Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 19, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "iWfAV ' STT
ORGAN OF -THE FINNISH VVORKINQ VVOMEN IN AMERICA
No 38
Tiistaina Syyskuun 19 p — Tuesday September 19th 1922 — Kahdestoista Vuosiko
================
- v
NAISTEN TALOUDELLISESTA JÄRJESTÄY
TYMISESTÄ YHDYSVALLOISSA
i
1825—1840
sestn jotka olivat epäedullisia työ- kotityönä Miltei jokainen nainen
liUsillc Tähän lakkoon otti osaa SOO Lynnin kaupungista ja sen ynipiirls-
— 400 nalstyöliilstil Lakko menctet- töstä työskenteli näille tehtaille jols-
tiin mutta sen yhteydessä syntyi sa palkat alussa olivat siedettäviä
osaksensa saivat he jatkoivat jär- {a" järjestäytymisestä ja kun v mutta jotka yhä lisääntyvän tyi
jestiimlstyötä Ammattiuroita perus- kutojattaret udelleen lakkou- arjonnan vuoksi alkoivat laskoa
I ns ii i i„ni i i„ tulvat palkan alennuksen vuoksi tie- kunnes vihdoin saavuttivat sen rajan
tettiin muihinkin kaupunkeihin jois- U1 L
„ „ s vät sen aikuiset sanomalehdet kcr- etteivät työläiset sillä cntiti voluoct
sa nämä silloin tällöin onnistuivat „ „ T
toa että tehtaan tytöt olivat perus- tulla toimeen Lakon yhteydessä pc-
saamaan parannuksiakin työoloihin-
lii jw „ „„„„„ „„ taneet union taistelemaan työolojen- rustettim ommattluulo Joka laati en-
sa Flladelfiassa ja Baltimorcssa pe- j
sa parantamiseksi liuolinintta niistä simaisen palkkatariffln ja joka myös
huomattavissa varsinaisesti neljä jak- ehdoista- joilla työvoimaa Coehecon- voitti tuman lakkotaistelun Täten pc-
„ „ „ työntekijäin uuioita mutta toimivat „ „ i
soa: 1) järjestäytymisen alkeet 2) " Vuln I -liven ajan puuvillatehtaalle palkataan Ja rustettu unlo cl pysynyt kauan pys-
työviien olojen parantamista tarkoil- rr[m[n väihekauden kuluessa oli tullui" huomataan jo työnantajain tyssä Jäsenmaksujen maksamatto
tavien yhdistysten kehitys ja lain- „ „ suuntaavan taistelunsa naisten jär- niuuden sekä yleisen väliupitämättö-
„ vat myöskin päivuvarjojen ompelijat t
BuUdi unollmen toiminta 3) yhä vah- „ jestyuistä vastaan Tämä lakko me- myyden vuoksi unio hajosi myohcm-
' sekä klrjansitojanaiset olleet lakko- '
vistuva puhtaasti ammattiunlomsti- _ T „ lietettiin eikä olo o lut mitään inali- min kokonaan
„ taistelussa New Yorkissa Jälkimäiset „
sen liikkeen kehitys ja taistelu n:us- „„„ „„„„ i„it„„i„ „ dollisuutta saada tietoja union koh- Yleensä voidaan sanoa että v v
Eiisiniiiintn jakso v
Jfaisten taloudellisen järjestäytymi
sen aikaisempi historia Yhdysval
loissa alkaa jo niin varhaisilta vuo
silta kuin 1825 Sen kehityksessä on
perustivat nnioiiklu joka kuitenkuan
ei ollut pltkil -alkuinen vaan- hajosi
koltta perustamisensa jälkeen
talosta sen koommin
1825 — 40 välinen aika oli naisten jär
Lovvellissa Mass samana vuonna jestyniisen mahdollisuuksien tunnus-
Seuraava huomattava teollisuus tehtaan tytöt tekivät lakon palkkan- telemlsen aika jolloin tUuiä aalo
ten äänioikeudesta sekä 4) Khijrtits
of Lahor ja American Federation of
Labor liittojen kehitys ja vaikutus
liiisimainen jakso lasketaan vuo- „„i„"i:!i„„t „n„i„i- :ii~f„_ sa alentamisen iohdosta ncrustaeu myöskin laski juurensa tiimiin maan
