Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 2
Tiistaina Lokakuun 17 p — Tuesday October 17th
No 42
KIRJEITÄ
joukkoon jok'ainoa mies ja nainen tietysti oiivnt pakotetut auttamaan joutanut kirjoittamaan lisää kun o-
koliti aamun koittoa — Selma itseään ja pitämään uuden kokouk- Ien niin ahkerasti' koettanut hommata
: sen jossa he pillittivät maksavansa talven varaa suurelle lapsi-joukolleni
BALTIMORE MD palvelijoillensa tuon vaaditun palkan Niillil joilla on lapsia on isot huolet
SPENCER NY ' „_„ „ ylennyksen mutta samalla ilmoitti- silta miten saisi ne yli talven
cunnicn n x Tos niin ikin vuorostani kertoisin ' '
iiitt vat että kuhden viikon kuluttua ovat Toivoisin ettil jokainen nainen ja
Vierailimäytännön antoi Newfieldin tuman Baltlmoren kuulumisia laisin- TiUlttlsen vas ttiti koettaisimme saada Toverittarelle
S S J osaston niiytelmiiseura syysk km se tärkeä ompeluseuran t„l)kgen " gaatuaan ]!atsoivat tytöt ole- uusia tilauksia Sillä lailla me ke-
30 p iltana Spencerin kaupungin ta- nJT"im syf' ~ F'"'1 JY '' " vansa pakotetut liihtemiiän heti Sil- liitämme Itseämme silla Toveritar on
lossa kappaleella "Junula ja Tanu- P ottiiu myyjäiset pitiM 11 Pa"'a- ioin tietysti miuhet kUrecgtl pestaa- lukemisen arvoinen
la" Yleisöä olikin saapunut paljon Ila mai rasluuita °lksl 8118 J"" maan Uusia piikoja ja onhan niitU Meillä West Parisin vasemmisto-
Joten ei mennyt näyttelijäin vaivan- lainen jouduttakaa työnne valmilk- snatavlasa ailia jovka kil oaastolla on iltamat lokakuun 21 päk
näkö hukkaan -Hauska se oli siitä Keskusteltiin liian oiijeimasta ja vehnyU mUj[ pikenmlm pistämään viinä Iltamista kertyneet varat -luo-päiittäiu
että remakka nauru kuului ensiksi tulee olemaan tervehdys-sanat vMm aalgUn työpflikkol vutetaau poliittisten vankien vapaut-
aina vähän väliil katsomosta Kiitos toveritar Kuroseita muun 0"JeIraan Um 01ell klulnut että asianomaiset tamisekai Siis joukolla ympärys
vierailustanne tulkaa toistenkin kun- sinne kerän Anna Laurila l autettiin mevat seiostamaan tätä asiaa kylien naiset ja lapset silloin ja tuo
han kerran velkamme maksamme myöskin laittaa rengasiaiita josta ja- u u iih perinpon kaa ohjelmaa mukananne sillä olen
etaan kolme palkintoa I miehen su- ' ' „
Oman talon ostohommasta josta r „ mviivesllllna ia III mvlly Jfllscstl kajoa' vflin mlin sivumelnen kmllllt ettl1 näytöskappale on siellä
viime kirjeessäni lupasin lisää tietoja ki ' Tttvalf0ita lupautui myvmUiin viilliin ""taen- Olen vielä kuullut nähtävänä nimestä en vielä tiedä
antaa on kulunut niin pitkä aika ' ZZ im Sn s et(il el s™ M tIedBn Taa'V M'A nilk™lscu al"
- että sen ovat ehtineet jo lukijat n- seuraavat kappaleet tullaan myyi kokouksessa juuri muitten Muta voinen se on - Mandi-Hilden
hoittaa Niin olisi käynyt minullekin mMn arvoll8 mlehen giutklpalta kuuIt"' knln päihtyneitten jotka piti- - T
ellen olisi kuullut viimeisessä osas- mlebea k„i0ttu vlllaliivl pöytäliina vilt llolon' slm cttil heidän äilnensil SPRINGFIELD MASS
ton kokouksessa komitean tiedonan- lmIsen slIkkl hmsat ja pikk„ ivseä kuuluviin Osaston svvskauden toiminta on
toja Katsoimme parhaaksi Jättää äi- to8Sut LIppllJa „ knppa Tovruudela : - J-y K-s £J 2
jä itse "petlalemann talossaan Se- ettH JoI(len hhmaksI m!lilmtlin 10 CONCORD N H ™™ yVBkuun 80 päivänä Ensin
rasi keskustelu mitd tehdä haalin seium Niitil myy Kuusa Melkkinen CONCORD N H plapttUn työkokous ja sitten väliajan
