Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 29, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 35 Tiistaina Elokuun 29 p— Tuesday August 29th 3
koska vimra tnlee Mutta vaikka on- semästutoista yhdeksään täten säiis- denkin osalle jotka nyt menUät me tähän aikaan vuodesta ja että
kin niillä ollut kurjuutta ja on vielU- tiien puolueen varoja työnhaluislna entisellä palkalla naapurikaupungissa sattui sumalla al
liin ja siksi ne juuri ovtftkin nous- Valittiin viisitoista henkinen komi- Niiden mielipiteiden johdosta jois- kaa juhlia jota me emme tienneet
seot-taisteluun pareinpla oloja saaduk- tea kansainvälisiin kenttäjuhliln Jo- sa pyritään syyttämään lakkolaisia ja nie koetimme viivyttää silti juh
seen ' ka pidetään Itirervviev parkissa 10 siitä että sopimattomaan aikaan oli- lumme näin myöhään että olisi ollut
Niillä on tietoa kestävyyttä Ja in- päivänä syyskuuta Tulot näistä juh- sivat lankonsa tehneet lausuttiin kaikesta sortista hedelmiä kypsiä
nostusta Juuri sitä jota me tarvitsem- lista luovutetuan yinpäristöuune- T P että lakkolaiset olivat menetelleet sii- koska me ollaan täällä hedelniiiseudul
me tnlstellossanime työväen luokan rl- lehdille nä harkiten sillä jos työläiset yleon- la Arkuuden tuki oli hommamme
vöissä ja viedäksemme sen voittoon Naiset! Eeuiännät J piiat — Ve- Bii lakon kautta aikovat parannuksia viillän vajavaa mutta koetamme pa-
Toveri Kainu esitti ettil kerättäisiin niijjiu nälkiiä kärsivien avustava oin- oloihinsa saada niin on lakkoa käy- remmin ensi kerralla Olihan juhlam
liolehtt näiden lakossa olevien maina- peiuseura kokoontuu joka torstai j p tettävä Jurl silloin kun se työn- me enslmäinen laatuaan täällä Reed
' rien hyväksi ja niin kerättiin ko- p "suutarin Mäellä" sateen sattu- tajalle kipeimmin tuntuu leyssil Nyt on kova kiire farmareil
lehti Iltamien arvoa kaunisti vielä essa Imperial haalilla' Muistakaahan Mitft Palkkavaatimukseen tulee jo- la hedelmän korjuun kanssa
pari runoa ja pari työväen laulua Siij0in kuikin1 saapua sillä siellä tulee ka tarkottl 5 dollarin päiväpalkkaa Miksi meidän naisten palkat on laa
ja vlelil muutakin mutta uämil olivat olemaan ei ainoastaon käsitöiden vai- 8-tuntisesta työstä katsottiin ettei se kettu niin alas että ei pääse minkään
arvokkaampla mistelua ja kahvin juontia vaan siellä nykyisiin korkeisiin elantosuhteisiin laiselle palkalle vaikka kuinka yrlt-
KnneukO- ohjelma oli kaikki loppu- tldee „ieDSaan jotain oikein- "intres- verrattuna ole luinkaan liian korkea tilisi Se on teljty farmarein keskuu-
nut oli kellokin jo ehtinyt tulla yk- seeraavaa" Ja se on — jutustelua — Eutiue Palkka $345 on riittämätön dessa ja samalla kannutuslaitoksessa
sitoista jonka jälkeen siirryimme ku- lavallista jokapäiviiistä akkain' jilr sllleilkl'i nähden että kontrahtityöl- Miesten palkat ovat melkein samat
kin kotiamme - tustelua vaan jutustelun pohjana on lil toi8lssa 'jaiinuttimoissa ansaitsee mitä ne on olleet parin viime vuoden
Nouskaa nouskaa taistelemaan ja että miksihän se tämä Eevan suku- sen Palkan puolen päiviin työllä ajan mutta naisten palkat ovat nien-
iiykyistä riistovaltan kukistamaan pnon on joutunut vähiin niinkuin ala- Kokouksessa olijat lausuivat toivo neet huimaavaa vauhtia alas Maiilii
k-vnteen1 Kvlliiliiln me se tiedetään uksenaan että ennen syysknlastuk- naisillu on urakkatyö niin luulllaan
