Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 07, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 45 Tiistaina Marraskuun 7 p — Tuesday November 7th - Sivu 5
A S L MA saataisiin sinne sullottua Kilta ollen VanXlainm ntinan yksinomaisena toimintavoimana At-
ASUntORUrjUUS ei olB tiIna kaIkilIe välttämättömille- nUUlKH oijalla on nimittiiln mukanaan lu-
Coi(in kHiin huonekaluille kuten sängyille PlinHCpCCI rrmPlflSSfl kulmoneet kirjastot jne Sotilaiden
OUOmeSSa sluuhl oga 8iittkin maata ' mtmaeaau mmctjuaau kpskludossa J etaan BOSitliistista kir-
v „ yönsä Alituinen lika ja pöly latial- ' Vpnillin(- "nniset _ tulonDolkals-Jallismitta' hciIIe Pldetiuin esltelmiil
(Omalta kirjeenvaihtajalta) jok„ „lta k()Uoaa llmaa1( „„ omi J'''™!?1 t4uäutiu"t Jopa keskustelukokouksia sosialistisen va-
Viestit ovat mahdollisesti teille ker- ansa levittämään tauteja Yön aikana porvarillisetkin ovat kaikissa liiilssä li!tuksen levittämisfarkoituksessa 811
toneet minkälainen kurjuus ja pula jolloin ovia ei saata pitää aM ollen vallankumouksissa - jotka Veniljailii nil on naisla !aaJa työkenttä Rinta
nykyisin vallitsee täällä Suomessa ne ainoina ilinanvailitoviilinelnit kity ovat tapahtuneet nilvtellcet huomat- maIta tullect selostkset osoittavat
asunto-oloissa ma tukalaksi ja huonoksi hengittää ravna 08aa Na1sot ovnt „peettancet että heldan toimintansa on kaikissa
Suomen työtätekevä luokka on vii- Ja huoneissa kiiy niin ankara veto venäjiin kansan lukemaan ja kirjoit- mht-'iss ollut-kasvattava puna-ar-me
vuosina saannt kiirsiä yhtä ja joka taas saa Ihmiset sairaiksi tamaalli huolehtineet uusisla opetus- ta" keskuudessa Miehistöä
toista Täällä on ollut kaikista elin- Kouluissa olevien lasten työtä vai- menetelmistä ja kantaneet hartioil- kasvatetaan itsekunnioitukseen kun
tarpeista suunnaton pula ja jos ml- keuttaa se rauhaton elämä mikä laan köyhälistön valitstamistyön ko- "'nntontoon vai aiikumoukson asian
tään on saanut niin on niissä ollut luonnollisesti on tällaisessa porvarien ko marttyriyyden" — näin lausui klr- tuntemiseen sosialismin puoiustami-
aivan ylöttömiU hintoja Jonottaa on asettamassa "kommuuni-yhteiskunnas- jailija Aniflteatrov venäläisten nais- soen 8ka C 6"k p t
saanut leipilpalasta Itsellensä ja usein sa" Lepoa el siellä saa kukaan sei- ten toiminnasta työväen ja talonpoi- " n kaupunkien Kuten il on
käynyt nln että päästyänsä Jo- laista lepoa joka olist välttämätiin kain nousussa Venäjällä Todellisuu- tln' 0tessan amaran y" P"° "
nossa vuorollensa niin onkin leipä uusien voimien kokoamiselle Harvl- dessa onkin venäläisten naisten osal- ™ kse" kutsuttiin " Ä ' tft„flL
loppunut — On teurastettu työläis- naista ei olekaan että siellä käydes- lisuus työväen luokan vapauttamiscs- kll?tctt"n roscrvivjiKenfl rintama 8
miehiä ja naisia Heitä on kidutettu Sä tapaa henkilöitä joidenka hermos- sa suuremmoinen Heidän huolellisuu- mcnnelden miesten tilalla ntaissa
vankiloissa ja kidutetaan yhä cdel- to on jo joutunut hyvin sairaalol- tensa asialle antautumisensa fanatis- to'm st°lssa Ja Joa01"a- suu
icenkin - Kuka voisi sanoin kuvata seksi miln saakka kohonnut uhrautuvaisuu- ret Joukot na8a lu'olttat1 su°ra-
niitä kärsimyksiä mitä Suomen työ- Suvilahdcm kasarmilla on keittiö tensa tekivät heille mahdolliseksi nn'scen Polustustolinlntaan 110 sai
väestö on saannt kärsiä lahtnrlvallan pihalla aivan toisessa rakennuksessa kantaa kaikki ne raskaat kärslmyk- °Wtusta' ™rustuKset Ja n
vainojen johdosta? Kun perheenäidit lähtevät ruokaa set jotka heille tuotti maanalainen 110 astulvat miestovenensa "llua'le
