Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 12, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OREGON-WASHINGTONIN ALUEJUHLA-NUMERO
m ==
9 ORQAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA
No 37
Tiistaina Syyskuun 12 p — Tuesday September 12 1922 — Kahdestoista Vuosik
[ OREGON-WASHINGTONIN ALUEEN
Suomalaisessa Sosialistisessa Jär
jestössä alkavat askel askeleelta tul
la käytäntöön ne uudet toimintamuo
dot joita nykyaika vaatii Yhtenit
niistit on epäilemä ttil kasvatustyön
järjestäminen työläisnaisten keskuu
dessa Viime vuonna pidetylle Jär
jestön edustajakokoukselle tehdyn
alustuksen perusteella tästä kysymyk
sestä edustajakokous hyväksyi pää-
töksen naisten valistus- ja kasvatus
työn tarpeellisuudesta joten kysy
mys näin ollen on saanut niin sa
noaksemme lainvoiman New Yorkin
alueen naiset olivat cnsiniiiisiä jotka
järjestivät alueensa naisten neuvot
telukokouksen joka pidettiin tiimiin
vuoden helmikuussa Tiimit kokous
ollen eiisiinilinen laatuaan Järjestöm
me historiassa kiireessä kokoonkut
suttunn kokoontuikin miltei valmis
tumattomana Minkäänlaisin alustuk
sia ei sille ehditty laatia Eipä ollut
edes naisjaostoja jotka olisivat nii
tä laatineet Oli vain harrastusta
tehdä jotain asian eteen saada so
alulle yhteisen neuvottelujen pohjal
la Kaikista näistä seikoista huoli
matta saapui kokoukseen edustajia
kuudesta alueen osastosta jonka
ohella aluetoimikunta melkein koko
naisuudessaan oli kokousta seuraa
massa ja ottuniussa osaa sen kes
kusteluihin New Yorkin alueen naisien neu
vottelukokous oli niin ollen uraa uur
tava naistemme valistus- ja kasva
tustyön jii rjestiimiselle joka on an
tanut innostusta ja virikettä tois
tenkin alueiden naisille järjestämään
tiilin isin neuvotteluja
Seuraavana järjestyksessään oli
kin äärimmäisen lännen Oregon —
AVnshingtonin alueen naisten nlote
tällaisen neuvottelukokouksen toi
meenpanemisesta Alotteen tiissit suh
teessa teki jo varhain keväällä As
torian S S Klubin naisjaosto jota
alotetta sitten kesiin varrella kyp
sytettiin Aluetoimikunnan julaistua
sittemmin virallisen kokouskutsun
alkoivat täällä jo toiminnassa olevat
naisjaostot ja kehitysscurnt laatia
alustuksia niistä kysymyksistä joista
neuvottelukokouksessa oli välttämä
töntä keskustella ja päättää että
toiminta saataisiin kaikin puolin jär
jestetyksi Kaikkiaan esitettiin ko
koukselle 7 eri nlustusta jotka kos
kettelivat naisten casvatus- ja va
listyön järjestämistä yleensä mnata
lonslyöläisnnisten perheen emäntien
ja palvelijattarien järjestämistä va
' listustyöutekon 'osuustoimintnväen
keskuudessa sekä yleensä naisten ko
miteain perustamista ja niiden tehtä
vistä joista jälkimäisestä päätettiin
lähettää päiitös S S Järjestön toi
meenpanevalle komitealle siinä mie
lessä ettit se julnistaisiin väliaikai
seksi ohjeeksi naisten työn järjestä
miselle kaikille osastoille
Oregon — YVashingtonin alueen nais
ten neuvottelukokous kuten nlempa
na oleva kokousraportti osoittaa kä
sitteli sille esitetyt kysymykset ilah
