Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 19, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Syyskuun 19 p— Tuesday September ISth No 38
pirstoa Kuitenkin haluan vielä lau- rustaa vaikka maailmassa mitil tu
sua jonkun- sanan "Raivaajan" lei- pahtuisi Mitäpä se meihin kuuluu
riin kuulumisestani Siitä on run- Emme me jaksa lukea eikil se balu-
sausti kaksi vuotta aikaa kuin olen takaan on niin paljon työtä sano
KIRJEITÄ
Työn ritari kesälomalla
CTatko englmälaelti iWu!tal n
seen Ja niin ilmoittivat lääkärit MONESSEN PA luopunut "Raivaajan" kannasta sen taan mutta oletteko ajatelleet kos-
etteiviit he voi sille mitään Ja sai -"Naisomteiliia 0li kokous S päivä- vastustuspolitiikan yuoksi mikä sil- kaan että sitä vielä jääpikin meiltä
Toivo käskyn poistua sairaalasta nft kunta jossa päätettiin että 111 01 i° sllloln vallankumouksellista ja ainahan sitä näyttää olevan ai
Komppania el luvannut enää kustan- WetUan iltamat '30 päivänä syysk '"kettä kohtaan vaikka hieman lie- kaa pistäytyä toisten naisten tykö
taa lääkärien eikä sairaalan kulunke- VHme knwm päätimme näistä "emmin kuin nyt Toivon tämän riit- nä kahvi-juttuja lappamassa Jotka
Ja joten _ ymmärrä siis ettet voi täill- utamIijt tt!l ne pl(tetään 2 p syysk vän asian ratkaisuksi Ja selvityk-jutut toisinaan eivilt kovinkaan ke
lä olla kauemmin kun el sinulla it- myöhemmltulikm tiet0) ettil seksi Kiertävä hittäviä ole Toivon enemmän lnku-
seuasi ole rahaa Eteenpäin juhlat ovat 2-3 päivä " „„ „„„„„' llalua maalaisemännille
Näillä "lohdutuksen" sanoilla hy- Byysk GIaS8polHsga joihin otti osaa RUDYARD MICHIGAN
västelivät sairaanhoitajattaret Toivon Moncsselv ja nilln 0nen meidän täy- Nyt alan piirtää kuulumisia tääl- Matkalla Kuzbaseen
ja poistuivat Hänen el auttanut muu tyI gllltiul atamat Huolimatta siltä lii meidän pimeältä farmiperukalta h u i r
kuin lähteä lähteä "ko- ntnmat tulee olemaan gltä run8aam 0)1 mm olhlt joku kiljoitU8 jo lovorltai Mandy Into kirjoittaa
tiin" jossa odottaa kamala kur- mat ohjeimHsta etta varmaan kaikki enneukhikin Toverittaressa vaan ei m „ ! S "STIT Ä '
Inna ' „ i taa allekirjoittaneen lähettämään sen
tulevat tyydytetyksi nimittäin : puhe kyllin usein muista kirjeenvaihtaja ~„ff„„„„ „„:„„ r „
Kaunis kesä oli jo tullut niin että runojai millja kuvaclma ja yksin!iy tehtäväänsä Uskon että Jokainen täi- f"6 julkaistavaksi Kirje on
lämmin oikein Jäseniä rankasi Kun kapJpaIe 8yntlnen Mi- Bikto paikkakunnalla Jolle tulee To kokonaisuudessaan yksitysasmt pois-
Toivo saapui kortteerinsa Piliai j0„ka jo nimestäkin päättäen voi sa-veritar katsoo heti ensiksi onko oamma' Sl'maa '
niin kohtaa häntä näky joka sat 1)oa etm se on erittuln hauska nu kirjotusta Rudyardista niin teen mi- "Kun )Ulnme Pilsse?t valtameri
hänet aivan horjahtamaan Ja olisi vInilyteImili - nii allmkln ja uulen ettii nlin teke laivalta Rotterdamiin Ja jonkun tun-
kaatunut ellei olisi saanut jostain Ompeluseura perustetaan niitä suu- vät toisetkin ~ Ja koska viime tia tarkastettuamme kaupunkia salin
seinämästlf kiinni Hänen taloustava- rla myyjjnsiit valten jotka osasto työkokouksessa tulin valituksi toisek- mB ml'iittaa sama komppanian
ransa olivat kannetut pihalle joka toimeenpanee En tiedil vielä ajasta ai kirjeenvaihtajaksi Toverittareen "Varsova" nimiseen laivaan Naiset
merkitsi: "Muuta ulos talosta kun knlllka-pian ne myyjäiset ovat vaan niin täytyy pitää virastaan vaari 3a lnpHet Balvat nukkua toisen luoka"
et voi maksaa vuokraa" Lapset itki- n„fira kmlUann tuonnempana Naiset Jjunnen kyliä itseni hyvin noloksi tä- Wimil ""tta mleh Joutuivat nuk
vät vaatekasan päällä Äiti oli men-kalkkl mukaan ompeluseuran kokouk- hän hommaan vaan kun parhaani k"m"a" kolmannessa luokassa Kun
