Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 27, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH VVORKINQ VVOMEN IN AMERICA
No 26
TIISTAINA KESÄKUUN 27 P — TUESDAY JUNE 27 1922— Kahdestoista Vuosik
SOSIA ALIVALL ANKUMOUKSELLI SET NEUVOSTO-VENÄJÄN VANKILOISSA
mimmmm
Mieliä jännittävänä kysymyksenä eivät suinkaan johtuneet yltäkylläl- ta jokainen harjoitti omalta kaunal- vat juuri asettaneet heidän miehen
kansaivälisessä työväenliikkeessä on syydestä sitä todistivat luinen liä- taan sä kuoleman tuomion alaisiksi vll-
Neuvosto-Vcniljällä vangittujen so- Iästä kuihtuneet kasvonsa ja rinta- Itosvot selittivät olevansa yksityis- plllisyydestä ja valtion omaisuuden
siaalivallankumouksellisten jutun kä- nian kärsimysten koukistama vartu- omistuksen poistamisen yksilöllisiä väärin käytöstä
sittely vallankumousoikeudessa jo- lonsa Se oli kiitollisuuden osoitusta puolustajia (tfetenkin omaksi hyö- Kaikki uskoivat että Jos Lenin
lion toisen ja pifolikolmatta Interna- siitä että yritin hänen kanssaan pu- dykseen) ja salavlinan kauppiaat pl- tahi Trotski suistettaisiin asemastaan
tionalen edustajat ovat saapuneet hella puutteellisella Venäjän kielellä tivilt tointaan yhtä kunniallisena tulisi Venäjästä ihannoimia Erikoi
puolustamaau syytettyjä N ja kertoa hänelle unelmistani ja aja- kuin Aleksandra Kollontayn maan- sesti puhui tästä muuan nainen joka
Näiden puolustajain mielestä ovat tuksistani- alaista toimintaa tsaarivallau aikana oli joutunut vankilaan nälkäisten n-
vastavallankumouksellisesta toimiu- Ens' aluksI puhuttelivat vahtisotl- Sösiullvallankumoukselliset puhuivat vustamista varten perustetun rahas
nastaan syytetyt "marttyyrejä" joita laat: mmua kansalaiseksi mutta tu- diktatuurin poistamisesta (luonnolli- ton kavaltamisesta Kaikkeen milil
Neuvostohallitus vankiloissa on ki- tustuttuamine lähemmin he pääsivät sestl siinä mielessä että he saisivat Venäjällä tapahtui olivat bolshevl
duttanut ja pahoin pidellyt Että selv'"e siitä että olen kommunisti enemmistön kansalliskokouksessa) ja kit syyssä ajattelivat nämä ihmiset
puheet pahoin pitelystit ja kiduttami- Kosliaan en unhoita sitä riemua joi- nuo valkoiset ruhtinattaret valitteli- jotka juuri olivat ahertaneet uudesta-
raKentamisen sa noteerauksessa ja es
teiden luomisessa sille
Kun vankilassa koetettiin hillitä
sista ovat pelkkää parjausta sitä o
soittaa m m seuraava kuvaus Mos
kovan vankiloista jonka on kirjoitta
nut Kuotsin Kommunistisen Nuoriso
liiton äänenkannattajalle naistqyeri
joka itse jostain syystä on joutunut
olemuan noissa vankiloissa joulukuun
27 p:stä 1920 helmikuun 12 päivään
1022
Tiiinä omaan kokemukseen perus
tuva kertomus kuuluu seuraavasti:
Mitii tulee Ljubanka 2 nimiseen
vankilaan niin voin todistaa että se
ensiksikin on entinen ensiluokan ho
telli joka tiitä nykyä on muutettu
vankilaksi Huoneiden katot ja sei
nät ovat valkoisiksi maalatut huo
neissa on ensiluokkainen lämmityslai
tos parkettilattiat suuret ikkunat ja
kuiva ilma — joka onkin helposti
ymmärrettävissä kun huoneissa en
nen ' vanhaan asuskeli matkustelevia
rahapösöjä
Xksitytskoppien lattian pinta-ala on
