Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 05, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No' 27 Keskiviikkona Heinäkuun 5 p — VVednesday July 5th 3
uuden varalta ettit ratkaisevalla HIOSTA SEN TOIMINNASTA JA voi johtua n s "anrlngonpistos" tai Qnko sinun Osastosi OSOteil-
hetkellä voimme täyttää velvolllsuu- MERKITYKSESTÄ SEKÄ vaikka ei sitäkään niin kuitenkin lii- motug Toveritar4ehde8ä?
temmo e muistamme Tampereen SEN HOIDOSTA kanala kudetta aivostoon Ja keS-
kuoleman pataljoonan urheat naisso- rautaisesti ihoaan hoitaen ei pt- t huoraaa Bcn moitittavan epäkohdan
turit kuinka ne miesten r alla talsl kosUaan hnngata ihoaan kui- Jj " Ul ainoastaan muutama osasto on
vannoina piiilt pystysil lähtivät bar- Tllksl ktllTalla pyyhkeellä minkään ™"kyloPtJtJ"1 pMäk n tnt siihen osoiteihnoltuksenso
ripuleille Bekii Pietarin punaiset kyIvyn tlll kastcIun JSlleltä Korkein- ™ ut£ ottaa JjJJJJ Mistä tämä johtuu? Toveritar on
naissotilaat jotka ovat uhranneet {„„„ pilUs„mmasti karvapeitteiset P" l'"a' 01 U- 3nka levenemisalue on laajem-
kaikkensa vallankumouksen puolesta rmimlln„sat voi pyyhkiä kuivaksi ai- J™ 1 oltavT Tln muu- P' kuin yhdenkään järjestömme piil-
Sellaisia naisia tarvitsee työväenluok- noastaan p!Ul tPkee poikkeuksen Hi- "J" " ° ri "oLTsta välehden Eikö siihen kannata ilmol-
ka täniipiilvitnä Hilma Harju ltot on ehdottomasti hangattava tamn "n riippuen ottajasta
kuivaksi knty 1U e taa a8Ulmossaan ekä yn(UstiUl siihen KesUkuun 20 p:nä pitämässään ko-
kalkkien kylpyjen ja päänkastelujcn ' kouksessnan päätti New Yorkin S S
jiilkeen Jos iho hangataan kuivaksi J " a Toyerlttareen vuotuisen
CANADA
j UiSUaiU nUMlll xuininamu v
nmithifi cia nlntnvnrpttnmvvttä mut- i 4f-cf:::i jT:t:t Äfnt Liirtoa n _ n — mint Aat_
4Kfti:ii 11m IfKpkMppn kuivu- in -i 4- ninn m™ i nti
' ' maan (ainoastaan valuvan veden voi puhdistumisen jälestä muutettavat seurattava Eritoten on" naisjäsenten
Sanon terveiset kaikille niille jotka pyyhiviji puserretulla kostealla pyyh- kluviin ja puhtaimplin — Yleensä o- pidettävä huoli siitä ettii asia tulee
kuuluvat Toverittaren lukijakuntaan kec]lii jos tahtoo) niin vetäytyy veri lisi mahdollisimman useasti muutet- esitetyksi osaston kokouksessa Ja et
Wnbigiaig'in Workerg Partyn varsi- pilmallPi jolloin iho tulee punaiseksi tava alns ja vuodevaatteita sen täh- tä siitä myöskin tehdään suotuisa
naiset kokoukset olivat ensiksi J ge karastnu" kuten sanotaan joka U(1I)) ettil hiki- ja muut myrkylliset päätös sillit osastoille ennen kaikkea
Hillan farmilla toukokuun 14 pnä ()n t0Hi)1 sanoen s)tä että veri kier- ii1{Mritteet jolta ruumis aina poistaa kuuluu omissa lehdissä ilmoittami
Asioita oli paljon pohdittavana J taa hyvln pinta verisuonistossa — suurimmaksi osaksi imeytyvät liik- ncn
Leppänen tilitti rahat 9 dollaria Tmjrl vpren tlnkimta hiussuonissa on keellä ollessa alusvaatteisiin ja pu- Toveritar jää osattomaksi niistä
