Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 18, 1922, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Tiistaina Heinäkuun 18 p — Tuesday July 1 8th
No 29
LASTEN OSASTOI
sa ja pudisti päätään eurullisesti tutkittavaksi Kommunistisen Intcr
niuistellessaan piiiviil omassa nuo- uatsionulon 3:nnen kongressin teesc-
uudessaan jii ja päätöksiä siitit kosiiasta joka
' ____________ Joskus lauloivat lie yksinkertaisia käsittelee puolueitten työtapoja ja
SAULT STE MARIE ONT CAN Iittiin niinut Nuoren Työläisen kir- tuttuja säveliä äänekkäästi ja iloi- muotoja naisten keskuudessa joista
Lasten osasto perustettu Täällä jeenvaihtajaksi Suomeen valittiin VI- gcsfi Mutta usein he lauloivat uusia luettiin cnsimäineu osa jonka joh
Sault Ste Mariessa on ollut ihanne- li Sauri Kokouksessa oli vielä uiliita lauluja joissa säveleet ja sanat oli- dosta sitten keskusteltiin ja vailxlet
liitto toiminnassa jo kauan aikaa pienempiä asioita esillä vat täydellisessä sopusoinnussa ja joi tiin mielipiteitä puoleen ja toiseen
vaan nyt siitä muodostettiin oikein No nyt tytöt ja pojat kun meillä ae„ jime 0n surullinen ja kaunis joista kävi selville nykyinen ja maan
lasten osasto Tämil nyt on meille on oma osasto niin yhdytään kaikki Näitä he lauloivat matalasti ja hiili- mantila sekil se mihin tehtävään työ
lapsille jotain uutta Lapset itse toi- siihen ja kun koulu alkaa käydään tystl iutettivästl jn juhlallisesti kuin väenluokan on valmistauduttava ja
mivat knikissa tehtävissä ja- toimis- siellä säännöllisesti niin me opimme kirkon liymnejii lauletaan Kas- mikil merkitys naistentoiiuinnnlla sii
sa keskustellen ja päättäen kokouk- paljon vaikka se käykin hitaasti lie Vonsa kalpenivat ja kuitenkin osoitti- nä on Sillä tavoin tulevat kokoukset
sissiinsä opettajain ainoastaan ohja- tulemme pitämään siellä lystiä että Tat kiihotusta ja suuri voima ja hyvin hyödyllisiksi ja opettavaisiksi
teSsa se kaikkia miellyttää ja harmittaa mahtavuus selkeni ympäri kajahtele- Toivottavaa olisi että naiset yhä mo-
Sanna Kannasto kävi täällä 1 p:nil niitä jotka eivät yhdy meihin vista sanoista s nilukisimpina ottaisivat osaa tiiliut-
helnitkuuta puhumassa ja antamassa Täällil on Nuoriso-osasto mutta "Aika on läsnä jolloin meidän on seen toimintaan sillä siellä kuin o
ohjeita lasten osaston perustumises- miksi ne eivät kirjoita Toverittureen? laulettava nilitil lauluja kaduilla" vat naiset ainoastaan keskenään niin
sa ja koulutyön järjestämisessä Las- Tervehdys kaikille lukijoille Ensi- virkkoi Vyesovshehikov synkästi ei tarvitse pelätä jäävänsil alakyn
ten osastoon jiiseneksl otetaan 5 :stil kertalainen — Kerttu Tuominen Joskus kun isänsä taas oli varasta- teen — Useinhan kuulee sanottavan
14:sta vuoteen Ensimäinen kokous nut jotakin ja istui vankilassa Imu- cttil eihän sitä uskalla isoissa kokouk-
oli meillä G päivä heinäkuuta jossa BRUCE CROSSING MICH lahti Nikolai - kumppaneillensa : "Nyt sissa käyttää puheenvuoroja vaikka
valittiin osaston virkailijat Organi- ' voimme pitää kokouksia meidän ta- seuraakin asioita ja on niistä yhtä
gceraajaksi Sirkka Wilson puheen- Tilältil ei näy koskaan kirjoituksia iossa p„iiisit luulevat meitä varkaik- hyvin selvillä kuin miehetkin Tiima
