Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 24, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Työn orjat sorron yöstä nouskaa!
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING WOMEN IN AMERICA
No 43
Tiistaina Lokakuun 24 p — Tuesday October 24th 1922 — Kahdestoista Vuosik
Työtätekevän ja riistetyn kansan oikeuksien julistus
LUKU I
1 Venäjä julistetaan Työläisten Sotilaiden ja Ta
lonpoikain edustajain Neuvostojen tasavallaksi Kaik
ki valta keskustassa ja paikkakunnilla kuuluu näille
Neuvostoille
2 Venäjän Neuvostotasavalta rakentuu vapaiden
kansojen vapaan yhtymisen perustalle ja muodostaa
kansallisten Neuvostotasavaltojen liiton
LUKU II
3 Asettaen päätehtäväkseen hävittää ihmisen kaik
kinainen riistäminen toisen ihmisen kautta poistaa
täydellisesti yhteiskunnan jakautuminen luokkiin ku
kistaa säälimättömästi riistäjät luoda sosialistinen yh
teiskuntajärjestys ja tunnustaa sosialismin voitto kai
kissa maissa Työläisten Sotilaiden ja Talonpoikien
Edustajain kolmas Yleisvenäläinen Edustajakokous
päättää edelleen:
a) Maan yhteiskunnan haltuun ottamisen toteutta
miseksi yksityisomistus lakkautetaan ja koko maa
omaisuus julistetaan yleiskansalliseksi omaisuudeksi ja
luovutetaan se työtätekeville ilman mitään korvausta
yhtäläisen maan käytön perusteilla
b) Kaikki metsät kaivokset ja vedet joilla on yleis
valtiollinen merkitys samaten myös koko irtain ja kiin
teä omaisuus mallimaatilat ja maataloudelliset laitok
set julistetaan kansallisomaisuudeksi
c) Ensimäisenä askeleena tehtaiden tehdaslaitok
sien kaivosten rautateiden ja muiden tuotanto- ja
kuljetusvälineiden täydelliseen Työläisten ja Talon
poikien Neuvostovallan omaisuudeksi siirtymiseen vah
vistetaan Neuvostolaki työväen kontrollista ja Kor
keimmasta Kansantaloueneuvostosta ollen päämäärä
nä turvata työtätekevien valta riistäjiltä
d) Ensimäisenä iskuna kansainvälistä pankki- ja
finanssipääomaa vastaan kolmas Neuvostojen Edusta
jakokous valmistaa Neuvostolain niiden lainojen mi
tättömäksi julistamisesta jotka oli ottanut tsaarin
maanomistajien ja porvarien hallitus julkilausuen sen
vakaumuksen että Neuvostovalta tätä tietä varmasti
kulkee täydelliseen voittoon kansainvälisen työväen
vallankumoustaistelussa pääoman iestä vastaan
e) VahvLtetaan kaikkien pankkien siirtyminen työ- 1
läis-talonpoikaisen valtion omaisuudeksi yhtenä työtä
tekevien joukkojen pääoman ikeestä vapauttamisen
ehtona x
f) Ollen tarkoituksena hävittää yhteiskunnan lois
kerrokset ja järjestää talous saatetaan voimaan yleinen
- työvelvollisuus
g) Täydellisesti turvatakseen kaiken vallan työtäte
keville joukoille sen etujen nimessä sekä poistaakseen '
jokaisen mahdollisuuden palauttaa jälleen riistäjien
valtaa julkaistaan asetukset työtätekevien asestamises
ta työläisten ja talonpoikien sosialistisen punaisen ar
meijan muodostamisesta seka omistavien luokkien
täydellisestä aseistariisumisesta
LUKU III
4 Tuoden julki järkähtämättömän päätöksensä va
pauttaa ihmiskunta finanssipääoman ja imperialismin
kahleista jotka ovat valaneet maan verellä nykyisessä
mitä rikollisimmassa sodassa kolmas Neuvostojen E
dustajakokous täydelleen hyväksyy Neuvostovallan
politiikan: salaisten sopimusten julkaisemisen nykyisin
keskenään sotaa käyvien armeijain työläisten ja talon
poikain kesken mitä laajimman veljeilyn järjestämisen
ja sen toiminnan millä hyvänsä vallankumouksellisitta
keinoilla työtätekevien kansanvaltainen rauha— rauha
ilman valtauksia ja sotakorvauksia kansojen vapaan
itsemääräämisen perusteella saavuttaa
5 Samassa tarkotuksessa kolmas Neuvostojen Edus
tajakokous katsoo välttämättömäksi porvarillisen sivis
tyksen raakamaisen politiikan täydellisen tuhoamisen
mikä luo harvoissa valikoiduissa kansakunnissa riistä
jien hyvinvoinnin satamiljoonaisen työtätekevän väes
tön orjuuttamisen kustannuksella Aasiassa siirtomais
sa ja yleensä pienissä maissa
6 Kolmas Neuvostojen Edustajakokous tervehtii
Kansankomisarien Neuvoston politiikkaa joka on ju
listanut Suomen täydellisen riippumattomuuden joka
on aloittanut sotajoukkojen poisviennin Persiasta ja
joka on julistanut Armenian itsemääräämisoikeuden
LUKU IV
7 Kolmas Työläisten Sotilaiden ja Talonpoikien
Edustajain Neuvostojen Edustajakokous edellyttää et
tä nykyisin köyhälistön ratkaisevan taistelun hetkellä
sen riistäjiä vastaan riistäjillä ei voi olla yhtään paik
kaa ainoassakaan vallan elimessä Vallan tulee kuulua
kokonaan ja poikkeuksetta työtätekeville joukoille ja
niiden valtuuttamalle edustajistolle Työläisten Soti
laiden ja Talonpoikien Edustajien Neuvostoille
8 Tämän yhteydessä pyrkien luomaan todella va
maata m vana aotitnista mutta sitä täydellisempää ja
kestävämpää Venäjän kaikkien kansojen työtätekevien
luokkien liittoa kolmas Neuvostojen Edustajakokous
rajoittuu Venäjän Neuvostotasavaltojen liiton pääpe
rusteiden säätämiseen jättäen jokaisen kansan työläis
ten ja talonpoikien tehtäväksi päättää itsenäisesti o
massa valtuutetussa Neuvostojen kokouksessaan: ha
luavatko he ja millä perusteilla ottaa osaa liittohalli
tukseen ja muihin liittoneuvostolaitoksiin
Nämä ovat ne perusteet joille Venäjän työväen Neuvostotasavallan rakennus on lasket
tu ja joiden puolustamiseksi se on raskaan uhrinsa kantanut Eläköön ensimäinen työ
väen Neuvostotasavalta! Eläköön kansainvälinen köyhälistön vallankumouksen aate!