ostoa varten lahjoina kerätyille ra- LIIy Flustl Lyy(Iia NyySs0lä Aino Syksyinen tervehdys kaikille Tove- jälestä ohjelmakokous vaan ikävä
hoille losta Ilmeni n m e i- Miikl ja Jenlly Kanglla Myyjäis-ilta- rlttaren lukijoille Koska minä tulin tyi ttä velttous on vielä suurena
Pidettä toinen ett toimite aan ah- lla on slsiliinpililsy kalkllIe vapaa ja vnI)tuks tBim kprtia Toverittareen tekijänä jäsentemmekin keskuudessa
joitetut summat itsekullek n siksi sltte koko nafsssukn nyt muistiinne kirjoittamaan niin koetan tehdä teli- koska el ahkerimmin kävdä kokouk
kunnes taas paalin ostoon tarvitaan merkltkilil Kun kaikki on omatekois- Oviini vointIlll mukaal sissa Se ei kelpaa syyksi että sa-
ja toinen että pidetään se haaUrn- ta mitii slellil tarj0ta„n niin myöskin Rivityöläisten lakko on jo kesUinyt notaan ettei pääse kun on lapsukaisia
hastona Tarkemmin tietämä ta ah- k(lhviIelpil kuuluu siIlohl kotitekoista knU(ltkslltta kuukautta vaan siitä ja mikä mitäkin hommaa Silloin
3" r-u mf Pdett:iiltcniln as'a Pitäviin olla! huolimatta työläisten rintama on py- kuin el "mnta" pääse niin pääsee
pöydälle ratkaMavaksi ensi kokouk- Sflmana Utanft pidettiin naisjaoston syllyt yhtil lujana kuin ailIS9akIn lfflta ja kuil „mata„ liihtee k()kouk
sessn oka pidetään John Kankaan kokoug jogsa ensiksl tehtiin -päätös Eivätköhiin ne herrat jo ala nähdä seen ja iltamiin niin fatan ei sovi
w™n° EtteniMd lokakuun 29 J()nUa nlukaan aina edellisen kokouk- ettil eivat ne työläiset niin vaan ota lähteä vaan pääsee ainakin vksl per
puvi Ina Mu stakaalian saapua jase- wn klrjlui tulee seuraavan kokouk- vnstnan avonaista työmaata sillit vä- heenjiisen kerrallaan Tämä el ole
net ja niiksi aikovat seu puiieeiijohtajaksi Näin ollen siis hemmiinkin tietoinen työläinen tietää ainakaan kaikille syynä ettil ei tule
Ilmat ovat oikein lämpimiä näin toimi puheenjohtajana Emma Kuuse- gen että jos hän hyväksyy avoimen kokouksiin Siis toimintaan jokai
syksyn ilmoiksi Farmarit perunoita 1 kirjuriksi valittiin Lyydia Nyys- työmaan niin ei ota kauan kun alen- nen mies ja nainen siilien velvoittaa
Kaivelevat Ckuulnvat lupailevankin ilä Toverittaren kirjeenvaihtajaksi netaan palkkoja vaikka nyt ensin meitä taistelun kutsu Köyhälistöllä
40 c bushelista ostajat) niin että el valittiin Lyydia Ketola Ida Arlig ja alussa maksettaisiinkin enempi ei ole muuta menetettävää kuin kah-
taida tulla palkoille vielä kaivaes- Jenny Kangas jotka vuoroin tulevat Paikkakunnalla on hyvin hiljaista leensa On selvää jokaiselle että työ
sakaan - H— a F— 1 jaoston toiminnasta tiedottamaan ui- nykyään sillä suuri osa miehistit on Iäinen ei vapaudu riistä jistiiiin muu-
koniaaihualle joutunut menemään muille palkka- toin kuin joukkovoimalla
INWOOD L I N Y Kirjallisuustoimikunta ilyjotti e- kunnille työvoimaansa kaupalle joka Lokakuun 1 päivänä oli ensimäinen
Täältä ei ole ollut Toverittaressa (ustnJnmmc' klutlll ettil kaikkien tekee isoa haittaa osaston toimin- lukurenkaan kokous toveri V Hal
ennen kirjoituksia vaikka paikka- naiKjaosto" janten velvollisuus on nassa meen arannolIa mkurengas perus
kunnalle leviää huomattava määrit hankkla Toverittarelle tilauksia ja Naisten Iukurengas taus päätettiin tettiin naisten ja miesten yhteinen
tiitä lehteä El ole ollut klrjeonvaili- ftntaa "6 Sitt° Lyydla KetoltHe joka alkaa Toivottavaa olisi ettil "yhä Liiettiin säännöt jotka hyväksyttiin
tajaa se kai on ollut suurimpana" ne tolmitlaa elee11 klrjallisuustol- useampia naistovereitamme liittyisi sinänsä joiden mukaan 'aletaan toi