johtajaksi Viljo Heinonen pöytiikir- Minä olen niin nuori vasta yhden- si ja ie rakastavat rosvoja!" naisten lukurengas päätti pitää koko-
juriksi Vili Saari sekä johtokunta toista vuoden vanha Minulla on-kol- Melkein joka ilta tuli joku Pavelin uksensa jokaisena keskiviikkona kcl
jossa on seitsemän henkilöä Kun nyt me veljeä: Viljo Valfrid ja Vilfred tovereista hänen kotiinsa luki hänen lo 2 iltapäivällä ja kestää kokous
johtokunta ensin pitää kokouksensa ja kaksi siskoa : Vivian ja Elsi Mi- kanssansa ja kopioi jotakin kirjois- puolitoista tuntia Tämä aika el ole
niin sitten päätetään koska on seu- nulla myös on vuoden vanha valkopiii- ta Niin innokkaat olivat he toimes- liian pitkä mutta siinä ajassa voiin
raava kokous ja milloin aletaan kou- nen lehniii jonka nimi on Meltl ja ganll cttä he tuskin hätäisesti pesivät me paljon oppia ja kehittää itscäm
lu lasten kesäjuhlan pitämisestä ja täysiverisiä rahnia kanoja ja olen is- itsensä He söivät illallisensa ja joi- me jota juuri me naiset kipeästi tar-
muista asioista Uittanut paljon niansiKnn laiuiiu m- vat teensä kirjat kusissa ja hei- vitsemmeKin luoKKaraisieiurinrHinniia
Jiisenmaksu lasten osastossa on ö — mu farmipaikka nayttail unontaneen $n keskustelunsa aikoivat käydä yhä
10 vuoteen 1 sentti kuukaudessa ja Tovcrittnren kun täältä kukaan e- selittämiittömämmiksl äidille
10—14 vuoteen 5 senttiä kuukaudessa nempää pikkuinen ' kuin vanhempi- "Meidän täytyy saada sanomaleh-
Toverittaren kirjeenvaihtajaksi va- kaan el kirjoita — Sylvia Coleman ti!" huudahti Pavel hyvin usein
_ — _ Elämä muodostui yhä kiireisem-
Kun he olivat kaikki poistuneet mäksl ja kuumeisemmaksi alitui
kvsvi hiin Tavelilta: seen riennettiin talosta taloon Jcfr-
M K — ki
ÄITI
[
(Jatkoa kuudennelta sivulta)
päivästä piiiviiiin ja näistä humoris
tisessa valossa mutta aina osotta
en niiden pahan tarkoituksen rahvaal
le Äidistä näytti myös että hiin oli
tullut kaukaa toisesta maasta jossa
kaikki ihraiset elivät yksinkertaista
rehellistä helppoa elämää että hiin
el voinut tottua tähän cliimilän ja
vastaanottaa sitä viilttäinilttöinyyte-
ELREKA CALIK
Osaston ompeluseuran myyjäis-ilta-ma
heiuiik 1 p:n iltana onnistui hy
vin käsityöt nousivat korkeaan hin
taan Suuritöisemmiit pöytäliinat tuot
tivat sievoisen summan Tuhdas voitto
oli 03 dollaria Osastolle luovutettiin
50 dollaria Anna Wcljola oli onne
kas emäntä hänelle sattui tiketeillä
myyty arvokas pöytäliina Jatkam-
Pavlusha oletko sinii sosialisti?" jasta kirjaan kuten surisevat inehi-
"Olen" hän vastasi seisten hänen iäiset kukasta kukkaan
edcssäiin suorana ja varmana kuten "He puhuvat jo meistä!" Virkkoi
aina "Kuinka niin?" Vyesovhehikov kerran "Meidän täy-
i „„!( -:t:tu:t vilun
Aitl nuoKasi syvaan ja ih™ w " „ _ me työtä edelleenkin tulevan syyskau
katseensa alas virKKOi: i uhko trav- juiuipu un™ ''i r™'
lusha? Miksikä vainoavat he tsaa- saa varten?" puheli viihilvenilläinen
ria he murhasivat yhden" Vlasova piti viihiivenäisestil yliil
Pavel kiiveli edestakaisin huonees- enemmän ja enemmitn Kun hiin kut
sa pyyhkäisi kädellään silmiänsä ja sui häntä "äidiksi" tuntui se aivan
virkkoi myhäillen: "Me emme tarvit- kuin lapsen käden pehmoinen tapu
se sitä tehdä!" tus poskelle Sunnuntaisin jos Pa-
_ ___ IIII „! „ll lnl-Vool """" iiiuuuvw ~
