Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 24, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No- 43 Tiistaina Lokakuun 24 p — Tuesday October 24th Sivu 3
PEABODY MASS luisumien Knutiimme kohityssournn "Cunin Inkiiiia" koska jo moni tie- juu juurikasvin perunoita ja hedol-
Kalsans naisten toimintaan Pca- li'knkw" l HyttäkiUl jos pystytte tiiii ottit tiimit kappale on hyviil voi- min tuli jolla vaan oli näitä kasvu
bodyssa Naiset vleensä ovat huonoa- '"' ette Jn K"'oi" 1'y'iin r-vriisti ml V1"1iv J" kalkillu paikka- massa Kevät kosii oli kuiva ja sirk--tt
edustettuina ' puoluetoiminnassa ""t('('ksi tilssil U'iln" ()lmss'1 M"!™" kunnilla el sitäkään voida esittää kuja paljon' joien kuivaperälsillil
eritoten tiiiillii PeabodysKii Olen sen- m'me 3"S U'iM llaIwt "1Int ViUi' vomii™ P"ttoessa Tietysti jokainen mailla tuli Huono heinäsato Xyt niivt
ranuut liilies kynimoien vuotta toi- """ossa- ™'' - J- Tiina silloin rientiiii laalille koska ylei- tiiii olevan halkojen tekeminen ja
mintaa paikkakunnalla ja aina nai- sillii ''' Kii"il llB oll'"1Uil" ai - niiden ajaminen kiireinipiinil sadon
set nvut olleet melkein — sanoisinko MAYNARI) MASS rempia voiniuin ponnisteluja kuin korjaamisena Sitä tekeviit uutisfur-
- toisarvoisia periantteellisia kysy- Naisjaoston Kokous pidotliin loka- f"tt J T'1' mnvit Ja kalvU!"'elrt vll'ma
myksiä sournumuun Heidiin tehtävä- k„„n „ p P Marjamäen asunnolla h" 1 " k-vhil"is" kl" ♦ "kaa ""- "styksetkin S S osastonkin miehet
ään on ollut näytteleminen ja taus- Toverittaren kirjeenvaihtaja Hilma t '" ™ "Ww J'"k" vat olleet kahtena sunnuntaina lia
si joissa tehtilvissa eivät he olekaan Marjamäki pyysi eroa toimestaan jo- „„ n taliHifcyniment Ameri- lontekotulkoiss ja halkoja on rullut
osoitfnutuiioot huonoinimiksi joka lie- ka myönnettiin ja tilalle valittiin ? d"ar'' "" 'l ke- kl„ kolmekymmentä "kortin" joten
neekin saanut heihin ajatuksen ettil Anna 'Kauppinen Keskusteltiin To- ah'ara 0sa' nuntalna nyt kun vielä puristumme Itsestä-
Heille ei kuulukaan periaatteellisten verittaresta tulleen kirjeen lohdJstu ' """'''i Z " 3 "' ""' Wvtn V"k'm 31 "J"lak
kysymysten tutkiminen eikit niihin sy- j„swl tnoti„ 0KlIlp oUvlln uikolmik ' k"" sj" ! UM" l"™" tuntuu niin sulana sillä meinataan temppe
ventymlnen sell„ 1llais(ft „„„„ syystlllvell Hikn "leollisol eri tuollaisia ja v elit liämmo pnm Toivoisin että km
Tämil kaikki menikin täydestä niin Jia erityinen "Toverittaren Massan ™ ™l"kM ' Htiirtam marraskuulla pidetiiiin niin sanottuja
kamu kun oltiin Sosialistlpuolueessa aineen numero ja jonka johdosta t"1lJ'"" f rok™M"kiKI'f v"ikka ' I"'jhHa jolta ennen on iilult-tly
ja "runnattiin" haalisosiulismiu vaan olisi keskusteltava ja päätettävä mii- t i ' T ""' 'alS" ' kokoontuisimme sil-
siitä m jäänyt kiusullinen perintö loin olisi sopivin juhlista sanottu mi- j'""™ k"t0" 1'"fo"man suurilukuisina
nykyiselle osastomme toiminnalle niero kun myöskin lehden sisältöä " 1W 0 "'f'"1' puJ"m kU liiimnitysuineldei hyviiksl
Nykyään alettaisiin vaatia naisilta koskevista asioista Keskusteltiin "' ! ' j '"tiNta s"°- 1" '""an siilä nltil siellä on
samallaista toimintulnrmoa kuin v- aineen naisten neuvottelukokouksen !"! " kk"""l""I''"kk'"'- -N™ot tarjolla
leensii puoluetohtuvissä vaaditan pitämisestä ja päätettiin valita knk- ' „ "sk"vat J" Hkottlvatpa v e a Ompeluseuran iniset ovat t ineet
