Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 24, 1922, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 43
Tiistaina Lokakuun 24 p — Tuesday October 24th
Sivu 11
Miksi minä rakas
tan Venäjää
Tällä otsikolla kirjoittaa anierika
luinen snnomulehtinuiiieu Anna Louise
Strong (kirjailijanimi "Auise") Heur
stin International kuukausijulkaisun
lokakuun numerossa saamistaan vai
kutelmista Vcniijällii jossa hiin vii
me vuonna viipyi muutamia kuu
kausia Kirjoitus on siksi mielenkiin
toinen ettil sen kannattaisi koko
miankin tähän suomentaa mutta kos
ka se Toverittaressa ottaisi liian pal
jon tilaa niin otamme siitit vain ot
teitä jotka ovat omiaan osoittamaan
millä tavalla venäläiset kykenevät
vaikuttumaan ulkomaalaiseen itsepä
mahtavan Amerikankin kansaan kuu
luvaan Uimiseen
Selitettyilän esim ilmanalan Mosko
vassa olevan huonon näköalan kau
pungilta cpämielyttävän ja elantosuh
tcitten olevan kaikkia uudenknisia
mukavuuksia vailla sanoo neiti
Strong ikävöiviinsä' Moskovaan ja ha
luavansa niemiä sinne takaisin
Mikä sitten vaikuttaa tuon ikävän
koska eliimilkin siellä on niin ilman
mukavuuksia ja puutteellista? Tähän
neiti Strong vastan ettil se on yksin
kertainen kansa joka Venäjällä on niin
rakastettavaa Hiukan kyynlHisesti
hiin mainitsee ettil on lystikästä näh
dä minkälaiset Ihmiset rakastavat
Venäjää ja minkälaiset ihmiset sitä
vihaavat Ksimerkiksi kumari-bolshc-
vikit ja anarkistit eivät voi rakastaa
Venäjää koska siellä asiat ja olot
eiviit ole heidän mieiikuvltuksiensa
mukaisia Sitä vastoin yksinkertaiset
kveekarit tulivat näliinliiitiiisiii autta
maan tehden ankarasti työtä niiliin
ja kulkutautien saastuttamilla alueil
la ja monet heistä ovat rakastuneet
Venäjään Kamari-bolshevikit pitävät
mukavampana istua jossain New
" Yorkin vuokratalon asuntokerroksos
sa jossa on tarpeeksi ruokaa ja juo
maa sekä" kylpyhuone ja morkata ol-
kensdepai-tementtia kuin" Istua mos
kovalaisessa inikkumäiiuonecssa ja ki
roilla luteita ja täitä "Jolta on run
saasti '
Kukaan ''oi rakasta Venäjää jo
ei rakasta kovaa työtä vaikeissa olois
sa ja raako-aineitten puutteessa Mut
ta joka sattuu pitämään toverlHisunt
ta työtä elämiin parhaimpina asioi
na sellaisella on viihtymisen ja me
nestymisen mahdollisuus Venäjällä
Neiti Strong kertoo muun muassa
eräästä virkailijanuornkaisesta jonka
kanssa hän tuli esitetyksi erilässil ka-
-rlun kulmassa Tiimil nuorukainen
omasi tietoja joita neiti Strong ha
lusi Osoitteitaan vaihdettuaan ja 11
maistuaan keskinäisen Jialun pitem
pään seurusteluun nuorukainen sa
noi: "Minä huomaan ettil minun
asuntoni on enemmän keskustassa ja
sinne on helpompi tulla mutta siltä
huolimatta on parempi että minä tu
len teidän luoksenne Ei sen vuoksi
että te olette nainen sillit tällaisissa
suhteissa miehet ja naiset ovat olleet
vapaita vallankumouksen jälkeen
vaan sen vuoksi ettil olette pieni
sairas sisko" (Tässä huomautetta