Nyt kun olot ovat näennäisesti hiu- keittiimiiän on heidän kuljetettava puoluctyö joka oli ainoa mahdollinen Puvustamaan proletaarista KotiKau
kan parantuneet on vaatetta on ruo- kaikki tarvittavat tarpeet mukanan- herätys- ja valitustustyömuoto tsaarin Punkiansa 8n Ter P Saraa
kaa jos vain rahaa riittää millä os- sa edestakaisin — Miten summaton- aikuisessa Venäjässä Vuosikymme- saakka valkokaartilaisia vastaan
taa niin on entisten pulien sijaan ta voimia kuluttavaa työtä se on per- nlen kuluessa seisoi vallankumonsnal- a stcn tolmlntakyKyisyyaeu vuoksi
'tullut asuntopula jolle ei vertoja heenii ideille kulkea moneen kertaan nen hiljaisella usein mitä vaaralll- jTr tamaa 8°" T ta 'Znl
löydy muualta Jo pitemmän ajan päivässä korkeita liukkaita rautapor- simmalla vnhtipalkallaoH Hän jär- Ka ntHg"" jok on pakol
on tätä asuntokurjuutta ollut vaan taita ylös ja alas murjun ja kelftlön lesti kirjapainoja suoritti vaaralliset " ® 8aegtett "osastot marssivat yl
vasta kesäkuusta lähtien on se kö- väliä kantaen ruoka-ja keittotarpeita taistelutehtävänsä harjoitti vttUstus- dp miUiriltty „nivinä pllrlsilitee-"
honnut huippuunsa Vuokrasiiännöste- Heidän hermostonsa onkin tässil kaik- työtä armeijassa taisteli barrlkaadell- rlatöBn jQSsa nnnctaan opetusta asel
lyu ollessa voimassa oli asuntokel- kein kovimmalta koetukselle joutunut la koikklalla tapaamme venäläisen kyytössä sekä muissa sotllae--liottelu
rajoitetumpaa joskaan ei koska lie ovat pnkoitettuja olemaan naisen ihailtavalla alttiudella ja esi- Hslossn upseerikouluissa sa0vat nni
säännöslely kyennyt sitä kokonaan tässä rauhattomassa olossa ympäri merkiksi kelpaavana toimimassa get mvös opetusta Vuonna 1910 pääsi
estämään Nyt ovat bäätötuomlot ai- vuorokauden loisen loisensa jälkeen -"'Keisarivallan kukistumisen jälkeen kouuta eBslini„en naisupseeri jo
van jokapäiväisiä Päivittäin kymme- Nyt tekee talvi tuloansa ja käyvät on naisten vallankumouksellinen päät- ka j nuorisoliittolainen
nille perheille annetaan raastuvassa nämä kesäiset asunnot mahdottomiksi täväisyys -ollut järkähtämätön Niin Ilinostllkse)ia rajattomalla antautu
häätötuomioita huolimatta siltä onko asua kutsuttu S porvarillinen demokratia m ja vaotimattoinano suorittaa
heillä asuntoa minne voisivat muut- Virkaherrat ovat kyllä pitäneet ko- kiiytti valitettavasti väärin tätä tais- vpuiUiluen työläisnainen vallanku
taa - - kontata ja pohtineet keinoja asun- toluvalmiutta "Kuolemaa pataljoone- mouatcutuvilll8a Unohdetut ovat jiiU-
Eipä lierrat eduskunnassa keväällä topulan lievitykseksi Mutta heldiin Ja" jotka muodostettiin innostuneita ku kärglmvkset ja kyim!l perhetalo
uskoneet että vuokrasäännöstelyn lo- työnsä on yhtä pitkää kuin leveätä- porvarillisen demokratian kannattaja- Jet' kot"a8lat ovat Biirretyt taka
petettua voisi asunnoista todella tulla kin Esitykset kulkevat virastosta vi- naisista käytettiin pääasiallisesti tais- glaUo kBybaiIgton valtion 0uen vaa
nita ankara kysyntä sekä keinotta- rastoon ja viipyvät niissä Sitä rl- telunu köyhälistön vallankumousta ra(wa Kaikesta smi mlukH he tar
lujen tanner kuin miksi se nyt on peyttä mitä asia vaatisi el Jiellia ole vastaan mokkaalla taistelullaan entisiä sorta-
muodostunut Nauroivat vain kun Pulan lieventämiseksi olisi pitänyt Työläisnaisten taisteluvalmlns Ja ((ian vagtaaB 0Tat Raavuttancct —
Työväenpuolueen edustaja Hilda Han- ryhtyä työhön ja toimeen jo heti kun uhrautuminen tuli esille marraskuun vapautukS(?stanRa kapitalistisesta rils
