Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 07, 1922, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 4
Tiistaina Marraskuun 7 p— Tuesday November 7th
No 45
MITEN PÄÄSTÄ JOUkKOJEN LUO?
9i katietoa on annettava vain sellainen
annos ettil sen kuulijakunta kyke
hee sulattamaan ja että- vse lieriittiiil
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten
liiineukannattnja ilmestyy Astoriassa
Ore joka tusrai xne yesiem e — aJ „„„„„„ 1!h(n tnm„tan„
pieirs rh Societyn Kustanraraana — -
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin: 1 vuosi- Nykyisessä puoluetoiminnassa on seet joukkojen luo Osastojemme ta- Ja vaikka emme ensimiiisessä ko
fcerta $175 puoli vuotta $100 kauttaaltaan huomattavissa pyrkimys loissa toimeenpantuihin kokouksiin kouksessa saisikaan puhutuksi luok
Canadaan ja Suomeen: 1 vuosikerta toteuttaa niitit menettelytapoja jotta nie emme ole onnistuneet vetiimiiiin kataistelusta niin olemme kuitenkin
$200 puolivuotta $115 1 kolmas kansainvälinen tyovilenjöuk- ulkopuolella puoluetoiminnan olevia kysymyksessa olevasta asiasta kes-~
Iostiosote: Toveritar Box 99 Astoria ojcn kokoamjs(lkfii on viitoittanut' ja naisia Ne ovat ja pysyvät ulkopuo- kustelemalla Vmaneet jalansijan tä-
prcgon : — p joiden pohjana ja tarkoitusperiin on lella meidän vaikutuspiiriliinme niin mun Joukon keskuudessa ja se onkin
JsflOl! at HirPoofticeTt - Astoria3! Vni laajojen joukkojen luo luok- kauan kun emme löydä oikeita keino- ensimäinen ja välttämätön ehto
Or'e 'undor the Act of March 3 187p! ka valistuksella Erikoisesti ovat täs- ja heidän snavuttumiseksecn Tässä mainittujen kokousten jiir-
" ~" TOVERITAR - sil suhteessa ahertaneet osastojemme Miten voimme päästä näiden jouk- jesläniisessä voimme helposti epiton-
(The YVoman Comrade) ompeluseurat ja llskettiilii tuhknti- kojen luo? Ensi katseelta tämä tun- „istuakin jollemme osaa tarkasti
Subscription rates in the United States heään eri osastoiliin perustetut nais- fuu varsin pulmalliselta Miten pääsfil tarttua päiviin kysymyksiin vaan o
One year $175 Six months $100 jaostot Näiden toimesta on pidetty' laajempien naisjoukkojen luo ellei tamme keskusteltavaksi sellaisen ky
InoCoo"as?v mLn? ttvi °M 0SasWp tnloilIa kokouksia ja ohjel- paikkakunnalla ole teollisuuslaitoksia symyksen jolIa ei ole m!timn yhteyt
3-w ix inonr _ matilalsuuksia naisten valistamiseksi tj-tipajoja tahi multa sellaisia laitok- tä Päivai tahi paikkakunnan tapan-
ANNALEPPÄNEN Usein ovat tällaiset kokoukset onnis- sia_ joissa naisia olisi suurimmissa tumien kanssa Toisena epäonnistu-
T O Box 99 Astoria Oregon tiineet sekä ohjelmansa että osanot- määrissä Arvellaan että siellä missit misen syynä-voi ollä kokouspaikan
' ~ tsgfSfifat ' tonsa runsauden vuoksi mutta useim-iiäih on on helpompi saada heidät valitseminen Näiden kokousten toi-
t '' W!SBS'"' - miten kuullaan valitettavan että ei- vaikutusvaltansa alaiseksi Ja miksi- meenpanemiselle eivät sosialistien
AI IrtanAra KnUnntai vät edes kaikki osaston naisjäsenet- kil ei On tietenkin helpompi saavut- haalit aina ole sopivimmat Maa-
AieKSanara rvOlloniai lfln ky nBlgga kokouksIssa- raik taa joukot työmailla mutta yhtä hei- seuduilla ja pikkukaupungeissa voi
Tukholmassa kakuntnkirjeissä joita Toverittaren posti voivat ne pysyä lnyös vieraina yksityisasunto tahi joku "puolueeton"
Tukholma 13— 10 — Toveritar palstoilla saamme lukea havaitaan meidän pyrklniyksillemmo jollemme kokouspaikka olla sopivampi Tiissit