miehiltäkin koska naiset Sosialisti- si henkilöä jotka antavat asiasta f1 " va"™'mii'' '"kliat ietisil- kiitettäviin hyvin Melkein poikkeuk
pnolueessa ollessa suorittivat edellä alustavan ilmoituksen aluetoimikun- ° ' !'' " S'Ma °Vat k""ikl nwlKt1" Jil- -
mainittuja tehtäviä niin ei ole help- nalle joka järjestää yllämuinllun ko- H1"'" 1t:rt'H iv1"'u"- ™''-t vnlmistnneet Jo useampia knp
po piiilstil totutusta alatusknnnastn kouksen Tiihiin valittiin HelKa Hau- " 1"i-vti- '"' j"kssna ku- palolta jn kokelailla nikna kysyviä
joten naiset yleensä meidän osastos- tani-ni ja Anna Kuuppine Sitten K""" 7 "tUl °"ka"n '" ' lil'st'''' viilaliiviiikiu tuh-e
sakin luulevat kaiken sen kuuluvan valittiin edellämainittua kokousta i f ' ' alank"n"lks''llsi''1 '" useampia ja myyjäiset tulevat inar
heidiin tehtäväkseen jossa ei tarvit- varten 4 henkinen nlustuskomitea 1o- klt"lfl(1''1'''Kl' omaavat työläiset raskuun puollvilllssii Mimä ovat jo
seisi valittiin kuinka periaatteelliset ka laatii edustajille eviislykset (jos fV1t "" t?"lH "™ 10"' UM jiivjfstyksessäiin llnomnulan
kysymykset kulloinkin vaatisivat työs- nimlttiiin tullaan kokous pii äinään) ' ' ' J"V0"i lK"knmlllc miestovereille että tulkaa auttamaan
kentelemään - Valituksi tulivat HelKa Hautaniemi t lttluin ja vä inemeen itseänne ompeluseuran myyjäisiin sil-
Meidiin pikku osastossa ovatkin Hilma Marjamäki Aino Lahti ja Au- ™ ' katsmUtt 'nisemmak- m slolia tHlee olemaan tarjolla tivssil
naiset kiitettävästi osaston huvitoi- na Kauppinen Tämän komitean yk- ! l?JW" kmp"tt"" kylmässä Ilmanalassa tarvittavia van
juikunnnssa kunnostautuneet vaaii o- sinomuiseksi tehtiiväksi ei sisälly t '""f" p"n "''1Illsla lua""' tekappaleiln ja hyvä menekki taas
vat saiKinattoninn ieväp-räisiii sil- alustuksien laadinta vaan on joknlsel- n'Wlktwluukl vian rehellseu pro- vnonsfnan innostan meilil toimi
loin kuu vaadittaisiin vähääkään it- la oikeus tehdä suunnitelmia ja esi- £ ' '''kkalalsieluliensen y hteis „„
sensiikehittiimiseen antautumaan tvksiii ja antaa ne nlnstuskonitean Hl""W" kaPita ' vastaun ja sik- oupolusennin ' kokouksissa oval
Osaston nRitutsionikomitea on Jos- järjestettäviksi Ei siis tarvitse ke- T'' f""'1 tnl"Ili1"" vtyykin nu- klsas(e!ut olleet tälliin asti joko
sain määrin koettanut useampiakin nelikään joka haluaisi sanoa Jotain "''lll"1u ''n U jotka pvs- NUdi-niiiiisesli kiisilöiden valnilstaniis
keinoja naisten mukaan saamiseksi asiasta ajatella onhan se "komitea" ' V' 3" ™ l'!"'''11! "'""a """" ta koskevia tai sil te jouluvaa leikin
vaan kuitenkaan siinä onnistumatta joka huolehtii ei tässä tarvitse- tois- "''" 'f " ' allp' sl ol™"ue v'- laskemista Olisi suotnva etlil kes
joten näyttää siltii ettii meidän osas- ten muuta kuin kuunnella ja katsel- "' „! T knsl('""isii" l-'"'iautteellislsta kysy-
tou täytyy Jiiiidii kymmeneksi vnodek- la Xäistii asioista voi jokainen an- " " sovltoI"keh"iti myksistii siliä kun me olemme kes-
si odottaman että tiimiinkin paik- taa lausuntonsa joko suullisesti ' tai ' n s ' ni'11"1- kenäuime kokoontuneet niin emme
kakuiman naiset itse tulevat lino- kirjallisesti ja tuoda naisjaoston ko- """''""'''' '"' st ponislivat ko- oU „„„ viiallisia kuin osaston var
maamnan kuinka paljon he ovat ke- koukseen V WokWaatt lokakiinn 4 pmt n a MmhUn kokorksissa Joten leiki
liityksestä jillellii muiden puikknkun- Vielä keskusteltiin muista plraem- „'' 1 ! T " kehittäisimme itsemme Nälu
tien -naisista koska munalla perus- mistä asioista jonka Jälkeen suo Kuuluva tlltta -™1e'lest'1 f'"- ajattelen minä yksilönä Toivoisin t
