Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 27, 1922, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 26 TIISTAINA KESÄKUUN 27 P — TUESDAY JUNE 27 ' 3
nä SamalhTTohoaisimine niiestove- Työhomnmtne näyttävät olevan PCrJWn Tdl oHllS ' MMknnallo perin nöksi ihan
reittemme silmissä jotka fas ta- hyvin epätoivoiset tällä ympäristöllä rCTHCOirajTO teensä vaikka el tapojaan että o
pauksissa pitiiviit naisia itseään ala- niin etta kaiketi sitä työläinen saa Perheen rajoltuksen 8Uhteesta mo ™B™ ~a taoaT mah
puolella luokkatietoisuuden ensi talvena imeskellä niin kuin kai- raaIiln eugeniikkaan kirjoittaa fan suuri The~l5' on
Elokuun puolivälissä ovat ne suu- lm kämmeniään un kesiin aikakin kuulusa tIedemie8 Havelock Ellis ° " ZJZt& ta mvösMn
ret kesäjuhlat aikana jolloin kaikki on niiin huonoa Mutta ehkä se mo- seuraavaa "sta tta veelllsta ja ™v°SKln
hedelmät ja marjat ovat kypsyneitä nenkin työläisen herättää ajattele- Ruka hyvansäi joka on 8eurannut "kBi
ja niitä on täällä vaikka mistä la- maan niin ettil ei niin pahaa ettei vaIttelyitä tästa asiasta el Tot aivan JJ k(skyjä huonoon
jista Juhlakomitea on ryhtynyt vie- siinä aina olisi jotain hyvääkin - neIposö uskoa että aala Jonka juu ° TT1' "Su
ranuvaraisiin valmistuksiin enkä mi- Toveruudella: Mary Mäki wat niin 8yväUa luonno88a kuln 1
ntt lainkaan onale et td se tetov s- _____ on pernerajotuksen( vol olla hyvää as8a harkltussa jarje8Samme Ja
säun epäonnistuu Tänne odotetaan moraalia vastaan Se voi a noastaan ' „ „„
juhliksi noin tuhatkunta sielua eikö- Hyvin näyttää uneliaalta tämä ™ „ kun M_ot_n ZSSe SSf-kufLS:
dyksin teidän kesävieras - -si -isi mieli £ aina mailaan so "PTÄ
PEARSON WASH Jta kauan olet jo nSkunu S — 1— alaan TfS
Mitä M taaspakisesi tään Pea näe miten ympärilläsi työiäset tais vääryyttä menneen a jiriiÄII--i
souin kuulumisia Toverittaressa televat oikeuksiensa puolesta? oraalta kohtaan Ja on tär £ Jot JJVeÄ S-i
M tiiällä eletään pikku kuntofar- Tavanmukaiset vappujuhlat vietim ykginomaan sita varten että ™™ 6 JdJ Täi "Hy
marin tavoin Miehet ovat melkein me jossa oli ohjelmaa: puhe laulu ymmärtää nykyajan °a' Sytymt iä hei
poikkeuksetta kodin ulkopuolella työs- ja runoja kertomuksia kupletti ja eUä voislmme asettaa lt f"8 ' Me emmö
sä joten tykkänään jäävät kollhoni- kappale Ohjeima ei silti tuntunut niulen joi(Jea JJ1 pyhTti
mat naisväen harteille vaan naiset mukaansa empaavalta Iitapa mukaaa perlierajoltua oll £rtt mottonJa ja
täiillä ovatkin olleet ahkerina Ne miesväkeä oli ohjelman suorituksen Elkä perherajoitus £ta £STu2
ovat vielä yli omain töittensä neulo- ajan suurimmaksi saksi ulkona mJelByydegsa ollut ainoaataall e JZ joi
neet ja tehneet ompeluseuralle paljon mitkä mitäkin tarinoiden joillakin pämoraalistai se oI1 iuonnotonta se JZTZJl
ja hyylä kilsitöitä ja nyt ne pide- oli se ainainen ystävä povellaan jo uskontovatai8ta 8e 0li melkein ™£ftJ nttaTo