(levelamln entinen poliisipäällikkö j sen alkua pidettäisiin toinen kokous kai meitil koneiksi että lasketaan
joka nykyään toimii majurina on ta se mi'tcll sfeltil poig piiasigjse ge Jossa keskusteltaisiin mihin toimen- palkat niin alas että emme mitään
herättänyt tyytymättömyyttä kaupun- pance fjgeeraamaan Ja päästävä siel- Pltelsiir olisi -ryhdyttävä estääkseen ansaitsisi Eikö meillä naisilla jo oll-
giu asukkaissa joten hiin kuulemma tä on Muistakaahan nyt muijat ja tällaisia tapauksia vastaisuudessa sl nlka vaatia itsellemme oikeuksia
tnlee virastaan eroitetuksi On laitettu muijuin taimet että ensi kokoukseen 0saston noistenkoinltean avuksi vai täälläkin? Emmehän elä alnoastnan
lista johon kerätään kansalaisten ni- mennessä jokainen tuo oman resp "uistelemaan kokousta valitsi kokona auringon pulsteesta vaikka se kuinka
miu ja jos sadaan viisitoista tuhatta tilinä yllit olevan tilanteen Uiiikkeek- Puolestansa koinil-henkiseu komitean koreasti paistuisi Meidän tulisi saa-
nimlii niin Kotliler tulee syksyllä iiä- gL sielliipähiin sitten päätetään ice- Sohon tuUvat toverittaret Laine Hill- da työstämme palkka niin hyvin kuin
lietetyksi ja silloin kai äänestävät nen reseptl tehokkain on Ja paras- nala a Kaarl°- miestenkin
hänet pois virosta Syitä on paljon ta makettä sitä sitten kokeillaan Keskustelun kuluessa erikoisesti Naisten neulomaseuran kokous on
Hiin on erottanut kaupungin taholta Kesän parhaimmat kenttäjuhlat pa- Paattiin toveriensa petturuuden enslmälnen sunnuntai ensi knuta "3
kaikki vanhat työläiset ja vlrkamle-" lee toimeen Venäjän nälkää kärsivl- kautta työpaikkansa menettäneiden P :nft- syyskuuta Rannan ja Impolan
het jotka ovat olleet siellä vuosia ennustava ompeluseura 3 p'nä syys- ""Miln järjestäytymisen tarpeelli' jokirannassa jossa tulee olemaan oh
toiset 3S vuotta ja asettanut tilalle bmita n k Kurapuistossa" Ohjel- 8Uutta Ja lausuttiin toivomus että he jelmaa monipuolistu ja kahvia hyvien
omia sukulaislan ja tuttaviaan Vielä ma tulee olemaan parhainta mitä nyfc Panisivat sen alulla leivosten kanssa Siis siellä ta vä
hiin oli syypää roskien ajajienkin ciileaBosta saadaan ja kyllähän sen jääneiden selitys tanii suurella Joukolla
lukon tuloon Kyllähän se tiedetään lukljnkin arvaa että hyvää sitä on T-yöhön jitäneet naiset selittävät Elkd olisi hauskaa jos täältäkin
millaisin ne vanhat poliisipäälliköt nUlll SUUr'kaupunglssa saatavissa S1 että kannu ttimossa oli lakko ja Reedleystä olisi kirjoituksia lapsilta
ovat ja samullaisia ne ovat uudet- säianpaäsy ainoastaan vlt kymmentä vaatimuksena oli 5 dollaria päivältä Toverittaressa lasten osastossa? Oli
kin Nainen senttiii TamU yntion' taholta myönnettiin ja "an se hyvä tulevaisuudessa ettil
— Viimeiset kenttäjuhlat tälle kesälle ka "kontuneet otettiin takasin kehittäisi Itseään jo lapsena sanoma-
rmr trON IIIITmTA on urheilijuimme juhlat 4 p:nä syy ™° sittemmin meille tun- lehti- kirjeenvaihtoon että ei ta vU-
CHICAGON UUTISIA Muistakaa ne ovat osastoni- temattomista syistä kannutusyhtiö sisl tten- vanhan ruveta opettele-
S S J O ylimääräisessä kkouk- me viimeiset ja urheilu-rikkaimmat otti työstä kaikki lakonalaisct työ- maa niinkuin Anun- ja monen muun