Jotka hiin sai Koli Cali listalla Venä- tH fkoimpiJL verenkierto- pa ruumiin- kuHlli nukkuessa vuodevaatteisiin iltama- y m ilmoituksista joita piii
jiin avustusrahastoon O Salo postit- eiintolminnoita Kauan ei tarvitse kilyttUä samoja viUehdct vuoden mittaan osastoilta
taa rahat menemiiäu Lausumme kil- Se guloinPn riireily kautta koko vaatteita kuu ne alkavat haista ja saavat sen -vuoksi on aivan kohtunl
tokset lahjoittajille ruumiin' joka seuraa kunnollisesti o- myrkyttiivät siten asulnhuoneilmaa Usta että ainakin osoiteilmoitus au-
Seuraava kokous oli V Johnsonin tetfua pvyikPiiyjä uintia tai muuta varsinkin jos käyttäjä on sairas in- netaan Toverittnrelle
farmilla kesiikuun 11 p Siellä sitä kyIpyii korVaa jo siinä nähdyn vai- ulInen tal ra9kaan työn tekijä — '
sitten pohdittiin niistä hauskoista ke- Vm s(kil tunne ja tietoisuus siltä IlaJu jolltml vaatteisiin imeytyneiden PERUNAIN HINTA TUOTTAJALLE
siijuhlista joita tullaan viettämään eta plnta on pnn(jas ruumiin erittämien kuona-aineiden " JA KULUTTAJALLE'
heinilkuun 10 p K Harjun maatilalla Arvokkaimpia ihonhoito- ja karkai- mutiinemtsestit Massachusettsin valtion maanvUjc-
jiirveu rannassa Siellä tulee olemaan sllkeinoja kesiUlii ovat uinti aurin- Ih(jn hoitoon }a puutaanapltoon lvsdepartmentti on toimituttanut tnt
puheita laulua runoja y m ja sit- ]{0 jft UmakyiVyt Sopivasti ja jilr- alug_ ja vuodevaattel kimuksia Perunain hinnasta josta
ten vielä se "kuvaelma" jota ainakin kineraisestl yhdistettynä saavat nämä den mrjoirtela- ja kilpailupuku- k"y Belville' ctta falmarl el Baa
talkki haluavat nähdä ja kuulla Jo- kyl¥vt aikaall aivan suurenmoisia tu- n )taall lt0 glUa jos jiltetään runubushelistaan puoltakaan sliU
ka pois jää katuu laiskuuttaan Tul-' okslU) el ailloastaan ihoon nähden lll0„itteet mUtiinPmuän edelliimaiiut- Mnmta minkil siitä kuluttajat mak
kaa läheltä ja kaukaa Emännät lu- va(m yIeensil koko terveydentilaan se- tnmin aIusvaatteisiin ja pukuihin savat-
pasivat hyviin ravintolan Kahvia ko- ka krooniiiiHiiu tauteihin ' llUn pakotetaa„ lho lmemaa„ takai- Tutkimuksen tulokset olivat seuiaa
titekoisen nisun kanssa y m y m Luonnollisin jä edullisin tapa on sjn _erittimningil myrkkyä Ne ovat Tat:
Seuraava kokous pidetään J Vir- iaskeutlla uimaan pää edellä sitä var- mah(jollisimman llscl„ pestävät Farmarille maksettiin peruna-
ran farmilla heinäkuun 0 p Muista- t m jos kävelliUin pitkiin mat- bushclista —
kaa kaikki tula kokoukseen Eipä matiassa _ vedessä niin jalat Z£ "! Z
tiiilllä ole muutakaan semmoista ja jaahtyviit iiiaksl Ja veri pamuu viilialoiksi raittiin ilman vai- """le"1"""'
viettoa Tulkaa kokouksiin Ja ruvet- rmlmiiseen ja päähän Ja useimmil- °u lul väl a oiks ra tt In 1 man vai TlkknUal1ppias
M _a temmn el niistä T' ™ „„„„ lilnn nai- otuksen alaiseksi eikä Jättää kää- VHstaanotta1a
