Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 12, 1922, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
Tiistaina Syyskuun 12 p— Tuesday September 12
No 37
LASTEN OSASTOA
Julistus
'Sallikaa lasten tulla
minun tyköni "
kantta koko
lenryhmiit olkoot meidän asoemme'!
Himkkikan itselle' siis sellaiset!
Kuikkien muiden prolotanrilapset
liittvkiili viiteen! ~
Saksan kommunististen lastcnryh
" inien ensimäinen kansalli
nen konferenssi
HIBBADSTON MASS
Kirjoitan ensi kerran Toveritta- viiisenä
reen Minil olen 9 v vanha Asumme onnistuu" virkkoi Saniotlov
äidin kanssa farmilla Minun isiini jn kiisiiinsii hykertäen
on kuollut kun minä olin 3 v vanlm "Te olete mainio Uitiseni!
Minulla ci olo siskon eikil veikkoa luhti Jegor kähisten
työläislapsille
maailman "
Saksan kommunistiset lapset ovat
heinäkuussa -1D22 Suhlissa Thyriu
genissit pitäneet lasten konferenssin
Saksan kommunistilapset ovat tils
sil konferenssissa politiueet miten
lapset voisivat osaltaan niittaa tyfJ
viientuokan vapaustaistelun
Vanhempiemme viliolllset tchtnau
omistajat suurtilalliset rikkaat kaup
piaat ja näiden lnhtarikaartit papit
poliisit kiihkokansalliset opettajat ja
sotilaat ovat meidänkin vihollisiam
me v
Useiden ulkomaalaisten nuorisoto-
verien ja- toverittarien suusta olem
me me kuulleet että myös muissakin
maissa lapset näkevät nälkiiii asuvat
huonosi I iovat kehnosti puettuja ja
ettil heitä koiilussakuritotaon ja va
lehdellaan heille
Työlilislnpset kautta maailman! Tervehdän taas Toverittaren laajaa
Oletteko jo kuulleet Nouvosto-Ve- lukijakuntaa Olen lehmiä paimenta-
näjästä? Venäjällä ovat työläiset ™ssa ia klrjotnn kiven päiillä
voittaneet! Tiedättekö että Vonil- E1 minulla ole nyt mitään erityis-
jällii kadon vuoksi vallitsee hirvit
tävä nälänhätä?
Ajatelkaa nälkäänäkeviä
ja veljiä!
inttäisi kiinnioton Vihdoin huu- sil on onnetonta? Ei kerrussauu mi-
ahti hän voitonriemulla: "He tule- kiiiln Sellaista on tapahtunut ettil ill
at huomaamaan — Pavel Vlasov ou niisiä heitetään vankeuteen- varkou-
poissa mutta luinen käsivartensa u- desla mutta nyt heitä pannaan rau
lottuu aina vankilasta saakka Ho töihin kun lie ilmoittavat totuutta
saavat sen nähdä!" Tnvel on mahtanut sanoa jotakin
Kaikki kolme tulivat hyvälle tuu- väärin mutta hän nousi kaikkien
lelle Hieroen reippaasti käiiimeniäii puolesta ja kaikki sen tietävät Äl
sä liymyili Jegor sanoen: "Kuoma- kää sinko! He eivät kaikki niin
seni se on suuremmoista ihmeellis- sano mutta kaikki näkevät he hy
tä ! Sanon kuomaseni se on ylevää viili miehen hänessä Minun piti pis
— erinomaista !" täytyä luonanne hetikohta mutia ci
"Minä istun raudoissa ylitit tyyty- ollut aikaa Minä keitän ja kuunitsen
kuin nojatuolissa jos tämä alituiseen mutta kumminkin lonetan
nauraen päiväni kenties kerjäten Tarpeeni
vievät suurimman osan itsestäni: ne
liuu- nakertavat minua kuten hiiri juus-
topalasta Kim olen vaivalla saunut
Minulla on hanskaa täällä farmilla Aiti liymyili Hän oli nyt täysin haalituksi kokoon kymmenruplascn
Meillä ei ole muuta knrjna kuin yksi selvillä että jos lentolehtiset yhä il- silloin tulee jo Joku pakana joka
kana ja yksi kukko ja kaksi kissaa Hiestyvät tehtaalle täytyisi päällik- vie joka pennin Niin rouvaseni ! Tu
Täällii farmareilla on pieni koulu kökunnan huomata että hänen poi- kalaa on olla naisen asemassa Sen