nimen esitti heille seuraukset' mitkä vuokrasäännöstely lopetettiin vaan vallankumouksessa muodostaen itse togta heidän täydellisestä taloudelli
Johtuvat t vuokrasäännöstelyn lopetta- "vasta harmaa havahtuu kun hätä asiassa alkupisteen tuolle vallankumo- gesJa' }& pmttlsosta tasa arvoisuu
misesta! " suurin on" ukselle Viipurinpuolen kaupungin- de9tansa eWU 1C ole halukkaita luo-
Huoneita kyliä on vapaana ja tar- Tilaston keräyksessä asunnottomien osan kutomotyöliiisnaisten lakko Pieta pHmaan Peikkji ajatuskln entiseen
jqtaan niitä vuokralle vaan Jotta lukumäärästä Helsingissä llmottautui rissa 1017 muodostui bolshevistisen palautumlfipSta ierattiiä heissä kau
niihin pääsisi kiisiksi vaaditaan tu- heitä 1770 perhettä ja näiden yhtei- nousun nlkuvaiheeksi Nämä kutomo- hm gnsi he tatetcleTut int0himolsel
hansia luovutuksia Vuokraajan olisi nen jäsenmäärit 0470 Todellisesti työläisnaiset ne ollvut jotka suurin ]ft jlmostukgeia Veniljiin köyliullstö
huoneet itse korjattava jne Sopi- on näitä enempi vaan eivät kaikki Joukoin marssivat kaupunkiin antaen valtlon intumnUi slkH ile kestävilt
muksia el tehdä kuin lyhyeksi ajoksi ole käyneet ilmoittautumassa Kau- köyhälistön nousun merkin kaikki vaivat Ja kärsimykset
ja useimmiten el ensinkään Tästä puiiKin rakciuteilla olevissa taloissa Edelliiolevat seikat ovat omiaan
on ollutkin seurauksena että kun ja pian rakennettaviin taloihin tulee osoittamaan ettil venäläinen työliiis- mitä OLISI TEHTÄVÄ NAISTEN
vuokraaja saa huoneuston osuttavaan asuntoja 200 perhekunnalle Siis loput taen on myöskin Punaisen Arinci- HERÄTTÄMISEKt t SELLAISISSA
kuntoon niin häädetään hänet pois 1770 perhettä saavat jäädä talveksi Jau riveissä Mutta naiset eivät niuo- OSASTOISSA JOISSA EIVÄT
asunnosta ja uusilta tulokkailta vaa- nykyisiin suojiinsa kuten Suvilah- dosta erikoisia naisten pataljooneja TOIMI NAISKOMITEAT?
ditaan entistä suuremmat luovutuk- den kasarmi koleraparakkl kellarit Vapaaehtoisesti armeijaan klrjolttau- Qn jaijpstoasjlmme sellalsia osusto
set ullakot käymälät ym mahdolliset tuneet — ja niitä tuli suurin joukoin ja j(Mcn yIltcydcB8it ol viela ole Ull
Asuntokurjuudesta kärsivät työläl- palkat tahi vaille kokonaan min- yleisen mobilisoinnin aikana — asete- tun )laistcn keskuudessa toimivan
set eniten Heillä ci ole varaa mak- käiinlaista asuntoa taon yleisiin osastoihin joiden muka- aKlatsioouikomtcaa Joka valistaisi
saa luovutuksia vuoden vuokria etu- Tätä asuntokurjuutta ei olo yksin- n ne rintamalle komennettuna sen- mvA hwkkataigMm tietoisiksi euut
kilteen ja korjata huoneita koska "omaan Helsingissä vaan on se sa- 'aavat Naissotilaat taistelevat rinta- tamlsessa- Tama takapajuisuus olisi
palkat ovat riittämättömät elatukseen malilaista kautta maan vieläpä maa- maIIa 3'1ta urheasti Ja soiikarlllises- eh(]ottomastl korjattava Aluetoiml
ja vielä siitäkin on suuret verot mak- seutnkyllssiikin on sitä havaittavissa u kT1 leWn miestovcrlnsakin köy- unlmn olis[ ngetettava kiertävä nais
settava Työläisperheet ovatkin Joutu- Sosialihallituksen tilastojen mukaan hiUiston armeijassa Tiima tapahtui tomkuntlen herättäjä joko mies tai
neet pienten lapsiensa kansa tuulen on asunnottomia 3301 perhettä teh- lUnnn vaatimattomasti Kukaan Ve- nnlncni na„en chka voisi olla edulli
piestäviiksi Suojaa ovat saaneet ha- den henkilöluku näiden perheistä najlUIil cl erikoisesti ylistele naisten mten ymn gm nseassakln
kea metsistä ullakkohuoneista-keila- 13772 talstelurohkeutta ja kestävyyttä kos- osastoS8a on kuitenkin ompeluseura