Aleksandra Köllontay saapui eilen näitä valitteluja paljon joideiv joli-'osaa käyttää agitatsioniamme niin toteutuu yksinkertaisimmassa ja äi
tiinne matkalla Krlstinnfnah ja til- dosta kirjeenvaihtajat sitten lausuvat että ho sitä ymmärtäisivät ellemme keellisimmassa muodossaan so että
lullilisen Kostan toimittaja onnistui kehoituksia ottamaan "asioista tosi-osaa pukea sitä niin sanoaksemme emme odottele oman haalimme ovella
pääsemään hiilien pakinoilleen En- tarmolla kiinni" heidän jokapäiväisen leipänsä muo- joukkojen tulemista meidän luo vaan
simmäinon kysymys koski hänen mat- Yritykset valistuskokoristen toi-toon ' " ettil me menemme joukkojen luo nil
kansa tarkoitusta meenpanemiseksi osaston naisten kes- 'Lukemalla tarkkaavasti niitä oh-iin huoneisiin missä lie kokoontuvat
— Matkustan Kristianiaan Neuvos- kuudessa ovat epäilemättä suurmer- jeita joita on annettu propagandas- jn joihin lie ennakkoluulotta menevät
to-Veniijiin sikäläisen lähetystön neu- kityksellisiä sillä usein on joku nais- ta ja agitatsionista huomaamme että Onnistuaksensa tnrvitsee tiimil toi
voksena ' toveri voinut kuulua järjestyneiden niissä tuomitaan epäkelvolliseksi sei- mtntrt huolellista valmistusta Siihen
- Haastattelija halusi nyt tietää oli- riveihin vuoikausia harjaantumatta lainen ngitatsionityö jonka kautta py- ei riitä se ettil ainoastaan päätetään
ko mitään' perää siinä ulkomaisten silti käytännöllisiin tehtäviin puheen-ritilän vain puhumaan kaukaisista ja toimeenpanna kokous ja valitaan öh
lehticn levittämässä tiedossa että Vc- vuorojen käytöstä puhumattakaan Ja lopullisesta taistelusta sellaisille ih- jclnian suorittajat tahi kysymyksen
liäjällä olisi olemassa joitakin ih- tällaisissa naisten valituskokouksissa niisille jotka eivät niitä jaksa kasit- alustaja ja että parhaimmassa tapa
meellisiä itsenäisiä komiteoja joiden- hiin vasta ottaa ensimiiiset askeleensa tää tahi jotka porvarillisen pimityk- uksessa kirjoitetaan lehteemme jota
kanssa m m rva" Köllontay olt tiiliä alalla sen vuoksi ennakkoluuloisesti suhtau- mahdollisesti vain pieni osa paikka
neuvostohallituksen puolesta neuvo- Mutta tiiliä emme vielä ole pääs- tuvat luokkaliikkeeseen Tällaisesta kunnalla lukee ettil kokous pidetään
tellut lyhytnäköisestä valistustyöstä sano- silloin ja silloin Sellaista kokousta
— Tällaisista komiteoista el voi Hiin näyttää levänneeltä ja ottaa taan meille ettil se on "helppoa mut- varten on tehtKvl perusteellisia vai
olla puhettakaan vastasi haastatel- päivisin vastaan ' raportteja joka ta- ta hedelmätöntä" ja ettil se käytän- mistuksia Paitsi puhujaa kcskuste
tnva Valtion hallintokysymyksessä holta siirtyen täten vähitellen tily- nöllisessii toiminnassa lankeaa jon- lukysymyksen alustajaa y m ohjel
vallitsee täydellinen yksimielisyys ja teen toimintaan Lääkärit vaativat kinlaiseen "tnsinasyndikalismin" kiel- maa on sillien -varattava Jo puheen
neuvostovalta toimii täysin normaali- ettii hiili eliilst normaalista työelä- teiseen menettelyyn Yleiseksi ohjeek- vuorojen käyttäjätkin ettei keskuste
Rostl kantta koko liittoncnvostotasa- mää kuten valtiomiehet muissa majs- si sen sijaan sanotaan että olkootpa Iu jäisi sattuman varaan Jos tar
vallali Viime vuosina on käytännöl- sa eikä ahertaisi sellaisessa korkea- ne vaatimukset kuinka pieniä ja vaa- peelliseksl nähdään on jo valittava
Jiseen elämään siirtyminen kehittynyt paineisessa tehossa kuin mitä Venä- timattomia tahansa joiden puolesta vastaviiittäjäkin kuten puoluetoimin
Jiuomattavasti ja paikalliset neuvos- Jän- vallankumousjohtajat ovat teli- työläiset jo tänään ovat valmiit tais- tamme alkuaikoina niin usein teh