l -tnnr -n n ti 111 1 juaraa nami j uiuitu uinui ui juijvoij- - -
desta 182o vuoden 1810 valheille ja M pmlvllIateollisuus Ensirlal myöskin union joka cl ollut pitkä- työväenliikkeeseen jääden samalla
käsittää se lakkotaisteluja tältä ajal- talstelun tlelle äntautumi- Ikäinen Useissa muissakin kaupun- kuitenkin vield kysymykseksi joka et
ta niillä teollisuusaloilla joissa n1- gcgta olIvut kot DnIot syntyivjit geissa muodostettiin puuvillateolli- saanut f yleistä tunnustusta Naisten
sia huomattavammassa määrässä „_„' slfn „flfnf(1'„ suuden ulalla unioita joiden vaiku-järjestäytyminen oli vain ' kokeilua
työskenteli Tämän a anjaksou ku- Yh( tuln WraIIiscssa työtilastolil- tus kuitenkin oli verrattain pieni
luessa vallitsi Yhdysvaltain teok isuu- kcrtomuksefssai ettäl vallaisin Ty0taistelu joka on säilynyt mer
dcssa murroskausi jolloin entinen ]a uuvillateollisuu(iessa 011 kityksellisenä näiltä vuosilta on ken
fcouLumMus tu """""" tapahtunut oli heinäkuussa v 1828 kätelitniden työläisnaisten lakkotais- se seikka ettil naistyöläisten astuml-
tchdasteollsuiideks joka samaIi ke- ratelsonlssni N j gcn ymittömanä telu Lyimissä Mass jossa kenkä- nen teollisuuden palvelukseen samoll-
hittymistaan kehittyi Talloin alkoi aheunajnntt oH paivällisajan muut- teollisuus oli saanut suuren jalaust- le aloille kuin missä luicstyöläisct
m m valmiKlon vaatteiden TaInil- taminen kello 12 kello 1:teen juu Joulukuun 30 :nen päivän vaiheil- työskentelivät kohtasi miesten In-
us kel1"y'1 tPlidnsteolIisiuH eksi LakkQ epaonnistul elka oIe oIcmRS la 1S37 teklviit lllmittäln kenkäin Ilolta suurta vastustusta Mutta sitä
Talla alalla työskenteli lukuisasti mlukililnIaisia tietoja siität että nootlaajat lakon joka oli paremmin mukaa kun naistyövoima mudoslul
Mu mv rin" Ti fmaan" se olIsl Johtanut työläisnaisten jär- järjestetty kuin sen alkuiset lukot huomattavaksi tekijäksi jollain teol-
yiljel ijain ja keskiluokka laisista per- jestymlseou tilna ala]Ia jouiukuussa yieensil tapasivat olla Kenkätehtaita lisuus alalla ja sitä mukaa kun ho
heistä lähteneitä amenkalaissyntyi- gflmamj vuonna telivilt kutojattaret oli jo syntynyt muttu ompelukonct- xmioidensa avulla osoittivat taistolu-
sui naisia jotka pyrkivät riippumat- lnkon Cochecon p„uviiiatelitaassa Do- ta el oltu vielä keksitty jonka vuok- kuntonsa miehet yleensä tukivut hcl-
tomuuteen ja vaihteluun Näiden jou- verisg(1 N R vastalauseeksi uusien sl kenkäin nootlaus tapahtui -käsi- dän järjestymistään ja taisteluaan
kossa oli huomattavasti sellaisia jot- juregtygsiUntJijen voimaansaattami- työnä jonka suorittivat nalstyöläiset alempia palkkoja vastaan A li
ka ennen olivat istuneet kotonaan J J J
alkua myöhempien vuosien unlotoi--minnalle
Tältä ajalta on mainittava myös
kangastuolin ääressä mutta jotka _ _ " : l# ' ' ' g ' n '
kehittyvän koneteollisuuden vok„i JYÖN RITARI KESaLOM ALLA Kirjoittanut Annie Ruissalo
jäivät työttömiksi ja jotka tehtais- -
sa jatkoivat ansiotyötään Kun nai
set näin nlkoivnt laajemmassa mit
takaavassa vaihtaa kotiteollisuuden
tehdasteollisuuteen havaittiin myöi
että vaimiit vaatteet olivat muka
