Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1922, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 8 Tiistaina Lokakuun 17 p — Tueaday October 17th No 42
LASTEN OSASTO
ÄITI
V
knnn heittoa ja jotain nappulapeliä toimikunta on yhdessä lukiirenkaiden
jota en saanut tietooni mitil se oli yleisen kokouksen kanssa piiiittilnyt
Samana iltana juhlittiin naalilla toimeenpanna yleiset luennot Luen-
Ohjelmaa oli : runoja lauluja ja pu- not alkoivat jo eilen joten tulivat
MULINO OREGON tytöille ja- pojille ja kaikille pikku ho mrs 0Iga Uueltil ja i„pllksi niiy- ne ikiiiliikuin punaisen kuukauden al-
Tervehdys kaikille pienille lukijoil- tovereille — Helvi Markkula töskappnle "Pekan naimapuuhat" lm- kajaisiksi ja virittäjiksi ja tullaan
le Me olemme olleet luumujen poi- _____ vlnäylös yhdeesil niiytöksessU niitä jatkamaan seuraavinakin viik-
minnassa 2 viikkoa Siellä oli toisi- RORKETON MAN koina maanantai-iltoina kello 8:lta
naan hanskaakin Kerron tiissä yh-v Olisihan ollut velvollisuuteni kir- yieistulot juhlista olivat yh- Että näyttelijätkin voisivat seurata
den jutun sieltil luumumaalta Siellii jottaa jo ennemmin mutta niin on- teensä: ?27075 luentoja on osaston näytelmiiseura
tuli iikiiincn vilittely kahdelle työlui- mennyt aika kosilkiireissii Isäinkin Menot - 14700 lukurenkaiden ehdotuksesta päättä-
selle Toinen viiitti työnantajan puo- on ollut poissa Dakotassa elon kor- pwidas jililniiös $12885 nyt 'että maanantaisin kello 8 jäl
lestä ja toinen vastaan Eikä siitit juutyössil me kun olemme sellaisia joka lähetettiin agitatsionikassaan keen el pidetil näytelmäharjoituksia
tullut ennen selvää kuin puhuttiin proletaail-farmarelta Aino j0ka päätös olkoon muillekin esimerk-
käsillä Se joka oli työnantajan puo- Koulukin on taas alkanut Olisi kinili Luennoitsijana on toveri Eemeli
lesta nakkasi vastaväittelijänsä _pel- paljon mieluisempaa jos meidän lu- ROCKY MOUNTAIN HOUSE ALTA Parras Luennoilla ovat lukurenkaa
toon Silloin me menimme kalkin sen kukirjoissa olisi jotain uudempaa CANADA laiset joita on lähes 40 henkeä var
puolesta joka makasi pellolla mutta vain nytkin mitä on tullut uudem- Tervehdys Toverittaren lukijoille Ja sinaisina "ylioppilaina" mutta ovat
hän teki meille kaikille saman pia kirjoja sisältävät ne niitä sa- sen kannattajille Tois on siirtynyt luentotilaisuudet avoinna kaikille tie
hiin kuin oli mies Sitte me alettiin moja vanhoja taruja jolta ori jo kesä kauneuksilleen pois on leikattu toja ja itseopiskelua harrastaville ul
lakolla luumuilla ja siihen se lop- entisissä kirjoissa ollut' Mitä on uu- heiniit v(1juti per„nat pois maasta kopuolisillekin — Tks neekeri
pui -nempaa on myonemmasti sodasta ru- )a ylnm kagTavat miujatkin poimit-
Nyt olen taas täällä ja menen ka- noiltu ja urhoista kerrottu El juuri tU- Syystuulet puhaltavat ja talvi te
pitalistiscen kouluunPrunsin pikkari' ollenkaan opeteta luonnontiedettä jo- kee tuloaan Eiviit tilytä raatajan
„ o - „---„- ka olisi hyödyllistä tietää Ainakin mleltil ihnlmt toiveet keväällä-
CHISHOLMIN UUTIMA nimli maaseutukoulut ovat kovin in „„ HKi!i „„' ti!
