Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 11, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
TIISTAINA HEINÄKUUN 11 P— TUESDAY JULY 11
NÖ 28
KIRJEITÄ
hommntnanko kesäkoulua lapsille fien ohessa pillitettiin ottaa ren- muuilmnlisesti on naisten valistustyö
Tultiin siilien piiiitiikseen ettil anne- kuussa käytäntöön pulieenjolitujnn ja liiennyt eteenpäin jiittiliiiuskelin iloi
taan lasten pitiiii kesälomaa sen kirjurin telit vien harjoitellut (tillikin täällä pienessä Heedleysii olisi
ajan tiinii kesiiuii niikä heillil on Toisessa kokouksessaan tk 7 p :nil velvollisuus itsekunkiu telidit pur-
MONESSEN PA lomaa englanninkielisestä koulusta komitea keskusteli ja suunnitteli a- Iinamme naisten keskuudessu sillit a-
Lauantaina 24 p:nä kesäk oli oh- Toveritar Senja Niemelle luovutet- lustnksia Portlundtssa syyskuun 4 p Jan pyörit kulkee rntuansa järkähti!-
jelmailtumat josta mainittakoon yk- tiin lomaa Toverittaren kirjeenvaih- pidettilväiin alueen unisten neuvotte- miittömäiiä kohti mullistuksia ja uu-
sinäytöksinen näytöskappale "Siiliin tq-virastuan Kirjeenvaihtajina ovat lukokoukseen Alustuksia luutimaan sin yhteiskunnallisia muutoksia Ja el-
seikknilut" sisälsi huumoria Jos iiio- nyt ainoastaan Lempi Moksen Hilma valittiin Annie Mäki Tyyne Hyisky- 1'imne kulje kehityksen mukana ia-
nesselaiset olisitte olleet runsaammin Knrauen Ja allekirjoittanut Me nai- multo ia Anna TPPlinen Seuraava panuime itsemme Uuden ajan sarusta-
mukaiia nauttimasta tiistil hauskasta set iilkiliimme olko velttoja tehtiivis- kokous jossa' mm tarkastetaan lua- cssa tietilmiittömyyden kuilussa
seikkailusta niin tuntisitte itsenne silmine työskennellessiimme työväen- ditut alustukset pidetiliin perjantaina Ulkopuolisille etenkin Berkeleyn ja
paljon virkeämmäksi silla yleisö oli aatteen puolesta Sinä työläisnainen tx 17 p:"'1' Friseon tovereille lähetän sellaiset ter-
kokonaan nännin vallassa Sunniin- ajattele onko sinulla ylitit helpot KEEDLEY CALIF vetovt 6ttil 'UkUa ullohtako J'llJestilil
taiua 25 p kesäk oli työkokous Jpssa elämisen mahdollisuudet kuin "omis- ' ' „ asioitanne siihen lajiin ettil voitte
ensin valittiin virkailijat eronnetten tavaan luokkaan kuuluvalla naisella m nllolase ennenllum tipahtaa piuistll timle lpIoknussll pidettävien
tilalle Toveri Fred Lilja tilitft yli on maailmassa On paljon perheitä mu™ vanha sananlasku ja kyllä se jullUe„ ajaksi Missään auringon kul-
00 dollaria sisältävän summan Jonka ja perheen äitejä jotka vielä tällä f0 a18a pl ''f111 !mf tui9et silteet eiviit "Uu tottaisestl
hän oli kerännyt toveri Karjalaisen hetkellä ovat vain tyytyväisiä ku6- 11 kun selostelin akiluisistd yhteis- liimmita Uuin tauIlil vlillltaioje„
hyväksi Tielil edelleen hiin lupautui leniaan nälkään kun kapitalismi on Pymoistä er o lut ottanu kyllin keskellil Täällä saatte syödäksenne
