Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1922, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 6
Tiistaina Lokakuun 17 p — -Tuesday October 17th-
No 42
Takaisin raakalaisuuteen
ritemmiin aikaa vaiteliaana pysy-kuan olisi apua mistään peruuttaiul- seurata tuon taistelun vaiheita
tellyt tovert A B Mäkelä (Kaaprö sesta Tiiyttii päätä kait vieliiktn Kusin naiset aloittivat ylhiililtil
Jääskeläinen) on lähettänyt "Toveri" saarnataan esim niistä "Arincourtin Snivut esille kaiilnri juurta myöten
lehteen seuraavan kirjoituksen jon- sankareista" — niistä 500 vuotta tu- olkupiiiit rinnat ja yhä oltiin menossa
ka siitä lainaamme Toverittarenkin kaperiu Manien laaksossa voltokkaus- alaspäin kuu jostakin-tuli-pysähdys-lukijoiden
luettavaksi — Toimitus ti taistelleista englantilaisista jousi- merkki : oli saavutettu raja jota a
i miehistä joiden haamut muka nousi- lemmoksi ei ollut luvallista mennä
Elävästi muistamme vielä kuinka vat haudoistaan auttamaan nyt sa- Yritettiin alhaalta Lyhennettiin hel
tasavertaisina Arabian villit beduii- mollseudulle saapuneita JdlkelhUd-- nioja lyhentämistään Mutta eisnuilt1
uit ja Intian gurklmt mailmansodas- " alkta tamMn tarun keksijä oivlt s iveyssaika-it olleet mii Unsa
sa taistelivat Englannin valistuneim- tantUilnen sanoutaleht mies kii in Ehkä arvelivat olevan kiiytan
pien valkoisten joukkojen rinnalla julkismtdessa on vakavasti selittänyt nol istlkin e telvut hameen helmat
samaten kuin Afrikan mustat hienos- klrjottuneetsu koko jutun vain omas- laahaa polyssil ja rapakoissa Muodin
ti-sivistyneitten ranskalaisten rtvets- la melkvmksest e se m Ituni niii!trijt silloin päättivät kortakaik
sä Muistamme myös että sodankäyn- 0 e au"anut: "-'kijoi U" on kiaan osoittaa ettil se e tassa o e
ti tavoissa noiden värillisten ei tar- t"ssktn tapauksessa jos kuinka pai- tarkotuksena Hupesivat kityttumiidn
riimut mitenkään hillitä alkuperäistä i°J rfMa- lkni"™ t - "mmilllsen ja räikeän värisiä
petomaisuuttaan vaan päinvastoin a- jXiin "kuinoamattomasti todistettu- sukkia ntlkkareikalta rannekelloja
lentuivat valkoisen kulttuurin edusta- J™" suur-ilmestyksien turvissa kulkee polvitaipeessa y m että tyllinäkin
jat täysin raakalalstasolle Itsekin sitte lukematon joukko juttuja yksi- ymmärtäisi tarkoituksena olevan kiiii
mvöntiivät että tässä sodassa palaU- tvistu sodassa kaatuneitten vulnajain liittää huomiota juuri näihin Seutui
rtnftlin 'takaisin sodankävnti-Deriaat- Henki-iltuestyksistil omaisilleen Niissä hlir riiiimlliirakenmiksessa Niin liei-
teisiin jotka jo vuosisatoja olivat on osasta oikein "tieteellisillä" mene- diili vihdoin onnistui saada siveyden-nileet-
' lirliiittvinii enillnhimillisiksi telmillä toteennäytettyjä ju kautta vartijat liikkeelle papit pauiimimnnu
olleet hyljättyinä epäinhimillisiksi
hilisf-pthiin litvnttomlksi' leimattuia
Niitä vielii voisi käsittää tilapäi-
siksi poikkeus-ilmiöiksi jos ne oli-
givat ainoat Niitten takia et vielii
tftrvitslsi lopullisesti menettää toivo-
uan valkoisen rodun ja sen eräissä
suhteissa korkealle kehittyneen si
vistyksen tulevaisuudesta
Mutta ne eivät ole ainoat iloko se
suunta mihin nykyaikaisten sivlstys-
kansojen yleinen vaellus on käymäs--
sä viittaa takaisin raakalaisuuteen
Edessiini on valokuva-jäljennös tie
tääkseni ainoasta huomattavammasta
taideteoksesta mitä Lahta ri-Suomessa
on aikaansaatu sitte sisällissodan n s jo mainitsin muutamia esimerkkejä uutraret eivät enää kärsi esim sellal
sankarlpatsaila lukuunottamatta Se suomesta Sietää lisäksi mainita A- sil1 asteita silmän tiellä tuin vuattei