tekijiinii Viimeisessä työkokouksessa m'kln""" ll'"titilaa-iaIIe- lukurenkaaseen jossa meillä on ti- minta Toivotaan että' kaikki otta-
sekin valittiin Täytvy nvt sitten Keskustelukysymys jäi seuraavaan laisus opiskella ja kehittyiisillä nyt vat osaa lukurenkaan kokouksiin sil
tävttää velvollisuuttansa ainakin a- kokoukseen ajan vähyyden tähden Jos koskaan olemme kehityksen tar- lä lukurenkaan tarkoitus on kehit
lussa Ensin huomautan että ei tääl- Valittiin ohjelmaa seuraavaan koko- veessä Meidän on pyrittävä luokka- tää meitä köyhälistöjoukkoja siihen
lukään olla kun pussin perässii osas- ukseen: runo— Ruura Melkkinen ker- tietoisiksi ja kehitettävä itseämme lä- pisteeseen että ollaan tietoisia sellai
to täällä on toista toimintakautta jo tomus-Mary Kuronen laulua — Aili hemmin tutustumaan yhteiskunnain- sen hetken tullessa jolloin tarvitaan
menossa Toiminta on kyllä ollut Albert ja kupletti Lily Frusti hän ke- siin kysymyksiin voidaksemme ottaa köyhälistön kaikki voimat yksistä
laimeaa kesiin aikana vaan sykvsyn riiii myös siksi illoiksi lisää ohjel- osafl työläisten vapaustaisteluun puolin vihollista vastaan Vasta sil
tullen se taas herää Ompeluseura nm sillä me alamme täydellä höy- Sunnuntaikoulu lapsille on kanssa loin kuin työväki on tietoinen on tot
on ollut jo täydessä touhussa useita rylia Kaikki ohjelma arvostellaan nlottu- Opettajina ovat Lyyli Mylly- voa ettil joskus voidaan heittää ne
viikkoja Lukurengas on myös osas- Muuten huomautan että tästä edes niUki Euina Helno oiva Kangas kapitalismin rautaiset orjakahleet
tossa vaan se on ollut kesii-lomalla tulevatkin naisjaoston kokoukset ole- Rimle 011 kaikkien kouluijässä olevat pois jotka painavat meitä jokaista
Nyt sekin alkaa nostaa taas päätään niaafi joka torstai-ilta klo 7 lapset tervetulleita H P Lukurenkaaseen ovat kaikki tervo
ja herää kesäisistä unelmistansa Sitte vielä otan ja kysiisen ettekö wft P4Bi mF tulleet - osastoista kuin ulkopuolelta
Viime työkokouksessa päätettiin et- te akat ja tyttäret todellakaan huo- WEST FARIS SIE- osastoakin Siis- toverit alkakaam-
til aletaan pitiiä ohjelmakokous aina "'"a mitä me tarvitsemme? Kuulkaa S S Osaston kokouliöessa 1 päivä- me tekemään tyota tarmolla tyotii
työkokouksen loputtua Tämä on yk- siis ennenkaikkea me tarvitsemme nä lokakuuta Paul Hildenin farmilla sellaista josta on jotain toivetta sll
sl tärkeä askel - Nyt kun on Juuri henkistä kasvatusta ilman sitä mei- keskusteltiin ja päätettiin valita To- Iil kapitalismi ci jätä mitään keinoa
osastoon liittynyt paljon nuoria jiise- henkinen minämme kuihtuu ja verittarelle kirjeenvaihtaja Ja sen käyttämättä säilyttääkseen unasta
niil jotka tarvitsevat kehittyä Tuuri Uleifitil tulee elävältä kuolleita Ei viran sain sitten minä Me työläis- niansa erikoisasemansa Nyt on meil
niiihin liikurenkaisiln samoin kuin se meitä suurestikaan kasvata eikä naiset olemme kovin hermostuneita m aika Jolloin emme voi toimia sen
ohjelmakokouksiin pitäisi joka ainoan tietopuolisuuttamme lisiiil jos me ka- alituisesta työn raskaan raadannasta mukaan mitä toinen sanoo Meidän
nuoren ja vanhan tulla kehittämään saannunime jonkun luo iltaa istu- ollen sitten vielä isot perheet huollet- 011 kehitettävä itseämme tietoiseksi
itseään Erittäinkin nuoret meidän nm ja siellä juoruamme tämän tavana Tahtoo aivan järki möke- em olemme tietoiset siitä ovatko
pitäisi enemmän kehittää itseämme kansamme paheista ja urheilemme röityii ettii pitää itsensä kykenemät- meidän Johtajamme oikeassa tul jtlil-