DVt päivätyöhön että saisi edes lei- slfn ja otetHan tUmtt asla )a paine teen lllln kukaan el vo enempää P111'"1"''? Saksaan Danzigiin jossa
pää kipeään nälkään Ja lapset ai- taan mieleemme Ja näytetään että vaatia — No niin pieni vasta aika- J"1I(1"lmB"' olemaan kaksl vuorokaut
vat odottaa iltaa kunnes äiti palaa meimt on tahdon iujnntta toimia mu- nut osastomme on ollut vilkkaassa ta' PetUi" meidät kovan poliisi
työstä ja hakee kortteerin jostakin kaml osaston tehtävissä ainakin ruu- toiminnassa koko kesän Iltamia on arnu'ljan piiritettäväksi sekä maalta
Onneton isä oli aivan neuvoton miillisen työn raadannassa " pidetty joka viikko Ja olihan meillä etlil mOTfItii- Ketään el laskettu nini
korttecriin kuin leipäänkin nähden Nuorisoliiton iltamat olivat 2 p mahtavat kesäjuhlatkin heinäk 16 hl" paitsi jos sattui omalla val
Ja alkoi hän katsoa kurja kohtaloa syysk joihin otti osaa Daisytownin p Josta ei entinen r kirjeenvaihtaja Iua" PKUseuiän jotain salateitä ku
suoraan silmiin Nuorisoliitto Ohjelma alettiin orkeg- ole muistanut mitään kirjoittaa tP" esim- tilytyl tehdil' knn vaIIttiln
' Kuninkaan ' palatsissa vietettiin terin soitolla Sen jälkeen laulettiin Juhlavieraita oli saapunut koko edlst"Jut kaupungin majurin Ja Ame
suuria Juhlia Jaeltiin siellä aätelis- kansainvälinen Helmi Murphyn säes- paljon Soosta sekä Newberystä oli rlkun ed"stnJ"" luo protesteeraamaan
arvoja aivan runsaalla mitalla Niin- tyksellä yleisön ottaessa osaa soittokunta meitä virkistämässä iha- ll vntaan etti' miksi mell P'e-
ikään "ritarllyöntejä" kultaisen mic- Sitten seurasi puhe englannin kie-nllla sävelillään Huvin vuoksi mal- iliin v""kl"a eik'i päästetä maihin
kan lappeella annettiin useampia lellii Mr Meirickiltä Pittsburghista nltBen tiissil etta Xewberryn soitta- knte" tavaUlsla matkustajia Siellä
niin että oli siinä Juhlassa merkil- Hiin selosti nuorten työläisten voi-jiUu oli oikein Väinämöisen tenho- mulm mlassa otettiin hauskoja elä
lisyyttä kerrakseen maa nuorisoliikkeen välttämättö- voimat kun saivat synodalaisten leh- vi'1 kuvia sekil melstil etttt Saksalai-
Oli siinä 1 Toivo oli saanut myyttä sen vaikutusta vanhempaan mätkin tanssimaan Niin oli ainakin f ste polifflHta- PoUisit oIivat kovln
käsiinsä sanomalehden jossa tehtiin liikkeeseen ja yhtenäisyyttä niiden eräs synodan tummu telefoonissa '"""neitii tulemaan eläviin knviln
selkoa kuninkaallisista Juhlamonoisfa viilillä voiton saavuttamiseksi — tuumannut toiselle maanantai-aamu- muttu JosI'a he ollslvat tietäneet mi
Ja "rltarllyönneistä" Johon hän jat- Hoiijlllkeen seurasi lauluja runoja na että heidän lehmät vieläkin v m '1(4t'1 kuvattiin Ja min
koli kertomuksia englannin ja suomen tanssivat kuu eilen kuulivat sosialis- f"1"''1 voimalauseita esltetäiin ku
"Minäkin olen saanut ritarllyön-kielellä monta erilaista soittoa Täy- tien soittoa — No ehkä ensi ke- vll'n ollella lMn eivilt varmaan olisi
nin" olkapiiähäni mutta el "kultai- tyy antna tunnustus näille nuorille siinä jo itse tummut tanssivat sosia- ! 1e""s'1 kuvata Kolmas
sen miekan" lappeella niinkuin' ne tjöliiisille erittäinkin daisytownllai- listien soiton Jälkeen ja lehmät saa- Pi11™ ''"kuuta päästiin Pietariin
tyhjiintolmittnjat siellä palatsissa sille ettil kaikki ohjelma oli hyvää vat vuorostaan katsella päältä ' Haywoodln komitea ei ollut toiminut
saavat Heille hurrataan Kilistel- ja reippaasti suoritettiin Siis sydämellinen tervehdys kaikil- ml[an vainuiksi jonka yuoksi jou
liiän täytetyltä maljoja- heidän kun- Tässä juuri on meidän toivomus le raatajasiskoille Muistakaamme ai- "'mme T" ' i "'"tT h V''Rt?
