Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 29, 1922, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " 4 ' ' ' Tiistaina Elokuun 29 p— Tuesday August 29th -No 35 '
toveritar " t MASSAN ALUEEN NAISTOVEREILLE XAmSZtlA
i Amerikan suomalaisten työläisnaisten
!i äänenkannattaja Ilmestyy Astortessa Suomen lehdet kertovat:
I' sl0Fub"Jy'nTnVunt Lokakuun 7 p:nä alkavat veroista kuin suinkin mahdol- „tlliU 29 puit piuisi toveritar Llt-
"J: " -f- —- Massan alueella aluetoinn- lista Massan alueen osastoista sa Ahtiainen Hämeenlinnan kmitus-
i vnmikerta iiVs pJSi?TOott!I"$L00 kunnan t o i m e e n p a n emät tavalla tahi toisella koettaa iimmmita oltuaan 3 vuotta suoritta
] Canadaan ja Suomeen: kurssit Osastojen puolesta päästä nyt lokakuussa aika- masga nanoUe mmen kapinan vai
1 vuosikerta $2 00 Puoli vuotta 1115 kursseille lähetettävät oppi- ville kursseille Sitä varten luistelusta" tuomittua rangaistusta
toveritar laat hyväksytään syyskuun on haettava osastojen ja alue- rnoverj(ar a oli reippaalla mielellä
box 9 Astori Oregon työkokouksissa toimikuntien myöntämiä sti- vapa„tnossaan joten vankinaoio ei
"'l Bntered aa second-class inatter July Luentokurssien oppilaiden pendeja ja tehtävä se koko- olm kvennvt lliluta masentaiuaan
i ! 18 1911 at the PoBtotflce at Astorta joukossa on näihin saakka naan arkailematta tahi ajat- ' mu
Ore under the Act ot March 8 1879 Jvain piencn pieni 0sa ollut telemaita että "on niitä pa- ™ Imnet tervetullkHt JU-
' TnVFRlTAR naisiaP Siten esim viime vuo- rempia" tahi "etten minä ky- ltpn yhteiseen taistelurintamaan
lUVCJUiAiv (jcn tammi_ ia helmikuulla kene" iahi muuta sellaista ve-
(the WOMAN COMRAOE) pidetyiiiä New Yorkin alueen rukctta Opinhalu ja harras- NAINEN ENGLANNIN OSIXSTIK
ii SUeTeaJlli75telnsii "oX $lSo luentokursseilla noin 30:stä tus tehdä voitavansa oman KUKALTAN JOHTAJAKSI
'm Canada ' oppilaasta oli ainoastaan 3 luokkmia hksi omdne Bnginnnta Osuustukkukau
' - One year 2oo six montha 1115 naistovena ja lännellä pide- kokohdat joista on lähdettä- jontaJnUsl (iiaiiintoiieuvton Jä
~ Toimitua: tyillä kursseilla 21 :sta oppi- va ja jotka tällaisissa tfpauk- m llljattain vallUu naincIJi
anna Leppänen laasta 4 naisoppilasta Ja km- sissa ovat ainoita oikeita lah- BirmlngIiamista Tapaua
Box 99 Aitona Oregon tenkin on järjestössämme tokohtia Silla jokainen koh- hnomattnva siUsi ettii täten oa
-ZZZT~ runsas toinen puoli naisjase- daltansa tekee määrätyn osun- eilslmiiiSen kerran astunut
niä- sa jamita enemmän tietoja wnirmman m
=f== Sellainen suhteet tomuus tSÄCmnUn lisc" W KTa °
TnUPrittaretl tllaUS' kuin edclläolcvat numerot O- uomuJ luujvd'!'i'' on -kotimaassaan ja monia vuosia tun-
iwuiin4H"iuiw soittavat on ollut mahdolli- Naistovericn avustamisessa nettu innokkaana ja kykenevänä
ryntäyksestä nen vain sen vuoksi että sii- kursseille voivat ompeluseu- osuuskauppaliikkeen työntekijänä sa
