Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 05, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH VVORKINQ WOMEN IN AMERICA
No 27
Keskiviikkona Heinäkuun 5 p— Wednesday July 5th 1922 — Kahdestoista Vuosik
KUN BOLSHEVIKIEN EDUSTAJAT SAAPUIVAT GENO AAN
uenoan konrerensslsta on
paljoa yli koko maailman'
antanut ajatuksen alhotta niin työ
läisille kulu maailman mahtaville
vinov ja muut Neuvosto-Venäjiin e
dustajat Oli kuin sähkövirta olisi kilynyt
liipi istuntosalin Ihmiset kohousivat
puhuttu sia ja kaikkien mieliä kiinnittäviä ta Ajopelejit saapuu ja poistuu sa
Se on "holshevikl rassi" noinalehtiniiehet valokuvaajat kler-
Vierustoveriui ahavoitunut kalas- tclcriit ympäri yrittäen päilstil edus
taja Liturgian rannikolta imeskell tajuin puheille tulli valokuvatakseen
Kapitalistinen maailma on joutunut verkalleen ja niiettiväisesti lyhyttä heidät Rapuilla eteisessä kuljeskc-' istumiltauu kurkottelivat nähdäksen
umpikujaan josta päästäkseen sen piipun" n ysäänsil välinpitämättömästi Ice poliiseja virka- sekä siviillpu- sä tulijoita tunnustelivat heitit valo
on täytynyt turvautua niin suuresti sivuuttaen santarmiupseerin yhtämit- vuissa Istuntosaliin ja sanomalehti- kuvien mukaan puhelivat keskenän
vihaaamaansa ja parjaamaansa työ- täiset pyynnöt perääntyä hiukan miesten aitioon on mentävä suojo- sä rauhoittuen vusta sitten kun Fac
läisten Venäjään Europan diplomat- tualasepäin Vihdoin kuitenkin ukko luxkujuu liipi ta julisti istunnon avatuksi
tien ja hallitusten oli pakko tahtoi- hermostui ja virkahti: Edustajat kokoontuvat verkalleen Muodollisuudet konferenssin pu-
vatpa sitä tahi cl ottaa Nouvosto-Vo- — Hei sinä senkin faarao luulet- Sanomalehtimiesten aitio 011 täynnä heenjohtajan valitsemisessa menivät
niijil mukaan neuvotteluihin ja hen- ko sinä minun tulleeni neljiinkyiuine- Xii iden maailman sanomalehdistön nopeasti Lloyd George ehdotti Faetaa
Keaan pidätellen odotella mitä sen non kilometrin takaa katselemaan kruunaamattomien kuninkaiden ym
eduslujilla oli sanottavana Konfe- niiton sinun selkiisi mustassa vormu- piirillä häärivät "pikkumiehet" Kir-
renssi pidettiin Genoan kaupungissa
Italiussa viime huhtikuulla Oli
luonnollista että mielten jännitys ja
uteliaisuus oli suurin juuri Genoas
sa jossa sekil kansanjoukot että vi
ranomaiset olivat varustautuneet ot
tamaan vastaan noita kuulun kansan
kuuluja edustajia -
Moskovassa ilmestyvän "Isvestlja"
lehden kirjeenvaihtaja kertoo tästil
inieltäkiinnittävästä tapahtumasta seu
raavasti:
Aamusta alkaen tehtiin valmistelu
ja konferenssin avajaisia varten Kai
kista hotelleista joissa ulkomaalaisia
valtuuskuntia asui olivat harabiine
rit sotilaat ja poliisit asettuneet ri
veihin aina Mazzzo St„ Giorgioon
sankka jossa konferenssi pidettiin
Erikoisella" määräyksellä oli kaikki
nainen liike pysäytetty niiltä pääka
duilta joita myöten edustajisto kulki
konferenssiin
Palazzo St Georglou rakennuksen
j-mpiirllle asetettiin luja sotilasketju
joka täytti kaikki lähistön kadut
Iiasupol yrittivät -tuon tuostakin ajaa