Minäkin käyn siellä kollissa Minä kansa ei suinkaan niitä jaellut Ja toiminta on niin kurina! Elää yksin
tuntien onnistuvansa alkoi hän vavis- on tukalaa mutta toisen kanssa elä
tä onnesta - niinen on vielä tukalampaa"
""" "'"-" ""T""'"' "Tn minä kun tulin kysymään
muhii jL-fcm suuuhuu imuuiie uuu
hänellä on hyvä äiti"
uina unen imueiuauii jiuuei nvviu njllsjj
pian vakuutan teine" vnUKoi sa-
moilov hymyillen
Hionen neljänteen luokkaan
Lopetan tiiliä kertaa ja toisten li
sään Jouko Hautaniemi
MOOSE LAKE MINN
ot
taisitteko minut apulaiseksenne" yh
tyi jVlasova keskeyttäen hänen löpl-
"Kuinka niin?" kysyi Maria Ja
kuultuansa ystäviinsä selityksen
nyökkäsi hiin päällänsä myönnytyk-
Äiti puristi hänen kättänsä ja sä
tit kerrottavaa El täällä ole edes noin totisena: "Sanokaa hänelle että seksi
suomalaista sunnuntaikoulua ei ihan- olen tekevä kaikki mikä on tarpeel- "Se on mahdollista! Muistatteko
siskoia neliittoa eikii mitään yhteispyrintö- lista Tahdon ettil hiin sen tietää" kuinka teidän tapanne oli piilottaa
Auttakaa tovereita Neu- J'1- Vaan kerron että minil olen käy- "Ja otaksukaamme etteivät he pa- minua mieheltäni? No nyt minä suo-
Vosto-Veniljällä !
Neuvosto-Venäjä on vuotanut verta
ja nähnyt nälkää työväenluokan hy- nnieriikkalaista koulua
vilksi Neuvosto-Venäjä on kiiikkteu seitsemänteen luokkaan
imililiii tvJJläislnstten lilf-tolnlneii OI Nj't alkaa Sataa että
nyt neljä talvea koulua ja sillit aikaa ue häntä vankeuteen?'1
olen suorittanut kuusi luokkaa tiitit osottaen Snnioilovia
Nyt menen Äiti huokasi ja virkkoi surullises
ti : "Sitte niin emmehän voi sitä aut
täytyy lopet- laa!"
kaa mukana Venäjiin proletariaatin tna kirjoitan iisna
haavojen lääkitsemisessä sen tuskien Good Bye
lieventämisessä ! Alie Hendrlekson
Työläishipset kautta maailman !
Meillä on kaikilla yhteineir vihoUl- i PALO MINN
neu Taistelkaamme siis yhteisesti Halloo pienet ja suuret Toveritta-
sitä vastaan! ren lukijat Tiimil on ensimiiinen
kysyi Jegor jelen teitä puutteelta Jokaisen pi-
täisi teitä auttaa sillä poikanne on
hiiviämäisillään yleisen kansan tiili-
den Hiin- on kunnon poika teidän
Pavelinne! Kaikki sanovat niin ihan
jokikinen Ja he kaikki surkuttelevat
häntä Ja minä sanon teille Jotakin
alkoi hiinkin nauraa Ei milään hyvää koidu hallitukselle
virkkoi painaen sil- näistä kiinnipanoista muistakaa sa
inini ! Katsokaa mitil tehtaassa ta
pahtuu Kuunnelkaa kuinka ho pu
huvat! He ovat pahalla tuulella ja
Molemmnt purskahtivat nauruun
Ja kun hän huomasi oman nauretta
van puheensa
hädissään ja
miinsil alas : "Kun omaiset ovat vaa
rassa emme uäo muita ihmisiä selvästi"
Toverit joi ka le olette lähettäneet kerta kun minä kirjoitan lasten osas
meidän luoksemme ovat kertoneet toon Minä olen yhdentoista vuoden
ettei töillä ole lainkaan taikka var- vanha ja olen C:ssa luokassa Täällä
sin vähiin lastenryhmiii Kommunis- on viillän marjoja tänä kesänä Tääl-
inmmiirci jii uutu-iauuuui (iiiiuui ui ruiossa nyt koulua korjuillaan
uiaailman tulevat tukemaan teitä Lopetan tiiliä kertaa
taistelussanne Kommunistiset las- toiste Lydia Kaipainen
A I T I
KIRJ MAKSIM GORKIJ
Suoni Hanna Kunnas
(Jatk)
Samoilevin ääni kyökistä "Nyt mei
dän täytyy koettaa jatkaa työtämme
kuten ennen eikii ainoastaan itse
asian tähden mutta pelastaaksemme
myös toverimme !"