i J hen saakka naisten valistami- rat puolestansa tehdä paljon molnkuin myös kunnallisena toimihen-
k sello keskuudessamlme ei oltu Ompeluseurojen kautta saa- kilönii f
! Viime viikon kuluessa saa- annettu mitään huomiota A- vat osastot suurimmat tulonsa 1lll„lnita kIri„ttaa sikäläinen
pui Toverittaren tilauksia seu- jateltiin vain että onhan- nai- Ompeluseuroilla on käytettä- 'SSoSSS
raavasti: _ silla yhtälaiset mahdollisuudet vissaan toimintaansa varten Co opoilltlTe Nen-s" m m Vieiii 20
Uusia tilauksia: kphittyä ja opiskella kuin mie- aiM
Koko vuosikerta 83 hillä ja jos he eiyat harrasta Naista varoista ne voivat luo- tonU Haa(la miistn osuustuUiukaupan
Puoli vuosikerta 29 opiskelua niin turha on heille vuttaa jonkun kymppidollann joht0011 mutta njut ovat mnuneet
sen enempää kuin miehille- opintoavustukseksi naistove- mM selvemm!ll miestcn ja nalstcn
Yhteensä 112 kään Puhua wta: Kursseista reille joilla on halu opiskella vMelnen eiUsrastuu tärkeitten yritys
Uudistuksia- lähtien olemme huomanneet mutta joiden omat varat eivät tomm8 e käy havaittavaksi
Koko vuosikerta 31 e"ä tuossa suhteessa on ta- sihen riita Ompeluseurat ovat sUä eni?mmiUl tiivtyy vallhoJen ea
Puoli vuosikerta 3 pahtunut suuri muutos koko- tahan asti olleet vain osasto- nakkoluuIoJcn wlTm ja sitil enemmUri
nainen mullistus Naiset mi - toinunnan aineellisen puolen vnltna awB Be katsanto%)luta että
Yhteensä 34 tel kalklssa osastoissa ovat ai- ylläpitäjinä laajentakoot - ne mielict ja naiset alvan 1]yvin volvat
„„„:' t:int! ka"eet harjoittaa valistustyötä nyt toimintansa henkisen paa- vnlUultaa Ja toimia to!nen toistenSa
t Kaikkiaan on siis tilauksia keskuudessaan Siihen asti oman saamiseksikin siihen rlnnalla
tullut ryntäyksen aikana: sivuutettu opiskelutyö on tul- heillä on oikeus sekä velvolli- "
s Uusia tilauksia 409 jut päivän polttavaksi kysy- suus
Uudistuksia 179 mykseksi naisillekin Janiin- T Toveritar on ainoa suomen-
'J pa i nähdään nyt se ilahdutta- Naistovenen Massan aluccl- kielinen työläisnaisten
i Yhteensä 588 -va ilmiö että naistemme har- la on nyt valvottava asiaansa Yhdysvalloissa ja Canadassa
Tilausryntäystä on vielä rastus vakavaan opiskelutyö- valvottava että kurssien oppi- Tilaa se! ! (
muutama päivä iälellä ja a- hön kasvamistaan kasvaa lasluvusta ainakin puolet on Tilatkaa Toverittaren yksi-
j siamiehillä niin ollen tilaisuus Tätä harrastusta on nyt yi- naisia Se on toteutettavissa tyisnumeroita myykää ja ja-
tehdä vielä viimeinen ponnis- läpidettä ja edistettävä sen jos naiset viipymättä ryhty- kakaa niitä kokouksissa ja il
l tus Tehkäämme se ! kautta että niin usea naisto- vät toimenpiteisiin — A L tamissa
' niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiimi mmomwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniittna tmmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiomai
i -
