Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 27, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
TIISTAINA KESÄKUUN 27 P— TUESDAY JUNE 27
No 26
KIRJEITÄ
VVORCESTEB MASS dotetaan ottamaan joku toimi vas- set myöskin Ja kun tätä hauskaa
El nile tiiillta "Wustasta" vaan taan" tifn vastaua on: "Eu mhlä oii n'lllty J" kuultu niin miehetkin
usein kirjotusta "Toverittaressa" kene' enkä mene malnettanl Paa- Innostuivat ja ihan vapaaehtoisesti
vaikka joka viikko luknrenkaan ko- ~v i- uiuiuhyui n ji miueu ra-
SPENCER N Y kouksessa vaUtaan kirjeenvaihtaja ta Io1staa meidän keskuudestam hau kupletin joka sai yleisön aivan
S S Järjestön organlseeraaja Sefa stlUl ajatuksella että olisi sitten me8illä el Ole kehittävää eikä haltioihinsa sillä hänellä ei ole ta-
Lepistö kiiv täällä selittämässä meil- edes joka viikko kirjoitus Toveritta- 6"" J™9 T" ""f ™n la 7aka-
le tiimiin ajan tärkeimpiä kysymyksiä ressa tiiiiltii Mutta niin näyttää ole- da j°tain- Yks °nyva yht?en' ™sta asiolsta- IIlIU Dlyoskln kala"
le tiumm ajan i i™P' Jiw toinen toiseen Yrittäkäämme kaikin laulullaan kutkutteli nauruhermoja
Kuulijoita olikin kohtalainen joukko van etttl eivdt naiset täytti velvol- „
ottaen huomioon hajallaan olevan lisuuttäan Vaikka ne sen lupaavat Il a kului muskasti ja kaikki lahti-
autuksen ja farmarien kiireen työ- kokouksessa siihen se näyttää jää- kura tom i vaan siihen el vät tyytyväisinä ko iinsa
nn h-rvfn R-iivHii tn „i mii saatu kun B naista lupautumaan Tämä oli enshu inen illatsu ua s-
ajan ei kuitenkaan niin etteiko oisl Viin On hyvin ikävää kun ei mii- „j„h 4„ „in t
enempi haaliin mahtunut läiuTsaa naista innostumaan Meillä Tolsilla on esteltd ja tolset sanovat' J"osto" U
Osaston kokouksessa 21 p toukok on ' naisilla lukurengasktn mutta o- etu koti ensin Ja Bitten rasta ykfe inrmtm - jatkuisi edelleen että Joe
päätettiin viettää kesäjuhlat 25 p sanotte siihen on kovin laimea Näin- kunta- T edan( aivan ™maan että kus - toistenkin voisimme kokoontua
Liikunta Van Ettenlssä Erieksonin kiu suuressa kylässä jossa on osas- 3°s ° is °ssain naapurikylässä tans viettämään hauskan lian
farmilla Olemme samassa paikassa tossakin liki neljäsataa jäsentä käy f S AT' nl n ~ tl y°veriWare" haj'le
kahtena edellisenä kesänä kesäjuhlia naisten lukurenkaan kokouksissa ai- oin f olisl koti ensin sitten yhteIs" Muistakaapa jokainen täyttää velvol
viettäneet noastaau kymmenkunta Nyt päätet-" kunta- lisuutenne kirjoittamalla Toveritta-
Oman talo ' ostohommasta saatiin tilnkin ottaa-hiukan keSälomaa luku- Vhme kokouksessa ' keskustelimme reen Olisi suotavaa että olisi joka
kuulla viimeisessä osaston kokouk- renkaasta mutta ompeluseuran ko- 8iita e ta latotaime Toveritta Toverittaressa kirjojtus täältäkin
sessa että myyjä haluaisi perääntyä kouksia pidetilän joka toinen viikko ™n s Uyisnumero a myytäväksi AVarrenista sillä täällä nykyjään on
j nstaan koko kesiin nlllle' jotka elvat öle Toverittaren kuusi kirjeenvailitajaa Jos jokainen
™Asta "n seuraava : Myvjä teki jon- Lukurenkaitten iltamat jotka as- yakituisia tilaajla- Niltä lättiin ottaa asiakseen niin tuleepa toisiin
kunlaisen kauppakirjan ja otti kiisi- kettäin pidettiin onnistuivat verrat- vain 20 kappaletta ensialuksi jos ne kaksikin kirjoitusta Sekään el ole
rahan Ostokomitean tarkastaissa tain hyvin Ileisöä oli avara haali menevät hyvin kaupaksi niin voimme liikaa Siis älkäämme jääkö velttoi