koon että Annie Louise Strong suu
rimman osan Venäjällä olostaan sai
rasti lavantautia ja oli siitä juuri
parantunut edellä olevan keskustelun
aikana)
Tämä on omiaan osoittamaan val
lankumouksen lopettaneen sen tees
kennellyn "kunnioituksen" jota näis
sä porvarillisissa maissa osotetaan
naista kohtaan miesten taholta
Toisessa paikassa kirjoitustaan ker
too neiti Strong matkoiltaan nälkä
alueilla Hiinen seurueensa poikkesi
eritiini! iltana -talonpojan tupaan jos--sa
talon väki söi ruohosta ja puun
kuorista tehtyä leipiiä Talon asuk
kaat tarjosivat matkailijoille yösijaa
ja toivat heille kiehuvan samovaarin
sa teen valmistamista varten Sen
jälkeen he vetäytyivät pois siitit huo
neesta ollakseen läsnäolollaan häirit
semättä matkustajien aterioimista
Matkailijat kutsuivut heidät takaisin
MYRSKY NOUSEE
Käy ilmassa kummia enteitä nyt
on myrskyn aika jo lähestynyt
jo mahtavat mainingit pauhaa
Meri kansojen kuohuu pauhina soi
ja vallit ne vapisee maa salamoi —
se repivi rosvojen rauhaa
Soi ilma ja maa ja välkkyvl yö
yön valtoja vasten säteitä lyö
veripunaisten lamppujen loisto
Soi rukous syylliset vavahtelee
ja kalpansa kourassa kalpenee
tuo ennen niin rohkea roisto
Ne lastaavat laivansa avaruuteen
ne liattavat kanuunat kaduilleen
— ah tuhanten veri taas hyytyy
TuolP kalterit tuoli' rivit pisti
mien tuoli' loistavat naamat petturien —
Ja ne luulevat: työväki tyytyy!
Ja ne luulevat nöyrryttävä on sen
on oltava aasina alistuen
kaikk' Jieittäen rosvojen roskaan!
Oi tyhmyrit! kuulkaa kun karju vi
ään'
mä huudan nyt korviinne lausehen
tään:
El koskaan ei koskaan ei koskaan!
Mä lävitse kärsimyksien yön
nyt huudan mä majojen ovihin
lyön
lyön ruhjotun luokkani tuntoon:
— Ei toverit leipää ei lempiä saa
ei aika nyt rauhaa oo rakastaa
vaan aika on astua kuntoon!
Meliö jaloissa kommin konttaamme
ain'
ja vaikenemme eessä raudan ja
lain
ja peläten painamme päämme!
Meliö nurkissa nuolemme haavoja
vaan
ja uusia urhoilla odottamaan
kuin isketyt teuraatko jääämme!
Ah silloin kun lihaamme korpit
syö
ja kielletty kun on publustustyö
kun on niskassa verinen haukka
ken luottaa ei voimansa tenhoon voi
ken kuuro on silloin kun kutsunta
soi
hän on pelkuri kurjin raukka
Se olla et tahdo et ollenkaan voi
suo uhrisi aatteelle armaalle oi
tulo uljaana lippusi luokse!
Me nousemme väellä ja voimalla
oio silloin sä sorrettu joukossa
ole itsesi luokkasi vuoksi!
Vaikk' porhoina porvarit pohatat
yli mailnian hulluina huutavat
kirousta ja kuoloa meille
Ja mustimmat murhaajajoukkonsa
he kokoovat niin ole varma:
ei voittoa suoda me heille!
Ei vielä ei vielä ei vielä ei sit
tenkään s
vaikk' kalman laudalle verissään
taas urhomme laskevat päänsä
ja tuhannet tuskista turtuneet
nälän puutteen kourissa murtuneet
verivirroissa viettävät liäänsä
NYT vaikka on yllämme hirmuinen
}ö
niin toverit kulkaa se hetki viel'
lvö y
kun saapuvi voitto ja aamu!