duttavan asiallisesti Aika joka ko
kousta varten oli varattu osoittau
tui kokonansa liian lyhyeksi jonka
vuoksi keskustelu kaikista kysymyk
sistä ei voinut olin niin perinpohjai
nen kuin olisi ollut tarpeellista ja
joka myöskin vaikutti siilien ettii ko
kouksen ponsilauseet eivät tulleet
niin viimeistellyiksi kuin olisi ollut
suotavaa jopa välttämätöntäkin Ää
riviivat kuitenkin ehdittiin votää
joiden puitteissa naisten komitean
ja jaostojen toiminta voidaan saada
vannalle pohjalle Ja se onkin tär
keä saavutus "
Osanotto kokoukseen valitettavasti
ei ollut niin runsas kuin odotettiin
Siten eivät esim Seattlen osaston
naistovcrit olleet lainkaan edustet
tuina joiden keskuudessa naisten toi
minta oli jo hyvällä alullu ennen
neuvottelukokousta Samoin puuttui
edustajia Aberdecnistä ju monista
muista osastoista Kokoukseen osanot
to ja sen seuraaminen olisi epäile
mättä antanut uutta virikettä toi
minnalle sellaisille paikkakunnille
niissä naisten toiminta el vielä olo
alulla tahi missä se joidenkin seikko
jen vuoksi on lamaannuksissa
Kaikista näistä valitettavista sel
koista huolimatta oli tiiliä neuvot
telukokouksella'' laajakantoinen mer
kityksensä niin hyvin nykyiselle puo
luetoiminnalle kuin tulevaisuuteen
kin nähden ja eritoten suomalaisten
työläisnaisten luokkakasvatustyölle
tiiliä puolella manteretta koska se
laski vakavan ju varman pohjan
sille Kokouksen päätösten elävöittä
miseksi käytännöllisen toiminnan
kautta on nyt jokaisen alueemme
nais- sekä miestoverien tehtävä par
haansa II
Kokouksen avaus ja keskus
teIu Oregon — YVashlngtonhi alueen nais
ten neuvottelukokous joka pidettiin
rortlnndissn Ore„ syyskuun 4 pnä
alkoi osaston ~ talolla kello 1030 aa
mupäivällä Edustajia kgkoukseen oli
saapunut Astorian osastosta: Tyyni
Hyrskyniurto Aino Hyrske Katri
Saarinen Lovisa Järvin ja Minnic
Hietala" Portlandin osastosta : Ida
Kilpinen Jenny Lohikoski Olga Kin
nunen Tillie Korhonen Sofia Blom
ja Kutri AViek Svensenin osastosta:
Mary Pessi ja "Toverit ar"-lehden
puolesta Anna Leppänen Kokousta
seuraamassa koko päivän oli sen li
säksi noin 20 naistoveria ja muuta
mia miestovereitakln
Kokouksen avasi aluetoimikunnan
puolesta tov' rekka Siitä joka avaus
puheessaan mainitsi päivän olevan
merkkipäivän Amerikan suomalaisen
työväenliikkeen historiassa siihen
nähden että nyt kokoontuvat ensl
mäisen kerran naiset tiilillä lännellä
neuvottelemaan ja suunnitelemaan
naisten keskuudessa harjoitettavasta
kasvatustyöstä joka tulee samalla
edistämään luokkavoimien Varttumis
ta Ja jolla on suuri merkitys tule
vaisuuteen nähden sillä naisella on
raskas taistelu työväen Iuokkaliik
keessii kuten osoittavat tapahtumat
Venäjällä jossa nainen on kulke
nut niiestoverciden rinnalla vaaralli
simiuillekln aloille Toivoen kokouk
sen työlle menestystä tov Silta mai
nitsi aluetoimikunnan pvästykseuä
ettii kokouksen olisi suunniteltava
keinoja joiden avulla voitaisiin ryh
tyä järjestämään palvelijattaria joi
ta lännen kaupungeissa on runsaasti