Huolehtimaan hänen hoidostaan riistänyt heiltä viimeisenkin elämiin ak™ f-lkoa kaikista seiko s ta jo- kalkki paratiisin hedelmiit aina ffl
Hyvilt toverit heittäkää pois sei- muhdo lisuuden Tiimiin kaikki voit %x™aa Ztn Zl' klnnpm"1 mdvSth S"S ter-
' ' x t t Mainitsin että "Ivansanliitto"-nimi- vetulon — "Kesävieras"
lainen kinastelntnpa jota te olette jo poistaa maailmasta smä tyoläisnal- rf kum nl_
pitkän aikaa harjoittaneet yleisissä nen liittymällä työväen aatteen rin- mutta aslau todellinen luita on FAIRF1ELD GA
kokouksissa koska se el vletoimin- tamaan Sillä kukistetaan kapitalis- sit(m ettil tilmil geura on toiminnassa
taa eteenpäin vaan päinvastoin Oli- min valta maailmasta Työliiistove- kuilUlpll siihen samoja ilenkllOitil kuin Ha"'oillPa llllkyT nltilitn klrjoituk
sl pysyttävä asiassa Ja käytettävä rit Ja toverittaret Johtakaa elämiin- osastoonkin Tiimiin Knnsunliiton sia tiUilti1 Huonona kvuii" käyttäjänä
' puhevuorot -vain asiallisesti jollain ne undeUe kommunistiselle perustal- BiUnn(igsa 'on er:ls vsmi Jossa sa- pililtlu villliln kh'j°ittaa- Ensinnäkin
sanalla etteivät yleiset kokoukset le joka edistää meidän aineellista sotaan „tttt jog "SPn jjisenmäärä me- vstäviilliiieu tervehdys täältä länipy
keskustelut Ja suunnitelmut muodos- riippumattomuuttamme sekil muovaa liee alapuolelle miiiiriltyn luvun niin mast'1 niaailmasta Meitä on tiliUlil
tilisi riita-nsioiksl kinasteluiksi ja perheen orjattaren uusien elämiin sell omistama talo lankeaa jollekin tolstasatlla henkeä vallan suomiilai
persoonien: kaivamisiksi Meidän jo- muotojen vapaaksi toverittareksi '' ivviintekeviiisvysseurulle Suomeen Hla ja kttlkki ovat kuiu veUiil ja sis"
kuisen tulee räikeästi ja hiiikäiic- Toveruudella Milja Heikkilä Myöhemmällä kun tiiiine perustettiin ko'n'
mättömästi distilil persoonallisuuden s' g )sasto liittyivät nämä toverit Ilmat ovt lämpöisiä vnan et liiuk-
sopusolntua Pois sellaiset kinaste- ASTORIA ORE Kansunliittoon saaden siten oikeuden muulloin kuin suteen edellä jol-
lut ja veljinä ja siskoina toimitaan Naisjaoston toiminta on viime kuu- toimia K L tulolla Tästä johtui ml- loiu tuIi tyyntyy vähäksi aikaa
ei kajot taniistyössä vaan puoluetyön kausien aikana ollut hiukan seisnh- nuu erehdykseni Yöt ovat niin vilpoiset ettii on ol-
kehittänilsessä kasvattamisessa ja (luksissa kun yksi ja toinen sen toi- Täällä on muutamin innokkaita to- kein hyvä hukkuu v
täydentämisessä miviiumista jäsenistii on poistunut vereita jotka kiitettävällä sitkeydellä Jonkinlaista kuumetta on liikkunut
ilki on il nliliknklullmlhl Toimeenpnntunan vii- toimivat vallankumouksellisen työ- keskuudessamme joten on joutuneet
Naiskomitealla oli kokous _ö pai- mei]si osastoii agitatsionikoniitenn viteiiliikkeen tunnetuksi tekemisessä sairashuoneeseen Aune Siuiell J
vä kesäk Jossa keskusteltiin asiois- ]{imKm yhtelBestl kaksl keSkustehiko- Ja kvllä siillil työssä todellista roU- Teippo E Lehto J Aho J Mäkelä
