Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 27, 1922, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 26
TIISTAINA KESÄKUUN 27 P— TUESDAY JUNE 27
5
Amerikan suomalaisten työlälsnais- ole sen vertaa itsetietoisuuteen pe rua maaperää muokattavanamme ja TJotaollieUS nuhotnnnn
ten puolesta länsiimme myöskin to- rustuvaa määräysvoimaa että voisi siksi on naistenkin astuttava kursai IclcCIIIU pURSlQpUU
verltar Vatasen tervetulleeksi vapau- pitää oman mielipiteensä vaan eeu- lematta työhön ja hankittava ltsel- "
teensä ja toivomme hänelle intoa ja raa kuten koira taluttajaansa us leen tietoja joiden avulla voi tehdä illenmlna
kestävyyttä edelleenkin yhteisessä kollisesti miestään vaikkapa mies hyödyllistä työtä köyhälistön riveis sv"maa" Ville oli ollut kahdek
' tulstelussnmme - yhtyisi miten vastakkaiselle suunnal sii nostattaa työn uuvuttamia työläis san vuota Amerikassa Lapsuuten-
le tahansa K siskojaan kehityksen oikealle tielle m ja "'kaisemman nuoruutensa ajan
Mstemme valistus- ™ mieu W f= hJT Ä "uTZTSZ
tuu melkein huvittavalta ei-siksi tamasta tietämättömyyden unesta J ' -i hh
taSOSta että ollaan tietämättömiä vaan sik Älkää ajatelko Jos paikkakunDallan sd umlta' J0SK ™ sjunmeshl tyyty-
IUOUOIU etta onaan tietämättömiä vaan sik ' " „„„„ mättömyyden taimet pyrkivät kasva-
si että joku järjestö joka on edus no on toimimassa naisten lukurengas n
Kirj Anna Kappinen tavinaan työlalsten olkeuksIa Ja val 'aJ™" ™ nis ta' Muita miehuuden ikUiln päästyään
Kun seuraamme naisten kehitys vovinaan yleistä työläisten kehitys eUä Siinahan J _yaMnallllaM
ja tietoisunstasoa puolelta miltä ta tä vastaanottamaan parempaa £ O ™} enää minua tarvitakaan jU yU8ifyisasIoissaan _ piliit
hansa niin on se suurimmalta osal työläisten yhteiskuntaa jättää syr käa ajatelko toimintanne ulottamis kenasgaan teMa tlsen
ta perin alhaista itsemääräämisky jään suurimman prosentin työläisten ta juuri siihen pieneen piiriin missä { kokoa
vytöntä huolimatta siltä että on vuo- kehitys ja edistystason valvomisen kulloinkin olette yaan on aa uitava omaa„kin Uusa Jn n„
Bimäärlä jopa kymmeniäkin vuosia ja kuitenkin aina tuovat esiin pon koko maailman koyhalistonaisteu a Amerk _ tiptpnkiu ri
ollut työväenliikkeen mukana aina nen jossa sanotaan että naiset aa an vuolet ajateltava että on turfjoltukspssa BUfm kun
kln jäsenenä Tuntuu siltä että 60 manarvoisiksi miesten kanssa Mi olemassa suuret Joukot otka te n
slalistipuolue on ollut vaan joku seu ten ihmeen tavalla he voisivat tul vitsevat tulla herätetyiksi mukaan
raelämän kehto Joka ei ole välittä la ja kohota miesten rinnalle ellei ia osoitettava heille nykyisen kapi 0Jhan sm kotimantakln jöskus i
nyt ei ehkä kyennytkään ottamaan he omaisi samat luokkakatsantokan talistiluokan riistopolitiikka ja sei rf
perusteellisempaa selvyyttä Jäsenis nat ja samat tietoisuudet ja itsemää yllettävä missä muodossa se voidaan Km ]aski
tönsä periaatteellisesta tietopuoli riiiimiskyvyt Niitä ei voi omata ellei korjata EI ole siis paljon vaadittu
suudesta ja etenkään naisten tietoi siihen anneta selväpiirteisiä ohjauk Jos meitä kehoitetaan käymäankin enUn m takaisin paassyt
suustasosta pääasia vaan että nai sia ja vaadita tietämään muutakin kymmenen eri tuttavamme luona vä- mMMn t(jlmy( g' ta