tetaan naisjaostoja Ja lukurenkaita tettlln viillän ohjelmaa Ja luettiin a- ' varaa Ja tälhltavoin imu- til tolsot luusuislvnt mieUpltwMsi
joissa 'naisetkin ovat kiinteästi nm- plsta kohdasta "Työvoiman rlistämi- "" f1'1 Ompeluseuran naiset päilttivilt ti
kalla Meidän osaston kehltyssenran non" jonka johdosta syntyi vilkas I r ' f' 1" '"'"'''f'1 l"ksis(a „„ Toverittaren juhlanumeroa -(
perustavnan kokoukseen saapui ai- keskustelu „ " '"al kuppalettii iaettavaksi sellaisille vjol-
lioastnan yksi (anoo: yksi!) uninen Ikiivil vaan että osastomme "naiset „ T!SSB „V '"'"" "" ka eiviit olo vielä Toverittaren ti-
„„ „ ' ' i iiinuttaa että vaikka minä nyt va- i„„n„ k- n
vaikka sen toiminnalla luultiin innos- eivät siiurilukuiseniplna saavu tällin- „ "uijia l II
tavan naiset itsensä kehittämiseen siin tihiisuukslin sillä ellemme itse I?U'kl" kvfltaJksl Jiu 11-
Jos niiistii epiikohdista keskustelee ala valistaa ja kohottaa tietoisuus- ™ ItloS' luteen' ONWOOO MICII
naisten kanssa niin yleinen puolus- tasoamme niin ei sitä kapitalistisen jj vt'il toisetkiii toveritta' '''''y0'1''111 u'sia Annan (aas
tus on ettei oio aikau 'Jos asiaa järjestelmän tuholta aleta meille soi- n)'mi Ni'1()in tällöin inuist'isivat ''' ''' ompeluseuran toiniinnasta
pintapuolisesti kutseloe niin melkein- vitteleinään meidiin on itse taistella- kirjoituksiin Toveritta ron i lstoi Ompeluseuran naiset toimivat litanian
pii onkin osattu iskeä seliuinen valt- va oikeuksia Itsellemme ja juuri sen- 01 11 Pn 'l s ' '' loknkuun L'S päivän illnna koska on
ti ettei voi valheeksi väittää vaan vuoksi meidän tulee olla täysin tie- i _J_ t V- viisihenkinen komitea iltamaa laitlii-
sittenkin tosiasiana pysyy sekin et- toisia yhteiskunnallisista kysymyksis- massa pystyyn Sen voin niainlta il-
tä koska ja kellii työläisellä on aikaa tii Juuri niimii naisjnostot ovat nuo- MONESSEN PA ]„„ ohjelmasta parhaana puolena et-
niin paljon että voisi sanoa: "Minni- hioen taholta mäiiriitty pidottäviiksi Naisosasto piti iltamat syyskuun :!() til toveritar Tuoininen Iromvoodlsla
la on uikaa I" Jos sitii alumme vart- naisten valistustyön tehostumiseksi päiviini! jotka onnistuivat koko lailla tulee pulminaan
ton niin tokkohan työväenluokka kos- Kenenkään ei pidil ajatella olevansa hyvin Osanotto oli kyllä laimeata Ompt luseunin naiset ovat päättä
kaan saa uikaa Kapitalistit antavat jo kyllin valmis astumaan eturivissä uiki vaivannee meidiin jäseniä kun neet ettil lailetuan taas peite Joka
senkin viillän vapaa-ajan ainoastaan vallankumouksen rintamaan "Oppia eiviit käy iltamissa eikä kokouksissa sitte arvotaan IVIto-koniitenan tuli
sentähden ettil työläiset ovat sen on ikil kaikki "sanotaan ja niinhän"' Meille oli puhuja saapunut Duisy viisi henkeä nimittäin toverittaret A
taistelulluan suiiviittnnoot jota kapi- se onkin Ei kenkään ole liian van- töVnista toveritar Helini Murphy ho Mäki 1V( kninn Kitula ja Saari
tulistit kunsninviiliseiiä rintamana ha tullakseen keskustelemaan Ja Puhe oli koko hyvin harkittu vasta- Kokouksen päätön oli— ettil pitilil lait
juuri parhaillaan koettavat rajoittaa huolimatta siitä että A S P:n ai- alkavalle puhujalle Toivon vaan iiii- taa hyvä Onhan oslokomitea jo ol
vieläkin vähempään Sen tähden juu- kana useakin on ollut mukana useoi- nelle edelleenkin innostusta sillä lnt ostoksilla Voin mainita että ni