Cliisholmin ihanhellitto toimeenpani puutteellisia Maaseudulla vanhem- ta voi ' huoletta nauttia sitä syn- (Jatko tltMmänndtä ivult)
iltamat viime kuun 17 piiivänä Oh- mat ovat välinpitämättömiä koulu- keinpl se on gyksyllil Kylmän talven mitil PUhUa iimisille- Mutta nyt mi"
jelmassa oli runoja lauluja ja kerto- asioihin Alituinen raataminen tylsyt- nintps tiivrvv ' mdn liimmlnt in na liimen- Bn To1 uskoa ia sen
muksia lopuksi tanssia Ihannelii- tää vanhemmat samoinkuin lapset- 2oSZ JoZZ tääl ä n _ ä ei V"°kSl tUytyy minm mMl ™n
ton toiminta o ollut hiljaista kuu- kIn joutuvat nuorena pois koulusta " äSaineet S mutta ™?
mimman kesiin ajan Olemme käy- raatamaan köyhien vanhempien kans- Taattcot ja ruoka on yhtä kallista renellisld }a Kaisla Kaikki eMvat
neet järven rannalla uimassa ja mar- sa maanviljelystöissä Voi! jospa kuIn teollisuuskeskuksissakin Kun kfuIe8sa' kakk]1 a!uaTat ltseku°
joja poimimassa Vaan nyt kun tuli kalkki maalaisväkikin käsittäisi että farmarl vle tavaransa markkinoille l1?0""' J Uy ff T"""
taas kylmä syksy aloimme toimin- „iimä olot voisi korjata jos maanvll- "tilmi"-kuormallisen niin jonkun Sy ' koettaa Rainen sv°
tamme virkistyneinä kesän nautin- mm Uittyvät yhteen muiden työ- kaikklvaItimn doUari„ ma käteensä fi vn„ u v„i
noista Kokoukset pidämme joka lilisten kanssa vaatimaan inhimillisiä niMeu py0rlilin paivilill itämisestä J£JIZZ i_"
kuun ensimäinen tiistai Ohjelmaa oloja silloin voisivat saada kodin VaIkka oIonime tämmöisessä puris- TZt ~
harjottelemme joka tiistai ilta Jou- j„ssa ei rasittaisi alituinen puute ja tuksessa nIln el sekailll avaa „ ]™°in 'j™"" iliäkvC
lun aatto-iltana pidämme taas Illan- eiiulKn huoli näkemään mikä se puristaa Kuinka Z B w llj? tIpI
vieton nidtiipuolisella ohjelmaila To- Kuolemakin kävi täällä Francis katkeralta tuntuu oma kärsitty elä-
veri August Mattson on meillä opetta- Saaren perheessä katkasten elämän mamme Koctetaanpa mekin maaIais " £ ™ tlZ Tfr t xZtu
jana heidän ainoalta pojalta Arvi William- emännät isännät sekä nuorukaiset kasiillsil Ja tekee ltse tyou Saatetl
Meillä on ollut kova kiire Punikin 1Ita joka eli vain kolme viikkoa ZLila hl 17 tak0°n """" ymmiIrtamaiin ~
levittämisessä Meitä asiamiestyttö- Meille tulee "Vapaus" lehti josta taistelemaan nvkvlstä iilrlestelmilä 16 ky"a IOytUviit itse sitte tIen- Ja
jä on viisi: Helvi Markkula Nancy seuraamme mielenkiinnolla siskojen! a" kLJU SS ml"a koetan herUttiiä lleitä
Mattiia Sylvia Varis Aini Lehtinen kanssa Anni Ruissalon kertomuksia J5__S "luinä 'Uni 'onU
ja Hinnie Mattson Olemme saaneet Vapauteenkin kun on nyt laitettu tUvlt mlhln „okkaan JiUul t 1 °'T' nnt fttZw n
jo tiiliiln mennessä toista sataa uut- nuorten osasto i Vanhus sesSiinS11' eik'1 muuta ymmdrrdstil
ta Punikin tilausta Kilpailualkaa Jospa minä mainitsen- nyt miten " ' löydy' kuin hcidiin oma ymmurryk-
on vielä muutama päivä ja me yri- me tänä aamuna heräsimme Pyy - ASTORIA ORE sensä ! Ja tämä on totuus !"
tämmc loppuun asti Luulen että me lensi Ikkunaan niin kovalla vauh- „'-_ "He vangitsevat teidät!" virkkoi
saamme tänne muutamia palkintoja- allia että särki ikkunaruudun pala- i?J"isJa08t?r homm fta ole taas Hitl matalalla äänellä
Ato-me---_aaatt-teB-~Tlta!to(a--8itafc--Itee -pTy pökertyl -niin etta aen yA™a?„ '°u Toverittaren "He vangitsevat minut ja päästä-
katsaus on Työmiehessä sai tappaa vaan oli se vähän liian P™la luettavissa Mutta punaisen vät taas vapauteen Ja sitte Jatkan
Lopetan nyt ja kirjoitan toiste li- kallis keitto kun ruutu särkyi k1"kaUdfe" f™ T taaS 8amalla taVa"a!