tot ovat varsin vilkkaassa toimlnnas- neet ' vallankumouksen kiihkelropinä telemaan kapitalisteja vastaan on tlin Vastaväittäjä saa usein vasta
Ha Terveyssnhteet kaupungeissa para- hetkinä'--' ' ' " "' '"' ' Tuokkatietoisten työläisten ja naisten keskustelun oikeaan vauhtiinsa TUl
nevat yhtämittaa Oii käymässä tar- — Millainen on yleinen asema asetuttava niitä ajamaan niin että laista valmistelua varten ovat juuri
inoltas rakennustoiminta — ei suori- tiiliä haavaa Venäjällä?--' henkilöt ja ryhmät jotka me haluain- sopivimmat osaston naisten keskuu
teta ainoastaan korjaustyötä vaan — Kun maanviljelys nyt on cli- me yalkutuspiiiilnnne vetää näkevät dessa pidettävät ohjelma- ja keskus
rakennetaan myös uusia asuntoja dottomasti siirtymässä norniaaliari- ettil on kysymyksessä käytännöllinen telukokoukset (naisjaostojen järjes
lisuntopula on näet ollut suuri Mosko- teille — ja sehän on venäläisen elä- toimiiua eikä valir "toosaaminen" tämät kokoukset)" Ohjelman suori
vassa Hiirblnlssa ja monissa muissa män piiiihermo — niin on olemnsja Niiniä ohjeet ovat asetettavat poh- tuksen ja keskustelujen kautta niissä
kaupungeissa Yleensä voidaan kai- valoisia toiveita koko taloudellisen jaksi myöskin naisten toiminnalle voidaan valmistautua menemään ui
kiila aloilla todeta huomattavaa va- elämiin suhteellisen nopeasta ennnl- Eusimiiiscuii ehtona siinä on sellaisen kopuolisten joukkoon joten nämä ko
kilntuniista 1'ailfallisiln menosiläntöi- leen palauttamisesta Todellista nä- kysymyksen löytäminen mlkil askar- koukset tässil merkityksessä otettui
hin siirtyminen vaikuttaa huomatta- länhiitiiä sellaisena kuin se esiintyi telee naisten mielissä Nämä kysy- na ovat erikoisen tärkeitä
vasti myös tähän vakiintumiseen Sen viime vuonna el enää olo olemassa mykset ovat meidän kannaltamme pie- Toisena välttämättömänä ehtona y
vuoks nauretaan Venäjällä yain kai- mutta kato on kuitenkin todettu nseis- niil ja mitättömiä ja tuntuu kuin icisten' naisten kokousten järjestämi
kollaisille jutuille itsenäisistä komi- sa kurvenementeissa minkil vuoksi lähtisimme kokonansa vieraille po- gon0 011 kotiagitatsioni persoonalli
teolsta avustustoiminnan jatkaminen on tar- luille lähtiessämme niistä keskuste- nen vakuuttava keskustelu Kokouk-
Einion lähtöäni tänne jatkoi haas-' peenvaatima Ja vaikka teollisuus- leninan ja järjestelemään kokouksia gen edellisinä päivinä tulee naisten
tnteltava vietin kolme kuukautta elämä ei vielä olekaan täydessä vauh- niiden pohtimiseksi Mutta asla on 0]]a liikkeellä puhumassa ja ilmoit-Etelä-Ukrainassa
Oli mielenkilntois- dissaan niin voidaan kuitenkin lino- nyt kuitenkin niin Jos haluamme saa- telemassa kokouksesta ja siitä mistä
ta havaita kuinka talonpojat yhden niata lisäystä sekä tuotannossa ettii da ulkopuolella olevat joukot vaiku- s(eiiä keskustellaan ja mitä varten
ainoan vuoden kuluessa ovat alkaneet työtehossa Tässil on suurta osaa suo- tuspliriimme täytyy meidän tarttua yleensä tällainen kokous pidetään se
pyrkiä lujittamaan ja kehittämään rittanut se että on valittu parhaat näihin kysymyksiin Jos haluamme kji mjksi jului maisten tulee cla siel
lnaanviljelystä Nyt ei eniiii talonpol- työvoimat Taloudellista elämää el saada maalaisnaiset mukaamme tu- m mukallai
kaiu keskuudessa vallitse pelko pak- nyt pohjata työvoimain määrään lee valita sellainen kysymys keskus- „ t
leo-otosta vaan lujn luottamus lallll- vaan laatuun Ensi sijassa tulee kysy- teltavaksi jota he ymmärtävät ja jo- alkessa on tärkeiltä se että