"Eikö ole ketään joka siilien kyke
nisi" lisiisi Jegor hymähtäen "Meil
lä on ensiluokan kirjallisuutta Olen
hankkinut sitä runsaasti Mutta mi-
Kun hiin oli pukeutunut astui hiin toukA saisimme sen tehtaaseen sii
huoneeseen jn virkkoi hymyillen roh- 1iiuil temppu!"
kalsovasri: "Luulen etteivät he pidä
'hellii kauan nikna koska ovat van
ginneet niin monta" '
"Olette oikeassa" lisäsi Jegor Ivn-
novltch
"He tutkivat nyt jokaisen taskut
joka menee portista sisälle" virkkoi
Samoilov
Äiti arvasi että he odottavat hu
mutta jos me onnistumme neltil Moin Hiin ymmärsi että hän
voisi olla hyödyllinen pojallensa ja
hiin kiirehti kysymään: "No niin? Mi-
sekoittumaan tiimiin sopan saatam
me heidät näyttämään aivan houkkl-
oilla Näin on asian laita kuomase- ti meidän pitää tehdä?"
ui Nähkääs jos me lakkaamme nyt Samoilov oli valmis vastaamaan
jakelemasta salattua kirjallisuutta "Pelngeja Nilovna tunnettelinn Ma
tehtaaseeu ottavat santarmit sellni- ria Korsunovan ruuan kauppiaan?"
sen valitettavan puutteen elidottomas- "Tunnen kyllä Niin mitä?"
ti huomioonsa ja käyttäisivät sitä "Puhukaa hänelle kenties hän voi- miellyttää
aseenaan Pavelin ja luinen toverel- pl 8a'aa kuljettaa tehtaaseen kirjoi- ymmärtämään'
taan kohtaan vankeudessa"
"Kuinka niin? Kuinka voisivat lie
sen tehdä? huudahti Pavel pelästy
neenä "Se on rfsesliiän selvä" virkkoi Jo
Kir Ivanovitsch hiljaisella äänellä
"Joskus santarmitkin njattelevat oi-
lisuutta"
"Me maksaisimme
Jegor
Älli teki kieltäviin
"Selliin on luonnollista!" huudahti äreinii rakkaani! Viranomaiset ku
Jegor "Ja mitil Paveliin tulee ette vittelevat ettil kun ho ovat lyöneet
tarvitse surra häntä Hiin tulee ulos miestä kantapäähän an hän kykonc
vankilasta yhä parempana miehenä mätön kulkemaan pitkälti! Mutta se
Vankila on meidän lepopaikkaunncja kääntyy sellaiseksi että kuu kym-
ja kirjoitan ululiJiiiie — joiu emme luyuu oi- uienui miesia on lyory sata miestä
icssamme vapaana jaiana anna oien suin vinastuu Työmiestä pitilä koh
oliut vankilassa kolme kertaa ja jo- della varovasti! Hän saattaa kulkea
ka kerta vaikka siellä on ollut niu- kärsivällisenä ja kestäii kaikki mitil
kasti huvin olen ehdottomasti san- lastataan hänen" päällensä pitkän ai
nut siellä hyötyä sekä päälle että sy-diiuielleni"
"Te hengitätte väivuloisesli" virk
koi iiiti katsellen myötätuntoisesti
ja suoraan hänen avonaisiin kasvoi
hinsa
"Siilien on omat syynsä"
11111 sormeansa kohottaen Hus on
asia selvillä kuomaseni? Eikö niin?
Huomenna aimomme teille ainekset
— ja pyörät jotka rusentavat vuosi
satojen pimeyksiä häviöön alkavat
taas kieriä Kauan eläköön vapaa
sana ! Ja kauan eläköön äidin sy
dän! Hyvästi kunnes tavataan
Hyvästi ! virkkoi [samoilov an
taen lujan kädenpuristuksen "Äidil
leni en uskalla edes luiskahtaa sem
moisia asioita Oli en voi!"
"Jokainen on ymmärtävä ajan ku-
nraou Mv nuuuui imiuieii jona viilin muutamat moittivat teli-
häntä "Jokainen tulee taan hallitusta in snntnrmoin
rosti niiniä Jälkimäiset löysivät mvil-
kaa sitte hänl saattaa myös räjähtää
aivan iikkiU!"