tungeskelevia suunnattomia ihmis
joukkoja Katuja pitkin ajelivat
kuorma-autot jotka olivat sotilaita
täynnä marssivat asestetut meriso
tilaat painuen äkkiä jollekin lähelsel-
le sivukadulle
Liike näillä kaduilla joilla jalan
kulkijat saivat kulkea vilkastui vil
kastumistaan Maaseuduilta taajasti
saupuvat junat sylkivät yhä uusia
ympäristön asukkaiden joukkoja
joika pyrkivät pääsemään niin lähel
le konferenssitaloa kuin mahdollista
Ihmistulva muodosti suuren meren „„Itaa i„„ito v„„„„„t„i„„ „„„
'-
Neuvosto-Venäjä nälän kourissa
jonka keskellä katuvaunut ja ajope
lit vaivoin pääsivät liikkumaan
Äänten sorina sauomalehtikauppi
aiden huudot omnibussien torvien tö
rähdyksot ajopelien räminit katuvan
nujen kellojen kilkutus — kaikki tuo
sekaantui yleiseen äänten mereen
Lylitv- ja sähkölanka patsaisiin kii
venneinä _ automobiilien katoilla
muistopatsaiden jalustoilla työsken
telivät ahkerasti Ilkkuvien kuvien ot-
edustajat? Sinun asianasi on tehdä "vanhempien"
kunniaa koko ikäsi kenelle käsketään ja ahmivat
ja minun asiani on tervehtää ketä lähteistä"
minä pidiin arvossa Älä siis häirit
se minua osoittamasta kunniaa ve
näläisille jotka eivilt lainkaan tar
vitse sinun "holhoustasi
— Hyvä' ukkoseni!
puhuu oikein!
— Kysykääpä herra
Tiililläkin on polttiivlmpana kysy
myksenii: tuleeko venäläinen valtuus
kunta tänään esiintymään ja jos tu
lee niin minkälainen sen puhe tulee
Oikein! Ukko olemaan?
santarmilta
tajat Ja siinä joukon keskuudessa mihin faseistien joukko-osastoon hiin
taiteilijat piirtelivät piirroksensa ja kuuluu ja kuinka moneen hyökkiiyk-
kimp-
ja Bartou kannatti luinen ehdotustaan
( Fncta ou perustuslaillis-monarkistl-son
Italian pääministeri ja sen mu
kaan luonnollisesti "isänmaallinen"
eikä hänestä niin ollen liene tuntu
nut erikoisen viehättävältä nähdä
isänmaansa saastutettuna "bolshevis
tisella" tartunnalla tubi asetettuna
riippuvaiseksi muistui "suurvalloista"
Mutta Faeta on sumalla ministeri
nä sellaisessa maassa joka eniten
tarvitsee Europan tasapainon saavut
tamista ja joka olosuhteiden painos
tuksesta oli pukoltettu etsimään hy
viä naapuruussuhteita kaikkien lä
hellä ja kaukana olevien valtojen ' ja
eritoten Venäjiin kanssa Europan ta
loudellisen pulan edelleen jatkuminen
uhkaa Italiaa mitä vakaviminilla ta
loudellisilla ja sen mukaan myös po
liittisilla seurauksilla
Nämä täysin pätevät syyt kovis
teltuina pyrkimyksillä "oikeuteen ja '
yleisinhimilliseen oikeudellisuuteen"
selittävät Fuctan puheen sovittelevan
säyyn Xe olivat myöskin takeena
siilien suhteelliseen rehellisyyteen jo
ka huokui hiilien huilituksensa puo
lesta esittämistä lausunnoistaan
Lloyd George siilien sijaan puhui
paljon enemmän rehellisyydestä kulu
uiitil ittse tunsi sitil Hänen tiellään
on niin paljon sekil näkyviä että
näkymättömiä kureja että hiilien oli
pujoteltava itsCusit niiden ohi varsin
tuidokkaasti Tiimit Suur-Brltnnian
edustaja otaksui nähtävästi puhellaan
nlkuunsaavan kokonaan toisen vai
kutelman herättäen itse asiassa kui