NUORI IA AIVIFR1 °00 omisti $HOOO000 öljystjoituksl- pois lehdistii joiden kanssa mlnu oleu Kansanomainen opetus teelli
illVflJJl Jl JiM&nl" na - yhteydessä — teille toisille makse- suuslaitoksissa
1T AI fCffffC Stephan V Harknes (lahjoltnssum- taan sama palkka samallaisesta asl- _ i „ ' u„
AiLHlDUUö k „ lnniml„u Työpajoissa toimistoissa jne har
maa ei mainita) omisti ¥100000000 nsta — kuka tuliansa teista joka olisi „ „ „t„f„
' — ' „„ joitetaan "kansanomaista" opetusta-
Kirj Harry Cannes ja George Oswald enimmäkseen oi yssi Harkness asui niii nnrrimaine et d klr oittais re- ravUaan mm
Ijfltkl ' L-mavmiiftiimnmmMllil Tironaeanuallarf
V L vissejä verotuksia mutta kun tuli ky- tuksl kadulle etsimiiiln uutta tyotii _ „ „„„t 4-!„i„a
_ „ „ „ ' Isänmaalliset ja uskonnolliset jiirjess-
Chicago Trihune toi julki samallai- symys nuorten opetuksesta nykyisen „„„„„
en mielipiteen sanomalehdistöstä osajärjestelmän pitkittämistä varten "ew Yortin sanomalehtimiesten o P tavä toimintansa keskuksina
' I F-eemont Olde joka on ollut 25 vuot- höltyivät kukkaron nauhat ja raltt"tiiTiinil °" leivittää otuus valeh- tällaisia laitoksia
- della kauttaaltaan vääristellä naria-" -nii„f:i:i „„ii-i„iaf„tf„„itnVnj
ia paarounitiajana suuressa sanoma- virma vupuusii - mii™imm™™
4 lehdessä lausuu kirjassaan "My Own Chas V Harknes (lahjoltussum-ta- ry°mltl mmm°nm jaloissa ja myy Nuorisoa kehoitetaan aina
Stor" -seuraavaa : Triscon Bulletil- maa et mainita) omisti $170000000 e- ä'} insasa 8ekl1 maansa jokapal- tukemaan maatansa tahi toisin sano
1 nista: Bulletin oli Southern Pacific nlmmäkseeu öljyssä vilisestä leivästansii en niitä jotka sitä kontrolloivat Heti-
rautulien palkkalistalla $125 kuuka- Eräs $500000 lahjoitus eräälle kaup "Te tiedätte tumiin samoin kuin le opetetaan "demokratian" periaat
' i uspalkalla Tiimil maksettiin "el mls- pakoululle tuli tuntemattomasta liiii- miniikin Ja miten liassua onkaan teitä Lukuisia verukkeita käytetään
) ' täiin erityisestä palveluksesta" vaan teestä Totisesti el ylevämielisten sen vuoksi juoda maljoja "riippu- johtaakseen heitä luokkaotujensu vas-
! ainoastaan ystävyydestä miesten lahjottaessaan opetuksen "Ja- mattomalle sanomalehdistölle" takkaiselle väiirälle polulle Ja kaik-
Senjälkeen kuin "Nuoriso ja ameri- lolle" asialle pitäisi hävetä sitä Mut- „„„ o]pmme rikkaii(n miesten vä ki tanfthtumt "kansanomaisen kas-
I kalaisuus' 'alkoi Ilmestymään on uu- ta todennäköisesti se pilanäytös kun „ ' nll v 0 ' vatuksen nimessä Uskonnollisia ko-
sia ja valaisevia asioita tullut julki- kapitalisti roisto joka on saanut ra-:"„"„"aJ kouksia pidetään Opetetaan köyhä-
5? suuteen kapitalistisesta kontrollista hansa suorastaan rosvoamisella lah- painavat vieteril ja me tanssim kunlinlstna ia orjamaisenä olemi-
1 opetuksen yli lahjotusten kautta jottaa oletetulle oppilaitokselle on m„ P„ „ moMan m„ ' seu "tllit°a-
vi i - mo moni: n KVKVTnmo_ m ph un mnn-