Jo murtuvat muurit murhaajien —
Jo näemme nousee alta jo sen
T" ON VALTION mahtava haamu
Wm Lahtinen
ja tarjosivat heille eväitään mutta
talonpojat eiviit ottaneet palaakaan
ennen kuin seurue oli heidät saanut
vakuutetuksi siitä että heillä oli tar
peeksi ruokaa jäämäänkin
Ta neiti Strong vakuuttaa eitä hä
nen järkensä ei kyennyt ymmärtä
mään sitä itsekieltäytyviiit rohkeutta
jota nuo talonpojat osoittivat katsel
lessaan hidasta nälkäkuolemaa sil
miin Ja sellaisia tapauksia hiin sa
noo nähneensä monta Venäjällä Täl
laiset seikat ovat hyvin tuntuvia vas
tapainoksi niille porvarien ja muit
ten vastavallankumouksellisten keksi
mille ja levittiimilie jutuille ettil ve
näläinen bolshevikl muka ryöstää ja
varastaa ulkomaalaiselta kaikki mitä
sillit suinkin otettavaa on
Neiti Strong matkusti Warsovasta
Moskovaan venäläisen kuriirin kans
sa joka oli vanhanpuoleinen työmies
ja joka alussa nltytti jurolta ja epä
miellyttävältä Neiti Strong huomasi
hänen uitteleviin sormus sormensa ui
veltii jossa oli ollut sormus Hiin ker
toi: ''Muuui vihkisormukseni on ol
lut siinä Me kommunistit äänestim
me antavamme kaiken kultamme nä
länhädän hyväksi Vaimoni ja minil
menimme naimisiin kolmekymmentä
vuotta sitten ja poikamme kuoli Tuo
lan rintamalla Mutta minun vaimoni
vielä-odottaa minua Moskovassa Sor
mus ei ole ollut poissa sormestani
kuin viikon ja sen tyhjä paikka tun
tuu oudolta Mutta vaimoni ja minä
— me emme tarvitse sormusta"
Edelleen neiti Strong jatkaa:
"Näin myöskin paljasjalkaisia soti
laita Moskovan ja MlnMdn välillä Ei
talvella silloin olivat kaikki sotilaat
hyvin puettuina mutta kesällä jolkut
punikki-vahdit näyttivät säästävän
vaatteitaan ja kenkiään niin kuin te
ki koko Venäjä Muistan erään nuo
rukaisen päähineessään armeijansa
punainen tähti avojaloin kantaen ki
viiäriäiin nuorassa Eräs puolalainen
virkailija joka oli matkalla Mosko
vaan virnisteli sen johdosta 'Mutta
minä muistin ainerikalaisillakiu ol
leen "Valley Forgensa" (Valley For-
ge — kylä Chester kauiitissa Penn
sylvaniassa jossa vallankumoukselli
set joukot masentuneina ja kurjuu
dessa leiriytyivät Amerikan vapausso
tavuosiiia 1777— 7S)
Venäjän hallitus tarvitsisi 2ö0 mil
joonaa dollaria rakentaakseen tarko
tuksen mukaisen keinotekoisen kas
telulaltoksen sellaisille paikoille jois
sa kuivuuden takia el saada juuri
milloinkaan minkäänlaista vuodentu
loa Ja monta muuta samallalsta vaa
timusta olisi Mutta Venäjä on köyhä
rahaa ei ole Tämän vuoksi Veniijil
haluaa pillistä yhteistoimintaan län
tisten maitten kanssa s
Ne ovat Venäjiin kommunistit jot
ka tekevät näitä suunnitelmia Kaik
ki jotka niiltä töitä tekevät eiviit
tietenkään ole kommunisteja kauka
na siitä mutta kommunistit järjestä
vät ja ohjaavat kaikkia tärkeitä teh
täviä Kirjoituksensa lopettaa neiti Strong
seuraavalla loppulauseella :
"Syy minkä vuoksi minä rakastan
Venäjää ja haluan palata sinne ta
kaisin on se että venäläiset ovat ys
tävällisiä rakastavaisia ihmisiä joit
ten joukossa en koskaan ikiivysty
Sen vuoksi ettil he toimivat suuria
asioita ylevällä rohkeudella Sen
vuoksi että he ovat rehellisiä tuu
nustaessaan erehdyksensä ja ovat te
kemisissä vakavien suunnitelmien ei
kä typeryyksien kanssa Sen vuoksi
että siellä on suuren taistelun sydän
joka taistelu tulee vaikuttamaan maa
ilman tulevaisuuden historiaan"
L G
Kuollut puoluetoveri
Syyskuun 7 pnä kuoli sairaskodis
sa pitkällisen sairauden jälkeen rouva
Aino Lehto (o s Seppänen) 21 vuo
den ikäisenä Vainuja otti aikoinaan
innokkaasti osaa Oulun sosialistisen
nuoriso-osaston toimintaan ollen usei
ta vuosia osaston johtokunnan' jäse
nenä — Kepeiit mullat nuoren sor
tuneen toverin haudalle
Mitä Suomen naisesta
ajatellaan ulko
mailla Kun joutuu kosketukseen ulkomaa
laisten toverien kanssa ja kun puhe
kääntyy Suomeen tuntee Itsensä vas
tuunalaiseksi niin paljosta Kysymyk
siä satelee niin ettei tahdo ehtiä
vastata Paljon ulkolaiset toverimme
tietävät jo meistäkin Suomen työ
läisnaisista He tietävät millä tar
molla naiset ottivat osaa vallanku
moukseen 1918 Ovat kuulleet 1 kerrot
tavan uljaista vaimoista jotka innos
tivat miehiään suurten perheitten
elättäjinä rintamalle' lähtiessä Tie
tävät että jokainen töyläisnainen oli
parhaansa mukaan antamassa apuaan
köyhälistön vapauttnmisyritykselle
Ja ylinnä kaiken he muistavat kuin
ka nuoret neitoset ilomielin tulilin
jalle riensivät ei vain haavoittuneita
hoivaamaan vaan kivääri kädessä!
