Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 01, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH VVORKINQ WOMEN IN AMERICA
No 31
Tiistaina Elokuun 1 p — Tuesday August 1
1922 — Kahdestoista Vuosik
ff
TOUEBITäBQH
"'~ 1
SOSIALIVALLANKUMOUKSELLISTEN
OIKEUDENKÄYNTI
listaan vastaan pommeilla ja revol- vat antaneet vanhoille vallankmnouk
- verelllu mutta Jotka myöskin nelkää- scllisille taistelijoille vastavallunku-
Kirj L Sosnovsky
II
Sosialidemokraatti : Kuulehan
mättil uhraavat oman elämänsä asi-
an puolesta jota he pitilviit oikeana
peä nimestään joka säilyisi historian ToisauIttt si0ini - tulee esiintymään
lcnuuitt Alutta tussu tapaiitiu aivau
' " 7 7 surkuteltnvia politikoitsijolta rauk- narntaan
päinvastoin Fuolue häpeällisesti ja - „ „ at parjataan?
„ kiimaisia hyenoja jotka lähettävät
vii- pelkurimaisesti kielsi yhteytensä nli- Kommunii
' r toiset kuolemaan pelastaaksensa to-
nioukselllsen tehtäviin Tilstil syystil
ho päättivät puhua totuuden "
Sosialidemokr: Mutta kuka on sit
ten tuo Semenov? Miksi häntä niin
Kommunisti: Semenov on vielä
me kerralla unhotin kysyä miksi hin joille se oli toimeksi antanut „ wl„„„„t t nuori mies Hänellä ei ollut mitään
i-iiiuimnuui r-uimait uvut
bolshevikit syyttävät sosialivallanku- murhateot pettäen siten jokaista o- simil tilsitykacasil että bolshevikit o- IJuoluattavaa asemaa puolueessa cn
- mouksellisia v 1022 piistä teoista' wan jäsenistönsäkln siilien l"Muna „_ lieu Wn vasta vallankumotiksen puli-
joita he ovat telineet vuonna 101S? Sosialidemlir : Mutta ovatko Scmo- vitykseen ju ettit sen vuoksi bolsho- ltittua' Mutta }o U vuodon ikiUsenil
Eivätkö sosiallvallankumoukselliset novin kertomat tosia? Minä olen vikien johtajat tulee tappaa heidän hiiu liittyl Puolueeseen Viidentoista"
ole oikeassa väittäessään että tämän kuullut että hiin olisi luopio tshekun onninkin henkensä uhalla Tähän
oikeudenkäynnin tarkotuksena on asiamies petturi ryhmään kuuluvat Semenov Konople-
poistaa vastustajat tieltänsä? Kommunisit : Julkinen kuulustelu Vft jfmov Kononov Ussov ym
Kommunisti: Mitä tulee "vastusta- joka tulee toimitettavaksi ulkomaa- k he heti seir jälkeen kun terro
jun poistamiseen tieltänsä" ulin on laisten puolustajain läsnäollessa tu- ristinen teko oli tehty lukivat leh
tuon otaksuman lapsellisuus liiaksi lee osottamaan onko Semenov puhu- itssä puolueensa keskuskomitean pel
ilmeinen Viimeisten parin kolmen nut totta vai ovatko Tshernov ja knrimaisen julistuksen he kysyivät
vuoden aikana ovat syytetyt olleet kumppanit syylliset parjaukseen itseltänsä : Jos Volodarskiu murha
neuvostohallituksen käsissä Jos se Henkilökohtaisesti' tiedän että tust- „n eduksi vallankumoukselle uiin
olisi halunnut Doistaa heidät tieltä n- lian verran sosiallvallankumouksclll-
sil ei olisi ollut mitään vaikeutta slsta syytetyistä ovat jo todistaneet itsCnsä irti tästä vallankumoukseni- tiolin l'attaniinon teki hänestä bol-
liiytää riittäviä syitä siihen Eikä oikeiksi Semenovin väitteet Sosiali- sesfa teosta? Jos Volodarskiu murha f1?? 'Tf™ ' viloUlsl°"-
suinkaan sen vuoksi etteivät sosiali- vallankumouksellisten johtajat ovat el ollut vallankumouksellinen teko Siita luLtic" min -u'-estcU "a'al"j-
vallankumoukselliset olisi rikkoneet yksinkertaisesti jatkaneet entisiä vai- nim mistä syystä tiimit sama keskus- f1" JdrJestOjil jotka ki ytt vät aseel-
