Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OLETKO HANKKINUT YHDEN UUDEN TILAAJAN LEHDILLEMME?
No 42 Tiistaina Lokakuun 17 p — Tuesday October 17th Sivu 5
sitystämme käytännöllisesti olemme Jtf A f CTTIU TA f MlhFI f I SF ST A 1'ÄfllFST'ÄY Vaillan lin mukaan katsottiin
koonneet avustusta jopa lähettäneet "niOM LH IitWyLUIJCJIl JAIUC A I - Joka meni ' avioliittoon Yn-
tovereitamme uuden yhteiskunnan TYlilJSFST Ä YHDYSV AI I OISSA dysvaltain kansalaisen kanssa tul
rakennustöihin Tätä kaikkea teU- 1 IHIJJIi IIIII jrlhWIJJfl Iwm ma(m kaD8alalsek8 gamnlla ta
dessä me olemme useinkin haltioitu- vaila kuin ulkomaalainen nautralisee-
neet vallankumouksellisesta innostuk- ( v nen toiminta rajottnl kuitenkin vain raukscn kautta tuli Amerikan kansa-
estä ja vannoneet tekeviimme kaik- 1 _ niiden valmisteiden "puustaamiscen" laiseksi Tämä on nyt täydellisesti
kemine tiimiin vallankumouksen kan- "™?n n™""'"'" V 1890—1908 jolgsa oll clma Tymiiisnai8tcn muuttunut Sillä ettti mies hankkii
nattamiseksl ja tukemiseksi jopa toi- T'on ritarikunta joka oli ollut 00- jnrjeftymiseen cl tällit uitolla ollut naturallsoimlsen kautta itselleen Ame
voneet seisovamme-siellä taistelevien luvulle saakka työläisten huomatta- MIIottaTaa vaikutusta rikan kansalaisen oikeudet ei tästä
urhojen rinnalla Kokemus kuiton- VRla Ja voimakkaana yhdyssiteenä v„0(lln 1008 Talheilla oli naisia lähtien enää ole mitään vaikutusta
kln on sangen monasti on osoittanut alkoi aalaseuraolo-ajaltaan perittylne enlten järjestynyt miesten vaatteita hänen vaimonsa kansalaisuuteen Jos
että tällainen Innostuminen el ole nienoinecn sekä sopimattomine jär- vaimistavassa teollisuudessa jossa suomalainen mies naturalisoimisen
ollut - tehokas kannustamaan henki- Jestömuotoineen käydä hankalaksi ja naiSjaHenten lukumiiHrä nousi 40 pro- kautta hankkii itselleen Amerikan
löä käytännössä lähimmässä ympä- tarkotustaau vastaamattomaksi jon- senttjjn vuosina 1808—1000 suoritet- kansalaisoikeudet pysyy hänen vai
Mätössään työskentelemään niiden ka TUoksl se aIkoi hajaantumaan tl„ tiissa teollisuudessa ankara tais- nionsa edelleenkin Suomen kansalals
aatteiden hyväksi jotka ovat saa- Vuollna 1881 perustettiin Plttsburgis- tpUj josaa ulkomaalaiset työläiset oikeuksiinsa nähden suomalaisena
neet hänen sydämensä helikumaan sa Pytyssä kokouksessa Yhdysval- etupäUssä ruotsalaiset naiset joutui- Jos vaimo haluaa päästä Amerikan
Sö innostus ei ole saanut jäsenlstöäm- tan Ja Canadan ammatti- ja seka- Tat palkl£0jell polkijoiksi ja työolo- kansalaiseksi täytyy hänen itse hank
nie ryhtymään niin tehokkaaseen kas- tyoluisjilrjostön liittokunta joka muo- Jpn kaikinpuolisen huonontumisen kla nuo oikeudet naturalisoimisen
vstustyöhön kuin mitä puoluetoimin- dosti alun nykyään vielä toimivalle edistäjiksi Taistelu päättyi kulten- kautta Hänen täytyy kääntyä ol
tumme nykyhetkellä vaatii Se ei American Federation of Labor liitolle kln lTnIted G(irment Marker's Union keuslaltoksen puoleen siinä suhteessa
ole saanut meissä vielä heräämään N}'kyIsen nimensä sai liitto v 1886 voitonai siten että skandinavialaisten samalla tavalla kuin miehensäkln
riittävää 'innostusta uhrautumaan a- Pl(letyssil konventsionissa Columbuk- unlo hajosij mutta samalla myöskin paitsi että häneltä cl vaadita kansa
siamme hyväksi antautumaan sille seffia Ohiossa heikentyi unioiden vaikutus yleensä laiseksi pyrkimisen ilmoittautumista