set ovat täyttäneet järjestössä ar kuin olla lisänumerona jäsenluette hlntäin kerran viikossa mutta sitä tolscnga" pcrailn cl%
vottoman numerotilaston että on lossa — Itsemääräämiskyvyllä tar emme voi ennen tehdä ennenkuin „vall]mau maanall -mhtöil tullut'
voitu todistaa numeroillla miten suu koitetaan tässä sitä että kaikki luok omaamme varmat luokkakatsanto tukiraattoinat ovnt lhmisJ
ri kunkin osaston jäsenluku on kamme naiset ottaisivat puolue-asiat kannat ja siksi juuri on meidän vei- e]aman tict
Enempää el heiltä ole vaadittu eikä kantoineen päivineen perinpohjaises vollisuutemme liittyä ammentamaan ' ' vm kerrnn klr
juuri enempään kehoitettukaan ti käsitelläkseen ja tutkiakseen ja tietoja ja oppimaan asioiden selltto- kotkyllsgilan cliiviutil vannaitn
useat tuskin ovat tietäneet minkä harkitakseen itsenäisesti eikä luot lyjä paikallisista naisten lukuren tuttavaUmm glinil kijee8I(il seigoi
tähden edes kuuluvat osaston Jäse- taa Ja totutella siilien että mies ajat- kaista Niiden avulla parhaiden c(
nyyteen ja kuitenkin nykyiset S P:n telee ja päättää ja tyytyä niihin sillä voimme saavuttaa selvän luokkatais Karttumaen lita hyjail
rippeet aivan suun täydeltä Julista sattuisi että mies livahtaisi vaikka telukannan ja itsemaäraamlskyvyn palvplee llykyaan
vat että on tehty työtä joukkojen wllllamssilaiseen tuplaweehen niin Kolmas kansainvälinen eritoten on lllKpchtorUIa ja maailraa sa
keskuudessa ja vieläkin tehdään jo- nainen lynkyttelisi perässä vaikkapa ottanut myös tehtäväkseen keskuu ulkovall iltamissa Biiniati
ka on monta kertaa tehokkaampaa ei se tuntuisikaan ensi alussa mie dessamme naisten valistustyonteon asemaH vpksPiinlc]ieil kanstn joka
kuin Qslmnykyisen vasemmistoliik- luiselta Vaan kun ei "ole tullut seu täten korjaten sen virheen minkä ml(nmll(s „
keen Mutta sanotaan: "Lopusta rattua eikä otettua täydellistä sei toinen kansainvälinen teki se ulot Sv(ai]ranan vlllo hjl(kHhtl Piuis8ii
kuuluu sano torventekijä" Ja niin vyyttä asioista niin el voi varmuu taa laajan vallankumouksellisen toi- Bk(vt ajatuksct knvaastl mnnaa-
'myös on käynyt että S P on lop della itse ratkaista kysymystä mikä mintansa kaikkiin eri ammattialoille OIlsikohall se Ilta „nlotta
puun kulunut ja suurin osa kansasta on oikea? Ajattelee vain: kai tuo on Ja kaikkiin kansallisiin ryhmiin su ti]m kah(1(lkgan ymaea
on yhtä tietämätöin kuin ennenkin oikein kun ukkokin niin vakuuttaa kupuoleen katsomatta Tämän toi iuoiimatta kirjevaihdosta Jo-
eli kymmenenkin vuotta takaperin ja ukko sattuu vielä jonkun väärin minnan kautta me ainoastaan vo m oU katkoamaMa bcldiln vallllluill
Sitä todistaa m m sekin seikka selittävän "tokumentln" avulla todls- me tulla todellisiksi vasemmistolai- jatkunut
että jos mies sattuu muuttamaan tamaan puheensa oikeaksi ja niin siksi luokkataistelijoiksi ja kun ker „Mutta nyt m)lia Wiäea vaikka
kantaansa puolueasioissa mlnnepäln jää taas nainen herransa orjaksi ran meille osoitetaan tie ja pyritään kn(kkl menisr pimttl wln iopuksL
vaan niin naisella eli vaimolla el Meillä on vielä suunnattomasti ka- meitä henkisesti opastamaan niin Kalken nmtkna gyiiilnmaan VUle
- S==5ZZZZZ5ZZ555ZZSZZZ mmmmm täyUäkäämme 8iUoln pfkk8mme' itsekseen kiroili sitä vekselimiestä