Hän puiuu naneiie Kauan aiKaa ma- ™m ~ - """ kalkellaista kannutettua ruokatava
raa lapsille onkimista- y m Sanpu-
den aikana Käykää kokouksissa tä
mil on virkistys ja hyöty itsellemme
Venäjän avust naisjaosto toimeen
panee markkina-iltaman hcinäk 22
p:n iltana Olijelmna ja tanssia Ke
rätyt tavarat järjestetään kauppa-
malliin Tilaisuudessa on saatavana
taialla totisella iiäuellä Äiti katsoi puita hänelle ja kerran tuli hän knn-
kaa toverit
markkinakcmuihin
Hilma
hä-
lämpöluen Tervehtiessään äitiä saat
toi hiin peittää koko käden pitkiin
voimakkaisiin sormiinsa ja sellal-
miiltä
Uusia Ihmisiä tuli kaupungista u-
seln joukossa pitkä hyvin muodostu-
PORTLAND OREGON
Portlandin osaston naisjaoston ko
kouksessa 0 p heinäk käsiteltiin seu
ravaia asioita :-Enslksi ehdotettiin ct-tii-
otettaisiin kesälomaa vaan näi
nä ett se oli hänestä epällytUivää tljintJl 'knavoiiiin aiatelleh:' "Hän cl taen leveää lautaa hartioillansa sekä
iaThf:Tnl£n oCn taM° tellrtil MitUii" Pahaa MB 0n k0rjaRl 8iim n°PT! jVtaitaVrli dänalaisten hyviiksi
töstil järjestää se uudelleen oman pnpmiltou pahaan!" mädänneen porraslaudan Toisen ker-
luonnoksensa mukaiseksi Hänen naa- Ja tmn julkppn unagtettitn tuota ran palkkasi hän kuluneen aitauksen
mansa oli kellertävä ja sllmiunn ym- llirm„Kta mma kasvavalIa tuttavalll- aivan vähällä vaivalla Hiin vihelsi
riiröl kellii hyvin ohkaisia viiruja iia privrs katkesi sen kärjes- työssilnsil Sävel oli surullisen kau-
äänensä oli aina matala ja Ritcnsu mlttit vhtil tavalliseksi hä- nis ja salaperäinen
nen korvillensa kuin joukko muita Kerran virkkoi äiti pojallensa : "MI-
hänellc käsittämättömiä sanoja Mut- täs jos ottaisimme vähävenäliiisjn semnie eivät suostuneet siihen vaan
to sauitonira oi nitnii vtui nvt hiintil luoksemme asumaan Se olisi pa- niiätettiin kokoontua edelleenkin Jo
sen rohkaisevan kädcnlyiinuln jälkeen M -}m jtgengil 1(J rempt teille molemmille Ette tir- ka toinen torstai-ilta kello 8 Scnvna-
tunsl iiitl sydämensä paljoa kcveiim- voMomakglr ja pahoinvoivaksi vitsisi sitte juosta toinen toisenie Va kokous on 20 p heinäkuuta Va-
Kerran virkkoi hiin vähäveniilälscl- luokse! Iittiin ohjelman suorittajat seuraa-
le suunsa ympärillä tyytymätön piir- "Miksikä rupeaisit äiti " sellaiseen yurn kokoukseen: runo Olga Kinnu
re: "Mikä" jäykkä olento tilmii Sas- ahdinkoon Ja niin suureen puuhaan nen kertomus Maria Kouttn teese-
„ i„i „ik0ii_ iril Lonkn on! Millä tnvnllii hiin komen- Kysyi i-avei Konouaen oiKapiiuuuii ja lukee Hiittä Siltanen rnareuim
M issä kasvoissa loistivat suuret sil- taa sinkauttelee! - Teidän pitää tch- "No kaikkea muuta ! Koko elämäni lukoa A Bebelin kirjottamasta kir-
mt He kutsuivat häntä Snshhen- dii niin ja teidän pitää tehdä näin!" Ien "nyt ™ivaa en tiedä minkä- jasta "Nainen ja sosialismi" ja kes-
kaksl Kiivtöksessäiin ja liikkeissään Vilhävenäläinen nauroi ääneen tähden Hyviin henkilön takia mak- kiistelin siltä koska sen sisältö on
nii 'intnkln miesmäistä hiin rypisti Hyvin sanottu iiiti! Te iskitte saa se vaivan" "vierasta" melkein kaikille naisille
J „ imb„r„s uh- nnulnn oikeaan naikkaan! Vai mitä "Tehkää iiiti kuten tahdotte Jos myös velvotettiin kaikki naisjaoston
TUninillL imuinii -
kaavan rvppyyn ja kun hiin puhui Pavel?"