C neliöjalkaa vähintäin Tämän kir
joittaja istui kuusi kuukautta yksl
tyiskopissa joka oli 8 neliöjalkaa pinta-alaltaan
jossa oli erinomaiset läm
pöjohdot jotka vaikeista taloudelli
sista olosuhteista huolimatta pidet
tiin talvena 1921 suhteellisesti läm
pöisinä Ruoka oli parempi kuin useal
la joka vapaana kulki Aamuin 'ja
Illoin kahvia jota raskasta työtä to"
'kevät- rehelliset vallankumoukselliset
työläiset Venäjällä ja kaikkein vä
himmin ne jotka rintamalla taisteli
vat ja kuolivat oman sekä kaikkien
yhteisen asian puolesta saivat naut
tia Leipää jaettiin 1 naula päivää
kohti toisinaan kun nälkä tappoi
Volgan seuduilla tuhansia ihmisiä
aleni leipäannos % tahi % naulaan
Kello 12 annettiin puolilleen täytetty
4J
AJAN VAINIOLLA
Kommunismin kyntömies käy
ajan louhikoista sarkaa
korskahdellen auran eessä
kumouksen ratsu karkaa
Syvälle maan uumcnihin
taantumuksen kyiden pesiin
ylttyy sahrat lennätellcn
salasaastain paadet esiin
Ajan' ohdakkeisiin peltoon
uurtaa aura vaot syvät
joihin kyntömies voi kylvää
uuden ajan kultajyvät!
Emil Lindahl
näpistelyjä- virkkoi muuan sosiaall
vallaukumoukselllnen : Mitä suurem
pi sekasorto Venäjällä vallitsee sitä
parempi meille Silloin me saamnio
maaperiin agitationillemnie ja san ni
ine vallan kitsiimme! Sosialivallaiiku
moukselllsten jokapäiväisenä huvina
oli pilkkalaulujen laulaminen bolshc
vlkelstä ikkunaruutujen ja astioiden
rikkominen ja karjuminen
Miten valtiolliset Vangit Butyrkas
sa näkivät nälkää sitä kuvatkoon
seuruava: Vuonna 1921 kuului' van
kien ruokajärjestelmiiiin 1 naula lei
pää sokeria kahvia tee jopa kaakao
kalanmälä voi hyvä vihanneskeitto
lilia rllslkotletti joka päivä riisipuu
ro paistetut perunat joskus slau
paisti On muistettava ettei tällais
ta ruokaa annettu aina edes lasten
kodeissakaan Kiehuva vesi oli aina saatavissa ~
kylpyjä niyöskin joka kolmas viikko
Vangit olivat yksin tulit kaksin huo
neissa joissa v olt rautasiingy nlus
patjoineen ja lakanoineen vankilan
puolesta jota oi punaisen armeijan
sotilaillakaan aina ollut Puli taus oli
ylläpidettävissä jos vaan halusi mutta-
sosiaalivallankumoukselliset eiviit
sitä halunneet
Kun tiotäil kaiken tämän ja lukco
porvarillisten valheita sosialivalinu
knmoukselliston kärsimyksistä vanki
loissa niin joutuu siitä raivoihin
Sosiaalivallankumoukselliset ovat
vuosikausia "nähneet nälkää ja kär
sineet" venäläisissä vankiloissa 'luut
ta he ovat silti hengissä Tleliiiiksein
me kuolivat punaiset Suomen vanki
leireillä kymmenin tuhansin nälkään
jo kahden kolmen kuukauden kulut-
puinen kuppi kaallkeittoa ja puuroa ]a sotjiaat huudahtivat: oletko sinä vat boishevikien harjoittamaa terro- tuo Ja nämä olivat uhkuvan terveitä
Illalla kello 0 kaalikeittoa punajuu- kommlmigti? Sen jälkeen sinuttelim- riu He tietenkin unohtivat itsensä työläisiä eikä sellaisia heikkoja her
ria ja lihaa Sen ohella saimme tu- me toisiamme aikaisemmin harjoittaman terrorin rasväen jälkeläisiä kuin Ovat niiniä
pakkaa sokeria tahi hunajaa Ljubankalla teki komentaja kaik- Suomen verisen Mannerheimin tsliek- sosiaalivallankumoukselliset kuului-