on nuoren taiteilijan Hannes Aute- merikassa ja muuallakin viime nikoi- ''' kiinnitykseen tarvittavia njuho
ren veistokuva-ryhmä "Siantappajat" : lia Ta]tnnu päässyt jazz-musiikki jos- i" : "vaatteen" käsitettä edustava hur
iso sika kellelläiln ketarat pystyssä ga pääasiana on korviu vihlova me- 80 liisteröidään suoman ihoon liisle
mies työntämässii puukkoa sen kurk j„_ gn snil0vdt asiantuntijat saadun rl sivellään pintaan pienellä pensse
kuun käsi puolikyynärvarteen saakka Filippiinien alkuasukkailta Useat mm-
haavaan upotettuna ja akka korvista uudenaikaiset tanssit joita tämän- „ „„ f
sian päätä pitelemässä Tekotavat- laatlun(n soitanto Bilestim volslvat J " 1 ™ f TT T
taan yhtil törkeä kuin aiheeltaan tus- vMatl hyvw olla hnilssyöjt- T ™ ? ™ "
kln luolulmntsten kalliopiirroksissa en kekkereistä' Ainakin näyttää vaa- T" k"inka
esiintyvää taituruutta etevämpi Kait teUls _ hatarinkin - olevan näille Strttonta
tnrkotettu ikuistuttamaan itse lahta- tansseille oleellisesti vierasta Ja hlil- r
ri-sankaruus-aatetta ritsevää Sentähdeil kuuluukin" niitä 4 paavnlta vaikuttaa sekin muoti
Se ilmapiiri missä nuoren valko- edistyneimmissä piireissä miljoneeri- j')kft h'In? tnl!"mnilIe m pl" vasta
Suomen runous kaunokirjallisuus ja en pidoissa jo suoritettavan ilkoscn J 'e kesilni Minä paljas vyöhyke
tuosta näytteestä päättäen myös ku- alasti alkaa he i keskempaa polven yläpuo-
vaamatuide liikkuu vielä vuosia so- Naismaailmassa enimmän levinnyt leltf l0lVfn on sukat Tamil
dnn jäleslä tekee yhä tyrmistyttii- taidelajL on nykyään asetelma on nykyisin vielä sillä as-
Ylimmän vaikutuksen kuin itse sodan
aikaiset ju -jälkeiset valkolahtarien
leviinkin uskomatonta eläimellisyyttä
todist-tvat ilkitvöt Niitä saattoi' kui-
tonkin selittää äkilliseen raivohulluu
teen verrattavan kostonhimon ilmauk
siksi kuu ohuen pinl kiillon peittä
mä alkuperä itien raakuus pääsi ve ¬
ren makuun Tuo jatkuva raakiutu- valkoisec-n rotuun kuuluval- naulaan ja räjähtämään lakaldyttl-
ininen siliivastoin on auttamatonta a- J ™"Sol"iHta osivanhem- vuiu nauruun tai muuhun sentapai
rodun rappeutumista joka ei voi vie- ralta Pentt'v nallka vivalitaisikin hie- seen parkumiseen ~ kaikki ilman
dä muuhun kuin takaisin raukalais-
kauteen "
Suonien lahtarisivistyneistö vaikka
orkin etukymiessä tuohon suuntaan
rienlämässil ei ole yksinä n Sama
llmir nn vleliion knlkiiuui nvl-vlcla:i
n s sivistysmaissa ju jokaisella
mahdollisella alulla
Otetaanpa esimerkiksi vaikka
Uskonto
Se el -"yhteisen kansan" keskitti-
dessa tosin olo koskaan ollut hyvin
paljoa ylempänä villikausojen taika-
ulkoisista kuvitelmista Mutta sota
pain Sotahtillnt sanomalehdet levitte-
„ „„ „
livnt toinen toistaan niielettoiimpiu
juttuja "Monsitnkeleistä" "Valkoi-
ci-niii uuiiujunia vuiiuiiiuiiuissu ja
vaikka mistä Niiden vahvistamiseksi
annettiin epälukuisia ja "sitovia" sil-
iiiiniiiikijiiin todistuksia — yhtä au-
iiistl kuin niitä oli saatavissa saksa-
laisten sotavankien laukuissa tava-
tuista lasten kusista anterikalaisteu
löytämästä ristiinnaulitusta ' toveris-
taau j n e jolka jutut sodan jäi-
keeu 011 liiltouttiueltten laholta viral-
lisestl julistettu periittiimiksi teknis-
tuiksl vuin mielen-ylennykseksi soti-
luille ja isiinniaalliselle yleisölle kyvissii Sentiilulen he koettavat pun-
Noita yliluonnollisia iluiestysjutlu- na näytteille mahdollisimman paljon Kolme senttiä tarvitaan yh
jft el tietenkiilin ole viralliselta ta- jot el muutoin niin uimapuvun var- den nälkäisen pikkulapsen ra
hoita pidetty edes peruuttamisen ar- jolla Ja siveyden-valvojat koettavat vitsemiseksi päivää kohti
voisina Joutnvat liskoa kollottaa kel-
le maittaa Niin pölilöille ei kuiten-
