Jotain tekisivät On ikltväii jfittit on
ken tiedon ja Valistuksen tnrpeen" Myöskin 011 erittäin tärkeää sekin et- van hampaiden kanssa yhteen eikä J!lsenissä niinkin velttoja etteivät nii
Ilian prikulleen noin slinit kirjoiruk- tii nenä liiminittiiä ilman ennenkuin huulet voi niitä poittiiä Kun hampaat tililn tee- Naisia el monta kyUä ole
sessa sanotaan Ja itketään krokotiilin se tunkeutuu arkoihin hengityseli- eiviit tasaisesti Rovi toisiaan vastaan Kokouksia oö Joka torstai alkaa
kyyneleitä siltil pimeydestä Joka on miin Luonto on järjestänyt sillä ta- el ruoka tule oikealla tavalla pmruk- kcUo 1 pilivillia tovereitten taloissa
tuholaiset valtoihinsa saanut Tuho- valin ettil me 'hengittäisimme neniin si Siten adenoldit tulevat erityisellä Tulkaa mukaan — A Tt
laisten pelastnmiseksi keholtetaan Bit- knutta sitä varten on enll rakennet- tavalla syypäiksi ruuansulahishiliriöi- BpnivrigiirT r 'go'
ten kaikkia noskelalsin Jatkamnan tu siliä tavalla ettil sen sisässä on hin josta voi seurata vatsakatarri y BINuFIELD MASS
''ennakkoluulotonta" sosialistista va- ikäänkuin -siivilä ilman puhdistani!- m tauteja Ne myös lahottavat hain- Osastollamme oli iltama lokak 21
listusta "uuskommunismin" lumoissa seksi sen lisäksi lilmmityslaitos sen Paita ja saavat ikenet ajettumaan PllK J°ka onnistui kaikin puolin hy
kulkevan jyiijyiestiin keskuudessa liimmittäniiseksl sekit vielä kostutta- Silloin suulaki kapenee ja ktilee kor-'vil' Josta osaksi kiitos lankeaa Ches-
Mitenkä onkaan tuon tiedon va-ja ilman kosteammaksi saattamista kcaksi Yläleuan hampaat ovat epäta- terin "tuholaisille" jotka olivat suu
listnksen tarpeen kuolettamisen kans- varten snisesti sijoillaan rHukuisina avustamassa iltamien on-
sntuhoIaisten"keskmidpssa? Vahustak- Onnettomuudeksi on yleisimpiä tan- Jos lapsi nukkuu aina -suu auki Istumisessa
semme asiaa tehkiiiinime vaikka sen- teja lasten kesken hengitystiehyen es- tulee silloin epäillä adenoidien kehit- Marrask 11 pnä tullaan järjcstä
raava Vastakysymys: "Kuinka monia teiden ilmeneminen Sellaisen esteelli- tyrnistä Myöskin viittaa siihen se määii vlerailumatka Hartfördiin ja