vammat ja halvemmatkin kuin koti
tekoiset Tämän seurauksena kasvoi
valmiiden vaatteiden tuotanto ja sen
mukana liikipajajärjestelinä joka
pääsi täyteen vauhtiinsa ja jonka
suoranaisena seurauksena oli ensl
mälseu naisten ammattiunion perus
taminen v 1S25 New Yorkissa
Mihin aikoihin pidettiin naisten jär
jestäytymistä ennen kuulumattoma
na Sitil pilkkailtlinklu ja sille jael
tiin kompasanoja sanomalehdistönkin
palstoilla Aniharvoja lehtiä oli jot
ka astuivat puolustamaan ja tuke
maan tätä järjestäytymistä kiinnit
täen yleisön huomiota niihin huuta
viin epäkohtiin jotka tällä työalalla
vallitsivat ja jotka suoranaisesti oli
vat hengenvaarallisia valmiita viit
teitä käyttävälle yleisölle
Vuonna '1831 tekivät valmiiden
vaatteiden valmistuksessa työskente
levät naiset ensimiiisen lakkonsa New
Yorkissa Lakkolaisia oli kaikkiaan
1000 naista Mitään aineellisia tu
loksia ei lakosta ollut sillä järjesty
mättömien luku li suuri jonka
Vuoksi taistelu oli ylivoimainen Ai
noa saavutus lakosta oli se että sa
nomalehtien palstoilla' tehtiin räikei
tä ja pöyristyttäviä paljastuksia hf
klpajajiirjestelmiistii Vaatteita val
mistettiin liika-asutuissa huoueissa
jotka olivat kokonaan kelvottomia
'ihmisasunnoiksi joissa vallitsi nälkä
ja puute ja jossa raivosi taudit
joiden tartunta saattoi vaatteissa le
vitä ostavan yleisön asuntoihin L
kon jälkeen hajosi unio mutta aja
tus järjestäytymisestä ei kuollut sen
mukana Epäkohdat olivat liiaksi suu
ret ja huutavat Tilkasta ja kompa
sanoista huolimatta joita johtajat
Klrj Annie Ruissalo
Toivo Viertola oli "jämpti" kuin
paraskäyntinen kello Silloin kun kuu
let pillien kimakan vihellyksen niin
ou sinulla aina tilaisuus nähdä
kuinka Toivo on aina- eusimäisenil
astumaan sisään tehtaan portista
kuin sen ahnas suu aukenee Todel
lakin näyttää porttiaukko ahnaalta
kun siitä virtaa sisään satoja kuih
tuneen näköisiä työläisiä
Toivo on vielä nuori mutta on hän
perustanut jo' oman kodin itselleen
jossa häärii pieni ja sievä vaimo Ko
din viehätys se oli joka Toivon
piti ahkerassa työssään Ja ilolla te
kikin hän työtä Olihan hiin vielä
nuori ja hyvissä voimissa oleva mies
Hyvin kävi hänen käsivarsiensa voi
ma "kaupaksi" työnantajalle Hiin
oli tykätty Isäntäväeltään että työ
tovereiltaan Isäntiinsä piti sentäh
den ettil hiin oli ahkera ja riski
työmies Toverinsa taas sentti liden
että hiin oli iloinen ja hauska ju
tuissaan joita Toivolla oli ihan lop
pumattomiin Viikot ja kuukaudet vierivät jou
tuisasti Toivon ja hiincn vaimonsa
toiveet olivat täyttymässä Odotettiin
"pitkämatkaista vierasta" jostain hy
vin kaukaa"
Aino (se oli vaimon nimi) ompeli
ja virkkasi ahkeraan Pieniil ja sie
viä vantekappuleita valmistui tiimiin
tuosta Hymyillen katselivat Toivo
ja Aino niitä pieniä sukkia y m
kapistuksin jolta "pitkämatkaiselle"
varustettiin' Onni ja ilo täytti hei
dän nuoret mielensä He toivoivat
— — — toivoivat ehkä "liikojakin"
elämältä
: Mutta nuori ja kokematon ihminen
on cnnakoluuloton kaikissa asioissa
joten elämä tuntuu hauskalta ja
"tuniniumattomnltu" Heidän ilokseen
syntyi heille poika Vankka "micheu
alku" niiu tapasivat isä ja illtl sa