t VIiT1?nllimltena V"0tT ' KotijuUiaisut
t bia yliopistolle on annettu $22000000 valon i„„i„„t inimi„„ imB tnuma
raha-avustuksena lahjoituksina sekä Huomattavan toimittajan tunnustus „"" TniidVil Teollisuuslaitoksissa käytetyistä
[ I ' rakennuksina Kttä sanomalehtimiehet ovat seivilld "
: : Täytyy saada kapitalistien apua siitä kontrollista jota kapitalistit iiör- kuttavlmpia n k kotijulkaisut New
Nicholas Munay Butler sen laitok- joittavat siitä on todistuksena New Tysyilksensä toimissansa sanoma- York Times mainitsee (lokak 26
' ' sen presidentti on osoittanut että so York Tribunen toimittajan John Swin- lehtimiesten on pakko noudattaa sane- lal9 että Amerikassa on tällaisia jul
J 1 ei kannattaisi ilman kapitalistien hy- tönin puhe jonka hän piti eräässä sa- luja ja ylläpitää kapitalistisia tarkoi- kaisuja 375 joista useiden levike nou-
väntahtoista avustusta ' nomalehtimiesten kokouksessa -New tusperiil lehdissään Jatkuvan har- 8ee tuhansiin "Sodan aikana Ju-
_ VA ole olemassa mitään joka estäi- Yorkissa ja' jossa hiin lausui m m joittelun kautta muoilostuvat niimä lalstiiu niitä laivaveistämöteollisuu-
' sl näitä kapitalisteja rajattomille ra- seuraavaa: toimenpiteet heidän toiseksi luonteet- dessa yksistiinsä 73 ja viime kevään
'S s ' havaroincen perustamasta kouluja "Amerikassa el ole olemassa ml- seen Valaisevana tässä suhteessa on Ja kesän aikana ne lisääntyivät kuin
s jolka ovat "oikeita" ja jotka opetta- tään sellaista jota voidaan ninuttiiä muuan kirje jonka Upton Sinclair sai bakteerit"
j vat heidän periaatteitaan jos olenias- riippumattomaksi sanomalehdistöksi vastaanottaa E S Woodilta joka on Eikä laivanrakennusteollisuus ollut
! i V saolevat laitokset eivät sitä" tee jollei maalaiskaupungeissa" runoilija ja lakimies ja joka kirjoit- ainoa teollisuus missä nämä julkai-
Silmäys joidenkin jalomielisten lah- "Te tiedätte sen samoin kuin minä- taa: "En tunne toistu ammattia joka sut lisääntyivät
joittajain maalliseen omaisuuteen to- kln Teistä cl ainoakaan uskalla kir- niin tarkasti opettaisi aloittelevia va- "Kotijulkaisuja" voidaan pitää suo
- dentaa heidän asemansa nykyisessä joittaa rehellisesti mielipidettänne ja jlelitelemaan ja epärehelliseksi joka raitaisena propagandana Täitä väi-
yhteiskunnassa jos te sen tekisitte te jo etukäteen muodostaa sen osaksi nmmattivelvolli- tettii todistaa se että ne juhlistaan
Amos Eno lahjoitti $4000000 o- tiediitte ettei se koskaan ilmestyisi suuksista miehen tahi naisen rappeut- niiden työlriitosten omistajain kustan'
U ' jnlsti $15000000 kuollessaan enitn- painosta tamiseksl joka koskaan ei tunnusta nuksella joiden työläisille ne Jae
' iikseen rautatieosakkeina " "Minulle maksetaan 150 dollaria vii- erehdystään eikä koskaan uskalla taan vapaasti
' ' v Joseph R Pe Lamar lahjoitti $500- koita siksi eitä pitäisin mielipiteeni kiittää vastustajaansa" (Jatk)
f