tään- ennen kuulumattoman suuret ta ilman ei yksiäkään iltamia eikä t m]llat&a et rkSL'
myyjäiset helnäk 1 päivän illalla tansseja voida pitaa „ m k kri8tityn maailman on lemaan a"URBBI - - „
Shn laitetaan oikein komea ja suu Kesäkouluja Japne alettiin pitjU W ja täyt '
rl kori josta sitten kilpaillaan ku- mään täällä 28 toukokuuta mu ta maa lkäankuin kalkuna Bol JS j
ka on se onnellinen joka syömiset lapsia ei tahdo matkoin pituuden aikoJen Se oI1 heimokun _ hallitseminen ovat hyviä mo
vuoksi oikeia kokoontua sekä myös- rfttv käsky joka 52? SteenllnaU
Sunnuntaina heinäk 2 päivänä -on kin on vanhempien J raamatn kertomuksen mukaan an "j henkilöt joTta
kenttäjuhlat samassa paikassa mmit- myys syynä Töine a td k ta- sen maallmalle mlS8a asul nämä ominai8Uudet puuttuvat tuo
täin Hall -Seandiassa sinne va- pautunesta ei ole myöskään teh deksan ihmjatä m näkö yhteiskunnallisen mit
rustetaa henkistit ohjelmaa ja ruu- vaansa saapunut Koulua pideUan maaIlma mlgsa „ lhmskunnaa „ L
miillkt ravintoa myös joten puu- kello 11-1 joka sunnuntai Lapsille a nsIa tuntuis us I ™n joukkoon eli 8akkaker
totta ei tule olemaan Pääsymaksu!- tulisi jo pienenä opettaa työväen aa komattoman suurelta vaikkakln ny 3oakkoon
sl kenttäjuhlaan on vaivainen vartti tetta jotta saisimme heistä lok- kyalkana jäyklllkln perherajoituksen Me yolmme huomata eron nyky
jolla saa nauttia kokopäivän tanssia kaampa ja toimivampaa väkeä kuin edugtaja B(m mlellhyvaIla mennelsyyden
molemmissa tilaisuuksissa ohjelman mitä me vanhemmat ihmiset olem yanha U8konnoIlinell kä8ky on y&m&i kun kat8elemme a-
loputtua Saapukaa läheltä ja: kau- me tullut tradit8oniksi joka on säily ta yksityiskohtaisestl Esimer
kaa Tulkaa joukolla näihin harri- Yksiin lelplUv rupeslva " nyt vielä olosuhteissa jotka ovat ko kM
naisiin tilaisuuksiin ri ja Katri Timonen Onnea vaan eri]aiaet kun ne olo8Uhteet) y m tä Vanha„ moraalln
Neuvosto-Venäjälle lähtevät toveri mistä käsky on lähtöisin Verran kSTe7lkaan!7oka asetti kai
Tolonen perheineen samoin Ed John- saksi Matti Holm n maalle kun ei nykyalkai8iB8a olol88a 0n ken vaUan _ jumalan läikeeu mie
son joten toivotan onnea matkalle vät anna varat vie a myöten haalin 8aanut tukea odottamat helle _ BUVUn iatUami8e88a ja nai
ja perille päästyä entamtoe MuMtatel taholta tolaeUa kadela niis- gen tull olla mleheile alamainen el
Kesäntnlo ayttäU oluUrtyne kai laittaa P£ S!' voimista Jotka vastustivat kan kä MneUS olIut mltään oikeuksia
Ompa ollut kylmäkin ja kuiva että set ovat k te täytyneet aamta anvaUaa tolsella kädella niiltä vapautee„ vastuunalaisuuteen eikä
eipä se heinä ota kasvaakseen hy- tau taa J? f jotka 0Vat oU Patrioottisestl- tieLn sillä uskottiin että jos nai
västi Sadetta odottelevat farmarit dan maaraamaansa paikkaan Mutta mimMiat kummatkin voimat sa seIle namä annettal8iln nlI„ hän he
joka toisi paremman sadon syksyn kokouksesta poissa o evat saavtot a takaa ' lukuisten t väarin käyttäisi Ja sellainen kat