' kauppakirjaa huomattiin siinä myy- melkein täynnä Ohjelma oli mjös tllata toisella kertaa enempi na syrjään vann suoristakaamme sel-
jän etuihin sopivia takaportteja jo- arvokas ja vaihteleva Siellä lausui- Osastomme vietti 16:sta vuosljuh kämme ja nostakaamme päämme sil
ten katsoivat parhaaksi tuoda asia vat viinoja toverittaret Lyyli Mäki ja laa lauantaina 10 p kesäkuuta Oh m yhdessä rakennamme vapauden
osaston kokoukselle ennen kaupan M Heikkinen Tov E Sulkanen pu- raaa o1' rHttaraBtl Juhlapuhujana pylvään L S
päättämistä Myyjä Sitten kierrel- hui Laulua esitti Mary Niemi ja1 °rer 1 P Nenonen Bostonista ~
tyään lähi-kaupungeissa tuli takai- duetto-lnulua Lahja Lampinen ja El- Edustajia olivat Bostonista toveri REEDLEY CALIF
sin laittoi oman liikkeensä samaan sie Halme Tov Paasikivi esitti haus- tar oikemus JV°r(? StCTin °BS" Tämä paikkakunta on kaiketi tiili
rakennukseen Siltä kuullaan lisiiil krtn kertomuksen ja kupletteja esit- losta 011 toverl Marttila Peabodyn useimmllle Tovellttlueu l„kl
tuonnempana sillä osasto velvoitti tivät useat Paljon muutakin oli osastosta toveri aymond- Kolma joille sillä onhan täällä ollut kirjoi
kaksihenkisen komitean ottamaan sei- jota en tarkalleen muista " ° " °a lähettäneet fuk)la K(hdessiimmu nlna sllloln till
viiit asiasta joiion tulivat nirs John Me "Wustassa" elämme sota-aikaa kll'Jeita- ]ain Bn 0]e mikään uutisten kirjolt-
Kangas ja inr V Arcndelil Olemme ja sotineet toista vuotta Virallinen mlnt(m vaiu aikan[ kuluksi pitil-
Kevät ja kesä tähän mennessä ovat mutta nyt pitiiisi sitten olla se rat- CLEVEL VND O ln taasoli tiiteu 'liettää terveiseni
olleet suotuisat joten maa on pak- kniseva taistelu käynnissä Meidän ' tovereille sinne Mieliigan-jiirven ran-
snn kasvullisuuden peitossa Vaan kcltnt sheriffin kanssa jakelevat Täällä sitä mennään eteenpiiin ku- nalle ja samalla otan oikeuden lä
mitiipä siitä : Luonto antaa ja herrat haasteita osaston jäsenille ja perjan- ten muuallakin vaikka ei paljon ai- hestyä muutamalla sanalla häitä
sen ottavat Nykyään saadiiun mai- _ tilinä t k 10 p kai pitiiisi mennä naknan Toverittaren palstoilla kerro- Keedleyn naisia Olon ollut täällä
dosta 100 Ib $150 kanan mullista Bostonin oikeuteen vastaamaan mik- fa mitään Lommista En tiedii missä koilta kolmisen viikkoa ja tällit ajal
tusinalla 25 c siis hevosen vetokuor- si ei meitä saisi cstetuomiolla ajaa sitten oikein on vika Olen monta la olen saanut pelkkiä hyviä vaiku
ma farmarin tuotteita tiiytyy olla ulos haaliltimiiue ja "Mölyliistiimme" kertaa kuullut kun Toverittarelle on telmiä niin luonnosta kuin myöskin
ennenkuin näkee kaikkivaltiaan dol- jit laskea Joel Björlund ilman es- valittu kirjeenvaihtaja mutta en ole Ihmisistä Tätä voi hyvällä syyllä ni
liirln H— ma F— ki teitä isännöimään niissä Pieni kop- montakaan kertaa nähnyt siinä Cle- niittää ' hedelmäviljelysten sydämeksi
liikunta karvajalkoja Joelinsa kanssa velandin uutisia Toivomukseni olisi sillä vaikka lähtisi niihin piilu niin
NORVOOD MASS haluaisi isännöidä meidän naalillani- ettit se joka on kerran valittu uutis- satojen mailien laajuudella näkee
Ompeluseuran myyjäiset olivat t me Ne ovatkin raukat omalla haa- ten ' kirjoittajaksi täyttäisi tehtäviin- vain viiuirypitlepensaita sitruuna
k 3 p:nä jotka eivät onnistuneet liilaan aivan vararikon partaalla Vei- sä ginä Cleveland on suuri paikka- persikka ja appelsiinipuita sekämo