tahi tavaran
viettoa Tulkaa kokouksiiu ju ruumiiseen ja piaimn Ja useiuimu- - in —
kaa vhdessä toimimaan et niistä m ll on Jo ennestään' liian pai- T? ftlT ' LllT £1' vastaanottaja 05
nurkkakokouksista tule asiat sen sei- ylilr„„miissa ja päässä se- ™ ™ ""T 5" ™™ f
vemmiiksi vaikka niitä aina pidätte 3™ ver8ttömyvtta raajoissa ja siten ™t°J™ urkkiin ™™™™ " vähittäiskauppias 21
Aika niissä menee aiyan hukkaan vai„ patoinett„Mi„ tilaa Tästil ™- tapana on vielä ur-
Toivon intoa taistelussanne ja svvsta monet saavat "raskaan" puän ' y 1uu
hauskaa kesiul kalkille Toverittaan f päänsärkyä hnUn jälkeen Juuri
lukijoille Kirjeenvaihtaja Jp(1(1 iimailllt„„ vuoksi ei myöskään tä vaatteita jätetlAn Muinhuonee Bus„eIiHta p sai giis farma-
J '' 2 lm"i viipvil tuntikaupalla läm- J asuinhuoneiden sekä harjoi - rJ aill0astflan 48 genttlil Ja ennen-
PORT MOOUV B C CANADA pmlUlnmassiikaau vedessä sUlä ohu- telusalien yhteydessä oleviin kaappei- t t„neet kaliplm
Taitaa oa enslmälnen kerta kun eTat Ä rTS-
tästä kynistä on Jotain— n g että tällaisissa tapauksissa alkaa 11
palstoilla enkä ole mi rtkaän tah n mm suso in y miitanemi8tlli joi o n muo ge pieIkein 2:teen dollariin
työhön tottunut Tämä ou pieni mjl- ta taas ameiimi dostuu eriiitä sangen myrkyllisiä ai- „ — -~
lykylii jsa on noin 18 perhettä suo- terveydentilaan kuten (ptomaaneja ja toksiineja) jot- HOITAKAA
malaLsia Meillä on myös Canadan nittu - lerveysiume riih-ka muodostuvat helposti kaasuiksi 1 TPDlrVTT VKVC
Työliiispuolueen suomalainen osasto man minuutin oleskelu vedessä gnmegsa maUrasstt llnlutt T E RY KY I i AN NL
johon kuuluvat puolet suomalaisista puen ilman ja veden a p jy Edellisestä selviää että jo asuin- Suurena apuna terveytenne hoidos-
Toinen puoli seilaa tuuliajolla tietä- sekä kylpijän terveydentilasta ve- an i]aantnmisen vait Sa on seuraavat lääketieteelliset kir-
mättil mihin kiveen veneensä pysiih- dessä ollessa on aina li U Jat joita on saaavana Toverin kirja-
tyy Meillä on myös käsityöseura Jo kuttava Herkkähermo ja vuodevaatteiden puhtaana pitiimi- f fa'
o ut kohta vuode Töitä olisi vaan tuneiden) ja _ vmmärrettävää on että pai- "? ÄvdÄ dosVa1'75
el ole tekijöitä Itsekullakiu ovat paras ensm ™™ " knll Jon täytyy "tinkiä" alkeellisemman- johanne8 Uoti 1
omat kiireensä näin kesilllil vaan jalkansa rintansa J n e emieim terveydenhoidon vaatimuksista Voimisteluohjelmia - Sauvalilk-
sama näkyy olevan talvellakin Yksi laskeutuva uimaan j — '"
meidiiu käsityöseuran jäsenistä ka- Auiii xyP " teellisissä asunto- y m oloissa ela- „man Belkäsaunaa
viisi Saksanmaalla ja toi sieltä tul- ottaa ilman TesiKHSuteiyu kttnpuld£UttgtyomisUn Mutta Julian Borchardt 25
lessaan riskin pojan Nyt olemme kin alussa on o va hyvin varovat i]malgek_ Tuee Ttetääi Mary
tehneet käsitöitä m Niemeni ta- sia Ensi kerro la r tt ä 10 rf ja onlwn ulkoima HlkekesksU- ooden y