vallnnkumousta vastaan Ettekö kä- hcitaan ja tällä kertaa he pettivät komitea määräsi sen tehtäväksi? Ilsta aistema bo f 'evikcJrt ™taftn-
sitä että sosialivallaukumouksellis- ystävänsä Vandervelden Rosenfeldin Mutta- he eivät saaneet suoraa ja lalulolikaalla pelkäämättömänä ja
ten ei lainkaan tarvitse hermostua Theodor Liebknechtiif sekä muut rehellistä vastausta johtajiltaan Hei- luotettavana lian nautti puolueen ra-
niiden puolesta v 1922 joiden elämä Sosialidemk Missä ilmenee sitten uiin asemansa tuli epävarmaksi Ja ?uto"ta '"f a"uf
säästettiin silloin kun vallankumous- se suuri petos? nähtyänsä miten suuri oli joukko- et ' taiste ujärjestonsä päälliköksi
t„ mua '„„!„ „oo„ liaiiVän Kommunisti: Tslernnv la kiimram „„„„„„ t „„ i„ v„i „_ Tuliaisiin toimiin puolueessa valittiin
henkensä ei ole vaarassa Mutta he nit ovat "ilmeisesti onnistuneet uskot- ti murhayritysten johdosta he huo-
ovat vaarassa- kuolla moraalisesti tumaan Vandervcldelle sekä muille mttsivar että heidän johtajansa oll
ninailman köyliiilistön armottoman että bolshevikien vainotoimenpiteet ========
vuotiaana hän jo istui tsaarivallau
vankilassa Vangitsemisensa jälkeen
hiin kokonaan antautui vallankumo
ukselliseen toimintaan Hiin toimi
pääasiallisesti taistelujärjestössä (oi
kirjullisuus- eikä agitatsionijärjestös-
iä) Siten esim hän järjesti pako-
yrityksen Rliau vankilasta jne Lo
kakuun vallankumous herätti hänes
sä suuttumuksen Kansalliskonvon-
ainoastaan ehdottomasti luotettuja
fTntVo M1li Uniini
OLETTEKO MUKANA JÄSENET?
Oletteko tehneet velvollisuutenne Monia tärkeitä kysymyksiä on pnr-
tuomion vuoksi kokonaisuudessaan perustuvat vain
Sosialdemokr Mutta miksi te olet- Semenovin kirjaseen Edelleen' että
te järjestäneet tiimiin oikeudenkilyn- Semenovin väitteet eivät ansaitse
uin vasta nyt? luottamusta koska hän on pakoilija
Kommunisti: Koska vasta aivan luopio (Petturi Mutta jos oikeuden- haiikkinksenne uusia jäseniä AVork- halUaan työläisten ratkaistavana lmr
äskettäin tavattiin uutta alnchistoa käsittelyssä Semenov-yksinänsä sanoi- ers Partyyn ja S S Järjestöön? kittavana Miten ratkaistaan työtfö
: valaisemaan tämän puolueen raukka- sl myöntävästi ja kaikki muut 47 Jos ette vielä ole puhuneet työto- myys? Voidaanko taistella palkkojen
maista politiikkaa Sosialivallanku- syytettyä kieltävästi niin silloin tu- veroillenne puolueeseen liittymisestä alennusta vastaan? Onnistuvatko
mouksellisten johtajaiu onnistui pet- Usimme siilien käsitykseen ettit Se-' niin puhukaa nyt heti Tämä on tel- työnantajat hävittämään kaikki uniot
täii kaikki bolshevikit menshevikit mcnovln paljastukset eivät ole muu- diin velvollisuus itseänne ja tovc- ja jatkamaan töitil avoimen pajan
riippumattomat internationalistit jo- ta kuin vääriä syytöksiä häpeällistä reituime kohtaan koko työväenliiket- nliilsena? Minkälainen on työläisten
pa oman puolucensakin Kun Pieta- parjaamista Tshernov teki laskelmia til kohtaan kohtalo jos työnantajat onnistuvat
rin työläisten johtaja oli murhattu ja että syytetyt tulevat seuraamaan so- Kymmenet tuhannet työläiset jotka alentamaan työläisten elintason inio
Ienln haavoitettu niin Sosiaalivaf- sialivallaukumouksellisen puolueen vuosien varrella ovut liittyneet Sosia- lensit mukaan?