ri olisikin koko työväenluokan velvol- ta vuosia niin ei ole mitään todis- meillä on hyvin vähiin naispulmjia neet ovat mitä parhaita ja pian suu
lisuus nousta srtä vastustamaan vaan teitä meillä sen aikuisesta at'itatsioni- sitten oli runoja ja lauluja ja kuvael- daan nähdä onko komiteaan nimite
yleensä ollaan työläisten keskuudessa työn tehokkuudesta meidiin naisten- ma ja yksinäytöksinen kappale niinel- tyt henkilöt täklnlekijöllä Xyt sille
välinpitämättömiä jollei juuri itse kin keskuudessa Tervetuloa siis jouk- ti "Syntinen enkeli" joka olikin ko- sopii ruveta yrittämään kuka sen saa
jouduta hyökkääjien maalitauluksi koomille jokainen nainen nuori ja vin huvittava ja naurettava Osasto piti tk 7 p:ni't iltamat jos-
eikä käsitetä sitii ettii jos toisessa vanha- ~ - Oltiikaapas naiset huomioonne että ta tulot' luovutetuin poliittisten van-
paikassa joutuvat työläiset häviölle Vielä valittiin osaston ohjelmako- tulette ompeluseuran kokoukseen kes- kien viiiiuuttainisraliastooii
niin se koskee koko työväenluokkaan kouksissa ilmestyviin nyrkkllehti kivlikko-iltana kello %H illalla siellä Iromvoodin asiiusl:iuppa laittaa haa
Ja jos naisetkin ovat tietoisia siitä "Säiliin" avustajiksi tiimiin vuosi- tulee keskustelukysymys jonka alus- -allikkoon tänne pohjoiskyläiin ju sii
ovut hekin mukana taistelussa köy- erän ajaksi kolme henkilöä Ju ovat taa toveritar Lempi Moksen Minä hen rakennukseen pitäisi tulla s s
hiilistöu asian puolesta Jos taas o- ne Hilma Mikkola Eliina Pulkkinen toivon että saapuisitte joukolla nai- osastolle myös kokoushuone olisihan
vat tietämättömiä joutuvat sellals- ja Sassa Lehtinen set keskustelemaan sillä jo on aika se hyvä että saataisiin itselle huuli
ten tapausten sattuessa haitaksi luok- Lokakuun I1 pnä ovat ne liaus- meidän naistenkin nousta OI takaani- jossa voitaisiin toimin Nyt jiiiin o
kataisteluliikkeelle Onhan niin mon- kemmat "Hallovveeu" tanssit jonne me tosi-Innolla toimintaan osaa niin (lottuniann mihin tuloksiin päästään
ta kertaa esimerkiksi nainen saanut pukeutumisessakaan ei tarvitse lino- paljon kuin voimine sillä nykyinen rakennusten suhteen Ehkä ensi kir
ltkullaun ja ruikutuksellaan väheni- lehtiä saa lyödä ylleen vaikka over- Workers 1'urtyn olijelnu vaatii sitä Jeessiini tiedän enemmän— II S
niiiii tietoisen miehensä lakonrikku- huulit tui mitä käteen sattuu Oi- meiltä
riksi tai jollain muulla tuvalla va- kein jo jalkapohjia kutittaa — "hiin- Tilda Luuri
liingoittumaau köyhälistön tislaa Sen- meä valo lyhdyssä palo tunnettu nos- — _— _
pii tiileen jokaisen naisen velvolli- ti ja koski jäseniin haituli-tii" — SOUTH RANGE MICH'
suus olisi kehittää itseään että voisi oikein hypittäii Muistukaa saapua Kolkoksi se alkaa luoto tiililläkin — JoS tilhviot tehdä hyvän
lakko- tai muiden luokkataisteluiden yksin ja ystävien kera vetäytyä Lehdot kellastuvat ja pu- palvplllkSCn tllttilVällesi til33
sattuessa selvittää toisille viihemmän Tarkastelkaapa "Eteenpäin" lehteä toilevat puista ja avaruus on pilvisen fijjrjUg ToVCfitir
tietoisille perusteellisesti kapitalisti- sillä sieltä näette lähemmät selostuk- harmaana ikäänkuin luonto häpeäisi
sen yhteiskunnin] perusolemus Mutta set pidettäville omepeliiseuriiii myy- hävitystyötänsä Syksy ou ollutkin
kuinka moni sen vielä tällit kertaa jäisille johon myös on varattu hyvii täällä erittäin suotuisa ilmojen ja
kykenee tekemään? Tulkaa ensi ti- ohjelma m ui uäyteluiäkuppale luonnon uutimien puolesta sillä vii-