ja ettii naisjaostot toimeenpanisivat
iltamia varojen hankkimiseksi nais
järjestäjiiu palkkaamiseksi alueelle
Tämän jälkeen valittiin kokouksen
NAISTEN NEUVOTTELUKOKOUS
puheenjohtajaksi Aino Hyrske As- la siitä syystä että perhepulvelijol
toriasta ja kirjuriksi Tillie Korho- a on pelkästään siirtolaisnaisia jol
lien Portlundistu Pöytäkirjan tarkas- 1" vaillinaisesti taitavat maan kieltä
tajiksl Ida Kiipinen rortlundista ja J" että yksistänsil suomuluisten pai
Tyyni Hyrskyniurto Astorinstn 8e-velljuttar!en järjestäminen ei onnistu
lostnjuksl "Toveritar" sekil "Toveri" jollemme voi tätä työtä ulottaa muun
lehdille Anna Leppänen kielisiin aineksiin 1'ääusialliscminnk-
Ponsivaliokuntaan päätettiin vali- 81 tehtäväksemme jää siis voin pei
tä viisi henkeä Valituiksi tulivat: 1oplve!1Jili" vetäminen mukaan vai
Tyyni Hyrskyniurto Ida Riipinen uolltoeen Iuokkallikkeeseeu Palveli
Anna Leppänen Mary Pessi Ja Olga J"''™ j"jestämls- ja valistustyö
Kinnunen kokoonkutsujaksi T Hyrs- 011 otettava ™Wh'tuJnn toiminta
kvinurto ohjelmaan yhtenä tärkeämpänä ky-
'Vaaleista päästyä ryhdyttiin kes- "vmyksenii Tehdäksemme k"™kin
kiistelemään kokoukselle esitetyistä kalken mahdollisen palvelijattarien
kysymyksistä Ensiuiäiseksl oiettiin 3arje9tUmlsoksi ve voitettiin nastcn
käsiteltäväksi kysymys komiteat ryhtymään neuvotteluihin
osastojen unlokoinlteolden kanssa
Naisten kasvatus- ja koulutustyön joiden välityksellä kysymys voisi
järjestämisestä Joutua eri pulkkakulmilla toimivien
josta alustuksen oli tehnyt Astorian työneuvostojen ja unioiden kusvatus
S S Klubin naisten komitea Kes- m° käsiteltäväksi Mainittiin myös
kustelun kuluessa yleensä kannatct- ki" sim epäkohdasta ettii niissäkin
tiin mainitussa alustuksessa tehtyjä valtioissa missä 8-tunnln työpäivä
esityksiä kasvatus- ju koulutustyön lki vallitsee ovat palvelijattaret jil
järjestiimisestil naisten keskuudessa tetty kokonaan ulkopuolelle lain jon
Erikoisestl alleviivattiin se epäkohta ktt v"ksJ ollsi suunniteltava keinoja
osaistolssauimo että sumut henkilöt Uliim voitaisiin satula alotteila lain
joutiivat aivan kuin nionopooliiin ple- Inatijiikuntiin palvelijattarien työ
maan samoissa toimikunnissa vuosi- n-fn rajoittamisesta 8:sann tuntiin
määriä ja syventymään vain siis toi- Raudaksemme pulvelijuttaret har
minnnn yhteen puoleen jonka vuoksi riistamaan järjestäytymistään olisi
vakava opiskelu jää sivuseikaksi julkaistava erikoisia Toverittarien
Tällainen on tilanne esim osastojen numerolta perhepulvelljuln asemasta
huvitolmikunnlssa nilytelmäscurols- nM ' lentolehtisiä " Kotlugttationin
sa ym joissa jäsenet joutuvat uh- burjolttaiuistu painostettiin erikoi
raamitan kaiken nikansa käytännöl- sesti
listen tehtäviensä täyttämiseksi 011- Keskustelun jälkeen lähetettiin fcy
sl saatava parannus siihen suuntaan R'm's Ponsivallokuntuan
että näiden toimikuntienpa ahiseuro- Maattrsnaiste)l ja peihcenenmiitlcm
jen jäsenillä olisi tilaisuutta vuo- järjestäminen
rollaan antautua' opiskelutyöhön Suo- MaulaKIlasteii' j„ pernoenonäntlen