tnuen- rikln tytär tyytyä läsnäoleva n paatoksiin sei haIpojen mIeeten saantla_ ™ anta o„ viekin vallalla mo
- - lainen on vanha taksa Yksinpä tiedekin lapsuusaikanaan ne8ga Bivistysmaassa eikä keski
f 1 8 ' vastusti perheenrajoitusta Luomi iuokkaiset italialaiset perheet salli
I C AN AD A kaitt stp MlRir nT CAS nen katsottiin sellaiseksi prosessiksi mienen saattaa tytärtään edeB mes-
Al AU A SAULT TE MARIE ONT CAN mfBgä 0„ut ml_ ugkovat_ p)an
Sunmmtaikoulun päättäjäiset oli- tään temist ja luonnon tunte kum tytär 0„ pois heidän silmistään
SALMON ARSI B C vat sunnuntaina 11 päivänä kesäkuu- mtae? 0li vielä siksi vaillinaista et on hän epäpuhdas Se on heidän mo
Osastomme perusti lapsille pyhä- ta- Opettajat ja oppilaat pääsevät tel voitu huomata sitä tosiasiaa et- raaiinBa Meidän moraalimme ny
Itoulun johon opettajiksi tuli Mary kesälomalle hankkimaan uusia voi- ta koko iupnnon historia sarja on kyään on lähtöisin erilaisista käsit
Hill ja John P Mäki Koulun tar- nrta tulevalle lukukaudelle Päättä- oUut esteitten rake}tamista tukuftai- teistä ja tähtää erilaisiin menettely
koitoksena on saada lapset vähän jäistilaisuuteen oli kerääntynyt run- sellf) ja ' määräämättömälle lisäänty tapoihin Me emme pidä kovin kor
selville siitä mihin luokkaan he kuu- saslukulneu yleisö El tarvinnut las- miselle! Täten siis tapahtui että keassa arv0ssa sellaisen tytön puh
luvat ja myöskin suomenkielen ope- ten tyhjille seiuiUe esittää ohjolmaa vanhan' kirkollisen järjestelmän ai tautta joka on puhdas ainoastaan
tusta sillä suomenkieli hyvin pian J)ttt olUtra Vion ja monipuolista kana_ j0ka nyt on ainaisesti häviä nIin kaUan kuin hän on vanhem
unhoittuu nousevalta sukupolvelta BuJio ja kertorquksia laulua pianon mäs8a! pju synnyttää niin paljon painsa vaiVOvan silmän ulottuvissa
jollei sitä sille opeteta Myöskin pe- säestyksellä kuvaelma! nimeltä : "So- iap8ja kujn mahdollista ja niin u meidän mielestämme se on enem
riistettiin lukurengas Saa nyt sitten siulismi" joissa kaikissa oli paljon seln kuin mahdpllista ~r kunhan man epämoraalista kuin moraalia
nähdä tuleeko onnistumaan Toivot- ollut työtä sillä kaikki meni hyvin vaan vi88it uskonnolliset seremonl Me ahkerastl pyrimme kokonaan toi
tavaa kyllä olisi että saataisiin lii- Opettajat ovat olleet toimessaan ah- at noudatettiin ja se näytti muodos Benlaisiin toimenpiteisiin Me tah
kurengas tarkoitustaan vastaavaksi keriä joten ansio ohjelman onnistu- taTftn uskonnollisen moraalisen domme että nainen on vapaa me
sillä kehitystä me aina kipeästi tar- luisesta lankeaa heillekin Säilyköön iuqnnplfisen tieteellisen ja isänmaal- tahdomme että heidät opetetaan
vltsemme Luulen ettei muita niin- yhteisymmärrys opettajain ja oppilai- lf8en velvollisuuden vastuunalaisiksi omasta käytökses
kään suuria esteitä sen mcnestymi- den keskuudessa Kasvakoon nykyi- Nykyääii ovat olosuhteet koko täani me tahdomme että heillä oli-