sää Tervehdys kaikille ihanneliiton " Mabel Husa ta llmolteIla WM etW se on olemas" "Talonpojat Itse tulevat sitomaan
sa ja toimii valmistellessa kaikessa teidät ja teidät heitetään vankeu
Y f D 1 17 1 T Y FORT BRAGG CALIF hiljaisuudessa suunnitelmiaan Vii- teen"
ILlKJCiLl A meiksi se neuvotteli paikallisen nuo- "Minä olen vankilassa jonkun al-
Tervehdys kaikille Toverittaren lu- risoliiton edustajan kanssa siltä et- kaa sitte vapautetaan minut ja taas
ESITYKSET VAPAIKSI kijollle täiiltil Fort Braggistil Jospa tä onko nuorisoliitto valmis otta- jatkan työtilni Ja mitil talonpoikiin
Tässä el ole kysymys mistään mak- kirjoittuisin taas kuulumisia täältä 'Man sille kansainvälisillä päätöksil- tulee sitovat he minut yhdesti knh
suvapaukslsta jonkun loistonumeron sillä eihän ole huolinut pitkään ai- lii siirretyn lasten kasvatustyön vas- desti ja sitto käsittävät että heidän
katsomiseen tai kuulemiseen vaan kaan lukea Fort Braggin uutisia taan Nuorisoliiton edustaja arveli ei pitäisi sitoa minua vaan kuun
puolueemme ohjclmanumeroidin esit- Toverittaren palstoilta En tiedä mis- että heillä vielä tällä kertaa on pai- nella minua Minä sanon heille: 'En
täjille Tapaa usein ja erittäinkin s'a on vika Luulen että velttous on jon työtä omassa keskuudessaan et- pyydä teitä uskomaan minua pyy
naisesittäjissä tympäsevää teesken- paremmin syynä kulu asioitten vä- tä he mielellään vielä luopuvat tuos- dän teitä ainoastaan minua kuule
telyä kun he esiintyvät yleisön edes- hyys ta uudesta "esikoisoikeudestaan" van- maan! Ja jos he kuuntelevat usko-
sä runon laulun tai jonknn muun Nythän tuota kuuluu olevan" pai- hempien jäsenten hyväksi Ja niin se vat he minua"
ohjelmanumeron esityksessä Kaikki jonkin asiaa kirjoitettavan sillä on- sitten jäi kun jäikin etupäässä nais- Hän vääntell itseänsä tuolissa ja
Asiaankuulumattomat kaunistelut te- han ompeluseurakin alkanut toimin- ten huostaan sillä osaston kokoukses- nousi sitte hitaasti "Menen kapak
kevät hyvin vastenmielisen vaikutuk- tansa kesäloman jälkeen Nyt pide- sa valittuun valvojakomiteaan tuli kaan ja istun siellä väen seassa jon
sen katsojaan tai kuulijaan ja kaik- tiliin säännöllisesti ompeluseuran ko- vain yksi miestoveri kun aikaa Vähiivenäläistä el kuulu
kein enempi huomaa tuota Joko sa- koukset joka kahden viikon päästii Toisena suunnitelmana on ollut vie- "Onko hiin Jo täydessä työssä"
nontatavun suun tai jonkun muun Ensimiiinen kokous on siis 10 päivä- railuretken toimeenpaneminen Sven- "Niin se olla pitää! Kertokaa hä
liikkeen teeskentelyä runonlausujissa nil lokakuuta - seuiin jossa on paijon "kantofarina- uelle minusta"
Siten tulee hyväsisältöinenkln runo Mikä teitä oikein vaivaa Fort Bragg- rlen" emäntiä joiden kanssa halut- He kulkivat yhdessä keittiöön ja
pilattua ja asla mitä se sisältää jää In naiset kun niin vähälukuisina saa- täisiin tehdä tuttavuutta Asia on- katsahtamatta toisiinsa vahtoivat ly
— miten sanoisin — ikäänkuin tulkit- vutte kokouksiin ja otatte osaa om- kln niin pitkällä jo että vicrailuret- hyitä hyvästelyjä
sematta olen usein nähdessäni tuol- peluseuran toimintaan? Niin usein ke toimeenpaneminen on hyväksytty "Sanon hänelle" lupasi hän
laisia teeskentelijöitä esiintymässä a- kuulee sanottavan että eihän minua ajasta el vielä ole lopullisesti pää- "Hyvä on hyvästi!"
jatellut: "Miksi rasittaa Itseään ja siellä tarvita mutta kuka on se jota tetty "Hyvästi! Milloin Jätätte työnne?"
