Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 27, 1922, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    : 4 TIISTAINA KESÄKUUN 27 P — TUESDAY JUNE 27
TOVERITAR ta kauttaaltaan käy ilmi se vertaa niitä sota-ajan korkci-
Amerlkaa suomalaisten työläisnaisten seikka että mitä alhaisempi siili hintoihin mutta ovat silti
äänenkannattaja ilmestyy Astorfasaa perheen isän ansio on sitä huomattavasti korkeammat
Ore joka tiistai The weBtom Work- suurcn)Di 011 lasten kuolcvai- kuin mitä ne olivat ennen so
men's Pub Societyn kustantamana 1 ta( Run tämän jisäksi ottaa
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin: Vuodelta 1916 olevat nume- huomioon sen suunnattoman
1 vuosikerta $175 Puoli vuotta 100 osotavat lasten kuoiCVai- palkkojen laskemisen joka on
lZtVZrZiutilz Ja isän ansion välisen kaikkialla tehnyt hscmä tun-
TOVERITAR suhteen seuraavaksi : tuvaksi seka työttömyyden
Box 99 Astöria Oregon isän Lasten jok tekee kokonaan niahdot-
Entered as second-ciass matter Juiy vuosipalkka: kuolevaisuus: toinaks hankkia vai tamatto-
18 1911 at the Postoffice at Astorla Ai]P i™ ifi7 nr0s mlntakaan perheen elatukck-
Ore under the Act ot March 8 1879 Arn kici " 19R „„' SI mm huomaamme ctta tyo-
-— toveritar J Safcjoä ::::::: ™ pZ: SrSSiiA
(the womaN co=H 630-849 108 pros noSSSn
Subscr pt on rate n the United States c arjn — 104!) oo pros J „
008 itl5in c£ m0nthS U 59 !'r°S- "eenS ja klffiS
One year $200 s ix months $115 Vimcistcn vuosien kuluessa Neuvosto-Venäjä on raskai-
TölmluTi: ovat olot tässä suhtessa kul- cn taistelujensa keskellä ko-
ANNA Leppänen keneet huimaavaa vauhtia ]10ttanut tunnuslauseen: Kaik-
Box 99 Astorla Oregon kurjistumista kohti Niinpä y parhain lapsille ! Se on
Viiliin VUOdplla Saadut lllimC- ln„M„nii( nnlon nopkolmman
1
u isän ansioon verruuuua sillcnsa
Lasten kUOlevaiSUUS Isän Lasten Kapitalistinen järjestelmä si-
c„ T—T" „ "vuosipalkka: kuolevaisuus: tavaroin murhaa nU°°nit-
Sula huolimatta etla kapi- lq7o tair hentoisia lapsia jo usein
talistiset tilastotieteilijät koet- T™ in' i äitinsä kohtuihin ja elämänsä
„„ a ?m i„ste ÄUuV'?v:-:v:h2:3 siSLät jÄTSS
vaisuuteen kaikista mahdolh- 11200 ja yli 1020 kurjuudc„ ja hiukankaan
sista seikoista täytyy näiden- Riittävä SU varttutnaan sulloo se hirmui-
kin tunnustaa että suurin syy Nain näemme että mitä sen saalistamishimonsa ki
histen kuolevaisuuteen ennen köyhempi perhe on sita ' lu- taan jossa he elävinä ruhjou
ensimäistä ikävuottaan on jemmin kuolema kouristaa tuvat Ja kaiken tämän kus
vanhempien taloudellisissa o- sen hentosia lapsia Huonohn- tahnuksclla kapitalismi heku
losuhteissa miu palkatuista perheistä nl0j ylellisyydessä Käsiään
Alhaiset palkat edellyttävät kuolee noin 200 lasta jokaista hykerrellen se laskee köyhä
puulteellisia koteja tarkotuk- tuhatta syntynyttä kohti ensi- hstölapsukaisten veren hin
senmukaisen lääkärinhoidon mäiscllä ikävuodellaan Suu- naua kokoamiaan rikkauksia
puutetta niukkaa ravintoa j rimman sadon vie murhanen-
n e Näissä perheissä äidit o- keli ensimäisen kuukaudiTn fllothn tohnvt
vat ylivoimaisen 'työn rasitta- aikana Vuonna 1916 kuoli vieIRO lennyi
mia Ja näissä oloissa synty- kaikkiaan 1646(50 lasta ensi- fpfcflDflM?