lanknmouksellisen puolueen keskusko- perinnäistapoja siinä että he oikeu- listipuolueesecn ovat eronneet sieltä
mitea 'antoi murhayrityksen jiilkeise- den kuulustelussa tulevat kieltilyty- He ovat olleet katkeroituneet ja kyi
nä päivänä julistuksen 'jossa se pesi miliin antamasta minkäänlaisia seli- liistyneet mainitun puolueen tutuitu
kiitensil tapahtuneesta Ja jokainen tyksiit tuomioistuimelle Hän teki niukselliseen pontikkaan jota #cn re-
1 — I „1H! t lnclnlviln oilflt nfftl oiwfnlf -f llll-lono mlcfionf Inllfllnf ln ! 111 MtlVll 1
iiftaui luuuiiutkui civui ma uiiul mi- iiviu o ni jvv "u""u yirobleeinlcn ratkaisuun
tiliin tekemistä tiimiin rikoksen kan3- sa kuulustelussa tulevat pitämään jy- Missit ovat niimil entiset jäsenet til- v T 1 '
sa Nyt kuitenkin ovat Itse teon te- risevlä pulleita bolshevlkeja vastaan til nykyä?
kijiit Semenov ja Konopleva antaneet Mutta ainoastaan kolme tai neljä toi- Suurin osa heistä el tätä nykyä
selostuksen jossa he selvästi sanovat mconpanevan komitean jäsenistä kiel- kuulu mihinkään puolueeseen He
toimineensa puolueen keskuskomitean täytyi antamasta minkäänlaisia sell- ovat sellaista ainesta joista voidaan
määräyksestä
perustanut eri
lnuni:n lnntn-n -n mmif tnim{flt nlul-n Acn mi liliinvl- lIlvlfnil linElIlil liiminnn
He myöskin osoittivat ettil Leninin ja Sosialivallankumoukselliseen puoluee- ' Workers Party ja S S Järjestö on Y]iaitiiknil kaiIikl voIlmlssa ole
T'nll„~ll lnll 1 m — 1_ J~ Cl ttnnn non mmiil- olifll nnlnlvnf cnl lMnnnlan 1 nnt til m illllll 11 mlnllin 11
i uiuuuiHiviu unena un xiuisny ju pi- on 11 cutiuui nm au"aL rav- uiiiuviiuuiiu txu tvöviieii järjestöt varmojen k'sy-
novlev miiiiriittv murhattnvaksi Trots koperäisiä selostuksia jotka vahvis- — järjestö jolle heidän ansaitsee
kyn murha oli tapahtuva sen junan tavat Semenovin paljastukset yksi- antna kunnat uksensa
AVorkers Tarty on ainoa puolue Jo
ku selittää niimil kysymykset oikeul-
I11 tuvalla joka käsittiiil kaikki 110
syyt mitkä vnikuttavat tällaisien
Nyt ratkaisee luokkavoima kaiUki
asiat
Työläisten tehtävänä on siis koola
luokkavoimansa Voimaa saavutetaan
puolueen esKUSKomueuu — — ~ ""-- yhteistoiminnalla Siksi WoikeS
il ja että tämä puolue oli yks a Nämä olivat terroristien oh- saathi ase 1 AVorkers Tartyyn ja S n
ulkoisen järjestön köyhä- ta jat Gofz Donskol ym Kaikki S Järjestöön - „„ („i„„i„„ rriimi! iaw„„ „h-
jnysten pohjalla yhteiseen taisteluun
niu muina uu uniuuiuni jku juiiuu v™ j v lcuDitalismia vastaan
Väjähdyttiiinisen kautta jossa Trots- tyisseikkoja myöten Usea näistä ter- AVorkers Partyn toimihenkllöitten aktiivisesti vaalllnls
ky matkusti Yksityiskohdat tästä o- roristeistä on Sosialivallankumouksel- työskentely työväenliikkeessä hei- f ~„ j ja yieigee1 poliittiseen elä
vät kerrotut siinä kirjasessa joka ju- lisen puolueen vanhoja jäseniä toi- diin luokkasodan pyörteissä saamansa v