siteltiin tässä suhteessa otettavaksi järjestämiseksi pidet (Iin ptrhuimpl
käytäntöön linturenkaiden perusta- „„ koluolim Toverittaren erikoisim
mista eri toimikuntien ja alascurojen lll(rol)u ja lentolehtisten levliläniis
keskuuteen koska niiden jäsenet pa- t Mmsini(]uiic „„ tehtävä vulislus
rahiten voivat järjestää oplntotyön ntkliii JoI(lou tarkoituksena on yh
keskonäiiii niin että jäsenet pääsi- toiskimunlliston kysymysten sekä
sivät renkaan kokouksiin Mainittiin maaiasvnos5„ asonmn selvittely
että tällainen hanke lienee vireillä TUuliklll ky„jniys uiliotottltn pon
mm Astorian osaston huviloimikun- HlvaIiokmiinau
liassa Valislustyönteko osiuistolniinta- „
Erittäin tarkenna pidettiin yleensä liikkeessä '
kasvatustoiminnan järjestämiselle et
tä saadaan liikkeelle niin pian kuin Keskustelussa kannateltiin asiasla
mahdollista naisjärjestäjä jonka edettyjä ponsia jonka ohella edus
huolena on nulsjnostojen perustuml- tnJlt k'tivut kokemuksistaan toi
nen osastoihin olkoonpa näissä osas-
toissa vaikkanu muutamia naisia
kosku naisjaostojen toiminta tarkoit- tuksenu tulee 'i työväen knlsomns-
taa ylitiilivvin työskentelvä ulospäin ton mkteii osuusloinlntaperlant
kuin osaston jäseninä olevien" naisten 101101 liittäminen vastapainoksi
keskuudessa Painostettiin sitä seik-
kaa ettii naisten komiteoiden on
tvöskenneltävil kiinteiissil vhlevdessä
OKnsfrifen lurttiitHinniknuittnntdpn ktmri-
sn koska osaston harioiitaman va-
listus- Ja kasvatustyön on oltava ko- k!Cn sem'nsi kyyn?
konaiisu keskitettynä ngitationitoiml- Naisten komiteoista ja niiden
kuntien kiisiin Yhtenäisyyden saa- tehtävistä '
vuttamiseksi on naisten komiteoiden Keskustelussa alleviivattiin se selk
esitettävä työsuunnitelmansa agitatio- k(l ctta lmist(n toiminta on ollut
nitoimikuntien harkittavaksi jn ryli- hajanaista Ja puutteellista yhte
dyttiivii vasta sitten sitä toimeenpa- „msten „jjeiden puulteessn jonka
neniään kun suuniiitelmii on hyviik- vuoksl otl välttämätöntä snnda silnil
sytty agltntioiiitoimikniniossH suhteessa yhtenäisyyttä aikaan Knn-
Vilkkann ja monipuolisen keskus- lmtettil„ sen vuoksi kysymyksestä
telmi jälkeen jossa käytettiin alun tislityii alustusta johon katsottiin tttr
koliiiattakyinmentä puheenvuoroa ky- celliseksi lasten ja nuorison kasva
symys lähetettiin ponsivnllokuntaan tuksestu liuolehlimiscn lisäämisen
Palvelijattarien järjestäminen koska niiniä kysymykset kaikessa tu
oli seuraavanu kysymyksenä Keskus- paukscssa liittyvät läheisesti naisten
telussn painostettiin palvelijattarien toimintaan Mainittiin että lasten ja
järjestymisen merkitystä Järjestiini!- nuorison kasvatuskysymykset ovat
neti kuitenkin kohtua sumin vuikeuk- myöskin nykyisessä toiminnassa as-
"1
minnastaau osuustoiuilnluväostön kes
k'l™su Tiimiin valistustyön taikoi-
mule PiKKiiporvuriinsiiie Kaisomuk-
sille jotka vielä osuusliikkeiden jä
senistön keskuudessa vallitsevat
Kysymys
lähetettiin keskustelun
iIkpen ponsivnllokuntaan Jonka
11-
r
~--