niakseen Ja kaikkea on kylliksi! saada nuoriso toimimaan ja käsittä- "a että on suurta ja ihanaa tais- Tllkkofl: toveri Laukki olisi toi
Mutta "työni-itaria" el ajattele ku- miliin tuo tärkeä luokkatnomion mer- telia sen päämäärän puolesta' joka " kiireesti ja tarmokkaasti oli
kaan el kukaan! Kenellekään kitys sillit nuoriso joka kasvaa tulee tuo köyhälistölle voiton Blm"ie vurmaan v ehl Paarissa kuu
ei juolahda mieleenkään että "työn- täyttämään meidän paikkamme tu- Toverillisesti: Baa te hnuA" Mrn- Ellsl tilstaina
ritarilla" el ole leipää eikä kattoa lw taistelemaan kapitalistisen ylihei- Sofia Mäki 1"™"e junamatkalle ensin Mos-
päänsä piiiillä jonne suojaisi pie- rumien ja luokkavastakohtien pois- kovaan ja s tten Siperiaan Matka
net viattomat lapsensa Hänen salit- tamiseksi ja työnorjien oikeuksien JUTTUJA TOVERITTARELLE voi k es Md koi mesta nelj In viikkoon
taan niiiintyä nälkään Ja kurjuuteen saavuttamiseksi Innostusta vain aina Kirjoittanut 0-a L-e maita junalla biperiaan Kun lähdin
„ x ' „i„u ii Amerikasta niin siellä kerrottiin et-
1 72 LmT f2t Levityskuukautenakaan ei ole oi-tä koko matka kestää ainoastaan
mitään mässäajille vaikka työläinen Toivoo lut mahdollisuutta uudistaa Toveri- 3 viikkoa Mahdollisesti se tullaan
kaiken tuottaja ja luoja kuoleekin Hilja Heikkilä tarta sillä niin perin välinpitämät- tlkeuitän 8:ssa viikossa Tehtyäni
laHc knÄ'l!Z6 SELITVSTÄ MAYNARDIN tÖ"f T?lämf maaIalsnat köjään havaintoja matkalta niissä maissa
lai CKUin sienitt sateen jUkeen „ JUTTUUN " Crsln ymparl tovossa "da missä olimme mnissn niin voi sa-
Hyväntckeväisyyslatokset" rientä- eutiget uudstamaan ja nu
vdt onnettoman perheen avuksi Ja Toverittaren n:ssa 35 olleeseen sia myös yritin mutta turha vaiva massa asemassa Lapset olivat niin
tuovat vanhau Ja mustuneen teltta- "Pakinaan" olen pakoitettu vastaa- Kolme vuotta on eräskin Toveritarta nälkäisiä ja likaisia Kun sattui Jon
vehkeen Ja kehottavat Toivoa per- maan asian selventämiseksi ja vää- lukenut ja nyt sanoi ettei ole rahaa kun leivänpala putoamaan veteen
heensä kanssa meneuvlän "jonne- rinymmärtämisien poistamiseksi En vaikka se sana el pidä paikkaansa niin ne heti tappelun kanssa sitä me
kin" johon saa "pystyttää asunton- tarkoittanut "rikkureilla" Maynardin lainkaan sillä köyhyys- on kaukana nivilt ottamaan pois puristivat viillän
sa" Toivo noudattaa kehoitusta Ja Amalgamated Testille Järj kuuluvia sieltä sen tiedän varmaan Koetin vettil pois ja söivät sen Kaksi päivitit
lähtee hakemaan paikkaa Hiin työläisiä enempää kuin sanottua lak- sunoa että talvi kun taas tulee niin knn olimme Dnnzlgissa niin syö-
raenee järven rantaan Mutta siellä kotalstelua 1910 sillä tarkoin tiedän 0n vähän lukemista Ja samalla voi tlmuuf heitä laivan leivällä Uiva
asuu huvittelijoita telttoineeu ja pur- sen lakon merkityksen ja vaiheen Ja pysyä matkassa toisten kanssa vaan päällystö kyllä kielsi meitä helttä
jevenheineen Eikä se passaa että kirjoittaessani sanottua kirjoitusta sitä hiin oi herra paratkoon tahtonut mlistii leipää mutta emme ottaneet
hän Toivo toisi mustan ja vanhan jonka johdosta on väärinkäsityksiä kuulla Sanoi ettei ole aikaa lukea sitä kuuleviin korviimme