suilleen ja määrättyjen' hikien pyhyy- mykseen ammattitaito ja ammatti- ta ho harrastavat Ne kysymykset llikumme nlicn joukkojen keskuu
teen Talonpojat ottavat vilkkaasti taitoisten työläisten kehitfllmtnen ' liikkuvat hänen lähimmässä ympiiris- ?sa' 3 f ua'uamme vaikiitnspd
osaa kyliineuvostojen toimintaan ja Tietellisessii maailmassa havaitaan tössil kotitaloudessa lasten kasva- j"11"11116 vctaA etta tunnemme hciuan
arvostavat suuresti uutta' koulun To- lisääntyvää eloisuutta Paraikaa jul- tuksessa karjanhoidossa maanvilje- "?rrastu ensa 3fl JMkantanpn
liittinen sn ln vehkeily on tykkänään kaistaan joukko uusia kirjoja Aja- lvksessä osuustoiminnassa ym sei- "m 011 °' a™ moml00 orl:tln
kadonnut ukrainalaisten talonpoikain tus toimii nyt heljastaakseen sitä laisissa kysymyksissä Sen lisäksi "e !' ' yolillslllllsla ei yndis
Jccskuudcstn Löytyy tosin vieläkin rl- suurta edistymistä mikit on tapailtu- ova't kunnan asiat kuten koulukysy- y inen ty°maa' Taa'J Jsi iba'1
kollista piihaiifekijiiveiikeilyä mutta nut eusiinmiiisinil vallankumousvuosi-mys kätilö- ja luilkiirikysymykset an n vam katonansa
itse talonpojat taistelevat tarmokknas- nn Kaunokirjallisuudessakin voidaan soinkin varsin kiitollisia yleisen j sa Ti- ?'„'! 86
ti sitä vastaan tnrvltsemntta npu- todeta suurempaa vilkkautta Joskin naisten kokouksen järjestämiseksi ''omloonotettaTa kaikklallakin
Jiaan mitään punaisen nrmeijan osas- monet vanlioista kirjailijoista ovat Kaupunkien olot tarjoavat tähän tar- enettelytapoja noudatlamal-
toja ' paenneet uudelta Venäjältä niin nl- koitnksecn moninaiseniDia aiheita joi- " voimme alinkin saada jalan-
— Miten on Leninin terveydentl- kaa näiden sijaan suoraan työläis- ta menestyksellisesti voidaan käyttää 'aa f 3!:" keskui'dessi ?a ker
lan ja työkyvyn laita? maailmasta kohota uusia kykvjil ' hyväksemme ja varsinkin sellaisilla ™" a Pailst-V" opeltaa tyo teki-
T i i t-i il ii i i jälleen tehoKkttnmphi keinoin— A T
— lienliiin sairnloisuus on jolilu- Elettyään lapl vallankumouksen on seuduilla niissä on suurempi suoma-
nut liikaraslttuneisuudesta mikä on Venäjä psykolooglsessa suhteessa tul- lainen asutus ja seni mukaan myös —————— —
vaikuttanut hänen sydämensä toimin- lut uudeksi Elämälle asetetaan iiyt useampia aatevirtauksia Kaikkien 1
taan On varsin käsitettävää että aivan toisia mittapuita kuin aikai- pienlntenkin kysymysten yhteydessä '
sellaisessa korkeapaineisessa uuras- sommin Jopa puolueettomatkin työ- meidän on kyettävä osoittamaan ka-
1 uksessa kuin Venäjällä missä Lenin Iäiset ovat todellisuudessa aito koin- pitalistisen yhteiskunnan luokkaluon- Toveritar On ainoa SUomen-
iii kaikkein väliimniiin säästänyt it- munisteja suhteessaan jokapäiväiseen ne ja kaikki sen varjopuolet ja osoi- kielinen työläisnaisten lehti
seään Leninin sydiimentoimintn hei- elämään Kommunistiset ihanteet ovat tottuva yhteiskuntaolojen tutklmisea Yhdysvalloissa ja Canadassi)
kentyi mikii vaati pitempiaikaista le- työntäneet juurensa syvälle joukkoi- viilttiimiittiimyyttit samoinkuin yn- Tilaa se! !
poa Nyt on hän jillleen työssä ja hln jopa aina maaseudulle asti mis- teenliittyuiisen tarpeellisuutta Täl-
kaksi piiiviiii ennen minun lähtöäni sil kommunistiset nuorisojärjestöt laisissa kokouksissa ei ole ensimiiise-
Moskovasta toimi hiin kansankoniissa- ovat herättäneet syvää vastakaikua nä keinona osoitettava "lopullista
iioiden neuvoston puheenjohtajana talonpoiknisuuorison taholta taistelua" eikil vallankumousta luok-