! 3a t"'see"--l K -" e -"" kousia Jcevilullä oiK-leviitty aina vii- kelltta tarvitaankin sillä kovin ovat ja Aune Siren Pikaista parautumis-
Bie kuukauden loppupuolelle jolloin tiimiin perukan suomalaiset (toiskic- ta toivomme kaikille
Vallankumous ja rakennustyö osaston kokouksessa naisten komitea li)len vitestö vielä enemmän) tnkapn- Juhannuksen vietto oli Juhlallista
täydennettiin Komiteaan kuuluvat jnna nykypiiivilisistli kysymyksistä Kuikki Jussit nälikäiis olivat honi-
(Jatko eniimäiadtt vnita? tätä nykyä toverittaret Katri Suuri- vapaamielisemmiitkin puhumattakaan manneet yhteisesti lauantai-illuksi
me huomioon ettil niimä ihmiset ei- n™ Tyyne Hyrskyiuurto Annie Mä- jotka "0iviit halua tietopilriäiin hauskan Illanvieton Poltettiin juhan-
vilt ole kapitalisteja joille työttömyy- ki J- Ikillilinen ja Annu Leppänen iaj„„taakaan ulkopuolella kirkon sei- nustulia ja syötiin ja juotiin hedel
den aiheuttama kurjuus voisi olla Komitea keskuudestaan valitsi pu- ]ll(nu iTu tavallaan elhiiu sitä oikeus- miil ja virvokkeita aina jääkermaan
terveellinen kokea vaan pikkuporva- heenjohtajakseeu Anna lA'ppilsen ja tmm iilriJC!tt-lliV sovikaan Sanotaan saakka 'Ohjelmaa suoritettiin monen
reja ja osaksi ruumiillisen työn teki- kirjuriksi Tyyne Hyrskymurron K- ettu illmi„eu on tulos ympäristöstiiiin laista
jiiihin kuuluvaa piilveluskuntaa Niil- dustujaksi omiston agltatsioiilkoinite- Ellemmlstö näistäkin ihmisistä ovat Sitten myöhemmällä siirryttiin haa
til llimisUi ci sovi heittää kadulle M" valittiin toveritar Ikäläinen ja as(ttuneet tiiiine jo kymmeniä vuosia -Uin jossn saatiin kuulla piauoii soit
Jn lnenkiiiimme tiistil esimerkistä liih- varalle K Haalinen sitten he ovat raataneet- hedelmiipel- toa ja tnnssia ken halusi Kahvia
tien edelleen Työväenvullun el sovi Ensiuiiiisessä kokouksessaan komi- lomaau vuodesta toiseen ainoana piiii- juotiin ja leivoksia syötiin ja kaikki
aiheuttaa uutta työttömyyttä — mut- t('a Pililtti että koska kesiin aikana mniiränii rikastumisen mahdollisuus vallan Jussien loimesta Kyllä täältä
ta eikö siis tule ryhtyä myös entistä 011 vaikea saada suurempia naisten Ja amoana valistusahjonaan kirkko olisi paljonkin kirjoittamista vaan
työttömyy ttii poistamaan eli toisin kokouksia toimeksi niin perustetaan sivumennen sanottuna niitä kuuluu toisten lisään Aini
sanoen tiiltä kohdulta kansantaloudet- lukurengas joka syksyyn mennessä oleTun mm Kee(]ieygsä Jonka asu- :
lista anurkioa lopettamaan? Epäile- opiskelunsa kautta valmistautuu toi- kni)hlkn uousee vllniln paule kabden Oletko tänään muistanut tarjota
miittil ! Tnotnnto tiiytyy epäilemättil hintaa varten Renkuuseen onkin liit- tuhamlell kokonnista 14 kappaletta Toveritar lehteä tuttavallesi tilatta
rakentaa alunpitäen työvoiman suun- tyuyt 10 naisjiisentii ja kokoontuu 0saston lukurengas on toiminut vaki7