ncet lapset jäävät vaille sitä mäisellä ikävuodellaan joista temuiuot
hoitoa jota ne tarvitseisivat 75583 lasta kuoli ensimäiscllä Oletko käyttänyt Jokaista tllal-
Eritoten ovat tässä suhtees- kuukaudella suutta hyväksesi luokkataistelun
sa kuvaavat ne 'tilastolliset Nykyisin kurjistuvat olot y- välttämättömyyden selittämiseksi
-numerot joita Yhdysvaltain hä Elintarpeiden hinnat o- niille jotka eivät vielä ole muka-
työviraslo on julaissut ja jois- soitavat kylläkin laskua kun namme? -
~MÄÄLAIS- JA PALKKATYÖLÄISNA1SET st
VENÄJÄLLÄ ' y Sisällissodan viime kolmen vuoden
' historia kertoo monta tapausta mis
(Jatkoa edoll nnmorooi) yhteiskunnalliset keittiöt sairaalat ä naisilla on ollut huomattava osa
Vaikkakin vallankumouksen ensi lastenkodit Ja monissa muissa yh He ovat osoittaneet kykynsä neuvos
päiväslä aikain valittiin naisia neu teiskunnallista hyvinvointia ylläpitä totasavallan puolustamisessa V 1919
vostoihin niin kuitenkin vaan bar vissä laitoksissa kun valkokaartilaiset piirittivät Do
voissa yksityistapauksissa uskottiin Valppaan silmällä pidon kautta nin aluetta Luganskia Demkiu
tärkeitä hallinnollisia tehtäviä nai pääsevät naistarkastajat monesta uhltasI Tulaa samalla aikaa lcun J""
sille Ei nykyäänkään vielä naiset epäkohdasta selville sekä erheistä denltah lälieni misU Pietaria oli
olo kyllin lukuisasti edustettuina Sttä tahallisesta tehtäviensä väärin vat nalset aseissa rlnnan miten
neuvostoissa Niissä edellämainituis käytöstä mitä entisen porvarisluo kanssa lyömässä takaisin vihollisen
sa kolmosautoista liiiinlssä on kuusiin- kan jäsenet harjottivat Heidän il- hyökkäyksiä Naiset todellakin osoit
taa kolmekymmentävlisi jäsentä keitmieliset vehkeilynsä naiset tai vat tavatonta rohkeutta He olivat
keskimääräisesti jaettuna tekee vii lavasti paljastivat -Naisilla on erin Inlastl päättäneet puolustaa kaupun
sikymmentäkolme jäsentä kuhunkin omainen taipumus ja kyky tarkastus kujaan viimeiseen veripisaraan asti
lääniin Huomiota kiinnittävä tosia työhön Ja tästä johtuu että Neu- Kun Denikin ° Tulaasa & unkasl
sia on se että piirineuvostoissa on vosto-Vonäjällä on 25000 naista tar Moskovaa sanoivat naiset että jos
574 naisjäsentä ja ainoastaan noin kastustoimissa - Kahdessatoista teol vihollinen tulee kaupunkiin täytyy
seitsemän naista läänin neuvostois lisuusläänissä on 3436 naistarkasta- Ben kulkea heidän kuolleitten ruu
sa Moskovan läänissä on 1500 jä- jaa jotka on valittu työläisnaisten niiittensa yli"
sentä joista on naisia ainoastaan valitsemien cdiistajanaisten keskuu- Pietarin naisten urhoollinen toi
137 Pietarissa on 250 naisjäsentä desta Pietarissa oli sairaaloiden tar mlnta on hyvin tunnettua Blltä ajal-
Samarassa 30 Charkoffissa 40 ja kastuksessa 500 naista mukana Ter- ta kun Judenltsh uhkasi kaupunkia
Odessassa 10 Ja kuitenkin on nais v e y de n h oitotoimiston tiedonantojen ja tuskin tarvinnee kerrata sitä täs
ten luku kasvanut tavattomasti eri mukaan nnisot ovat tehneet ansio- sä seikkaperäisesti Pietarin naiset
laisissa hallinnollisissa laitoksissa kasta työtä olosuhteitten parantami eivät ainoastaan lähettäneet 500 pu-
viime vuosien kuluessa Kymmenes seksi punaisen armeijan sairaaloissa naista sairaanhoitajatarta rintamalle
eä teollisuuspiirissä eli läänissä on järjestämällä lauantai-tnlkoita soti- mutta he myöskin tekivät Varsinais
nykyään 3344 naista tärkeissä ja laiden vaatteiden paikkaamista ja ta sotilaspalvelusta He kaivoivat
vastuunalaisissa tehtävissä erllaisls sairaaloiden puhdistamisia vaften vallihautoja kylmimmälläktn säällä
sa hallituksen toimistoissa Seitse Myöskin ovaV naiset tehneet sairait he taistelivat kor akiväärikomppan!