manuiimtuiniuiitimnttmamnmum tumrmmumxmiiuuiuiuumm voidaksemme hehkuvin miein ter joka oll uskuUamit tavoltella Iltaa
että nainen on kokonaan riippuva!- suoritti täällä Jo kasarmiharjoitukset venud n"""°'"t "'""" jonka VUlo katsoi yksin itselleen
nen miehestä on nopeasti menettä- ja 5000 naista yleisen aBeharjoituk Mj 1 pdustaiat 1{""Iuvan- "Jn ctta se Iitakln vieia
nyt merkityksensä Naisten aseisiin sen Tämän ohella harjoittelevat työ un DOlsneVlKien eausiajai meme hänen kanssaan Mutta tai
kutsuminen hävitti viimeisetkin por läisnuoret Jotka vielä eivät ole kut Saapuivat Uenoaan (avat herrasmiehet hilntilkin miellyt-
varilliset ennakkoluulot karkoittaen suntaijässä erikoisen valmistelevan Isiemme seuraavassa numerossa tnat ii1IUPtteli Ville vielil kotimaa
ne muinaismuistojen kokoelmaan harjoituksen kentillä Tätä yleistä julkaisqmme kuvauksen siitä miten ilnnsakill souvuttuaim istuessaan rau-
V 1917 kun viimeisiä barrikaade aseharjoitusta toteutetaan yli koko maailman ensimii ison työviienvultion tati0VfUmnn penklllil
Ja luokkasotaa varten rakennettiin Venäjän edustajat otettiin vastaan Genoassa Mlltta Vj„okm puoiesta(ln piUitti e-
tuli naisten osanotto vallankumouk Kuluneen kolmen vuoden el yksi J1'" kapitalistisen maailman oli sillltyil eduk8ee„ olihan hiin Ame
sessa huomiota herättäväksi ' kään kutsuntajoukko ole muodostu P"kko kutsua heidät neuvottelemaan rlkassa ollessaan ollut "edistysmielis-
Kommunistinaisia oli myöskin vai- nut joihin naiset eivät olisi otta nllstiL malidollisuuksista joita olisi tpn lllmiatPn seurassa ja oppinut
lankumouksellisissa sotilasneuvos neet osaa Työläis Ja talonpoikais olemassa Europan taloudellisen elä- lpis(a jotakl„ mtta mlstil hiiu el ko
toissa Punaisen Armeijan poliittisten naiset avustivat taistelussa karkulai rakentamiseksi Kuvaus on Nen- tilnaasta lähtiessään ollut tiennyt ml
osastojen perustaminen on huomat suutta vastaan rintamalta vaattel vostohallitukson äänenkannattajan taiill aVosorinstnkln hän tiesi koko
tavassa määrässä toveritar Varseni den keräyksessä sotilaille hoitivat "Izvestijan" kirjeenvaihtajan kirjoit- puljolli josta el kotikymssii milloin
ka Kasparovan ansiota Joka oli ky- haavoittuneita ja tarkastelivat sai- tama joten sen tosiperäisyydest1 el kaan mlt&An puiluttu Ja teosofi
vykäs järjestäjä raaloita meiuil vo1 oIIa opiUlystHkililn Hank- sessa selraplh-iSsil Sydiinmaan Villo
- Tätä nykyä jolloin päiväjärjestyk Naisten urhoollisuudesta ja heidän kikaa siis nusia lukijoita Toveritta- olikln oppinut sen hienon" puheta
sessä on kysymys Tasavallan ases suoranaisesta osallisuudestaan tais reIle- 1 ' van jota hiin käytti aina silloin kun
tettujen voimien siirtyminen miliisi telulhin heidän rohkeudestaan vihol ~ tahtoi esiintyä edukseen
Järjestelmään naisten mukaan saat- lisen tulen edessä puhuvat Yleisesi Vallankumousnainen latjana Kcnenkililn aavistamatta saapui
taminen sotilasalalle saa yhä laaja- kunnan tilastot ja tiedonannot Leontjeva kuollut Sydiinmaan Ville kotikyläänsä Ky-
kantoisemman merkityksen käytän Punaisen Armeijan riveistä kaatu Joku aika takaperin kerrottiin ui- lUn Uimiset kokoontulvut töllistele
nön kysymyksenä Naisten osanotto nelna vangiksi Joutuneina ja haa komaalaisissa lehdissä että veniiläl- mään hänen ympärilleen — niitten