Ystävät neuvottelemassa
Keskustelun seurauksena oli se et
til seuraavana päivänä puolelta Diii-
vastasl vln lilltiiu tehtaan pihalla Hill
assansa KaKsi isoa ämpäriä täynnä
ruokaa Marian keittotaidon tuottei
ta jolla välin Marin itse vei pää
asiallisia ruokatavaroita torille
Työmiehet huomasivat paikalla uu
den kauppiaansa Jotkut heistä lähes
tyivät häntä ja sanoivat ystävällises
ti: '-'Oletteko ruvennut kauppiaaksi
Nilovna?"
He lohduttivat häntä tuumaillen
ettil Pavel varmaankin pian päästet
täisiin vapaaksi koska hiilien asian
sa oli oikea Toiset täyttivät hänen
surullisen sydämensä surkuttelullaan
' Kun he läksivät lukitsi hiin oven tatuntoisen kaiun hänen sydiimes
hilnelle" lisiisi jft polvistuen keskilattialle alkoi hiin sään Muutamat katselivat häntä kos
rukoilla säestykseksi sateen ropinal- tonhimoisilla silmäyksillä niiden jou-
liikkeell In yp n]J untiiitnnf-n viiVnnctn viita knuen Teiit finvl-ww ol-o ti!
Eihän toki! Tämä hailien on lör- ainoaa suurta ojatusta niitä ihmisiä paittensa välistä: "Jos minä olisin
potteliji Jos he huomaavat että ne kohtaan jotka Pavel oli tutustunut kuvernööri hirttäisin poikanne! ÄI
tulerat minulta tästä talosta — oh häneen Oli nivan kuin lislvnt lm köön hän Inltnl™ n„i:i i„i„„„t
kein Ajatelkaapa vain! rnvel oli kulkeneet hiinen ja pyliänkuvan si- Tiimil ilkeämielinen uhkaus viilsi
täällä silloin oli kyllin kirjoja kyl- Sitte juolahti hänelle Jotakin mie- TuUsPi jtm0„ min plti ejImUusa kiill ]lillpn iHvitsensil kuin kuoleman kyl
lin leutolelitlä nyt on Pavel poissa ln ja hän alkoi puhua iloisella ja itettyinä Ja he kaikki näyttivät mä kouristus Hän ei vastannut rai
poissa ovat kirjat sekä lentolehdet 1'iU'tyllä äänellä : "Antakaa ne mi- ni!u yksinkertaisilta niin ihmeellisen tiliin katsahti vaan hiinen laihoihin
Siis: Pavel Jakoi kirjat? Alm! Sitte lie untokoa ne minulle 1 Minä toi- läheisiltä toinen toisilleen ja kul- kesnkkoislin kasvoihinsa ja painoi
he ulkavat syömään hellii ihka oliivi- lltai itse perille Minil kyllii keksin tonkin olivat niin yksinäisiä elämiis- päänsä alas huoaten
iiii Nuo santarmit rakastavat suu- ohum Tyydiin Marian ottamaan jJiin h„omasi tehtaassa melkoista
rosti tehdä sellaisen lopun miehestä apulaisekseen Täytyyhän mi- Aikaisin seuraavana aamuna meni kiihotusta j työmiehet kokoontuivat
että hänestä tuskin jää munia jillel- ' rt ansaita elatukseni minun aiti Maria Korsunovan luokse Ruo- pieniin ryhmiin ja puhelivat hilli
le kuin liikuttava muisto" täytyy hankkia työtä Eikö niin? kokouppias rasvaisena ja mehevänä tyllit äänellä ja hyvin kiihkeän nä-
"Xäon sen tajuan sen" virkkoi iii- Nahkaas minä kaiman ruokaa teh- k„ton tavallista tervehti häntä ystä- köisinä esimiehet kävelivät tärkeän
ti innolla "Oi Jumala! Mitil nyt on tuaseen Minil kyllä onnistun:" viillisesti Ja myötätuntoisesti näköisinä pistäen neniinsä joka paik-
tehtävu?" Puristaen kätensä sydämmellensii "Te murehditte?" kysyi Maria ta- kaan sieltä tiiiiltä kuului karkeita
"He ovnt vieneet heidät kaikki vakuutti hiin innokkaasti ettil hiin puttaen äitiä selkään "Oi älkää to- kirouksia ja ärtynyttä naurua
paholainen heidät periköön kuului varsin hyvin suorittaisi tehtäviinsä ki! He ottivat hänet pois Mikä täs- ' (Jatk)