Kohtelu oli ystävällinen Kun alle- konsa pitiiäkseen vankilan puhtaana koslovakialaisten urotyöt Siperiassa suudet Vankilassa el eletä kauan
kirjoittanut istuessaan yksin 6 kuu- Kylpeä saimme joka kolmas viikko Koltshakin hurmeisen matkan arojeu jos siellä nälkää nähdään
kautta yritti vastoin vankilan sään- järjestettiin lääkärinhoito ja väliai- yli Denikinin hurjan teuraslusraivon Voisi kirjoittaa kokonaisia teoksia
töjä ryhtyä keskusteluun huonolla kainon sairala huoneet puhdistettiin" Wrangelin tuhotyöt ja Judenltshin sosiaalivaliankumouksellisten vanki
venäjän kielellä vahtisotilaan kanssa ja korjailtiin kuntoon Ja tämä kaik- hirsipuut he unhoittivat Ilorthyn kl- laoloista mutta riittäköön tilinä pal
sa! hän vastaukseksi ystävällisen hy- ki oli ylellisyyttä lääkeaineista dutuskammiot Unkarissa Amerikan jastamaan sen propagandan laatua
myn ja sananparren: "Kestä kasak- köyhtyneessä maassa lynkkaukset japanilaisten sotilaiden jolla koetetaan nostattaa ulkomaiden
ka niin kohoat atamaaniksl" Butyrka on vanha vankila Siellä pilkkomat korealaisten taistelijoiden työläiset Venäjän vallankumousta
Tutkintotuomarinl antoi luvan käyt- tapasin kaikki vivahdukset siitä ruumiit maailmansodan teurastamat vastaan sen jälkeen kuin turhaan on
tää paperia ja kynää Vahtisotilas maailmasta joka tätä nykyä istuu työläiset Liettuan ja Viron hajoite- yritetty voittaa puolelleen Venäjän
tiedusteli mitä minä kirjoittelin jon- vangittuna Venäjällä Moskovan ja tun ja terrorisoidun työväenluokan? työläiset Venäläiset työläiset vasla
ka johdosta selitin kirjoittavani näy- Ukrainan tuminasilmäisistä rosvokau- lie unhoittivat kaikki nuo valkoisen sivat siten ettii sadoissa tuhansissa
telmiä ja runoja Suurella hartaudel- nokaisista Maria Spiridonovan seu- terrorin urotyöt käänsivät selkiinsä sosiaalivullaiiku-
la hiin tarkasteli käsikirjoituksiani rapilriin — vasemmistolaisiin sosia- Intelligenssi syytti Neuvosto-Venii- moukselligclle puolueelle ja ryhtyivät
valitellen sitä ettei osannut niitä lu- listivallankuinouksellisiin saakka — jää koululaitoksen huonosta edisty- boishevikien rinnalla taisteluun kaik
kea kun eivät olleet kirjoitetut Ve- lukutaidottomista lihavista ja van- misestä unhoittaen etteivät he tsaa- kia imperialisteja vastaan niiden jou
niijän kielellä Illalla tuntiessani liiu- lioista salaviinankauppiaista Venäjän rin aikana panneet rikkaa ristiin kossa myös niitit imperialismin ron
kan nälkää tuli hän koppiiui suures- kuuluisimpiin "oikeisiin" mutinatta- kansanvalistuksen hyväksi Ja petok- kejä vastaan jotka vetäviit lokaan
sa ahavoituneessa kourassaan leipä- riin saakka joiden esi-isät polveutu- sella virkaun päässeiden valkoisten sosialismi-sanan niinittäuiällä itseään
palanen Tämän hiin antoi omasta vat Iivana Julman ajoilta Yksi- komissaarien puqlivalkoiset rouvat sosiaalivallankumonksellisiksi
"pajokastaan" Toisinaan toi hiin so- seikka oli näille kaikille yhteistä ja syyttiviit boishevikien harjoittavan Moskova huhtikuun 17 p 1022
keriä tahi tupakkaa Nämä antimet se oli kommunistien parjaaminen jo- vilpillisyyttä vaikka bolshevikit oli- E— a W— n