laistiin Berliinissä Niitä tullaan tut- mitsijolta jotka tsaarlvallan aikana arvet toteavat että se todella 011 puo
kimaan jutun kiisittelvn aikana olivat viettäneet tusinan verran vuo- lue jolle jokaisen rehellisen työläisen
miiiln
3 Johtaa taistelua työläisten til-
j11 jnmnui v 1:it„:in tnimiKlin iinilntii elMill-
Sosialidemokr: A'Uittääkö Semenov sia Siperiassa pakkotyössä kuulumi- on annettava kannatuksensa ja ryli- „„ „ „„„„„ „-
ettil Soslaalivallanknmouksellisen puo sestaan tiihän puolueeseeu Luulon dyttiivä jiiseneksi
lucen johtajat antoivat hänen toimek- erään heistä olleen sosialivallankumo- AArorkers Partyn ohjelma peruslaki
seen murhata - kommunisteja ja ettil uksellisessa liikkeessii jo vuodesta Ja sen työskentely osoittaa että cnsl-
he sen jälkeen kielsivät kaiken yhtey- 1800 saakka v luiiisen kerran -tiimiin mann historius-
tensä teon tolmeenpanijaln kanssa Sosialidemokr: Mutta mistä syystä sa on olemassa puolue vallankumouk-
leimaten heidät siten tavalliseksi rl- antoivat ne sosialivallaukumoukselll- sellinen työläisten puolue joka kii
tollisiksi? set jotka vielä jäivät puolueeseen sittiiit työläisten elämiin kysymykset
Kommunisti: Niin Taistelussaan puolueensa johtajia vastaan niin jiir- Ja sumalla kertaa tekee järjcstäniis
tsurismla vustaan ja käyttäessään kyttäviii todistuksia ja eivätkö he työtä realistisen ohjelman pohjalla
nöllisesti laajentamalla syventämäl
lä heidän vaatimuksiaan ja kehittä
mällä näistä jokapiilväisistil taiste
luista lujemman ottelun suurempien
vaatimusten puolesta ja vähitellen
Johtaa työläisiä lopulliseen valtalais
telmin
4 Työskennellä työläisten tasaval
lan perustamiseksi
1':tlln!iinii 111 muLliln oli lilitin nymft
terroria tsaaria 3a nanen pan-enjoi- uuimii iau Bna -"" Tanulsen olijelimm mukaan me työs
tänsä Vastaan ISOSiaallVallanKUmOUK- nm limiunseiuaail lli_-mii imunius- humu jina 111™ iiioaiu jiia omine Tiillllisiill Ohioin
sellinen puolue heti terroristisen teon tensa perusteella? Eiviltkö he olisi AVorkers Partystil ja sen S S Jar-
tapahdutttia selitti että se oli jiir- voineet kaikki menetellä samoin kuin jestöstä toisille työläisille ja hank
jestilnvt kvsvmyksessä olevan teon Göta kieltäytyä antamasta minkään- kia uusia jäseniä Tuokaa työläi-
Kelittlien sen ohella siilien lohtaneet laisia selityksiä? eiii sinne millin ho kuuluvat nimit-
svvt Ja vaikka vamrittuna la kuo- Kommunisti: Tuomioistuimen edes- tilin AVorkers Partyn S S Osastoi-
lemantuomio edessään terroristi aina sä tulee esiintymään kahta lajia iii- hin Hankkikaa siis uusia jäseniä AVoik-
ylpeili teostaan jonka kaikki seuraa- mlsiii Yhdeltä puolen urhoollisia Nyt 011 sopiva aika hankkia uusia ers Partyn S n Osastoon!
vana päivänä saivat tietoonsa oli yi- taistelijoita jotka hyökkäävät vihol- Jäseniä
kcntelemme Tällaisen ohjelman taak
se meidän täytyy suada jäseniä li
säämään joukkoamme ja voimaamme
toimintaamme Toiminta luo voimaa
A'oima johtaa valtaan
HFA
H
O
r