- sillä tuvalla kuin se taistelijalle kuu- Jo lietl toimintansa alkuvuosina Tilmä taistelu käytiin Cliieagossa kuten mieheltään vaadittiin ja sen
luisi Jokapäiväiset pikkumukavuu- 0Mttaiitul Hitto olevansa snosijlllnen jossa nftstc„ taloudellinen järjestäy- lisäksi hänen ei ole tarvinnut asua
det jotka tosin suurella vaivalla on naistcn järjestymiselle Siten v 1883 tyminen sen jälkeen oll verftittain Yhdysvalloissa muuta kuin yksi vuo
onnistuttu saavuttamaan kietovat Pytyssä koko maata käsHtävässä heikkoa „1 ennen kansalaiseksi pääsemisen
meidät vielä pauloihinsa ja saatta- konventsionlssa mainitaan sen hyväk- Pcsulaltokslssa työskentelevät nai- unomustaan rl
vat punnitsemaan hiuskarvalleen as- 3-1"11 vetoomuksen naisille jiirjes- set Tyynenmeren rannikolla olivat Tämän lisäksi myöntää uusi- la
keleomme Esimerkkejä tästä oUs! täytymään ammateissaan luvuten kai- jokseenkin hyvin järjestyneitä saa- ki ulkomaalaiselle avioliitossa ole
lukemattomia mainittavissa kenpuolisto avustustaan ja niyötaval- vuttaen työejan lyhennyksen yli- valle naiselle oikeuden päästä Yhdys-
Innostusta ja uhrautuvaisuutta el kurust"n siinii- Vuonna 1800 ntal- tyiin naksnn Jne Muilla paikka- valtaln kansalaiseksi naturalisoimi
tarvita ainoastaan sotarintamalla vi- riitaankin 3° kansallisessa k0'Witsi9-kuullilla oll tUmiin aIan työlälsnals- sen kantta vaikka hänen miehensä el
hollistaan vastaan taistellessa kuten nissa oIIeen vnden naisedustajan ten järjestiivinlnen vähemmän me- olekaan Amerikan kansalainen ja
Neuvosto-Venäjällä vaan sitä tarvi- Clerk's Union edustajana Findlaysta nestyksellistit Troyssa hajosi pesi- kieltäytyy taikka laiminlyö tulla nat
taan yhtä paljon rintaman selkäpuo- 0hl°- Selaavassa konventsionissa va- jul„ unIo kokonaan v 19ofl yhdeksän turalisceratuksl kansalaiseksi Siinä
lella Tätä nykyä me muodostamme litaHn J° erikoinen komitea naisten klukautta lakon seurauksena tapauksessa täytyy vaimon täyttää
tuon rintaman selkäpuolen Eikä työta Tarten' 3°ssa Puheenjohtajana Naln 011 työläisnaisten taloudelH- kaikki kansalaistuttamista koskevat
meillä ole muuta valittavaa kuin ja sillteerlul toimivat naiset Vuonna nell järjestäytyminen kulkenut kchi- asetukset ja vaatimukset myöskin
"taistclo tahi tee työtä" — valhtoeh- 1900 TaIitaan J° nainen yleiseksi tysvaihconsa milloin väsähtäen mii- tehdä ilmoitus kansalaiseksi pyrkiml
tojen välillä Nyt on meillä siihen tl- orKallisecraaJaksi sekä apulaistolmlt- ioln uuaelloen ponnahtaen kuten sen aikomuksestaan ja olla maassa
lalsuus runaisen kuukauden ryntäys tajaksl liin nenkannattajaan "Fe- yleensä kaikklnaiset työläisten jär- asuneen yhtämittaistl viisi vuotta en
psettaa meille velvollisuudeksemme e™tionist"-lehteen jcstäytymlsyritykset Erikoispiirteenä nen kuin voi anoa toisia papereita
rintaman selkäpuolen työanneijan rl- Naisten ammatillisen järjestäytyml- naisten järjestäytymisessä on ollut Mutta yksikään nainen jonka mies
vien vahvistamisen Meillä on pai- n hiekentymlnen joka alkoi jo havaittavissa että se muu(amia poik- el voisi päästä Yhdysvaltain kansar
jon-tarjottavissa' uusille tulokkaille: Työn Ritarikunnan toiminnan aika- keuksla lukuunottamatta on saanut laiseksi el voi saada kansalalspape-valtlolltne-
puolue lehdistöineen nuo- na vuosien 1887—88 vaiheilla jatkui alkunsa ulkopuolisten asiainharrasta- reita esimerkiksi Japanilainen el pää-:
risoliike äänenkannattajineen ammat- H'na vuoteen 1800 saakka Siitä ai-jäin vaikutuksesta eikä niin paljon se Yhdysvaltain kansalaiseksi