lolla joka tiistai iltapäivällä ja ke- tia Jota arnaa voi B gakln plhtaampaa kuin huoneilma Muller 100
hoitan kaikkia ottamaan innolla osaa lisätä AurmgonkylpypaikaKsi ous jättäytyä avuttomaksi A-s Järjestelmäni naisille aidottu 115
koska niitil käsitöitä jo myydään valittava tuuleton guinll„o„e on usein tuuletettava Ba-Järjestelmäni naisille nidot u 90
„:siis päivä heinilk 1922 pidettftvis- palkka ja alussa ole ske JU Wn harjoittelu- mtni la le' n do u!! S
H kesäjuhlissa johon toivon ottavan toduttauduttua voidaan liikkua tuu Järjestelmäni laps ne n
la kiikLe' ymparistöim olevien lessakin Kylpyaik am tnll -J vol 1Itaslu tuulettaa ja Tilatkaa osotteella:
Lomalaisten Juhlissa mahdollisesti kastaa rmmis kylmään veteen _tu voipestil Yöllä voi J n1)prln KhiakdUVVa
tulee olemaan hyvä ohjelma Ja nämä pyyhkiä ''''"f käyttää toista paitaa J n e 1 ™ "f"
käsityöt ovat tarkoitetut kokoushuo- ettei tule kuumetta ja tulehdusta - puutteeIUsls91 Box 99 Astorla Oregon (
neon hankkimista varten joten tar- holle siliät nunnko edstää hyvin suu- ihon- ja y- n ) ff i J MPJ i
koitus olisi hyvä kun vaan saotai- ressa miiimlssä palamista - Pitkä alkeeUiselnmftnkln terveyden- Ä V IB Ä f"
siin enempi töitii tehtyä Niitä kyllä aikaiset anrinkonkylvyt " boidon lnminly0ntim hiin paljon -jZiTTaatossa _
voisi enempikin Jokainen tehdä jos holle ja Ilman yesikasitte lyä ova to- toivomisen varaa Ih™tClanpal f 75
vaan siilien olisi innostusta Kokous- soittautnneet aivan vanlUB"" ' tlen poistamisessa koko yhteiskunnan Salaperäinen nainen Collins 45
huoneen saanti olisi yksi tärkeimpiä varstakin herkkauermoisllle ermos- erittiHnkin tcrveysviranomaU-Tapojen historiaa Westermarck 40
tiimiin piiiviin kysymyksiä Kun olisi tune IHe JS ten taholta Ää Tanssijäu HS
vakinainen kokoushuone voisi men- koisen kos ean lakanan tai Urhellulehdessii K L gSTT °
nii pohtimaan nykyiiän paljon vireillä lehtien lävitse voi kuka hyvänsä + Kä Jumalat Rakastavat 25o
olevia asioita Työläisnuorison järjes- taa auringonkylpyjä - ja vaikuttaa )I-#tA fphtivt Kirottu Tal° 'I IäS
vsvmys olisi nykyajan paras se varsinkin joissakin erikolstapauk- UUtkO tehtyt Turnm JCaunoUr
aihe keskusteluihin sekä myös _ sen sissa vielä paremminkin kuin paljaal- tehtäväsi? : - l::::::-:: 2So
toteuttaminen käytännössä Ja lopuk- taan n i Jacob Ortisin Viimeiset kirjeet 80
i kehona kaikkia Port Moodyn suo- Parasta on kaikkien suojata paäsä oietko änyt JHM _ p&rka 25o
malaisia emäntiil tilaamaan itselleen auringossa ollessa päähineellä tai Joi- uutta hyvSkaesl luokkataistelun
Tov ttarZ joka pitäisi tulla jokai- lakin ohuella mieluimmin valkea a väUmt6nyydn J' ToVerill KirjakaUppU
selle aikaansa seuraavalle kansalai- kankaalla pyyhkeellä t m s ot a „le otka evt vielä ole muka- I rr
pUe A Pnttonen eivät aivot kuumenisi liikaa josta nmme? Box gg Astona urego