juuri nifh hyvin kuin oli toivottu ka on suuri että eivät nimittäin kor- -'kunta ' ja paljon suomalaisia etttl nia muita hedelmäpuita joita en nyt
El sentään niin erittäin huonostilliian koja edes voi maksaa Haikeita ru- Saist sitä antaa maailmankin tietää tässil muista nimittää aina jonkun
siilien verraten kuin meillä juuri syk- kouksia jakelevat "Raivaajassa" että mita me teemme luokkamme eteen välimatkan päässä virtailee vilpoisen
syliä oli myyjäiset jo Puhtaaksi jäi muiden paikkakuntien keltut heitä Toivomukseni on että pian niikisim- tunnelman herättävät kastelu-ojat
70 dollaria 00 senttiä ja paljon tiiitä auttaisivat mutta taitaa olla vähän „e uutisia Clevelandista Toveritta- Silloin tällöin tapaa kimaltelevan
vielä huudeltiin sisälle Nyt on om- sama leikki keltaisilla jokapaikassa ren palstoilla ' joen jonka rantoja varjostavat tuu-
peluseura päättänyt pitää kahdet että pitää apua rukoilla Tiilillä (Tähän toivomukseen yhtyy toimi- heat lehtipuut Jossakin edempänä
myyjäiset vuodessa Joka onkin pa- "Vustnssa" ne hyppäävät milloin po- tuskin!) hiiämöittää vuoriston epätasainen jo-
reuipi Töitä ei tule liian paljon ka- lisien Ja milloin sheriffin kanssa häi- Vasemmistolainen no ja vielä kauempana taivaan ran-
saan yksin myyjäisiin että ihmiset ritsemässii ihmisiä Mutta onpahan ' nalia siintää lumipeitteiset vuoren
väsyvät niitä huutamaan eikä sitä heillä aikaa Heidiin joukossaan on WARREN OHIO huiput Mikäli tunnen suomalaista ja
niin paksua pussinkaan ole monella henkilöitä jotka eivät eläissään ole Naisjaoston ensimäinen ohjelmako- ruotsalaista väestöä ovat he yll
cttil voisi niin paljon kerralla saada tehneet kunniallista työtä mutta kous_ Ny( ge m) ollut mennyt päänsä (lukuunottamatta joitakin
vaikka mielikin tektsi kuin keljuilemalla eliittiiucet itseään llllnittäin naisjaoston ensimiilnen oh- vasta-alkavia hedelmän viljelijöitä)
Piknikkejä meillä on aina kahden eivätkä koskaan ole osastotoiminnas- j(lmakokouSj }oka pidettiin tiimiin kaikki hyvin voipaa väkeä-- Sen he
viikon päästä Järjestävät aina joka sakaan toimineet ilman korvausta kmm 4g pävU Kokous onnistui ovat täydellisesti ansainneetkin sillä
osnston alnseura vuoron jälkeen Nyt Kuinka kauan työläiset tulette moi- llvvill nilll ohjelman kuin yleisönkin 8e on ' tulos ' monien Vuosien imrastuk
viimeinen oli niiytelmiiseuran toimi- sla rakkeja kintereillänne suosimaan puolosta ohjelma oli virkistävää ja sesta
nia 11 p:nit t k He civilt olleet Mutta eihän voi teitit ihmetellä kun samaIIa inn0gtavail kaiken ohjelman Yhteispyrihtöjä on useamman suun
niuistaiiect yliiukon knnssa sopiakau- olette niin vähän kerran asioita ky- s„01ittivat naiset Ensin Mandi Si- taisin' kirkkoja on suomalaisilla kak
niista ilmoista koskapa ukko näki enneet seuraamaan ettil sinne kelttu- rnu pitl tervehdyspuheen jossa hän si- on olemassa myöskin "kansallis
parhaaksi pelotella pienellä sateella jon koplaan olette jääneet niin mi- sfi]os(ell miten me nalaet '0]pmme vle liitto" seura mutta siitä ei ole jäl
ja pilvellä Uimiset eivät uskaltaneet tilpii muuta te voisitte omilla aivoil- jiUelIil miehistä tietoisuudessa Jcllil kuin nimi Tämän seuran ta
läliteä farmille niin sankoin joukoin lanne ajatella Elsle Halme Hjn kehottl lnisin ottamaan asiak- lolla Isänniil vasemmisto-osasto ja
kuin ovat emien olleet Se Jännittä- lANESVILLE MASs' seeu ltsensil keliittämisen sillä meilio näyltiiiikln se olevan vilkkaassa toi-