' yleisöä turhilla -"keikarolmisilla" tarvitaan ellemme me juuri? Naisten ohjclmakokouksia on Jo pi- "Olen jo jättänyt"
koska paljon helpompi on käyttää va- Valtion syysjuhlatkin ovat olleet dctty kaksi joissa osanottajia ei vie- !'Milloin lähdette?"
paata esitystapaa?" Meille työläisille jotka vietettiiiii syyskuun viimeisenä lä ole niin runsaasti kuin olisi toi- "Huomenna varhaan aamulla Hy
ainakaan eivät sovellu mitkäiin kei- päivänä ja lokakuun enslmälsenä päl- vottavaa Mutta mieliala kokouksessa västi!"
kalliit vaun paljon virkeämmiin ja Tänä joissa oli näytöskappale "Tor- oii ollut hilpeä ja toverillinen Sitä Hiin kumarsi päätänsä ja kompu
mukaansa tempaaTamman Taikntuk- pan tytön kosto" Joka näytettiin Tat lisänneet puolestansa huvittavat ro} etehiseen horjuen kuten näytti
sen saa esittäjä joka voi seisoa ylel- syyskuun 30 päivänä Olihan tuota iimapöytäkirjat joita kokouksissa on ja kömpelösti Äiti seisoi ovessa het
sön edessä vapaasti aivan kuin yksin saapunut katsojiakin haalin ' täydeltä esitetty Ohjelmakokoukset ovat tois- kisen kuunnellen raskaita poistuvia
tai kahdenkesken toverinsa kera Täi- Kappale on kyllä paikallaan vaan täiseksi pidetyt klubin ravintolahuo- askelin ja epiiilyksiii jotka ilmaan
laiset epäkohdat voidaan nykyisin liian paljon kulissien muuttoa necssa joka päiväkokonksiin ja var- tuivat luinen sydämeensä Sitte kään-
saada helposti korjatuksi koska osas- Samassa tilaisuudessa Joosua Pe- sinkin aurinkoisina päivinä ei ole tyi hän kuulumattomasti takaisin
töissämme olevien naisjaostojen ko- sola piti lyhyen puheen Ja selitti houkutteleva Sen vuoksi onkin ruvet- huoneeseen ja vetäen ikkunaverhot
kouksissa harjoitellaan useinkin oh- työläisten oloja kapitalistisessa yh- ta mietiskelemään että siirrettäisiin syrjään katsahti ulos ikkunasta Mus
jelmanumeroiden esittiimistä ci siis teiskunnassa Hän on kyllä mies pai- kokoukset johonkin ylempään kcr- ta pimeys vallitsi siellä liikahtamat
muuta kuin asettaa arvostelevan tove- kallaan joka uskaltaa sanoa asiat rokseen kuten esimerkiksi tanssisa- ta varpaillaan avonaisin irvlsuin
rikurin alaiseksi ohjclmaiu esittäjät siiuä valossa kuin ne ovat Hänen Un lehterille "Minä elän yössä!" ajatteli hän
niin ennen pitkää he Itsekin huomaa- hiisiaan me tarvitaan Ensi perjantaina on taas tällainen "Ikuisessa yössä!" Hiin tunsi sääliä
vat tuon turhamaisuuden Taan kun Sunnuntaina 1 päivänä lokakuuta olijelmakokous kello 2 päivällä Ja toi- mustapartaista hiljaista talonpoikaa
emme heille muka "Ilkeä" antaa pik- oli ulkoilma-piknckki Luonto el mei- vottavasti järjestetään se jo yläker- kohtaan Hiin oli niin tukeva ja voi
ku huomautuksia niin el meillä ole tä suosinut sillä kerralla kun ilma taan joten kokous jo senkin vuoksi makas — ja kumminkin oli hänessä
toivoakaan kunnollisista esittäjistä oli pilvinen ja kylmä Ohjelmaa cl lupaa tulla hauskaksi jonkunlaista avuttomuutta kuten kai-
Xletoöi Joukosta suoritettu kentällä ainoastunu ren- Yleiset luennot Osaston ngitntsionl- kissa talonpojissa (Jatk)