vieri vieressä miestovereitten kanssa
valmiina Jakamaan kaikki rintama
elämän kärsimykset ja iloisella us
kalluksella vuodattamaan lämpimiin
sydänverensil asian puolesta jos val
lankumous sitä vaatii Ja paljonhan
se' sitä vaatikin senkin he tietävät
Eikä vain rehellinen luistelun jumala
vaan sitä vouti koston juuuihxklu jo
ka asui valkoisten voittajuin sydä
missä Sekin himoitsi nähdä uljaltten
naisten punaista verta
Sitten he tietävät vielil ihmeitten
ihmeen Tietävät kuinka uljaasti nai
set kantoivat verikeviiän kauhut
Kuinka naiset siiloin kun 80000
maan parhuislu istui vankileireissä
sai sydiintuskiensa lisäksi vielä leipä
huolet kannettavakseen Ja kun lyöty
työväki joutui sos-dem herrain ta
lutusnuoraan ottivat naiset -tarmokkaasti
osaa sen porvarillis-idealistisen
kahleen kntkaisutyöhön ja kokosivat
näännytettyjä työläisnaisia saman
oikean vallankumouksellisen lipun
ympärille Sitä lannistumatonta tol--miiitutarnioa
he ihmettelevät — Kai
ken tämän he tietäviit ja sen mu
kaan meitä nytkin mittaavat
Meidän kalkkien vullunkumousnais
ten vanha rakas tätimme Klara
'Zetkln pulitin suurella lämmöllä Suo
men työläisnaisesta Tämä uutterin
ja tarmokkain kansninvälisen vallan
kumousliikkeen nainen uskoo että
Suomen nainen on ensimmäisiä tie
doissa jn vallankumouksellisessa ke
hityksessä Kansainvälisen kommunistisen nais
sihteeristön sihteerin toveri Hertha
Sturmln suurena suruna on huono
postiyhteys Suomeen — kiitos valp
paan salaisen sensuurimme
Tanskalainen toverimme Mario Nll
seii odottaa hartaasti tilaisuutta pääs
tä Joksikin aikaa Suomeen tutustuak
seen Suomen työväenliikkeeseen jota
hän pltiiil korkealle kehittyneenä
Naapurimaamme Ruotsi jolla on
ollut paras tilaisuus seurata meidän
vaiheitamme pltiiil myöskin meitä
vallankumouksen etuvartijoina Tuk
holman kommunistinen Naisklubi on
oikein vakavasti ottanut harkittavak
seen lähettää Jonkun naistoverin Suo
meen opintomatkalle He tahtovat ot
taa selvää meidiin jiirjestömuodois
tnmnie Ja ennen kaikkea he tahto
vat saada tietää mikä voima on se
joka vetää työläisnaiset Suomessa
niin yksimieliseen luokkataistelurinta
maan Luulen ettil tiimi alkavano
syksynä saamme tuon skandinovlalal
sen vieraamme joka meiltä kokeneil
ta tulee' oppimaan luokkataistelua
Kerran Illieinlandissa eräässä teli
daskuupungissn tupasin mielien' joka
oli ollut mukana valkoisten valloitus
rotkellil Suomessa Silloin hiin oli
Saksan keisarillisen armeijan lujan
kurin alainen sotilas mielipiteiltään
sos-demokraatti Nyt hiin kommunis
tisen liikkeen alkuajoista asti on
ollut periaatteellinen kommunisti On
vahinko ettil en silloin yksityiskoh
dittain kirjoittanut muistiin hiilien
kuvaustaan käydyistä taisteluista He