vil alaseurojen viilinen viestin juok- ° m oa naisille on yhtä tärkeätä olla asiois- minnassa olosuhteisiin katsoen Ma
sukin täytyi sivuuttna tiiliä kertaa Lakko klvityön alalla on ennal ta tietoisia kuin miestenkin kun me osastojn on vireillä lauluseura om
Muukin ohjelman suoritus täytyi jiit- laan Jyrkkiä on kumpikin työnanta- olemme niistit selvillä niin silloin peluseura ja lukurengas
tilit kesken silleen tultua Voimistelu- jat ja työläiset Suurin osa lakossa Vasta me olemme todellisia luokka- Osuin sattumalta osaston viraill
seura oli järjestänyt urheilukilpailut olevista miehistä on kuitenkin onnis- taistelijoita Olemme mukana itsetie- seen työkokoukseen ja ihmeekseni
samaan juhlaan aamupäivällä Siol- tuneet saamaan työtä muualta aina tosina emmekä toisten taluttamana huomasin ettei sinne ollut saapunut
lii oli viisiottelu miehille Josta en- joksikin -viikkoa taikka joistakin yksilöpyyteistii Hän kuin kaksi naista Tulin siihen tu-
simäisen palkinnon snl S Salomaa Myyjäiset tullaan toimeenpane myöskin selosti New Yorkissa pide- loiseen että Reedley'en osaston imi
toinen H Hyörä ja kolmannen W maan heinäkuun 1 p illalla Meillä tyn naisten kokouksen menoa Ja tar- set eivät vielä tajua tehtäväänsä
Malm on ollut aina ennen kaksipäiväiset koitusta sekä Naisjaostojen merkitys- luokkatnlsrelurintamalla sillä niitit
Naisten kolmiottelussa sai ensimäl- iltamat vaan nyt on kuitenkin asia tii Pulie oli lyhyt mutta asiallinen hyödyttää kuulua jäsenenä miliin
sen Almn Mäki toisen Sanelma Nor- sttlä lailla että täytyy tyytyä yh jota Juuri kaivnttiinkin meikäläisten kiilin seuraan jos ei tunne sen si
lund ja kolmannen Agda Hurma teen iltaan jossa tullaan myymään naisten keskuudessa Toivon jatku- siiisiä asioita Jokaisen naisen joka
Kolmen mailin juoksun voitti Kai- ompelukset jolloin tulee muutakin vaa i„110stiista edelleen että toisten- kerla on Jo niin paljon valveilla et
le Hyyti toiseksi tuli Lauri Palonen markkinaa ja hulinaa Siis kaikki ne kin olisimme tilaisuudessa kuulemaan tii uskaltaa julkisesti ylityit niiden
Ja kolmanneksi O Palonen Pikku- henkilöt joilla on ompeluksia niin asioiden selvittelyä naisilta Sitten riveihin jotka palvelevat köyhiilis
poikain 1500 m juoksun voitti E koettaisivat ne valmistaa siksi illak seurasi laulua Hanna Selkiimaalta tön vallankiimounsiaa Heidiin tulisi
Mäki toinen oli P Miiki ja kolmas si Jos naiset joita kuuluu kaikkiaan Tmwn lausui Ellen Kolström ja lau- myöskin pyrkiä saavuttamaan tietoi
S Heikkilä lähelle parikymmentä osastoon olisi i„n ositti Hilja Peltonen runo!i lau- suutta siitä asiasta joka nykypäi-
Hirmuinen ukkosen-ilma oli sitten vat mukana tällaisissa hommissa flui Mari Ahola laulua esitti Roosa vinii kaikkien mieltä kuohuttaa ja
samana iltana Salama iski Viikin niin me olisimme voineet toimeen Kivimäki kertomuksen luki Ellen innostaa Ottamalla osaa kokouksiin
talon savupiipusta sisälle ja oli viedä panna ohjelmalltaman niin kuin on Miller Kuultiinpa vielii duettolaulua- opimme paljon saamme varmuutta ja
koko piipun repeili kattoakin aika menneinä vuosina tehty Kokouksis kln jota esittivät: Pennala Ander- itsetietoisuutta sekä opimme tunte
tavalla myöskin rikkoi siihkölamp- sa käy vaan pieni osa nimittäin mei SOn ja Eva Täkkeri sekä kupletti maan lähemmin niitä tehtäviä init-Pujn-
Ml dfin työkokouksissa Ja jos heitä eh vanhalta pojalta jonka esittivät nai- kii meille kuuluvat 'Järjestön jäseni-