seon olisikaan kun tämä farmarien slstä oppilaista tovereita Ja voimak- naan muuttuneet ja yksinpä tun sl tietoja ja erittäinkin tietoja suku
alituinen kiire sillä kun 10 tuntia kaita etuyartijoita tulevaiseen yhteis- teemmekin ovat muuttuneet Ma puoliasioIssa ja omasta itsestään Jo
"piilväsjsii oikein ahkerasti puskee töl: kuntaan - emme enää ajattele niinkuin muinai ka 0jj ennen kielletty vaan Jonka
tä niin eipä sitä enää paljo ole ky- Näytöskappale "Tädin marjat" ku- 8et hebrealaiset jotka ovat anta nyt katsomme olevan tärkeimmän
kvjä Itsensä kehittämiseen On se viisi selvään ettei köyhillä työläisillä : : — " ' 'j' heidän oma asiansa (Nykypäivinä
muuten ' omituista tämä farmarinkin ole maata Vallassa olevan luokan Silloin meillä on kaikilla yhtä pai- myöskin tiedämme että paraskin
homma siltä ei kyllä puutu työlä hemmottelemalla kasvaneet pojat tu- jon f „ v "puhtaus" joka johtuu ainoastaan
mutta saada siitä työstään rahaa on levät ja syövät köyhiin tytön marjat Työt nykyään ovat huonot KaKen- pakosta m tletamattömyydestä on
aivan eri asia Kyllä maanviljelijän- ja päälle päätteeksi repivät hameen nustöitä vähän Paljon on poistunut kehBoa lajla puhtautta ja että
kin olisi saatava oloihinsa parannuk- tytön päällä ja haukkuvat varkaak- miehiä paikkakunnalta kun eivät o e vIelä alentavaa Ja 7aaw
sia mutta minä luulen että suurin st Sellaisia ovat rikkaat Syövät pa- saaneet kiisivarsiaan kaupaksi Viime epäpljntautta sim on 0ie
osa' niistä vielä on semmoisessa hurs- lan köyhän suusta ja imevät voiman talvi oli huonoa kesä on siitUKin gm mon(a erilaisIa keinoja ygu
kaasa uskossa että tämä on vapaa hikipisaroina Koska aika koittaa et: huonompaa Tillhiisen aikakauden m ragkaaks tuIemlsta käyttämättä
maa ja kylliihän se sitä onkin teval- tä meidänkin lapset saavat marjas- luulisi jokaisen ymmaryksen valkase- nykyaikalaa varokeinoja ja sellaiset
laan sillä sitä saa täällä Canadassa- taa omalta maalta? Toivossa on hy- van ja kiroavan vallaso ijat kehdosta oyat use(n viheIialsiai pUhta
kin aivan "friiltä" kuolla puuttel- vä elää että päivä koittaa joskus hautaan kun monta nälkäistä miehen kuolettavla Ja Tahingollisia ter
siinkiu ilman että hallitus siitä inis- sillä kaikki kun kerran toimimme haamua viruu maantien Ja rautate - veyde„e Medän )hallteemme nai
siiiin edesvastuussa olisi vaikka se yhdessä ja jätämme veljeyssorron Ja den vierdhi Rikas ajaa komeasti si- tanUpaivUna el oIe 8Cllainen
hallitus onkin oikein "jumalan aset- otamme tositoveruuden niin silloin vu hienoilla ajoneuvoll a on vatsa yapauB on rli8tetty lu0starlssa
tama" ettei ole niin kun Venäjällä me vapaudumme tuon kirotun kapi- pullistunut ylensyönnistä ja Juonnis- yalkkapa vaan kodln luostarissa
- ainoastaan työläisten tälläiimä talistisen vallan alta Silloin meillä ta Auta ja varjele tätä nurinkurista
svnnillinen hallinto on kaikilla vapaus elää ja toimia yhteiskuntaa Eaportteri Otkoa kuude„„dla s„uHa)