nitelmallisen sijoittamisen pohjalle se ensi kerran osaston paalissa kes- smllminisestl j0 pitemmiin aikaa Vii- FAIRPORTIN S S J OSASTON kir
muuten joudutaan Tarmaan tilydelll- kivllkkoiia tk 12 p:nä kello 2 piii- me k„konksee„ snapui osanottajia Jevaihto-osote on: 414 Tlew th St
seen kaaokseen — ojasta aallikkoon väliä Käsittelyn aluisiksi päätettiin ' runs„asti että oli miltei hnalin TTTTT „rxT 0 „ „ rs
Asia ei ole sillä tehty että taotun- ottaa Kommunistisen Internationale Sentilhden päättivätkin lu- ÄS
nonviillneet piiiioma "viihitellen tem- kolmannen kongressin teesit tyosken- kmenkaall jäsenet poiketa ohjelmas- Ahjolassa Joka torstai kello £ Jpp
matami" kapitalisteilta Kyllä minun telystä naisten keskuudessa tnan j mI10iostaa illasta agitatsioni- Osote: 315— lOth St Hoquiam Wash
kilsityksenl - hallitsevalla köyhälistöl- tilaisuus ja onnistuikin se verrattain A I " H " "
lii tiiytyy olla toisenlaiset koko yh- sii suhteessa tilanne ehdottomasti pa- hyvin Innostus tempasi naisetkin Vapaasti Asthmaa ja rleina
telsknntaa kiisittuvät "riitiugit" etu- lienee jos ilman kokouaissuuiuiltel- mukaan Selostettiin lukurenkaan tar- kuumetta kärsiville
käteen mahdollisimman hyvin ja mo- mau käydään "sosialisoimaan" ja tn- kotusta sen toimintaa ja tarpeelli- r " ~"
nipuolisesti laadittu kansnntaloudelli- loutta keskittämään jos lisin sanoen suutta sekä jatkettiin keskustelua Vapaa neioMel' jota J0™"" vo1
non suunnilelma sen tiiytyy olla vai- jätetään itse talous sosiulisoimnttn naiskysymyksestä jonka alusti toveri tai epämukavuutta
jnis panemaan käyntiin tuotanto so- kansantalous kapitalistisen unarkiun Feriii joku viikko nikaisemmin eriiils- Meillii on menettely jonka avulla
sialistisen työperiaatteen pohjalla ja tilalle rakentamatta sii tilaisuudessa Tällaisia keskuste- voi hoitaa Asthmaa ja toivomme tei-
olemassa olevain jn nopeasti luota- Näitä seikkoja — eli lyhyesti sa- lu-iltoja pitäisi täkäläisten tovereiden aiin kokeil1-"yan "'j1 ku8tamiuksellnm-
sl 4 „ me Ei haittaa vaikka sairautenne on
vien uusien välineiden ja laitosten n- noen sitä ettei kapitalismi jata kan- valmistaa- useimmin Niistä olisi ar- pitkaaikajsta tai yasta alussa (likoon
vulla — pysähdystä ja anarkiaa ei santaiouden alalle valmista perintöä vuamaton hyöty etenkin meille nai- kroonillista asthmua tul helniikuumet-
sna syntyil vnan entinen kurjuus on eli pesiiil jonka valtaamisella kaikki sille ja miksi ei miehillekin Mutta ta tulisi teidän tilata vapaa koe-nie-
mahdollifiimnian nopeasti poistettava olisi tohty — ei ole tarpeeksi sosialis- etupäässä naisille Juuri sentähden et- nettelymme Ei tee eroa missit ilman-
„ ' t„ „ :„ i - a s alassa asutte eli miten vanha cletto
Tämä pakko johtuu siitä ettil tilssd tisessa valistustyössä huomioon otot- tä useimmat meistit ovat iliteju joi- tal mjka amlnattinne on jos teitä vin