Me tulemme aina olemaan eturinta- '"'i kuka osaa enemmän repiä suu- tömänä kaikkeen olemassa oloonsa rssa- Silloin ei meille voida syöttää
massu siis tarvitsemme tarmoa ja tie- tansa päinvastoin! Kun me kerran Miksi emme ylitä hyvin me toverit- en moskaa luokkataisteluoppina
toa Moni ehkä ajattelee että kyllä emme voi yksin lukea tietopuolista taret pystytä yhtenit toimimaan mies- "Eteenpäin" levltyskilpailu on ai
ne vanhemmat Uimiset menevät sinne kirjallisuutta niin ohjatkaamme siis ten kanssa? Kun seisatumme vähän- kanut Tietysti jokainen meidiinkin
sellaisiin kokouksiin mitä minä huo- Jokainen tallukkamme kärjet ylös kin ajattelemaan niin näemme mi- J'isen tekee parhaansa oman lehtem
lin minähän olen nuori ja haluan kuudennelletoista kadulle sieilil lyöm- ten paljon on vinossa nykyinen yh- me eteen
tanssia ja iloita Mikä on tulevai- me kaikki tyhmät päämme yhteen teiskunta jossa ei ole muuta kuin Toverillinen tervehdys :
suus nilin ollen? Hetken " kuluttua Ja Jauhatamme siksi kunnes olemme ivaa ja pilkkaa Jos emme me tove- ii_ii j iin Ida Koski
hevliiimme niiistä iloisista kcvytmieli- saaneet jiirkevän ratkaisun epiisel- rittaret ota täydellä tarmolla kiinni NEW- yORKIN Tnd S S Osaston
sistä juoksuista ruumis raihnaantu- viin kysymyksiin niin emme me piiiise tämän raskaan kirjcvaihto-osote on: 2012— 5th Ave
nut ja pää jiiänyt tyhjäksi Ajatus- Osuusruokala "Voimair omistajat kuorman aita Me äidit olemme tiL- Qof Eteenpäin New York N Y_
kyky on slinil samassa kuoleentunut rettelöivät -'Sunnuntaina 1 päivänä niiin maailman tuki ja turva me äi-
ettel voi enää mitään jalompaa ai- lokttk esittivät palvelijat palkan y- dit kasvatamme lapset ja sitten kuin
kaa ajatella Silloin ei ole elämällä lennys vaatimuksen syystä ettii sil- me oh-mme niiden eteen parhaan nuo-
mitään merkitystä ei ole mitään pää- lohi kun he ovat tulleet taloon on sii- ruusvoimamme uhranneet niin silloin 9 Pyytäkää V A P A A f
maalia johon tähtäiimme elämä sil- ni' ollut vaiu yli 30 miestä ja nyt on meille el muuta ole kuin kapitaalin LAÄKEKIRJA — No -
loin on jonkinlaista muukin elämää v SO miestä He vaativat että ja yläluokan halpamainen katse Jos teS"nn00K SufÄmnorÄS fa
Mutta kuu nuorina reippaina alam- heille kaikille ylennettäisiin palkkaa meistä joku uskaltaa oikeuksiaan vaa- matoisista kotjluäkjstttm?'JlaJre5
me kehittää itseämme niin se on yksi taala viikolle eli otettaisiin tia niin vankilat ovat valmiit Toi- """kkJm™ hinnatV m '
jotain jaloa ja suurta Me mur- viides tyttö lisiiii siksi aikaa kun voisin jokaisen äidin kasvattavan tiu- ( nJ UaoUa "u"™™"
ramme 'ne kahleet jotka porvaristo miehiä menee pois ellei niin he luk- den aikaisen yhteiskunnnn täysiä käytetty monia kymmeniä vuosia
on meille asettanut Vaikka se en: kaavat heti työstä Miehet pitivät kansalnisia että saisimme niittää sa- ttoHaZatai iTkLPtm
sin näyttäisiKin toivottomalta mutta kokouksen ja antoivat kieltäviin vas- don aikana sitä me me olemme kylvä- ia koska itu tarvitsette yaroka humbuukii
_ _ lääkkeitä ja humbuuki-tohtoreita
kun me innolla saukoin parvin yli- tauksen Tytöt puolestaan jrtttival neet —Ligncinn Apteekki on a n urin—
dymme taistelemaan niin edessämme ruokapöydän laittamisen kesken Ja Kirjoitin kesällä yhden kerran til- — Suom Apteekkiliike Yndyavaiioiaaa—
luhistuvat ne rautaiset teljet Siis menivät ylös huoneisiinsa Miehet hän Toverittareen mutta en vain ole P A LiqjVELL €0 Suparlor Wl
JOS OLETTE KIPEÄ