tiunioiden - - kasvatusllltto Kalkkien "a taas lyhyt nousukausi jota kesti työläisnaisten omasta alotteesta sekä Uusi laki el koske lusten kun
niilden kautta me voimistamme Wor- noin Pari kolme vuotta jonka jäi- se että no suurimmaksi osaksi on salaisoikeukslln Missä tulee kysy
ker's Partyn vaikutusta tämän maan keen aina vuoteen 1008 saakka on tapahtunut työtaistelujen puhjettua mykseen lupscn kansalaisuus vunhem
työviienliikkeeseen kaikkien näiden huomattavissa suurta lamaannusta jonka vuoksi usein taistelun sivuu- piensä kansalaisuuden perusteella
Järjestöjen ja lehtien avulla me teem- Vuoteen 1900 naisten ammattiuniot tottua se onkin lamaantunut ja uniot otetaan huomioon isän kansalaisuus
me työtä Venäjän vallankumouksen olivat verrattain heikkoja mutta sitä päässeet hajoamaan eikä äidin jos kumpikin on eri maan
hyväksi Meillä on keinoja Jos el seuraavina vuosina havaitaun niidet Maailmansodan jälkeisinä vuosina kansalaille- Kaikki Yhdysvalloissa
yksi tepsi niin kokeilkaamme toista kasvavan ja voimistuvan vaikutuk- on huomattavissa muutosta parem- syntyneet lapset ovat kumminkin
ja kolmatta! seitaan Vuonna 1002 olleiden nais- paan päin naisten taloudellisen jär- Amerikan kansalaisia vaikka isät el-
Melllil suomalaisilla on sen lisäksi työläisten lakkojen lukumäärä non- jestäytymisen alalla Yhteenkuuluvat- vät olislkann maan kansalaisia
oma naisten lehtemme ja naisten va-Epe jo kolmenkertaiseksi sii lii mitl suuden tunne kasvamistaan kasvaa Tämä uusi laki myöskin säätää
listustyömme jota meidän ryntäyksen se 011 v 1900 Yhteistunne uiiei- ja joka lujittaa unioiden sisäistä hen- ctta jos nainen joka on Amerikan
aikana ~ ei ole unohdettava Siellä naistyöläistcn kesken lujittuu myös- teä Samalla alkavat naistyöläisten- kansalainen menee avioliittoon ulko
missä ' me emme voi voittaa miestä kin Ja vuodesta 1009 lähtien knpvan kln keskuuteen tunkeutua luokkakat- maalaisen kanssa el hän menetä kan
puolcllemme voittakaamme nainen naistyöläisten jiisenmäär-t lisääntyy somukset Ja varmaa on että sikäli salalsoikeuttaan (paitsi jos mies cl
Tuokaamme' hänet kokonkslimme itiöiden lukumäärä ja naisten umina- kun työläisten yleiset taloudelliset 0le kelvollinen pääsemään Amerikan
pulmkaamme hänelle lehdestämme tiilinen järjestäytyminen 011 Jo saa- järjestöt Yhdysvalloissa muuttuvat kansalaiseksi) ellei vaimo itse luovu
antakaamme se hänelle luettavaksi l't viiltävän maaperiin pelkistä joukkojärjestöistä luokka- kansalaisuudestaan Jailllscstl oikeu-
Puhukaamme hänelle siltä että kai- Vuonna 1003 perusteltiin naisten talstelujärjestöiksi sikäli myöskin den edessä Kumminkin Jos hän me
ken minkä hän haluaa tehdä lastensa kansallinen nmnmttiliitto jonka tnr- Daiset siirtyvät porvarillisten nais- „ee ulkomaalaisen kanssa avioliit
tulevaisuudcn hyväksi hän" voi teli- koituksena oli jlidtstiiii kaikki leolll- ten holhouksesta itsenäiselle luokka- toon ja asuu yhlämittaisesti kaksi
dä ainoastaan työväenluokan voiton "'e38 tyiVik-inlclevät naiset yhteen taistelun tielle — A L vuotta siinä maassa minkä alamai-
kautta vanhasta luhistuvasta Järjes- koko maata käsittävään liittoon kat- „4¥tJ 'nen miehensä on taikka Jossain muus-
telmästä somatta siilien kuuluivatko nämä AVIOLIITOSSA OLEGIEN NAIh- ga maa8sa yhtämittaisesti viisi vuot-
Jokainen naistoveri liikkeelle Pu- naiset ammattiliittoihin' tahi ei: Llit- TEN KANSALAISOIKEUDET tHj niin C(ieHytetään hänen luopuneen