tenkin' vain seu luiinelmun että Eng-
"~~ luuti ministerinsä kautta lausuu ole-
fomeesti tuvoittclcvat vunsa tyytymätön siihen ctlii rans
luusuntoja ja urvelu- kalaiset "koirat" huukkuvat iiänek
huhuja "luotettavista käämuiln kuin englantilaiset
Toisten valtojen edustajan puhei
den aikana tyhjenivät vähitellen Is
tuimet iTshltsherlnlu vuoron lähesty
essä täyttyivät uudelleen kaikki pal
kat nopeasti Konferenssin koko juh
lallisuus oli keskitetty tähän hetkeen
jonkalaista ihmiskunnan mennyt his
toria ei vielä tunne Kaikki ne jotka
haukkuneet purreet Ja hclt-
Vasta tulleet heti tiedustelevat on
ko venäläinen valtuuskunta salissa ja olivat
onko Lloyd George jo saapunut
sanoinalelitimiehet kirjoittelivat muis
tiinpanojansa Sitä mukaa kuin konferenssin is
tunnon avajaistunti alkoi lähetä al
koivat edustajat saapua automobii
leissä pitkissä jonoissa Talazzo St
Giorgioon määrättyjä katuja myöten
Avoimet ikkunat parvekkeet tasai- ja olla rikkomatta turhanpäitten y-
set katot karniisit jopa jokainen leistii rauhaa ja päiviin juhlallista
pienin ulokekin rakennuksissa olivat tunnelmaa
naisia niiekiä ja lapsia tupaten täyn- Kalastaja edelleen Imeskeli tyynes
nä ti piippuaan Hiilien ympärillään vui
Eniten joukossa herätti jännitystä teit iin innokkaasti yhä siltä : tun
ge mistä piiiu venäläinen vaituuskuu- luistavatko vai eivätkö tunnusta Ve
ta saapuisi ' Suurella uteliaisuudella niijiiä?
jokainen odotti toivoen vuikka vilah- Palazzo St Giorgion sisiiiinkäytä-
dukselta näkevänsä noita kuminalli- viin edessä tutkitaan tarkasti viorai-
Saatuaan kieltävän vastauksen ho
välinpitämättömästi silmiiileviit yni-
seen rauhallisten asukkaiden
puun hän on ottanut osaa?
Joukossa alkoi kuulua vihansekai- piirillensä ja lähtevät tapamaan vir
siä huudahtuksia Santarmi poistui kaveljiiiiin ja saadakseen sivumen
hiijalleen koska hänelle nähtävästi non puhella jonkun edustajan kans
oli annettu määräys karttaa kaikkia sa pitäen kuitenkin huolen siitii että
yhteentörmäyksiä joukkojen kanssa ehti takaisin siiheksl kuin venäläiset
saapuvat
Lloyd George otettiin vastaan kuin
muodissa oleva barytoouiluuluja Ter
vehdittiin Tuctaa kongressin al
kuunpanijaa Mutta niin hyvin edus
tajain vieraiden kuin sanomalehti
mlestenkin keskuudessa vallinneen
jännityksen koko volmu tuli ilmi vas
ta silloin kun saliin verkalleen aste
livat Tshistsherln Joffe Krusin Lit-
täueet lokaa Neuvosto-Venäjään nel
jiin vuoden uikana odottivat nyt
henkeään pidätellen ainoan koko
maailmassa olmin ulkomna-asloiden
Knusnnkoniisaarin sanoja Ja siinil
jännitetyssä tarkkaavaisuudessa jol
la Tsliitshcrlniu puhetta kuuntelivat
nuo lukemattomien Neuvosto-Venäjän
maan kamaValta paljain käsin sekil
nsestetuiu voimin toimitettavan pois
pyyhkiiisy -yritysten luojat cl ollut
huomattavissa cniiän pelkkää uteliai
suutta pelkkää akademista mielen
kiintoa vaan suorastaan selvä tietoi
suus siitii kuinka paljon riippuu Ve
näjän työläisten ja talonpoikain suh
tautumisesta asioihin
Yksi ajatus yhdisti tällä hetkellä
(Jatko toisella lirulla)