sessa-elok 10 p:nä vaattiin edlajat jotka jokainen arvaa jo etukäteen! 'f Jälkeen otti taka- Tuntui sensa niin aralta että eHah-
fhieagon kaupunkia käsittävään T K Niiistil juhlista on tarkempaa selkoa ' ¥ t f kovf huonSl Lila
osastojen yhteiseen kokoukseen Joaa tehty- Työmlehessä joka ilmoitus ta- doarin IPMl ' TilnUT oli JV
valitaan Ja- evästetään edustajat pii- kaa Jokaiselle nantintorlkka päivän ™ Jonka lakkoutuneet alkupe- £S£J£
rkokouksee myöskin keskustellaan hilsepä U etter JJ Set 2 o— a
11 i h? VaaD UP"Q t'''""t'13'" - ' S l syy~ ""1 TttL tulee olemuap Vaikka täällä ei ole-
vat kasltetlävdksi T P konvention s- vyytmmme' kaan mitään yhteispyrlntöj lapsilla
fn 'J ITl fTf ?St Altorian nftUten tyÖtaitela kumäär 5 dollaria päivältä Jonka voisihan tehdä aineen Jostakin muista
tuli valittavaksi kuusi edustajaa Va- V kaikin olemme suostuneet pitämiUin alolsta
'T'?!?d1Srntllll! ™ta!na fIokl"m 10 Pnif( f""" kohtuullisena korvauksena pulveluk Tervehdän kuikkia Toverittaren lor
del R Heimo Arthur Mäki Väinö viit Sanborntu kannutuslaltoksella g kljolta — li-n
Wiltala ja Impi Brusila kannujen - täyttäjinä työskentelevät '
„„ - u Edelläoleva selostus jossa kannutti- „ - „
Evästettiin ehdokkaitamme seuraa- 20 naistyohiistä työnantajille vaati- _ „ : El kukaan lhmlne tehnyt maa-
i moon tyhhdn jääneet naiset koetta- _ „„ „„!„__„_ „ii„n
vasti: muksen palkkansa korottamisesta vllr k „ ta se on koko ihmiskunnan alkupe-
_ _ „ „ „ „ vat sellttifil työhön jäämistänsä el a_ _„ik
a) että Työväen ruoluecn on k y- teen dollariin päivältä (Entinen palk- -rainen perintö -
i„ ' „ -_„ „ lainkaan paranna heidän asemaansa ~— — -
tavi tarmokkaisiin toimenpiteisiin Ve- ka oli 90 dollaria kuukaudessa) Kun gUm mlsW FAIRPORTIN Si S J OSASTON kir-
niijlin taloudellisen eliimiln elvyttämi- vaatimukseen ei heti suostuttu lakka- s(m n(jIgta UesMit tma tilsta aanm Jevalhto-oaote on: 414 New 4th fct
seksi josta toimenpiteistä riippuu ei sivat kaikki naiset kahta lukuunotta- na eflelltoena iltana kerran HOQUIAM1N 8 S O ompeluseuran
ainoastaan nykyhetkellä työväen hai- matta työstä Lakko ehti kpstild vain kulkk tvyiilIset eroltettiIn? Eiköhän kokoukset pidetään osaston talolla
lituksen säilyttäminen joka haikin noin tunnin veiTan kun vaatimukseen- " Ahjolassa Jok torstai kello 2 Jpp
votmin taistelee olemassaolostaan- ja suostuttiin Jonka jälkeen naiset pa- f"1 1™! Osote 316-lOth 8t„ Hoqulam Wah
jonka- säilyttämisestä riippuu koko lasivat töihinsä Mutta muanan ta MU Ty8gsft oevat nRlset ibmm ole P0RTLANDIN S S 0:n omnelUMU-
maailman vallankumouksellisen työ tnna tyfln päätyttyä ennettiin kaikille yanBa rikknreita sllta s ystl etta ran kokoukset pidetään Joka kumv
väestön pyrkimyksien menestyminen lopputili ja Ilmoitettiin ettei heitä „„„„„„' „„„fam!1!-i k enslmälnen Ja kolmas torstai osaston
On avustettava sinne matkustavia o- il työhön T-älusestalop "J % ote: 719 Mont
suuskuntia ryhdyttävä koneiston putilistä" huolimatta ilmestyi tiistai vm doU rf 0„? NiIden o0 naIsen yenl"-
hankkimispuuhlin yhtä tarmokkaasti aamuna töihin kahdeksan lakossa oU m fMmtSTÄ-
kuin nälänhädän avustamisessa Jota leista nalssta 01 siis selvälkln sei-Jie m Alnoa8taan 8 istä kuXS
el kuitenkaan: saa laiminlyödä sillä vempl etta kysymyksessä oli yhteisen on waAa eu SaVtain alkaen kello 8 illalla