mailman tunnetuilla nimillä vahvis-
tettl-i- Kaikesta tästä on saanut uut-
tn 5'ltyu 'f'108'011 vanha teosofia ja -
sen vau!ln tulonpoikaisetnpl sisar spi-
1-itismi- Molemmat johtavat vainajain-
Palvomiseen joka raakalaisheimoilla
on ouuc varnaisiu uiieiiu iiskuiiiiuu inussa
muoto N s "henkimailmasta" tieto--
Ja välittävät meediumit ovat valli o- Wtta "s VtlMu muotiin el
loihin sovitettu mukaelma Siperian Puast'1 'tumaan ylhäältä eikä al
ci„m„„noiiIt„ Af-ii„n ninKtn eli h"nlta kiisin- niil1 löytyypä vielä koi-
- M lslPmmln entisillä
ja nykyMim piikansoilla tavatta-
vista "tietäjistä
Taiteen alalta
ihomaalaus
Eusimfiltii kun tänne farmikyUlle
tuU k'iupungista siellä palveluksessa
uiivtin lv iiiiiiiijiiiiu ni ätiiuuiuiii- liuu-
110 valkoisessa jauhossa ajuttelin tuo-
ta temppua heidän asemassaan hy- Jnhtaen pyrähtämään hurjaau juok
vinkin tarpeelliseksi: täällä pitää suun sitte taas seisahtumaan kuin
uinu KtMiui-seiui luultu Kiiicuiiuiii
olen nähnyt sellaistenkin tyttöjen vai- että tiimit vaateparsi sellaisia liikkei
kiseviin niiamanisa jotka ilman silä- tä edellyttää Parahdukset pitää olla
kiii uskottaisiin valko-ihoislksi — englnniiiiiklelisiii jos suinkin joku
ihan "kielisten" — ja siitä minulle
u" vuiiueuen K-iviuuyi euil KysyinyK-
sessil eI ole lnlkiiil" rotu-tuntomerkki-
en poistaminen vaan tämä on Intiaa-
neilta opittua sotainaalaustu kuiketl
valloitiistarkoluksessa käytettyä : vul
tuksitn tekemiseksi toisen sukupuolen
keskuudessa
Lehdistä olen lukenut (näin tuka-
maina ci kaikkea saa itse nähdäkseen)
„H „!„„ v„ntn-ui t„rt
11 nintnmnt nlknn:iitnsli knikenlnl-
aia-tomat olkapäänsä haikeniat
siUa kmilla jn koristeilla Sieltä tuo
unsl mlloti on iuvilllvt muihinkin suu-
rnu siViStVSkeikliKStill
'
Nasten m°"eis
puhuttaessa 011 jokaisen täytynyt huo-
tuata niissä vallitseva yhä kiihtyvä
pyrkimys täydelliseen alastomuuteen
siis villien kannalle
Alkuaan se pyrkimys lienee johtu-
mit aikakautemme yleisestä epäuskoi-
suudesta : naiset elviit voi luottaa sli-
hen että heillä nskotiaisiiu muuta ar-
vokasta olevankaan kuin mlkil on nii-
tnistella vastaan
Oikeastaan on minua huvittanut
ja poliisit mittaamaan Seurauksena
näyttää olevan ettil on -tavutettu se-
kin raja jota ylemmäksi helmat eivät
enää' sna lyhetä Viimeisimpänä ai-
kana sanotaan hameitteit olevan pi-
kemminkin jatkumassa kuin lyhene-
m"s ki°: vaatetuksen ohentaminen
nn läpikuultavaksi ettei sitä lopulta
4le jiilollä uiuuta kuin itse kii-ito eli
aate Josta ei enää ole suurta haittaa
Parhaiten aikailu tasaihi olevat kau-
leenu- eiut puijUHL- reiuei vain Olll-
mennen vilnhtelevnt lyhyen hameen
alta jotta korkeusraja jäisi salape-
räisen (epämääräiseksi Tämä puku-
niuiii et:iiiiiiiuirii tuitiii truiisiujaiiin
esilntyiniiän parvissa yhtäkkiä kil
juiiuuu uiiiiMii jatrji-uisui sryia kuiii
joukosta tuota kieltä senverran osaa
ui huku uiijl-iuiu uu kil-iisiuu u-
pittua- "Niiltä sen suorittaminenkin
saattaa käydä luontevammin kuin
meikäläisiltä aluksi
Onlian niitä kyllä ennenkin nähty
melkein vaikka minkälaisia- eriskum
maisunksifl "unisten — ia osaksi mies-
tellkln _ pllkmmlodoissa Harvoin
' " '
pienintäkään sopeutumista ilmasto-
„ t
iieilulideltw yhdestä iiärimm iisyydes-
t:t t()iseen 8„m toWesta ta
kaisi„ eis'i„mä'iseen - Koskaan ei en-
non ole nähty mitään niin tietoista
niin itsepintaisen sitkeää ja niin Joh
donmukaista tiiliä alalla kuin tämä
viimeisten vitosien pyrkimys täydelli
seen alastomuuteen
Se vain kuvastaa valkoisen sivisty
neistön yleistä palautumista takaisin
rankaiaisuuteeu Eikä minulla puoles
tani ole siilien muuta sanomista kuin
(11110 matkalle!