noa kun katselivat esikoistaan Jo
ten onni tuntui "täydelliseltä" kun
on terve lapsi heillä
Ajan ratas pyöri hitaasti mutta
varmasti Aina myös tapahtui kaiken
laista ajan mukana Toivon perhe
lisääntyi säännöllisesti yhdellä uudel
la tulokkaalla joka vuosi Ja sai
se isiin huolitaakun yhäti painavam
maksi Eikä äitikään olisi enäil ha
lunnut lapsia lisää — jopa salaisesti
toivoi ettil joku lapsista kuolisi kun
elilniä kävi niin tukalaksi suuren per
heen kanssa Kortteeria cl edas tahto
nut suada kun on paljon lapsia Jo
kainen kenellä oli viiniinkin siistiin
mät huoneet ei halunnut suurta per
hettä asumaan Ja näin ollen saivat
he tyytyä asumaan kaikenlaisissa
kurjissa - hökkeleissä ja kellariker
roksissa Täiuii tuntui aivan sietämättömäl
tä erittäinkin isän niidestä Mutta
minkä sille voi kun asiaintila täm
möinen oli? Täytyy tyytyä ja mu
kautua Tehtaassa jossa Toivo oli niin
monta vuotta työskennellyt tapahtui
jotain Tehdasrakennukset olivat: van
hat ja luhistuneen näköiset niin et
tei isäntä saanut sitil kaupaksi ke
nellekään vaikka kuinka yritti Pa
lovakuutus lienee ollut suurenlainen
joten asiat jätettiiu "sattumisen" va
raan tehtaalla
Niinpä kerran "sattuikin" ettil tu
li "pääsi irti jollain tuntemattomalla
tavalla" jota luonnollisesti "ei voi
nut uuttaa" ja paloi poroksi Kym
meniä työläisiä loukkaantui ja sul
surmansa tulipalossa Vaan se ci
merkinnyt mitään tehtaan Isäiiuiillt'
Hän rakennutti uuden tehtaan Ja
kaikki oli taas kuin ollakin piti
Työvoimaa oli saatavana niin pul-
jen kuin vain Ilkesi ottaa Ja pililile
päätteeksi oli vielil "huono aika"
niin että paikkuukin sul maksaa sru
kun halusi Ja "halusikin" maksaa
palkkaa mutta niin hävyttömiin vä
hän ! Tehtailijan rahapussi kasvoi
pii i vii päivältä yhäti suuremmaksi
jolla aikaa työläiset — kaiken tuotta
jat saivat nähdä vilua ja nälkää las
tensa kanssa
Toivo meni työhön konepajaan joi
sa maksettiin hieman parempia palk
koja Ensin oli hän sepän apulalsci:
Mutta pian hiin oppi sepän taidon
ja pääsi vihdoin sepäksi jolle mak
settiin parempaa palkkaa Synkkii
pilvi joka oli levännyt Isän kasvoil
la pitkät ajat lcipäliuolien tähden
alkoi haihtua vähitellen Ja saattoi
nähdä jo leikkivän hymynkin hänen
huulillaan työstä tultuaan Ja lapset
kin jo uskalsivat lähestyä isää kuu
ei hän näyttänyt enilä niin kärtyi
seltä Ruokaakin alkoi suada tar
peeksi joten kaikki tuntui käänty
vän parhain päin
'Toivo oli aateloitu työllä ja tai
dolla Synkkä varjo näytti katoavan
ikipäiviksl — niin ainakin hän itse
uskoi Mutta eräänä aamuna tapah
tui onnettomuus pajassa Kuu Toivo
vo nosti tulipunaisen nimiini möh
käleen alasimelle ja alkoi liyöryn
voimalla käypä vasara lyödil raudal
le niin kutkesi Joku kappale vasa
rasta ja singahti Toivon olkapäähän
ruhjoen aivan mäsäksi Hiiu pyör
tyi josta hiiuet toverinsa kantolvufc
pois Ja kun hän heräsi tajuutn#isa
Iinoinasi hän olevansa sairaalassa
Tämä oli musertava iskä koko per
heelle Heille kävi selväksi se mikä
seuraa siitä kun perheen isä joutuu
työkyvyttömäksi ehkiipä ikipäiviksi
Toivo virui sairaalassa pitkiin ai
kaa Matta kiisi ei ota parantnak
(Jtlko toisti! lirui))
r