reistä talleista ym Jotka eivät mi- Jos maassa olisi tapahtunut jokin Ka se Kuuluu niihin asioihin joita toimllnagsai muttn keskustclu ci tah
" tenkään vastaa ihmisasuntoja erikoinen tapaus kuten sota tulipa- PMetäiin tsestään selvinä ja asiaan- (0 oUa nuissil kyllln tchoisaa syystä
Kesäaikana onkin usea perhe ra- lo tahi jokin muu joka olisi"liävlttä- kuuluvina: etta useinkin on harkittavana myy
kentonut itsellensä majan risuista nyt asuntoja niin olisi tilinä asunto- Naissotilaiden toiminta rintamalla jiUsten iltamien ym pit0 ja koska
metsään Useimmissa tapauksissa ou pula ymmärrettävissä Mutta nyt ol- on pääasiallisesti avustustoimintaa ui[1(iellkn pohtimisessa menee aika
näissit perhcissit paljon lapsia Ja laan yksinomaan asuntokeinottelun Tuhannet naiset toimivat sairaanhoi- tyystin nilll „ivuun jjiä vakavampi
jotka juuri senvuoksl ovat häädetty vuoksi jouduttu tähän tilaan että yli- tajattarina Pelottomastt he kalkklal- kutfa iukemIncn ja gitil johtuvat kes
asunnolstaan " teiskunta näin kehnosti asuttaa jä- lu toimivat He eivät odotelleet sli- kustehlt gpIlpa vuoksi tällainen he-
Tilapäisasuuuoiksl on täällä nelsiu- seniäiin jotka kättensä työllä raken- hck81 km rintama olisi siirtynyt rat(1(ja 0ilsl tarpoen Voitaisiin esim
gissii esim luovutettu vanhoja kasar- tavat ns innot kaikenlaisille tyhjän- vuan kall-oivat haavoittuneet taiste- ptill on)pelllsenran Ntumot Joka tol
meja asunnottomille Näihin annet- -toiuilttajil'e ja talohuijareille sillä luu riehuessa tulilinjalta pelastamal- nen vllkko ja naisjaostonAokoukset
Uin ihmisten muuttaa ilman että olisi todistettavasti on olemassa tyhjiä la sitcn mollcn taistelevan toverinsa ninm viikoilla Joilla ei ompeluseura
minkäänlaisia korjauksia eli puhdis- käyttämättömiä huoneita joita ci llol8en- kokoonnu Mutta vaikka me tämän
tusta tehty Itsekukin on saanut puh- asunnottomille luovuteta " Rintamantakaisessa palveluksessa aslan tilssil nyt „1Un esitämme niin
distaa paikkansa ja laittaa alueensa Tällaiseen kinjuuteen on kapitalis- kuljetuksessa kuriiritoimissa postls- plluttuu hciItil kykyä järjestää sitä
niin kodikkaaksi kuin vain on voinut tinen järjestelmä syössyt työväestön sa Ja kaslioissa käytettiin nalssotl- tols(a komlteaa_ yA tiedetä miten al
Seinät ovat olleet näihin asti mitä sen luokan joka kaiken luo Toivoa laita- Kaikkiala tavattiin naisia kaa ja mm tenda ja }xmH tilssii
kirjavinta kokoelmaa Ne on tehty el ole parempaan ennenkuin kaikki 1:akkiuIla Iie auliisti antoivat työ- pitulsl ona joku juioiUeen" auttaja
matoista säkeistä paperista jne työläiset valveutuvat ja ottavat itscl- votaiansa neuvostovallan palveluk- slj missä on ogngto olemassa siellä
A'aan nyt on kaupungin puolesta tehty lensä ne oikeudet mitä heille yhteis- secn a suojelennseksl Naiset eivät myskin on naiBa senverran että
seinät yhdenlaiseksi Ensin tulenkes- kunnan ylläpitäjinä kuuluu pelkää minkäänlaista vaivannäköä ja pvstyyiit muodostamaan edes pienem-
tävästä pahvista korkeus noin kaksi T S uhrausta alttiisti he alistuvat ko- Ljilllkin edistysrerkaan
ja puoli metriä vaan sotakuriin tietäen toimintansa
Yksi suuri huone käsittää 50 per- Tilalkaa Toverittaren yksi- olevan suuresta merkityksestä köyhä-" Uudista Toverittaren tilauk-
hettä eli 250 henkeä Jokaisen alue tyisnumeroita myj'kää ja ja- liatii valtlon Puolnstustoiminnassa Ug-LgyjyjtiJ
on koetettu tehdä mahdollisimman kakaa niitä kokouksissa ja il- Mntta valistustarkoituksia palvele- '
pieneksi jotta useampi henkilö vain tamissa viasa taitoksissa ovat naiset melkein pannu