mästäsadastaneljästä työläisnaisten ten sotilaitten elämän valoisammak oissa ja auttoivat piikkilanka-aitojen
edustajasta jotka on lähetetty har st lukemalla heille sanomalehtiä ai panossa kaupungin ympärille Eri-
joittelijoiksi erilaisiin neuvosto-osas kakausjulkalsuja ja kirjoja ja kir koisessa vahti-osastoissa armeijan
töihin Moskovan läänissä neljäkym joutamalla heille kirjeitä Kaikki tä karkureita silmällä pitäessä olivat
tmentäyksi on kohonnut työnjohta mä on osoittautunut suureksi hyö- naiset erittäin valppaita
jäin apulaisiksi 519 naista on lähe dyksi kärsiville sotilaille sairaalois Kun työväen tasavaltaa uhkasi ul-
tetty harjoittelijoiksi erilaisiin teli- sa konainen vihollinen täytyi sen käyt
taviin Pietarissa on noin 733 naista tää naisten käytännöllistä apua vas-
jotka opettelevat toimeenpaneviin lv- Na!st sisällissodassa ja armeija ton sU„ porvariiiisen yhteiskunnan
tehtäviin ja 4000 naista jotka te palveluksessa käsitystä että "naisen paikka on
kevät väliaikaisesti työtä neuvosto Samalla kuin naiset ovat tehneet kotona" sillä aikaa kun miehet tals
laitoksissa Naiset ovat tehneet pai arvokasta palvelusta maalleen sai televat sotatantereella Jo ajatuskin
jomerkitykselllsta palvelusta halli raalatyönsä kautta ovat he myöskin naisten osanotosta sotaan oli porva
tukselle tarkastustoiminnallaan sei palvelleet tasavaltaa uskollisesti ja rilliselle maailmalle vastenmielistä
laisissa laitoksissa kuten esim ovat urheasti silloin kuin vallankumous Tämä maailmankatsomus pelkää et-
- 11'
rot mihllVtft lasten kllolCVai-
1 suuden kohonxcen seuraavas-
iVUUlKUllll Cllllt Ulliuiiiiniu"
Hnnhivissn nlpvn n ravinnon
hoidon ja kouluutuksen lap-
No 26
Toveritar Agäa Vata
nen päässyt vankilasta
Viime vuoden alkupuolella tuomit
tiin Suomessa kuritnshuonerungais
tuksiin useita Suonien Sosiulistisen
Työväenpuolueen' perustvan kokouk
sen jilseniil Näiden joukossa oli myös
toveritar Agda Vatanen Suomesta
vihneiksi tulleiden tietojen mukaan
on nyt toveritar Agda Vatanen 15
ja puoli kuukautta kestäneen ' van-
AGDA VATANEN
kcutensa jälkeen päässyt vapauteen
viime kuluneen toukokuun 24 puiva
nil Toveritar Arutusen saavuttua ju
nalla Helsinkiin oli häntä vastassa
Helsingin sosialistisen kunnallisjär
jestön lähetystö joka lausui hänet
tervetulleeksi vapauteen ja keskeytetä
tyfi työnsä jatkamaan Toveritar Va
tanen on toiminut Suomen työväen
liikkeessä monia vuosia Suomen leh
tien kertoman mukuan eivät kolkot
vankilakoiuerot olleet masentaneet
hlinen mieltänsä vaan reippain mie
lin ou hiin astunut taas köyhälistöä
vnpaustuistelijain riveihin
tä se rikkoisi perhesiteet ja siten
lahottaisi yksityisomistuksen jaluok
kavallan juuret
VaikUukin imperialistisen sodan
aikana naiset toimivat erilaisissa so
dan avustustoimissa kaikkialla Eu
ropassa erittäinkin Englannissa ei
se kuitenkaan ollut niin paljon var
sinaista hallituksen työtä vaan yku
sinkertaisesti enemmässä tai vä
hemmäs3ä määrässä patrioottista kii
hotustyötä
Suhtautuminen naisiin jotka ovat '
kutsuttu antamaan apuaan työläisten
tasavallan puolustamisessa Neuvos
to-Veuäjällä on kokonaan erillainen
Työläisten tasavalta pitää naisten
työtä armeijassa maan puolustami
seksi aivan yhtä välttämättömänä
kuin tasapuolista vastuunalaisuutta
taloudellisten tehtävien suorittami
sessa Näinollen siis naisten osan
otto sotilaallisiin Toimiin ei ole vaan
väliaikainen apukeino kuten impe
rialistisissa sodissa vaan tärkeä ase
man pelastustoimenpide Taistelussa
ylimenokauden aikana Venäjällä on
jokaisen kansalaisen velvollisuus ei
ainoastaan tehdä työtä mutta myös
kin tehdä sotapalvelusta uuden työ
väen valtion eduksi Jokaisen kansa
laisen kyvyt otetaan tarkoin huo
mioon että voidaan käyttää ne mah
dollisimman hyvin Naisia el syr
jäytetä Mitä yleisemmin laajat jou
kot avustavat sitä voimakkaammin
voi punainen armeija puolustaa maä
taan Erittäinkin naisteri tulisi olla
yhtä hyvin kiintyneitä punasen ar
meijan voittoon rintamalla kuin hä
ovat siihen vapauteensa minkä heillä
pntaft neuvosto-hallitus Lokakuun
vallankumous poistamilla luokkarä
jat teki naiset tasa-arvoisiksi kan
salaisiksi nauttimaan kaikki kansa
laisoikcudet ja kantamaan kaikki
kansalaisvelvollisuudet Se porvarit
lisen maailmankatsomuksen käsite
- 3