ollaan tekemisissä ainoustuan laitos- tu Vieläkin siis toistettakoon: Vai- denka tietoisuus ja valistuneisuus tu- vaa asthma tai lieinäkuume meidiin
ten ja kuolleiden työvälineiden kans- lankumous jonka täytyy tultu sii- Iisi nousta yläpuolelle siivoamisen jn menettelymme parantua teidät "heti
sa joiden Dakkolunastnmisella asia loin kun olemassaoleva yhteiskunta ruuanlaittotaidon Eliel äiti kykene Erikoisesti haluamme lähettää niille
' joiden tila on toivoton joissa neiifri-
on tehty vaan ihmisten ja kokonais- on kuvioon kypsä ei Itse luo mitiuui lustanu ohjaaninnn niin tumä jaupi {vskopati ve(]et hengitystauot jne
ten ihmisryhmien kanssa joiden elä- mutta se tulee -Juuri sitä varten että yksinomaan meidän porvarillisten kou- 0'vat epäonnistuneet Tuhdomme näyt
mä jn olemnssa on taloudelliseen toi- mitta ryhdyttäisiin rakontninnan Ja lujemme kasvatettavaksi joissa aso- tiiä jokaiselle kustannuksellamme et
mliitaan sidottu Onhan kapitalisti- Jos entinen yhteiskunta viihitellen tetaan aina Tiskonnollinen vallie ja tä menettelymme lopett vaikean hen
sen suurtuotannon kirous siinä ttel kypsyttäisi sisiUlliän uuden — kuten sotainen julmuus esimerkiksi lapsille rtlf"''}1 "tykSe" allkurt tau
se ota huomioon työvoiman omistajaa sosialidemokraatit kuvittelevat tul us- tulevaisuuden kansalaisille Tämä vapaa tarjous on liian tärkeä
Ihmisenä ja yksilönä eikä tiedä työ- kottelevnt — ei minkäänlaista kumo- Jos vähänkään kykenemme asioita sivuuttaa yhtään päivää Kirjottakaa
voiman järjellisestä sijoittamisesta usta tarvittaisi Asianlaita ei ole oi- ajattelemaan niin meidiin tiiytyy Ja ruvetkaa käyttiimiiiin meidiin me
mltiiän Yhtä vähiin se tietysti villit- lenkaan niin ylipäänsä -on vain uu- myörtiiil ettil ratkaisut tuleviin kwh- la{™i'ettäkli rahaa vaan yksin
tilä kansalaisten tarpeista — sehän den yhteiskunnan mahdollisuus ole- taloille ovat naisen kiidessä Naisen k(ytBiSpSfi postittakaa älluole-va ku
vuin tuottaa "tavaroita" vaihtoa massa ja poliittisen vallankumouk- tiiytyy valistun jitta niinelle vottni- ponki Tehkää se heti'
markkinoita varten vähääkään liuo- sen tehtävä on poistaa esteet jotta siiu antaa oikea pnikknnsa miehen
lehtimatta aiheuttamastaan työttö- sen pysyttämiseen voitaisiin ryhtyä vertaisena ja toverina Se on ensi-
myydcstä joka sulkee pois kansan Yhtenä sosialismin toteutumisen edel- iäinen välttämättömyys inhimillisen
enemmistön noilta markkinoilta Ly- lytyksenä on tietysti köyhälistön kyp- onnen ehdoksi sillit vapautunut: rui-
liyestl sanoen tiiytyy köyhällstöval- syys jota jumi sosialistisen ohjel- nen yksin voi vapauttaa mielten
lan jos se aikoo pystyssä pysyä lo- man toteuttamisessa kysytään Onnoksi alkavat meidiin mieliemme
pettaa tällaiset "markkinat" Ja täs- (Nuori Tyiil — K V S) jo käsittämään tiimiin nsian ja yteis-
VAPAA KOEKUPONKI
Frontier Asthma Oo Room 1185-G
Niagara and Hudson Sts Buffalo
N Y — Lähettäkää vapaa koe-me-nettelynne
otteella :