naisen kuukauden aikana! toon P'isivät jäseniksi myöskin sei- Syyskuun 22 p allekirjoitti P™- Amerlkan kansalaisuudestaan Jokot-
Punainen kuukausi on arvokkainta Ialset ainekset Jotka ovat myötätun- sidentti kongressin hyväksymiin mi- neu naueni j0ka ennen tämän lain
juhla-valmistelua köyhälistön suurta toisia työläisnaisten ammatillista lii- den lain joka aikaansaa suuria muu- voimaa„ astumista on- menettänyt
juhlaa — Venäjän vallankumouksen kettil Ahtaan Liittoon kuulunee tätä toksia avioliitossa olevien naisten kansalaisoikeutensa Amerikassa avio
vlisivuotisjuhlaa varten! n-vkya noin C0000 jiisentä Sen Joh- kansalaiseksi pääsemisessä naturali- liittoon menoo kautta ulkomaalaisen
___________ don muodostavat kokonansa porvuril- soimisen kautta ja kansalaisuuden kanssa voi päästä uudelleen kansa-
Silkinkutoiat Ukkoutune t "s-t ainekset joiden päämääränä täs- säilyttämisessä Tämän uuden lain Iulsek8J tavallisen naturalisoimisen
jiuvu—uiujai laaauuiu 1 g„ tapaukSeSsa ovat-- puhtaasti por- mukaan joutuvat naiset kansaralstu- kauttai paitsi että häneltä ei vaadita
ALTOONA Pa (FP) — Noin 150 varaiset naisaslaperiaatteet yleis- iniseen nähden samaan asemaan kuin iImoitn]{aen tekoa aikomuksestaan
silkinkutojaa Juniatan tehtaassa lak- hengen ollen saman kuin A F L ovat miehet on samat oikeudet ja pyrkm kansaiaiseksl ja että häneltä
koutut vastalauseeksi kolmannen pai- Uitossakin Liiton toimesta on perus- samat velvollisuudet Tästä lähtien cl Taaiita muuta kuin yhden vuoden
kanalennnksen johdosta joka tekee tettu valtiojärjcstöjäkin Illinoisiin ei kukaan ulkomaalainen nainen saa aHUmtsen aika Amerikassa ennen kan
yhteensä 50 prosenttia kolmen kuu- New Yorkiin ja Massachusettiin Lii- Amerikan kansalaisoikeuksia sen Baittiolkeuksien ansmista
kauden alkuna Työläiset jotka' hoi- tolia oli oma ääneukannattajansakin kautta että hän menee avloliittooa Lak{ hyväksyttynä kumoaa entiset
tavat kolmea konetta eivät kykene Jossa käsiteltiin naisten työaloja' kai-Amerikan kansalaisen kanssa taikka nai8ten kansalaisuutta koskevat ase
ansaitsemaan $40 kuukaudessa kiila teollisuuden eri aloilla Viime että hänen miehensä hankkii itsel- tukset ja 0n edellisessä —täydellisesti
Lakon Jälkeen 80 prosenttia lakko- vuoden lokakuussa lakkasi liitto jul- Icen Amerikan kansalaisoikeudet eikä se]0stetta kaikki ne oikeudet ja vel
lalsista Järjestyi muodostaen United kaisemasta mainittua julkaisua Lii- kukaan nainen joka on Amerikan vouSUU(jet mitkä tästä lähtien avio
Teitile Workers ot Americaan kuulu- ton toiminta nykyään ilmenee hno- kansalainen menetä tätä kansalais- Iutosla 0ieyalle naiselle kansalaisol
ran paikallisosaston Merkeistä päät- mattavimmin n k naisten apu-unlol- oikeuttaan -sen kautta että hän me- kenkalin ja kansalaiseksi pääsemiseen
täen tulevat myös Aitona silkkiteh- den järjestämisessä miestyöläisteu nee avioliittoon ulkomaalaisen kana- njlhdcn kuuluvat
taan työläiset liittymään heihin sil- lakkojen aikana y m sellainen sa
lä he ovat työssä samalla isännistöllä Vuonna 1899 perustettiin myös n Uusi laki ei vaikuta millään ta- x „„wvien vhtels-
k "Labei League joka pullsl am- valla niiden naisten kansalaisoikenk- - Työttö myy en nykyisen yhte a-
TietoiiUU ennen kaikkea ! ! matillisen järjestäytymisen asiaa slin jotka on saatu ennen tämän uu- kuntajär ertelmin kirous Kapltall
Tilaa Toveritar! Iasten työu kieltoa ym Sen varsinal- den lain voimaanastumista ml on lm'n ypi