värisivut hänen suoran neniinsä hio- Ja viitaten äidille virkkoi hiin hy
not sieramet väntithtoineh ilme silmissään : "Sinis
tä verta ette saa kuivatettua henkt
Hiin oli ensimäinen joka sanoi: j Jwm gm pl e(lpg pump
"Me olemme sosialisteja! ixun uu p!Uimnlla
hiin muuttaa meille ilahduttaa se ml- jäsenet hankkimaan tämä kirja itsel
nua ' j Icen ja tutkimaan sitä kotona että
Ja vähävcniiliiiuen muutti heille a- voi paremmin ottaa osaa keskuste
sumaan „ luun
rienl talo kyliin liepeellil hcriittl Sitten seurasi ohjelman suoritus
huomiota Sen seiniä vahdattiin jo- Runon luki Jenny Lohikoski kerto-
seu lausui oli äänensä luja ja roll- pnvpl i1Iomnnfti knivasti: "Hiin on ka puolelta epäilevin silmin Usean- muksen luki Rosa Heikkinen teesejä
kea i hvvil nainen!" ja kasvonsa punas-
Kun iiitl kuuli tämän sanan tuijotti uIvnt
hän mykiillil hämmästyksellä tytön Se'01 totta mvos-" kiiruhti vähä
kasvoihin Mutta Sashenka virkkoi V(llliiliin)01-simolnaan Hiin vann el
silmilt puoliummessa kovaa ja pililt- jmmjlrril rttll uiillen pUHlsi — "
tiiviisti: "Meidän täytyy uhrata kaik- He nlkolvat kpskustella matalalla
kl voimamme uuden elämän järjes- iiilnpllil jostllkni jota äiti el ymmär
tämisen vuoksi meidiin täytyy käsit- f Aiti oli myös havainnut että
laisia luihuja ja tuulla liehui uhkaa- ilk Hilma Harju joista käytettiin
vasti heidän päänsä päällä (Jatk) muutamia selostavia puheenvuoroja
Keskusteltiin Toverittaren sisällös-
KIRIFITÄ1'1 "5'K5'ifi0n toimittajan aikana Kaik
A f A J — I I ki pulieenvuorojen käyttäjät olivat
kyllä tyytyväisiä Toverittaren sisäl
töön vaan arvelivat sen olevan liian '
ASTORIA ORE
Naisten lukurenkaan ensimäinen vakavaa politiikkaa sellaisille jotka
tää ettemme tahdo vastaanottaa pai- Sus"ipnkR 0n kaikista jäykin Pavelia -kokous pidettiin klupin talolla hei- eivät ole vielä periaatteista selvillä
kintoa" kohtaan ja että joskus vieläpä to- niik 12 päivänä Saapuvilla oli 6 joten siinä saisi olla enemmän kevcil-
Äitl käsitti että sosialistit olivat rul häntä Tavel hymyili silloin vai- jäsentä ~ Kokous valitsi puheenjohta- til lukemista että se miellyttäisi laa-
murhanneet tsaarin 8e tapahtui hä- kenl ja katsoi tytön kasvoihin tuolla jakseen toveritar Tyyni Hyrskymur- joja joukkoja
nen nuoruutensa päivinä ja kansa lompeiillii katseella jolla hiin oli en- ron ja pöytäkirjuriksi toveritar Aino Ensimäinen naisjaoston ohjelma- ja-
oli sanonut silloin että tilanomistajat nen katsellut Natashaa Tämäkään Hyrskeen kokouksen raportteririksl näytösiltama on 30 p heinäkuuta Et-
hamten kostaa tsaarille orjien va- el miellyttänyt Uitlä ja kirjeenvaihtajaksi Toverittarelle tii siitä tulisi oikein suuremmoista
pauttiimisen olivat vannoneet ettei- Kokouksia alettiin pitiiii tilieäm- allekirjoittaneen Kokous päätti ettil päätettiin tilata puhuja Astoriasta
vät ennen leikkaa hiuksiaan ennen- min kaksi kertaa viikossa ja kun äl- kirjeenvaihtaja valitaan ainn yhdeksi Ehdoteltiin Minnie Hietalaa jos luin
kuin tsaari olisi murhattu Niiniä o- tl huomasi millä hartaalla halulla kuukaudeksi kerrallaan joten Jokai- suostuu tulemaan sillii ehdolla cttil
livat henkilöitä joita oli kutsuttu so- nuoriso kuunteli hänen poikansa Ja sella lukurenkaan jäsenellä on itse-jne maksamme kyydin
t-n!!! vilu iin n-t voinut kil- viuiiroiiälälspn miheita sekä Sashcn- kohtaisesti tilaisuus tutustua tohtii- Muistakaapas nyt kaikki päivä
sittäsi miksi hiinen poikansa ja Iiii- kan Norashan Alexei Ivauovitshiii ja vilu ja samalla mahdollisuus kchit- määrä ja saapukaa silloin haalille
neu itäviinsä nimitettiin sosinlisteik- muiden kaupunkilaisten mieltiiklinnit- tää itseäiin niissä Ohjelma varmasti tulee tyydyttämään
Kokous pilättl ottaa luettavaksi ja KaiKKia— Jenny uiiukusku
sL
Iit viii kertomuksia unohti hiin peikon-