armeijassa rajottui etupäässä rinta voitettuina poistuneiden naisten lu- non vallankumousnainon Tatjana mukana Iitakin — ja Ville ottikin
man n k aputöihin Vain muutamia kumäärä nousee 1854 Koko joukko Leontjeva oli kuollut Sveitsissä Mun- tilaisiindesta vaarin ja huomattaval
heistä oli rintamasotilaina Miliisi- naisia on palkitta Punaisen Lipun singenin mielenvikaisten hoitolassa la itsetyytyväisyydellä vastaili kysy
järjestelmä aikaansaa perusteellisen kunniamerkillä lähellä Berniit mykslin oloista ja elämästä Anie-
käänteen työläisnaisten ja talonpoi- Punaisen sairaanhoitajattaren Ja Tatjana Leontjevan nimi tuli ylel- rikassa
kaisnaisten johtamiseksi sotilasalal sanitäärin ala oli toinen Jossa nai sesti tunnetuksi vuosina IflOO— 1007 "Amerikalaisten siveellinen moraa
Ie Nainen muuttuu taisteluvoimaksi set sotilasalalla työskentelivät Mar Syyskmm 1 päivänä 1900 teki hän li" kertoi hiin "on korkealle kehit
joka luetteloidaan valtion rekisterei raskuussa 1919 "esiintyi ensi kerran nimittäin eräässä Interlakeniii hotel- tynyt Kouluja on paljon joissa nuo
hin Häntä ei enään mobilisoida rin- (rintamalla oppijakson suorittaneet ssa murhayrityksen muuatta Myller -isolIe opetetaan tieteitä taiteita ja
taman takaiseen työhön vaan sään punaiset sisaret Heidän uhrautuva! nimistil henkilöä kohtaan luullen tätit muuta vilsaustieteeHistil filosofiaa
nöstellyn palveluksen suorittamiseen sesta ja urheasta toiminnasta puhu Venäjiin sisäasian ministeriksi Dur- siksipä siellä el olekaan niin paljua
miliisiarmeijassa Hänen osallisuu- vat viralliset asiakirjat Kaikkiaan novoksi Juryoikeudcssa Tliunissa tylsämielisiä idioteja kuin muualla _
tensa tulee lailliseksi Järjestetyksi saapui rintamalle kahden vuoden ai maaliskuussa 1907 tuomittiin Leontjo- maailmassa Mutta ateistisia juma
ja vahvistetuksi Sikäli kuin uusi ar kana noin kuusituhatta oppijakson va neljäksi vuodeksi knritusvaukl- lankieltiijiä siellä löytyy paljon"
meija yleisen " sotilasopetusosaston suorittanutta naista loan Ja sen jälkeen kartoitettavaksi "jyiitiis siellä muuta on?" kysäsl
toimesta tulee uudelleen rakenne- Palkkatyöläisnainen Ja talonpoi Sveitsistä 20:ksl vuodeksi Leontjeva j0ku virnistellen Ville otaksui sitä
tuksi tulevat kaikki 16—18 ikäiset kalsnolncn punaisina sisarina Ja sanl- ei kuitenkaan koskaan rangaistustaan uteliaisuudeksi Ja Innostui edelleen
nuoret tytöt rinnan nuorukaisten tääreinä olivat työssänsä reippaita kärsinyt koska hiin tuli mielenvikal- kertomaan:
kanssa velvoitetuiksi suorittamaan Ja innostuneita Punainen sisar koh seksi joutuen mielenvikaisten hoito- joo siinä maassa vallitsee demot-
sotilaskurssin Tasavallan puolusta telee haavoittunutta punasotilasta laan jossa hänen elämiinsä nyt on ratinen kansanvalta vaikka toiset sa-
misen varalta Ensimäinen yleisen ennen kaikkea toverina veljenä hä lopullisesti sammunut novatkin ylimmäisten virkamisten o-
aseharjoitusten kutsunta suoritettiin nessä ei ola sitä makeilevaa alentu : — — — levän vanhoillisesti konservntivlsia
Moskovassa kesäkuun 1 päivänä vaisuutta joila porvarilliset sisaret Kenelle d Vielä tule Toveritar Mutta minun mielestäni ei sikäläistä
1920 Noin tuhatkunta työläisnaista lähestyivät "sotilasparkaa" tilatkoon Sen heti! virkavaltaa voida byrokratiaksi sa-