telttavehkeensä tänne el ainakaan tullut en tullut ajatelleeksi teidän lukematta ovat jääneet entisetkin Ja Täällä Pietarissa ei yleeuaä ole
lähellä toisia Joten saa hakea pai- lakkoanne luulen sen olevan kyllin siis turha tilata Siitä siis nähdään niin kurjaa kun siellä kerrotaan
kan Jostain ryteiköstä Järven ran- selvän kaikille Tarkoitin kylässänne minkä verran naiset tahtovat seura- Olen kävnvt eräässä puistossa Jossa
nalla Jonne eivät "paremmat ihmiset" olevia eräitä henkilöitä jotka Joku ta aikaansa jos ei niin paljon ole on paljon leikkikenttiä lapsille Lap
lialua asettua asumaan vuosi sitten eräällä lakkopaikalla aikaa että edes viikon varrella To- set ovat puhtaltu Ja terveen niiköi-
Käveltyään hetken aikaan löytää: suhtautuivat tovereitaan kohtaan vas- vcrittaren lukisi Minä uskon että siä ja vleensä kaikki ihmiset ovat
hän paikan johon päättää laittaa temnielisesti ja niin ollen Jäi kirjoi- ei ole haluakaan Sanotaan että mi- terveen ja huolettoman näköisiä Heil
"nsunnon" tuksestanl sivuhuomautus pois Kun- tilpä me farmarimuorit niin vielä it- lä el ole se elämiin taakka niin ko-
He "asuvat" ja näkevät nälkää nioitan tettä_ vakaumuksistanue olla seämme koettasimmekaan kehittää vin raskas he tietävät että saavat
Joskus onnistuu saamaan jonkun ka- uskolliset periaatteilleen silloin kuin silua on kyllä kun työmme tulee pienen annoksen ruokita vaikka ei
lau ongella mutta sekin on vain jos- niitä kaikilla eri keinoilla halutaan tehtyä - Kyllä miehet katsovat mei- viit olisi työssäkään Kuu menee slel
kus Kun ei ole venettä jolla saisi ~~ ' 1 (Iänkin etuja kun saavat tilaisuuden Iit Amerikassa Juhonkin puistoon tai
soutaa syvemmälle Jossa olisi kalo- sivät kuivettuneita leivänpaloja Jot- Ja miehet kyllä maallakin lukevat missä tahansa tapaa ihmisiä niin ne
ja Rantakivillä täytyy onkensa kans-ka on kerjuulla saatu Hän ajattelee joka pitlvit lehden ja ovatkin kaikin ovat kerrassaan " tylsiin näköisia Se
sa kurkoitclla ja odotella kärsivälli- — ajattelee liian paljon onnetonta puolin tietoisempia kuin naiset Jos elämisen huoli 011 siellä kapitaalises
sestl kalan onkeen tarttumista Isoim-kohtaloaan Joka tekee hänestä mie- meillä kaikilla oliskaan niin varmal- sa maassa niin tavattoman suuri
mat lapsista käyvät kerjuulla kau- lipuolen — la pohjalla toimeentulo niin silti so- etlil eivilt ihmiset kerkiä muuta ajat-
pungilla Ja kun Toivo on pakoitettu Nyt kun Järjen valo sammui tun- pisi olla toveruushenkl enemmän kes- telemaan
syömään kerjättyjä paloja niin nou- tee hiin itsensä "onnellisimmaksi ih- kuudessamme kun suuruuden hulluus Muuten minä en kehoita perheitä
see karvas pala kurkkuun joka en- misekst" niannpäällä Ja on hänellä Ja yksilö pyyteet Jotka ovat myös joilla 011 pieniä lapsia lähteinään
nustaa mielen murtumista tapana huutaa: nii„ p-rin juurtuneet että -siitä et -tälle nmtknlle Lapset joutuvat mat-
Toivolla on "kesälomaa" riittämään "Nyt on "Työnritarl" kesälomalla! päästä mihinkään Ajatellaan vain kalla kärsimään kaikenmoista mutta
asti Työkyvyttömänä ja toivottoma- samalla nauraen kaameata hullun ettil kunhan minä vain hyvin saan nuoria ihmisiä Joilla ei ole pieniä
na katselee hän kun lapsukaiset Jyr- naurua toimeentuloni niin mitiipä tiissä pe- lapsia mieluimmin kehoittaisin tänne