vaikka kaikkein polttavimpaan hätään asian pettnminen niiden taholta jot- antDlTat oman etunsa vuoks ei]em Ohjelmakokoukset Joka toinen Ja nol
on ensi apua saatukin on nälänhätä ka näin lelleen saivat työpaikkansa mlgt„n taIstelugsa 0„elsta_ Hehellse9tl Jäs- torstai alkaen samoin kello 8
Venäjällä vielä suunnattoman suuri PJtää vaatimuksensa takana seisovina olisi CLEVELANDIN S S OSASTON kin-
Niiltä ryhmiä osuuskuntia perusta- Yleinen naisten kokous heidän pitänyt esittää vaatimus sil- JeenvaihtMsote on: 4014 Whltman
essu avustaessa ja lähetettäessä Ve- Astoriun S S Klubin naisten ko- Ave N W g-Ohta Jtoto
näjälle on kartettava kaikkea intoi- m tean toimesta kutsuttiin tapauksen kakkla ÄJjJ2Mtiwu taS
luu mahdollisista hyvyyksistä mitä johdosta yleinen naisten kokous elo- loln ommme Toineet a em „„ 1303 WJ 68th St Työkokousten
siellä tulee olemaan (sillä sellulsilla kuun 23 päiviini! Naisia olikin mimn wnmumil cl olB harjoitettu Jälkeen on keskustelukokons Iltamat
mielipiteinä varustettuja henkilöltä saapunut noin 30 henkeä Kokouksen Taan etta gat 0Tat niinkun ni(len' toimii Edlstysyhdlstya samassa pal
on paljon) vaan koruttomasti selitet- puheenjohtajana toimj toveritar Sai- t työtaisteluissa pitää olla- —
tiivä heille koko kylmä tosiseikka mi' nio kirjurina Anna Leppänen To- ABERDEENIN 8 S CLUBIN ompelu-
kä heillä siellä vastassa on Silloin verltar Hihnalan käytettyä alustavan TaIltettavasti el niln oIo jft J%°f£? sÄeÄoa?"
on jätettävä menneisyyden mulstiklrvPuheenvnoron jossa han selosti ta- M& chdottoniastl niden 1 1-P 713 B First Bfa-Terretuioa
jaa kaikki yksilöpyyteet Ja tilalle pahtuman vaiheet käytettiin asiasta tunmm Jotka heikk0U(lessaan 1A A PTTl? lIDCÄ
asetettava uhrautuvaisuussen syvim vi kkaasti puheonvuoroja Yleinen as t III fc I ffc Kf U
miissii tiiydelllsemmässä merkitykses- mielipide keskustelussa oli se että " - iin
sii Näin menetellen el sinne tule lä- ne työläiset Jotka kannuttimoon e- " REKULEY CALIF fJl!flRY l 5
lietettyä kaikenlaisia ihantelijoita yk dclleen jäivät työskentelemään ovat _ - ' " nH „
silöpvvteiden tavottelijoita Jotka va laskettavat työväen asian pettureiksi Nyt ne ovat- olleet Ja menneet ne fc "SriSuiiÄui! luetteli uo-
kavampaa luokkapohjaa vailla hetken koska he alussa olivat yksimielisinä meidän kesäjuhlat jossa onnistuta- " ™£LaU££u£%uL
Innostuksen valtaamina sinne törmää- toisten kanssa- palkan korottamista me kiitettävän hyvin Yleistulot oli- mttUa mkk-ittpo unmt j m
vät ja sitten katkerasU pettyneinä pa- vaatimassa Ja sen jälkeen pettivät vat yli kaksisataa dollaria josta puh JÄVefÄu s"jt
laavat tehden suurempaa hallaa kuin asiansa Kannuttimosta erotettujen das jäännös oli sadan dollarin vailiell- u Mtj monia kymmenit tn
hvviiä asiallemme toverittarien lausunnoista ilmeni se la Juhliimme oli saapunut paljon ellJk "uiJJIodi nit ette
U) että Työväen Puolueen päämaja varma vakaumus että jolleivät nämä tovereita läheltä ja kaukua Olimme fi """""""
siirrettäisiin New Yorkista Chicagoon naiset pettäneet olisivat he kaikki vähän aralla mielin hommassamme _ijoeiriii Apteekki on mortn—
o) että T P toimeenpanevan ko- tänä päivänä työssä ja korotettu kun tuli huhuja naapurikaupungeista -Boon Atuiuk itoi-
mitean jäsenluku vähennettäisiin seit- palkka olisi ollut vastaisuudessa nil- että toverit eivät voi saapua juhlita- P LIOflELL CO Superlor Wl
7