A B M
KOLMEN SISKON MUISTOLLE
jotka poistuivat elämiin keväässä
KlrJ Katri Kähkönen
Kuinka tummalta tuntuu nyt eloni
taival 'x
kun siskoni armaat on poissa
Ken korvata äiti voisi sun valvas
vaan huoli suile oi' heistä
Sun luonas heillä oi kehto ja hauta
vaan harvat sen onnen saa '
Mun tielläni kohtalon hyinen routa
ja hautani vieras maa
Ne kirjeet ne ijiifl muistossa säilyy
niiden riveissä lapsuus nuoruus
piiilyy
ne unillekin elämän intoa luo
toki kalliimpi kultaa nmlle on nuo
m
Ne kertovat hehkuvan innon tulta
rnit' on rinnoissa Suomen nuorten
Kuinka elämä vaati niin paljon suita
elit keskellä kuoleman nuolten -
OI siskoni armaat muistonne säilyy
kuva kirkkaana sieluni lehdillä
piiilyy
Elon keväässä kukkaset myrsky
taittoi
morsiushiiiit heille kuolema laittoi
Kodin oven lapset ei aukaise
koskaan
niin äiti ja isä nyt huokaa
Ainut lapsensa kohtalon polkuja
polkee
kotiin lupaa — ja siilien he luottaa
On elämä sinirinta pettymystä
ain raatajaluokalla ollut
Niin nöyrinä rukoillut kaitselmusta
sieltä apna oislko tullut
El! — "El oikeutta- maassa saa
ken itse sitt' el hanki!" —
Nilil ' Ilkan samtt mielcssäin
käyn eestä siskoin toimimaan
PERHEENÄIDIN ITSENSÄ KEHIT
TÄMISESTÄ Jos minäkin lausun mielipiteeni
"Äidin" kirjoituksen johdosta joka
oli Toverittaren 37 numerossa nimel
tä "Ristiriitaa"
Ensiksi vastaan ettil "Äiti" on oi
keassa Perheen äidillä täytyy olla
oikeus ja vaputts kehittämään It
seään yhtähyvin kuin perheen isällä
kin sillä hiin tarvitsee tietoja miltei
enempi kuin isil sillä hänestä riip
puu nousevan sukupolven tietoisuus
Aika vaatii jo ettil lapset heti pie
nenit opetetaan luokkatietoisiksi ettU
he voivat jatkaa ulettua työtä työ
läisten aseman parantamiseksi että
el heillä enää olisi niin paljon kärsi
myksiä kuin meillä 011 ollut
Sellainen perheen isä joka el hoi
da lapsia että äiti piiäsisl kokouk
siin tekee suuren rikoksen vaimoaan
lapsiaan sekä koko yhteiskuntaa koh
tuun Sellainen isä el ole vielii vn
pautuntit vanhoista käsityksistä sillä
ei hilu välitä väsymyksestä jos hän
ymmiirtiiil sen asiuu tärkeyden Ja
on muistettava että iiltl voi väsyä
myös siilit hän 011 tehnyt työtil myös
koko päiviin Siinä työssä väsyy vaik
ka sitä kotonakin tekee ja jos jak
saa päivän työtil tehtyään lähteä il
lalla - kokoukseen niin samoin jak
saa isii jiiiidii kotiin hoitamaan lap
sia vuorostaan se 011 hänen velvolli
suutensa Ikävä sanoa vaan- niitä on vielä
paljon sellaisia miehiä aivan puo
lueen eturivin nilehlssäkiu jotka ei
vät noin ajattele Se osa porvarilli
sista jätteistä nilyttäil olevan pahin
sulattaa Sekin puolestansa todistaa
ettil äidin täytyy kehittää itseään
että el eniiiin sellaista vanhaa ha
patusta opeteta lapsille joka on hait
tana työläisten tasavaltaa rakeu
tuissn M H
Jos tahdot antaa lahjan ys
tävättärellesi tahi tuttavallesi
tilaa hänelle vuosikerta "To
veritar" lehteä